En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø"

Transkript

1 Erhvervsjuridisk Tidsskrift En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen gennemgås afgørelsen, som er gengivet i U Ø, og som omhandler domstolenes fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag. Der argumenteres for, at landsrettens afgørelse er i strid med voldgiftsloven, idet omkostningerne ikke fastsættes efter voldgiftslovens 35, stk. 2, men med henvisning til blandt andet en konkret bestemmelse i retsplejeloven. 1. Baggrund Østre Landsret har i en dom af 29. juni 2011 (gengivet i U Ø) taget stilling til, hvordan man i en konkret sag fastsætter omkostningerne til vinderen af en voldgiftssag. Dommen anvender - efter min opfattelse fejlagtigt - bestemmelser, som gælder ved fastsættelse af omkostninger i retssager, i stedet for bestemmelserne, som gælder ved fastsættelsen af omkostninger i voldgiftssager. Sagens baggrund er i korthed følgende: Sagsøgeren blev bidt af en skovflåt med gener til følge. Sagsøgeren anmeldte skaden til Codan, hos hvem sagsøgeren havde tegnet en ulykkesforsikring. Efter anmeldelsen af skaden opstod der spørgsmål om, hvorvidt skaden var dækningsberettiget, og derefter om fastsættelse af sagsøgerens varige mén som følge af skaden. Efter at dækningsspørgsmålet var afgjort til fordel for sagsøgeren, og da Codan kun ville anerkende mén på 25 %, begærende sagsøgeren dette sidste spørgsmål indbragt for en voldgiftsret i medfør af en bestemmelse i ulykkesforsikringspolicen.

2 Voldgiftsretten, som bestod af to læger, fastsatte ved sin afgørelse af 16. februar 2009 det samlede mén til 40 %. Om sagens omkostninger bestemte voldgiftsretten: Det vurderes at Codan Forsikring ved en for lav fastsættelse af méngraden har givet anledning til voldgiftssagen. Omkostningerne skal derfor afholdes af Codan Forsikring. Efter denne afgørelse anmodede sagsøgeren om at få uddybet afgørelsens stillingtagen til sagsomkostningerne. Under henvisning til blandt andet, at sagsøgeren ikke skulle have udgifter som følge af en berettiget sag, besvarende voldgiftsretten denne anmodning ved at konkludere, at Codan fuldt ud skal afholde sagsomkostningerne for begge parter. 2. Repræsentationen af sagsøgeren Sagsøgeren var under forløbet, dvs. under de forudgående forhandlinger med Codan mv. og under den efterfølgende voldgiftssag, bistået af en højesteretssagfører, som ca. 10 år forud for sagen havde deponerede sin beskikkelse. Højesteretssagføreren var sagsøgerens fraskilte ægtefælle. Ægteskabet var ophørt ca. 15 år forud for sagen. Efter voldgiftssagen sendte højesteretssagføreren to notaer til Codan: Den ene nota vedrørte afregning af bistand i forbindelse med voldgiftssagen og den anden nota vedrørte afregning af udenretlig bistand i forbindelse med sagen. Codan afviste at betale notaerne, men betalte kr. pr. kulance. 3. Parternes påstande Sagsøgeren anlagde herefter retssag ved Retten på Frederiksberg. Sagsøgeren nedlagde påstand om, at Codan dømmes til at betale sagsøgeren kr. med tillæg af procesrente fra sagsanlægget, subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn. Codan nedlagde påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et af retten fastsat mindre beløb med tillæg af renter som påstået. Sagsøgerens påstand udgør summen af de 2 ovennævnte notaer med fradrag af de kr., som Codan betalte pr. kulance. 4. Parternes synspunkter Under byretssagen gjorde sagsøgeren navnlig gældende, at det i den principale påstand nævnte beløb, er det beløb, sagsøgeren har betalt til højesteretssagføreren som advokat for sagsøgeren for at opnå erstatning fra Codan i henhold til den tegnede ulykkesforsikring for de mén, som sagsøgeren pådrog sig som følge af et flåtbid. Codans pligt til at godtgøre sagsøgerens udgifter til advokatbistand følger blandt andet af forsikringsaftalelovens 32, stk. 3, retsplejelovens 316 og den fremlagte voldgiftskendelse.

3 Advokatbistand - både uden- og indenretlig - var nødvendig og rimelig som følge af, at Codan under sagens behandling bestred pligten til at betale erstatning. Sagsøgte har under sagen navnlig gjort gældende, at sagsøgeren ikke er berettiget til erstatning for udgifter til bistand ydet af højesteretssagføreren. Da højesteretssagføreren havde deponeret sin bestalling, er hans bistand at betragte som bistand fra en privatperson, der ikke kan få betaling for sit arbejde med den pågældende sag efter retsplejelovens regler og de vejledende takster, fastsat på baggrund heraf. Det har ikke været hensigten med reglerne om sagsomkostninger i retsplejeloven eller voldgiftsloven, at bistand til en part fra en tidligere ægtefælle, som i den foreliggende sag, skal kunne erstattes, når den pågældende ikke er mødeberettiget advokat. Under alle omstændigheder oversteg højesteretssagførerens timeforbrug langt, hvad der var rimeligt og nødvendigt. 5. Byrettens afgørelse Retten på Frederiksberg fandt, at Codan skønsmæssigt skulle betale kr. til sagsøgeren til delvis dækning af de udgifter, som sagsøgeren havde haft til bistand fra højesteretssagføreren. Retten tog ved denne afgørelse blandt andet hensyn til de almindelige proceduretakster sammenholdt med det vundne beløbs størrelse, og at Codan tidligere udbetalte kr. til sagsøgeren pr. kulance. I sin dom nævnte retten endvidere, at voldgiftsretten har truffet afgørelse om, at Codan fuldt ud skal afholde sagsomkostningerne for begge parter, jf. voldgiftslovens 35, stk. 2. Rettens præmisser dækker både uden- og indenretlige sagsomkostninger, dvs. også omkostningerne som var forbundet med voldgiftssagen. 6. Landsrettens afgørelse Sagsøgeren appellerede sagen til Østre Landsret. Det fremgår af dommen, at de for byretten nedlagte påstande er gentaget, og at parterne også har gentaget deres anbringender samt i det væsentlige har procederet i overensstemmelse hermed. Landsrettens begrundelse og resultat er følgende: [Højesteretssagføreren] har ikke været berettiget til at virke som højesterets sag fører, efter at han i 1999 deponerede sin bestalling i Justitsministeriet. [Højeste retssagførerens] bistand til sin fraskilte ægtefælle i forbindelse med hendes sag mod Codan Forsikring A/S har således ikke karakter af advokatbistand, men bistand til en nærtstående person, hvortil eventuelle udgifter ikke kan kræves erstattet hverken i medfør af forsikringsaftalelovens 32, stk. 3, eller retsplejelovens 316. Herefter, og da [sagsøgeren] endvidere ikke har godtgjort, at hun har afholdt udgifter til [højesteretssagføreren], tager landsretten Codan Forsikring A/S' påstand om frifindelse til følge.

4 Landsrettens afgørelse dækker - i lighed med byrettens afgørelse - også den del af sagsøgerens påstand, som omhandler omkostningerne i voldgiftssagen. 7. Kommentarer til sagen De følgende kommentarer omhandler alene den del af sagen, som vedrører fastsættelse af sagsomkostninger i voldgiftssagen. Kommentarerne angår således ikke fastsættelsen af de sagsomkostninger, som sagsøgeren kræver i anledning af højesteretssagførerens bistand til den uden-voldgiftsretlige del af sagen Voldgiftslovens 35, stk. 2 Voldgiftsloven indeholder en enkelt udtrykkelig bestemmelse om fastsættelse af omkostninger til dækning af de udgifter, som voldgiftssagen har påført modparten. Af voldgiftslovens 35, stk. 2, fremgår således, at voldgiftsretten kan pålægge en part helt eller delvis at erstatte modparten de udgifter, voldgiftssagen har påført modparten. Af lovforslagets specielle bemærkninger til denne bestemmelse fremgår, at voldgiftsretten kan pålægge en part helt eller delvis at erstatte en anden part de udgifter, voldgiftssagen har påført parten. Det fremgår videre det anførte sted i forarbejderne, at det ikke kræves, at en part fremsætter anmodning herom. Voldgiftsretten tager både stilling til, om en part helt eller delvis skal erstatte en anden part dennes udgifter ved voldgiftssagen, og til udmålingen af det beløb, der i givet fald skal betales. Afgørelsen om sagsomkostninger træffes ud fra, hvad voldgiftsretten finder rimeligt, herunder under hensyn til sagens udfald. Ved voldgiftskendelsen og voldgiftsrettens efterfølgende tilkendegivelse tog voldgiftsretten i overensstemmelse med det netop anførte stilling til, om Codan helt eller delvis skulle erstatte sagsøgeren dennes udgifter ved voldgiftssagen. Voldgiftsretten forsømmer derimod at udmåle det beløb, som Codan skulle betale til sagsøgeren. Sagsøgeren kunne have anmodet voldgiftsretten om at afsige en tillægsvoldgifts kendelse om udmåling af beløbet, jf. voldgiftslovens 33, stk. 3, som vedrører afsigelse af tillægskendelser om krav, som voldgiftsretten skulle have taget stilling til ved afsigelsen af voldgiftskendelsen. Det forudsætter, at sagsøgeren fremsætter anmodning herom inden 30 dage efter modtagelsen af voldgiftskendelsen, jf. kravet herom i lovens 33, stk. 3, 1. pkt. Sagsøgeren vælger imidlertid ikke at anmode om tillægskendelse, men at indbringe spørgsmålet om udmåling for domstolene. Sagsøgerens bevæggrunde herfor fremgår ikke af gengivelsen af sagen i U Ø Hvilke regler om fastsættelse af sagsomkostninger skal anvendes? Sagen giver anledning til at rejse spørgsmålet, om retten kan fastsætte sagsomkostningerne efter retsplejelovens almindelige regler herom eller om retten skal fastsætte omkostningerne efter voldgiftslovens 35, stk. 2, som hvis omkostningerne var blevet fastsat af voldgiftsretten?

5 Der synes ikke at være enighed om svaret på dette spørgsmål mellem retterne i de to instanser. I Frederiksberg Rets afgørelse nævner byretten udtrykkeligt, at voldgiftsretten har truffet afgørelse om, at Codan fuldt ud skal afholde sagsomkostningerne for begge parter, jf. voldgiftslovens 35, stk. 2. Retten synes herved at respektere, at der er tale om at fastsætte omkostninger til en part i en voldgiftssag, hvor voldgiftsretten har bestemt, at modparten skal betale partens omkostninger. Retten henholder sig således til voldgiftsrettens afgørelse og udfylder afgørelsen ved at foretage en skønsmæssig udmåling af sagsomkostningerne. I landsrettens afgørelse nævnes voldgiftsrettens afgørelse ikke. Landsretten frifinder Codan under henvisning til følgende fem præmisser, som kommenteres særskilt nedenfor: a)den, der har ført voldgiftssagen, har ikke været berettiget til at virke som advokat. b)der er tale om bistand til en nærtstående person, hvilket er til hinder for at tillægge omkostninger. c)forsikringsaftaleloven 32, stk. 3, giver ikke adgang til at tillægge omkostninger. d)det samme gælder retsplejelovens 316. e)sagsøgeren har endvidere ikke godtgjort, at hun har afholdt udgifter til højesteretssagføreren i anledning af repræsentationsforholdet. Ad a) I voldgiftsloven er der ikke et krav om, at den, der fører sagen, skal være advokat, for at en part kan få tillagt omkostninger. Repræsentation ved f.eks. en professor, revisor eller ingeniør udelukker ikke, at der tillægges omkostninger. Det samme gælder, hvis en part ikke er repræsenteret af en dansk advokat, men af en advokat, som har beskikkelse som advokat uden for EU (og derfor ikke har møderet ved danske domstole). Ad b) At en part er repræsenteret af en nærtstående person udelukker ikke i sig selv, at der tillægges omkostninger i en voldgiftssag. Spørgsmålet er ikke reguleret i voldgiftsloven. Om der konkret skal tillægges omkostninger beror på parternes aftale eller - i mangel af sådan aftale - voldgiftsrettens bestemmelse jf. voldgiftslovens 19. Ad c) Bestemmelsen i forsikringsaftalelovens 32, stk. 3, vedrører udenretlig bistand og er derfor heller ikke til hinder for at tillægge omkostninger i voldgiftssagen. Ad d) Retsplejelovens regler gælder ikke i voldgift, og kan derfor heller ikke være til hinder for at tillægge omkostninger i voldgiftssagen. At sagsøgeren blandt andet har argumenteret for sin sag ved at henvise til retsplejelovens 312 ændrer ikke herved. Ad e) Hvorvidt en part faktisk har afholdt udgifter i forbindelse med en voldgiftssag er i sidste ende et bevisspørgsmål. I den foreliggende sag har landsretten bedømt beviserne sådan, at det ikke findes godtgjort, at betaling - som hævdet af sagsøgeren - er sket ved modregning i et tilgodehavende hos højesteretssagføreren. 8. Konklusion Efter min opfattelse er landsrettens præmisser gengivet ovenfor under pkt. a)-d) ikke holdbare.

6 Hvis dansk procesret skal lægges til grund i en voldgiftsag, bør fastsættelse af sagsomkostninger ske under henvisning til voldgiftslovens 35, stk. 2, og ikke til landsrettens ovennævnte afgørelse, som for så vidt angår fastsættelse af omkostningerne i voldgiftssagen ikke bør tillægges præjudikatsværdi. Det kan undre, at Procesbevillingsnævnet under henvisning til, at sagen ikke er af principiel karakter, afviste at give sagsøgeren tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret.

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere