FORRETNINGSBETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSBETINGELSER"

Transkript

1 HASSERISVEJ AALBORG FAX TELEFON MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG HENRIKSEN (H) PEDER FIHL (H) ANDERS TOLBORG (H) PETER TORNVIG FRUELUND (H) DORTHE KJÆRGAARD HANS CHRISTIAN ANDERSEN (L) MICHAEL MØLLER PEDERSEN (L) FORRETNINGSBETINGELSER 1 ANVENDELSE: 1.1 Advokatfirmaet Børge Nielsens forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, Advokatfirmaet Børge Nielsen påtager sig, medmindre andet aftales skriftligt. 1.2 Vi udøver advokatvirksomhed i overensstemmelse med det danske advokatsamfunds regelsæt om god advokatskik og retsplejelovens regler om advokater, herunder advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem. Disse regler kan findes på advokatsamfundets hjemmeside 1.3 Advokatfirmaet Børge Nielsen er som advokatvirksomhed underlagt reglerne i hvidvaskloven. Dette betyder, at vi er forpligtiget til at indhente identitetsoplysninger fra kunderne og opbevare disse i minimum 5 år fra kundeforholdets ophør. 2 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER: 2.1 Virksomhedens navn er: - Advokatfirmaet Børge Nielsen. 2.2 Virksomheden er etableret på følgende adresse: - Hasserisvej 174, DK-9000 Aalborg.

2 2.3 Advokatfirmaet Børge Nielsen kan kontaktes på følgende måde: - Telefon telefax Advokatfirmaet Børge Nielsens CVR-nummer: Advokatfirmaet Børge Nielsen er et interessentskab bestående af advokatselskaber og enkeltpersoner. 2.6 Alle Advokatfirmaet Børge Nielsens advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og advokaterne er en del af Advokatsamfundet. 3 RÅDGIVNINGSFORLØB: 3.1 Forretningsmæssig forståelse for den enkelte kundes behov, høj faglig kvalitet, ansvarlig, åben og uformel dialog er nogle af nøgleordene for vores virksomhed. 4 HONORAR, FAKTURERING OG KLIENTMIDLER: 4.1 I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil kunden efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst. I forbrugerforhold gives kunden oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes. I det omfang det er muligt kan der afgives et overslag. 4.2 Honorar fastsættes ud fra en række faktorer, herunder den anvendte tid og graden af den specialistviden, der er anvendt i forbindelse med vores bistand samt de involverede medarbejderes erfaring, og under hensyntagen til en samlet vurdering af sagens art og udfald, sagens værdi og betydning for kunden, arbejdets karakter samt det ansvar der er forbundet med sagens gennemførelse. Hvis vores forventninger til honorarets størrelse ændrer sig i takt med sagens udvikling, giver vi kunden besked om dette. 2

3 4.3 Overslag på det fulde honorar ved en sags gennemførelse og afslutning er alene indikativ, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. 4.4 Afhængig af sagens karakter opkræver vi ved sagens opstart eller under forløbet et passende depositum. 4.5 Vores betalingsbetingelser er netto 14 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfald tilskrives renter med 1 % pr. måned. 4.6 Kunden faktureres særskilt for udlæg og øvrige relevante omkostninger i forbindelse med den udførte rådgivning. Advokatfirmaet Børge Nielsen afregner normalt a conto månedligt eller kvartalsvis. I forbindelse med modtagelse af opgaven fra kunden, undersøger vi om løsning af opgaven helt eller delvist er omfattet af en retshjælpsforsikring, reglerne om fri proces eller reglerne om offentlig retshjælp. 4.7 Alle klientmidler, der betros Advokatfirmaet Børge Nielsen, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på en klientkonto. Renter, der tilskrives i perioden, tilfalder klienten i overensstemmelse med advokatsamfundets regler for klientkonti. Efter hvidvaskloven er Advokatfirmaet Børge Nielsen forpligtet til på forespørgsel at videregive kunders identitetsoplysninger til pengeinstitutter. 5 FORTROLIGHED OG INSIDERHANDEL: 5.1 Advokatfirmaet Børge Nielsen behandler alle oplysninger modtaget af kunden fortroligt. Alle medarbejdere er omfattet af den til enhver tid gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og begrænsninger i handel med børsnoterede værdipapirer m.v. 6 OPBEVARING: 6.1 Alle sager og dokumenter vil som hovedregel blive opbevaret i 5 år fra sagens afslutning. 3

4 7 INTERESSEKONFLIKTER: 7.1 Advokatfirmaet Børge Nielsen påtager sig ikke sager, som indebærer en interessekonflikt mellem firmaets kunder. Hvis en interessekonflikt skulle opstå, henviser vi kunden eller kunderne til en anden advokat. 8 IMMATERIELLE RETTIGHEDER: 8.1 Kunden får de nødvendige rettigheder til brug af det skriftlige materiale, som Advokatfirmaet Børge Nielsen har leveret til kunden. Advokatfirmaet Børge Nielsen bibeholder dog fortsat alle ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder til materialet. 9 ANSVAR, ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORSIKRINGSDÆKNING: 9.1 Advokatfirmaet Børge Nielsen er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler og rådgiver således alene om dansk ret. Vores rådgivning er målrettet til den konkrete opgave og kan ikke uden vores udtrykkelige samtykke anvendes til andet formål. 9.2 Advokatfirmaet Børge Nielsen er ansvarsforsikret hos Codan Forsikring A/S, Hedeager 1, 8200 Århus N og garantistiller er Codan Forsikring A/S, Hedeager 1, 8200 Århus N. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaet Børge Nielsener ansvarlige efter dansk rets almindelige regler. 9.3 Advokatfirmaet Børge Nielsen er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre kunden, med de nedenfor anførte begrænsninger. 9.4 Advokatfirmaet Børge Nielsens ansvar omfatter ikke ansvar for følgeskader, driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller andet indirekte tab/skade. Derudover gælder følgende begrænsninger i Advokatfirmaet Børge Nielsens ansvar: I. Advokatfirmaet Børge Nielsens ansvar for rådgivning i forbindelse med opdraget kan ikke overstige DKK ,00. II. Kunden kan alene rejse krav mod Advokatfirmaet Børge Nielsen og således ikke mod den enkelte partner eller andre juridiske medarbejdere. 4

5 9.5 Som danske advokater rådgiver Advokatfirmaet Børge Nielsen alene om danske juridiske forhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler Advokatfirmaet Børge Nielsen, at kunden engagerer lokale advokater. Advokatfirmaet Børge Nielsens involvering i sådanne dele af opdraget skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold. 9.6 Vær dog opmærksom på, at vi har mulighed for konkret at forhøje vores forsikringsdækning eller tegne særlig projektforsikring, såfremt kunden ønsker dette. 9.7 Advokatfirmaet Børge Nielsen og dets partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Advokatfirmaet Børge Nielsen har henvist kunden til, og Advokatfirmaet Børge Nielsen hæfter heller ikke for fejl begået af underleverandører, som Advokatfirmaet Børge Nielsen efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning Advokatfirmaet Børge Nielsen kommunikerer bl.a. via . Vores e- mailkorrespondance er ikke krypteret, og vi er ikke ansvarlige for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge deraf. 11 KLAGEADGANG, TILSYN MV.: 11.1 Igennem klar kommunikation med kunden forsøger Advokatfirmaet Børge Nielsen at undgå skuffede forventninger. Dette gælder både i forbindelse med opgavens udførelse og afregning. Skulle der opstå en tvist, vil vi forsøge at løse denne gennem forhandling med kunden Advokatfirmaet Børge Nielsens advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens 126. Herudover gælder de advokatetiske regler De regler, der gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside. 5

6 11.4 Advokatfirmaet Børge Nielsen er således underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, herunder klager til Advokatnævnet. 12 LOVVALG OG VÆRNETING: 12.1 Advokatfirmaet Børge Nielsens rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister, der ikke kan løses gennem dialog, kan alene indbringes for Retten i Aalborg. 6

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 1. Indledning 1.1 Formål Disse forretningsbetingelser indeholder de vilkår, som gælder for Bird & Bird Advokatpartnerselskabs levering af ydelser til klienter. Disse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Bredebros almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Bredebro, medmindre andet

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere