Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem"

Transkript

1 Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede medlemmer af bestyrelse, tilsynsråd, direktion eller lignende ledelsesorgan i den juridiske enhed, der er forsikringstager på denne police. Sikrede er derudover alle tidligere, nuværende eller kommende fysiske medlemmer af bestyrelse eller direktion, uanset hvorvidt vedkommende er lovligt udpeget eller ej, herunder, men ikke begrænset til, de facto direktører, stedfortrædere og medarbejdere med ledelsesansvar, der kan pådrage sig et personligt ledelsesansvar. 1.2 Den juridiske enhed Den juridiske enhed er de institutioner, der indenfor en mellem forsikringstager og selskabet aftalt frist har tilmeldt sig nærværende forsikringsordning. 2.0 DÆKNINGSOMFANG 2.1 Dækning af ledelsesansvar Forsikringen dækker krav mod sikrede på baggrund af sikredes personlige ledelsesansvar for tredjemands formuetab som følge af sikredes handlinger eller undladelser i sikredes egenskab af bestyrelses- eller tilsynsrådsmedlem og/eller direktør/direktionsmedlem i den juridiske enhed, der er forsikringstager på denne police Forsikringen dækker også sikredes ægtefælle/registrerede partner, hvis denne sagsøges sammen med sikrede i sin egenskab af ægtefælle/registreret partner, forudsat at det pågældende krav baserer sig på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af den sikrede person i sin egenskab af bestyrelses- tilsynsråds- eller direktionsmedlem i den juridiske enhed, der er forsikringstager på denne police I tilfælde af sikredes død eller umyndiggørelse, insolvens eller konkurs, dækker forsikringen ligeledes krav der rejses mod sikredes bo, bobestyrer, arvinger, kuratorer, værger eller successorer, for så vidt disse krav baserer sig på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af den sikrede person i sin egenskab af bestyrelsestilsynsråds- eller direktionsmedlem i den juridiske enhed, der er forsikringstager på denne police. 3.0 Forsikringsperiode 3.1 Forsikringen dækker krav mod sikrede i forsikringsperioden, jf. Policen Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden, men som anmeldes til mere en 12 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. D&O Frie Børnehaver og Fritidshjem 1 of 7

2 3.2 Forsikringen dækker også krav mod sikrede, som modtager underretning om efter udløb af policen, forudsat af sådanne krav udspringer af omstændigheder, som HDI- Gerling Forsikring har modtaget skriftlig underretning om i løbet af forsikringsperioden, jf. policeforsiden Sådanne omstændigheder er kendsgerninger, hvoraf der kan udledes en realistisk risiko for et krav. Som sådan anses alene kendsgerninger, om hvilke sikrede er i stand til konkret at angive, hvilke fejl eller undladelser, der kan medføre et krav, samt hvem der ville kunne forventes at rejse et sådant krav. 3.3 Et krav skal anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a) den dato, hvor sikrede modtager den første skriftlige meddelelse om et formuetab ledsaget af et krav om erstatning b) den dato, hvor sikrede underretter HDI-Gerling om omstændigheden. 3.4 Flere krav med indbyrdes årsagsforbindelse (seriekrav) vil blive anset for et udgøre et enkelt krav og vil blive anset for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. 4.0 Geografisk område 4.1 Denne forsikring dækker erstatningskrav, der rejses i Danmark og afgøres efter dansk erstatningsret. 5.0 Dækningsudvidelser 5.1 Udvidet opdagelsesperiode Hvis forsikringen ikke fornyes af enten forsikringstager eller HDI-Gerling forsikring, og dette ikke skyldes manglende præmiebetaling, skal forsikringstager og de sikrede hvis de ikke tegner ny eller anden forsikring der dækker bestyrelses- tilsynsråds- og direktionsansvar, have ret til at købe en udvidet opdagelsesperiode på 12 måneder til 50% af den fulde årlige præmie. Tilkøb af opdagelsesperiode af længere varighed er mulig ved henvendelse til HDI-Gerling forsikring. Dækning i hele afløbsperioden sker i henhold til ordlyden og den forsikringssum, der er aftalt i det seneste forsikringsår. Forsikringstager eller de sikrede skal give skriftlig meddelelse om hvorvidt de vælger at udtage en udvidet opdagelsesperiode samt betale den tilhørende præmie indenfor 30 dage efter police periodens udløb. Hele præmien anses som fuldt optjent ved ikrafttrædelse af den udvidede opdagelsesperiode og kan ikke refunderes. I tilfælde af fareforøgelse jf. betingelsernes pkt. 11, bortfalder forsikringstagerens og de sikredes ret til udvidet opdagelsesperiode som beskrevet ovenfor. Forsikringstageren og de sikrede har dog retten til senest 30 dage efter policeperiodens udløb, at anmode om tilbud på en udvidet opdagelsesperiode på op til 72 måneder. har pligt til at afgive tilbud på den anmodede udvidede opdagelsesperiode på betingelser og vilkår, som forsikringsselskabet finder rimelige Denne afløbsperiode skal alene omfatte krav rejst mod en sikret vedrørende handlinger eller undladelser, der er indtruffet før policens udløbsdato, forudsat at sådanne krav er D&O Frie Børnehaver og Fritidshjem 2 of 7

3 rejst, og har modtaget skriftlig underretning før udløbet af afløbsperioden. 5.2 Udvidet opdagelsesperiode for fratrådte bestyrelses- tilsynsråds- og direktionsmedlemmer Hvis forsikringstageren ikke fornyer nærværende police og ikke tegner forsikring andetsteds eller afløbsdækning som anført ovenfor, skal der som beskrevet i policen gælde en afløbsdækning for sikrede, der fratræder som lovligt udpegede medlemmer af bestyrelse, tilsynsråd eller direktion, før ophørsdatoen for nærværende police Denne afløbsdækning for fratrådte medlemmer af bestyrelsen eller direktionen skal alene omfatte krav rejst mod en sikret vedrørende handlinger eller undladelser, der er indtruffet før ophørsdatoen for policen, forudsat at kravene er rejst, og har modtaget skriftlig underretning før udløbet af afløbsperioden Dækning i hele afløbsperioden sker i henhold til ordlyden og den forsikringssum, der er aftalt i det seneste forsikringsår. 5.3 Ansættelsesretlige krav Denne forsikring dækker erstatningskrav vedrørende formuetab i forbindelse med ansættelsesretlige krav rejst af eller på vegne af en tidligere, nuværende, kommende eller mulig fremtidig ansat mod sikrede personer i deres egenskab af sikret person, jf. pkt Ved ansættelsesretlige krav forstås bl.a. uberettiget afskedigelse, misligholdelse af ansættelseskontrakt, diskriminering, chikane, forskelsbehandling, manglende eller fejlagtig personalepolitik, krænkelse af privatlivets fred. 5.4 Offentlig repræsentation Forsikringen dækker rimelige omkostninger som sikrede afholder i forbindelse med en offentlig, formel administrativ eller efterforskningsmæssig undersøgelse, som sikrede er pligtig til at give fremmøde ved og som vedrører forsikringstagers virksomhed og skyldes en specifik omstændighed hos forsikringstager. Dvs. at omkostninger i forbindelse med rutinemæssige myndighedskontroller eller forespørgsler vedrørende en hel branche, ikke omfattes af denne udvidelse Dækkede omkostninger er advokatsalærer, gebyrer til eksperter mv. Undtaget er løn, honorar, anden form for godtgørelse eller andre omkostninger til sikrede. Derudover er det en forudsætning at omkostningerne skriftligt er forhåndsgodkendt af HDI-Gerling forsikring Denne udvidelse finder ikke anvendelse på offentlig repræsentation, der er at anse som et krav i henhold til betingelserne, som følge af en faktisk eller påstået ansvarspådragende handling eller undladelse. D&O Frie Børnehaver og Fritidshjem 3 of 7

4 5.5 Konsulenthonorarer Hvis sikrede, som følge af et dækningsberettiget krav under forsikringen, hvor der ikke er sket skadesløsholdelse, har været udsat for krænkende omtale i offentlige medier der har medført at den pågældende har lidt skade på sit renommé, vil forsikringen omfatte rimelige og nødvendige omkostninger som sikrede afholder til en ekstern konsulent for at genoprette sit renommé. Omkostninger vil kun være dækkede hvis de er skriftligt forhåndsgodkendt af HDI-Gerling forsikring, og dækkes med den underliggende dækningssum som fremgår af policen. 6.0 UNDTAGELSER Forsikringen dækker ikke: 6.1 krav vedrørende omstændigheder, der var kendt af den sikrede per kontinuitetsdatoen, jf. Policen. 6.2 krav vedrørende tidligere eller nuværende retssager per kontinuitetsdatoen, jf. Policen, eller forhold, der i vidt omfang vedrører de samme kendsgerninger eller omstændigheder 6.3 krav der følger af sikredes forsætlige retsbrud eller skadeforvoldelse. 6.4 krav, der skyldes at sikrede har opnået uberettiget personlig vinding. Ovenstående undtagelser i pkt. 6.3 og 6.4 finder først anvendelse når forholdet er fastslået ved endelig afgørelse. At én sikrets handling er omfattet af ovenstående undtagelser i pkt. 6.3 og pkt. 6.4 påvirker ikke andre sikredes dækning. 6.5 krav om betaling eller krav der vedrører bøder, punitive and exemplary damages, skatter eller afgifter. 6.6 krav, om erstatning for tingskade eller personskade, bortset fra krav vedrørende personskade i form af psykisk skade eller følelsesmæssig forstyrrelse som udgør en del af et ansættelsesretligt krav, jf. pkt Fremgangsmåde i tilfælde af skade 7.1 Forsikringstageren eller den sikrede - skal øjeblikkeligt underrette om kravet eller omstændigheden med angivelse af alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at vurdere kravet eller omstændigheden, og - skal indgive kopi af al korrespondance eller øvrig dokumentation, der indeholder en beskrivelse af forhold, der er relevante for kravet eller omstændigheden. 7.2 I tilfælde af, at der fremsættes et krav, er berettiget og forpligtet til at forsvare den sikrede mod dækningsberettigede krav. I henhold til aftale med HDI-Gerling D&O Frie Børnehaver og Fritidshjem 4 of 7

5 Forsikring er den sikrede eller medsikrede også forpligtet til at udpege en egnet advokat til at forsvare kravet. 7.3 er berettiget til at modtage kopi af enhver korrespondance vedrørende erstatningskravet mv. mellem sikrede og sikredes advokat og modparten/ modparterne og sikredes og/eller sikredes advokat. Forsikringsselskabet er endvidere berettiget til med løbende mellemrum at se opgørelse over den af sikredes advokat på sagen forbrugte tid. 7.4 Forsikringstager og sikrede kan alene med bindende virkning for forsikringsselskabet træffe beslutning om følgende forhold, hvis forsikringsselskabet forud har givet sit skriftlige samtykke: - Hvorvidt kravet skal efterkommes eller helt eller delvist skal bestrides; - Hvorvidt kravet skal afgøres ved domstolene eller ved voldgiftsret; - Beslutning om forlig forinden eller i forbindelse med retstvist vedrørende kravet; - Opgørelse af erstatningsomfang og erstatningsbeløb og fordeling af sagsomkostninger i tilfælde af forlig. 8.0 Forsikringssum 8.1 vil betale: - erstatningssum, herunder den lovbestemte rente, i forhold til den sum, som forsikringen dækker - sagsomkostninger, såsom advokatsalærer, retsafgifter og omkostninger, der tildeles modparten etc. - sagsomkostninger i forbindelse med sigtelser mod den sikrede, forudsat det med rimelighed kan forventes, at udfaldet af straffesagen vil have indflydelse på spørgsmålet om forpligtelse til at betale erstatning - repræsentationsomkostninger - konsulenthonorarer. Det er en betingelse, at omkostninger, salærer og honorarer godkendes skriftligt i forvejen af. 8.2 Den på policens forside angivne forsikringssum udgør s samlede forpligtelse for alle krav, der rejses indenfor ét forsikringsår, hvad angår erstatning, udgifter, omkostninger og konsulenthonorarer samt eventuelle renter af erstatningssummen. 8.3 Sagsomkostninger til afgørelse af kravet dækkes med 25 % i tillæg til forsikringssummen. Når denne separate dækningssum er udtømt, skal yderligere sagsomkostninger dækkes i henhold til policens generelle forsikringssum som anført på Policen. 8.4 Såfremt et krav vedrører såvel forhold, der er omfattet af dækning, samt forhold, der ikke er omfattet af dækning, skal der ske en pro rata-fordeling af erstatningssum, udgifter, omkostninger og renter af erstatningssummen mellem den sikrede og i henhold til parternes individuelle andele af risikoen. 9.0 Selvrisiko D&O Frie Børnehaver og Fritidshjem 5 of 7

6 9.1 Det forudsættes at forsikringstager skadesløsholder sikrede for krav, hvis denne er forpligtet til dette i henhold til aftale, lov eller vedtægter. Selvrisikoen nævnt i policen afholdes af forsikringstager Risikooplysninger 10.1 Oplysninger afgivet ved tegning indgår som en integreret del af forsikringen 10.2 Oplysninger anses som angivet af hver enkelt sikret. Oplysninger afgivet af en sikret eller dennes viden, skal ikke påvirke andres ret til dækningen Såfremt der sker væsentlige ændringer i de nævnte risikooplysninger, er forsikringstager forpligtet til at give HDI-Gerling forsikring meddelelse uden ugrundet ophold Fareforøgelse I tilfælde af risikoforandringer er forsikringstager forpligtet til at informere. I tillæg til forsikringsaftalelovens almindelige regler om fareforøgelse, vil følgende anses som værende væsentlige risikoforandringer: Hvis et selskab eller person får kontrol over forsikringstager ved at eje mere end 50% af forsikringstagers aktiekapital eller stemmerettigheder, eller Hvis forsikringstager fusionerer med eller sælger en væsentlig del af sine aktiver til et andet selskab eller person, eller Hvis forsikringstager går konkurs eller i likvidation, eller I ovennævnte situationer vil forsikringen alene omfatte krav der skyldes handlinger begået før datoen for de nævnte situationer. På anmodning fra forsikringstager skal tage stilling til om den fulde dækning kan opretholdes; herunder til hvilken præmie og på hvilke betingelser Præmie 12.1 Præmien på policen betales af forsikringstager. Første præmie er forfalden til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmie forfalder på de anførte forfaldsdage Betales præmien ikke rettidigt, sender en rykkeropkrævning til forsikringstager herom. Betales præmien fortsat ikke, bortfalder dækningen og forsikringsaftalen jf. Forsikringsaftalelovens regler herom Anden forsikring 13.1 I det omfang, der er tegnet anden forsikring, der helt eller delvist omfatter samme interesse som er afdækket af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse i samme omfang. Er der fastsat i en anden forsikringsaftale, som dækker sammen interesse, at dækningen D&O Frie Børnehaver og Fritidshjem 6 of 7

7 bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold Ophør eller fornyelse 14.1 Forsikringen tegnes for ét år ad gangen. Forsikringen fornyes dog automatisk, dersom forsikringen ikke seneste én måned før hovedforfald opsiges af enten forsikringstager eller forsikringsselskabet FAL 15.1 Reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler (FAL) er gældende for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres ved danske domstole og efter dansk ret. D&O Frie Børnehaver og Fritidshjem 7 of 7

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere