Semester- beskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semester- beskrivelse"

Transkript

1 Professionsbachelor i Fysioterapi 1 Semester- beskrivelse 5. Semesterbeskrivelse Temaer: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse 2 Evidensbaseret praksis, fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering Institut for sundhedsuddannelse

2 2 5. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 3 2. Temaer 5 3. Fagområder og fag 4. Studieaktiviteter Studieaktivitetsmodel Mål for læringsudbytte Evaluering af semesteret Prøve Internationale tiltag 19 2

3 3 1. Semestrets indhold og tilrettelæggelse Undervisningen på 5. semester har et omfang af 30 ECTS-point. Heraf udgør praktik 10 ECTS-point, som er placeret over 7 uger. Praktikbeskrivelse udleveres til de studerende i forbindelse med introduktion til praktikken på semestret. Tværprofessionelle elementer udgør 4 ECTS-point på semestret. Semestret er fordelt over 21 uger. Semestret starter henholdsvis 1. september og 1. februar. I grafikken nedenfor ses en vejledende tidsplan for semestrets opbygning på et forårssemester. De endelige datoer vil fremgå af semesterplanen. Uge Fokutik Intro. Prak- / for Prak- ud- aktitikforlandsvitetedelstibereprak- /udlands- Uge prak- 42 afres tik leve- PO 5.1. Emnespor: Inter- Stunationatudie- uge / udlandspraktik PO 5.2. Faglig refleksion i internationalt perspektiv Problembaseret projekt om sundhedsfremme og forebyggelse Studiefri Sundhedsfremme og forebyggelse - projekt fortsat Sundhedsfremme og forebyggelseprojekt fortsat Fredag afleveres synopsis til prøve Forberedelse til prøve Mundtlig prøve Studiefri 1 x x (x) (x) 2 x x (x) (x) 3 x x x 4 x (x) (x) x x x x 5 x x (x) (x) x x x x 6 (x) x x x x x x 3

4 4 Emnespor Semestrets studieaktiviteter tilrettelægges efter emnespor. I skemaet angives vejledende, hvor på semestret, der er hovedfokus på hvilke spor. 1. Klinisk ræsonnering og evidensbaseret praksis i fysioterapeutisk udredning, diagnosticering, behandling, genoptræning og rehabilitering i relation til den funktionsnedsatte krop og bevægelsesmuligheder. Herunder forebyggelse. 2. Klinisk ræsonnering og evidensbaseret praksis i fysioterapeutisk udredning, diagnosticering, behandling, genoptræning og rehabilitering i relation til den funktionsnedsatte krop og berøring af denne. Herunder forebyggelse. 3. Metodisk kortlægning af kropslige og kontekstuelle faktorer med betydning for sundhedsfremme og forebyggelse i.f.t. grupper ud fra et fælles deltagelsesperpspektiv. 4. Evidensbaseret intervention i relation til sundhedsfremme og forebyggelse for grupper af borgere ud fra et fælles deltagelsesperspektiv. 5. ICF i fysioterapi 6. Fysioterapi i et internationalt eller globalt perspektiv Emnesporene ovenfor ses i relation til et Position Statement paper om fysioterapi udarbejdet af World Confederation for Physical Therapy (WCPT). Oversættelse til dansk findes her: 4

5 5 2. Temaer Indholdet på 5. semester er bygget op over følgende temaer: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse (10 ECTS-point) Temaet orienterer sig mod borgerens deltagelse i arbejds-, familie-, fritids- og samfundsliv og de vilkår der er forbundet hermed i form af lovgivningsmæssige rammer, kultur, holdninger og værdier. Der kan arbejdes med både et lokalt, nationalt og globalt perspektiv. Indholdet retter sig mod at fysioterapeuten i samskabelse med borgere og samfund kan igangsætte og gennemføre interventioner inden for sundhedspædagogiske, sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Der sigtes overordnet mod, at interventioner igangsættes og gennemføres i en balance mellem kropslige og kontekstuelle krav og ressourcer. Evidensbaseret praksis, fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering (20 ECTS-point) Temaet orienterer sig mod klinisk ræsonnering og beslutningstagning i forhold til udvalgte fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder. Der arbejdes med at udvælge og gennemføre intervention både i relation til behandling, genoptræning og rehabilitering. Temaets aktiviteter foregår både i teoretiske og kliniske kontekster. Der arbejdes med at vurdere, udvælge og anvende viden, teorier og eksisterende forskningsresultater i relation til klinisk praksis. Herunder er der fokus på at kunne udvælge og anvende evidensbaserede metoder. 5

6 6 3. Fagområder og fag Fagområder ECTS Heraf praktik Sundhedsvidenskab herunder: 26 Professionel kommunikation, informationsteknologi og sundhedsinformatik 2 2 Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling 5 2 Muskuloskeletal Fysioterapi (MSK) speciale 4 2 Sundhedsfremme og forebyggelse 5 3 Arbejdsmiljø, helbred, sikkerhed og funktionsevne 5 Fysioterapeutiske specialer i øvrigt 3 1 Epidemiologi og statistik 2 Humanvidenskab herunder: 2 Sundhedspsykologi 1 Almen pædagogik og sundhedspædagogik 1 Samfundsvidenskab herunder: 2 Lovgivning, forvaltning, sundhedsøkonomi og ledelse af sundhedsindsat- 2 Ser I alt 30 De sundhedsvidenskabelige fag inddrages i undervisning med fokus på videnskabelige metoder til at kortlægge kroplige og kontekstuelle risici, belastninger, krav og ressourcer i relation til borgeres deltagelse i arbejds-, familie-, fritids- og samfundsliv. De sundhedsvidenskabelige fag inddrages endvidere i undervisning med fokus på metoder til sundhedsfremmende og/eller forebyggende interventioner, som tager hensyn til en balance mellem kropslige og kontekstuelle krav og ressourcer. Emner som indgår i undervisningen: Sundhedsfremme og forebyggelse i relation til individer og grupper af individer. Identifikation af belastninger på bevægeapparatet set i relation til ICFs deltagelsesniveau. Fysioterapeutisk undersøgelse og behandling af belastninger på bevægeapparatet set i relation til ICF s Deltagelsesniveau. Arbejdsmiljø herunder ergonomi. Tværprofessionelle undersøgelser og indsatser. Metoder til at kortlægge og intervenere. Epidemiologi omkring særligt udvalgte grupper. Herunder forståelse af grundlæggende epidemiologisk begreber. Forståelse for statistik, både deskriptiv og analytisk statistik. 6

7 7 Ovenstående emner indgår i tilrettelæggelse af studieaktiviteterne: praktik, problembaseret projektarbejde og internationale aktiviteter. Der findes en særskilt beskrivelse af praktikkens studieaktiviteter, som gøres tilgængelig inden semesterstart. Se i øvrigt afsnit 4 og 8. De humanistiske fag omfatter undervisning i sundhedspsykologi, sundhedspædagogiske metoder, sundhedsprofessionel kommunikation, -kommunikationsformer og -metoder (fx Den motiverende samtale, Stages of Change model) Fagene inddrages i specielt i tilrettelæggelsen af det problembaserede gruppeprojekt på semestret (se afsnit 4). De samfundsvidenskabelige fag omfatter undervisning i love og regler inden for sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser. Viden om forvaltning relateret til sundhedsfremme og forebyggelses-indsatser inddrages. I de samfundsvidenskabelige fag indgår endvidere teori omkring organisationskultur og -struktur, samt viden om forskellige samfundsmæssige faktorer herunder poliltiske, som har betydning for sundhed. Dette skal ses i både et lokalt, nationalt og globalt perspektiv. Metodisk indgår projektledelse i de samfundsvidenskabelige fag. De samfundsvidenskabelige fag indgår i tilrettelæggelse af studieaktiviteterne: praktik, problembaseret projektarbejde og internationale aktiviteter. Der findes en særskilt beskrivelse af praktikkens studieaktiviteter, som gøres tilgængelig inden semesterstart. Se i øvrigt afsnit 4 og 8. 7

8 8 4. Studieaktiviteter På semestret benyttes arbejdsformer, som særligt har fokus på, at studerende lærer at deltage i, samt lære i og af fællesskaber, hvor de møder forskelligheder i forhold til viden, færdigheder og kompetencer. Arbejdsformerne på semestret kendetegnes endvidere ved: at de studerende introducerende arbejder vidensbaseret og metodisk stringent. Der tages afsæt i studerendes tidligere erfaringer fra studiet oplevelsesbaserede arbejdsformer, som kan give studerende egen-kropslige erfaringer arbejdsformer som har et patient/borger-centreret fokus arbejdsformer som lægger op til såvel vekselvirkning som kobling mellem teori og praksis praktik på fysioterapeutiske arbejdspladser Portfolioafleveringer Undervisningen på semestret tilrettelægges således, at studerende i fastlagte uger på semestret udarbejder forskellige typer af fomidlingsprodukter/portfolioafleveringer. Portfolioafleveringer indgår i tilrettelæggelsen af uddannelsen, så de samtidigt understøtter de studerendes muligheder for at skabe sammenhæng og mening i læreprocesser og udvikle formidlingskompetencer. Tilrettelæggelse af portfolioarbejde skal endvidere sikre aktiv deltagelse i uddannelsen, indblik i studerendes læreprocesser og læringsudbytter og dermed sikre bedre muligheder for at kunne give hensigtsmæssig feedback. Godkendte portfolioafleveringer er forudsætning for at kunne deltage i prøve på semestret, idet afleveringerne blandt andet bruges til at dokumentere studerendes arbejde med mål for læringsudbytter, som ikke afprøves ved prøve. Afleveringer godkendes af holdets undervisere, når disse efter aflevering eller genafleveringer vurderer indholdet som tilstrækkeligt og minimalt acceptabelt i relation til formålet med afleveringerne. På semestret er der 2 portfolioafleveringer, som tager afsæt i centrale begreber fra semestrets temaer samt udvalgte mål for læringsudbytter. Portfolioaflevering 5.1 (PO 5.1) Dokumentationsarbejde i praktikken Første portfolioaflevering skal sikre, at studerende får mulighed for at arbejde i dybden og skabe sammenhæng I teori og praksis på det sted, hvor den enkelte er i praktik. Portfoliafleveringen er individuel og består af 2 arbejdsjournaler samt et arbejdspapir, som er udarbejdet i forbindelse med den studerendes praktik. Arbejdet med PO 5.1 skal således ses som en progression i forhold til tidligere semestres portfolioarbejde relateret til klinisk ræsonnering og beslutningstagning samt praksisrettet formidling og skriftlig dokumentation. Der arbejdes med de mål for læringsudbytter, som indgår i praktikbeskrivelsen for 5. Semester. Portfolioarbejdet foregår fortløbende i praktikken. Aflevering foregår i 8

9 9 næstsidste praktikuge efter retningslinjer angivet af den semesteransvarlige på 5. semester. Materiale fra portfolioafleveringen kan indgå i den teoretiske prøve på 6. Semester. Portfolioaflevering 5.2 (PO 5.2) Faglige perspektiver i internationalt eller globalt perspektiv Portfolioaflevering 5.2 skal sikre, at studerende får mulighed for at fordybe sig i et eller flere af de emner eller temaer, som de studerende stifter bekendtskab med på semestrets studietur til udlandet. Krav til form og indhold på PO 5.2 formuleres af de undervisere, som deltager i studieturen og afhænger derfor af, hvor turen går hen, og hvad programmet for den er. Alle portfolioafleveringer indeholder et teoretisk afsnit samt en praksisbeskrivelse fra udlandet. Herudover kan der være et komparativt afsnit eller et diskussionsafsnit, som tager afsæt i et oplevet element på studieturen. De studerende, som ikke deltager i studieturen, skal på lignende vis arbejde med et nærmere defineret emne eller tema, som retter sig mod det internationale eller globale område. Deres PO 5.2 tager udgangspunkt i de studieaktiviteter, som de har beskæftiget sig med alternativt til studietursaktiviteterne. Den internationale koordinator godkender alternative studieaktiviteter samt emner eller temaer. Portfolioaflevering tager afsæt i mål for læringsudbytterne 1,2,9,12,13,14,16,17 jf. afsnit 5: Viden: Redegøre for og analysere fremmende og hæmmende faktorer i patientens/borgerens liv og kroppens funktion i forhold til deltagelse i arbejds-, familie-, fritids- og samfundskontekst Med fokus på fysioterapeutisk intervention redegøre for samfundsgruppers levevilkår angående sundhed og ulighed i sundhed, køn og etnicitet set i forhold til levekår og civilisationssygdomme Kan redegøre for den kommunikative betydning i forhold til dialog og relations-skabelse med patienter/borgere og tværprofessionelle samarbejdspartnere Færdigheder: Identificere, vurdere og formidle faglige problemstillinger og opsøge relevant viden Redegøre for valg af fysioterapeutisk undersøgelse og intervention i genoptræning og rehabilitering, herunder udvælge og anvende evidensbaserede metoder Reflektere over relevant professionel kommunikation Kompetencer: Argumentere for valg af fysioterapeutisk undersøgelse og intervention, herunder reflekteret i evidensbaseret praksis og mulige sammenhænge mellem borgerens/patientens levekår og borgerens aktuelle livssituation Demonstrere evne til at understøtte patientens/borgerens handlekompetence i forhold til rehabilitering og ud fra patient/borgers livssituation 9

10 10 Problembaseret Gruppeprojekt Femte semester afsluttes med et problembaseret projektarbejde, som har fokus på sundhedsfremme og/eller forebyggelse for grupper af borgere. Tværprofessionelle perspektiver og -samarbejde skal indddrages i projektarbejdet. De studerende udvælger en gruppe af borgere med udgangspunkt i et deltagelsesperspektiv. For denne målgruppe kortlægges sundhedsfremme og/eller forebyggelses-problemstillinger, som de studerende gennem projektarbejdet arbejder videre med. Projektarbejdet munder ud i et sundhedsfremmende og/eller forebyggende forslag til intervention for målgruppen. Forslaget tager højde for en eller flere af de problemstillinger, som de studerende har kortlagt. På baggrund af projektarbejdet udarbejder de studerende individuelt en synopsis, som udgør prøvegrundlaget til semestrets afsluttende prøve (se afsnit 6). Fælles aktivitetsdag I tilrettelæggelsen af semestret indgår en aktivitetsdag, hvor studerende arbejder fælles med fysioterapeutstuderende på tværs af uddannelsens semestre. Dagen har et fagligt fokus, der inddrager ny viden eller nye tendenser, som kan relateres til den fysioterapeutiske profession Studieaktivitetsmodel De kategorier af studieaktiviteter, som indgår i semestrets tilrettelæggelse afspejles i en studieaktivitetsmodel for semestret. Hvert felt i modellen udgør henholdsvis kategori 1 (K1), kategori 2 (K2), kategori 3 (K3) og kategori 4 (K4). Nummerering starter i øverste venstre hjørne og går med urets retning. Modellen angiver modulets underviserinitierede og studenterinitierede aktiviteter, samt underviser og/eller studenterdeltagelse i studieaktiviteterne. Den samlede arbejdsmængde for studerende fordelt på de 4 kategorier i modellen svarer til 800 arbejdstimer. På første del af semestret vil aktiviteter med underviser (K1 og K4) og planlagte aktiviteter uden underviser (K2) udgøre en væsentlig del af de samlede studieaktiviteter. Sidst på semestret vil der være større krav til selvstændige studier (K3). Semesterplaner angiver mere specifikt, hvorledes de studerendes arbejdsmængde intentionelt fordeler sig på kategori 1-4 i tilrettelæggelsen af det indeværende semester. 10

11 11 Uddybning af udvalgte begreber, som er brugt i modellen: Holdundervisning (K1): Understøtter både teoretisk og kropslig-rettet læring. Underviserplanlagte opgaver (K2) Kan være at arbejde med studiespørgsmål, at afprøve og gøre sig overvejelser over øvelser, at søge viden, at producere små film, små artikler og posters, at skrive sygehistorie på patienter m.v. Arbejde med portfolioafleveringer er også en K2 aktivitet. Selvstændige studier (K3) Det forventes at studerende både forbereder sig til og efterbearbejder undervisning; fordyber sig i angiven litteratur, laver informationssøgning, afprøver manuelle og tekniske færdigheder samt træningsprogrammer mv. I forberedelsen har de studerende mulighed for at benytte uddannelsens øvelokaler og bevægelaboratorium. De selvstændige studier kan med fordel foregå i studiegrupper. 11

12 12 I begrebet selvstændige studier indgår endvidere, at studerende er aktive i relation til udvikling og afholdelse af studentermiljøaktiviteter på holdet eller sammen med studerende fra andre hold. Studievejleder kan inddrages i forbindelse hermed, hvor det findes relevant. Forumtimer (K4) Baseres som oftest på studieaktiviteter i felt K2 og K3. Heri ligger en forventning om, at studerende har lavet et forarbejde til timerne, som bl.a. kan indbefatte overvejelser over formidlingsindhold og form. Forumtimer i større eller mindre fora indbefatter også feedback på studerendes arbejde med K2 og K3-aktiviteter. 12

13 13 5. Mål for læringsudbytte Mål for læringsudbytter på 5. semester er formuleret og operationalisede med udgangspunkt i slutmål for læringsudbytter, som er beskrevet i bekendtgørelsen for Fysioterapeutuddannelsen. Nummereringen af læringsudbytter på 5. semester er forskellig fra nummerering af læringsudbytter i bekendtgørelsen. Viden 1. Redegøre for og analysere fremmende og hæmmende faktorer i patientens/borgerens liv og kroppens funktion i forhold til deltagelse i arbejds-, familie-, fritids- og samfundskontekst 2. Med fokus på fysioterapeutisk intervention redegøre for samfundsgruppers levevilkår angående sundhed og ulighed i sundhed, køn og etnicitet set i forhold til levekår og civilisationssygdomme 3. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer og psykosociale faktorer, herunder arbejdsmiljømæssige og ergonomiske forhold, der kan påvirke funktionsevnen 4. Redegøre for elementer i epidemiologiske forskningsmetoder 5. Redegøre for love og regler inden for sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser 6. Redegøre for grundlæggende teori om organisationskultur og struktur 7. Redegøre for validitet og reliabilitet af udvalgte målemetoder 8. Redegøre for implementeringsmetoder i relation til sundhedsfremme, forebyggelse og behandling 9. Kan redegøre for den kommunikative betydning i forhold til dialog og relations-skabelse med patienter/borgere og tværprofessionelle samarbejdspartnere Færdigheder 10. Anvende og argumentere for sundhedspædagogiske overvejelser til at planlægge og udføre en fysioterapeutisk intervention rettet mod enkelte patienter/borgere eller grupper 11. Anvende udvalgte teorier med henblik på at motivere en given gruppe til ændret sundhedsadfærd 12. Identificere, vurdere og formidle faglige problemstillinger og opsøge relevant viden 13. Udføre og redegøre for valg af fysioterapeutisk undersøgelse og intervention i genoptræning, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme, herunder udvælge og anvende evidensbaserede metoder 14. Anvende og reflektere over relevant professionel kommunikation 15. Med afsæt i individer eller grupper anvende metoder til vurdering af fysiske belastningsformer og psykosociale faktorer herunder arbejdsmiljømæssige og ergonomiske forhold samt formidling heraf Kompetencer 16. Justere og argumentere for valg af fysioterapeutisk undersøgelse og intervention, herunder reflekteret i evidensbaseret praksis og mulige sammenhænge mellem borgerens/patientens levekår og borgerens aktuelle livssituation 17. Demonstrere evne til at understøtte patientens/borgerens handlekompetence i forhold til rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse ud fra patient/borgers livssituation 13

14 Argumentere for og diskutere sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i relation til fysioterapeutisk intervention 19. Indgå i samarbejdsrelationer med patient/borger samt mono- og tværprofessionelle samarbejdspartnere 20. Håndtere gældende etiske og institutionelle retningslinjer 14

15 15 6. Evaluering af semesteret Semestret evalueres i overensstemmelse med UC SYDs kvalitetssikringssystem. Det indgår i den studerendes almindelige deltagelsespligt at medvirke ved evalueringer. Følgende evalueringer foretages: Semesterevaluering via spørgeskema: Sidst på semestret og inden mundtlig evaluering modtager studerende et link til et spørgeskema, som skal besvares inden den mundtlige evaluering. Resultatopgørelser over de studerendes besvarelser genereres løbende som dokumentation for deltagelse i evalueringen. Mundtlig evaluering/feedback med semestrets hold: Sidst på semestret skemalægges mundtlig evaluering af undervisningen på semestret. Studerende og den semesteransvarlige underviser deltager. Evalueringen inddrager resultatopgørelser fra semesterevalueringen, som derved kvalificeres. Særlige opmærksomhedspunkter for semestrets undervisning, der er præsenteret for de studerende ved semesterstart, inddrages ligeledes. Den semesteransvarlige udarbejder et skriftligt notat fra evalueringen, som dokumentation. Underviserevaluering: Efter den mundtlige evaluering og inden næste semesterstart evaluerer holdets underviser semestret. I undervisningsevalueringen inddrages resultater fra de studerendes evalueringer af undervisningen, samt undervisernes egen evaluering af semesterforløbet. Underviserevalueringen dokumenteres i skriftlige anbefalinger for tilrettelæggelsen af semestret fremover, herunder anbefalinger til særlige opmærksomhedspunkter for udvikling af undervisningen. Evalueringer relateret til praktikken/international praktik Midtvejsevaluering og slutevaluering foretages med studerende og den kliniske underviser. Studerende som er i udlandspraktik evaluerer opholdet i et refleksiondokument (se afsnit 8 for uddybning). Endvidere evalueres den studerendes deltagelse i udlandspraktikken skrifligt af den udenlandske praktikvejleder. 15

16 16 7. Prøve ECTS-point Den studerendes arbejdsbelastning i forbindelse med semestrets prøve samt forberedelse hertil svarer til 1,5 ECTS-point. Bestået prøve tæller 30 ECTS. Forudsætninger for prøven Det er en forudsætning for at kunne deltage i prøven, at den studerende har opfyldt sin møde- og deltagelsespligt. Det er endvidere en forudsætning, at den studerende har indleveret og fået godkendt sine portfolioafleveringer for 5. semester (se afsnit 4). Studerende i udlandspraktik skal have godkendt perioden. Retningslinjer for godkendelse af udlandspraktik fremgår af afsnit 8. Læringsudbytte som prøves (bedømmelseskriterier) Den studerende bedømmes i relation til nedenstående mål for læringsudbytte. De udvalgte læringsudbytter skal se i relation til udvalgtemål for læringsudbytte jf. afsnit 4). Det gælder for samtlige mål for læringsudbytte, at de udprøves i relation til en borgergruppe, der er udvalgt af de studerende og hvert mål inddrages i bedømmelsen, hvor det findes relevant. Viden o Redegøre for og analysere fremmende og hæmmende faktorer i patientens/borgerens liv og kroppens funktion i forhold til deltagelse i arbejds-, familie-, fritids- og samfundskontekst o Med fokus på fysioterapeutisk intervention redegøre for samfundsgruppers levevilkår angående sundhed og ulighed i sundhed, køn og etnicitet set i forhold til levekår og civilisationssygdomme o Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer og psykosociale faktorer, herunder arbejdsmiljømæssige og ergonomiske forhold, der kan påvirke funktionsevnen o Redegøre for elementer i epidemiologiske forskningsmetoder o Redegøre for love og regler inden for sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser o Redegøre for grundlæggende teori om organisationskultur og struktur o Redegøre for validitet og reliabilitet af udvalgte målemetoder o Redegøre for implementeringsmetoder i relation til sundhedsfremme, forebyggelse og behandling o Kan redegøre for den kommunikative betydning i forhold til dialog og relations-skabelse med patienter/borgere og tværprofessionelle samarbejdspartnere Færdigheder o Anvende og argumentere for sundhedspædagogiske overvejelser til at planlægge og udføre en fysioterapeutisk intervention rettet mod grupper o Anvende udvalgte teorier med henblik på at motivere en given gruppe til ændret sundhedsadfærd 16

17 17 o o o Identificere, vurdere og formidle faglige problemstillinger og opsøge relevant viden Redegøre for valg af fysioterapeutisk undersøgelse og intervention i forebyggelse og sundhedsfremme Med afsæt i grupper anvende metoder til vurdering af fysiske belastningsformer og psykosociale faktorer herunder arbejdsmiljømæssige og ergonomiske forhold samt formidling heraf Kompetencer o Argumentere for valg af fysioterapeutisk undersøgelse og intervention, herunder reflekteret i evidensbaseret praksis og mulige sammenhænge mellem borgerens/patientens levekår o Argumentere for og diskutere sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i relation til fysioterapeutisk intervention Prøveform Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en individuelt udarbejdet synopsis omkring temaet sundhedsfremme og forebyggelse. Tværprfessionelle elementer og globaliseringsperspektivet skal indgå i prøven. Produktkrav Der afleveres en synopsis på 4 normalsider (1 normalside = 2400 anslag inklusiv mellemrum) eksklusiv forside, indholdsfortegnelse referenceliste og bilag. En figur eller en tabel fylder 1 tegn. Vancouver eller Harvard anvendes som referencesystem (se bibliotekets hjemmeside for standardbeskrivelserne hertil). Topmargin: 2 cm, Bundmargin: 2 cm, Venstre margin: 3 cm, Højre margin: 2 cm. Linjeafstand 1,5. Font: arial, pitch 11. Produktet skal være forsynet med en forside, som oplyser om: Titel: Forfatterens navn Forfatterens hold Aktuelt semester Opgavens art (Synopsis) Institutionens navn (institutionens logo må ikke anvendes) Uddannelse Dato for aflevering Opgavens omfang i form af antal tegn inkl. mellemrum Desuden påføres forsiden følgende tekst: Denne opgave er udarbejdet af studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg Haderslev som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra uddannelsens side og er således udtryk for den/de studerendes egne synspunkter. Denne opgave - eller dele heraf - må kun offentliggøres med forfatter(ne)s tilladelse jf. Bekendtgørelse af lov 17

18 18 om ophavsret nr. 763 af Fordelingen af synopsis-teksten følger nedenstående: 1. Problembaggrund (ca. 1 normalside) 2. Problemformulering, definition af centrale begreber, undersøgelsesspørgsmål, kort metodeafsnit (ca. 1 normalside) 3. Besvarelse af undersøgelsesspørgsmål (ca. 1 normalside) 4. Konklusion og perspektivering (ca.1 normalside) Tværprofessionelle aspekt(er) og globaliseringsaspekt(er) skal inddrages, f.eks. i problembaggrund og/eller perspektivering. Prøvegrundlag Udgøres af den individuelle synopsis (se under produktkrav ovenfor). Bedømmelsesgrundlag Den studerendes præstation ved den mundtlige prøve d.v.s. studenteroplæg samt efterfølgende eksamination. Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvetid Prøvetid: 30 minutter inklusiv votering og feed-back. Heri indgår et studenteroplæg af ca. 5 minutters varighed. Prøvested Prøven finder sted i teoretisk uddannelseskontekst (UC SYD). Censur Der er intern censur på prøven. Andre forhold vedrørende prøven og prøvens afvikling Ved at påbegynde semestret, er den studerende automatisk tilmeldt semestrets prøver. Eventuel framelding til prøverne skal ske senest 4 uger inden prøverne begynder. Hvis den studerende melder afbud senere betragtes prøverne som påbegyndt og der er brugt et prøveforsøg. (Se endvidere eksamensbekendtgørelsen.) Øvrige krav vedrørende prøven fremgår af kapitel 14 og 16 i uddannelsens studieordning. 18

19 19 8. Internationale tiltag Studietur På 5. Semester er der placeret en studietur til udlandet på 2 uger. Turen planlægges i samarbejde med uddannelsens internationale samarbejdspartnere, den internationale koordinator, holdets underviser og de studerende. Studerende, som ikke deltager i studieturen arbejder alternativt med studieaktiviteter under betegnelsen internationalisation at home. Portfolioaflevering 5.2 udarbejdes på baggrund af studietursaktiviteter eller alternative studieaktiviteter. Udlandspraktik Det er muligt at tage praktikken på 5. Semester i udlandet. Den internationale koordinator inddrages i forbindelse hermed, ligesom udvalgte undervisere/kliniske undervisere har kontakt til de studerende under praktikopholdet. Godkendelse af international praktikophold følger nedenstående retningslinjer: 1) Der er mødepligt til praktikken. 2) Der afleveres 2 arbejdsjournaler som portfolieafleveringer (PO 5.1). Disse godkendes/godkendes ikke af underviser eller klinisk underviser relateret til uddannelsen. Godkendelse er forudsætning for deltagelse i semestrets prøve. 3) Praktikvejleder i udlandet evaluerer den studerende på baggrund af læringsudbytter for praktikken, som er bestemt af uddannelsen. Ved hjemkomst afleveres et dokument til international koordinator på ca. 4 normalsider. Supervisors evaluering afleveres som bilag til dokumentet. 4) Overskrifterne i dokumentet er: a. Kommentarer til vejleders evaluering af læringsudbytter (ca. 1 side) b. Reflektion over udlandsopholdets tilrettelæggelse og gennemførelse samt udbytte; personligt og fagligt. (ca. 2 sider) c. Reflektion over ligheder og forskelle i fysioterapi, som du har oplevet i hhv. Danmark og i udlandspraktikken (ca. 1 side) 5) International koordinator godkender/ikke godkender praktikopholdet på baggrund af ovenstående. International koordinator udstikker nærmere retningslinjer for afleveringer. Semesterprøven Det indgår i semestrets prøve, at internationale og/eller globale perspektiver på sundhedsmæssige problemstillinger medinddrages i prøvegrundlag og bedømmelsesgrundlag for prøven. 19

20 20 Sidst revideret: (rost) 20

5. semesterbeskrivelse

5. semesterbeskrivelse Professionsbachelor i fysioterapi 5. semesterbeskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 5. semester Indhold 1. Semestrets indhold og tilrettelæggelse 3 2. Temaer 4 3. Fagområder og fag 5 4.

Læs mere

5. semesterbeskrivelse

5. semesterbeskrivelse Professionsbachelor i fysioterapi 5. semesterbeskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 5. semester Indhold 1. Semestrets indhold og tilrettelæggelse 3 2. Temaer 4 3. Fagområder og fag 5 4.

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Fysioterapi Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse 3 1. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 2. Temaer 5 3. Fagområder og fag 6 4. Studieaktiviteter

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 5. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 5. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 5. semester 14.08.2018 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

7. semesterbeskrivelse

7. semesterbeskrivelse Professionsbachelor i fysioterapi 7. semesterbeskrivelse Institut for sundhedsuddannelse 2 7. semester Indhold 1. Semestrets indhold og tilrettelæggelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Tema Fejl!

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Fysioterapi Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse 3 1. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 2. Temaer 5 3. Fagområder og fag 6 4. Studieaktiviteter

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Fysioterapi Semester- beskrivelse 6. Semesterbeskrivelse Tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Fysioterapi Semester- beskrivelse 6. Semesterbeskrivelse Tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner Efterårssemestret 2018

Læs mere

Professionsbachelor i fysioterapi 6. semesterbeskrivelse

Professionsbachelor i fysioterapi 6. semesterbeskrivelse Professionsbachelor i fysioterapi 6. semesterbeskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 6. semester Indhold 1. Semestrets indhold og tilrettelæggelse 3 2. Tema 4 3. Fagområder og fag 4 4. Studieaktiviteter

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Fysioterapi 1 Semester- beskrivelse 7. Semesterbeskrivelse Tema: Selvstændig kritisk professionsudøvelse og udvikling Institut for sundhedsuddannelse 2 7. semester Indhold 1. Semesterets

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Fysioterapi 1 Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 3 2. Temaer 4 3. Fagområder og fag 5

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 1. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse 3 1. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1. Semesterets opbygning 4 2. Temaer

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 6. semester Ergoterapeutisk praksis i relation til organisation, ledelse og kvalitetsudvikling Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 6. semester

Læs mere

4. semester - praktikbeskrivelse

4. semester - praktikbeskrivelse Professionsbachelor i fysioterapi 4. semester - praktikbeskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 6. semester Ergoterapeutisk praksis i relation til organisation, ledelse og kvalitetsudvikling Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 6. semester

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 7. semester Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Institut for sundhedsuddannelse 3 7. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1.

Læs mere

Semesterbeskrivelse 6. semester

Semesterbeskrivelse 6. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 6. semester 14.08.2018 1 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Semesterets tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner

Semesterets tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner 1 Klinisk undervisning/praktik 6. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 4. semester Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 4. semester Indhold 1. Semesterets indhold

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 3. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 3. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 3. semester 14.08.2018 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.11.2013 Modulbeskrivelse modul 9 justeret 27.06.2016, pebe, heng)

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 5. semester Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis og tværprofessionelle kontekster Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 5.

Læs mere

Semesterets tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner

Semesterets tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner 1 Klinisk undervisning/praktik 6. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Semesterets tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner

Semesterets tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner 1 Klinisk undervisning/praktik 6. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

6. semester - praktikbeskrivelse

6. semester - praktikbeskrivelse Professionsbachelor i fysioterapi 6. semester - praktikbeskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 Klinisk undervisning/praktik 6. semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

F11V_Evaluering af klinisk undervisning modul 9_0313 Forårssemesteret Svarprocenten er 62,7% Praktiksted

F11V_Evaluering af klinisk undervisning modul 9_0313 Forårssemesteret Svarprocenten er 62,7% Praktiksted F11V_Evaluering af klinisk undervisning modul 9_0313 Forårssemesteret 2013 Svarprocenten er 62,7% Praktiksted A. Spørgsmål til læringsmiljøet I hvilken grad vurderer du følgende: - Der var ved modulets

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Modulet retter sig primært mod kliniske patientsituationer og -forløb i relation til udvalgte sygdomme

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse 1.2. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 6 ECTS INDHOLD 1 Indledning 3 2 Temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Evaluering modul 10 FN10-A + B. (svarprocent 79%) Hvor tilfreds er du samlet set med modul 10?

Evaluering modul 10 FN10-A + B. (svarprocent 79%) Hvor tilfreds er du samlet set med modul 10? 1 Evaluering modul 10 FN10-A + B. (svarprocent 79%) Hvor tilfreds er du samlet set med modul 10? Redegøre for målgruppens levevilkår og helbred set i forhold til livsstils- og civilisationssygdomme med

Læs mere

Modulbeskrivelse for rekvireret modul for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen:

Modulbeskrivelse for rekvireret modul for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Modulbeskrivelse for rekvireret modul for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Palliativ indsats symptomlindring og evidensbaseret praksis (målrettet fysioterapeuter og ergoterapeuter)

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 10

Modulbeskrivelse for modul 10 Modulbeskrivelse for modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 10 (17-09-13) 1 Modulets tema. Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF. Herved

Læs mere

Professionsbachelor i Fysioterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Professionsbachelor i Fysioterapi - studieordning

Professionsbachelor i Fysioterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Professionsbachelor i Fysioterapi - studieordning Professionsbachelor i Fysioterapi Studieordning Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser på professionsbachelorniveau.

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse 1. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen. 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 7. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 10

Modulbeskrivelse for modul 10 Modulbeskrivelse for modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 10 (19-10-15) 1 Modulets tema. Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF. Herved

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 5. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 9

Retningslinjer for modulprøve 9 Retningslinjer for modulprøve 9 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 9 og afprøves i ergoterapeutisk indsats i et helhedsorienteret forløb med vægt på terapeutrolle

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 10

Modulbeskrivelse for modul 10 Modulbeskrivelse for modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 10 (6-1-2015) 1 Modulets tema. Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF. Herved

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 9 Bioanalytikeruddannelsen. Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv

Studieaktiviteter for modul 9 Bioanalytikeruddannelsen. Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv Studieaktiviteter for modul 9 Bioanalytikeruddannelsen Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv Studieaktiviteter for modul 9 Indhold Modulet er bygget op omkring to projektforløb. Begge

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi Modul 3 - Klinik Revideret April 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Fysioterapi Semester- beskrivelse 4. Semesterbeskrivelse Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Feedback skema Kliniske underviseres rolle ved intern og ekstern prøve Temadag ledere og kliniske undervisere Praktikkoordinator Anne Karin Petersen

Feedback skema Kliniske underviseres rolle ved intern og ekstern prøve Temadag ledere og kliniske undervisere Praktikkoordinator Anne Karin Petersen Feedback skema Kliniske underviseres rolle ved intern og ekstern prøve Temadag ledere og kliniske undervisere Praktikkoordinator Anne Karin Petersen Læringsprocesser og baggrundsmaterialer udvikling af

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modul 11S Klinik/ Teori Studieretning: Stråleterapi Oktober 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Modulbeskrivelse Magnetisk resonans, ultralyd og komplekse undersøgelsesforløb i praksis

Modulbeskrivelse Magnetisk resonans, ultralyd og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modulbeskrivelse Magnetisk resonans, ultralyd og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 10R Klinik Studieretning: Radiologisk billeddiagnostik Rev. Sept. 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema

Læs mere

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi Modul 4 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive

Læreruddannelsen i Skive Indhold Professionsbachelorprojektet... 1 Modul 1... 1 Modul 2... 3 Krav til udformning af professionsbachelorprojektet... 4 Prøven i professionsbachelorprojektet... 5 Professionsbachelorprojektet BEK,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modul 10. Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS

Modul 10. Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Modulbeskrivelse modul 10 (25.05.16) 1 Modulets tema. Modulet retter sig i overvejende grad

Læs mere