Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem"

Transkript

1 Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt i de senere år, og ventes i år at nå et rekordlavt antal på mellem 150 og 175. Mange af de øvrige skadelidte kommer sig heldigvis hurtigt efter skaden, og rigtig mange vender også tilbage til arbejdet og til et nogenlunde normalt liv igen. Der anmeldes hvert år ca piskesmældsskader til ansvarsforsikringsselskaberne af dem forelægges Arbejdsskadestyrelsen med henblik på en vejledende udtalelse om méngrad og midlertidigt eller varigt erhvervsevnetab. Ca sager resulterer i udbetaling af erstatning for erhvervsevnetab. Piskesmældsskaderne er på flere måder komplicerede at behandle for forsikringsselskaberne, og der er en klar tendens til, at erstatningssagerne trækker i langdrag. Mange afklares først endeligt efter 2-3 år, og ender sagen i retten kan der let gå 2 år mere. 2. Forsikring & Pensions personskadeprojekt Forsikring & Pension (forsikrings- og pensionsselskabernes brancheforening) etablerede i 2008 bl.a. efter kritik fra bl.a. Forbrugerrådet et personskadeprojekt.. Formålet med projektet er følgende: Analyse af, hvorfor behandlingen af især piskesmældsskaderne har tendens til at trække i langdrag med tunge og langvarige konflikter mellem skadelidte (og skadelidtes advokat) og ansvarsforsikringsselskabet. Hvad kan der gøres for at effektivisere behandlingen af skadessagerne og mindske konflikterne til gavn for alle parter, især de skadelidte? Det lå fra projektets start klart, at formålet ikke er, at forsikringsselskaberne skal spare penge til erstatninger, men derimod at begrænse det tidsrum, hvori de skadelidte er usikre og utrygge ved deres fremtidsudsigter, herunder det fremtidige forsørgelsesgrundlag, at tilrettelægge sagsprocesserne, således at udgifterne til advokater, lægeerklæringer, retssager osv. begrænses mest muligt, og at undgå unødige konflikter med de skadelidte, der erfaringsmæssigt finder sådanne konflikter meget belastende, ikke mindst fordi de kommer oven i de direkte konsekvenser af trafikskaden.

2 3. Resultaterne af Forsikring & Pensions personskadeprojekt Lad det være sagt med det samme: Der er ikke lette løsninger. Og effektive løsninger kan forsikringsselskaberne eller andre af de mange aktører, der omgiver de skadelidte og på forskellig måde er inde over sagerne, ikke gennemføre alene. Der må samarbejde til. Projektet har imidlertid givet forsikringsbranchen nyttig viden på området og også identificeret nogle indsatsområder, som efter vores bedste overbevisning kan løse i hvert fald en del af problemerne Vigtig viden om årsagerne til de mange problematiske sager Projektet har bekræftet de almindeligt erkendte vanskeligheder med piskesmældsskaderne, som skyldes, at der sjældent er objektive tegn på fysiske skader. Der er også uenighed i lægekredse om, hvornår diagnosen piskesmæld er relevant, jf. den omfattende diskussion af dette og tilgrænsende temaer i Norge med udgangspunkt i bl.a. Norges Høyesteretts dom af 16. december Det skærper forsikringsselskabernes opmærksomhed over for muligt forsikringsbedrageri og fører i nogle tilfælde til, at selskaberne interesserer sig for de nærmere omstændigheder omkring trafikulykken. Et hyppigt spørgsmål er: Var hastigheden i ulykkesøjeblikket så stor, at der ud fra almindelige erfaringer er reel risiko for, at skadelidte har fået et piskesmæld? Hvordan var skadelidtes helbredstilstand inden ulykken? Var skadelidte ekstraordinært sårbar i forhold til piskesmæld? Osv. Projektet har også afdækket, at i perioden 2008 til 2012, hvor antallet af alvorligere personskader som følge af trafikulykker er faldet ca. 40 %, er de samlede erstatninger til de skadelidte personer samtidig steget noget. Meget bl.a. tal fra Arbejdsskadestyrelsen, der afgiver vejledende udtalelser til brug for afgørelsen af personskadesagerne tyder på, at hovedårsagen til stigningen i erstatningsudgifterne er de længere sagsbehandlingstider efter en større ændring af erstatningsansvarsloven i 2002 samt måske især, at der i modsætning til tidligere i langt flere tilfælde tilkendes erstatning for de psykiske følgeskader i form af posttraumatisk stress hos de skadelidte. Danske og internationale forskningsprojekter viser, at posttraumatisk stress kan forværre piskesmældet og give de skadelidte stærkere smerter end de ellers ville have. Posttraumatiske stress med negative tanker (bl.a. katastrofetænkning) starter med andre ord en kædereaktion. Udover de skadelidte som jo er centrum i sagerne er der rigtig mange aktører med hver deres tilgang til sagerne og interesser i sagsforløb og udfald. De vigtigste aktører er: Sygehusene, kommunen, lægerne (alment praktiserende læger og speciallæger), jobcentrene,

3 advokater, forsikringsselskabet, patientorganisationer, fagforening osv. Bortset fra kommunen, som efter sociallovgivningen har en klar forpligtelse til at tage hånd om de skadelidte, har de forskellige aktører ikke et juridisk ansvar for at hjælpe den skadelidte med at indse sin egen situation og konsekvenserne af denne i forhold til arbejde, familie, sociale relationer, økonomi osv. Flere af aktørerne har tilmed en økonomisk interesse, som ikke nødvendigvist flugter med skadelidtes interesse og heller ikke med de øvrige aktørers interesser. Det medfører i mange tilfælde, at skadelidte får mange, indbyrdes uoverensstemmende bud på, hvad der bør, og dermed ikke er egen herre i sin sygdom og sin skadessag, og derfor har svært ved at få overblik over rettigheder og pligter og finde retning i egne forhold. Det er erfaringen, at mange skadelidte, som ved udsigten til en større erstatning for erhvervsevnetab mv. ender med ikke at kunne fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, senere fortryder og bebrejder deres omgivelser, at de ikke gjorde dem klart, hvad det betyder at være på overførselsindkomst resten af livet. Erstatningsreglerne (i erstatningsansvarsloven) svækker de skadelidtes incitamenter til at medvirke til en hurtig afklaring af den helbredsmæssige tilstand og den tilbageværende erhvervsevne. Den midlertidige erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, der svarer til den hidtidige løn, er fristende for den skadelidte at bevare så længe som muligt. For mange skadelidte overskygger dette de negative, psykiske (og dermed fysiske) følger af den manglende afklaring og den dermed forbundne usikkerhed om fremtiden. Men det betyder ikke, at de negative konsekvenser forsvinder, og dermed fastholder de skadelidte i en negativ udvikling. Mange skadelidte erkender for sent, at en god erstatning for tab af erhvervsevne er et dårligt bytte for et bare nogenlunde normalt arbejdsog familieliv Konkrete initiativer Det er vigtigt, at de skadelidte ikke især ikke i den første tid efter trafikulykken sygeliggøres mere end højst nødvendigt. Det er vigtigt, at akutmodtagelser, sygehuse, praktiserende læger og andre, som de skadelidte kommer i berøring med, ikke for tidligt begynder at tale om elle ligefrem stiller diagnosen piskesmæld. Er denne diagnose først bragt på banen viser erfaringen, at de skadelidte let fastholdes i deres sygelighed med deraf følgende forværring af de fysiske gener, der igen forstærkes af en forståelig angst og usikkerhed over for en fremtid med smerter, forringet økonomi, tab af sociale relationer osv. Forsikring & Pension har derfor indledt drøftelser med lægeverdenen om muligheden for at skabe et fælles dialogværktøj, som kan anvendes som grundlag for dialog med de skadelidte og mellem de professionelle

4 aktører indbyrdes. Det er håbet, at dette værktøj kan afdramatisere situationen i en række sager og fastholde skadelidte i mulighederne for at komme igennem sygeforløbet uden varige, alvorlige konsekvenser. Forsikring & Pension har ved flere lejligheder over for justitsminister og Folketing peget på behovet for at få ændret erstatningsansvarsloven, således at de skadelidte i højere grad end tilfældet er nu, motiveres til at medvirke til at få erstatningssagerne afklaret med stillingtagen til, om der er et varigt erhvervsevnetab. Pligten for skadelidte til at medvirke loyalt til afklaringen, bl.a. via arbejdsprøvning, fremgår af forarbejderne til erstatningsansvarsloven. Realiteten er imidlertid, at lovens forudsætning om, at afklaring af erhvervsevnen som udgangspunkt skal ske inden for et år, maksimalt to år, ikke holder i praksis, bl.a. fordi ingen rigtig presser på eller har mulighed for det. Hér hjælper det selvfølgelig heller ikke, at den generelt dårligere beskæftigelsessituation i Danmark gør det sværere at få arbejdsgiverne til at etablere de fornødne fleksjob mv. Sidst men ikke mindst har personskadeprojektet vist et udtalt behov for en systematisk og tidlig indsats i forhold til de skadelidte. Erfaringer bl.a. fra Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskaberne viser, at risikoen for at skadelidte falder helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet, stiger langt mere end proportionalt med tiden. Problemet er især, at kommunen, som efter den sociale servicelov har pligt til at hjælpe borgere, der er i sociale vanskeligheder, ofte først får kontakt til de skadelidte nogle måneder efter skaden, f.eks. i forbindelse med at kommunens pligt til at betale sygedagpenge indtræder. På det tidspunkt er den uheldige udvikling omkring den skadelidte, vedkommendes familie, forholdet til arbejdspladsen osv. godt i gang, og muligheden for at vende udviklingen væsentlig forringet. 4. Konklusion Forsikring & Pensions personskadeprojekt har afdækket, at ændret lovgivning kombineret med klarere procedurer og roller for de involverede aktører i erstatningssagerne vil kunne medvirke til at erstatningssagerne hurtigere kan afsluttes. Meget vil sikkert også kunne opnås, hvis alle aktører er enige om eller måske ligefrem har pligt til at arbejde for, at færrest mulige skadelidte efter trafikulykker havner i passiv forsørgelse med deraf følgende stor risiko for udstødning. Bedst af alt ville selvfølgelig være, hvis en tidlig vejledning og rådgivning af de skadelidte kan forhindre, at der overhovedet opstår en erstatningssag. Forsikring & Pension har senest i sit høringssvar om den danske regerings reform af førtidspensionsreglerne og fleksjobordningen mv. foreslået, at regeringen sætter sig i spidsen for et arbejde, der gerne skulle føre til en væsentlig styrkelse af den tidlige

5 indsats over for de medborgere, som er så uheldige at blive udsat for en alvorlig trafikulykke med personskade til følge. Vi er i forsikringsbranchen overbeviste om, at det ikke alene vil komme de skadelidte til gavn, men også vil gavne samfundsøkonomien. Claus Tønnesen

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn Hvidbog fra Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn De fleste danskere har en retshjælpsforsikring. Og mange

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Whiplash. -årsag, behandling og erstatning-

Whiplash. -årsag, behandling og erstatning- Whiplash -årsag, behandling og erstatning- Indholdsfortegnelse Hvad er whiplash?...04 Kan man kun få whiplash ved kraftig påkørsel/påvirkning? - Dancrash-rapporters betydning...05 Hvilke gener relaterer

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3.1 Sammenfatning 91 3.2 Virksomhederne betaler selv erstatningerne 93 3.3 Arbejdsskader udvikling og status 95 3.4 Anerkendelse af arbejdsskader 11 3.5 Erstatninger

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN 87-601-9652-1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere