Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 138 Folketinget Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og flytning samt udbedring af skimmelsvamp m.v.) [af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)] 1. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. februar 2014 og var til 1. behandling den 11. marts Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget. Udvalget afgav betænkning den 4. april Lovforslaget var til 2. behandling den 8. april 2014, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget. Dispensation fra bestemmelsen i Folketingets forretningsorden 8 a, stk. 2 Udvalget indstiller, at der dispenseres fra bestemmelsen i Folketingets forretningsorden 8 a, stk. 2, og at 3. behandling finder sted, tidligere end 2 dage efter tillægsbetænkningen er offentliggjort. Møder Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet lovforslaget i 2 møder. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med den fornyede udvalgsbehandling modtaget skriftlige henvendelser fra: Margrethe og Thorkild Bøgh Dalgaard, Frederikssund, Henrik J. Eriksen, Broby, og Johan Gaunitz, Jægerspris. Erhvervs- og vækstministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget med undtagelse af 1 henvendelse, som forventes kommenteret inden 3. behandling af lovforslaget. Spørgsmål Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 6 spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret med undtagelse af 2 spørgsmål, som forventes besvaret inden 3. behandling af lovforslaget. Nogle af udvalgets spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren og dennes svar herpå er optrykt som bilag 2 til tillægsbetænkningen. Tilkendegivelse fra udvalget Udvalget tilkendegiver i forlængelse af ministerens svar på spørgsmål 58 og 64, at der i udvalget er enighed om med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt der skal foretages fradrag for moms eller ikke foretages fradrag for moms ved udbetaling af kontanterstatninger, at regler og praksis for udbetaling efter stormflodsordningen skal svare til den praksis, som flest forsikringsselskaber anvender ved udbetaling af kontanterstatning i forbindelse med privatboliger. 2. Indstilling Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori det foreligger efter 2. behandling. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen. Deputationer Endvidere har Johan Gaunitz, Jægerspris, mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget. AX016023

2 2 Benny Engelbrecht (S) Julie Skovsby (S) Anne Sina (S) Mette Reissmann (S) Karin Gaardsted (S) fmd. Peder Christensen (S) Ole Sohn (S) Ida Auken (RV) Nadeem Farooq (RV) Jeppe Mikkelsen (RV) Steen Gade (SF) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Frank Aaen (EL) Stine Brix (EL) Uffe Elbæk (UFG) Kim Andersen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Preben Bang Henriksen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Jakob Engel-Schmidt (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Christian Thoning (V) Hans Kristian Skibby (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Kim Christiansen (DF) Joachim B. Olsen (LA) Brian Mikkelsen (KF) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Socialdemokratiet (S) 47 Dansk Folkeparti (DF) 22 Radikale Venstre (RV) 17 Socialistisk Folkeparti (SF) 12 Enhedslisten (EL) 12 Liberal Alliance (LA) 9 Det Konservative Folkeparti (KF) 8 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Javnaðarflokkurin (JF) 1 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1

3 3 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 138 efter afgivelse af betænkning Bilagsnr. Titel 56 Betænkning afgivet 4/ Henvendelse af 5/4-14 fra Matias Varming, Skibby 58 Henvendelse af 5/4-14 fra Johan Gaunitz, Jægerspris udkast til tillægsbetænkning 60 Ændringsforslag til 2. behandling, fra erhvervs- og vækstministeren 61 Henvendelse af 7/4-14 fra Margrethe og Thorkild Bøgh Dalgaard, Frederikssund 62 Ændringsforslag til 2. behandling, fra erhvervs- og vækstministeren 63 Tidspunkt for afgivelse af tillægsbetænkning er udskudt udkast til tillægsbetænkning 65 Henvendelse af 8/4-14 fra Johan Gaunitz, Jægerspris 66 Henvendelse af 8/4-14 fra Henrik J. Eriksen, Broby Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 138 efter afgivelse af betænkning Spm.nr. Titel 58 Spm. om, hvilke principper der anvendes ved erstatningsopgørelse, såfremt skadelidte ikke ønsker at genopføre sin bolig, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå 59 Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/4-14 fra Matias Varming, Skibby, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå 60 Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/4-14 fra Johan Gaunitz, Jægerspris, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå 61 Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/4-14 fra Margrethe og Thorkild Bøgh Dalgaard, Frederikssund, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå 62 Spm., om ministeren vil oplyse antallet af stormflodsramte ejendomme, der har BBR-godkendt beboelse, der ikke dækkes af stormflodsordningen, fordi den ligger under niveau, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå 63 Spm., om ministeren vil definere udførligt og præcist, hvad der forstås ved sætningen i svaret på spørgsmål 58»Dagsværdien er helt overordnet den værdi huset/bygningsdelen har på skadestidspunktet.«, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå 64 Spm. om, hvilke forsikringsselskaber der fratrækker moms, jf. svar på spørgsmål 58, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå 65 Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/4-14 fra Johan Gaunitz, Jægerspris, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå 66 Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/4-14 fra Henrik J. Eriksen, Broby, til erhvervs- og vækstministeren 67 Spm., om ministeren vil stille ændringsforslag, som giver dispensation til, at der kan ydes erstatning efter stormflodsordningen til de ejendomsejere, der blev ramt af 6. december 2013-stormen, og som har

4 beskadiget løsøre i rum under terræn, der er BBR-godkendt til beboelse, til erhvervs- og vækstministeren 4

5 5 Nogle af udvalgets spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren og dennes svar herpå Spørgsmålene og svarene er optrykt efter ønske fra udvalget. Spørgsmål 58: Bilag 2 Vil ministeren i forlængelse af sit svar på spørgsmål 49 uddybe, hvilke principper der anvendes ved erstatningsopgørelse, såfremt skadelidte ikke ønsker at genopføre sin bolig, herunder indhente oplysninger fra Forsikring & Pension om, hvad der er praksis i sammenlignelige private forsikringer? Svar: Jeg kan i forlængelse af min besvarelse på spørgsmål 49 oplyse, at Forsikring & Pension har bekræftet, at der i forbindelse med erstatningsopgørelse, såfremt skadelidte ikke ønsker at genopføre sin bolig, sker en omregning af erstatningssummen, ved at der bliver foretaget en værdiopgørelse af ejendommen efter dagsværdi, dvs. med fradrag for slid og ælde på både materialer og arbejdsløn, og at dette kan betyde, at skadelidte får et lavere beløb udbetalt kontant end hvis ejendommen bliver udbedret. Forsikring & Pension oplyser i den forbindelse:»der laves en helt ny beregning efter dagsværdiprincippet. Moms på arbejdet udgår også. Dagsværdien er helt overordnet den værdi huset/bygningsdelen har på skadestidspunktet. Hvis huset/ bygningsdelen er slidt, vil dette give en lavere værdi og hermed lavere erstatning. Hvis et nyt hus koster f.eks kr., vil erstatning til nyværdi være kr. Vælger skadelidte at få kontanterstatning, skal der laves en dagsværdivurdering og fratrækkes moms. Hvis huset f.eks. er nedslidt og vurderes til 50 pct., vil kontanterstatningen derfor være kr. Herfra fratrækkes moms, hvis skadelidte ikke genopfører/reparerer huset. I et sådan tilfælde, vil kontanterstatningen i alt blive kr. Man kan sige, at dagsværdiprincippet følger de normale forsikringsretlige principper om, at du skal have dækket dit tab. Dit tab er husets værdi. Nyværdidækningen er en særlig for forsikringstageren gunstig opgørelse, som i de fleste tilfælde giver en gevinst (altså imod normale principper). Dette er indført i vilkårene af hensyn til kunderne, som ved totalskader har et stort problem med at få genopført, hvis egenbetalingen er meget stor pga. nedskrivninger. Dette hensyn er der naturligvis ikke, hvis husejeren vælger ikke at genopføre. Som eksempel på vilkår om kontanterstatning fra [selskabets navn fjernet]: Hvis erstatningen ikke bliver brugt til reparation eller genopførelse af det beskadigede, opgør vi erstatningen som en kontanterstatning til fri rådighed. Vi opgør skaden til dagsværdi, det vil sige med fradrag for værdiforringelse på grund af alder og slid. Erstatningen kan ikke overstige den beskadigede bygnings handelsværdi umiddelbart før skadens indtræden. Restværdierstatning, udgifter til nedbrydning, lovliggørelse, byggeadministration, prisstigninger og moms erstatter vi ikke. Betaling af en kontanterstatning forudsætter samtykke af de personer eller kreditforeninger, der har tinglyst pant i ejendommen. Vi skal derfor have en tingbogsattest og godkendelse fra panthavere og andre, der har rettigheder i ejendommen.«spørgsmål 62: Ministeren bedes oplyse antallet af stormflodsramte ejendomme, der har BBR-godkendt beboelse, der ikke dækkes af stormflodsordningen, fordi de ligger under niveau og oplyse hvad det vil koste, hvis der også ydes erstatning for sådanne skader?

6 6 Svar: Idet det lægges til grund for min besvarelse, at der med spørgsmålet henvises til ejendomme, der har BBR-godkendt kældre til beboelse, kan jeg oplyse, at skader på selve kælderen og andre rum under terræn er dækket efter de almindelige regler i stormflodsordningen. Det uanset om disse er godkendt til beboelse eller ikke. Der skelnes således ikke mellem beboelse og anden benyttelse i forbindelse med skader på selve ejendommen. Derimod er løsøre i kældre og rum under terræn undtaget for ordningens dækning. Der er dermed i forhold til løsøredækning ingen forskel på, om kældre er godkendt til beboelse eller ikke. Jeg har desuden forelagt spørgsmålet for Stormrådets sekretariat, som oplyser følgende, hvilket jeg kan henholde mig til:»det er ikke muligt at opgøre i hvilket omfang, der er sket skader på kældre og andre rum under niveau. Dette skyldes, at disse skader er dækket af ordningen og dermed ikke registreres særskilt. Det vil dermed kræve en selvstændig gennemgang af alle knap 3000 anmeldte sager, for at opgøre hvor mange kældre og rum under terræn, som er skadet. I forhold til skader på løsøre i kældre og andre rum under terræn, så findes der ikke en opgørelse heraf, da disse ikke er dækket af ordningen. Det kan derfor ikke oplyses hvad det vil koste, hvis der også skulle ydes erstatning for sådanne skader, ligesom der af samme årsag heller ikke kan gives et skøn herover.«jeg kan i forhold til dækning af løsøre i kældre i øvrigt henvise til min besvarelse af spørgsmål 9, 12 og 47. Jeg kan desuden henvise til Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udvidelse af stormflods- og oversvømmelsesordningen af 26. marts 2014, hvoraf det blandt andet fremgår, at det kommende udvalg om evaluering af stormflodsordningen netop skal se på mulighederne for og de økonomiske konsekvenser ved at lade løsøre i kældre blive omfattet af stormflodsordningens dækning. Spørgsmål 64: I forlængelse af ministerens svar på spørgsmål 58, hvoraf det fremgår, at forsikringsselskaberne normalt fratrækker moms, bedes ministeren oplyse, hvilke selskabers praksis der ligger til grund for dette svar. Svar: Jeg kan i forlængelse af min besvarelse af spørgsmål 58 oplyse, at svaret er indhentet fra Forsikring & Pension i egenskab af brancheorganisation for forsikrings- og pensionsbranchen. Forsikring & Pension har bekræftet, at den i spørgsmål 58 beskrevne praksis, er det generelle udgangspunkt, men at nogle selskaber fraviger denne praksis. Forsikring & Pension bemærker i den forbindelse, at de enkelte selskaber selv fastsætter deres praksis for, hvordan kontanterstatningen skal udregnes, hvorfor der kan være forskel på denne beregning. Jeg kan på den baggrund oplyse, at de kommende regler vil svare til det generelle udgangspunkt i forsikringsbranchen.

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 24. møde Tirsdag den 25. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren om regeringens digitaliseringspolitik.

Læs mere

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 85. møde Torsdag den 30. april 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til fødevareministeren og ministeren for børn, ligestilling,

Læs mere

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 34. møde Torsdag den 11. december 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 12: Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN 87-601-9652-1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning...

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

Skybruds- og stormflodsskader

Skybruds- og stormflodsskader Skybruds- og stormflodsskader Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Hvem er Forsikring & Pension? Brancheorganisation for pensionskasser og forsikringsselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). Fredag den 22. februar 2013 (D) 1 62. møde Fredag den 22. februar 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til ministeren for ligestilling og kirke om forholdet

Læs mere