Forsikringsvilkår for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår for"

Transkript

1 KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer

2 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer. Du kan læse mere om fortrydelsesretten i forsikringsaftalelovens 34e og 34i Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, men reglerne for hvornår fristen starter afhænger af, hvordan aftalen blev indgået. a) Du mødte en af vores repræsentanter, da du købte forsikringen. Så starter fristen på det seneste af følgende 2 tidspunkter: 1. Den dag, hvor du modtager bekræftelse af aftalen typisk når du bliver præsenteret for policen og forsikring - vilkårene. 2. Den dag, hvor du får skriftlig besked om fortrydelsesfristen. b) Du købte forsikringen ved fjernsalg dvs. indgik aftalen, hvor du alene havde kontakt med os pr. telefon, brev eller . Så har du efter forsikringsaftaleloven 34e krav på at få yderligere en række oplysninger, og det betyder, at fristen ved fjernsalg starter på det seneste af følgende tidspunkter: Sådan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked ved at sende et brev eller en mail til: Købstædernes Forsikring Grønningen København K Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt tidsfristen, er det en god ide at sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet annulleret, og du skal ikke betale nogen forsikringspræmie til os. Det betyder så også, at skader sket i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, ikke er dækket af forsikringen. Hvis du har købt forsikringen ved fjernsalg, bliver købet annulleret fra det tidspunkt, du giver os besked om, at du ønsker aftalen ophævet. Du skal her være opmærksom på, at Købstædernes Forsikring kan fastholde kravet på præmien - dog med undtagelse af de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Præmie, afgifter og gebyrer for denne periode beregner vi som en forholdsmæssig andel af den årlige pris, som vores oprindelige aftale lød på. 1. Den dag, hvor du modtager bekræftelse af aftalen typisk når du bliver præsenteret for policen og forsikring - vilkårene. 2. Den dag, hvor du skriftligt får de oplysninger, vi har pligt til at give dig herunder besked om fortrydelsesfristen. Sådan beregnes fristen på 14 dage Hvis du eksempelvis køber en forsikring, der skal gælde fra den 1. april, og du først modtager de krævede oplysninger (typisk police, forsikringsvilkår og oplysning om fortrydelsesfrist) den 4. april, kan du fortryde købet til og med den 18. april. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først den følgende hverdag. Kontaktoplysninger Købstædernes Forsikring Grønningen København k Tlf

3 Forsikringsvilkår for motorcykler, knallerter, campingvogne/trailere samt arbejdsmaskiner/traktorer Indholdfortegnelse side Generelle vilkår Hvem er sikret Hvor dækker forsikringen Risikoændring samt ændring af betalingsadresse Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringspræmiens opkrævning og betaling Indeksregulering Hvis en skade også er dækket af Naturforstyrelser, atomenergi og krig Orienterings- og øvelseskørsel m.v Selvrisiko Moms samt udlæg af selvrisiko Klagemulighed Voldgift Værneting og lovvalg Lovgivning Vedtægter Dækningsskemaer Dækningsskema for motorcykelforsikring Dækningsskema og knallertforsikring Dækningsskema for campingvogne og trailere Dækningsskema for arbejdsmaskiner/traktorer

4 Generelle vilkår 1. Hvem er sikret Det er forsikringstageren den som har oprettet forsikringsaftalen hos Købstædernes Forsikring, og som ejer det forsikrede køretøj samt enhver, der med forsikringstagerens tilladelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det. Sikret er også virksomheder, der har fået overladt køretøjet mv. til reparation, service og lignende, men kun i forbindelse med kørselsskader, når kørslen sker i forsikringstagerens interesse. Ved salg af det forsikrede køretøj er den ny ejer sikret af forsikringen i 3 uger, men kun i det omfang, der ikke er oprettet anden forsikring. 2. Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i Europa samt i lande uden for Europa, der er tilsluttet grønt kortordningen (jf. de områder inden for hvilke, hvor de lovpligtige ansvarsforsikringer for køretøjer gælder). For uindregistrerede knalleter samt for arbejdsmaskiner/traktorer, gælder forsikringen kun i Danmark. Er der oprettet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker kaskoforsikringer kun, hvis en anden forsikring ikke dækker. Dækningen i udlandet, herunder den dæk-ning, som knytter sig til det røde SOS-kort i forbindelse med kaskoforsikringer, kan Købstædernes Forsikring ændre eller opsige med et skriftligt varsel på 14 dage, uden at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringen. Ansvarsforsikringen dækker ikke ansvar for skade på transporteret gods, når skaden sker uden for Danmark. Ansvarsforsikringen dækker tillige ansvar for skade på personligt rejsegods tilhørende andre end forsikringstageren, brugeren eller føreren. 3. Risikoændring samt ændring af betalingsadresse Købstædernes Forsikring skal have besked, hvis; a) forsikringstageren skifter adresse. Forholde er det, at præmien kan være fastsat på grundlag af forsikringstagerens bopælsadresse. Skifter forsikringstageren adresse til et område med en anden præmie, vil forsikringen blive ændret i overensstemmelse hermed med virkning fra datoen for adresseændringen. Købstædernes Forsikring har ret til at efteropkræve eventuelt for lidt betalt præmie efter adresseændring, ligesom for megen opkrævet præmie vil blive returneret. b) øretøjets anvendelse ændres fx til udlejning og lignende, eller det ændrer karakter i form af indretning, vægt, motorydelse og lignende. 4. Forsikringens varighed og opsigelse 4.1 Varighed Forsikringen gælder for en periode på 1 år (forsikringstiden), og forlænges løbende for yderligere 1 år ad gangen, hvis ikke forsikringen er opsagt på tidspunktet for fornyelse. 4.2 Opsigelse a) Både du og Købstædernes Forsikring kan med et skriftligt varsel på mindst 1 måned opsige forsikringen til ophør på forsikringens hovedforfaldsdag. b) Du kan også vælge skriftligt at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Det koster et opsigelsesgebyr på 64 kr. (2014). Opsiger du forsikringen indenfor det første forsikringsår er opsigelsesgebyret dog på 640 kr. (2014). Beløbene indeksreguleres. Præmie betalt for perioden, der ligger efter forsikringens ophørsdato, bliver tilbagebetalt efter modregning af opsigelsesgebyret. Hvis den overskydende præmie er mindre end gebyret sker der således ingen tilbagebetaling. 4.3 Opsigelse eller ændring ved skade Fra den dag Købstædernes Forsikring modtager en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter, at vi udbetaler erstatning eller afviser skaden, kan vi skriftligt og med 14 dages varsel: 4

5 a) Opsige forsikringen. Du har samme ret til at opsige forsikringen med 14 dages varsel eller efter reglerne beskrevet i punkt 4.2. b) Ændre forsikringens vilkår. Ved fx at forhøje præmien, begrænse dækningen, indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko eller kræve skærpede vilkår. Du kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft det skal du meddele os skriftligt eller du kan opsige forsikringen efter reglerne beskrevet i punkt Ændring af vilkår og præmie Vi kan med 1 måneds skriftligt varsel ændre forsikringsvilkårene og/eller præmien med virkning fra en forfaldsdag (betalingsdag). Forsikringen fortsætter med den ændrede dækning og/eller præmie, når forsikringen bliver betalt for en ny periode. Hvis du ikke ønsker forsikringen på de ændrede vilkår, har du ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen eller efter reglerne beskrevet i punkt 4.2. Indeksregulering betragtes ikke som en ændring af præmien. 4.5 Særlige regler a) Køretøj solgt ny ejer. Hvis et køretøjet bliver solgt, har forsikringstageren pligt til omgående at meddele dette til Købstædernes Forsikring. Ny ejer er omfattet af forsikringen i op til 3 uger efter salgsdatoen, medmindre ny ejer har sørget for omregistrering inden udløb af 3-ugers perioden. Er omregistrering sket inden for de 3 uger annulleres policen pr. omregistreringsdatoen. b) Panthaver. Hvis der på forsikringen er registreret en eller flere panthavere i køretøjet, har Kø - stædernes Forsikring pligt til at underrette denne eller disse om en opsigelse. c) Indberetning til Fællesregistret. Hvis Købstædernes Forsikring opsiger forsikringen på grund af dennes forløb, f.eks ved manglende betaling eller efter gentagne skadetilfælde, sker der registrering heraf i Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister. Dette fællesregister føres af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, telefon ), og registreringen sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår. Forsikringstageren får meddelelse om registreringen med nærmere oplysning om klageadgang m.v. 5. Forsikringspræmiens opkrævning og betaling Præmien bliver opkrævet med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Vi sender opkrævningen til den betalingsadresse, som vi har fået oplyst eller til betaling via Betalingsservice, hvis det er denne betalingsform, der er aftalt. Sammen med præmien for din forsikring opkræver vi en række afgifter, bidrag og gebyrer. Nogle er pålagt ved lov og bliver opkrævet på vegne af staten, mens andre bliver opkrævet som kompensation for udgifter til administration fx de udgifter, der er forbundet med opkrævning og betaling af præmien. Bliver det opkrævede beløb ikke betalt rettidigt sender vi en påmindelse om den manglende betaling. Hver påmindelse, som vi må sende til dig af denne grund, bliver pålagt et rykkergebyr. I påmindelserne fortæller vi om konsekvenserne af fortsat manglende betaling. Ved fortsat manglende betaling bliver eventuelle panthavere underrettet, registreringspligtige køretøjer bliver afmeldt hos politiet med henblik på inddragelse af nummerpladerne, og restanceforholdet bliver desuden indberettet til Fællesregistret, se vilkårenes pkt. 4.5.c) I henhold til gældende lovgivning har vi ret til at opkræve gebyrer til dækning af vores faktiske omkostninger i forbindelse med fx præmieop- 5

6 krævninger, rykkerskrivelser samt udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser. På vores hjemmeside kan du se hvilke gebyrer vi opkræver, og hvornår vi opkræver dem. 6. Indeksregulering Præmier, forsikringssummer, selvrisici og andre beløb, der er nævnt i disse forsikringsvilkår, i policen eller i tilhørende policetillæg, bliver indeksreguleret, hvis det i umiddelbar tilknytning til beløbet specifikt er nævnt, at beløbet indeksreguleres. I parentes efter beløbet står indeksåret. Indeksreguleringen sker en gang om året med virkning fra forsikringens hovedforfaldsdato. Indeksreguleringen sker på basis af lønindeks for den private sektor, som er udregnet af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks eller ændres grundlaget for dets udregning har vi ret til at benytte et lignende indeks fra Danmarks Statistik. 7. Hvis en skade også er dækket af... En anden forsikring Er en skade dækket både af denne forsikring hos Købstædernes Forsikring og af en forsikring oprettet hos et andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring (bortset fra eventuel ulykkesforsikring). Vi betaler ikke erstatning for skader, hvor der ydes fuld dækning i et andet forsikringsselskab. Har det andet forsikringsselskab taget forbehold i dækningen i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder samme forbehold hos Købstædernes Forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler forholdsmæssig erstatning. Garantier og lignende Er der sket skade på ting, som er omfattet af garantitilsagn og lignende (for eksempel et vedligeholdelses- eller serviceabonnement), har den sikrede pligt til at forpligte garantistillere og lignende, og Købstædernes Forsikring udbetaler kun erstatning i det omfang, der er pligt hertil i henhold til denne forsikring og i det omfang, sikrede ikke bliver fyldestgjort af garantistillere og lignende. I det omfang Købstædernes Forsikring i henhold til denne forsikring har udbetalt erstatning, indtræder Købstædernes Forsikring i den sikredes ret over for andre, der kan forpligtes. Udbetalt på ufuldstændigt grundlag Har Købstædernes Forsikring på et ufuldstændigt grundlag udbetalt erstatning eller på anden måde udlagt omkostninger og viser det sig efterfølgende, at erstatning eller udlæg ikke burde have fundet sted for eksempel fordi skaden slet ikke var erstatningsberettiget kan Købstædernes Forsikring kræve beløb refunderet. Regres Købstædernes Forsikring kan kræve udbetalt erstatning tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for skaden efter færdselslovens 104, og som har forvoldt skaden med forsæt (med vilje). Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, kan Købstædernes Forsikring kun kræve tilbagebetaling, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens 108, stk. 2. Forsikrede køretøjer må ikke udlejes. Sker dette alligevel, vil Købstædernes Forsikring kræve erstatningen refunderet, hvis skaden har medført udgifter for Købstædernes Forsikring, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at bilen er udlejet i strid med de bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet. 8. Naturforstyrelser, atomenergi og krig Forsikringen dækker ikke skader, hverken under ansvarsforsikringen eller under kaskoforsikringen m.v., som direkte eller indirekte er en følge af: Naturforstyrrelser Jordskælv eller andre naturforstyrrelser. Krig Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, hvis det forsikrede køretøj befinder sig i et land uden for Danmark i forbindelse med ferie- og/eller forretningsrejse, men højst i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at sikrede/ køretøjets fører ikke: a) rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer b) selv deltager i handlingerne. 6

7 Atomenergi Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 9. Orienterings- og øvelseskørsel m.v. 9.1 Forsikringen dækker skade på køretøjet og ansvar for skade, der opstår under eller i forbindelse med nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb, hvis; a) løbet foregår i Danmark, eksklusive Grønland og Færøerne, b) politiet har givet tilladelse til løbet, hvis en sådan kræves, og c) foreskrevne løbsregler overholdes. 9.2 Endvidere dækker forsikringen skade på køretøjet og ansvar for skade, som opstår under eller i forbindelse med glatføre-, manøvre-, skolekørsel og lignende, hvis; a) kørslen foregår på et område, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet, og b) kørslen foregår under instruktion fra motoreller kørerlærerorganisation eller tilsvarende sagkyndige. Forsikringen dækker dog ikke skade på køretøjet eller ansvar for skade, der opstår under/ ved kap- og væddeløbskørsel eller anden hastighedskonkurrence på privat eller offentlig vej, bortset fra de i punkt 9.1 og 9.2 nævnt tilfælde. 10. Selvrisiko Forsikringen kan oprettes med forskellige selvrisikobeløb og præmien er afstemt herefter. Selvrisikobeløbene skal følge hinanden, forstået på den måde, at beløbene er de samme for henholdsvis lovpligtig ansvarsforsikring og kaskoforsikring. Ved følgende skader opkræves der dog ikke selvrisiko: Hærværk forvoldt af en kendt gerningsmand.det vil sige, at gerningsmanden enten har erkendt eller er dømt for hærværket. Skade overgået køretøjet, mens det var overladt til reparatør, forhandler og ligende virksomhed eller blev transporteret til reparatør med videre. Er disse ansvarlige for skaden opkræves selvrisikoen hos dem. Skade sket efter at køretøjet er overdraget til ny ejer. Skade forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder efter reglerne i Lov om Erstatningsansvar. Hvis en skade både vedrører den lovpligtige motoransvarsforsikring og en kaskoforsikring, jf. denne forsikring, gælder der kun ét selvriskobeløb. Særlige regler for motorcykler Føres køretøjet af en person, som ikke er fyldt 26 år, og kan denne fører pålægges skylden for et erstatningsberettiget trafikuheld, jf. denne forsikring, gælder der en selvrisiko på kr. ( beløbet indeksreguleres) ud over den selvrisiko, der ellers gælder for forsikringen og ud over den særlige selv risiko, som er anført i det foregående afsnit. Denne aldersbetingede selvrisiko gælder dog ikke, hvis det er den registrerede ejer/bruger af køretøjet, eller ægterfæller/samlevere til disse som er involveret i en skade eller der er tale om et køretøj indregistreret, som tilhørende en virksomhed og køretøjet blev benyttet erhvervsmæssigt. Ved tyveri af motorcykler gælder der en selvrisiko på 20 % af skaden, dog mindst den selvrisiko, der er gældene på policen. Den særlige og aldersbetingede selvrisiko, der er nævnt i de foregående 2 afsnit, gælder dog ikke i tilfælde af tyveri. 11. Moms samt udlæg af selvrisiko Moms betales af Købstædernes Forsikring. For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder dog, at momsen bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan modregne beløbet til den indgående moms. Købstædernes Forsikring udlægger momsen over for reparatøren, og tilstiller forsikringstageren opgørelse ved skadens afregning. Ved udbetaling af kontanterstatning til registrerede virksomheder fradrages moms i det omfang virksomheden kan medregne beløbet til den indgående moms. 7

8 Har Købstædernes Forsikring i skadetilfælde udlagt selvrisikobeløb, er forsikringstageren forpligtet til efter anmodning straks at refundere Købstædernes Forsikring det udlagte selvrisikobeløb. Betales selvrisikobeløbet ikke senest 14 dage efter påkrav, har Købstædernes Forsikring ret til at lade kaskoforsikringer udgå. Betales momsen eller det udlagte selvrisikobeløb ikke senest 14 dage efter påkrav, har Købstædernes Forsikring ret til at lade kaskoforsikringer udgå. 12. Klagemulighed Hvis du er uenig i en afgørelse, som Købstædernes Forsikring har truffet i en given sag, anbefaler vi, at du retter henvendelse til den medarbejder, der har behandlet sagen, og redegør for din utilfredshed med afgørelsen. Hvis du efter denne henvendelse stadig ikke er tilfreds, er du velkommen til at rette henvendelse til vores direktion, som er ansvarlig for behandling af eventuelle klager fra kunder. Klagen sender du elektronisk til eller til Købstædernes Forsikring Direktionen Grønningen København K Giver din henvendelse til vores direktion ikke et tilfredsstillende resultat, kan du vælge at klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon (hverdage mellem kl og 13.00). Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema kan du få hos: a) Ankenævnet for Forsikring b) Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K, telefon Du kan læse mere om din klagemulighed på 13. Voldgift Aftalt voldgift Hvis der opstår uenighed mellem forsikringstageren og Købstædernes Forsikring om opgørelse af en skade kan parterne aftale, at skaden bliver opgjort af upartiske vurderingsmænd. Sådan foregår voldgift Forsikringstageren og Købstædernes Forsikring vælger hver sin vurderingsmand. Sammen vælger vurderingsmændene en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træffer afgørelse om de punkter, der er uenighed om. Hvis vurderingsmændene ikke kan blive enige om at vælge en opmand, udpeger Sø- og Handelsretten en. Vurderingsmændene og opmanden skal være upartiske og må ikke tidligere have deltaget på nogen parts vegne ved gennemgang eller vurdering af sagen. Det skal vurderingsmændene gøre I nøje overensstemmelse med policens og forsikringsvilkårenes bestemmelser udarbejder vurderingsmændene en skadeopgørelse, som de skriftligt forklarer og begrunder. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om opgørelse af skaden, overtager opmanden sagen og afgør, hvorledes skaden skal opgøres. Vurderingsmændenes eller opmandens opgørelse er endelig og bindende for parterne, og kan således ikke indbringes for domstolene. Det gør voldgiftsretten Voldgiftsretten fastsætter og fordeler udgifterne til vurderingsmændene og opmanden. 8

9 14. Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret og ved danske domstole, se dog pkt Lovgivning For forsikringen gælder ud over de regler og bestemmelser, som er anført i disse forsikringsvilkår, i policen samt tilhørende policetillæg m.., blandt andet Lov om Forsikring - aftaler, Lov om Forsikringsvirksomhed samt Købstædernes Forsikrings vedtægter. 16. Vedtægter Købstædernes Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab. Det betyde, at selskabet ejes af forsikringstagerne. Selskabets øverste my - dighed er delegeretforsamlingen, der vælges af forsikringstagerne i overensstemmelse med reglerne i vedtægterne. Bestyrelsen, der består af forsikringstagere valgt af og blandt de delegerede samt af medarbejderrepræsentanter, har det umiddelbare tilsyn med Købstædernes Forsikrings forretningsførelse. Den skal i særlig grad påse, at Købstædernes Forsikrings forpligtelser over for forsikringstagerne opfyldes. Forsikringstagerne er ansvarlige for Købstædernes Forsikrings forpligtelser, enhver i forhold til den beregnede forsikringspræmie. En forsikringstagers ansvar er dog begrænset til den ordinære forsikringspræmie for det igangværende regnskabsår eller den del af dette, for hvilket forsikringstageren har været indbetalingspligtig. Enhver forsikringstager kan få udleveret vedtægterne ved henvendelse til Købstædernes Forsikring. 9

10 17. Dækningsskema for motorcykelforsikring 1. Lovpligtig motoransvarsforsikring 2. Kaskoforsikring - tilvalgsdækning se policen - Sikredes ansvar for skade forvoldt ved brug af det forsikrede motorcykel. - Enhver skade på den forsikrede motorcykel, herunder på fastmonteret tilbehør og ikke-monteret tilbehør og værktøj, når dette alene anvendes i forbindelse med den forsikrede motorcykel samt tab af motorcyklen ved tyveri og røveri (drivmidler er ikke omfattet). - Skade på forsikringstagerens eller brugerens ting. - Skade på førerens ting og person. - Skade på tilkoblet anhænger og lignende. - Skade, der er omfattet af Lov om Fragtaftaler ved international vejtransport. Erstatningsregler Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de forsikringssummer, som er fastsat i Færdselsloven. I lande med hvilke grøn-kort ordning eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. I øvrige lande i Europa dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. Omkostninger, der er pådraget med Købstædernes Forsikrings accept ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse, samt renter af idømte erstatningsbeløb under forsikringen, betales af Købstædernes Forsikring, selv om dækningssummerne derved overskrides. - Skade, der opstår i motorcyklens mekaniske dele, medmindre sådan skade er overgået motorcyklen ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri eller hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. Medfører skaden beskadigelse på andre dele af motorcyklen, er skaden på disse dele dog dækket. - Skade, der påføres motorcyklen eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel eller brand. - Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (eksempelvis tæring, rust og frostsprængning), eller den forringelse af motorcyklen, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser og lignende. - Skader der forvoldes: a) forsætligt eller som skyldes grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens 18 b) mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, jf. forsikringsaftalelovens 20 c) mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde gyldigt kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdigheder (forsikringen dækker dog under alle omstændigheder ved tyveri og røveri af køretøjet). Ved skader nævnt under pkt a-c er sikrede, herunder sikrede med en selvstændig ret i køretøjet, jf. forsikringsaftalelovens 54, dog dækket, med mindre skaden er forvoldt af forsikringstageren, den faste bruger eller et medlem af forsikringstagerens husstand, hvis forsikringstageren, den faste bruger eller et medlem af forsikringstagerens husstand vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller forsikringstageren, den faste brugers eller et medlem af forsikringstagerens husstands ukendskab til omstændighederne skyldes grov uagtsomhed. Enhver, der har en selvstændig ret i køretøjet efter forsikringsaftalelovens 54, herunder panthavere og ejere, har kun ret til erstatning, hvis forsikringstager selv opfylder betingelserne for at opnå erstatning under forsikringen. 10

11 2. Erstatningsregler Opgørelse af skade for motorcykelforsikring - kaskoskade Købstædernes Forsikring kan enten lade motorcyklen reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb. Reparation Ved reparation sættes motorcyklen i samme stand som før skaden.købstædernes Forsikring er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid erstattes ikke. Eventuel forringelse af motorcyklens handelsværdi som følge af reparationen erstattes heller ikke, men kan i visse tilfælde kræves erstattet af en ansvarlig modpart. Er skaden opstået, mens motorcyklen var overladt eller solgt til reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. Reparation af motorcyklen finder ikke sted, hvis den af Skatteministeriet fastsatte udgiftsgrænse overskrides.skaden afgøres i så fald med kontanterstatning. 3. Dækning af transportudgifter er automatisk meddækket, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring - Nødvendige omkostninger ved motorcyklens transport til nærmeste reparatør, såfremt transporten er nødvendig på grund af motorcyklens beskadigelse. Kommer motorcyklen efter tyveri eller røveri atter til veje, erstattes ud over den skade, der eventuelt er påført motorcyklen, tillige nødvendige omkostninger til transport af motorcyklen til dennes hjemsted. - De nævnte transportudgifter, hvis de er dækket eller kan kræves dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. - Andre former for transportudgifter. Kontanterstatning Afgøres skaden ved kontant betaling, eller kommer motorcyklen ved tyveri eller røveri ikke til veje inden 4 uger efter, at Købstædernes Forsikring og politiet har modtaget en anmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, jf. reglerne neden for om nyværdierstatning.den skaderamte motorcykel tilfalder Købstædernes Forsikring. Nyværdierstatning For motorcykler registreret til privat personkørsel, har forsikringstageren ret til en erstatning, der svarer til prisen for en tilsvarende fabriksny motorcykel af samme fabrikat, type og årgang som den beskadigede, samt et tillæg for værdien af det fastmonterede tilbehør, motorcyklen måtte være blevet forsynet med efter registreringen, hvis; a) skaden sker indenfor det første år efter motorcyklens registrering, b) den beskadigede motorcykel var fabriksny, da forsikringen blev oprettet eller ændret, og c) reparationsomkostningerne overstiger 50% af motorcyklens nyværdi (inklusive leveringsomkostninger og fastmonteret tilbehør på skadetidspunktet). Nyværdierstatning i henhold til ovenstående kan ikke opnås for leasede motorcykler. 11

12 4. Redningsforsikring i udlandet er automatisk meddækket, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring - Forsikringen dækker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forsikringsvilkår for redningsforsikring i udlandet. De fuldstændige vilkår fremgår af det senest godkendte røde SOSkort, der kan rekvireres hos Købstædernes Forsikring. 6. Friskadeforsikring- tilvalgsdækning til kaskoforsikringen se policen Ved skade på motorcyklen forvoldt ved: - brand, eksplosion, kortslutning og lynnedslag - tyveri og røveri - nedstyrtning af genstande på motorcyklen, friholdes forsikringstageren dels for eventuelle præmierykningsmæssige konsekvenser, herunder at blive stående på præmietrin, dels for at skulle betale selvrisiko. Sidstnævnte gælder dog ikke ved tyveri og røveri. 5. Retshjælpsforsikring er automatisk meddækket, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring - Omkostninger i forbindelse med visse civile retstvister, hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede motorcykel.de fuldstændige vilkår for denne forsikring kan rekvireres hos Købstædernes Forsikring. 12

13 7.Vejhjælp - tilvalgsdækning se policen - Assistance hurtigst muligt efter korrekt assistancetilkald ved uheld, der forhindrer videre kørsel ved egen hjælp. - Udbedring af skader på stedet, fx ved starthjælp, hjulskifte, der gør det uforsvarligt at køre videre eller udbringning af brændstof. Hvis der er udleveret reservedele eller brændstof, skal du betale dette ved leveringen. - Bjærgning af motorcyklen ved udskridning eller fastkørsel. Ved fritrækning på hjemadressen er det en forudsætning, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning. - Transport af køretøjet til bopælen eller valgfrit værksted, hvis udbedring på stedet ikke er mulig. Der ydes én assistance pr. driftsstop/skade. - Transport af fører og passagerer til fælles bestemmelsessted i Danmark, hvis køretøjet skal på værksted efter driftsstop eller færdselsuheld. Hvis det er mere hensigtsmæssigt, kan der efter aftale i stedet tilbydes en overnatning på hotel inkl. morgenmad. - Akut opstået sygdom/tilskadekomst hos føreren (abonnent, dennes ægtefælle eller hjemmeboende børn), som forhindrer fortsættelse af kørslen. Her tilbyder Vejhjælp hjemtransport af det forsikrede køretøj (hjemkørsel påbegyndes indenfor 24 timer). Hjælp ydes ikke ved kroniske lidelser. Sygdom/ tilskadekomst kan kræves lægedokumenteret. - Ekstrabil kan ved nedbrud, hvor bilen ikke kan køre videre ved egen hjælp, stilles tilrådighed i op til 7 dage. Der er inkluderet 100 km s kørsel pr døgn, Kørsel herudeover faktureres efter gældende takster. Lejebilen må kun anvendes ved kørsel i Danmark. Ved skade på lejebilen beregnes der ikke selvrisiko. For personbiler beregnes en pris de første 3 dage på 150 kr. pr døgn, herefter beregnes 350 kr kr. pr påbegyndt døgn. Lejebilen er en lille mellemklassebil. For varebiler beregnes en pris på 500 kr. pr påbegyndt døgn. Lejebilen er en lille mellemklassebil eller en lille varevogn. Hvis der er behov for Vejhjælp 24-timers vejhjælp Selskabet har indgået en aftale med SOS Dansk Autohjælp, som sikrer en 24-timers vejhjælp i forbindelse med trafikstop eller tr fikskade Ved behov for assistance Ved behov for assistance skal du rette henvendelse til: SOS Dansk Autohjælp A/S på tlf (+45) Oplys bilens registreringsnummer. NB! Hvis du ønsker at benytte tilbuddet om Ekstrabil skal du oplyse dette samtidig med din henvendelse til SOS Dansk Autohjælp - Vejhjælp dækker ikke ved deltagelse i rallyes, motororienteringsløb, manøvreprøver eller lignende samt kørsel til skrotning. - Ved startsvigt/driftsstop, der skyldes dårlig vedligeholdelse, forbeholder selskabet sig ret til at afvise assistance. - Assistancebehov, der kendes på tegningstidspunktet, er ikke omfattet af dækningen. - Assistancer, der ikke er omfattet af dækningen, betales til SOS Dansk Vejhjælp efter regning. - Vejhjælp tager forbehold for offentlige restriktioner, strejker, lockout, ekstraordinære rejse- og trafikforhold og force-majeure Hvor dækker Vejhjælp? Geografisk område Vejhjælp dækker overalt i Danmark undtagen Færøerne og Grønland. Der er herudover dækning på ruten E65 mellem Malmø og Ystad samt indtil 25 km syd for den danske grænse. Udlandsdækning Kaskoforsikrede køretøjer: Er omfattet af redningsforsikringen i overensstemmelse med vilkårerne for rødt kort jf. pkt Vejhjælp dækker i EU (ekskl. Danmark, Færøerne og Grønland) og omfatter følgende: - Assistance hurtigst muligt efter korrekt assistancetilkald ved alle uheld, der forhindrer videre kørsel ved egen hjælp. - Udbedring af skader på stedet, fx ved starthjælp, hjulskifte, eller udbringning af brændstof. Hvis der er udleveret reservedele eller brændstof, skal du betale dette ved leveringen. - Transport af køretøj, fører og evt. passagerer sker altid til nærmeste værksted. Hjemtransport af køretøj er ikke omfattet. 13

14 18. Dækningsskema for knallertforsikring 1. Lovpligtig motoransvarsforsikring 2. Kaskoforsikring tilvalgsdækning se policen - Sikredes ansvar for skade forvoldt ved brug af den forsikrede knallert. - Enhver skade på den forsikrede knallert, herunder på fastmonteret og ikke-monteret tilbehør og værktøj, når dette alene anvendes i forbindelse med den forsikrede knallert samt tab af knallerten ved tyveri og røveri. - Skade opstået, mens knallerten blev ført af en person, som ikke opfylder Færdselslovens krav om førerens alder og knallertbevis. Dog dækkes skade, dels såfremt knallerten benyttes til godkendt undervisning med formål til opnåelse af knallertbevis, dels hvis den er stjålet. - Skade på forsikringstagerens eller brugerens ting. - Skade på førerens ting og person. - Skade på tilkoblet anhænger og lignende. Erstatningsregler Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de forsikringssummer, som er fastsat i Færdselsloven. I lande med hvilke grøn-kort -ordning eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. I øvrige lande i Europa dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. Omkostninger, der er pådraget med Købstædernes Forsikrings accept ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse, samt renter af idømte erstatningsbeløb under forsikringen, betales af Købstædernes Forsikring, selv om dækningssummerne derved overskrides. - Skade, der opstår i knallertens mekaniske dele, medmindre sådan skade er overgået knallerten ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri eller hærværk eller er sket under transport ved hjælp af andet befordringsmiddel. Medfører skaden beskadigelse af andre dele af knallerten, er skaden på disse dele dog dækket. - Skade, der påføres knallerten eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel eller brand. - Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (eksempelvis tæring, rust og frostsprængning), eller den forringelse af knallerten, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser og lignende. - Skader der forvoldes: a) forsætligt eller som skyldes grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens 18 b) mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, jf. forsikringsaftalelovens 20 c) mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde gyldigt kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdigheder (forsikringen dækker dog under alle omstændigheder ved tyveri og røveri af køretøjet). Ved skader nævnt under pkt a-c er sikrede, herunder sikrede med en selvstændig ret i køretøjet, jf. forsikringsaftalelovens 54, dog dækket, med mindre skaden er forvoldt af forsikringstageren, den faste bruger eller et medlem af forsikringstagerens husstand, hvis forsikringstageren, den faste bruger eller et medlem af forsikringstagerens husstand vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller forsikringstageren, den faste brugers eller et medlem af forsikringstagerens husstands ukendskab til omstændighederne skyldes grov uagtsomhed. Enhver, der har en selvstændig ret i køretøjet efter forsikringsaftalelovens 54, herunder panthavere og ejere, har kun ret til erstatning, hvis forsikringstager selv opfylder betingelserne for at opnå erstatning under forsikringen. 14

15 2. Erstatningsregler Erstatningsregler for knallerter kaskoskade Købstædernes Forsikring kan enten lade knallerten reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb. Reparation Knallerten skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Købstædernes Forsikring er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse af knallertens handelsværd som følge af reparationen erstattes ikke. 3. Dækning af transportudgifter er automatisk meddækket, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring - Nødvendige omkostninger ved knallertens transport til nærmeste reparatør, såfremt transporten er nødvendig på grund af knallertens beskadigelse. Kommer knallerten efter tyveri eller røveri atter til veje, erstattes ud over den skade, der eventuelt er påført knallerten, tillige nødvendige omkostninger til transport af knallerten til dennes hjemsted. Kontanterstatning Afgøres skaden ved kontant erstatning, eller kommer knallerten ved tyveri eller røveri ikke til veje inden 4 uger efter, at Købstædernes Forsikring og politiet har modtaget anmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb, en knallert af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Den skaderamte knallert tilfalder Købstædernes Forsikring. - De nævnte transportudgifter, hvis de er dækket eller kan kræves dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. - Andre former for transportudgifter. 15

16 4. Redningsforsikring i udlandet er automatisk meddækket, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring - Forsikringen dækker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forsikringsvilkår for redningsforsikring i udlandet. De fuldstændige vilkår fremgår af det senest godkendte røde SOSkort, der kan rekvireres hos Købstædernes Forsikring. 5. Retshjælpsforsikring er automatisk meddækket, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring - Omkostninger i forbindelse med visse civile retstvister, hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer eller bruger af den kaskoforsikrede knallert.de fuldstændige vilkår for denne forsikring kan rekvireres hos Købstædernes Forsikring. 16

17 19. Dækningsskema for campingvogne og trailere Det er også muligt at oprette forsikringen for vogne, som er beroende stationært fx. på campingpladser. 1. Kaskoforsikring 1. Kaskoforsikring - Skade på vognen, opstået som følge af kørselsuheld. - Brandskade (ildsvåde en løssluppen flammedannende ild, der ved egen kraft er i stand til at brede sig) samt lynnedslag og eksplosion. - Vandskade, hvor vand tilfældigt strømmer ud fra sædvanlige installationer i vognen. - Stormskade (mindst vindstyrke 8 17,2 m. pr. sek.), herunder skypumpe og eventuel nedbørsskade, der opstår som en umiddelbar følge af stormskade på vognen. - Indbrudstyveri (hvor der foreligger tydelige tegn på opbrud) eller forsøg herpå samt hærværk i forbindelse hermed. - Røveri, tyveri af vognen samt hærværk. - Skade, som skyldes væltende eller nedstyrtende ting - Indbogenstande som er fast beroende i vognen er dækket i tilfælde af de samme skadehændelser som nævnt ovenfor. 1. Erstatningsregler Erstatningsregler for campingvogne og trailere - kaskoskade Købstædernes Forsikring kan enten lade campingvognen/traileren reparere eller erstatte den skete skade med et kontantbeløb. Reparation Ved en reparation skal campingvognen/traileren sættes i samme stand som før skaden. Købstædernes Forsikring er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse af campingvognen/trailerens handelsværd; som følge af reparation erstattes ikke. Er skaden opstået, mens campingvognen/traileren var overladt eller solgt til reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på det pågældende værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb som reparatøren normalt betaler for sådanne reparationer. Erstatning for telte Telte, der er indkøbt som nye, erstattes med genanskaffelsesprisen for et tilsvarende nyt telt uden fradrag, hvis skaden indtræffer inden for de første 3 år fra anskaffelsestidspunktet. Derefter nedsættes erstatningen med 20 % af genanskaffelsesprisen pr. påbegyndt år. Er teltet ældre end 7 år ydes der ingen erstatning. Kontanterstatning Afgøres skaden ved en kontant erstatning, eller kommer campingvognen/traileren ved tyveri eller røveri ikke til veje inden 4 uger efter, at Købstædernes Forsikring har modtaget skadesanmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb, en campingvogn/trailer af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Den skaderamte campingvogn/trailer tilfalder Købstædernes Forsikring. - Skade som påføres vognen eller dele heraf under eller i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel eller brand. - Skader, der er en følge af vejrligets påvirkning (eksempelvis tæring, rust og frostsprængning), eller den forringelse af vognen, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser og lignende. - Skader, der skyldes fabrikationsfejl- eller konstruktionsfejl samt mekanisk skade. - Skader, der ikke anses som brand (ildsvåde), for eksempel svidning, forkulning, overophedning og smeltning. - Skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres eller røges udsættes for varme og/eller ild og derved beskadiges eller kommer i brand. - Skade på antenner, som skyldes vindpåvirkninger. - Tab eller tyveri af penge, pengerepræsentativer, guld- og sølvgenstan-- de, smykker, værdipapirer samt mønt- og/eller frimærkesamlinger. - Skade på elektriske maskiner, ledninger og apparater, herunder radioog Tv-apparater, foranlediget ved kortslutning eller andre elektriske fænomener, herunder induktion fra elektrisk uvejr, der ikke har brand (ildsvåde) til følge. - Skade på gods eller varer, som transporteres. - Skader, som er en følge af stormskade og/eller skypumpe eller eventuel nedbørsskade på forteltet, når en sådan skade måtte ske i perioden 1. oktober og 1. april. Er forteltet fra fabrikantens side konstrueret til brug i vinterperioder, gælder den tidsmæssige begrænsning dog ikke, men der gælder en indeksreguleret selvrisiko på kr. (2010-niveau) ved skade på forteltet i vinterperioder. - Skade på eller tyveri af indbogenstande i vognen, der hver for sig eller i alt har en værdi på mere end kr. (beløbet indeksreguleres ikke) - Skader der forvoldes: a) forsætligt eller som skyldes grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens 18 b) mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, jf. forsikringsaftalelovens 20 c) mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde gyldigt kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdigheder (forsikringen dækker dog under alle omstændigheder ved tyveri og røveri af køretøjet). Ved skader nævnt under pkt a-c er sikrede, herunder sikrede med en selvstændig ret i køretøjet, jf. forsikringsaftalelovens 54, dog dækket, med mindre skaden er forvoldt af forsikringstageren, den faste bruger eller et medlem af forsikringstagerens husstand, hvis forsikringstageren, den faste bruger eller et medlem af forsikringstagerens husstand vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller forsikringstageren, den faste brugers eller et medlem af forsikringstagerens husstands ukendskab til omstændighederne skyldes grov uagtsomhed. Enhver, der har en selvstændig ret i køretøjet efter forsikringsaftalelovens 54, herunder panthavere og ejere, har kun ret til erstatning, hvis forsikringstager selv opfylder betingelserne for at opnå erstatning under forsikringen.

18 2. Dækning af transportudgifter 3. Redningsforsikring i udlandet - Nødvendige omkostninger ved den forsikrede vogns transport til nærmeste reparatør, såfremt transporten er nødvendig på grund af beskadigelse af vognen. Kommer vognen efter tyveri eller røveri atter til veje, erstattes ud over den skade, der eventuelt er påført vognen, tillige nødvendige omkostninger til transport af vognen til dennes hjemsted. - Forsikringen omfatter vogne, der er tilknyttet person-, vare- og lastvogne. - Dækningen er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forsikringsvilkår for redningsforsikring i udlandet. De fuldstæ - dige vilkår vedrørende denne dækning, fremgår af det senest godkendte røde SOS-kort, der kan rekvireres hos Købstædernes Forsikring. - De nævnte transportudgifter, hvis de er dækket eller kan kræves dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. - Andre former for transportudgifter. - Vogne som er tilknyttet person-, vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt på over 3,5 tons. - Vogne som anvendes med det formål, at transportere gods. 18

19 4. Retshjælpsforsikring - er automatisk meddækket, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring - Omkostninger i forbindelse med visse civile retstvister, hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer eller bruger af den campingvogn/trailer m.v. De fuldstændige vilkår for denne forsikring kan rekvireres hos Købstædernes Forsikring. Hvad omfattes ikke: - Vogne, som er tilknyttet person- vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt på over 3,5 tons. - Vogne som anvendes med det formål, at transportere gods. 5.Vejhjælp - tilvalgsdækning se policen - Assistance hurtigst muligt efter korrekt assistancetilkald ved uheld, der forhindrer videre kørsel ved egen hjælp - Udbedring af skader på stedet, ved hjulskifte, eller anden vejservice hvis køretøjet ikke kan køre videre. Evt. reservedele betales kontant af skadelidte - Bjærgning af køretøjet ved udskridning eller fastkørsel. Ved fritrækning på hjemadressen er det en forudsætning, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning. - Transport af køretøjet til bopælen eller valgfrit værksted, hvis udbedring på stedet ikke er mulig. Der ydes én assistance pr. driftsstop/skade. - Transport af køretøjet til bopælen eller valgfrit værksted, hvis der sker nedbrud på det trækkende køretøj og SOS Dansk Autohjælp udføre assistancen på dette. Hvis SOS Dansk Autohjælp ikke udfører assistancen bugseres campingvognen/ traileren til ønsket adresse inden for en radius på 50 km. - Assistance efter tyveri i Danmark (denne dækning gives ikke for trailere under 501 kg.) - Ved driftsstop, der skyldes dårlig vedligeholdelse forbeholder selskabets sig ret til at afvise assistance. - Assistancebehov, der kendes på tegningstidspunktet, er ikke omfattet af dækningen - Assistancer, der ikke er omfattet af dækningen, betales til SOS Dansk Vejhjælp efter regning - Vejhjælp tager forbehold for offentlige restriktioner, strejker, lockout, ekstraordinære rejse- og trafikforhold og force-majeure - Af- og pålæsning at campingvogn/trailer, samt anvendelse af evt. erstatningskøretøjer er ikke omfattes af dækningen. Hvor dækker Vejhjælp? Geografisk område Vejhjælp dækker overalt i Danmark undtagen Færøerne og Grønland. Der er herud-over dækning på ruten E65 mellem Malmø og Ystad samt indtil 25 km syd for den danske grænse. Udlandsdækning Kaskoforsikrede køretøjer: Er omfattet af redningsforsikringen i overensstemmelse med vilkårerne for rødt kort jf. pkt Vejhjælp dækker i EU (ekskl. Danmark, Færøerne og Grønland) og omfatter følgende: - Assistance hurtigst muligt efter korrekt assistancekald ved alle uheld,der forhindrer videre kørsel ved egne hjælp - Transport sker altid tilnærmeste værksted. Hvis nedbruddet er på det trækkende køretøj tages campingvognen/traileren med. Hjemtransport af køretøj er ikke omfattet. Hvis der er behov for Vejhjælp 24-timers vejhjælp Selskabet har indgået en aftale med SOS Dansk Autohjælp som sikrer 24-timers vejhjælp i forbindelse med trafikstop eller trafikskade. Ved behov for assistance Ved behov for assistance skal du rette henvendelse til: SOS Dansk Autohjælp A/S på tlf (+45) Oplys køretøjets registreringsnummer. 19

20 20. Dækningsskema for arbejdsmaskiner/traktorer (forsikringen dækker kun i Danmark) 1. Lovpligtig motoransvarsforsikring 2. Brandforsikring tilvalgsdækning se policen - Sikredes ansvar for skade forvoldt ved brug af den forsikrede arbejdsmaskine/traktor. Forsikringen erstatter tab eller beskadigelse af arbejdsmaskinen/traktoren ved: - Brand, eksplosion, lynnedslag og kortslutning. Ved brand forstås en løssluppen flammedannende ild, der ved egen kraft er i stand ti at brede sig (ildsvåde). - Nedstyrtning af luftfartøjer eller nedfaldende genstande derfra, dog ikke skade opstået ved medførte sprængstoffer. - Skade på forsikringstagerens eller brugerens ting. - Skade på førerens person eller ting. - Skade på tilkoblet køretøj. - Skade på ting, der befordres med arbejdsmaskinen/traktoren - Skade, der er omfattet af Lov om fragtaftaler ved international vejtransport. - Skade, der skyldes, at arbejdsmaskinen/traktoren har været anvendt som arbejdsmaskine/traktor, for eksempel til gravearbejde med påmonteret graveredskab. - Skade, der er sket uden for Danmark, herunder Færøerne og Grønland Erstatningsregler Ansvarsforsikringen dækker med de forsikringssummer, som er fastsat i Færdselsloven. Omkostninger, der er pådraget med Købstædernes Forsikrings accept ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse, samt renter af idømte erstatningsbeløb under forsikringen, betales af Købstædernes Forsikring, selv om dækningssummerne derved overskrides. - Skader, der ikke kan anses som brand, for eksempel svidning, forkulning, - Overophedning og smeltning eller skade, som ikke henhører under hvad dækkes, jf. foregående afsnit - Skader der forvoldes: a) forsætligt eller som skyldes grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens 18 b) mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, jf. forsikringsaftalelovens 20 c) mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde gyldigt kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdigheder (forsikringen dækker dog under alle omstændigheder ved tyveri og røveri af køretøjet). Ved skader nævnt under pkt a-c er sikrede, herunder sikrede med en selvstændig ret i køretøjet, jf. forsikringsaftalelovens 54, dog dækket, med mindre skaden er forvoldt af forsikringstageren, den faste bruger eller et medlem af forsikringstagerens husstand, hvis forsikringstageren, den faste bruger eller et medlem af forsikringstagerens husstand vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller forsikringstageren, den faste brugers eller et medlem af forsikringstagerens husstands ukendskab til omstændighederne skyldes grov uagtsomhed. Enhver, der har en selvstændig ret i køretøjet efter forsikringsaftalelovens 54, herunder panthavere og ejere, har kun ret til erstatning, hvis forsikringstager selv opfylder betingelserne for at opnå erstatning under forsikringen. Erstatningsregler Se under Erstatningsreglerne for kaskoforsikring. 20

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6600.3 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Købstædernes Forsikring Hovedkontor

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.4. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.4. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.4 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR:

FORSIKRINGSVILKÅR FOR: KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 FORSIKRINGSVILKÅR FOR: Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringen består af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID Fælles vilkår 1 Forsikringens omfang 1.1 Hvem dækkes Forsikringen dækker forsikringstageren, personer, der er ansat hos denne, samt personer, til hvem køretøjet med salg for øje er overladt vederlagsfrit

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser HABILIST

Forsikringsbetingelser HABILIST HABILIST ......6...9..............6...9.0.. 6......6........... 9 0 Fællesbestemmelser Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagelser Risikoforandring Betaling af præmie Ændringer af præmietarif og forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp er din garanti for mobilitet på vejen. Service værksted Står man pludselig med en bil, der

Læs mere