Concordia Forsikring as. CVR-NR ÅRSRAPPORT 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010"

Transkript

1 Concordia Forsikring as. CVR-NR ÅRSRAPPORT 2010

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors påtegning... 7 Ledelsesberetning regnskab Resultatopgørelse Balance noter

4 Concordia Forsikring as. Tietgens Allé Odense M selskabsforhold CVR-NR DIREKTION Ole Færch adm. direktør Bjarne Bunk direktør BESTYRELSE Per Mikkelsen formand P.C. Houmann Larsen Erling Sørensen REVISIONSUDVALG Erling Sørensen* formand Per Mikkelsen Torben Søgaard Jensen Leo Holm Petersen Torben Søgaard Jensen PENGEINSTITUT * uafhængigt bestyrelsesmedlem med særlige kvalifikationer indenfor regnskab Sydbank A/S, Odense REVISOR Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Aalborg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København EJERFORHOLD Concordia Forsikring as. er et 100 %-ejet datterselskab af Forsikringsselskabet Himmerland gs., Aars, og indgår i koncernregnskabet for modersels kabet, hvorfor der ikke udarbejdes koncernregnskab. DATTERVIRKSOMHED (100 %-ejet) Concordia-IT ApS Tietgens Allé Odense M Aktivitet: IT-virksomhed 4

5 5

6 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 for Concordia Forsikring as. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed med tilhørende regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse og gennemgang af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Odense, den 9. marts 2011 Direktion Ole Færch adm. direktør Bjarne Bunk direktør Bestyrelse Per Mikkelsen P.C. Houmann Larsen Erling Sørensen formand Leo Holm Petersen Torben Søgaard Jensen Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april Dirigent 6

7 den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i Concordia Forsikring as. Vi har revideret årsregnskabet for Concordia Forsikring as. for regnskabsåret 1. januar december 2010, omfattende resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Aalborg/København, den 9. marts 2011 NIELSEN & CHRISTENSEN Statsautoriseret Revisionspartnerselskab PRICEWATERHOUSECOOPERS Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henrik Glanz Statsautoriseret revisor Alex M. Kristensen Statsautoriseret revisor Lars Holtug Statsautoriseret revisor 7

8 Ledelsesberetning Regnskabsåret, der omfatter perioden 1. januar til 31. december 2010, gav et tilfredsstillende resultat for Concordia Forsikring as. Årets resultat udviser et overskud efter skat på 2,9 mio. kr., og egenkapitalen pr. 31. december 2010 udgør 116,8 mio. kr. Der er optjent bruttopræmier for 222,3 mio. kr. mod 217,3 mio. kr. i Præmier for egen regning udgør 145,1 mio. kr. mod 139,5 mio. kr. året før. Udviklingen i præmieindtægterne har i 2010 været afdæmpet og ligger under forventningerne, hvilket dels skyldes den vedvarende konkurrencesituation i markedet, som har været med til at mindske fremgangen, dels eftervirkninger fra den fortsatte finanskrise, der stadig viser sig negativt på specielt erhvervsforsikringsområdet. Erstatningsudgifterne for egen regning udgør 110,3 mio. kr. mod 95,3 mio. kr. i For egen regning udgør skadeprocenten således 76,0 mod 68,3 året før. Denne udvikling skyldes i væsentlig grad, at specielt 1. halvår var påvirket af enkeltstående, større brandskader, ligesom det voldsomme vintervejr i februar måned 2010 medførte snetrykskader for egen regning på 2,7 mio. kr. De forsikringsmæssige driftsomkostninger er opgjort til 46,6 mio. kr. mod 47,8 mio. kr. året før. Bruttoomkostningsprocenten udgør 21,0. Combined ratio udgør 101,0 mod 98,0 året før. Genforsikringsafgivelsen har for perioden andraget 77,2 mio. kr., hvorefter selskabets selvbehold udgør 65,3 % af bruttopræmierne. Skadeprocenten på den samlede afgivne forretning er 57,9 mod 77,4 året før. Forsikringsvirksomheden viser herefter i 2010 et underskud på 0,5 mio. kr. mod et overskud 7,4 mio. kr. året før. Årsresultatet er præget af forøgede skadeudgifter, ligesom eftervirkningerne af finanskrisen har givet en afmatning i aktiviteterne på specielt erhvervsforsikringer. Denne udvikling forventes at påvirke markedet i en periode, ligesom det ændrede skadesbillede kan medføre præmiestigninger i løbet af det kommende år på særligt udsatte produkttyper. Resultatet af investeringsvirksomheden udgør 4,4 mio. kr. mod 6,3 mio. kr. året før. Dette resultat er tilfredsstillende, og er påvirket af en positiv kursudvikling på fondsbeholdningen på 3,5 mio. kr. Renteindtægterne udgør 5,2 mio. kr. mod 8,5 mio. kr. året før. Selskabet har i årets løb afhændet sine domicilejendomme til et selskab ejet af moderselskabet. Samlet giver det et resultat før skat på 3,8 mio. kr. mod 13,6 mio. kr. året før. Det er tilfredsstillende, at selskabet i sit andet år efter sammenlægningen kan fastholde en positiv forretningsmæssig indtjening, selvom de samfundsmæssige forudsætninger er stramme. Dette giver et godt grundlag for at videreudvikle forsikringsvirksomheden på en fornuftig måde i de kommende år, hvor der generelt må forventes en yderligere koncentration i den finansielle verden. Concordia Forsikring overtog i 2009 forsikringsporteføljen fra Morsø Forsikring gs. Der er i den efterfølgende periode sket endelig fastsættelse af vilkårene for denne overtagelse. I den forbindelse er der sket omvurdering af den i årsrapporten for 2009 anførte goodwill, som har medført en regulering i årsrapporten for Der er en naturlig usikkerhed i de regnskabsmæssige skøn ved opgørelsen af selskabets samlede forsikringsforpligtelser. Herudover er det ledelsens vurdering, at der ikke er særlige usikkerheder ved indregning og måling af selskabets aktiver og gældsforpligtelser. selskabets væsentligste aktivitetsområder Selskabets hovedaktivitet er at drive forsikringsvirksomhed i alle forsikringsbrancher - undtagen livsforsikring - og arbejdsskadeforsikring, som indtegnes til Forsikringsselskabet Nærsikring. 8

9 Ledelsesberetning Risikostyring Concordia Forsikring tegner forsikringer i Danmark for private, landbrug, mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt forskellige specialforsikringer. Selskabets acceptpolitik indeholder regler for hvilke typer og størrelser af risici, der kan indtegnes. Med henblik på at undgå at en enkelt begivenhed kan medføre et uacceptabelt tab af kapital samt for at begrænse størrelsen af udsving i det forsikringstekniske resultat, vedtager selskabets bestyrelse årligt et reassuranceprogram, som bl.a. indeholder hvilke typer af forretning, der skal tegnes reassurance på, ligesom størrelsen af selskabets egetbehold ved forskellige skadebegivenheder fastlægges. Den afgivne forretning placeres via moderselskabet hos andre forsikringsselskaber i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer for rating. Der sker en løbende vurdering af reassurandørernes rating. På tilsvarende måde har selskabets bestyrelse udarbejdet en inve steringsstrategi, som fastsætter nærmere bestemmelser for finansforvaltningen, herunder likviditet. Som led i styringen af de finansielle risici får bestyrelsen en løbende rapportering om eksponeringen. I øvrigt henvises til noteoplysninger om følsomhedsoplysninger ved forskellige hændelser, som f.eks. rentestigning/- fald, aktiekursfald, ejendomsprisfald m.v. Som en generel styrkelse af risikostyringen er der i moderselskabet i 2007 oprettet en særlig compliance-funktion, der har ansvaret for, at koncernens selskaber opfylder den til enhver tid gældende lovgivning samt følger de udarbejdede forretningsgange på det enkelte selskabs forretningsområder. Compliance-funktionen tager ligeledes del i arbejdet med identifikation, overvågning og minimering af risici. Dette arbejde har dannet basis for gældende rammer for og opgørelse af individuelt solvensbehov, som blev indført med virkning fra den 1. juli Selskabets arbejde i forbindelse med opgørelse af det individuelle solvensbehov har - i en dertil bredt sammensat risikogruppe - dels bestået i gennemgang af Finanstilsynets vejledning, og dels identifikation og vurdering af alle selskabets risici med udgangspunkt i de i vejledningen oplistede risici. Der er herefter taget stilling til, hvordan de enkelte risici skal håndteres, og om de skal afdækkes ved kapital eller ved kontrol. Frem mod indførelsen af de nye solvensregler benævnt Solvens II med forventet ikrafttræden pr. 1. januar 2013 vil der løbende være fokus på vurdering og kontrol af, hvorvidt koncernens og de enkelte selskabers arbejdsmetoder er tilstrækkelige og betryggende. Concordia Forsikring betragtes som en forholdsvis ukompliceret virksomhed, hvis forretningsområde fortrinsvis består af produkttyper med mindre risikoprofil enkeltvis. Selskabets større risici, herunder katastroferisici er typisk afdækket via indgåede reassuranceaftaler, jf. selskabets reassurancestrategi. På investeringsområdet har selskabet en løbende opfølgning, og der er en god spredning af investeringerne fastsat af rammerne i investeringsstrategien. For at sikre den løbende opfølgning af selskabets risikopåtagelse er der under hensyntagen til selskabets størrelse og forretningsomfang etableret de nødvendige retningslinjer, forretningsgange, kontroller og funktionsadskillelse til sikring heraf, hvor ansvaret er samlet hos selskabets direktion med efterfølgende rapportering til bestyrelsen. Heri indgår også den løbende rapportering om selskabets udvikling i forsikringsportefølje, skader og investeringer. Selskabet etablerede i 2009 et revisionsudvalg, hvis arbejdsopgaver er fastlagt i et kommissorium. Revisionsudvalget støtter bestyrelsen i dens arbejde, og udvalgets opgaver omfatter bl.a. arbejde og tilsyn med årsrapporten, intern kontrol og risikostyring, den eksterne revisions arbejde samt dennes observationer og konklusioner. 9

10 Ledelsesberetning FORVENTNING TIL 2011 Selskabet forventer et forbedret forsikringsteknisk resultat i det kommende år, hvor det samlede resultat ligeledes påregnes at være på et højere niveau end i Præmieindtægterne forventes på grund af fortsat konkurrence at udvise moderat fremgang. Der foreslås ikke udbetaling af udbytte til aktionærerne. Årets resultat Overført fra forrige år Overført til næste år FORVENTNINGer til fremtiden Selskabet og ledelsen arbejder målrettet med forberedelserne til kommende ledelses- og kapitalkrav til forsikringsselskaber - benævnt Solvens II - som i 2009 blev fastlagt i direktiv godkendt af det europæiske parlament og kommissionen. Direktivet stiller både kvantitative og kvalitative krav til forsikringsselskaber, og vil udover højere kapitalkrav også stille større krav til selskabernes kompetencer inden for risikostyring, kontrol, kapitalplanlægning og opfølgning. Selskabet forbereder derfor aktivt overgangen til de kommende Solvens II-regler, og har i løbet af 2010 deltaget i nye prøveberegninger for at kunne se de økonomiske konsekvenser ved indførelsen af de nye solvensregler. Selvom reglerne ikke er endeligt udformet, og det forventes, at kravene til solvens vil stige betydeligt, giver de gennemførte beregninger ikke anledning til bekymring for hverken selskabet eller koncernen. Samlet er det selskabets forventning, at disse nye krav til alle forsikringsselskaber kan medvirke til en yderligere styrkelse af selskabets konkurrencedygtighed på en måde, der tillige vil kunne give nye forretningsmæssige muligheder. anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den aflagte årsrapport for Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling. 10

11 11

12 RESULTATOPGØRELSE note: (DKK 1.000) Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser PRÆMIEINDTÆGTER FOR EGEN REGNING FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser ERSTATNINGSUDGIFTER FOR EGEN REGNING Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner fra genforsikringsselskaber FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER FOR EGEN REGNING FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT

13 RESULTATOPGØRELSE note: (DKK 1.000) 6 Indtægter fra tilknyttede virksomheder Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger ifm. investeringsvirksomhed INVESTERINGSAFKAST FORRENTNING AF FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER INVESTERINGSAFKAST EFTER FORSIKRINGSTEKNISK RENTE RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT

14 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010 aktiver note: (DKK 1.000) Goodwill IMMATERIELLE AKTIVER I ALT Driftsmidler Domicilejendomme MATERIELLE AKTIVER I ALT Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udlån til tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede virksomheder i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver i alt INVESTERINGSAKTIVER I ALT Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder TILGODEHAVENDER I ALT Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Øvrige ANDRE AKTIVER I ALT Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT AKTIVER I ALT

15 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010 passiver note: (DKK 1.000) Aktiekapital Overført resultat EGENKAPITAL I ALT Præmiehensættelser Erstatningshensættelser HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER I ALT Udskudte skatteforpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER I ALT EVENTUALFORPLIGTELSER OG SIKKERHEDSSTILLELSER 18 KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER OG NÆRTSTÅENDE PARTER 19 KAPITALKRAV OG BASISKAPITAL 20 FINANSIELLE RISICI OG FORSIKRINGSRISICI 21 Følsomhedsoplysninger 22 PÅVIRKNING VED ANVENDELSE AF JUSTERET LØBETIDSAFHÆNGIG DISKONTERINGSSATS 23 LEDELSESHVERV I DANSKE AKTIESELSKABER 24 ØVRIGE NOTEOPLYSNINGER 15

16 noter note: 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS: Generelle principper Årsrapporten er aflagt efter lovgivningen for forsikringsselskaber, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansiel rapportering for forsikringsselskabers årsrapporter. De anvendte principper for indregning og måling er beskrevet efterfølgende. Principperne er uændrede i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. justeret løbetidsafhængig diskonteringssats Forsikringsteknisk rente samt diskontering af forsikringsmæssige hensættelser m.v. er hidtil opgjort med udgangspunkt i en nulkuponrentestruktur fastsat af Finanstilsynet. I henhold til bekendtgørelsen om finansiel rapportering for forsikringsselskaber skal forsikringsteknisk rente samt diskontering af forsikringsmæssige hensættelser m.v. foretages med udgangspunkt i en justeret nulkuponrentestruktur fastsat af Finanstilsynet i perioden fra 30. oktober 2008 og indtil udgangen af Ændringen i de anvendte regnskabsmæssige skøn har påvirket årets resultat med t.kr RESULTATOPGØRELSE Præmier Præmieindtægter omfatter beløb, som er modtaget i regnskabsåret for direkte eller indirekte forsikringskontrakter efter fradrag af ristor nerede præmier, rabatter og afgifter til offentlige myndigheder. Der er endvidere reguleret for årets ændring i præmiereserve. Den del af præmieindtægten, som betales til genforsikringsselskabet for genforsikringsdækning, fragår i præmieindtægterne for egen regning. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente er det beregnede afkast, som overføres fra investeringsvirksomheden til forsikringsvirksomheden. Den opgjorte rente beregnes af de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af genforsikringstilgodehavender. Som rentesats anvendes den sats på rentestrukturen, som svarer til de forventede afviklingstidspunkter. Selskabet anvender den af Finans tilsynet offentliggjorte rentestruktur til diskontering af forsikringsforpligtelser. Erstatninger Erstatningsudgifter omfatter alle omkostninger såvel direkte som indirekte, der er forbundet med behandling af indtrufne skader, herund er skadebehandlingsudgifter. De direkte erstatningsudgifter omfatter udover egentlige erstatninger lønninger til skademedarbejdere, kontorudgifter o.l. Indirekte omkostninger er opgjort på baggrund af en gennemgang af hver enkelt omkostningstype, og der er for disse foretaget skønsmæssige fordelinger. Erstatningsudgifterne indeholder interne og eksterne udgifter til besigtigelse og vurdering af skaderne. Erstatningsudgifterne omfatter såvel kendte som forventede skadeudgifter vedrørende året samt regulering af tidligere års foretagne hensættelser. Den del af erstatningsudgifterne, som dækkes af indgåede genforsikringskontrakter, er fragået i erstatningsudgifterne for egen regning. 16

17 noter note: 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS: (fortsat) Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger omfatter de i årets løb afholdte omkostninger til erhvervelse og fornyelse af forsikringsbestanden, herunder betalte provisioner. Erhvervelsesomkostninger periodiseres og modregnes i præmiehensættelserne. Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration af forsikringsbestanden, herunder personaleomkostninger samt af- og nedskrivninger på materielle aktiver. Den del af administrationsomkostningerne, som direkte eller indirekte kan henføres til skade behandlingen, er overført til erstatningsudgifterne. Investeringsafkast Indtægter fra tilknyttede virksomheder indeholder andel af dattervirksomheders resultat efter skat. akku mulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse. Dagsværdien beregnes på baggrund af en afkastbaseret metode. I den anvendte afkastbaserede model indgår den enkelte ejendoms drifts resultat før renter og et fastsat forrentningskrav. Der foretages løbende en vurdering af de forhold, som ligger til grund for de valgte forrentningskrav. Opskriv ninger som følge af omvurdering indregnes direkte på egenkapitalen. Ejendommene afskrives på baggrund af en forventet brugstid på 50 år og efter fradrag af en restværdi på 50 %. Der har ikke medvirket eksterne eksperter ved målingen af ejendommene. Kursreguleringer omfatter såvel realiserede som urealiserede værdireguleringer af kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer. Skat Concordia Forsikring as. er sambeskattet med moderselskabet. Under skat indgår skat af årets indkomst samt regulering af udskudt skatte aktiv og udskudt skatteforpligtelse. BALANCE Driftsmidler Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskriv ning er. Afskrivningerne beregnes lineært på baggrund af den forventede brugstid, der for IT er 3 år, og for øvrige driftsmidler er 5 til 8 år. Der er en forventet restværdi på t.kr. 0. Domicilejendomme Domicilejendomme måles til omvurderet værdi, som er dagsværdien på omvurderingstidspunktet med fradrag af efterfølgende Investeringer i tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede virksomheder indregnes til den regnskabs mæssige indre værdi opgjort efter selskabets regnskabspraksis. Udlån til tilknyttede virksomheder måles til amortiseret kostpris, hvilket svarer til den pålydende værdi. Kapitalandele og investeringsforeningsandele Noterede kapital- og investeringsforeningsandele måles ved regnskabsårets afslutning til dagsværdi, der svarer til den senest noterede kurs lukkekurs. Unoterede kapitalandele måles ved regnskabsårets afslutning til en vurderet dagsværdi. Ved vurdering af dagsprisen anvendes blandt andet den senest foreliggende årsrapport for den enkelte virksomhed. Som indregningstidspunkt anvendes afregningsdatoen. 17

18 noter note: 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS: (fortsat) Obligationer Noterede obligationer måles ved regnskabsårets afslutning til dagsværdien, der svarer til den senest noterede kurs lukkekurs. Den del af præmiehensættelsen, som skal betales af genforsikringsselskabet for genforsikringsdækning, opføres under aktiverne. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdien. Unoterede obligationer måles ved regnskabsårets afslutning til en vurderet dagsværdi. Som indregningstidspunkt anvendes afregningsdatoen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til dagsværdi, hvilket svarer til den pålydende værdi efter fradrag af hensættelse til forventede tab. Hensatte forpligtelser Hensættelse til udskudt skatteforpligtelse beregnes med 25 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier. Udskudt skatteforpligtelse indregnes i balancen, og årets ændring indregnes i resultatopgørelsen under skat. Erstatningshensættelser Til dækning af ikke-afsluttede skader hensættes et beløb beregnet ved en sag-for-sag vurdering af skader indtruffet indtil balancedagen. I erstatningshensættelsen indgår desuden de forventede direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med behandling og afvikling af de indtrufne skader. Som erstatningshensættelse afsættes yderligere dels til dækning af ikke-anmeldte skader indtruffet inden balancedagen, og dels til dækning af forhøjelser af erstatningssummen som følge af utilstrækkelige oplysninger om forsikringsbegivenheden på regnskabs aflæggelsestidspunktet. Disse hensættelser er baseret på et skøn ud fra selskabets erfaringer fra tidligere år. Erstatningshensættelser diskonteres, såfremt dette er væsentligt. FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER Præmiehensættelser Præmiehensættelserne omfatter de forventede fremtidige erstatnin ger på de indgåede forsikringspolicer. I præmiehensættelserne indgå r desuden de forventede direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med behandling og administration af de forventede skader. Der foretages diskontering af alle større enkeltskader med en løbetid på mere end 1 år. Mindre enkeltskader med en løbetid på mere end 1 år inddeles i grupper og diskonteres. Ved diskonteringen anvendes Finanstilsynets opgjorte diskonterings satser. Diskonteringsbeløbet indregnes under forsikringsteknisk rente i det forsikringsmæssige resultat. Præmiehensættelserne udgør mindst den del af bruttopræmien, der svarer til den del af forsikringsperioden, der forløber efter balancedagen. Den del af erstatningshensættelsen, som forventes at indgå fra genforsikringsselskabet, opføres under aktiver. Der foretages ikke diskontering af præmiehensættelserne, hvor løbe tiden er på mindre end 1 år, da diskonteringen vurderes at være uvæsentlig. Ejerskifteforsikringer med en løbetid over 1 år diskonteres. 18

19 NOTER note: 2 5-ÅRS Oversigt: hovedtal DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Afløbsresultat for egen regning Forsikringsmæssige hensættelser i alt Forsikringsaktiver i alt Egenkapital i alt Aktiver i alt nøgletal Bruttoerstatningsprocent... 69,7 71,6 67,6 78,9 50,8 Bruttoomkostningsprocent ,0 22,0 20,9 21,3 17,6 Combined ratio ,0 98,0 93,4 102,6 86,9 Operating ratio ,2 96,6 89,4 98,9 84,6 Relativt afløbsresultat... 9,5 7,8 18,7 13,2 25,9 Egenkapitalforrentning i procent ,6 10,4 5,5-0,9 16,9 Solvensdækning ,3 4,6 3,2 2,1 4,4 Sammenligningstallene for omfatter udelukkende det tidligere FYNBO Forsikring as., og er derfor ikke direkte sammenlignelige med 2009 og FORMLER: Bruttoerstatningsprocent:... Bruttoerstatningsudgifter Bruttopræmieindtægter Bruttoomkostningsprocent:... Bruttoforsikringsmæssige driftsomkostninger Bruttopræmieindtægter Combined ratio:... Bruttoerstatninger + bruttodriftsomkostninger + genforsikringsresultat Bruttopræmieindtægter Operating ratio:... Bruttoerstatninger + bruttodriftsomkostninger + genforsikringsresultat Bruttopræmieindtægter + forsikringsteknisk rente Relativt afløbsresultat:... Afløbsresultat for egen regning Erstatningshensættelser primo Egenkapitalforrentning i procent:... Årets resultat Årets gennemsnitlige egenkapital Solvensdækning:... Basiskapital Kapitalkrav 19

20 noter note: 3 BRANCHEFORDELING: branchefordeling 2010 DKK anden direkte forsikring brand og løsøre erhverv brand og løsøre privat ØVRIGE BRANCHER I alt Bruttopræmier Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente for egen regning Forsikringsteknisk resultat Antal erstatninger Erstatningsfrekvens ,31 0,28 0,12 0,11 0,21 Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader branchefordeling 2009 DKK BRAND OG LØSØRE erhverv anden direkte forsikring brand og løsøre privat ØVRIGE BRANCHER I alt Bruttopræmier Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente for egen regning Forsikringsteknisk resultat Antal erstatninger Erstatningsfrekvens ,28 0,38 0,11 0,10 0,24 Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader Hele bruttopræmieindtægten vedrører forsikringer tegnet i Danmark. Da omkostningsregistreringen ikke er brancheopdelt, er ovennævnte bruttodriftsomkostninger fordelt efter bruttopræmieindtægter. 20

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56. Årsrapport 2009. (2. regnskabsår)

Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56. Årsrapport 2009. (2. regnskabsår) Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56 Årsrapport 2009 (2. regnskabsår) Grundfos Holding A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand (indtrådt den 5. januar 2015) Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand Steen Winther Poulsen Alice Lykke

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere