FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen Rødekro Forsikringsbetingelser nr.: DYR 1

2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med ETU Forsikring A/S udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed i det omfang, disse ikke er fraveget. Fortrydelsesret I henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1 a om regler vedrørende oplysningspligt og fortrydelsesret mv. skal vi oplyse følgende: Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (f.eks. på papir eller ) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen senere, f.eks. onsdag d. 3., har du frist til og med mandag d. 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftendag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette ETU Forsikring A/S om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt f.eks. pr. brev eller skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postbestillingen. Underretning om at du har fortrudt aftalen, skal gives til: ETU Forsikring A/S Hærvejen Rødekro Såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse eventuelt policenummer samt gerne returnere eventuel police og opkrævning. Kort opsigelse Du kan opsige dine private skadeforsikringer i ETU Forsikring A/S - f.eks. hus-, indbo-, bil- og ulykkesforsikring mv. med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et gebyr Hvis du vil benytte dig af muligheden for kort opsigelse, koster det dig et gebyr. Det er fortsat gratis for dig at opsige din forsikring til forsikringens hovedforfald. Hvis din forsikring kun har været i ETU Forsikring A/S mindre end et år, opkræver vi et væsentligt højere gebyr. Det er fordi, vi har nogle særlige omkostninger, når vi skal sælge og etablere forsikring. Fortrydelsesret. Du har stadig gratis fortrydelsesret, lige efter du har modtaget dine forsikringsvilkår. Gælder ikke særlige forsikringer. Ejerskifteforsikringer og andre særlige forsikringer, som f.eks. kun skal dække i en bestemt kort periode, kan ikke opsiges med kort varsel. Forsikringsbetingelser nr.: DYR 2

3 Indholdsfortegnelse Almindelige regler for forsikringen Hvem er dækket (de sikrede) Hvor dækker forsikringen... 4 Regler for hunde og hesteansvarsforsikring Hvad dækker ansvarsforsikringen Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke Forsikringssum... 4 Tilvalgsdækninger for hundeansvarsforsikringen Udvidet hundeansvarsforsikring Ulykkesforsikring for hund (dækker kun død som følge af en ulykke) Livsforsikring for hund... 5 Hvis du kommer ud for en skade Anmeldelse af skade... 6 Fællesbetingelser Betaling af præmien Indeksregulering Adresseændring Forsikringens varighed og opsigelse Ændring af dækninger og præmier Klagemulighed... 7 Forsikringsbetingelser nr.: DYR 3

4 Almindelige regler for forsikringen 1. Hvem er dækket? (de sikrede) 1.1 Forsikringen dækker det juridiske erstatningsansvar, der kan pådrages som ejer/bruger/besidder af hest eller hund som privatperson. 1.2 Det fremgår af policen, hvor mange hunde og/eller heste, der er omfattet af dækningen. 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 Forsikringen dækker i Danmark (dog ikke Grønland og Færøerne). 2.2 Endvidere dækker forsikringen ved rejser og midlertidigt ophold i Europa af indtil tre måneders varighed. Regler for hunde og hesteansvarsforsikring 3. Hvad dækker ansvarsforsikringen? 3.1 Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som ifølge hundeog hesteloven påhviler ejeren/besidderen. 4. Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke? 4.1 Forsikringen dækker ikke ansvar for: Skade på ejerens/besidderens person og på personer tilhørende dennes husstand Skade på ting eller dyr tilhørende ejeren/besidderen og dennes husstand samt skade på ting og dyr, som disse personer har til brug, lån, leje, opbevaring, behandling, besiddelse eller på anden måde har i sin varetægt. Såfremt en indtruffen skade er dækket ved anden forsikring, dækker denne forsikring først i anden række. 5. Forsikringssum 5.1 Der er dækning for hver forsikringsbegivenhed med indtil: 5 mio. kr. for personskade og 2 mio. kr. for skade på ting og dyr. Forsikringsbetingelser nr.: DYR 4

5 Tilvalgsdækninger for hundeansvarsforsikringen 6. Udvidet hundeansvarsforsikring Såfremt dækning er tegnet vil det fremgå af policen. 6.1 Hvad omfatter dækningen? Dækningen er som anført i afsnit 3-5. Herudover omfatter dækningen ansvar for person- og tingskade, som hunden forvolder under deltagelse i et klub- eller foreningsarrangement, selv om skadelidte ved sin deltagelse i arrangementet har medvirket til skaden. 6.2 Hvad omfatter dækningen ikke? Forsikringen dækker ikke skade på figuranters beskyttelsespåklædning. 7. Ulykkesforsikring for hund (dækker kun død som følge af en ulykke) Såfremt dækning er tegnet vil det fremgå af policen. 7.1 Ved ulykkesforsikring forstås, at den fastsatte sum kommer til udbetaling, hvis hunden kommer ud for en ulykke og dør som følger deraf. Definitionen for en ulykke er, en tilfældig udefrakommende begivenhed med indvirkning på legemet, som har påviselig beskadigelse af dette som følge. Ved skade skal der foreligge skriftlig dokumentation fra en dyrlæge angående dødsårsag. Dokumentationen er for forsikringstagers egen regning. 8. Livsforsikring for hund Såfremt dækning er tegnet vil det fremgå af policen. 8.1 Hvad omfatter dækningen? Alle sunde og raske hunde kan i henhold til tegningsreglerne livsforsikres. Forsikringen dækker, hvis hunden dør eller må aflives som følge af sygdom eller som følge af et uheld. Der skal foreligge en dyrlægeerklæring ved indtegning af en livsforsikring. Dyrlægeerklæringen er for forsikringstagers egen regning. Ved skade skal der foreligge skriftlig dokumentation fra en dyrlæge angående dødsårsag. Dokumentationen er for forsikringstagers egen regning. Der kan tegnes 2 former for livsforsikring: Hundelivsforsikring med en forsikringssum op til kr Denne forsikring kan tegnes, fra hunden er fyldt 8 uger, men endnu ikke fyldt 5 år. Når hunden fylder 7 år, nedskrives forsikringssummen med 20% i de efterfølgende år. Hundelivsforsikring med en forsikringssum op til kr Denne forsikring kan tegnes, fra hunden er fyldt 6 mdr., men endnu ikke fyldt 3 år. Når hunden fylder 7 år, nedskrives forsikringssummen med 20% i de efterfølgende år. 8.2 Hvad omfatter dækningen ikke? Aflivning som følge af adfærdsproblemer Aflivning som følge af arvelige lidelser Dødsfald/aflivning, der skyldes ejerens forsætlige eller groft uagtsomme handlinger Dødsfald under udførelse af opgaver som tjenestehund Forsikringsbetingelser nr.: DYR 5

6 Hvis du kommer ud for en skade 9.1 Anmeldelse af skade Enhver skade, der er eller formodes at være omfattet af forsikringen, skal straks anmeldes til ETU Forsikring A/S. Du bør altid overlade til selskabet at tage stilling til, om du har ansvaret for skaden. Din anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun dig selv og ikke ETU Forsikring A/S Fællesbetingelser 10. Betaling af præmien 10.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Præmien opkræves via indbetalingskort eller efter anmodning fra forsikringstageren via PBS Betalings-service. Sammen med præmien opkræves tillige opkrævningsgebyr. Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien. Opkræves præmien efter aftale på anden måde, betaler forsikringstageren udgifterne herved. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes. Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringsdækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter afsendelse af påmindelsen. Hvis selskabet har udsendt en sådan påmindelse, er det berettiget til at opkræve et ekspeditions-gebyr. 11. Indeksregulering 11.1 Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Hvis intet andet fremgår, indeksreguleres forsikringssummerne hvert år den 1. januar Præmie og forsikringssummer reguleres i overensstemmelse med et af Danmarks Statistik hvert år offentliggjort indekstal. 12. Adresseændring 12.1 Forsikringstageren skal straks give meddelelse til ETU Forsikring A/S i tilfælde af adresseændring. 13. Forsikringens varighed og opsigelse 13.1 Forsikringen er tegnet for en periode på ét år og forlænges løbende for yderligere ét år ad gangen, medmindre den skriftlig opsiges af forsikringstageren eller ETU Forsikring A/S med mindst én måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Forsikringsbetingelser nr.: DYR 6

7 13.2 Både forsikringstageren og ETU Forsikring A/S er berettiget til, at opsige forsikringen eller dele heraf med 14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af en skade og indtil 14 dage efter afgørelsen om erstatningens størrelse eller afvisning af skaden. Hvis man anskaffer en ny hund eller hest, skal dette også meddeles selskabet så policens forside kan tilrettes Hvis en af dækningen omfattet hund eller hest afhændes eller dør, skal meddelelse herom gives til selskabet, hvorefter dækningen ophører. 14. Ændring af dækninger og præmier 14.1 ETU Forsikring A/S kan, med én måneds varsel til forfaldsdagen, ændre forsikringsdækning og/eller præmie. Forsikringen fortsætter med den ændrede dækning og/eller præmie, når forsikringstageren betaler præmien for en ny forsikringsperiode Hvis præmien ikke betales, ophører forsikringen fra ændringsdatoen. Indeksregulering betragtes ikke som en ændring af forsikringen. 15. Klagemulighed 15.1 Er du ikke enig i ETU Forsikring A/S afgørelse, så kontakt skadesafdelingen, som har behandlet din forsikringssag. Fører henvendelsen til skadesafdelingen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: mellem kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få hos ETU Forsikring A/S eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Forsikringsbetingelser nr.: DYR 7

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT Indholdsfortegnelse: Fællesbestemmelser Definitioner Forudsætninger Generelt Forsikringssummer 1. Hvem er dækket? 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 Begrænset dækning

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MOTORCYKELFORSIKRING Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere