BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på eller besøg Gælder fra oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014"

Transkript

1 BIL Vilkår A-22 for motorkøretøjer Gælder fra oktober 2014 Ring til os på eller besøg

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORTRYDELSESRET VÆRD AT VIDE DÆKNINGSOVERSIGT TRINTABEL GENERELT OM FORSIKRINGEN Hvem er dækket I hvilke lande dækker forsikringen Betaling af forsikring, gebyr m.v Indeksregulering Prisregulering m.v Forsikringens varighed og opsigelse Flytning og risikoforandring Salg eller afmelding af køretøjet; genanskaffelse af køretøj Motorløb og lign Forsikringen dækker ikke Skadeanmeldelse m.v Klagemuligheder...8 DÆKNINGSSKEMAER: 6. ANSVAR DELKASKO KASKO IF AUTOHJÆLP KASKO PLUS BIL SUPER REDNINGSFORSIKRING I UDLANDET NÅR SKADEN ER SKET: 13. REPARATION ELLER KONTANT BELØB Kontant erstatning Nyværdierstatning for personbiler ERSTATNINGSOPGØRELSE Anvisning af reparatør Repareres hvis muligt Uden for normal arbejdstid Forringelse af handelsværdi Forbedring af køretøjet Overladt til reparatør eller forhandler REPARATION MERVÆRDIAFGIFT SELVRISIKO Udlæg af selvrisiko/moms RETSHJÆLPSFORSIKRING Hvad er en retshjælpsforsikring? Hvordan gør man brug af forsikringen? Særligt for Ifs retshjælpsforsikring Hvis du vil vide mere IFS HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER OG VIDEREGIVELSE HERAF Personoplysninger Indsigt i registrerede oplysninger VIL DU VIDE MERE FORTRYDELSESRET FORTRYDELSESRET VED NYTEGNING I henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1a om regler om oplysningspligt og for trydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser skal vi oplyse følgende: FORTRYDELSESRET Du kan fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftaleloven 34 i. HVORNÅR KAN DU FORTRYDE DIN FORSIKRING? Når du køber en forsikring hos os, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet bare du overholder fortrydelsesfristen. Vi skelner imellem om din forsikring, træder i kraft senere eller den træder i kraft med det samme. NÅR DIN FORSIKRING TRÆDER I KRAFT PÅ ET SENERE TIDSPUNKT Hvis du køber en forsikring, som fx først træder i kraft om 4 måneder, kan du fortryde dit køb indtil 14 dage, fra den træder i kraft. 2 BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22

3 NÅR DIN FORSIKRING TRÆDER I KRAFT MED DET SAMME Hvis du køber en forsikring, som skal træde i kraft med det samme, kan du fortryde dit køb indtil 14 dage efter, du har modtaget policen. SÅDAN FORTRYDER DU Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller via mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. GENERELT Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: HVAD SKAL DU OGSÅ ANMELDE? Vær opmærksom på at anmelde risikoforandringer til os, fx hvis du kører flere kilometer end du tidligere har oplyst, se afsnit 5.7 Anmeldelsen skal ske inden forandringen foretages. HVIS DU IKKE ER TILFREDS Ring eller skriv til os, hvis policen ikke stemmer overens med det aftalte, eller hvis du er utilfreds med den måde, vi har gjort en skade op på. Der kan være sket en fejl, eller måske har vi ikke fået oplysninger nok. SE OGSÅ VORES HJEMMESIDE Her finder du bl.a. gode råd om skadeforebyggelse begrænsning af skader klagevejledning Du kan også anmelde skader på If Stamholmen Hvidovre Mail: Telefon: HVIS DU FORTRYDER Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit police nummer. 2. VÆRD AT VIDE HVORDAN SKAL VILKÅRENE LÆSES? Bilforsikringen dækker mange forskellige slags skader på din bil. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvilke skader din forsikring dækker, samt hvor, hvornår og hvordan den gælder. Af praktiske grunde har vi samlet alt, hvad bilforsikringen kan omfatte i ét vilkårshæfte. Når du læser vilkårene, er det derfor vigtigt at have forsikringspolicen ved hånden, så du samtidig kan se, præcis hvilke dækninger du har købt. HVIS DER SKER EN SKADE, ER DET VIGTIGT AT VIDE hvem forsikringen gælder for se afsnit 5.1. om den/de ting, som er blevet skadet, er dækket af forsikringen se dækningsskemaet. om den type skade, der er sket, er dækket af forsikringen se dækningsskemaet. Der findes naturligvis begrænsninger, og derudover er der nogle forholdsregler, som du skal følge for at mindske risikoen for skader. HVAD GØR DU, HVIS SKADEN SKER? 1. Du skal efter bedste evne begrænse skaden. 2. Anmeld din skade på eller kontakt os på tlf: , se afsnit BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22 3

4 3. DÆKNINGSOVERSIGT En nærmere beskrivelse af de enkelte dækninger, kan du læse om i dækningsskemaet. Hvilke dækninger som gælder for dig, fremgår af din police. BILFORSIKRING ANSVAR DEL- KASKO KASKO KASKO PLUS Lovpligtig ansvarsforsikring Tyveri og røveri af bilen Tyveri af bildele Indbrud Skade på bilens frontrude Brand Lynnedslag Eksplosion Kortslutning Retshjælp Redningshjælp i udlandet Erstatningsbil (If anviser værksted) Ekstraudstyr er inkluderet med indtil kr. BIL SUPER Skader, der påføres det forsikrede køretøj, fx sammenstød, påkørsel, parkeringsskade eller eneuheld. If Autohjælp Førerpladsdækning * Reduktion af selvrisiko og ingen prisregulering ved påkørsel af større dyr* Totalskade**. Er bilen under 3 år: Købspris ved første indregistreringsdato Totalskade**. Er bilen over 3 år: Handelspris + 15 % ekstra Tyveri: Handelspris + 15 % ekstra Motor- og maskinskade Udvidet erstatningsbil ved tyveri MULIGE TILVALGSDÆKNINGER Ekstraudstyr (over kr.) *) I visse tilfælde er Kasko Plus ikke en del af Bil Super, det vil fremgå af din police. **) Totalskade: Skaden overstiger SKAT s regler for totalskadet køretøjer eller skaden overstiger 50 % af prisen ved første registreringsdato. 4 BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22

5 4. TRINTABEL BASIS Trin 1-13 Efter et skadefrit forsikringsår stiger du til nærmeste højere trin. For hver belastende skade* falder du tre trin. ELITEBILIST Trin (samme pris) Efter et skadefrit forsikringsår stiger du til nærmeste højere trin. For hver belastende skade* falder du tre trin. Elitefordel trin 17 For private elitebilister på trin 17 vil en belastende skade ikke medføre prisforhøjelse. FASTPRIS Trin 18 Ved skade bliver du på trin 18. KRAV FOR AT OPNÅ FASTPRIS: Ejer og bruger (og medforsikrede) skal være 30 år eller derover ved forsikrings ikrafttrædelse. Du skal være elitebilist i min. 3 år. Du skal være If-aftale kunde. Skader, der er sket, mens køretøjet var overladt til ny ejer eller værksted, medfører ikke prisforhøjelse. Det samme gælder under rednings- og retshjælpsforsikring. * Ved belastende skade forstås en forsikringsbegivenhed, som medfører udgift for If. Eventuel prisforhøjelse efter belastende skade sker ved førstkommende hovedforfald efter skadedatoen. BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22 5

6 Bilforsikringens dækning fremgår af policen samt eventuelle policetillæg. 5. GENERELT OM FORSIKRINGEN For forsikringen gælder nedennævnte betingelser samt dansk lov om forsikringsaftaler og finansiel virksomhed i det omfang, de nævnte loves bestem melser ikke er fraveget. 5.1 HVEM ER DÆKKET Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens tilladelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det. Værksteder og andre, som har køretøjet til repara tion, service og lignende er dækket. Skader, der sker under kørsel, er dog kun dækket, hvis kørslen sker i forsikringstagerens interesse, fx prøvekørsel. Ny ejer af køretøjet dækkes indenfor policens omfang i maksimalt 21 dage fra salgstidspunktet, medmindre den nye ejer selv har købt en forsikring. Omfatter forsikringen tilvalgsdækningerne Bil Super og/eller Kasko Plus, er en ny ejer ikke dækket af disse dækninger. 5.2 I HVILKE LANDE FORSIKRINGEN Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet grønt kortordningen, se oversigt på Omfatter forsikringen Bil Super, begrænser dækningen erstatningsbil sig til skader sket i Danmark. KØRETØJER MED TOTALVÆGT OVER 3,5 TON SAMT BUSSER Forsikringen dækker kun udenfor Danmark, hvis der er truffet aftale herom med selskabet. MED HVILKE SUMMER DÆKKES I Danmark dækkes med de summer, der er fastsat i Færdselsloven. I EU og EØS-området dækkes med de i området gældende summer, dog minimum de i Danmark gældende summer. I det øvrige dækningsområde dækkes med de summer, der kræves i de pågældende lande. Hvis der er købt særlig forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring i det omfang, den anden forsikring ikke dækker. SKADE PÅ TRANSPORTERET GODS Udenfor Danmark dækkes ikke ansvar for skade på transporteret gods, bortset fra personlig rejsebagage tilhørende andre end forsikringstageren og føreren. OPSIGELSE AF UDLANDSDÆKNING Udlandsdækningen og redningsforsikringen i udlandet kan, uanset tidspunktet, opsiges eller ændres med 14 dages varsel uden at dette får retsvirkning for de øvrige dele af forsikringsaftalen. 5.3 BETALING AF FORSIKRING, GEBYR M.V. Forsikringen betales forud. Krav om betaling sendes til den adresse, du har opgivet. Betales forsikringen ikke i henhold til 1. krav, sender If et skriftligt varsel om forsikringens ophør. Dette varsel vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at betalingen af forsikringen ikke er sket ved udløbet af den oplyste tidsfrist. Hvis forsikringen først betales efter at dækningen er ophørt, og forsikringen kan genantages af If, opkræves et rykkergebyr, der dækker de udgifter, der er forbundet med udsendelse og håndtering af ekstraopkrævning, herunder porto. I forbindelse med opkrævning og betaling af forsikringen er If berettiget til at opkræve et gebyr, der dækker administrations- og ekspeditionsomkostninger for opkrævninger, porto, inkasso og dokumenter af enhver art. Størrelsen på vores gebyrer står i betalingsopkrævningen og kan i øvrigt altid oplyses af vores kundecenter eller læses på 5.4 INDEKSREGULERING Forsikringen indeksreguleres på baggrund af Lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik. Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks. Dækningssummerne og selvrisikobeløb for ansvarsog retshjælpsdækningerne indeksreguleres ikke. Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, kan If fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 5.5 PRISREGULERING M.V. Efter et forsikringsår uden skader stiger du ét trin, og ved en belastende skade falder du tre trin. For private elitebilister i trin 17 vil én belastende skade ikke medføre prisregulering (trintabel side 5). Ved belastende skade forstås en forsikringsbegivenhed, som medfører udgift for If. Eventuel prisregulering efter belastende skade, sker ved førstkommende hovedforfald (den dato, hvor du første gang betalte forsikringen) efter skadedatoen. Skader, der er sket, mens køretøjet var overladt til ny ejer eller værksted medfører ikke prisregulering. Det samme gælder under rednings- og retshjælpsforsikring. Hvis der ud over bestemmelserne i punkt 5.4 sker ændring i forsikringens pris eller forsikringsbetingelserne, sker en lignende ændring for den eksisterende forsikring med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald. 6 BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22

7 Hvis forsikringstageren ikke accepterer en prisforhøjelse eller en skærpelse af forsikringsbetingelserne, kan forsikringstageren inden 14 dage efter at have modtaget meddelelse om ændringen, forlange forsikringen ophævet fra ændringsdatoen. 5.6 FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE Forsikringen gælder for en 1-årig periode og bliver automatisk fornyet, indtil en af parterne skiftligt opsiger den. Opsigelse skal ske med mindst én måneds varsel til forsikringsperiodens udløb. Efter enhver anmeldt skade og i op til 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden, er såvel du som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If inden for samme periode, vælge at foretage begrænsninger i dækningen, forhøje eller indføre særlig selvrisiko samt forhøje prisen. Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr. Hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår opkræves et supplerende administrationsgebyr. Gebyrets størrelse kan ses på eller oplyses ved henvendelse. SKÆRPEDE BETINGELSER Hvis selskabet på grund af manglende betaling stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, kan der ske registrering til Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister. Samtidig med en sådan registrering, modtager forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i: Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister Philip Heymans Allé Hellerup Telefon sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Registertilsynet på en række vilkår. 5.7 FLYTNING OG RISIKOFORANDRING Såfremt forsikringstageren eller brugeren skifter fast bopæl, eller hvis der sker forandring i den i policen beskrevne risiko, skal dette straks meddeles skriftligt til selskabet, og forsikringen vil blive tilpasset i overensstemmelse med den nye ændring og til den pris, der gælder på ændringstidspunktet. Som eksempler på risikoforandring kan nævnes, hvis der er unge under 25 år der benytter bilen eller hvis der sker ændring i årlig kilometerkørsel. 5.8 SALG ELLER AFMELDING AF KØRE TØJET; GENANSKAFFELSE AF KØRETØJ Sælges eller afmeldes det forsikrede køretøj, skal forsikringstageren straks underrette selskabet. Bliver køretøjet afmeldt, ophører forsikringen fra afmeldingstidspunktet. Se i øvrigt punkt 5.1 om ny ejer. Hvis forsikringstageren inden forsikringsperiodens udløb anskaffer sig andet køretøj i stedet for det forsikrede, lukkes den bestående police og en ny oprettes til de på købstidspunktet gældende pris og vilkår. Selskabet forbeholder sig ret til at opstille skærpede vilkår i forbindelse med ændringen. Hvis dette ikke kan accepteres, er punkt 5.5 angående prisændring m.v. gældende. 5.9 MOTORLØB OG LIGN. Forsikringen dækker skader opstået under danske orienteringsløb samt rallyer, under forudsætning af at: a. Kørslen foregår i Danmark. b. Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves. c. De foreskrevne regler for løbet overholdes. Bemærk undtagelser i punkt 5.10 ØVELSESKØRSEL OG LIGN. Forsikringen dækker skader opstået ved øvelseskørsel (glatføre-, manøvre- samt skolekørsel etc.), der foregår under behørig instruktion af motororganisation eller lignende på afspærret område FORSIKRINGEN KØRSEL PÅ BANE Skade i forbindelse med motorløb, prøvekørsel og lignende på bane eller på andet afspærret område samt terrænkørsel, se punkt 8.18, 8.19 og BØDER M.V. Bøder og omkostninger ved straffesager. DÆKNINGSUNDTAGELSER SOM FØLGE AF GYLDIGE SANKTIONER OG OPSIGELSESKLAUSUL Uanset evt. modstående aftale kan denne forsikring aldrig give dækning for krav eller skade eller nogen anden form for ydelse eller fordel for sikrede eller andre, i det omfang en sådan dækning vil kunne udsætte forsikringsgiver for nogen som helst sanktion, forbud eller anden retsfølge besluttet af Forenede Nationer, eller sanktioner eller andre retsfølger besluttet af den Europæiske Union eller af Storbritannien eller USA. NATURFORSTYRRELSER, KRIG M.V. Skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, samt skade der er følge af enhver form for udløsning af atomenergi eller radioaktivitet. BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22 7

8 ANDRE RETTIGHEDSHAVERE Dækningsundtagelser og dækningsbegrænsninger, der gælder for forsikringstageren, gælder også for andre rettighedshavere, herunder personkredsen nævnt i forsikringsaftaleloven SKADEANMELDELSE M.V. Ved enhver skade omfattet af forsikringen, skal forsikringstager hurtigst muligt efter skadens opståen informere selskabet. Dette kan ske på Der er også mulighed for at kontakte os på Ved tyveri elle røveri skal dette tillige straks anmeldes til politiet KLAGEMULIGHEDER Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du kontakte den afdeling, som har behandlet din sag. KUNDEOMBUDET HOS IF Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage. ANKENÆVNET FOR FORSIKRING Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen. LOVGIVNING For forsikringen gælder, foruden police og forsikringsvilkår, Lov om forsikringsaftaler i det omfang den ikke er fraveget, samt Lov om finansiel virksomhed. Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside Du er også velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på KUNDEPANELET HOS IF Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse kan du i de fleste tilfælde, inden 3 måneder fra sagens afslutning i Kundeombudet, bringe sagen videre til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet kan dog ikke behandle sager om personskader, når der er tale om erstatningens størrelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager, der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager, der kan forelægges Stormrådet og sager, som allerede er bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene. Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If Stamholmen Hvidovre att.: Kundepanelets sekretariat 8 BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22

9 6. DÆKNINGSSKEMA ANSVAR 6.1 ANSVAR Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade, forvoldt ved motorkøretøjets brug som motorkøretøj, efter færdselslovens bestemmelser. Endvidere dækkes ansvar for skade på forsikringstagerens person, når denne ikke er fører af motorkøretøjet. Ved øvelseskørsel (glatføre-, manøvre- samt skolekørsel etc.) der foregår under behørig instruktion af motororganisation eller lignende på afspærret område, dækker ansvarsforsikringen de personskader, føreren måtte blive påført. Skade på førerens person, bortset fra bestemmelserne vedr. øvelseskørsel. Skade på ting tilhørende forsikringstageren, bruger eller fører. Skade på tilkoblede køretøjer. Skade der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. 6.2 ERSTATNING Selskabet er berettiget til at indgå forlig om erstatningsspørgsmålet. 6.3 REGRES Selskabet kan i henhold til færdselslovens 108 stk. 2 gøre regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 (færdselslov for Grønland 48) er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt eller grov hensynsløshed. Selskabet har pligt til at gøre regres gældende mod forsikringstageren for alle skader, der opstår mens motorkøretøjet er udlejet uden fører i strid med Justitsministeriets bekendtgørelse herom. Selskabet har endvidere regres for beløb, det har betalt i erstatning for skadestilfælde, der ikke er dækket under forsikringen. BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22 9

10 7. DÆKNINGSSKEMA DELKASKO 7.1 DELKASKO 7.2 BUGSERING 7.3 ERSTATNINGSBIL 7.4 AFMONTERET BILTILBEHØR 7.5 STANDARDVÆRKTØJ M.V. 7.6 EKSTRAUDSTYR 1. tyveriforsøg 2. tab af køretøj ved tyveri og røveri 3. brand, kortslutning, eksplosion og lynnedslag 4. køretøjets forrude er dækket ved stenslag 5. samtlige ruder på køretøjet er dækket ved nedstyrtende genstande Bliver bilen udsat for en dækningsberettiget skade fx. færdselsuheld, transporteres den til nærmeste If Partnerværksted. Ved en dækningsberettiget skade stilles der en erstatningsbil til rådighed. Afmonteret biltilbehør er dækket, forudsat at det udelukkende er beregnet til brug i forbindelse med det forsikrede køretøj, hvis det er opbevaret i forsvarligt aflåst lokale. Standardværktøj og køre tøjstilbehør, såsom cykelstativ, startkabler, advarselstrekant, lygtebom og barnestole dækkes, samt indtil 3 stk. cd er. Ekstraudstyr monteret efter bilens 1. registreringsdato med indtil kr. i alt pr. skade herunder musikanlæg, specialfælge med dæk og bagageboks. Summen kan forhøjes mod merpris, og den ønskede sum vil i så fald fremgå af policen. Udstyr, som er monteret fra fabrik, importør eller inden 1. registreringsdato og som fremgår af vognfaktura, bliver ikke betragtet som ekstraudstyr og er indeholdt i bilens kaskoforsikring uden tilkøb af særskilt dækning, fx fastmonteret navigationsudstyr og indbygget DVD. Skader sket ved hærværk samt væltning eller anden kørsels- og påkørselsskade. Forbrug af brændstof, samt frikøb af selvrisiko. Selskabet kan ikke garantere samme fabrikat, model og udstyr, som det forsikrede køretøj. Ekstraudstyr monteret efter bilens 1. registreringsdato, hvis værdi er over kr. i alt, medmindre andet er aftalt, og dette fremgår af policen. 7.7 MEKANISK SKADE 7.8 MANGLENDE VAND, OLIE OG BRÆNDSTOF 7.9 FABRIKATIONSFEJL M.V ELEKTRISKE SKADER 7.11 BEARBEJDNING ELLER BEHANDLING 7.12 BRÆNDSTOF 7.13 VEJRLIG M.V SLITAGE OG MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE Mekaniske skader sket ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri eller hærværk, eller hvis skaden sker under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. Elektriske skader, hvis de er overgået køretøjet ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri eller hærværk, eller hvis skaden sker under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. Skade sket under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, hvis det skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af det aflæssede køretøj fra lift. Mekanisk skade i øvrigt, herunder skader, der alene opstår i, og er begrænset til mekaniske dele. Skade opstået som følge af manglende vand eller olie samt forkert brændstof. Skade som følge af fabrikations-, konstruktions- eller opbygningsfejl. Elektrisk skade i øvrigt, herunder skader, der alene opstår i, og er begrænset til eletriske systemer Skade sket under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling i øvrigt. Værdi af stjålet eller forbrugt brændstof. Skade der er en følge af vejrligets påvirkning (fx tæring, rust og frostsprængning). Den forringelse af køretøjet, der er en følge af slitage, herunder stenslag i lak, ridser og lignende eller manglende vedligeholdelse. 10 BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22

11 7. DÆKNINGSSKEMA DELKASKO 7.15 UDLEJNING 7.16 TRANSPORT AF GODS MOD BETALING 7.17 UDGIFTER TIL LÅN OG LEJE AF ANDET KØRETØJ M.V FORTSÆT ELLER GROV UAGTSOMHED 7.19 SPIRITUS ELLER NARKOTIKA 7.20 IKKE LOVBEFALET KØREKORT Skade der opstår, mens bilen er udlejet eller bilen benyttes til erhvervsmæssig personbefordring. Skade der opstår, hvis bilen bliver benyttet til transport af gods mod betaling. Udgifter til lån og leje af andet køretøj i en reparationsperiode, medmindre andet er aftalt. Dette vil fremgå af policen. Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens 18. Skaden er dog dækket, hvis den ikke er forvoldt af forsikringstageren, dennes ægtefælle eller samlever samt fast bruger, og de ikke var vidende om begivenheden. Ukendskab til begivenheden må ikke skyldes grov uagtsomhed. Hvis selskabet er pligtigt til at udrede erstatning for sådan en skade, har selskabet regres mod den for skaden ansvarlige. Se i øvrigt punkt angående afsnit om andre rettighedshavere. Skade forvoldt mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, jf. forsikringsaftalelovens 20. Skaden er dog dækket, hvis den ikke er forvoldt af forsikringstageren, dennes ægtefælle eller samlever samt fast bruger, og de ikke var vidende om begivenheden. Ukendskab til begivenheden må ikke skyldes grov uagtsomhed. Hvis selskabet er pligtigt til at udrede erstatning for en sådan skade, har selskabet regres mod den for skaden ansvarlige. Se i øvrigt punkt angående afsnit om andre rettighedshavere. Skade der er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort. Skaden er dog dækket, hvis den ikke er forvoldt af forsikringstageren, dennes ægtefælle eller samlever samt fast bruger, og de ikke var vidende om begivenheden. Ukendskab til begivenheden må ikke skyldes grov uagtsomhed. Hvis selskabet er pligtigt til at udrede erstatning for en sådan skade, har selskabet regres mod den for skaden ansvarlige. Se i øvrigt punkt angående afsnit om andre rettighedshavere. BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22 11

12 8. DÆKNINGSSKEMA KASKO 8.1 KASKO 8.2 BUGSERING 8.3 ERSTATNINGSBIL 8.4 AFMONTERET BILTILBEHØR 8.5 STANDARDVÆRKTØJ M.V. 8.6 EKSTRAUDSTYR Skade, der påføres det forsikrede køretøj, samt tab af køretøj ved tyveri og røveri. Bliver bilen udsat for en dækningsberettiget skade fx færdselsuheld, tranporteres den til valgfrit If Partnerværksted. Ved en dækningsberettiget skade stilles der en erstatningsbil til rådighed. Afmonteret biltilbehør, forudsat at det udelukkende er beregnet til brug i forbindelse med det forsikrede køretøj, hvis det er opbevaret i forsvarligt aflåst lokale. Standardværktøj og køre tøjstilbehør, såsom cykelstativ, startkabler, advarselstrekant, lygtebom og barnestole dækkes, samt indtil 3 stk. cd er. Ekstraudstyr monteret efter bilens 1. registreringsdato med indtil kr. i alt pr. skade herunder musikanlæg, specialfælge med dæk og bagageboks. Summen kan forhøjes mod merpræmie, og den ønskede sum vil i så fald fremgå af policen. Udstyr, som er monteret fra fabrik, importør eller inden 1. registreringsdato og som fremgår af vognfaktura, bliver ikke betragtet som ekstraudstyr og er indeholdt i bilens kaskoforsikring uden tilkøb af særskilt dækning, fx fastmonteret navigationsudstyr og indbygget DVD. Forbrug af brændstof, samt frikøb af selvrisiko. Selskabet kan ikke garantere samme fabrikat, model og udstyr, som det forsikrede køretøj. Ekstraudstyr monteret efter bilens 1. registreringsdato, hvis værdi er over kr. i alt, medmindre andet er aftalt, og dette fremgår af policen. 8.7 MEKANISK SKADE 8.8 MANGLENDE VAND, OLIE OG BRÆNDSTOF 8.9 FABRIKATIONSFEJL M.V ELEKTRISKE SKADER 8.11 BEARBEJDNING ELLER BEHANDLING 8.12 BRÆNDSTOF 8.13 VEJRLIG M.V SLITAGE OG MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE Mekaniske skader, hvis de er overgået køretøjet ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri eller hærværk, eller hvis skaden sker under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. Elektriske skader, hvis de er overgået køretøjet ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri eller hærværk, eller hvis skaden sker under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. Skade sket under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, hvis kan skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af det aflæssede køretøj fra lift. Mekanisk skade i øvrigt, herunder skader, der alene opstår i og er begrænset til mekaniske dele. Skade opstået som følge af manglende vand, olie og brændstof. Skade som følge af fabrikations-, konstruktions- eller opbygningsfejl. Elektrisk skade i øvrigt, herunder skader, der alene opstår i, og er begrænset til eletriske systemer. Skade sket under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling i øvrigt. Værdi af stjålet eller forbrugt brændstof. Skade der er en følge af vejrligets påvirkning (fx tæring, rust og frostsprængning). Den forringelse af køretøjet, der er en følge af slitage, herunder stenslag i lak, ridser og lignende eller manglende vedligeholdelse. 12 BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22

13 8. DÆKNINGSSKEMA KASKO 8.15 UDLEJNING 8.16 TRANSPORT AF GODS MOD BETALING 8.17 UDGIFTER TIL LÅN OG LEJE AF ANDET KØRETØJ M.V FORTSÆT ELLER GROV UAGTSOMHED 8.19 SPIRITUS ELLER NARKOTIKA 8.20 IKKE LOVBEFALET KØREKORT Skade der opstår, mens bilen er udlejet eller bilen benyttes til erhvervsmæssig personbefordring. Skade der opstår, hvis bilen bliver benyttet til transport af gods mod betaling. Udgifter til lån og leje af andet køretøj i en reparationsperiode, medmindre andet er aftalt. Dette vil fremgå af policen. Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens 18. Skaden er dog dækket, hvis den ikke er forvoldt af forsikringstageren, dennes ægtefælle eller samlever samt fast bruger, og de ikke var vidende om begivenheden. Ukendskab til begivenheden må ikke skyldes grov uagtsomhed. Hvis selskabet er pligtigt til at udrede erstatning for sådan en skade, har selskabet regres mod den for skaden ansvarlige. Se i øvrigt punkt angående afsnit om andre rettighedshavere. Skade forvoldt mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, jf. forsikringsaftalelovens 20. Skaden er dog dækket, hvis den ikke er forvoldt af forsikringstageren, dennes ægtefælle eller samlever samt fast bruger, og de ikke var vidende om begivenheden. Ukendskab til begivenheden må ikke skyldes grov uagtsomhed. Hvis selskabet er pligtigt til at udrede erstatning for en sådan skade, har selskabet regres mod den for skaden ansvarlige. Se i øvrigt punkt angående afsnit om andre rettighedshavere. Skade der er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort. Skaden er dog dækket, hvis den ikke er forvoldt af forsikringstageren, dennes ægtefælle eller samlever samt fast bruger, og de ikke var vidende om begivenheden. Ukendskab til begivenheden må ikke skyldes grov uagtsomhed. Hvis selskabet er pligtigt til at udrede erstatning for en sådan skade, har selskabet regres mod den for skaden ansvarlige. Se i øvrigt punkt angående afsnit om andre rettighedshavere. BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22 13

14 9. DÆKNINGSSKEMA IF AUTOHJÆLP 9.1 AUTOHJÆLPS- FORSIKRING 9.2 BUGSERING. TRANSPORT TIL VALGFRIT VÆRKSTED 9.3 STARTHJÆLP/ HJULSKIFTE/ BRÆNDSTOF- UDBRINGNING M.M. 9.4 DØROPLUKNING 9.5 BJÆRGNING/ FRITRÆKNING 9.6 TRANSPORT EFTER TYVERI 9.7 FORTSÆTTELSE AF REJSE/HOTELOPHOLD. 9.8 FRITRÆKNING I EUROPA 9.9 CAMPINGVOGN/ TRAILER 9.10 TRANSPORT FRA SYNSHAL 9.11 AKUT OPSTÅET SYGDOM Såfremt der er købt kaskoforsikring jf. pkt. 8. indeholder denne en autohjælpsdækning. Forsikringen dækker i Danmark. Dækningen omfatter person- og varevogne med tilladt totalvægt ikke over 3,5 tons. Forsikringen dækker én assistance pr. uheld/ driftsstop. Bliver bilen udsat for et driftstop, der hindrer forsvarlig viderekørsel og ikke kan repareres på stedet, transporteres bilen til valgfrit If Partnerværksted, andet værksted efter eget valg eller alternativt til hjemadressen. Såfremt det ikke er muligt at yde hjælp på stedet, bliver køretøjet transporteret til valgfrit If Partnerværksted, andet værksted efter eget valg eller alternativt til din hjemmeadresse. Eventuelle udleverede reservedele samt brændstof betales kontant af sikrede. Ved punktering og manglende reservehjul, forbeholder If Autohjælp sig ret til at udføre en nødreparation, fx ved at anvende dæk-kit. Er bilnøglen låst inde i køretøjet eller tabt, dækkes døroplukning, såfremt dette kan foretages forsvarligt. Er dette ikke muligt bliver køretøjet transporteret til valgfrit If Partnerværksted, andet værksted efter eget valg eller alternativt til din hjemmeadresse. Ved fritrækning på hjemadressen er det en forudsætning, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning på egen matrikel. Ved transport efter tyveri dækker forsikringen transport til valgfrt If Partnerværksted, andet værksted efter eget valg eller alternativt til din hjemmeadresse. Bliver køretøjet udsat for en skade, færdselsuheld eller driftsstop, og det ikke kan repareres på stedet, og du/i ikke kan køre med If Autohjælps redder, refunderer vi udgiften til fx bus, tog, taxa, færge eller lign. til fælles bestemmelsessted. Dette sker efter If Autohjælps valg, der som udgangspunkt vil være den billigsted transportform, som er praktisk mulig og rimelig, situationen taget i betragtning. Såfremt det ikke er muligt at arrangere videre transport og køretøjet ikke kan repareres samme dag, vil du/i blive tilbudt én hotelovernatning (inkl. morgenmad), på et hotel anvist af If Autohjælp. Dette gælder for fører samt de passagerer, der lovligt kan være i køretøjet. Ud over dækningen i Danmark dækkes fritrækning i de lande i Europa som er omfattet af det røde kort (se punkt 12. Redningsforsikring i udlandet). Ud over det forsikrede køretøj dækkes også den til enhver tid efterspændte campingvogn eller trailer. Er køretøjet efter et færdselsuheld bragt til en synshal, dækkes transport herfra og til valgfrit If Partnerværksted, andet værksted efter eget valg eller alternativt til din hjemmeadresse. Bliver føreren af det forsikrede køretøj ramt af sygdom eller kommer til skade, så kørslen som følge heraf ikke kan fortsættes, sørger If Autohjælp for hjemtransport af køretøjet, føreren og eventuelle passagerer til et fælles bestemmelsessted. If Autohjælp kan forlange lægelig dokumentation for sygdom/ tilskadekomst. Køretøjer med ansvarsdækning eller med delkaskodækning. Autohjælpsdækningen gælder ikke på Færøerne og i Grønland. Dækningen er subsidiær i forhold til anden forsikring og/eller abonnement. Der ydes ikke hjælp ved kroniske lidelser. 14 BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22

15 9. DÆKNINGSSKEMA IF AUTOHJÆLP 9.12 TRANSPORT MELLEM VÆRKSTEDER Forsikringen dækker én bugsering mellem værksteder pr. uheld/driftstop BEHANDLING OG BEARBEJDNING 9.14 RALLYER, ORIENTERINGSLØB, MANØVREPRØVER OG LIGNENDE 9.15 TRANSPORT TIL SKROTNING 9.16 BRO- OG FÆRGEAFGIFTER 9.17 NATURFORSTYR- RELSER, KRIG M.V. Behov for assistance opstået i forbindelse med behandling og bearbejdning. Assistance i forbindelse med rallyer, orienteringsløb, manøvreprøver og lignende. Transport til skrotning. Hvis bilen skal bugseres mellem landsdele, og det medfører en bro- eller færgeafgift (fx Storebælt), vil der blive opkrævet 200 kr. kontant for dette. If Autohjælp er ikke ansvarlig for manglende assistance der skyldes: Strejker Naturkatastrofer Ekstreme vejr- og vejforhold Krig Terrorisme Andre ekstraordinære begivenheder som If Autohjælp ikke har indflydelse på. BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22 15

16 10. DÆKNINGSSKEMA KASKO PLUS (hvis en dækning er valgt fremgår det af policen.) 10.1 DÆKNINGSOMFANG 10.2 FØRERPLADS- DÆKNING 10.3 HVEM FORSIKRINGEN 10.4 HVORNÅR OG HVAD FORSIKRINGEN 10.5 I HVILKE LANDE FORSIKRINGEN 10.6 HVAD BETALES DER ERSTATNING/ GODTGØRELSE FOR 10.7 HVORLEDES BEREGNES ERSTATNINGEN/ GODTGØRELSEN Kasko Plus består af en førerpladsdækning (punkt 10.2), der er en ulykkesforsikring, og desuden er der reduktion af selvrisiko og ingen bonusregulering ved påkørsel af dyr. (punkt 10.9). Førerpladsdækningens formål er at sikre den tilskadekomne fører en vis erstatning/godtgørelse i det omfang, den tilskadekomne ikke er berettiget til erstatning/godtgørelse fra en ansvarlig skadevolder eller fra en arbejdsskadeforsikring. Føreren af det forsikrede køretøj. Forsikringen dækker føreren af køretøjet når denne befinder sig i køretøjet under et færdselsuheld. Forsikringen dækker i ulykkestilfælde, hvorved forstås en pludselig hændelse som forårsager personskade. Desuden dækkes: ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse eller ildebefindende. ulykkestilfælde, der sker under forsøg på at afværge skade på andre personer eller ejendom. Se fællesbestemmelserne punkt 5.2 Førerpladsdækningen kan som følge af en dækningsberettiget skade yde erstatning/godtgørelse for: tabt arbejdsfortjeneste udgifter til læge, medicin og transport i forbindelse med behandling andet tab svie og smerte varigt mén, dog mindst 5 % tab af erhvervsevne, dog mindst 15 % når skaden har medført en varig nedsættelse af den forsikredes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde tab af forsørger samt begravelseshjælp. Erstatningen bliver opgjort efter de gældende regler og satser i lov om erstatningsansvar. Hvis den tilskadekomne kan få erstatning/godtgørelse fra en ansvarlig skadevolder, eller er omfattet af en ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring eller efter lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. reduceres erstatningen fra førerpladsdækningen med et tilsvarende beløb. Beregningen af det beløb erstatningen/godtgørelsen i givet fald reduceres med, sker for hver enkelt dækning under forsikringen, dvs. post for post. Hvis den tilskadekomne kan få erstatning fra andre ulykkesforsik ringer, bliver der ikke modregnet i det beløb, førerpladsdækningen giver. Førerpladsdækningen kan ikke give dobbelterstatning/- godtgørelse. Dækningen er subsidiær og giver kun dækning, hvis forsikrede ikke kan få erstatning fra en anden ansvars- eller arbejdsskadeforsikring. 16 BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22

17 10. DÆKNINGSSKEMA KASKO PLUS (hvis en dækning er valgt fremgår det af policen.) 10.8 FORSIKRINGEN Skade forvoldt: med forsæt eller grov uagtsomhed jf. Forsikringsaftalelovens 18. mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika jf. Forsikringsaftalelovens 20. mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort. skade der skyldes eller forværres af en allerede eksisterende sygdom, sygelig tilstand, invaliditet, legemsfejl eller følger af lægelige indgreb eller behandlinger. når skaden er sket under deltagelse i eller træning til motorløb af enhver art. når skaden er sket, mens køretøjet: benyttes uden forsikringstagerens viden og vilje benyttes til person- eller varetransport mod betaling er udlejet er overgivet til tredje mand med henblik på: salg, reparation, service, transport, opbevaring, parkering eller lignende. se i øvrigt punkt 5.10 angående afsnit om andre rettighedshavere REDUKTION AF SELVRISIKO OG INGEN PRISREGULERING VED PÅKØRSEL AF DYR Der er ikke prisregulering og prisstigning ved skade som følge af påkørsel af større pattedyr (eksempelvis ræve, hunde, råvildt og andre større dyr) anmeldt og dækket på kaskodækningen. Ved ovennævnte skader er der desuden en selvrisikoreduktion på kr. Skade som følge af påkørsel af fugle er ikke dækket. Selvrisikoreduktionen kan ikke overstige den på policen valgte selvrisiko. BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22 17

18 11. DÆKNINGSSKEMA BIL SUPER (hvis en dækning er valgt fremgår det af policen.) 11.1 DÆKNINGSOMFANG 11.2 TOTALSKADE PÅ: Køretøjer registreret som personbil, som er indtil 3 år gamle på skadestidspunktet (jf. første indregistreringsdato): 11.3 TOTALSKADE PÅ: Køretøjer registreret som personbil, som er over 3 år gammel på skadestidspunktet (jf. første indregistreringsdato): 11.4 MEKANISK SKADE MV ERSTATNINGSBIL 11.6 VED REPARATION 11.7 VED KONTANT- ERSTATNING Bil Super er en tilvalgsdækning til køretøjets kaskoforsikring og dækker Totalskade (se punkt 11.2 og 11.3), Mekanisk skade mv. (se punkt 11.4) og Erstatningsbil (se punkt 11.5). I tillæg til punkt 14.2 vedr. nyværdierstatning gælder følgende særlige regler: a. Ved en dækningsberettiget skade på kaskoforsikringen (se dog særlige regler for tyveri eller røveri under pkt. b) betaler If en erstatning, der svarer til køretøjets købspris ved første indregistreringsdato, hvis reparationsudgiften overstiger 50 % af denne værdi, eller køretøjet erklæres totalskadet jf. SKAT s gældende regler. b. Er der tale om tyveri eller røveri, og køretøjet ikke er fundet inden 28 dage efter at If har modtaget en anmeldelse, tillægges erstatningen (handelsprisen jf. punkt 14.1) 15 %. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige køretøjets købspris ved første indregistreringsdato. If betaler 15 % i tillæg til handelsprisen jvf. punkt 14.1, hvis: a. Reparationsudgifterne overstiger SKAT s grænse for totalskade. b. Bilen er forsvundet ved tyveri eller røveri og ikke er fundet inden 28 dage efter at If har modtaget en skriftlig meddelelse. Dækningen omfatter motor inkl. elektronisk styring, gearkasse/ transmission, brændstofsystem, bremser samt det komplette styretøj. Maskin- og Motorskadeforsikringen dækker pludselig opstået og uforudset skade på motor eller mekaniske dele, der medfører at, køretøjet ikke kan køre. Ved en dækningsberettiget skade på kasko- eller maskin- og motorskadeforsikringen stilles der en erstatningsbil til rådighed. Ved reparation af køretøjet, stilles erstatningsbil til rådighed i hele reparationsperioden. Det er en forudsætning for dækning, at køretøjet bliver repareret på et værksted anvist af If. Hvis køretøjet ikke kan repareres, stilles erstatningsbil til rådighed indtil nyt køretøj anskaffes. Erstatningsbilen er maksimalt til rådighed i 14 dage. Hvis: a. personbilen benyttes til udlejning. b. personbilen er en leasingbil. c. personbilen tidligere har været benyttet til erhvervs mæssig personbefordring (fx taxa). Skader omfattet af punkt Skader eller fejl: a. på køretøjer der er ældre end 7 år, eller har kørt mere end km. b. der dækkes af køretøjets kaskoforsikring. c. på kølesystem, som skyldes korrosion eller anden form for tæring. d. som skyldes fejlagtig reparation. e. som skyldes frostsprængning. f. som er opstået pga. tuning af motoren. g. på komponenter der afviger fra køretøjets seriemæssige udformning eller som er opstået pga. anvendelse af en sådan komponent. h. på køretøjet, som fabrikant/importør/leverandør/reparatør kan gøres ansvarlig for i henhold til afgivet garanti eller andet retsgrundlag. Den normale garanti bestemmelse på markedet gøres gældende. i. hvor fabrikantens anvisninger vedrørende brændstof, service, vedlige holdelse m.m. ikke er fulgt. j. som følge af manglende vand, olie eller brændstof. k. som er dækket af anden forsikring. l. som følge af forkert påfyldt brændstof Forbrug af brændstof, samt frikøb af selvrisiko. Selskabet kan ikke garantere samme fabrikat, model og udstyr, som det forsikrede køretøj. Forbrug af brændstof, samt frikøb af selvrisiko. Selskabet kan ikke garantere samme fabrikat, model og udstyr, som det forsikrede køretøj. Forbrug af brændstof, samt frikøb af selvrisiko. Selskabet kan ikke garantere samme fabrikat, model og udstyr, som det forsikrede køretøj. 18 BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22

19 11. DÆKNINGSSKEMA BIL SUPER (hvis en dækning er valgt fremgår det af policen.) 11.8 VED TYVERI ELLER RØVERI: 11.9 FORSIKRINGEN Ved tyveri eller røveri af bilen, stilles erstatningsbil til rådighed indtil køretøjet kommer tilveje. Erstatningsbilen er maksimalt til rådighed i 35 dage efter, at tyveriet er anmeldt til If. Såfremt der er skader på køretøjet, så det skal repareres, stilles erstatningsbil til rådighed i hele reparationsperioden. Forbrug af brændstof, samt frikøb af selvrisiko. Selskabet kan ikke garantere samme fabrikat, model og udstyr, som det forsikrede køretøj. Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Forsikrings aftalelovens 18, se dog punkt 8.18 Skade forvoldt mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, jf. Forsikringsaftalelovens 20, se dog punkt 8.19 Skade der er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort for knallerter, såfremt knallerten blev ført af en person som ikke opfyldte Færdselslovens krav medmindre det bliver godtgjort, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. se dog punkt OPHØR AF BIL SUPER Bil Super ophører ved 1. forfald efter køretøjet er blevet 7 år (beregnet efter første indregistreringsdato) eller når køretøjet har kørt mere end km. BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22 19

20 12. DÆKNINGSSKEMA REDNINGSFORSIKRING I UDLANDET 12.1 REDNINGSFORSIKRING I UDLANDET. Forsikringsbetingelser for det røde SOS-kort, gennem SOS International kan revireres hos If. Redningsforsikringen omfatter person-, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt ikke over 3,5 tons, påhængs-/campingvogne til disse, samt motorcykler og scootere. Redningsforsikringen dækker fx merudgifter til hjemtransport eller merudgifter til uforudset hotelophold på uheldsstedet, bugsering, fremskaffelse af reservedele, udlejningskøretøj m.v. Køretøjer med ansvarsforsikring. Forsikringen dækker ikke, såfremt rejsens formål er godstransport. For køretøjer med totalvægt over 3,5 tons, dækkes ikke udlejningskøretøj. 20 BIL FORSIKRINGSVILKÅR A-22

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Almindelige forsikringsvilkår A-16. Gælder fra marts 2009 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Vigtig information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Adresse: Stamholmen 159. Postnummer: 2650 Hvidovre. Telefon: 70 12 12 12. If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige

Adresse: Stamholmen 159. Postnummer: 2650 Hvidovre. Telefon: 70 12 12 12. If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Postnummer: 2650 Hvidovre CVR-nr: 24 20 32 12 Telefon: 70 12 12 12 Svensk reg. nr (Finansinspektionen): Telefax:

Læs mere

If NL Forsikringsbetingelser A-010

If NL Forsikringsbetingelser A-010 If NL Forsikringsbetingelser A-010 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Version II, november 2013 Adresse: Stamholmen 159 Postnummer: 2650 Hvidovre Telefon: 70121212 Telefax: 36 87 47

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Vejhjælp kan kun tegnes i tilknytning til Bilforsikringen. Det er et krav, at bilen er en personbil

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Flådepolice for erhvervskøretøjer.

Flådepolice for erhvervskøretøjer. Flådepolice for erhvervskøretøjer. Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-300 FLÅDEPOLICE. Denne police er etableret som en fælles flådepolice og omfatter samtlige køretøjer ejet af forsikringstageren. Der

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser AU 1406 med de tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring. Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0307. Forsikringsbetingelser LPDK-0307

Motorkøretøjsforsikring. Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0307. Forsikringsbetingelser LPDK-0307 Motorkøretøjsforsikring Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0307 I overensstemmelse med gældende lovgivning om forsikringsaftaler, skal bestemmelserne i lovgivningen finde anvendelse på forsikringen

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Erhverv Kombi 2 (+6M)

Erhverv Kombi 2 (+6M) Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Abonnement MC (Sæson)

Abonnement MC (Sæson) Abonnementsbetingelser Abonnement MC (Sæson) Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING HOS MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere