Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet"

Transkript

1 Europaudvalget 2015 Rådsmøde RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Jesper Egevang Sagsnr.: Dok.: SAMLENOTAT vedrørende de sager, der forventes behandlet på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 20. juli 2015 Dagsordenspunkter 3 Dagsordenspunkt 1 Udkast til konklusioner vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om genbosætning af fordrevne personer, der har et klart behov for international beskyttelse, gennem multilaterale og nationale ordninger = Vedtagelse KOM (2015) 3560 endelig 7 Dagsordenspunkt 2 Udkast til resolution vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om flytning af personer, der har et klart behov for international beskyttelse, fra Grækenland og Italien = Vedtagelse KOM dokument foreligger ikke 11 Dagsordenspunkt 3 Forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse = Generel indstilling/status og retningslinjer for det videre arbejde KOM dokument foreligger ikke Slotsholmsgade København K. Telefon

2 15 Dagsordenspunkt 4 Udkast til Rådets konklusioner om udpegning af visse tredjelande som sikre oprindelseslande = Vedtagelse KOM dokument foreligger ikke 2

3 Dagsordenspunkt 1: Udkast til konklusioner vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om genbosætning af fordrevne personer, der har et klart behov for international beskyttelse, gennem multilaterale og nationale ordninger Nyt notat. Sagen er ikke omfattet af retsforbeholdet. KOM (2015) 3560 endelig Resumé Forslaget er ikke omfattet af retsforbeholdet. Formandskabet forventes på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 20. juli 2015 at lægge op til vedtagelse af mellemstatslige konklusioner om genbosætning, herunder særligt tilsagn fra medlemsstaterne om genbosætningspladser i de enkelte medlemsstater. Danmark har allerede i dag et nationalt genbosætningsprogram med UNHCR. De mellemstatslige konklusioner er derfor uden praktisk betydning for Danmark. Sagen rejser ikke spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet og har ikke lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 1. Baggrund Efter bådulykken i Middelhavet den 19. april 2015 vedtog Det Europæiske Råd (DER) på sit ekstraordinære møde den 23. april 2015 en erklæring om håndteringen af migrationsstrømme (herefter DER-erklæringen ), herunder om genbosætning. Af DER-erklæringen fremgår, at en genbosætningsordning skal være baseret på frivillighed. Det fremgår også, at der er tale om midlertidige foranstaltninger. De efterfølgende DER-konklusioner vedtaget den 26. juni 2015 henviser til DER-erklæringen fra april. I Kommissionens meddelelse af 13. maj 2015 om En Europæisk Dagsorden for Migration, der har til formål at fastlægge en fælles ramme for EU s migrationspolitik, indgår også et forslag om en EU-ordning for genbosætning. 3

4 I Kommissionens henstilling af 8. juni 2015 om en EU-ordning for genbosætning anbefaler Kommissionen medlemsstaterne at genbosætte mennesker med behov for international beskyttelse over en toårig periode. Med henblik på vedtagelse på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 20. juli 2015 har det luxembourgske formandskab den 13. juli 2015 fremlagt forslag til mellemstatslige konklusioner om genbosætning gennem multilaterale og nationale aftaler af fordrevne personer med åbenbart behov for international beskyttelse over en toårig periode. Det danske retsforbehold Da der er tale om mellemstatslige konklusioner, er Danmark ikke udelukket fra at deltage i vedtagelsen heraf. Formandskabets forslag til mellemstatslige konklusioner og Kommissionens henstilling forudsættes alene udmøntet gennem multilaterale og nationale aftaler uden EU s deltagelse. Sådanne aftaler vil ikke være omfattet af Traktatens tredje del, Afsnit V. Danmark har allerede i dag et nationalt genbosætningsprogram med UNHCR. De mellemstatslige konklusioner er derfor uden praktisk betydning for Danmark. 2. Indhold Med formandskabets forslag til mellemstatslige konklusioner lægges der op til med respekt for særlige forhold i medlemsstaterne at medlemsstaterne på anmodning fra UNHCR i løbet af 2015 og 2016 genbosætter ca fordrevne personer med åbenbart behov for international beskyttelse fra et tredjeland til en medlemsstat gennem multilaterale og nationale aftaler; i respekt for særlige forhold i medlemsstaterne. Derudover lægges der op til, at medlemsstaterne i valg af genbosætningslande særligt genbosætter flygtninge fra de væsentligste nærområder, dvs. Mellemøsten, Nordafrika og Afrikas Horn. 3. Gældende dansk ret Genbosætning af kvoteflygtninge i Danmark er reguleret i udlændingelovens 8, som beskriver betingelserne for udvælgelse af kvoteflygtninge og meddelelse af opholdstilladelse. 4

5 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Sagen har hverken lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er foretaget skriftlig orientering af Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde, jf. pkt. 10 nedenfor.. 6. Nærhedsprincippet Sagen rejser ikke spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. 8. Foreløbig generel dansk holdning Danmark støtter, at flere EU-lande genbosætter flygtninge i samarbejde med UNHCR. Hvis Kommissionen og formandskabet måtte ønske at henvise til den danske genbosætningsordning i opgørelser over genbosætningspladser i EU, bør der samtidig henvises til det danske retsforbehold samt til den omstændighed, at der er tale om en eksisterende national ordning, der er baseret på kriterier aftalt mellem Danmark og UNHCR 9. Europa-Parlamentet Sagen skal ikke forelægges for Europa-Parlamentet. 10. Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde Kommissionens meddelelse, hvori forslaget om en henstilling om en EUordning for genbosætning indgår, har senest været drøftet den 2. juni 2015 i Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde. Endvidere har specialudvalget modtaget en skriftlig orientering om formandskabets udkast til mellemstatslige konklusioner den 15. juli

6 11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har været forelagt Folketingets Europaudvalg skriftligt den 10. juni 2015 i forbindelse med forelæggelse af Kommissionens meddelelse om En Europæisk Dagsorden for Migration forud for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den juni

7 Dagsordenspunkt 2: Udkast til resolution vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om flytning af personer, der har et klart behov for international beskyttelse fra, Italien og Grækenland Nyt notat. Resolutionen er isoleret set ikke omfattet af retsforbeholdet. Formandskabsnote 10849/15 Resumé Resolutionen er isoleret set ikke omfattet af retsforbeholdet. I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd den juni 2015 har formandskabet imidlertid anført, at Danmark (og UK) ikke deltager i resolutionen. Resolutionen vedrører således implementering af rådsafgørelsen om etablering af midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse ( omfordelingsforslaget ), som Danmark på grund af retsforbeholdet ikke deltager i. Formandskabet forventer på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 20. juli 2015, at forslaget til resolution om omfordeling fra Italien og Grækenland af personer med åbenbart behov for international beskyttelse vedtages på mellemstatsligt grundlag af medlemsstaternes repræsentanter forsamlet i Rådet. Forslaget til resolution angiver, hvor mange personer hvert enkelt EU-land skal modtage fra Italien og Grækenland. Omfordelingsforslaget drøftes særskilt under dagsordenspunkt 3 på rådsmødet. Sagen rejser ikke spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet og har ikke lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 1. Baggrund Efter bådulykken i Middelhavet den 19. april 2015 vedtog Det Europæiske Råd (DER) på sit ekstraordinære møde den 23. april 2015 en erklæring om håndteringen af migrationsstrømme (herefter DER-erklæringen ), herunder om flytning (i det følgende omfordeling) mellem alle medlemsstaterne på et frivilligt grundlag. I Kommissionens meddelelse af 13. maj 2015 om En Europæisk Dagsorden for Migration (herefter Kommissionens meddelelse ) indgår et forslag til en omfordelingsmekanisme. Kommissionen henviser til TEUF artikel 78, stk. 3, hvori det angives, at hvis en eller flere medlemsstater står 7

8 over for en nødsituation i form af en pludselig tilstrømning af tredjelandsstatsborgere, kan Rådet på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet med kvalificeret flertal vedtage en midlertidig foranstaltning til fordel for den eller de berørte medlemsstater. Den 27. maj 2015 fremlagde Kommissionen et konkret forslag til rådsafgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området for international beskyttelse (KOM (2015) 286 endelig) ( omfordelingsforslaget ). Forslaget indebærer en omfordeling til de øvrige medlemsstater over en toårig periode af i alt asylansøgere med et åbenbart behov for international beskyttelse fra Italien og Grækenland. Forslaget lægger op til, at deltagelse i omfordelingsmekanismen skal være obligatorisk, og at den konkrete fordeling af de asylansøgere mellem medlemsstaterne skal baseres på en fordelingsnøgle, der tager højde for medlemsstaternes BNP, indbyggertal, arbejdsløshed samt tidligere antal modtagne spontane asylansøgere. Forslaget blev drøftet på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den juni 2015 og på møde i Det Europæiske Råd den juni På sidstnævnte møde blev vedtaget DER-konklusioner (Dok.: EUCO 22/15), hvoraf det fremgår, at man er enige om det samlede antal af asylansøgere (40.000), der skal omfordeles fra Italien og Grækenland til de øvrige medlemsstater, men at medlemsstaternes deltagelse i omfordelingsmekanismen skal ske på frivilligt grundlag. Med henblik på vedtagelse på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 20. juli 2015 har det luxembourgske formandskab den 13. juli 2015 fremlagt forslag til mellemstatslig resolution om den faktiske omfordeling i de øvrige medlemsstater af personer fra Italien og Grækenland med klart behov for international beskyttelse i medlemsstaterne. Det danske retsforbehold Da der er tale om en mellemstatslig resolution, er Danmark ikke udelukket fra at deltage i vedtagelsen heraf. I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd d juni 2015 har formandskabet imidlertid anført, at Danmark (og UK) ikke deltager i resolutionen. Resolutionen vedrører implementeringen af forslaget til rådsafgørelse om etablering af midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse, som Danmark ikke deltager i på grund af retsforbeholdet. 8

9 2. Indhold Forslaget til mellemstatslig resolution har til formål at skabe enighed medlemsstaterne imellem om, hvordan de omfordelte personer fra Italien og Grækenland med et åbenbart behov for international beskyttelse skal fordeles i de øvrige EU-lande. 3. Gældende dansk ret Sagen giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Sagen har hverken lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er foretaget høring af Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde, jf. pkt. 10 nedenfor. 6. Nærhedsprincippet Sagen rejser ikke spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. 8. Foreløbig generel dansk holdning Generelt anser Danmark ikke omfordeling som et velegnet solidaritetsinstrument. Solidaritet bør i stedet udvises via finansiel støtte fra eksisterende fonde, teknisk bistand koordineret af navnlig Frontex og EASO samt ved øget støtte til flygtninge i deres nærområder. Finansiel og teknisk støtte skal også omfatte bistand til repatriering, når dette måtte være muligt. 9. Europa-Parlamentet 9

10 DER-erklæringen af 23. april 2015 blev drøftet i Europa-Parlamentet den 29. april 2015, hvorefter Europa-Parlamentet afgav en udtalelse herom. I udtalelsen anføres det, at der bør etableres et system for obligatorisk omfordeling af asylansøgere blandt EU s medlemsstater på baggrund af en fordelingsnøgle. Sagen behandles i Europa-Parlamentet den juli Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde Kommissionens meddelelse, hvori forslaget til en omfordelingsmekanisme indgår, har senest været drøftet den 2. juni 2015 i Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde. 11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har været forelagt Folketingets Europaudvalg skriftligt den 10. juni 2015 i forbindelse med forelæggelse af Kommissionens meddelelse om En Europæisk Dagsorden for Migration forud for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den juni

11 Dagsordenspunkt 3: Forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse Nyt notat. Sagen er omfattet af retsforbeholdet. Formandskabsnote 10596/1/15 Resumé Forslaget er omfattet af retsforbeholdet. Formandskabet forventer på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 20. juli 2015 at opnå politisk enighed om forslaget til rådsafgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse ( omfordelingsforslaget ). Forslagets formål er at afhjælpe det aktuelle pres på Italiens og Grækenlands modtage- og asylsystemer gennem etablering af en midlertidig mekanisme, hvorefter der over en toårig periode skal omfordeles i alt asylansøgere med klart behov for international beskyttelse fra Italien og Grækenland til de øvrige medlemsstater. Kommissionens oprindelige forslag til rådsafgørelse lægger op til en obligatorisk ordning, hvor alle medlemsstater deltager. Det luxembourgske formandskabs seneste kompromisforslag lægger op til en frivillig ordning om flytning (i det følgende omfordeling) af asylansøgere. Sagen rejser ikke spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet og har ikke lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 1. Baggrund Efter bådulykken i Middelhavet den 19. april 2015 vedtog Det Europæiske Råd (DER) på sit ekstraordinære møde den 23. april 2015 en erklæring om håndteringen af migrationsstrømme (herefter DER-erklæringen ), herunder om flytning (i det følgende omfordeling) blandt alle medlemsstaterne på et frivilligt grundlag. I Kommissionens meddelelse af 13. maj 2015 om En Europæisk Dagsorden for Migration (herefter Kommissionens meddelelse ), der har til formål at fastlægge en fælles ramme for EU s migrationspolitik, indgår et forslag til en omfordelingsmekanisme. Kommissionen henviser til TEUF artikel 78, stk. 3, hvori det angives, at hvis en eller flere medlemsstater står over for en nødsituation i form af en pludselig tilstrømning af tredjelands- 11

12 statsborgere, kan Rådet på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet med kvalificeret flertal vedtage en midlertidig foranstaltning til fordel for den eller de berørte medlemsstater. Den 27. maj 2015 fremlagde Kommissionen et konkret forslag til rådsafgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området for international beskyttelse (KOM (2015) 286 endelig) ( omfordelingsforslaget ). Forslaget blev drøftet på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den juni 2015 og på møde i Det Europæiske Råd den juni På sidstnævnte møde blev vedtaget DER-konklusioner (Dok.: EUCO 22/15), hvoraf det fremgår, at man er enige om det samlede antal af asylansøgere (40.000), der skal omfordeles fra Italien og Grækenland til de øvrige medlemsstater, men at medlemsstaternes deltagelse i omfordelingsmekanismen skal ske på frivilligt grundlag. På baggrund af disse drøftelser fremlagde det luxembourgske formandskab den 6. juli 2015 en revideret tekst. På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 20. juli 2015 er det forventningen, at der opnås politisk enighed om forslaget til rådsafgørelse. Det danske retsforbehold Forslaget er fremsat under henvisning til TEUF, tredje del, afsnit V, artikel 78, stk. 3. Ifølge artikel 1 i protokollen om Danmarks stilling deltager Danmark ikke i Rådets vedtagelse af foranstaltninger, der foreslås i henhold til TEUF, tredje del, afsnit V, og ifølge protokollens artikel 2 er ingen af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til TEUF, tredje del, afsnit V, bindende for Danmark, ligesom de ikke finder anvendelse i Danmark ( retsforbeholdet ). Derfor er Danmark ikke omfattet af forslaget. 2. Indhold Forslaget har til formål at udgøre et øjeblikkeligt svar på det aktuelle pres på Italiens og Grækenlands modtage- og asylsystemer og på den forventede tilstrømning af migranter til disse medlemsstater over de kommende måneder. 12

13 Forslaget indebærer etablering af en midlertidig mekanisme, hvorefter der skal ske omfordeling af i alt asylansøgere fra Italien og Grækenland til de øvrige medlemsstater over en toårig periode. Det er alene asylansøgere, der har et klart behov for international beskyttelse, der er omfattet af omfordelingsmekanismen. Asylsagsbehandlingen vil foregå i den medlemsstat, hvortil asylansøgeren er blevet omfordelt. Kommissionen lagde i sit forslag op til, at omfordelingen skulle være obligatorisk for alle medlemsstater. I den af det luxemburgske formandskabs fremlagte reviderede tekst, der skal drøftes på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 20. juli 2015, lægges op til, at omfordelingen skal være frivillig for medlemsstaterne. Det er dog en forudsætning for vedtagelsen af forslaget, at der opnås et samlet tilsagn fra medlemsstaterne om at modtage asylansøgere. Selve beslutningen om samlet at modtage træffes under et særskilt dagsordenspunkt på rådsmødet. 3. Gældende dansk ret Sagen giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Sagen har hverken lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er foretaget høring af Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde, jf. pkt. 10 nedenfor. 6. Nærhedsprincippet Sagen rejser ikke spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. 8. Foreløbig generel dansk holdning 13

14 Generelt anser Danmark ikke omfordeling som et velegnet solidaritetsinstrument. Solidaritet bør i stedet udvises via finansiel støtte fra eksisterende fonde, teknisk bistand koordineret af navnlig Frontex og EASO samt ved øget støtte til flygtninge i deres nærområder. Finansiel og teknisk støtte skal også omfatte bistand til repatriering, når dette måtte være muligt. Det bemærkes, at Danmark på grund af retsforbeholdet ikke deltager i vedtagelsen af rådsafgørelsen. 9. Europa-Parlamentet DER-erklæringen blev drøftet i Europa-Parlamentet den 29. april 2015, hvorefter Europa-Parlamentet afgav en udtalelse herom. I udtalelsen anføres det, at der bør etableres et system for obligatorisk omfordeling af asylansøgere blandt EU s medlemsstater på baggrund af en fordelingsnøgle. Sagen behandles i Europa-Parlamentet den juli Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde Sagen har senest været drøftet den 2. juni 2015 i Specialudvalget for asylog indvandringssamarbejde. 11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har været forelagt Folketingets Europaudvalg skriftligt den 10. juni 2015 i forbindelse med forelæggelse af Kommissionens meddelelse om En Europæisk Dagsorden for Migration forud for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den juni

15 Dagsordenspunkt 4: Forslag til rådskonklusioner om sikre oprindelseslande Nyt notat. Rådskonklusionerne ikke er omfattet af retsforbeholdet. Formandskabets note 10687/15 Resumé Rådskonklusionerne er ikke omfattet af retsforbeholdet. Gennemførelsen heraf vedrører imidlertid asylproceduredirektivet, som Danmark på grund af retsforbeholdet ikke deltager i. På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 20. juli 2015 forventes en drøftelse og vedtagelse af formandskabets udkast til rådskonklusioner om sikre oprindelseslande. Rådskonklusionerne anbefaler på det kraftigste medlemsstaterne at implementere asylproceduredirektivets bestemmelser om sikre oprindelseslande, hvorefter medlemsstaterne har mulighed for at udpege sikre oprindelseslande og herefter anvende en særlig fremskyndet asylsagsbehandling over for asylansøgere fra disse lande eller foretage sagsbehandling ved grænsen. Formålet hermed er at sikre en effektiv og hurtig asylsagsbehandling for så vidt angår asylansøgere, der ikke har noget beskyttelsesbehov, eventuelt med henblik på hurtig udsendelse af disse personer. Rådskonklusionerne imødeser også, at Kommissionen arbejder frem mod at etablere en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Sagen rejser ikke spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet og har ikke lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 1. Baggrund Det fremgår af Kommissionens meddelelse om En Europæisk Dagsorden for Migration, som blev offentliggjort den 13. maj 2015, at Kommissionen vil arbejde på at styrke asylproceduredirektivets (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (omarbejdning)) bestemmelser om "sikre oprindelseslande", herunder at Kommissionen eventuelt vil arbejde hen imod en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. Af Det Europæiske Råds konklusioner af 26. juni 2015 fremgår det under afsnittet om tilbagesendelse/tilbagetagelse/reintegration, at Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen til inden udgangen af juli 2015 at fast- 15

16 lægge processen for implementeringen af asylproceduredirektivets bestemmelser om sikre oprindelseslande, herunder en beskrivelse af EA- SO s rolle som koordinator. På den baggrund fremsendte formandskabet den 10. juli 2015 et udkast til rådskonklusioner om sikre oprindelseslande, som skal udmønte DERerklæringen på dette område. Det danske retsforbehold Da der er tale om rådskonklusioner, udelukker det ikke dansk deltagelse i vedtagelsen heraf. Gennemførelse af rådskonklusionerne vil imidlertid udgøre en implementering af asylproceduredirektivet, som er vedtaget med hjemmel i TEUF, tredje del, afsnit V, artikel 78, stk. 2. Ifølge artikel 1 i protokollen om Danmarks stilling deltager Danmark ikke i Rådets vedtagelse af foranstaltninger, der foreslås i henhold til TEUF, tredje del, afsnit V, og ifølge protokollens artikel 2 er ingen af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til TEUF, tredje del, afsnit V, bindende for Danmark, ligesom de ikke finder anvendelse i Danmark (herefter retsforbeholdet ). 2. Indhold Formandskabet fremlagde den 10. juli 2015 et udkast til rådskonklusioner om sikre oprindelseslande. Rådskonklusionerne har til formål at implementere asylproceduredirektivets bestemmelser om sikre oprindelseslande. Asylproceduredirektivet fastsætter fælles standarder for medlemsstaternes asylsagsbehandling. Asylproceduredirektivet giver medlemsstaterne mulighed for at udpege "sikre oprindelseslande" (art ). Asylproceduredirektivet giver ligeledes medlemsstaterne mulighed for, at der over for asylansøgere fra sikre oprindelseslande kan anvendes en særlig fremskyndet asylsagsbehandling, eller at der kan foretages sagsbehandling ved grænsen (art. 31(8)). Formålet med udpegningen af sikre oprindelseslande er således at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling for så vidt angår asylansøgere, der ikke 16

17 har noget beskyttelsesbehov, eventuelt med henblik på hurtig udsendelse af disse personer. Udpegningen af sikre oprindelseslande vil også gøre det lettere for medlemsstaterne at håndtere situationer med stor tilstrømning. Udkastet til rådskonklusioner anerkender, at mange medlemsstater allerede har nationale lister over sikre oprindelseslande. Udkastet til rådskonklusioner anbefaler, at alle medlemsstaterne straks tager skridt til at udpege sikre oprindelseslande efter kriterierne i asylproceduredirektivet og i samarbejde med EASO, der skal koordinere processen og være bindeled mellem medlemsstaterne i forhold til erfaringsudveksling. Udkastet til rådskonklusioner anbefaler i den forbindelse særligt, at medlemsstaterne foretager en vurdering af landene i Vestbalkan med henblik på at bestemme, om disse lande kan defineres som sikre oprindelseslande. Der henvises til den lave EU-gennemsnitlige anerkendelsesprocent for asylansøgere fra Vestbalkan, og at mange af landene er blevet tilføjet til EU's liste over visumfritagne lande, hvilket ifølge udkastet til rådskonklusioner må indikere, at disse lande kan defineres som sikre oprindelseslande. Endelig lægger udkastet til rådskonklusioner op til at imødese, at Kommissionen vil arbejde for at styrke bestemmelserne vedrørende "sikre oprindelseslande" i asylproceduredirektivet, herunder det eventuelle arbejde frem mod etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande. 3. Gældende dansk ret Sagen giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Sagen har hverken lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er foretaget skriftlig orientering af Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde, jf. pkt. 10 nedenfor. 17

18 6. Nærhedsprincippet Sagen rejser ikke spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. 8. Foreløbig generel dansk holdning Danmark støtter, at medlemsstaterne bliver hurtigere til at identificere de migranter, der ikke har et reelt beskyttelsesbehov og kan tilbagesendes til deres oprindelseslande efter en hurtig procedure. 9. Europa-Parlamentet Sagen skal ikke forelægges Europa-Parlamentet. 10. Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde Der vil blive foretaget skriftlig orientering af Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde forud for rådsmødet den 20. juli Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 18

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Notat SAMLENOTAT for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 3.-4. december 2015 Dagsordenspunkt 17 Migrationskrisen - Status over situationen

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3411 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet SAMLENOTAT for ekstraordinært rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 22. september 2015 Dato:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Med

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 246 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 246 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 246 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (2. samling) UUI Alm.del Bilag 46 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (2. samling) UUI Alm.del Bilag 46 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 46 Offentligt Dato: 29. september 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Tina Ørtoft Kristensen

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3408 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen SAMLENOTAT for ekstraordinært rådsmøde (retlige og indre anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EUgenbosætningsramme og

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udlændingeafdelingen Bidrag til samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3085 - RIA Bilag 4 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. april 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Dok.: SJE44657 Samlenotat vedrørende den

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2004 2630+2631 - Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. december 2004 Med henblik

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 41 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 41 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 41 Offentligt Notat F O R E L Ø B I G T S A M L E N O T A T for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 8.-9. oktober

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-28643 Center for Europa og Nordamerika Den 1. oktober 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0360 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0360 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0360 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 18. december 2008 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2008/4050-1129 INM 287 Grundnotat vedrørende Kommissionens meddelelse om en strategisk

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) 12295/15 LIMITE PUBLIC PV/CONS 47 JAI 684 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3411. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE

Læs mere

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 4. april 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2005 2696 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2696 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2696 - RIA Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 17. november 2005 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

Det luxembourgske formandskab har igen med kort varsel indkaldt til ekstraordinært rådsmøde den 9. november 2015.

Det luxembourgske formandskab har igen med kort varsel indkaldt til ekstraordinært rådsmøde den 9. november 2015. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 77 Offentligt Talepapir TALE Sagsnr. 2015-540 til brug for forelæggelse i Folketingets Udlændinge, Integrations- og Bolig Udvalg den

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. juni 2015 Dok.: 1628593 Skriftlig orientering af Folketingets Europaudvalg om rådsmødet (retlige og

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 9. maj 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-761

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 358 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. juli 2005 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3061/1-0009 Dok.: CDH40325

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

Europaudvalget 2006 2709 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2709 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2709 - RIA Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 6. februar 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-767 Bidrag til samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender)

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 6. juni 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Morten Schaumburg- Müller Sagsnr.: 2013-399-0064

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

PUBLIC. Erklæringer, som Rådet har besluttet at offentliggøre, kan også findes i addendum 1 til denne protokol /15 1 DG D LIMITE DA

PUBLIC. Erklæringer, som Rådet har besluttet at offentliggøre, kan også findes i addendum 1 til denne protokol /15 1 DG D LIMITE DA Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2015 (OR. en) 11088/15 LIMITE PUBLIC PV/CONS 42 JAI 587 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3405. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 247 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 247 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 247 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international beskyttelse

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international beskyttelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 451 final 2015/0209 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 25. april 2014 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2014-3060-0113 Dok.:

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Spørgsmål om asyl/indvandring

Spørgsmål om asyl/indvandring Spørgsmål om asyl/indvandring Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 508 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato:

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 29. EUROPAUDVAGS MØDE Mødedato: Fredag den 8. april 2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2004 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR.en) SN 38/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU og Tyrkiet SN 38/16 1 Erklæring fra EU

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. maj 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt L 248/80 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen Europaudvalget 2009 2956 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Notat MILJØMINISTERIET 29. juni 2009 EU og Internationalt politisk sekretariat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 320 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2009 2962 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 2962 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2962 - RIA Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 31. august 2009 Kontor: Internationalt J.nr.: 09/03330 Samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) og møde i det blandede

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3466 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-55 Center for Europa og Nordamerika Den 11. maj 2016 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2.7.2015 2015/0125(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 10. november 2010 J. nr. 2010-4249 Internationalt Kontor Supplerende samlenotat: Rådsmødet (Transport,

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

Europaudvalget 2008 2863 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2863 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2863 - RIA Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 2. april 2008 Kontor: Internationalt J.nr.: 2007/4050-1102 Samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) og møde i det blandede

Læs mere