Tilsynsplan for Struer Kommune,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsplan for Struer Kommune, 2013-2015"

Transkript

1 Tilsynsplan for Kommune,

2 Tilsynsplan kommune er, med den nye miljøtilsynsbekendtgørelse af 22. maj 2013, forpligtet til at udarbejde en tilsynsplan, hvori kommunen tilkendegiver, hvordan tilsynsindsatsen på miljøområdet for den kommende 4-årige periode overordnet vil blive gennemført. Planen omfatter en beskrivelse af de væsentligste miljømæssige fokusområder, samt kommunens tilsynsindsats og tilsynsarbejde. Tilsynsplanen omfatter de virksomheder og landbrug i kommune, som kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med. Planen dækker hele kommune, angivet på kortet på forsiden. Tilsynet med de enkelte landbrug og virksomheder prioriteres efter en risikovurdering der opsorterer virksomheder og landbrug med en mere aktiv miljøindsats i forhold til de mindre miljøaktive. En høj karakter i risikovurderingen (risiko score) indikerer, at der er forhold, omkring virksomheder eller husdyrbrug, som kommunen skal kontrollere i større omfang end for virksomheder eller husdyrbrug med en lavere karakter. De forhold, der vurderes på, omfatter virksomhedens eller husdyrbrugets størrelse, regelefterlevelse, systematik/miljøledelse, opbevaringsforhold (farlige stoffer og husdyrgødning), spredningsforhold for stoffer i oplag mm. og sårbarhed (i forhold til drikkevandsinteresser, vandløb, natur og nabobeboelser). Tilsynsarbejdets primære fokus retter sig mod de miljømæssige konsekvenser som driften af landbrug og virksomheder indebærer for omgivelserne. Et andet og vigtigt aspekt omkring tilsynsarbejdet er de afledte effekter for sundhedsforholdene. Eksempelvis vil en forsvarlig opbevaring af farlige stoffer kunne mindske risikoen for forurening af drikkevand eller badevand i forbindelse med et udslip. Miljømæssige fokusområder i Kommune Myndighedsrollen og tilsynsforpligtigelsen for størstedelen af miljøbeskyttelsesreglerne i Danmark er tildelt Kommunerne. Dette giver god mening fordi det giver borgere og virksomheder én indgang til det offentlige når de skal have behandlet deres byggesag og miljøsag m.v., samtidig med at vi får udnyttet det lokale kendskab til de værdier man tilsigter at beskytte med miljøreglerne. kommune indeholder masser af natur og miljømæssige værdier, som er værd at beskytte. De fleste af vores vandløb afvander til Limfjorden og kvaliteten af det vand som afledes har stor betydning for både selve vandløbenes tilstand og for tilstanden i Limfjorden. Tilsynet med landbrug og virksomheder er med til at sikre, at afledning af spildevand og overfladevand sker på en miljømæssig forsvarlig måde, således at både flora og fauna trives i vandløbene og fjorden, samtidig med at badevandet ved vores strande er rent og sundhedsmæssigt forsvarligt at boltre sig i. Store dele af Limfjorden er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) herunder Nissum Bredning, Skibsted Fjord og farvandet omkring Venø. EU s Natura 2000-direktiver forpligter Danmark til at gøre den nødvendige indsats for at sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter. Tilsynsarbejdet er med til at sikre at Natura områderne har en gunstig bevaringsstatus. Danmark er et af de lande i verden der har virkeligt godt drikkevand og de fleste steder kan vandet hentes direkte op fra undergrunden og leveres til borgerne uden renseforanstaltninger. I de senere år er mange boringer dog lukket pga. forurening med bl.a. pesticider. I Kommune indvindes drikkevand blandt andet fra et magasin beliggende under by, samt fra magasiner i det åbne

3 land. En del af tilsynsindsatsen på både landbrug og virksomheder er målrettet beskyttelsen af disse drikkevandsindvindinger, for at tilgodese borgernes sundhed og sikkerhed for rent drikkevand. Det løbende miljøtilsyn i Kommune omfatter 245 husdyrbrug i form af fjerkræfarme, svinebrug, minkfarme og kvægbrug, hvoraf 55 reguleres via miljøgodkendelser, mens resten reguleres direkte efter love og bekendtgørelser. På virksomhedssiden føres der løbende tilsyn med 25 godkendelsespligtige virksomheder, 80 mindre virksomheder ( bilag 1-virksomheder ) og 33 autoværksteder. Alle de øvrige virksomheder og aktiviteter er som udgangspunkt også omfattet af miljøbeskyttelsesreglerne, men her skal der kun føres tilsyn i forbindelse med klager eller hvis man på anden vis bliver opmærksom på konkrete problemstillinger. Det er vigtigt at beskytte byområder og landområder for miljøbelastende påvirkninger fra virksomheder og landbrug. Udover at der ved tilsynet gøres en indsats for at begrænse påvirkninger, er der også fokus på forebyggelse ved lokalisering i forbindelse med etablering af virksomheder og landbrug. Mere forurenende virksomhedstyper kan placeres i erhvervsområder med en større afstand til bolig eller institutionsområder mm. Mindre forurenende virksomheder kan placeres mere bynært etc. På denne måde forebygges det at boligområder ikke plages af for høje niveauer af støjbelastning og luftforurenende stoffer. Hvor det er muligt gælder det også for landbrug at være på forkant med lokaliseringsovervejelser, således at naboer i det åbne land og byområder, påvirkes mindst muligt med gener. Derfor er der i Kommuneplanen også udpeget områder hvor særligt store landbrug med fordel kan etablere sig, således at påvirkning af miljø og naboer minimeres mest muligt. Væsentlige miljøforhold Ved tilsyn med husdyrbrug, herunder pelsdyrfarme, kontrolleres blandt andet for følgende: Risiko for forurening af grundvand, søer, vandløb, fjord og hav med kvælstof, fosfor og sprøjtemidler under dyrkning af markerne eller ved uheld Risiko for belastning af naturområder med luftformig ammoniak fra staldanlæg og opbevaring og udspredning af husdyrgødning Risiko for forurening af jord og vandmiljø ved forkert håndtering af miljøfarligt affald Gener for omkringboende i form af støj, støv, lys, lugt, fluer m.v. Ved tilsyn med virksomheder kontrolleres blandt andet for følgende: Risiko for udledning af miljø- eller sundhedsskadelige kemiske stoffer til luften Risiko for udledning af miljø- eller sundhedsskadelige kemiske stoffer via kloak til rensningsanlæg eller vandmiljø Risiko for forurening af jord og vandmiljø ved forkert håndtering af miljøfarligt affald CO2-udledning til atmosfæren gennem forbrug af fossilt brændstof Gener for omkringboende i form af støj, støv, lugt, vibrationer, lys m.v. Fortegnelse over virksomheder Herunder findes en fortegnelse over virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug mm. Der er tale om følgende Landbrug omfattet af Bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen: Navn Adresse CVR-nummer Gældende Listepunkt 1 1 jf. BEK nr af 20/12/2012 om godkendelse af listevirksomhed; Bilag 1 (jf. 2, nr. 2)

4 Bastrupgård Bastrupvej 4, Henrik Holm Bjørndalvej 14, 7790 Thyholm Ulrik Lynge Andersen Bonnesigvej 21, Agnethe F. Kristensen Grønholmevej 19, Thyholm Sivekærgaard A/S Hestbækvej 21, Ausumgaard I/S Holstebrovej 79, Ausumgaard I/S Holstebrovej 101, Hjerm Gårdejer Niels Frederik Langagervej 4, Albert SN Gade Landmand Laurids Schumacher Lindevej 28, Nielsen Gade Leif Breinholt Lucernemarken 28, Bjerggård v/ Jens Nørmark Klosterhedevej 25, Gårdejer Martin Merrild Kragelundvej 14, Hjerm Marslund A/S Kobbelhøje 10, Gårdejer Kim Nybo Pilgårdvej 1, Jens Christian Pedersen Sønder Hjermvej 21, Hjerm Finn Sørensen Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm Virksomheder omfattet af Bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen: Navn Adresse CVR-nr Gældende Listepunkt Bang & Olufsen Operations Peter Bangs Vej 15, Virksomheder og husdyrbrug oplistet på bilag 1 i miljøgodkendelsesbekendtgørelsen er omfattet af det fælles europæiske emissionsdirektiv: IE-direktivet. De oplistede landbrug og virksomheder betragtes som potentielt mere forurenende end andre virksomhedstyper pga. virksomhedernes eller husdyrbrugenes størrelse, produktionstype og/eller produktionsomfang. Derfor føres der oftere tilsyn med disse husdyrbrug og virksomheder, for at sikre at lovgivning, regler og vilkår overholdes, så omgivelserne ikke påvirkes mere end tilladt. Virksomheder og husdyrbrug om fattet af bilag 1 skal modtage tilsyn mindst hvert tredje år, dog vil miljørisikovurderingen diktere tilsynsfrekvensen, således at visse virksomheder eller husdyrbrug skal modtage tilsyn hvert eller hvert andet år. Øvrige virksomheder og husdyrbrug skal modtage tilsyn mindst hvert sjette år og kommunen kan vælge at prioritere tilsynsindsatsen i henhold til miljørisikovurderingen. Tilsynsindsatsen tilrettelæggelse og gennemførsel af et tilsynsbesøg I Kommune føres der tilsyn i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledning til Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøtilsyn af 22. maj 2013 (Miljøtilsynsbekendtgørelsen). Der lægges særlig vægt på at udføre dialogbaserede tilsyn, hvor der skabes forståelse for de regler der skal efterleves og en fælles holdning til kommunens interesseområder m.v. Klar og tydelig håndhævelse skal sikre at love, regler og eventuelle vilkår overholdes fremadrettet.

5 Landbrug og virksomheder reguleres ved en række rammelove : Miljøbeskyttelsesloven, Husdyrgodkendelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Jordforureningsloven, Miljømålsloven m.fl. og de bekendtgørelser, der er udarbejdet ud fra disse love. Rammerne udfyldes ved at miljømyndigheden ( Kommune) fastsætter krav og vilkår mv. i medfør af specifikke betingelser i bekendtgørelser eller vha. diverse vejledninger fra Miljøstyrelsen mv. Ved at stille vilkår til et godkendelsespligtigt landbrug eller virksomhed eller ved at udstede et påbud mod forurening etc. skabes en ny retstilstand for det pågældende landbrug eller den pågældende virksomhed. Krav og grænseværdier, herunder vilkår, har til formål at undgå eller begrænse de miljøproblemer, som blandt andet er nævnt under væsentlige miljøforhold. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har tilsynsmyndigheden med opbevaring, brug af sprøjtemidler (til ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse) på landbrug. Denne myndighed tilfalder alene NaturErhvervsstyrelsen. Kommunen fører alene tilsyn med risiko for forurening med bekæmpelsesmidler i forbindelse med oplag m.v. Kommunen kontrollerer at krav, grænseværdier og vilkår overholdes. Som omtalt reguleres en række landbrug og virksomheder af vilkår, der vurderes vha. officielle vejledninger, f. eks. fra Miljøstyrelsen. På nogle områder har kommunen imidlertid selv udarbejdet forskrifter eller regulativer, som nærmere præciserer, hvilke miljøkrav der skal overholdes og hvordan. I Kommune er der pt. følgende regulativer/forskrifter: Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for privat affald Forskrift for fjerkræhold i byområder Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier Varsling af tilsyn I medfør af Retssikkerhedsloven skal et tilsynsbesøg som udgangspunkt varsles 14 dage i forvejen, med mindre formålet med tilsynet vil blive forspildt ved en forvarsling. Krydsoverensstemmelseskontrol (med landbrug/husdyrbrug) udføres uden forudgående varsling jf. reglerne herom. Varsling af et tilsyn kan foregå som en aftale mellem virksomheden/husdyrbruget og kommunen. Tilsyn, der udføres på baggrund af klager eller mistanke om overtrædelse varsles ikke forudgående. Før tilsynsbesøget bliver oplysninger om landbruget eller virksomheden gennemgået så det i forbindelse med tilsynet sikres, at relevante vilkår og regler overholdes og at eventuelle overtrædelser, der skal håndhæves fra dette eller tidligere tilsyn er bragt til ophør. I forbindelse med varslingen af landbrugstilsyn gøres der opmærksom på, hvilke punkter, der forventes gennemgået ved tilsynet. Eventuelt nævnes vilkår, som det er fordelagtigt at landbruget forbereder sig på kontrol med (fremsøgning af dokumentation m.v.). Ved varsling af virksomhedstilsyn anføres de miljøforhold, som har kommunens generelle fokus. Hvis en virksomhed har særlige miljøproblemer anføres de særskilt. Tilsynsbesøget - basistilsyn Ved det samlede basistilsyn gennemgås et landbrugs eller en virksomheds samlede miljøforhold. Et samlet tilsyn kan bestå af et eller flere fysiske tilsynsbesøg, suppleret af administrative tilsyn, som eksempelvis kan være en gennemgang af virksomhedens egenkontrol. Ved landbrugstilsyn sikres det blandt andet, at dyreholdet ikke overskrider det tilladte/godkendte produktionsniveau, at der er flydelag på gyllebeholdere uden fast overdækning og at der er kapacitet til at opbevare den producerede husdyrgødning, at markstakke er tørre og overdækket og registreret korrekt, at ensilage- og møddingspladser er korrekt indrettet, at opbevaring og bortskaffelse af diverse stoffer og affald sker korrekt og at de fysiske forhold stemmer overens med eventuelle god-

6 kendelser. For pelsdyrfarme gælder yderligere, at der sker kontrol med bl.a. udmugningen og beplantning omkring farmen. Ved tilsyn med virksomheder kontrolleres det, at de efterlever krav til bedste tilgængelige teknologi (BAT) og om indretning af produktion og oplag kan sikre en tilstrækkelig forureningsbegrænsning. Ved drøftelser og en fysisk gennemgang af virksomhederne vurderes forureninger med støj, luftforurening, spildevand, grundvand, oplag af råvarer og affald samt olietanke mv. I visse tilfælde foretages kontrolmålinger af støj, oliestand fra olieudskillere eller luftforurening og affaldscheck fra analyser, der indgår som egenkontrolvilkår. Et væsentligt tilsynsobjekt er inspektion af virksomhedernes befæstelser i forhold til oplag af materialer og kemikalier mv. Antallet af basistilsyn og den besøgsfrekvens der skal overholdes, prioriteres efter den ovennævnte risikovurdering. For godkendelsespligtige husdyrbrug og virksomheder kan et basistilsyn herefter ske i intervallet 1-3 år, mens et basistilsyn for øvrige husdyrbrug og virksomhedstyper afvikles i intervallet over 3-6 år. Prioriterede tilsyn er tilsyn ud over basistilsyn, der er målrettet virksomheder eller husdyrbrug, hvor kommunen vurderer, at der er et særligt behov for at føre tilsyn. Det prioriterede tilsyn kan være et samlet tilsyn, hvor alle virksomhedens eller husdyrbrugets miljøforhold gennemgås, eller et deltilsyn, målrettet emner, som er årsagen til tilsynet. Et prioriteret tilsyn vil kunne gennemføres på baggrund af en konstateret overtrædelse eller som følge af særlige risikoforhold. Tilsyn, der gennemføres som led i en tilsynskampagne regnes for et prioriteret tilsyn. Tilsynskampagner kommune skal fra og med gennemføre to tilsynskampagner om året og offentliggøre den samlede konklusion af indsatser en gang om året. En tilsynskampagne kan målrettes områder med særlige interesser, særlige typer af oplag, virksomhedens/husdyrbrugets størrelse m.v. Kommunen definerer selv, hvilke emner en tilsynskampagne skal indeholde. Regelefterlevelse kommunens opfølgende arbejde Hvis der konstateres overtrædelse af gældende lovgivning, regulativer eller vilkår for driften, vil det blive indskærpet overfor landbruget/virksomheden, at reglen skal overholdes, samt indenfor hvilken tidsramme lovliggørelsen skal finde sted. I forbindelse med, at en regel indskærpes overholdt, skal kommunen udføre et opfølgende tilsyn enten administrativt eller fysisk. Ved tilsynet kan kommunen imidlertid også blive opmærksom på miljøforhold, som ikke er direkte i strid med de regler som virksomheden er omfattet af, men alligevel indebærer en betydelig miljømæssig risiko. I disse tilfælde kan der meddeles henstillinger, som efter et forvarsel om påbud kan følges op med et egentligt påbud, hvorved virksomheden/landbruget forpligtes til at overholde de herved fastsatte vilkår. Offentliggørelse - miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplanen bliver offentliggjort digitalt i et udkast. Indenfor en frist af 4 uger har enhver mulighed for at kommentere udkastet. Udkastet vurderes og evt. ændringer udføres, hvorefter planen stilles digitalt til rådighed for offentligheden. Miljøtilsynsplanen skal revideres mindst hvert 4. år. Offentliggørelse - miljøtilsynsrapporter Efter hvert fysisk tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens eller husdyrbrugets overholdelse af regler og vilkår m.v. Tilsynsrapporten sendes til pågældende husdyrbrug eller virksomhed senest 2 måneder efter tilsynsbesøget, med oplysning om, hvilke forhold, der agtes offentliggjort jf. reglerne herom.

7 Tilsynsrapporten offentliggøres digitalt til offentligheden efter at virksomheden eller husdyrbruget har haft lejlighed til at komme med udtalelser til rapporten. Offentliggørelsen skal ske senest 4 måneder efter tilsynsbesøget. Offentliggørelsen omfatter også oplysninger om hvorvidt, der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser (reaktioner) til virksomheden eller husdyrbruget. Når kommunen følger op på eventuelle reaktioner offentliggøres konklusionen herpå. Offentliggørelse af tilsynsrapporter sker fra 1. januar 2014 for virksomheder der er reguleret efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug 12, stk. 1, nr For øvrige virksomheder og husdyrbrug sker offentliggørelse fra 7. juli Der vil blive orienteret om, hvordan offentliggørelsen sker på Kommunes hjemmeside senest 1. januar Indberetning til Miljøstyrelsen Kommunen indsender årligt en beretning til Miljøstyrelsen om de afholdte miljøtilsyn og udstedte miljøgodkendelser fra forrige kalenderår. Tilsynsberetningen offentliggøres digitalt senest 1. april. Tilsynsberetningen indeholder oplysninger om hvor mange virksomheder af de forskellige typer som er i kommunen, samt antal kampagnetilsyn, basistilsyn og prioriterede tilsyn og antallet af besøgte virksomheder og husdyrbrug. Beretningen indeholder ydermere oplysninger om antallet af afgørelser, vedrørende virksomheder og husdyrbrug, om ikke-godkendelsespligtige udvidelser eller ændringer, om påbud, forbud, indskærpelser m.v., om revurderinger, om brugerbetaling opkrævet for årets tilsyn og godkendelser, om det samlede antal fysiske tilsynsbesøg, foruden en opdateret liste over virksomheder og husdyrbrug i kommunen. Af tilsynsberetningen skal oplysninger om årets tilsynskampagner fremgå, herunder tilsynsmål og effekter af kampagnen. Miljøtilsynsbekendtgørelsen blev først vedtaget 23. maj Som konsekvens heraf er det besluttet, at der skal udarbejdes 2 tilsynsberetninger til Miljøstyrelsen. Den ene beretning dækker tilsyn udført i perioden første januar 2013 til 22. maj Den anden beretning er reguleret af den nye miljøtilsynsbekendtgørelse og dækker perioden 23. maj 2013 til 31. december Samarbejdsrelationer med andre myndigheder kommune samarbejder med øvrige myndigheder, og er forpligtiget til at videregive information om forhold som vedrører andre myndigheders ansvarsområder, såfremt de konstateres i forbindelse med tilsyn eller myndighedsarbejde i øvrigt. Eksempler herpå kan være: Ved væsentlige eller gentagne overtrædelser af miljølovgivning og evt. vilkår i en godkendelse overgives sagen til politimyndigheden mhp. retlig forfølgelse. En række tilsynspunkter på landbrugsområdet skal indberettes særskilt til Naturerhvervsstyrelsen ved manglende overholdelse (krydsoverensstemmelse), og kan resultere i nedsættelse af EU s landbrugsstøtte til det omhandlede landbrug. Hvis der sker et udslip kemikalier eller olie mv. til recipienter såsom jord, vand eller luft involveres ofte Regionen, Beredskabet og evt. nabokommuner. Hvis et forurenende oplag eksempelvis giver anledning til en forurenende afledning til Limfjorden, vil Kystdirektoratet evt. skulle inddrages. I forbindelse med etablering eller drift af visse virksomhedstyper, der producerer fødevarer, sker oftest en kontakt til Fødevarestyrelsen eller den veterinære myndighed. Hvis et tilsyn afdækker miljøforhold som kan indebære arbejdsmiljøspørgsmål, overgives dette afklaring hos Arbejdstilsynet.

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Tilsynsplan for Byg og Miljø, Norddjurs Kommune

Tilsynsplan for Byg og Miljø, Norddjurs Kommune l Byg og Miljø Dato: 31. juli 2013 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth Direkte telefon: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Sagsnr.: 13/12892 Tilsynsplan for Byg og Miljø, Norddjurs Kommune Version 31. juli

Læs mere

Indhold... 2. Hvad er en tilsynsplan... 3. Hvilke virksomheder og landbrug fører kommunen miljøtilsyn med... 3. Hvilke miljøforhold er væsentlige...

Indhold... 2. Hvad er en tilsynsplan... 3. Hvilke virksomheder og landbrug fører kommunen miljøtilsyn med... 3. Hvilke miljøforhold er væsentlige... Miljøtilsynsplan 2013 landbrug og virksomheder Efter bekendtgørelse om miljøtilsyn, BEK nr. 497 af 15/05-2013 Holbæk Kommune [Vælg en dato] Indhold Indhold... 2 Hvad er en tilsynsplan... 3 Hvilke virksomheder

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 2013 2016 Hvorfor en miljøtilsynsplan og hvad skal den indeholde? I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 For Slagelse Kommune Indledning Slagelse Kommune fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljølove og regler. Denne plan er en beskrivelse af de områder, som Slagelse

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Næstved Kommune. Center for Miljø og Natur Næstved Kommune. Gældende pr. 1. august 2013. Hvad er en tilsynsplan

Miljøtilsynsplan for Næstved Kommune. Center for Miljø og Natur Næstved Kommune. Gældende pr. 1. august 2013. Hvad er en tilsynsplan Miljøtilsynsplan for Næstved Kommune Gældende pr. 1. august 2013 Center for Miljø og Natur Næstved Kommune Hvad er en tilsynsplan I 2013 er der kommet en tilsynsbekendtgørelse med krav om, at kommunen

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013, Rebild Kommune

Miljøtilsynsplan 2013, Rebild Kommune UDKAST xx.08.2013 1 Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Miljøtilsynsplanen

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016

Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016 Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016 31. juli 2013 Revideret 28.2.14 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk, www.lolland.dk

Læs mere

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Beskrivelse af krav til at udføre tilsynskampagner Kommunerne skal udføre 2 årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og/eller husdyrbrug som målgrupper.

Læs mere

Struer Kommune Plan og Miljø. Tilsynsberetning 2013 for Landbrug og Industri

Struer Kommune Plan og Miljø. Tilsynsberetning 2013 for Landbrug og Industri Struer Kommune Plan og Miljø Tilsynsberetning 2013 for Landbrug og Industri Tilsynsberetningen for 2013 Tilsynsberetningen for 2013 bliver for dette år en samling af flere beretninger for afholdte miljøtilsyn

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 4 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2013 Året der gik 2013 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for arbejdsområderne miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan. for Varde Kommune 2013

Miljøtilsynsplan. for Varde Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Varde Kommune 2013 Indledning EU s IE Direktiv om industrielle emissioner (udledninger), er implementeret i dansk lovgivning i den nye miljøtilsynsbekendtgørelse, som trådte i kraft

Læs mere

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug Miljøtilsyn med virksomheder - herunder husdyrbrug INFORMATION OM TILSYN MED VIRKSOMHEDER OG HUSDYRBRUG Kerteminde Kommune 9. udgave 10/2015 Tekst, billeder og layout: Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune Miljøtilsynsplan år 2013-2017 for Dragør Kommune Indledning Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Nye regler for miljøtilsyn... 5 3. Mål og indsatsområder... 7 3.1 Generelle mål... 7 3.2 Mål for tilsynsindsatsen 2013-2016... 8 3.3 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune 1. Indledning I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse 1 i kraft. Den stiller krav om, at miljøtilsynsmyndighederne skal udarbejde en miljøtilsynsplan,

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Den 23. maj 2013 trådte miljøtilsynsbekendtgørelsen 1 i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en plan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug. Miljøtilsynsplanen

Læs mere

Teknik & Miljø 31. juli Tilsynsplan for Teknik og Miljø, Kalundborg Kommune

Teknik & Miljø 31. juli Tilsynsplan for Teknik og Miljø, Kalundborg Kommune Teknik & Miljø 31. juli 2013 Tilsynsplan for Teknik og Miljø, Kalundborg Kommune Tilsynsplan, Teknik og Miljø, Kalundborg Kommune 31. juli 2013 Kalundborg Kommunes tilsynsplan indeholder følgende delafsnit.

Læs mere

PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2017 29. juli 2013

PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2017 29. juli 2013 29. juli 2013 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.00.00P00-0001 S.nr.: 94547 B.nr.: 688344 Ref.: KIJE Dir.tlf.: 9663 1133 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

TILSYNSPLAN Virksomheder, landbrug og pelsdyrfarme. Holstebro Kommune Teknik og Miljø

TILSYNSPLAN Virksomheder, landbrug og pelsdyrfarme. Holstebro Kommune Teknik og Miljø TILSYNSPLAN 2013 Virksomheder, landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø Kirkestræde 11-7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 98117002 Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 017-00 Indhold Indledning... 3 1. Geografisk område... 3. Væsentlige miljøproblemer... 3 3. Tilsynsindsatsen i 017-00... 4 4. Samarbejdsrelationer med andre myndigheder... 5 Bilag 1 -

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR LANDBRUG 2013

TILSYNSPLAN FOR LANDBRUG 2013 TILSYNSPLAN FOR LANDBRUG 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen

Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen Miljøtilsynsbekendtgørelsen Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen Hvad skal vi opnå med tilsynsmodellen? Hovedformålet er at føre tilsyn med de virksomheder og husdyrbrug, hvor

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 omfatter

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Hedensted Kommunes tilsynsplan 2013-2017

Hedensted Kommunes tilsynsplan 2013-2017 Hedensted Kommunes tilsynsplan 2013-2017 Vedtaget 30. juni 2013. 1 Indhold Indledning Geografisk område Væsentligste miljøproblemer Planlægning af miljøtilsyn Tilsynets udførelse Tilsynskampagner Brugerbetaling

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: St. Vognsbæk Vognsbækvej 42 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Slustrupvej

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 12. marts 2014 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 23. maj 2013 31. dec. efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning

Læs mere

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017 Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Indledning Aabenraa Kommune har på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Læs mere

Tilsynsplan for Miljøområdet

Tilsynsplan for Miljøområdet Tilsynsplan for Miljøområdet 2017-2021 Tilsynsplanen for Aalborg Kommune beskriver, hvorledes miljøtilsynsopgaven varetages i kommunen under hensyn til tilsynsforpligtelsen, virksomhedernes potentielle

Læs mere

Miljøtilsynsplan Virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan 2017 2021 Virksomheder og landbrug September 2017 1 Baggrund for tilsynsplanen 3 2 Geografisk område 4 3 Væsentlige miljøproblemer 5 4 IED-virksomheder og -husdyrbrug 5 5 Tilsynsindsatsen

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: John Sortkær Jsortkaer@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Tuenvej 265 i henhold

Læs mere

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune 2013-2016 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Du kan få mere at vide om miljøindsatsen i Langeland

Læs mere

Tilsynsplan for Miljøområdet

Tilsynsplan for Miljøområdet Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Tilsynsplan for Miljøområdet 2013-2017 Tilsynsplanen for Aalborg Kommune beskriver, hvorledes miljøtilsynsopgaven varetages i

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøtilsyn 1)

Bekendtgørelse om miljøtilsyn 1) BEK nr 518 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1212-00025 Senere ændringer

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme Miljøtilsynsberetning 2010 Landbrug og Pelsdyrfarme Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Skive Indledning Skive Kommune skal hvert år indberette og offentliggøre oplysninger

Læs mere

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer

2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer Miljøtilsynsplan 2013-2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning af miljøtilsyn... 5 5.

Læs mere

Tilsynsplan for Natur og Miljø, Vesthimmerlands Kommune juli 2013

Tilsynsplan for Natur og Miljø, Vesthimmerlands Kommune juli 2013 1 Tilsynsplan for Natur og Miljø, Vesthimmerlands Kommune juli 2013 Hvad er en tilsynsplan? Den 23. maj 2013 trådte bekendtgørelse om miljøtilsyn 1 i kraft, hvori det fastlægges, at kommunen skal udarbejde

Læs mere

Tilsynsplan For husdyrbrug og virksomheder i Odder Kommune

Tilsynsplan For husdyrbrug og virksomheder i Odder Kommune Tilsynsplan For husdyrbrug og virksomheder i Odder Kommune 2017-2021 Tilsynsplan for Odder Kommune I henhold til tilsynsbekendtgørelse 1 skal kommunen udarbejde en miljøtilsynsplan for miljøtilsyn med

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund Hvad er en tilsynsplan? Lovgrundlag Hvad skal planen indeholde? Offentliggørelse

Indholdsfortegnelse. Baggrund Hvad er en tilsynsplan? Lovgrundlag Hvad skal planen indeholde? Offentliggørelse Miljøtilsynsplan 2013 Indholdsfortegnelse Baggrund Hvad er en tilsynsplan? Lovgrundlag Hvad skal planen indeholde? Offentliggørelse Fakta Planens geografiske område Natur og Grundvand Virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen

Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Formål med ny tilsynsbek. Formål At implementere IE-direktivets regler At gennemføre VU II s anbefalinger

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Lars Ypkendanz Østkystvejen 416 9340 Aså Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Østkystvejen

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/7 Halsnæs Kommunenavn Indledning (evt.) Her følger beretningen fra Halsnæs Kommune om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med videre i. Aftalen mellem KL og Miljøministeren

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (evt.) Indberetning af tilsyn og godkendelse for husdyrbrug i Frederikssund Kommune i 2012 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Rasmussen Kobberholmvej 16 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med minkfarm,

Læs mere

Peter Borgen Hjørringvej Østervrå. Miljøtilsyn med Hjørringvej 529, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Peter Borgen Hjørringvej Østervrå. Miljøtilsyn med Hjørringvej 529, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Peter Borgen Hjørringvej 529 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Hjørringvej

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (evt.) Kommunen har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. januar 2011 udarbejdet opgørelse om miljøtilsyn

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Miljøtilsynsplan FORSLAG

Miljøtilsynsplan FORSLAG Miljøtilsynsplan 2017-2021 FORSLAG Teknik & Miljø - Januar 2017 Miljøtilsynplan 2017-2021 Plan for miljøtilsyn 2017-2021 Høring om ny plan for miljøtilsyn på virksomheder og landbrug. Et forslag til overordnet

Læs mere

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Skævevej

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i 2012 meddelt 2 stk. 16 miljøgodkendelser efter husdyrloven. Derudover er der afgjort

Læs mere

Tilsynsberetning 2005

Tilsynsberetning 2005 Tilsynsberetning 2005 Landbrug Struer Kommune, Byg og Miljø Miljøkontoret Indholdsfortegnelse Indledning.... 2 1. Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende arbejde m.m... 4 1.1.a Godkendelse af

Læs mere

Tilsynsberetning 2009

Tilsynsberetning 2009 Tilsynsberetning landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1. Ressourcer i...4 1.1 Godkendelser af husdyr/landbrug.. 4 1.2 Tilsyn og opfølgende

Læs mere

Finn Nielsen Karupvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørhedevej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Nielsen Karupvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørhedevej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Nielsen Karupvej 89 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørhedevej 16,

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Århus Kommune Kommunenavn Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Århus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i. Det drejer sig hovedsagelig

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Henrik Juul Nielsen Hybholtvej 16 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere

Udkast til Tilsynsplan for Sønderborg Kommune juli 2013.

Udkast til Tilsynsplan for Sønderborg Kommune juli 2013. 1/9 Udkast til Tilsynsplan for Sønderborg Kommune juli 2013. 1. Indledning Den 23. maj trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (evt.) Kultur, Miljø & Erhverv har igen i 2012 fulgt aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumsfrekvenser på landbrugstilsyn.

Læs mere

Miljøtilsynsplan Virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan 2013 2017 Virksomheder og landbrug August 2013 1 Baggrund for tilsynsplanen 3 2 Geografisk område 4 3 Væsentlige miljøproblemer 5 4 IED-virksomheder og -husdyrbrug 5 5 Tilsynsindsatsen

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Poul Erik Jensen Understedvej 159 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Understedvej

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2008 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Som noget nyt skal virksomheder og husdyrbrug miljørisikoscores, hvorefter tilsynene planlægges efter den score virksomheden har opnået.

Som noget nyt skal virksomheder og husdyrbrug miljørisikoscores, hvorefter tilsynene planlægges efter den score virksomheden har opnået. Indledning I maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Den skal blandt andet indeholde en

Læs mere

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikskhavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Høring om ny plan for miljøtilsyn på virksomheder og landbrug. Et forslag til overordnet plan for miljøtilsyn på virksomheder i Hillerød Kommune er

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jan Bering Søholtvej 68 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Søholtvej

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Birgit Skovsgaard Burskov1@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 7. september 2015 Center

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes.

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Søren D. Christensen Brønderslevvej 295 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Indhold Indledning... 3 Hvad vil vi opnå med planen?... 3 Hvad betyder tilsynsplanen for dig?... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Hvem får tilsyn og

Indhold Indledning... 3 Hvad vil vi opnå med planen?... 3 Hvad betyder tilsynsplanen for dig?... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Hvem får tilsyn og Svendborg Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og landbrug 2013-2016 26. august 2013 Indhold Indledning... 3 Hvad vil vi opnå med planen?... 3 Hvad betyder tilsynsplanen for dig?... 3

Læs mere

Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå. Miljøtilsyn med Fuglsangvej 10, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå. Miljøtilsyn med Fuglsangvej 10, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Marjanne Liebe Mølholtvej Sæby. Miljøtilsyn med Mølholtvej 81, i henhold til husdyrloven

Marjanne Liebe Mølholtvej Sæby. Miljøtilsyn med Mølholtvej 81, i henhold til husdyrloven Marjanne Liebe Mølholtvej 81 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Mølholtvej

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar)

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Viborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere