Tilsynsberetning 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsberetning 2005"

Transkript

1 Tilsynsberetning 2005 Landbrug Struer Kommune, Byg og Miljø Miljøkontoret

2 Indholdsfortegnelse Indledning Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende arbejde m.m a Godkendelse af landbrug efter 33 i miljøbeskyttelsesloven b Godkendelse af landbrug efter 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning.. 5 a.1) Godkendelsespligtige landbrug efter 33 i miljøbeskyttelsesloven. 5 a.2) Landbrug med lokaliseringsgodkendelse efter 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen 7 a.3) Øvrige landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold ekskl. pelsdyrfarme. 7 b) Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme. 9 c) Andet.. 11 Plantebrug og ikke-erhvervsmæssigt dyrehold.. 11 Vandløb Kortlægning og planlægning.. 12 Plan for Reaktioner i a) Håndhævelser Tilsynstema 2005, overdækning og anvendelse af markstakke med kompost Afsluttende/sammenfattende bemærkninger Bilag 1 Oplysningsskema om Struer Kommunes miljøindsats 2005 Bilag 2 Tilsynstema 2005, tilsyn med overdækning og anvendelse af markstakke med kompost

3 Indledning Tilsynsberetningen for 2005 er udarbejdet på baggrund af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 21. november 1986 om tilsynsberetninger, hvorefter tilsynsmyndigheden årligt skal afgive en beretning om det udførte tilsyn indenfor miljøområdet. Beretningen indeholder en vurdering af og tilkendegivelse om den i 2005 gennemførte miljøindsats i Struer Kommune med skelen til Miljøstyrelsens udmeldte minimumskrav i aftalen fra 1996 med Kommunernes Landsforening (KL) samt til den i 2005 indgåede aftale mellem parterne. Aftalen fra 2005 bygger på fastsættelse af tilsynsfrekvenser for samlet tilsyn på den enkelte virksomhed. Et samlet tilsyn defineres som en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold og kan bestå af flere fysiske tilsyn på virksomheden. Aftalen indfører minimumsfrekvenser for samlede tilsyn for de enkelte virksomhedstyper. Dette indebærer, at samtlige godkendelsespligtige landbrug inden for kommunen som minimum skal have modtaget et samlet tilsyn inden for den seneste 3-årige periode. Samtlige landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold skal have modtaget et samlet tilsyn indenfor den seneste 6-årige periode og endelig skal samtlige pelsdyrfarme have modtaget et samlet tilsyn inden for den seneste 4-årige periode. Der vil ske en glidende overgang fra de nuværende minimumsfrekvenser for tilsynsbesøg, således at disse ophører i takt med gennemførelsen af samlede tilsyn. Kategoriseringen i niveau 1, 2 og 3 virksomheder - vurderet ud fra virksomhedernes miljøindsats og lovlydighed - er indført for 2005 via begrebet differentieret miljøtilsyn. Kategoriseringen bliver i Struer Kommune gennemført i forbindelse med miljøtilsynet med de enkelte virksomheder og indgår sammen med bl.a. virksomhedens miljøbelastning og lokalisering i kommunens prioritering og tilrettelæggelse af miljøtilsynet. Niveau 1 virksomheder er virksomheder som er på forkant med miljølovgivningen, niveau 2 virksomheder er miljøneutrale mens niveau 3 virksomheder har problemer med at overholde miljølovgivningen. Med indførelse af differentieret tilsyn betyder det som udgangspunkt at niveau 2 og 3 virksomheder vil få oftere tilsyn end minimumsfrekvensen, som er fastsat for niveau 1 virksomheder. Der vil altså samlet blive ført flere samlede tilsyn end minimumsfrekvensen foreskriver. Samtidig er der sket lovændringer af reglerne for virksomhedernes brugerbetaling for miljøarbejde. Brugerbetalingen bygger ikke længere på en abonnementsordning med et fast årligt beløb for alle virksomheder, men efter medgået tid inden for nærmere specificerede kriterier. Som noget nyt fra 2005, skal der ved tilsynene på landbrugsejendomme, hvor specifikke miljøforhold er overtrådt, foretages en indberetning til Direktoratet for FødevareErhverv vedrørende krydsoverensstemmelse. Kriterier som alvor, omfang og varighed, samt om det er en uagtsom eller forsætlig handling skal indgå i vurderingen af overtrædelsen. På baggrund af en eventuel indberetning træffer direktoratet beslutning om en eventuel nedsættelse af landbrugsstøtten. 2

4 Tilsynsberetningen er ledsaget af et oplysningsskema, som kan ses i bilag 1, hvor kommunens miljøindsats opgøres som administration af og tilsyn efter miljølovene. Nærværende tilsynsberetning omfatter tilsyn med landbrug inklusive pelsdyrfarme og vandløb, mens tilsyn med industrivirksomheder m.v. samt spildevand indberettes i egen tilsynsberetning. Tilsynsberetningen vil danne grundlag for kommunens elektroniske indberetning til Skov- og Naturstyrelsen. Indberetning og offentliggørelse af tilsynsberetningen skal ske senest den 1. april Skov- og Naturstyrelsens tema for 2005 vedrørende tilsyn med overdækning og anvendelse af markstakke med kompost kan ses i afsnit 3 samt bilag 2. Tilsynsberetningen knytter sig sammen med beretningen om industrivirksomheder mm. til Miljøplan , hvor emnerne er uddybet og med et 4-årigt perspektiv. I denne findes en forklaring af ord og begreber af faglig karakter. Miljøplanen udløber med udgangen af 2005 og det er politisk vedtaget at udarbejdelse af en ny miljøplan afventer gennemførelsen af kommunalreformen. En ny miljøplan kan komme til at omfatte Ny Struer Kommune og også de fra amtet overførte opgaver. Beretningen forholder sig til om de stillede mål for 2005 er opfyldt samt giver en oversigt over eventuelle indsatsområder for

5 1. Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende arbejde i 2005 og til planlægningen for a Godkendelse af landbrug efter 33 i miljøbeskyttelsesloven I alt 10 godkendelsespligtige landbrug skal have deres miljøgodkendelser revurderet, idet godkendelserne er fra før 1. januar Miljøcenter Vestjylland I/S har udarbejdet revurdering af én miljøgodkendelse i 2005 (et svinebrug). To revurderinger forventes meddelt i starten af Yderligere to revurderinger er påbegyndt af Miljøcenter Vestjylland I/S. I forbindelse med udarbejdelse af revurderingerne har Miljøcenter Vestjylland I/S udført i alt tre tilsyn på godkendelsespligtige landbrug i Miljøcenter Vestjylland I/S forventer, forudsat ressourcerne er til rådighed, at udarbejde yderligere revurderinger af miljøgodkendelser i løbet af Et kvægbrug ønsker at udvide til mere end 250 dyreenheder. Ringkjøbing Amt har i 2005 modtaget ansøgning om VVM-redegørelse. Parallelt med amtets udarbejdelse af regionplantillæg med VVMredegørelse, skal Struer Kommune udarbejde et forslag til miljøgodkendelse. Endeligt ansøgningsmateriale er endnu ikke modtaget. Miljøgodkendelsen forventes påbegyndt i løbet af 2006, når et endeligt ansøgningsmateriale foreligger. Et svinebrug er pga. ændringer i godkendelsesbekendtgørelsen blevet omfattet af godkendelsespligt. Miljøgodkendelsen forventes påbegyndt i Endeligt ansøgningsmateriale er modtaget og miljøgodkendelsen skal ifølge godkendelsesbekendtgørelsen meddeles senest den 29. oktober Der er i 2005 anvendt 0,01 årsværk med administrativt arbejde i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse. Ressourceanvendelsen for revurdering af miljøgodkendelser er medtaget under tilsyn i pkt. 1.2 a.1 jf. Miljøstyrelsens vejledning for tilsynsberetninger. 1.1.b Godkendelse af landbrug efter 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen Struer Kommune har ikke meddelt lokaliseringsgodkendelse af ændringer eller udvidelser af landbrug i I 2005 har kommunen modtaget én forhåndsanmeldelse af ændring af dyreholdet på et landbrug, som ligger inden for 300 m til de i 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen nævnte afstande. Fordi ændringen medfører øgede lugtgener er der udarbejdet en lokaliseringsgodkendelse, som meddeles primo Struer Kommune har desuden behandlet flere henvendelser vedrørende påtænkte ændringer eller udvidelser af landbrug inden for 300 m til de i 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen nævnte afstande. Ingen henvendelser har endnu medført tilsagn eller afslag om udarbejdelse af lokaliseringsgodkendelse. Der er i 2005 anvendt 0,06 årsværk indenfor godkendelse af landbrug efter 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 4

6 1.2 Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning a.1) Godkendelsespligtige landbrug efter 33 i miljøbeskyttelsesloven Struer Kommune har i 2005 gennemført et samlet miljøtilsyn på otte af kommunens 15 godkendelsespligtige landbrug. Der er desuden gennemført ét opfølgende tilsyn. Anvendte ressourcer dækker miljøtilsyn og revurdering af miljøgodkendelser. Samlet er anvendt 0,18 årsværk med tilsyns- og vejledningsopgaver inden for de godkendelsespligtige landbrug. Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af revurdering af miljøgodkendelser er kr. ekskl. moms til Miljøcenter Vestjylland og kr. ekskl. moms til advokat og rådgivningsfirma. I overgangsperioden fra 1996-aftalen til 2005-aftalen skal minimumsfrekvensen for begge aftaler overholdes. I henhold til aftalen fra 1996 mellem KL og Miljøstyrelsen skal minimum 50 % af de godkendelsespligtige landbrug besøges hvert år. Der er i 2005 ført tilsyn med otte af 15 godkendelsespligtige landbrug, hvilket svarer til 53 %. I skema er tilsynsstatistikken efter 1996-aftalen skematiseret. Miljøstyrelsens aftale 1996 Antal landbrug Besøgte landbrug 2005 Minimumsfrekvens for miljøtilsyn Tilsynsfrekvens 2005 Godkendelsespligtige landbrug % hvert år 53 % Skema 1.2.1: Tilsynsstatistik 2005, 1996-aftalen Den nye aftale fra 2005 indebærer, at kommunen som minimum skal gennemføre et samlet miljøtilsyn med alle godkendelsespligtige landbrug inden for en 3-årig periode. Der er i 2005 ført et samlet tilsyn med otte af 15 godkendelsespligtige landbrug, hvilket svarer til 53 %. Der skal i perioden minimum føres et samlet tilsyn på hvert af de resterende syv godkendelsespligtige landbrug (47 %). I skema er tilsynsstatistikken efter 2005-aftalen skematiseret. Miljøstyrelsens aftale 2005 Antal landbrug Samlet miljøtilsyn Minimumsfrekvens for miljøtilsyn Tilsynsfrekvens Godkendelsespligtige landbrug % over 3 år 53 % Skema 1.2.2: Tilsynsstatistik 2005, 2005-aftalen 5

7 I nedenstående diagram er antal besøgte godkendelsespligtige landbrug og antal samlede tilsyn sammenholdt med Miljøstyrelsens minimumsaftaler af hhv og Godkendelsespligtige landbrug Total antal godkendelsespligtige landbrug aftalen (2005) Besøgte godkendelsespligtige landbrug aftalen ( ) 15 Antal samlede tilsyn Diagram Tilsynsstatistik, godkendelsespligtige landbrug Antal godkendelsespligtige landbrug Den gennemførte kategorisering i 2005 har resulteret i syv niveau 2 virksomheder og én niveau 3 virksomhed. Ingen landbrug er kategoriseret på niveau 1. Efter hvert gennemført samlet miljøtilsyn og efterfølgende kategorisering, fastlægges en fremtidig tilsynsfrekvens for det enkelte landbrug. Forhold som lokalisering, dyreholdets størrelse, antallet og væsentligheden af tidligere indskærpelser, ejerskifte og udvidelsesplaner er udover kategoriseringen afgørende for tilsynsfrekvensen. Ingen godkendelsespligtige landbrug er indberettet vedrørende krydsoverensstemmelse til Direktoratet for FødevareErhverv i I Miljøplan er indsatsen inden for godkendelsespligtige landbrug opstillet i form af en handlings- og tidsplan. I skema er indsatsområderne for 2005 med angivelse af målopfyldelse gengivet. Indsats Handling Målopfyldelse Revurdering af miljøgodkendelser med godkendelse før 1. januar 1995 Igangsat 2 Tilsynstema 2005 tilsyn med markstakke med kompost Ja 3 Vejlede om miljølovgivning gennem kampagner Ja Skema Indsatsområder for 2005 med målopfyldelse Indsatsområdet vedrørende revurdering af miljøgodkendelser er påbegyndt og fortsætter i Tilsynstemaet for 2005, tilsyn med overdækning og anvendelse af markstakke med kompost, er behandlet i afsnit 3. Samtlige godkendelsespligtige landbrug er i begyndelsen af 2005, skriftligt informeret om ændringerne vedrørende differentieret miljøtilsyn, brugerbetaling og krydsoverensstemmelse. Når tilsynet varsles, udleveres samtidig en oversigt over de tilsynspunkter som forventes gennemgået ved tilsynet, og hvilke emner der er omfattet af krydsoverensstemmelse. 6

8 I skema er indsatsområderne for 2006 angivet. Indsats Handling 1 Fortsætte revurdering af miljøgodkendelser med godkendelse før 1. januar Tilsynstema 2006 overproduktion i forhold til kommunale produktionstilladelser 3 Inddele besøgte landbrug i tre niveauer efter deres miljømæssige indsats 4 Fastlægge fremtidig tilsynsfrekvens for hvert besøgt landbrug 5 Påbegynde udarbejdelse af miljøgodkendelse af ét kvægbrug 6 Påbegynde udarbejdelse af miljøgodkendelse af ét svinebrug, som pga. ændringer i godkendelsesbekendtgørelsen er omfattet af godkendelsespligt Skema Indsatsområder for 2006 Skov- og Naturstyrelsens tilsynstema for 2006 omhandler tilsyn med overproduktion i forhold til kommunale produktionstilladelser. Emnet var aktuelt i forbindelse med administrative tilsyn på samtlige godkendelsespligtige svinebrug og enkelte ved stikprøve udtagne erhvervsmæssige landbrug med svineproduktion i Tilsynstemaet gennemføres i 2006, for at fastholde fokus på problematikken, og vedrører alle landbrug med dyrehold der føres tilsyn med i Formålet er bl.a. at sætte fokus på de muligheder for et effektivt tilsyn, som en fælles husdyrindberetning giver. Dette gælder både mulighederne for at indhente oplysninger om de enkelte husdyrbrug og mulighederne for at stille oplysninger om de kommunale produktionstilladelser til rådighed for husdyrproducenterne. Begge dele med henblik på at forebygge overproduktion i landbruget. Indsatsområde 3 og 4 er desuden en del af det af Skov- og Naturstyrelsens andet udmeldte tilsynstema for 2006 om erfaringer med det differentierede tilsyn, herunder kategorisering af virksomhederne og effekten heraf. Der er i 2006 planlagt et samlet miljøtilsyn på syv godkendelsespligtige landbrug, således at samtlige landbrug indenfor kategorien har gennemført et samlet tilsyn med deres miljøforhold med udgangen af Den indledende kategorisering er hermed afsluttet. a.2) Landbrug med lokaliseringsgodkendelse efter 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen Der er ikke foretaget miljøtilsyn på landbrug med lokaliseringsgodkendelse i a.3) Øvrige landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold ekskl. pelsdyrfarme Struer Kommune har i 2005 gennemført et samlet miljøtilsyn på 36 af kommunens 162 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold. Der er endvidere gennemført ét deltilsyn og to opfølgende tilsyn. Kommunen har også i 2005 modtaget en række forhåndsanmeldelser vedrørende ændring eller udvidelse af dyreholdet på landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold. Der er i 2005 sendt 16 sager om udvidelse til VVM behandling i Ringkjøbing Amt. Der er anvendt 0,44 årsværk med tilsyns- og vejledningsopgaver inden for erhvervsmæssige dyrehold. Yderligere udgifter i forbindelse med tilsyn på erhvervsmæssigt dyrehold er kr. ekskl. moms til Miljøcenter Vestjylland, som har udført seks tilsyn for kommunen. I overgangsperioden fra 1996-aftalen til 2005-aftalen skal minimumsfrekvensen for begge aftaler overholdes. I henhold til aftalen fra 1996 mellem KL og Miljøstyrelsen skal minimum 50 % af landbrugene med erhvervsmæssigt dyrehold besøges hvert 3. år. Kommunen har i perioden været på 7

9 anmeldte samlede tilsyn på 102 af kommunens 162 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold svarende til 63 %. I skema er tilsynsstatistikken efter 1996-aftalen skematiseret. Miljøstyrelsens aftale 1996 Antal landbrug Besøgte landbrug Minimumsfrekvens for miljøtilsyn Tilsynsfrekvens Erhvervsmæssigt dyrehold % hvert 3. år 63 % Skema 1.2.5: Tilsynsstatistik , 1996-aftalen Den nye aftale fra 2005 indebærer, at kommunen som minimum skal gennemføre et samlet miljøtilsyn med samtlige landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold inden for en 6-årig periode. Der er i 2005 gennemført et samlet tilsyn med 36 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, hvilket svarer til 22 % inden for kategorien. Der skal i perioden som minimum føres et samlet tilsyn på hvert af de resterende 126 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold (78 %). I skema er tilsynsstatistikken efter 2005-aftalen skematiseret. Miljøstyrelsens aftale 2005 Antal landbrug Samlet miljøtilsyn Minimumsfrekvens for miljøtilsyn Tilsynsfrekvens Erhvervsmæssigt dyrehold % over 6 år 22 % Skema 1.2.6: Tilsynsstatistik 2005, 2005-aftalen I nedenstående diagram er antal besøgte landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold og antal samlede tilsyn sammenholdt med Miljøstyrelsens minimumsaftaler af hhv og Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold Total antal landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold aftalen ( ) 81 Besøgte landbrug, erhvervsmæssigt dyrehold aftalen ( ) 162 Antal samlede tilsyn Diagram Tilsynsstatistik, landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold Antal landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold Den gennemførte kategorisering i 2005 har resulteret i 32 niveau 2 virksomheder og fire niveau 3 virksomheder. Ingen landbrug er kategoriseret på niveau 1. Efter hvert gennemført samlet miljøtilsyn og efterfølgende kategorisering, fastlægges en fremtidig tilsynsfrekvens for det enkelte landbrug, efter kriterierne beskrevet i afsnit 1.2.a.1. Der er foretaget indberetning af to landbrug vedrørende krydsoverensstemmelse til Direktoratet for FødevareErhverv i Indberetningerne er foretaget på baggrund af forkert opbevaring af ensilage. 8

10 I Miljøplan er indsatsen indenfor erhvervsmæssigt dyrehold udarbejdet i form af en handlings- og tidsplan. I skema er indsatsområderne for 2005 med angivelse af målopfyldelse gengivet. Indsats Handling Målopfyldelse Tilsynstema 2005 tilsyn med markstakke med kompost Ja 2 Vejlede om miljølovgivning gennem kampagner Ja Skema Indsatsområder for 2005 med målopfyldelse Tilsynstemaet for 2005, tilsyn med overdækning og anvendelse af markstakke med kompost, er behandlet i afsnit 3. Alle landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold er i begyndelsen af 2005, skriftligt informeret om ændringerne vedrørende differentieret miljøtilsyn, brugerbetaling og krydsoverensstemmelse. Ved varsling af tilsynet udleveres en oversigt over de tilsynspunkter som forventes gennemgået ved tilsynet, og hvilke emner der er omfattet af krydsoverensstemmelse. I skema er indsatsområderne for 2006 angivet. Indsats Handling 1 Tilsynstema 2006 overproduktion i forhold til kommunale produktionstilladelser 2 Inddele besøgte landbrug i tre niveauer efter deres miljømæssige indsats 3 Fastlægge fremtidig tilsynsfrekvens for hvert besøgt landbrug Skema Indsatsområder for 2006 Skov- og Naturstyrelsens tilsynstemaer for 2006 omhandler erfaringer med differentieret tilsyn og tilsyn med overproduktion i forhold til kommunale produktionstilladelser (afsnit 1.2.a.1). Der er i 2006 planlagt et samlet miljøtilsyn på 40 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold. b) Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme I overgangsperioden fra 1996-aftalen til 2005-aftalen skal minimumsfrekvensen for begge aftaler overholdes. I 1996-aftalen er der en samlet minimumsfrekvens for tilsyn med autoværksteder og pelsdyrfarme mens der i 2005-aftalen er en individuel minimumsfrekvens for hhv. autoværksteder og pelsdyrfarme. I henhold til aftalen fra 1996 mellem KL og Miljøstyrelsen skal minimum 50 % af branchevirksomhederne besøges indenfor to år. Der er i perioden ført tilsyn med 29 af kommunens 54 branchevirksomheder hvilket svarer til 54 %. I skema er tilsynsstatistikken efter 1996-aftalen skematiseret. Miljøstyrelsens aftale 1996 Antal virksomheder Besøgte virksomheder Minimumsfrekvens for miljøtilsyn Tilsynsfrekvens Autoværksteder Pelsdyrfarme Branchevirksomheder Skema 1.2.9: Tilsynsstatistik , 1996-aftalen % indenfor 2 år 54 % 9

11 Den nye aftale fra 2005 indebærer, at kommunen som minimum skal gennemføre et samlet miljøtilsyn med alle pelsdyrfarme inden for en 4-årig periode. Der er i 2005 gennemført samlede tilsyn med syv af kommunens 26 pelsdyrfarme, hvilket svarer til 27 % inden for kategorien. Der er sendt to sager om udvidelse til VVM behandling i Ringkjøbing Amt og anvendt i alt 0,06 årsværk med tilsyns- og vejledningsopgaver indenfor området. Der skal i perioden minimum føres et samlet tilsyn på hver af de resterende 19 pelsdyrfarme (72 %). I skema er tilsynsstatistikken efter 2005-aftalen skematiseret. Miljøstyrelsens aftale 2005 Antal pelsdyrfarme Samlet miljøtilsyn Minimumsfrekvens for miljøtilsyn Tilsynsfrekvens Pelsdyrfarme % over 4 år 27 % Skema : Tilsynsstatistik 2005, 2005-aftalen I nedenstående diagram er antal besøgte branchevirksomheder og antal samlede tilsyn på pelsdyrfarme sammenholdt med Miljøstyrelsens minimumsaftaler af hhv og Branchevirksomheder Total antal branchevirksomheder aftalen ( ) Besøgte branchevirksomheder Total antal pelsdyrfarme 2005-aftalen ( ) Antal samlede tilsyn Diagram Tilsynsstatistik branchevirksomheder Antal branchevirksomheder Den gennemførte kategorisering i 2005 har resulteret i fem niveau 2 virksomheder og to niveau 3 virksomheder. Ingen pelsdyrfarme er kategoriseret på niveau 1. Efter hvert gennemført samlet miljøtilsyn og efterfølgende kategorisering, fastlægges en fremtidig tilsynsfrekvens for den enkelte pelsdyrfarm, efter kriterierne beskrevet i afsnit 1.2.a.1. Ingen pelsdyrfarme er indberettet vedrørende krydsoverensstemmelse til Direktoratet for FødevareErhverv i I Miljøplan er indsatsen indenfor pelsdyrfarme udarbejdet i form af en handlings- og tidsplan. I skema er indsatsområderne for 2005 med angivelse af målopfyldelse gengivet. Indsats Handling Målopfyldelse Tilsynstema 2005 tilsyn med markstakke med kompost Ja 2 Vejlede om miljølovgivning gennem kampagner Ja Skema Indsatsområder for 2005 med målopfyldelse Tilsynstemaet for 2005, tilsyn med overdækning og anvendelse af markstakke med kompost, er behandlet i afsnit 3. Alle pelsdyrfarme er i begyndelsen af 2005, skriftligt informeret om ændringerne vedrørende differentieret miljøtilsyn, brugerbetaling og krydsoverensstemmelse. Ved varsling af tilsynet 10

12 udleveres en oversigt over de tilsynspunkter som forventes gennemgået ved tilsynet, og hvilke emner der er omfattet af krydsoverensstemmelse. I skema er indsatsområderne for 2006 angivet. Indsats Handling 1 Tilsynstema 2006 overproduktion i forhold til kommunale produktionstilladelser 2 Kontrollere korrekte opsamlings- og opbevaringsforhold på pelsdyrfarme med gødningsrender 3 Inddele besøgte landbrug i tre niveauer efter deres miljømæssige indsats 4 Fastlægge fremtidig tilsynsfrekvens for hvert besøgt landbrug Skema Indsatsområder for 2006 Skov- og Naturstyrelsens tilsynstemaer for 2006 omhandler erfaringer med differentieret tilsyn og tilsyn med overproduktion i forhold til kommunale produktionstilladelser (afsnit 1.2.a.1). Der er i 2006 planlagt et samlet miljøtilsyn på 10 pelsdyrfarme. c) Andet Plantebrug og ikke-erhvervsmæssigt dyrehold I Miljøstyrelsens aftale med KL vedrørende minimumsfrekvenser for kommunernes miljøtilsyn er der ikke fastsat frekvenser for tilsyn med plantebrug og landbrug med ikke-erhvervsmæssigt dyrehold - de såkaldte hobbylandbrug med et dyrehold på mindre end 3 dyreenheder. Struer Kommune fører på den baggrund ikke opsøgende tilsyn med kommunens ca. 480 plantebrug og landbrug med ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Der er i 2005 ført tilsyn på to plantebrug. Der er i 2005 anvendt 0,02 årsværk med tilsyns- og vejledningsopgaver indenfor plantebrug og landbrug med ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. I Miljøplan er indsatsen indenfor plantebrug og landbrug med ikke-erhvervsmæssigt dyrehold udarbejdet i form af en handlings- og tidsplan. I skema er indsatsområderne for 2005 med angivelse af målopfyldelse gengivet. Indsats Handling Målopfyldelse Kortlægning af plantebrug og ikke-erhvervsmæssigt dyrehold Nej 2 Vejlede om miljølovgivningen gennem kampagner Nej Skema Indsatsområder for 2005 med målopfyldelse Der har af tidsmæssige årsager ikke været gennemført kortlægning af eller kampagner på plantebrug eller ikke-erhvervsmæssige dyrehold i Vejledning om kildesortering af affald eller håndtering af sprøjtemidler er mulige kampagner fremover. Alternativt vil emnerne blive behandlet i forbindelse med tilsyn på den enkelte ejendom. Vandløb Slusen mellem Kilen og Limfjorden er nu færdig og fuld automatiseret. Virkningen for Kilen evalueres i sommeren Der er af hensyn til miljøet (fisken, helt) udstedt en bekendtgørelse om begrænsning af fiskeri med nedgarn i Kilen fra 1. januar

13 Der er som i 2004 udlagt gydegrus i samarbejde med Kystfiskerforeningen. Der er i 2005 anvendt 0,07 årsværk med tilsynsopgaver indenfor vandløbsområdet. Til oprensning og vedligeholdelse er der i 2005 brugt 0,90 årsværk til oprensning og vedligeholdelse gennem Vej & Park samt kr. til fremmede tjenesteydelser. 1.3 Kortlægning og planlægning Indenfor kortlægning og planlægning er der i 2005 anvendt 0,2 årsværk, primært i forbindelse med forberedelse af kommunalreformen samt til udarbejdelse af tilsynsberetningen. Plan for 2006 Der også i 2006 blive brugt ressourcer i forbindelse med kommunalreformen. Der skal udarbejdes beslutningsoplæg til sammenlægningsudvalget og den praktiske sammenlægning skal forberedes. 2. Reaktioner i 2005 a) Håndhævelser Godkendelsespligtige landbrug efter 33 i miljøbeskyttelsesloven Der er gennemført samlede tilsyn på otte godkendelsespligtige landbrug og opfølgende tilsyn på ét landbrug. Der er meddelt fire henstillinger og to indskærpelser fordelt på fem godkendelsespligtige landbrug. Der har været miljømæssige bemærkninger på 63 % af de besøgte landbrug. De meddelte reaktioner i forbindelse med tilsyn på godkendelsespligtige landbrug har i 2005 omhandlet følgende emner: Etablering af tilstrækkeligt flydelag Manglende optegnelser i logbog over flydelag Opbevaringskapacitet Renovering af møddingsplads Opbevaring af farligt affald Opbevaring og bortskaffelse af olie og kemikalier Affaldsregistrering Etablering af tagrende Sløjfning af olietanke Indsendelse af opgørelse over dyrehold Landbrug med lokaliseringsgodkendelse efter 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen Der er ikke gennemført miljøtilsyn på landbrug med lokaliseringsgodkendelse i Øvrige landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold Der er gennemført samlede tilsyn på 36 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, ét deltilsyn og to opfølgende tilsyn. Der er meddelt fem henstillinger og 20 indskærpelser fordelt på 24 landbrug. Der har været miljømæssige bemærkninger på 65 % af de besøgte landbrug. 12

14 De meddelte reaktioner i forbindelse med tilsyn på de øvrige landbrug har i 2005 bl.a. omhandlet følgende emner: Etablering af dykket indløb Etablering af tilstrækkeligt flydelag Manglende optegnelser i logbog over flydelag Opbevaringskapacitet Opbevaring af fast gødning på møddingsplads Renovering af møddingsplads Opbevaring af ensilage på ensilageplads Opbevaring af ensilage i markstak Opbevaring og bortskaffelse af farligt affald Opbevaring af sprøjtemidler Sanitært spildevand Etablering af tagrende Udvidelse af dyrehold uden tilladelse Indsende opgørelse over dyrehold Afbrænding af affald Indsende tankattest Landbrug omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme Der er gennemført samlede tilsyn på syv pelsdyrfarme. Der er meddelt fem henstillinger og seks indskærpelser fordelt på syv pelsdyrfarme. Der har været miljømæssige bemærkninger på samtlige af de besøgte pelsdyrfarme. De meddelte reaktioner i forbindelse med tilsyn på landbrug omfattet af pelsdyrbekendtgørelsen har i 2005 omhandlet følgende emner: Etablering af gødningsrender Udskiftning af sand under minkburene Etablering af dykket indløb Manglende optegnelser i logbog over flydelag Opbevaringskapacitet Opbevaring af fast gødning/strøelse mv. på møddingsplads Opbevaring af strøelse mv. i markstak Stuvning af vand mellem minkhaller Opbevaring af sprøjtemidler Opbevaring af animalsk affald Sanitært spildevand Sløjfning af olietanke Indsende tankattest 13

15 3. Tilsynstema 2005, overdækning og anvendelse af markstakke med kompost Årets tema fra Skov- og Naturstyrelsen har i 2005 omhandlet tilsyn med overdækning og anvendelse af markstakke med kompost. Skema til årets tema kan ses i bilag 2. Den 1. august 2004 trådte nye regler for overdækning af markstakke med kompost i kraft. Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning. Kravet om overdækning er en del af ammoniakhandlingsplanen fordi opbevaring i markstakke uden effektiv overdækning kan medføre store ammoniaktab. Formålet med temaet har været at give en landsdækkende oversigt over håndteringen af kravet. I 2005 er der ført tilsyn med fire landbrug, som på tilsynstidspunktet havde etableret markstakke med kompost. Samtlige markstakke opfyldte kravene om bl.a. tilstrækkelig overdækning med plastik og overholdelse af de i husdyrgødningsbekendtgørelsens fastsatte afstandskrav. 4. Afsluttende/sammenfattende bemærkninger Struer Kommunes miljøtilsyn i 2005 lever op til de af Miljøstyrelsen og KL aftalte minimumsfrekvenser, både i forhold til og 2005-aftalen. Kommunen er tilsluttet Miljøcenter Vestjylland I/S, men varetager som udgangspunkt selv miljøtilsynet med virksomheder og landbrug. Kommunen er noteret til 200 timers årlig ydelse fra miljøcentret. Der er i Miljøcenter Vestjyllands regi udarbejdet kvalitetskoncepter indenfor blandt andet tilsyn med landbrug, tilsyn med virksomheder, miljøgodkendelser, spildevandstilladelser og kampagner som sikrer, at arbejdet hos miljøcentret og de enkelte interessentkommuner bliver udført på et højt fagligt niveau. Der er ansat 3 miljømedarbejdere i Byg og Miljø, der har miljøtilsyn med virksomheder og landbrug som primært arbejdsfelt. 14

16 Bilag 1, oplysningsskema om Struer Kommunes miljøindsats Ressourcer i 2005 Årsværk i egen forvaltning (2 decimaler) 1.1 Meddelelse af godkendelser til landbrug efter 33 i MBL (overføres fra skema ad. 1.1) 1.2 Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning, samt lokaliseringsgodkendelser. Skal være = sum i tilsvarende søjle i (ad a) ekskl. det supplerende pkt. d 1.3 Kortlægning og planlægning Udgift til kommunalt miljøsamarbejde, kr. Udgift til andre fremmede tjenesteydelser, kr. 0, , ,2 0 0 Der er meddelt revurdering af én miljøgodkendelse i To revurderinger af miljøgodkendelser er påbegyndt af Miljøcenter Vestjylland. Miljøcenter Vestjylland har udført tre tilsyn på godkendelsespligtige landbrug i 2005 i forbindelse med de tre revurderinger (ad. 1.2). (ad. 1.1) Godkendelse af landbrug efter 33 MBL Årsværk i egen forvaltning Udgift til kommunalt miljøsamarbejde, kr. Udgift til andre fremmede tjenesteydelser, kr. Antal godkendelser i 2005 Antal godkendte virksomheder i alt pr (2 decimaler) Godkendelsespligtige landbrug efter 33 i MBL. 0, (ad. 1.2.a) Godkendelse af landbrug efter 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen (lokaliseringsgodkendelser). Lokaliseringsgodkendelser af landbrug efter 4 i HGB Årsværk i egen forvaltning (2 decimaler) Udgift til kommunalt miljøarbejde, kr. Udgift til andre fremmede tjenesteydelser, kr. Antal godkendelser i 2005 Antal godkendte virksomheder i alt pr , Én landbrugsejendom har forhåndsanmeldt ændring af dyrehold, som ikke har krævet ændring af eksisterende lokaliseringsgodkendelse. Der er udarbejdet én lokaliseringsgodkendelse, som meddeles primo Der er behandlet en række henvendelser vedrørende påtænkte ændringer eller udvidelser af erhvervsmæssige dyrehold.

17 (ad 1.2) Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning Årsværk i egen forvaltning a.1) Godkendelsespligtige landbrug efter 33 i MBL Bemærkninger a.2) Landbrug med lokaliseringsgodkendelser efter 4 i HGB a.3) Øvrige landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold ekskl. pelsdyrfarme (2 decimaler) Udgift til kommunalt miljøarbejde, kr. Udgift til andre fremm. tjenesteydelser, kr. Antal virksomheder 31/ Antal tilsynsbesøg Antal besøgte virksomheder Opkrævet brugerbetaling, kr. 0, Af de 0,18 årsværk er der anvendt 0,06 årsværk til fysiske tilsyn på godkendelsespligtige landbrug og 0,10 årsværk på revurdering af én miljøgodkendelse. Der er i øvrigt anvendt 0,02 årsværk på henvendelser vedr. ændringer af produktionsforhold , Bemærkninger a.4) Øvrige landbrug uden erhvervsmæssigt dyrehold ekskl. pelsdyrfarme b.1) Virksomheder, omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme c) Andet Af de 0,44 årsværk er der anvendt 0,34 årsværk på fysiske tilsyn og opfølgende arbejde. Der er anvendt 0,10 årsværk på forhåndsanmeldelser af udvidelse af dyrehold. 0, ca , ,

18 2. Reaktioner i 2005 Landbrug med kapitel 5 godkendelse efter MBL Landbrug med lokaliseringsgodkendelse efter 4 i HGB Håndhævelse Henstillinger Indskærpelser Politianmeldelser Afgørelser Påbud efter MBL. 41 b * Øvrige påbud Forbud Øvrige landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold ekskl. pelsdyrfarme Øvrige landbrug uden erhvervsmæssigt dyrehold ekskl. pelsdyrfarme Virksomheder, omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme Antal ejendomme, hvor der har været reaktioner på følgende emner i 2005: Emner der behandles i håndhævelserne og afgørelserne Landbrug med kapitel Landbrug med Øvrige landbrug med 5 godkendelse efter lokaliseringsgodkendelse erhvervsmæssige MBL dyrehold ekskl. pelsdyrfarme Landbrug omfattet af pelsdyrbekendtgørelsen i øvrigt 1 Spildevand Affald (opbevaring, bortskaffelse) 3 Antal dyr på bedriften 1 4 Møddingspladsen (inkl. afløb) Gødningsbeholdere (inkl flydelag) 6 Ensilageopbevaring 2 7 Oplag af "kompost" i marken 8 Reduktion af lugt fra staldanlæg 9 Reduktion af støj 10 Fluer 11 Anvendelse af husdyrgødning 12 Afbrænding 3 13 Affald til jordbrugsformål 14 Andet På en del ejendomme har der været 2-3 reaktioner vedrørende andet og gødningsbeholdere (dykket indløb, flydelag og logbog). Møddingspladsen (inkl. afløb) dækker bl.a. over forhold som overdækning og aftaler om renovering af møddingsplads Andet på godkendelsespligtige landbrug og landbrug med erhvervsmæssige dyrehold dækker over følgende reaktioner: opbevaringskapacitet/skriftlige opbevaringsaftaler manglende etablering af tagrender olietanke opbevaring og håndtering af olie og kemikalier indsendelse af opgørelse over dyrehold affaldsregistrering.

19 Andet på landbrug omfattet af pelsdyrbekendtgørelsen dækker over allerede omtalte reaktioner samt reaktioner vedrørende: etablering af gødningsrender (gødningssystem herunder gødningsrender, overførsel og opbevaring af gylle) udskiftning af sand under minkburene stuvning af vand mellem minkhaller oplag af strøelse En håndhævelse eller afgørelse kan indeholde flere emner, så summen af emnerne nævnt i skemaet for hver landbrugsgruppe er større end det samlede antal reaktioner nævnt i forrige skema. Hvis der har været flere reaktioner på én ejendom omkring samme emne medregnes den kun én gang.

20 Bilag 2, skema i forbindelse med årets tilsynstema for Tilsyn med overdækning og anvendelse af markstakke med kompost Den 1. august 2004 trådte nye regler for overdækning af markstakke med kompost i kraft. Skov- og Naturstyrelsen har i den forbindelse udarbejdet en vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning, som findes på styrelsens hjemmeside. Kravet om overdækning er en del af ammoniakhandlingsplanen fordi opbevaring af markstakke uden effektiv overdækning kan medføre store ammoniaktab. Skov- og Naturstyrelsen har derfor i samarbejde med KL besluttet i forbindelse med tilsynsarbejdet for 2005 at fokusere på disse nye regler. Kommunerne opfordres derfor til, ved tilsyn på ejendomme med husdyrproduktion, specielt at fokusere på, hvorvidt overdækningen og opbevaring af markstakke med kompost følger de angivne retningslinier og om opbevaringen vurderes at være miljømæssig tilfredsstillende. En midlertidig opbevaring af dybstrøelse/kompost på marken i op til en uge i forbindelse med udspredning betragtes dog ikke som en egentlig oplagring i forbindelse med 11 stk. 1, og er derfor ikke omfattet af krav om overdækning. Sådanne midlertidige markstakke er derfor heller ikke omfattet af denne undersøgelse. Antal ejendomme, hvor der er tilset markstakke Svinebrug - separat gødningsareal Svinebrug - uden separat gødningsareal Kvægbrug 4 Andet Antal ejendomme med følgende overdækning Tilfredsstillende plastik eller presenning Utilfredsstillende plastik eller presenning Tilfredsstillende kompostdug /fiberdug Utilfredsstillende kompostdug/ fiberdug Halm udover gødningens indhold Ingen overdækning Antal ejendomme hvor gødningen i markstakken ikke er kompostlignende. Vurderes f.eks. ud fra oplysninger fra landmanden om dybstrøelsens henliggetid i stalden o.lign. Antal ejendomme hvor gødningen i markstakken ikke vurderes at have over 30 % tørstof = der konstateres betydeligt saftafløb

21 Placeringen af markstakke i forhold til afstandskravene i 6 stk. 1 Brugstype Antal ejendomme, hvor mindst én markstak er placeret på et areal, hvor det kan konstateres, enten ifølge landmandens oplysninger eller på anden måde, at der indenfor 5 år før har været markstak. Svinebrug Kvægbrug 4 Andet Antal ejendomme uden konflikt med 6 stk. 1 og uden dispensation Antal ejendomme med tilstrækkelig dispensation til kortere afstand end i 6 stk. 1 Antal ejendomme uden tilstrækkelig dispensation, der ikke overholder 6 stk. 1 Afstande til Til veje Til naboskel vandindvindings anlæg Afstande til vandløb (herunder dræn) og søer Til beboelse på samme ejendom På hvor mange ejendomme med markstakke er der ført tilsyn med markstakke i perioden 1. januar 2005 til 1. januar 2006? 4 (antal) På hvor mange ejendomme blev der givet henstillinger vedr. markstakke? 0 (antal) På hvor mange ejendomme blev der givet indskærpelser vedr. markstakke? 0 (antal) På hvor mange ejendomme blev der givet påbud vedr. markstakke? 0 (antal) På hvor mange ejendomme blev der givet forbud vedr. markstakke? 0 (antal) På hvor mange ejendomme blev der indgivet politianmeldelse vedr. markstakke? 0 (antal)

Tilsynsberetning 2004

Tilsynsberetning 2004 Tilsynsberetning 2004 Struer Kommune, Byg og Miljø Landbrug Miljøkontoret Indholdsfortegnelse Indledning.... 2 Nye miljøregler fra 2005. 2 1. Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende arbejde m.m...

Læs mere

Tilsynsberetning 2009

Tilsynsberetning 2009 Tilsynsberetning landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1. Ressourcer i...4 1.1 Godkendelser af husdyr/landbrug.. 4 1.2 Tilsyn og opfølgende

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2008 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Århus Kommune Kommunenavn Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Århus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i. Det drejer sig hovedsagelig

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/7 Halsnæs Kommunenavn Indledning (evt.) Her følger beretningen fra Halsnæs Kommune om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med videre i. Aftalen mellem KL og Miljøministeren

Læs mere

Side 1 af 7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Kommunenavn Rudersdal Kommune Indledning (evt.) Rudersdal Kommune overholder med god margen minimumsfrekvenserne for tilsyn. Der har ikke været

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2 Indledning (evt.) Kommunerne skal hvert år indberette til Skov- og Naturstyrelsen, hvordan arbejdet med tilsyn sagsbehandling indenfor miljøområdet

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i 2012 meddelt 2 stk. 16 miljøgodkendelser efter husdyrloven. Derudover er der afgjort

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (evt.) Indberetning af tilsyn og godkendelse for husdyrbrug i Frederikssund Kommune i 2012 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (evt.) Kommunen har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. januar 2011 udarbejdet opgørelse om miljøtilsyn

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme Miljøtilsynsberetning 2010 Landbrug og Pelsdyrfarme Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Skive Indledning Skive Kommune skal hvert år indberette og offentliggøre oplysninger

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekenserne på de enkelte brug er opfyldt.

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (evt.) Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2010 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Aarhus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i 2010. Det drejer sig

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Side 1 af 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn STRUER Indledning (max 1500 Struer Kommune beretter herved om kommunens miljøindsats af og tilsyn med overholdelsen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 -Kommunen skal hvert år senest den 1. april indberette og offentliggøre oplysninger om kommunens

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (evt.) Kultur, Miljø & Erhverv har igen i 2012 fulgt aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumsfrekvenser på landbrugstilsyn.

Læs mere

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Svendborg Indledning (max 1500 Tilsyn foretaget frem til 23.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

MILJØAFDELINGENS TILSYNSBERETNING HALS KOMMUNE

MILJØAFDELINGENS TILSYNSBERETNING HALS KOMMUNE MILJØAFDELINGENS TILSYNSBERETNING 2003 HALS KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Virksomhedsdel...4 Indledning...5 1. Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende arbejde

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (max 1500 Dette er Sønderborg Kommunes

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Beretnin om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Indledning Fokus for har været en yderlie opprioritering af tilsynsarbejdet og

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Indledning (evt.) Indberetning er lavet ud fra de oplysninger som Holbæk Kommune

Læs mere

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 omfatter

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Guldborgsund Indledning (max 1500 tegn) I.b. (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

Bilag 3. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Bilag 3. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Bilag 3. Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vallensbæk Indledning (max 1500 I 2011 har der været fokus på at nå alle planlagte tilsyn samt føre tilsyn med nye, så

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Roskilde Indledning (max 1500 Roskilde Kommune har frem til den 22. maj 2013

Læs mere

Tilsynsberetning 2011

Tilsynsberetning 2011 Tilsynsberetning 2011 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2012 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011. Kommunenavn Holstebro Kommune Indledning (max

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (max 1500 Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2010 omhandler kommunens miljøindsats ved varetagelsen af myndighedsopgaver

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt kun at indberette kommunens miljøtilsyn og meddelte

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 12. marts 2014 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 23. maj 2013 31. dec. efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning

Læs mere

Miljøtilsyn 2002. Sammenfatning af kommunernes, amtskommunernes, Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn i 2002

Miljøtilsyn 2002. Sammenfatning af kommunernes, amtskommunernes, Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn i 2002 Miljøtilsyn 22 Sammenfatning af kommunernes, amtskommunernes, Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn i 22 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 12 24 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 KOMMUNERNES

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kmunenavn Syddjurs Indledning (evt.) Nærværende tilsynsbetning handl Syddjurs Kmunes indsats i 2012 indenfor landbrugstilsyn og miljøtilladels/

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vesthimmerland Indledning (max 1500 Der er i 2011 meddelt 8 miljøgodkendelser. Det forventes, at der i 2012 vil blive meddelt

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Jammerbugt Indledning (evt.) Jammerbugt Kommune tilrettelægger og gennemfører tilsyn og godkendelser inkl. håndhævelser

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i alt udført 29 tilsyn med husdyrbrug mv. i 2010. Miljøstyrelsens minimumsfrekvens for

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Herning Indledning (evt.) Hermed indsendes tilsynsberetning for Herning Kommune for 2011. 1.1 Anmeldelser, tilladelser

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Side 1 af 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Ringsted Indledning (evt.) Ringsted Kommune har i 2011 udført en tilsynsindsats, der for hovedparten af landbrug

Læs mere

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Kommune Indledning (evt.) Miljøministeriet offentliggjorde en ny tilsynsbekendtgørelse

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Viborg Indledning (evt.) Med henvisning til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og

Læs mere

Sagsid MILJØAFDELINGENS TILSYNSBERETNING HALS KOMMUNE

Sagsid MILJØAFDELINGENS TILSYNSBERETNING HALS KOMMUNE Sagsid. 23583 MILJØAFDELINGENS TILSYNSBERETNING 2004 HALS KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Virksomhedsdel...4 Indledning...5 1. Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende

Læs mere

KOMMUNERNES MILJØINDSATS

KOMMUNERNES MILJØINDSATS Indhold INDHOLD 3 1 INDLEDNING 5 1.1 KOMMUNERNES MILJØTILSYN 5 1.1.1. Udviklingen på landsplan 5 1.1.2. Minimumsaftalen 6 1.1.3. Vurdering af miljøtilsynet i forhold til minimumskravene. 8 1.1.4. Håndhævelse

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekvenserne er opfyldt.

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Maria og Jens Lie jenslie@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 15. september 2015 Center for

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (evt.) Lemvig Kommune indberetter hvert år til Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Virksomheder...3 2.1 Miljøtilsyn på virksomheder...3 2.2 Miljøgodkendelser...3 2.3 Håndhævelse på virksomheder...4

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Skævevej

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (max 1500 Syddjurs Kommune varetager miljøtilsyn med knap 200, som er omfattet af regler om minimumsfrekvenser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Page 1 of 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning (max 1500 Faaborg-Midtfyn Kommune har til hensigt at overholde aftalen om minimumstilsyn

Læs mere

Tilsynsberetning 2004

Tilsynsberetning 2004 Tilsynsberetning 2004 Virksomheder Miljøkontoret Struer Kommune, Byg og Miljø Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende arbejde m.m.. 5 1.1 Meddelelse af godkendelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder i 2007 i Syddjurs Kommune

Tilsyn med virksomheder i 2007 i Syddjurs Kommune Tilsyn med virksomheder i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune har fra 2007 overtaget miljøtilsynet med mere end 200 virksomheder fra Århus Amt og 4 mindre kommuner. 3 af de disse kommuner

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Aarhus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i 2012. Det drejer sig

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Tønder Indledning (evt.) Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretning om miljøtilsyn og miljøgodkendelser

Læs mere

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes.

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar)

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Viborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2013 Året der gik 2013 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for arbejdsområderne miljøgodkendelse

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Indledning (max 1500 Ved begyndelsen af 2012 var der 379 i vores tilsynsregister,som er omfattet af tilsynsaftalen

Læs mere

Miljøtilsyn 2001. Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2003

Miljøtilsyn 2001. Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2003 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 8 23 Miljøtilsyn 21 Sammenfatning af kommunernes, amtskommunernes, Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn i 21 Indhold INDHOLD 3 1 INDLEDNING 5 1.1

Læs mere

Struer Kommune Plan og Miljø. Tilsynsberetning 2013 for Landbrug og Industri

Struer Kommune Plan og Miljø. Tilsynsberetning 2013 for Landbrug og Industri Struer Kommune Plan og Miljø Tilsynsberetning 2013 for Landbrug og Industri Tilsynsberetningen for 2013 Tilsynsberetningen for 2013 bliver for dette år en samling af flere beretninger for afholdte miljøtilsyn

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om miljøtilsynet til Miljøstyrelsen. Følgende

Læs mere

Miljøtilsyn

Miljøtilsyn Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 158 Offentligt Miljøtilsyn 23-24 Sammenfatning af kommunernes, amtskommunernes, Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn i 23 og 24 Orientering

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug Miljøtilsyn med virksomheder - herunder husdyrbrug INFORMATION OM TILSYN MED VIRKSOMHEDER OG HUSDYRBRUG Kerteminde Kommune 9. udgave 10/2015 Tekst, billeder og layout: Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 19-08-2015 - Anders Nielsen, Gelsåvej 9, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 19-08-2015 - Anders Nielsen, Gelsåvej 9, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0.

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4) Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørgen Birkbak birkbak@besked.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 16. oktober 2015 Center for

Læs mere

Thomas Peter Thomsen Uglekær 110B Aabenraa. Tilsynsrapport 2015 på Skølsigvej 27

Thomas Peter Thomsen Uglekær 110B Aabenraa. Tilsynsrapport 2015 på Skølsigvej 27 Thomas Peter Thomsen Uglekær 110B 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 11-09-2015 Sagsnr.: 07/51271 Dokumentnr.: 7 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikshavn Indledning (max 1500 Det fremgår af nedenstående opgørelse, at minimumsfrekvenserne for tilsyn med er overholdt

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Næstved Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: John Sortkær Jsortkaer@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Tuenvej 265 i henhold

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Lars Ypkendanz Østkystvejen 416 9340 Aså Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Østkystvejen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 Kommunen skal hvert år senest den

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (evt.) Der har været en jævn fordeling af tilsynsarbejdet og godkendelsesarbejdet.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (evt.) Dette er Slagelse Kommunes indberetning til Miljøstyrelsen om tilsynsindsatsen på og pelsdyrfarme i perioden 1. januar - 22. maj 2013. 1.1 Anmeldelser, tilladelser

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Lemvig Kommunens

Læs mere

Bilag 7. Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Bilag 7. Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning Bilag til miljøgodkendelse af Klosterhedevej 25, Struer Kommune Bilag 1. Udspredningsarealer Bilag 2. Ejendommen ift. naboer og 3 Bilag 3. Udspredningsarealer og 7-arealer Bilag 4. Udspredningsarealer

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Beretning om Varde Kommunes miljøindsats 1. januar december Industri og landbrug

Miljøtilsynsberetning. Beretning om Varde Kommunes miljøindsats 1. januar december Industri og landbrug Miljøtilsynsberetning Beretning Varde Kmunes miljøindsats 1. januar - 31. december 2015 Industri og landbrug Kmunens bemærkninger til de indberettede oplysninger I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til GE 7.2.4

Vejledning til GE 7.2.4 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2011 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: St. Vognsbæk Vognsbækvej 42 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Slustrupvej

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere