Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V"

Transkript

1 Mellem Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V som Ordregiver og KONSULENT som Konsulent er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger til brug for vurdering af ansøgninger (delaftale x)

2 Indhold 1 Definitioner m.v Rammeaftalens formål, omfang og genstand Inhabilitet Medarbejdere og kontaktpersoner Underleverandører Tildeling af kontrakter Levering Vederlag Betaling Mangler Forsinkelse Ophævelse Rammeaftalen Ophævelse af Kontrakter Parternes erstatningsansvar mv Force majeure Rettigheder Myndighedsforskrifter Generelt Persondata CSR mv Tavshedspligt Overdragelse Meddelelser mellem parterne Ændring af Rammeaftalen Ikrafttræden, varighed og ophør Fortolkning Tvist Selvstændig aftale Underskrift Til Rammeaftalen knytter sig følgende bilag, der indgår som en integreret del af Rammeaftalen: Bilag 1: Rettelsesskrivelser til udbudsmaterialet under udbuddet Bilag 2: Ordregivers udbudsmateriale inkl. kravspecifikation Bilag 3: Konsulentens tilbud inkl. løsningsforslag Bilag 4: Procedure for direkte tildeling efter kaskademodellen inkl. flowdiagram Bilag 5: Kontaktpersoner Bilag 6: CSR Side 2 af 15

3 1 DEFINITIONER M.V. Ved fortolkningen af denne Rammeaftale skal nedenstående udtryk forstås på den nedenfor anførte måde: Ved "Arbejdsdage" forstås mandag til fredag, bortset fra officielle helligdage, 24. og 31. december og 5. juni. Ved Konsulenten forstås den leverandør, som Ordregiver har indgået rammeaftale med til løsning af opgaver. Ved Kontrakt forstås aftale om udførelse af en konkret opgave tildelt i overensstemmelse med Rammeaftalens bilag 4. En Kontrakt består af tildelingen (mail), accept af tildelingen (mail) samt bekræftelse på endelig indgåelse af Kontrakten (mail). Ved Leverance i bestemt eller ubestemt form forstås den eller de udtalelser, som Konsulenten skal udarbejde som led i sine forpligtelser under Rammeaftalen og en Kontrakt. Ved Ordregiver forstås Kulturstyrelsen. Ved Proces i bestemt eller ubestemt form forstås den i bilag 4 vedlagte oversigt: Proces for konsulentudtalelse - Innovationspuljen. Processen kan enten være relateret til økonomiske konsulentvurderinger eller mediefaglige konsulentvurderinger. Ved Rammeaftale forstås nærværende rammeaftale med tilhørende bilag med alle senere ændringer og tillæg. 2 RAMMEAFTALENS FORMÅL, OMFANG OG GENSTAND Denne Rammeaftale er indgået - efter forudgående EU-udbud - med henblik på at sikre, at Medienævnets behov for løbende og til aftalt tid kan få leveret konsulentudtalelser enten af økonomisk eller mediefaglig karakter, som Medienævnet i henhold til gældende ret, jf. bilag 2, finder grundlag for at indhente til brug for vurdering af ansøgninger om tilskud fra Innovationspuljen, jf. 6 9 i lov nr af 26. december 2013 om mediestøtte. Ordregiver har indgået 2 delaftaler med tre konsulenter hver. Tildeling af de af Rammeaftalen omfattede opgaver sker ved direkte tildeling efter kaskademodellen, jf. beskrivelsen i bilag 4. Ordregiver har ikke pligt til at sikre, at alle konsulenter, der er indgået rammeaftale med, tildeles en andel af opgaverne i Rammeaftalens løbetid. Ordregiver kan ikke garantere en bestemt omsætning i Rammeaftalens levetid. Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage en minimumsmængde af opgaver under Rammeaftalen. Rammeaftalen er ikke-eksklusiv, og Ordregiver er berettiget til at lade opgaver af samme art udføre af tredjemand, herunder bringe opgaverne i særskilt udbud. Konsulenten har pligt til at levere de opgaver, der er angivet i de konkrete Kontrakter, som Ordregiver tildeler Konsulenten i overensstemmelse med punkt 6. Anser Konsulenten sig for inhabil i Side 3 af 15

4 en sag i en Kontrakt, jf. punkt 3, meddeler Konsulenten straks dette til Ordregiver. Konsulenten skal i meddelelsen redegøre for de forhold, der fører til, at Konsulenten anser sig for inhabil. Såfremt Ordregiver erklærer sig enig heri, er Konsulenten fritaget fra at levere udtalelser i den pågældende sag, men skal fortsat levere udtalelser i de øvrige Kontrakter. Leverancerne skal udarbejdes i overensstemmelse med betingelserne, som fremgår af denne Rammeaftale med bilag og den konkrete Kontrakt I tilfælde af uoverensstemmelse har Ordregivers krav forrang for beskrivelsen i Konsulentens tilbud. 3 INHABILITET Konsulenten har i forbindelse med tilbudsafgivelsen underskrevet den i bilag 3 vedlagte habilitetserklæring vedrørende generel habilitet. Konsulenten indestår på samme måde for den generelle habilitet for de af Konsulentens medarbejdere og eventuelle underleverandører, der måtte være beskæftiget med at udarbejde en Leverance. Bliver Ordregiver eller Konsulenten bekendt med forhold, der kan føre til generel inhabilitet meddeles dette straks til den anden part. Konsulenten fremsender herefter straks alle nødvendige oplysninger til vurderingen af, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Det er til enhver tid Ordregivers afgørelse om Konsulenten, dennes medarbejdere eller underleverandører er inhabile. Som led i tildelingen af en Kontrakt under Rammeaftalen bekræfter Konsulenten tillige, at Konsulenten, de til Leverancen knyttede medarbejdere og eventuelle underleverandører ikke er konkret inhabile i forhold til udarbejdelse af Leverancen. Såfremt Konsulenten ved tildelingen af en Kontrakt under Rammeaftale med en konkret opgave konstaterer, at Konsulenten er konkret inhabil i en opgave, meddeles dette straks og senest inden for 24 timer til Ordregiver. Konsulenten fremsender herefter straks alle nødvendige oplysninger til vurderingen af, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Det er til enhver tid Ordregivers afgørelse, om Konsulenten, dennes medarbejdere eller underleverandører er inhabile. Vurderer Ordregiver, at Konsulenten er inhabil i en opgave, foretages en tildeling af Kontrakten til den næste leverandør på Rammeaftalen. I sådanne tilfælde har Konsulenten ikke krav på en opgave, der erstatter den opgave, som Konsulenten er vurderet som værende inhabil i at varetage. 4 MEDARBEJDERE OG KONTAKTPERSONER Konsulenten forpligter sig til at opretholde en sådan kapacitet, at Konsulenten løbende er i stand til at levere til Ordregiver i overensstemmelse med Processen. Ved enhver Leverance skal Konsulenten anvende kvalificerede medarbejdere, der skal have den nødvendige indsigt i og forståelse for den sammenhæng, hvori Leverancen skal udarbejdes. Konsulenten har i forbindelse med det afholdte udbud tilbudt bestemte medarbejdere til udførelse af opgaverne på Rammeaftalen. Konsulenten kan kun udskifte en medarbejder på Rammeaftalen Side 4 af 15

5 med Ordregivers skriftlige forudgående samtykke. Udskiftning kan kun ske med en medarbejder, som besidder mindst samme kompetencer som den udskiftede medarbejder. Konsulenten kan udskifte en medarbejder allokeret til en konkret Kontrakt, såfremt Konsulenten har en saglig begrundelse herfor. Udskiftning kræver Ordregivers forudgående samtykke. Konsulenten skal efter Ordregivers anmodning udskifte en medarbejder på Rammeaftalen eller en konkret Kontrakt, såfremt Ordregivers anmodning er rimeligt begrundet. Hver part har udpeget en kontaktperson, som fremgår af bilag 5. Konsulenten skal i videst muligt omfang undgå udskiftning af kontaktpersonen i Rammeaftalens løbetid. Såfremt Konsulenten undtagelsesvis er nødsaget til at udskifte kontaktpersonen, må udskiftningen ikke påføre Ordregiver yderligere omkostninger, og den nye kontaktperson skal have mindst tilsvarende kvalifikationer. 5 UNDERLEVERANDØRER Konsulenten kan ikke uden Ordregivers skriftlige samtykke overlade opfyldelse af Rammeaftale eller en Kontrakt til andre underleverandører end de i bilag 3 anførte underleverandører. Konsulentens anvendelse af underleverandører medfører ingen begrænsning i Konsulentens opfyldelse af Rammeaftalen og evt. Kontrakter. Konsulenten hæfter således for sine underleverandørers ydelser på ganske samme måde som for sine egne forhold. Konsulenten skal efter Ordregivers anmodning udskifte en underleverandør, såfremt Ordregivers anmodning er rimeligt begrundet. 6 TILDELING AF KONTRAKTER Ordregivers tildeling af Kontrakter sker ved direkte tildeling efter kaskademodellen i overensstemmelse med den i bilag 4 beskrevne fremgangsmåde og efter betingelserne i udbuddet. Det er af væsentlig betydning for Ordregiver, at Konsulenten overholder fristerne i bilag 4. 7 LEVERING Levering sker i overensstemmelse med fremgangsmåden i bilag 4 og i henhold til den på baggrund heraf aftalte frist i den konkrete kontrakt. Levering er sket, når Konsulenten har overgivet Leverancen til Ordregiver i overensstemmelse med vilkårene i Kontrakten og kravene i Rammeaftalen i øvrigt og Konsulenten inden for den aftalte frist har besvaret Ordregivers eventuelle spørgsmål til Leverancen. Ordregiver skal efter krav fra Konsulenten udstede skriftlig godkendelse af, at levering har fundet sted. Side 5 af 15

6 8 VEDERLAG Konsulentens timepriser fremgår af bilag 3. Alle timepriser er i danske kroner. I priserne er inkluderet alle ved tilbudsfristens udløb gældende afgifter bortset fra moms. Timepriserne kan reguleres en gang årligt med virkning fra 1. april på grundlag af ændringen af det i medfør af lovbekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1999 fastsatte nettopris indeks fra januar i året forud for reguleringen til januar i reguleringsåret. Regulering kan ske første gang med virkning fra 1. april 2015 på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset fra januar 2013 til januar For hver tilbudt Kontrakt afgiver Konsulenten et maksimalt vederlag for opgavens udførelse, jf. fremgangsmåden i bilag 4. Hver enkelt af Konsulentens medarbejdere, der er beskæftiget med Leverancen skal omhyggeligt og løbende føre timeregnskab over den tid, som forbruges til udførelsen heraf, med detaljeret angivelse af, hvad tiden er blevet anvendt til. Timeregnskabet skal vedlægges faktura ved dennes fremsendelse. Konsulenten er berettiget til det vederlag, der fremkommer ved at multiplicere det faktiske timeforbrug med de relevante timepriser. Konsulenten har ikke krav på betaling udover det angivne maksimale vederlag. 9 BETALING Vederlaget betales, når levering er sket, jfr. Rammeaftalens punkt 7. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage efter Ordregivers modtagelse af Konsulentens fyldestgørende faktura vedlagt dokumentation for timeforbrug i form af det i punkt 8 nævnte timeregnskab. Konsulenten skal til enhver tid opfylde de fastsatte krav vedrørende elektronisk fakturering, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juli 2007 om offentlige betalinger m.v. og bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. E-faktura der opfylder kravene i ovennævnte bestemmelser vedlagt evt. dokumentation sendes til Medienævnet EAN nr Fakturaen skal være påført følgende oplysninger: Personreference: Juridisk specialkonsulent Søren F. Jensen Kontrakt reference: Udarbejdelse af udtalelse - Innovationspuljen Ordregiver har ret til at afvise fakturaer, der ikke fremsendes i overensstemmelse med ovenstående. Konsulenten kan ikke pålægge faktureringsgebyr. Ved forsinket betaling er Konsulenten berettiget til at beregne renter i henhold til lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven). Side 6 af 15

7 10 MANGLER En mangel ved en Leverance foreligger, såfremt denne ikke opfylder de i nærværende Rammeaftale med bilag fastsatte krav, eller såfremt Leverancen ikke svarer til, hvad Ordregiver med føje kunne forvente. Ordregiver skal afgive skriftlig reklamation til Konsulenten uden ugrundet ophold efter, at Ordregiver har konstateret, at en Leverance er mangelfuld. Ordregiver kan kræve forholdsmæssigt afslag i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. 11 FORSINKELSE Overholdelse af fristerne i bilag 4 og den på baggrund heraf i en Kontrakt aftalt dato for levering af Leverancen er væsentlig for Ordregiver. Enhver afvigelse, der medfører forsinkelse i levering, er at anse som væsentlig misligholdelse. Konsulenten skal give skriftlig og begrundet meddelelse til Ordregiver, straks når Konsulenten må forudse, at der vil indtræde risiko for forsinkelse, eller for at Leverancen ikke i øvrigt bliver rigtigt opfyldt. Ved forsinkelse i forhold til fristen for overgivelse af Leverancen til Ordregiver eller i forhold til fristen for besvarelse af spørgsmål efter overgivelsen skal Konsulenten betale en bod på 1 % af vederlaget (det maksimale vederlag) for Leverancen pr. påbegyndt Arbejdsdag forsinkelsen varer. Den totale bod pr. Leverance kan dog ikke overstige 10 % af vederlaget for Leverancen. Påløbet bod betales efter skriftligt krav fra Ordregiver. Ordregiver har ved krav om bod ingen pligt til at dokumentere et tab som følge af forsinkelsen, men Ordregiver skal give Leverandøren en specificeret opgørelse over, hvorledes boden er beregnet. Kan Ordregiver som følge af forsinkelsen dokumentere et større tab end boden, har Ordregiver krav på at få erstattet det således dokumenterede tab, jf. punkt OPHÆVELSE 12.1 RAMMEAFTALEN Parterne er berettiget til at hæve Rammeaftalen helt eller delvist i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse af Rammeaftalen. Følgende tilfælde udgør altid væsentlig misligholdelse af Rammeaftalen, der berettiger til ophævelse af Rammeaftalen: Side 7 af 15

8 Såfremt Konsulenten gentagne gange har afveget fra fremgangsmåden i bilag 4 eller leveret en mangelfuld Leverance eller med forsinkelse, jf. punkt 10 og 11. Såfremt Konsulentens forhold ændrer sig på en sådan måde, at Konsulenten er at anse som generel inhabil i forhold til Rammeaftalen. Såfremt Konsulenten gentagne gange afviser opgaver uden saglig grund Hvis de tilbudte konsulenter ophører med at arbejde hos Konsulenten, og der ikke allokeres nye med tilsvarende kvalifikationer inden rimelig tid. Konsulenten går konkurs, tages under rekonstruktionsbehandling eller at Konsulentens formueforhold i øvrigt viser sig at være sådan, at Konsulenten må antages ikke at kunne opfylde Rammeaftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. Konsulenten ophører med den virksomhed som Rammeaftalen vedrører, eller der indtræder andre omstændigheder, der bringer Rammeaftalens rette opfyldelse i fare. Såfremt Konsulenten ikke straks efter Ordregivers anmodning ved konkret begrundet mistanke om, at Konsulenten har leveret i strid med de i bilag 6 nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø, fremsender en skriftlig redegørelse for samt dokumenterer under hvilke processer og/eller metoder den ydelse, der indgår til opfyldelsen af Rammeaftalen, er tilvirket. Såfremt Konsulenten ikke straks efter Ordregivers fremsættelse af påkrav herom afhjælper en mangel, som følge af at Leverandøren har leveret i strid med de i bilag 6 nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø. Såfremt Konsulenten ikke, når det er konstateret, at Konsulenten har leveret i strid med de i bilag 6 nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø, fuldt ud genopretter den skade, som er forvoldt ved opfyldelsen af Rammeaftalen, herunder ved udbetaling af passende skadeserstatning, jf. punkt 13. Såfremt det konstateres, at Konsulenten har leveret i strid med de i bilag 6 nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø, og Leverandøren tidligere har misligholdt Rammeaftalen på tilsvarende måde. Såfremt Konsulenten får en endelig retskraftig dom for korruption i kontraktperioden, jf. bilag 6. Ophævelse af Rammeaftalen gør ingen indskrænkning i Konsulentens forpligtelser vedrørende tidligere Leverancer under Rammeaftalen, ligesom Konsulenten skal opfylde allerede indgåede Kontrakter, jf. dog nedenfor i punkt 12.2 og OPHÆVELSE AF KONTRAKTER Såfremt manglerne ved en Leverance har en sådan karakter, at Ordregiver ikke med rimelighed kan anvende det leverede som forventet, og Konsulenten ikke uden at forsinke Processen kan afhjælpe Side 8 af 15

9 manglen, anses det som væsentlig misligholdelse af Kontrakten, der berettiger Ordregiver til helt eller delvist at ophæve Kontrakten. Er en Leverance ikke overgivet til Ordregiver senest 3 Arbejdsdage efter det aftalte tidspunkt, kan Ordregiver tilsvarende hæve Kontrakten. Hæver Ordregiver en Kontrakt foretages om nødvendigt en ny direkte tildeling til den næste på Rammeaftalen. 13 PARTERNES ERSTATNINGSANSVAR MV. Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Parterne kan dog ikke gøres erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Det er særskilt aftalt, at Ordregiver har ret til erstatning for det tab, Ordregiver måtte lide ved, at Ordregiver, som følge af en Kontrakts ophævelse og tildeling af Kontrakten til en anden leverandør, må betale en højere pris end det aftalte maksimale vederlag for den pågældende Leverance. Konsulentens erstatningsansvar er maksimeret til kr ,-. Ordregivers erstatningsansvar er maksimeret til kr ,-. Maksimeringen gælder ikke i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt. Konsulenten har ikke krav på erstatning eller anden godtgørelse, såfremt Konsulenten forhindres i, at afslutte en allerede tildelt Kontrakt eller udelukkes fra at afgive tilbud som følge af sin egen, medarbejderes eller underleverandørers inhabilitet. 14 FORCE MAJEURE Hverken Konsulenten eller Ordregiver skal i forhold til Leverancer efter denne Rammeaftale anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, herunder strejke og lockout, og som parten ikke ved indgåelsen af Kontrakten burde have taget i betragtning, og som parten ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for vedkommende foreligger en hindring, der ville være force majeure i henhold til det foran anførte, og som Konsulenten ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Arbejdsdage, som force majeure-situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Konsulenten udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 Arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. Den part, der ikke er ramt af force majeure, er berettiget til at annullere Leverancen, såfremt den aftalte leveringsdag overskrides med 10 Arbejdsdage som følge af force majeure. I tilfælde af sådan annullation tilbageleverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget fra den anden part i Side 9 af 15

10 forbindelse med den pågældende Leverance, og der består derefter ingen yderligere krav mellem parterne vedrørende Leverancen. 15 RETTIGHEDER Ophavsretten til Leverancerne tilkommer Ordregiver. Ovenstående omfatter ikke eneret til de af Konsulenten anvendte metoder og værktøjer. Konsulenten garanterer, at Leverancer som Konsulenten leverer under Rammeaftalen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder. Konsulenten skal holde Ordregiver skadesløs for ethvert krav eller omkostning i den anledning. Erstatningsmaksimeringen i punkt 13 gælder ikke for sådanne krav. 16 MYNDIGHEDSFORSKRIFTER 16.1 GENERELT Konsulenten garanterer, at alle Leverancer udført af Konsulenten opfylder lovgivningens krav og alle relevante myndighedsforskrifter, således som disse foreligger på tidspunktet for leveringen af Leverancen. Konsulenten er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende regler og forskrifter, herunder miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter, der gælder på området og i det land, som Leverancen eller dele heraf udføres i PERSONDATA Hvor en leveringskontrakt indebærer Konsulentens behandling af persondata gælder følgende: Konsulenten er databehandler i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Ordregiver er dataansvarlig. Databehandleren (Konsulenten) garanterer, at denne relation til behandling af personoplysninger alene handler efter instruks fra dataansvarlige (Ordregiver). Konsulenten garanterer som databehandler til enhver tid at overholde gældende dansk persondatalovgivning, såfremt opgaver udføres i Danmark eller uden for Danmark og EU, og udførelsen af opgaverne indebærer behandling mv. af personhenførebar oplysninger, herunder bl.a. træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Databehandleren (Konsulenten) skal på den dataansvarliges (Ordregivers) anmodning give den dataansvarlige (Ordregiver) tilstrækkelig oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Såfremt opgaver udføres uden for Danmark, garanterer Konsulenten til enhver tid at være forpligtet til at overholde den i det pågældende land gældende persondatalovgivning, hvis udførelsen af Side 10 af 15

11 opgaverne indebærer behandling mv. af personhenførebar oplysninger. Konsulenten garanterer for nødvendige anmeldelser mv. til Datatilsynet samt til eventuelt øvrige myndigheder. Konsulenten skal hvor relevant sørge for nødvendige anmeldelser mv. til Datatilsynet CSR MV. Konsulenten skal endvidere overholde de krav, der følger af bilag 6 (CSR). Den Danske Stat er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at Leverandøren og eventuelle underleverandører tilsikrer arbejdere i Danmark løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som sammenligningsgrundlag anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Konsulenten forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Overholder Konsulenten ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, er Konsulenten forpligtet til straks efter Ordregivers fremsættelse af påkrav herom at foretage afhjælpning, således at den ansatte fuldt ud kompenseres for den mindre gunstige løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og/eller andre arbejdsvilkår, som Leverandøren eller dennes eventuelle underleverandører har budt den ansatte i forbindelse med udførelse af opgaver under denne Rammeaftale. 17 TAVSHEDSPLIGT Konsulenten og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Ordregivers eller andres forhold, som de bliver bekendt med i forbindelse med opfyldelsen af denne Rammeaftale eller Leverancer i henhold hertil. Konsulenten pålægger alle underleverandører og andre, der bistår Konsulenten, tilsvarende forpligtelse. Tavshedspligten omfatter ikke offentligt tilgængelig information samt information, som Konsulenten får overgivet fra tredjemand, som er i retmæssig besiddelse deraf, og som ikke er undergivet nogen fortrolighedsforpligtelse. For Ordregiver gælder reglerne for ansatte i den offentlige forvaltning og reglerne om aktindsigt. Side 11 af 15

12 18 OVERDRAGELSE Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende Rammeaftale til en anden offentlig institution, når de opgaver, som Ordregiver hidtil har varetaget, overgår til denne anden institution. Konsulenten kan ikke uden Ordregivers skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende Rammeaftale til tredjemand. 19 MEDDELELSER MELLEM PARTERNE Meddelelser som gives under nærværende Rammeaftale skal være skriftlige pr. til de i bilag 5 anførte kontaktpersoner. 20 ÆNDRING AF RAMMEAFTALEN Tillæg eller ændringer til Rammeaftalen kan kun ske ved skriftlig aftale mellem parterne og kun i det omfang, det er i overensstemmelse med de på det pågældende tidspunkt gældende udbudsregler. Ændringer eller tillæg skal nummereres fortløbende, underskrives af begge parter og vedlægges Rammeaftalen. 21 IKRAFTTRÆDEN, VARIGHED OG OPHØR Rammeaftalens ikrafttræden og varighed Rammeaftalen træder i kraft med virkning fra den 8. april 2014 og løber til og med 31. december 2016, hvorefter den udløber uden yderligere varsel. Dog er der mulighed for at forlænge Rammeaftalen op til 6 måneder efter udløb. Rammeaftalens opsigelse Rammeaftalen er uopsigelig for Konsulenten. Ordregiver kan opsige Rammeaftalen. 1) med en måneds varsel, såfremt Ordregivers beslutning om at tildele Rammeaftalen til Konsulenten annulleres af Klagenævnet for Udbud eller af domstolene. 2) med en måneds varsel, såfremt det ved endelig afgørelse eller dom konstateres, at Konsulenten har fået tildelt Rammeaftalen ved afgivelse af et tilbud, hvis indhold strider mod lovgivningen, forudsat at det lovstridige indhold har haft betydning for tildelingen af Rammeaftalen. 3) med tre måneders varsel, såfremt Ordregivers beslutning om at tildele Rammeaftalen til en eller flere andre Konsulenter annulleres af Klagenævnet for Udbud eller af domstolene. 4) med tre måneders varsel, såfremt Rammeaftalen med en eller flere af de andre Konsulenter ophører - uanset ophørsgrund, dog undtaget ophør ved udløb. Side 12 af 15

13 5) med seks måneders varsel uden angivelse af nærmere begrundelse. I tilfælde af Ordregivers opsigelse som følge af en annullation af beslutningen om at tildele Rammeaftalen til Konsulenten, skal Konsulentens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse, som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har Parterne aftalt, at indirekte tab ikke erstattes, jf. punkt 13. Ligeledes er erstatningen maksimeret til at udgøre forskellen på Konsulentens direkte, og dokumenterbare tab fratrukket den uberettigede indtjening på Rammeaftalen. Erstatningen kan dog aldrig overstige erstatningsmaksimeringen fastsat i Rammeaftalens punkt 13. I øvrige tilfælde af Ordregivers opsigelse af Rammeaftalen kan Konsulenten ikke over for Ordregiver rejse krav om erstatning eller krav på anden form for godtgørelse som følge af opsigelsen. I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. kan Klagenævnet for Udbud i særlige tilfælde af overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået kontrakt for uden virkning og påbyde den kontraherende myndighed at bringe kontrakten til ophør inden for en af Klagenævnet fastsat frist. På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om Ordregivers adgang til i sådanne tilfælde at opsige Rammeaftalen med dertil knyttede Kontrakter. Ordregiver er berettiget til at opsige Rammeaftalen helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Rammeaftalen ophører ved opsigelse således helt/delvist, som fastsat i påbuddet, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er Ordregiver berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Konsulenten under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Konsulenten skal i så fald efterleve disse. Konsulentens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, at Rammeaftalen erklæres uden virkning eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Ordregiver har videreført i opsigelsen, skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har Parterne aftalt, at indirekte tab ikke erstattes, jf. Rammeaftalens punkt 13. Endvidere skal Rammeaftalens bestemmelse ovenfor om opsigelsesadgang i forhold til eventuel udmåling af erstatning tages i betragtning ved opgørelsen af Konsulentens eventuelle tab. Endelig er erstatningen maksimeret i overensstemmelse med Rammeaftalens punkt 13. Såfremt Leverandøren på tidspunktet for kontraktindgåelse havde eller burde have haft kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at Rammeaftalen erklæres uden virkning, kan Konsulenten ikke rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse som følge af, at Rammeaftalen erklæres uden virkning eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Ordregiver har videreført i opsigelsen. Side 13 af 15

14 Kontrakters ophør og opsigelse Tildeles Konsulenten en Kontrakt i opsigelsesperioden, skal Konsulenten opfylde denne, uanset at tidspunktet for levering i henhold til Kontrakten ligger efter udløbet af den opsagte Rammeaftale. I dette tilfælde vil Rammeaftalens bestemmelser have bindende virkning for parterne frem til Ordregivers accept af den af Kontrakten omfattede Leverance. Ordregiver kan uden begrundelse opsige en Kontrakt med dags varsel. En Kontrakt kan ikke opsiges af Konsulenten. Ved opsigelse af en Kontrakt er Konsulenten berettiget til et forholdsmæssigt og rimeligt vederlag for det udførte arbejde frem til ophørstidspunktet, herunder i lyset af det faktiske anvendte antal timer, den tilbudte timepris og angivne maksimale vederlag for Kontrakten. 22 FORTOLKNING Overskrifterne til bestemmelserne i nærværende Rammeaftale er alene indsat af praktiske grunde. Ved fortolkning af Rammeaftalen skal der bortses fra disse overskrifter. Henvisning til nærværende Rammeaftale eller til en bestemmelse deri omfatter også de til Rammeaftalen hørende bilag, respektive de af disse bilag, der er relevante for den pågældende bestemmelse. I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelse eller fortolkningstvivl har Rammeaftalen forrang for bilagene. I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelse eller fortolkningstvivl har Rammeaftalen endvidere forrang for konkrete Kontrakter, der er indgået i henhold til denne, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i den pågældende Kontrakt. 23 TVIST Rammeaftalen og tilhørende Kontrakter er undergivet dansk ret. Enhver tvist der måtte opstå mellem parterne i anledning af denne Rammeaftale eller Kontrakter indgået i henhold hertil skal søges løst i mindelighed mellem parterne. Kan en tvist ikke løses i mindelighed afgøres tvisten ved de danske domstole i overensstemmelse med retsplejelovens regler. Værneting er Københavns Byret. 24 SELVSTÆNDIG AFTALE Parterne er enige om, at bestemmelserne i punkt 21 om opsigelse i tilfælde af uden virkning udgør en selvstændig aftale mellem Parterne, som er gældende, uanset om Rammeaftalen i øvrigt måtte blive erklæret uden virkning. Side 14 af 15

15 25 UNDERSKRIFT Nærværende Rammeaftale med bilag 1-6 er underskrevet i to eksemplarer, hvoraf et eksemplar er udleveret til Ordregiver og et eksemplar er udleveret til Konsulenten. [sted], den [dato] [sted], den [dato] Side 15 af 15

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Mellem. Kulturministeriet Nybrogade København K CVR.nr.: EAN-nr: (i det følgende kaldet Kunden) og.

Mellem. Kulturministeriet Nybrogade København K CVR.nr.: EAN-nr: (i det følgende kaldet Kunden) og. Notat 7. marts 2017 Kontrakt om gennemførelse af økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche og associerede brancher Mellem Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K CVR.nr.: 67 85 50

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale fjerntolkning 2017-2019 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Baggrund og formål... 3 3) Tolkeydelsen...

Læs mere

Rammeaftale. Trykning, pakning og distribution af Min grundlov. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden )

Rammeaftale. Trykning, pakning og distribution af Min grundlov. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden ) Rammeaftale om Trykning, pakning og distribution af Min grundlov mellem Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden ) og [ ] [ ] [ ] CVR.nr. [ ] (herefter benævnt Leverandøren

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Rammeaftale. økonomisk/finansiel bistand til gennemførelse af udbudsproces vedr. havvindmølleparker, herunder kystnære havmøller.

Rammeaftale. økonomisk/finansiel bistand til gennemførelse af udbudsproces vedr. havvindmølleparker, herunder kystnære havmøller. Rammeaftale om økonomisk/finansiel bistand til gennemførelse af udbudsproces vedr. havvindmølleparker, herunder kystnære havmøller mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (i det følgende

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Kontrakt. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken DK-2600 Glostrup Danmark. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken DK-2600 Glostrup Danmark. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt om Udvikling og levering af Fødevarestyrelsens lancerings- og markedsføringskampagner samt materialer for Dyrevelfærdsmærket i Danmark fra 2017 og frem til 2019. mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Kontrakt. Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1. mellem

Kontrakt. Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1. mellem Kontrakt om Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1 mellem Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K (Herefter Udenrigsministeriet) og [ ] (Herefter Leverandøren) Indhold 1

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren)

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) Udkast til KONTRAKT om levering af BANKYDELSER mellem REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) og [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren benævnes herefter samlet som Parterne/Parter

Læs mere

Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing

Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Side 1 af 17 Indhold 1. Aftalens parter... 5 2. Baggrund og formål... 5 3. Definitioner... 5 4. Rammeaftalens rækkevidde... 6 5. Opgaven...

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontraktudkast Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København om Delundersøgelse 2 vedr. pendleres

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Afløb Ballerup

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø K O N T R A K T om udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen mellem Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø og... (i det følgende benævnt tjenesteyderen) Certificeret efter DS/EN

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Rammekontrakt om konsulentopgave

Rammekontrakt om konsulentopgave Rammekontrakt om konsulentopgave mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere