NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013"

Transkript

1 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 1 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Femårsoversigt Ledelsesberetning Årsregnskab Resultatopgørelse Balance 9 10 Egenkapitalopgørelse 12 Noter til årsrapporten 13

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for NærBrand Forsikring G/S, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse og anden totalindkomst, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten for NærBrand Forsikring G/S aflægges efter Lov om finansiel virksomhed samt regnskabsbestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Sunds, den 18. marts 2014 Bestyrelse ~~"ej J1?æ1t~1. formand Karsten Bak Poulsen næstformand r <..? lio-c h-.l-tqv ~ -~ le Mackenhauer Jørgen Rye Rasmussen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april Dirigent ~

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i NærBrand Forsikring G/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for NærBrand Forsikring G/S for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter resultatopgørelse og anden totalindkomst, balance, egenkapitalopgørelse og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, derer relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Skive, den 18. marts 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab It"-~~ Michael Laursen statsautoriseret revisor 3

6 Selskabsoplysninger Selskabet NærBrand Forsikring G/S Skivevej Sunds Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Herning Bestyrelse Alfred Brunsgaard, formand Karsten Bak Poulsen, næstformand Per Flarup John Christian Nielsen le Mackenhauer Jørgen Rye Rasmussen Bent Wang Hansen J ørgen Clemmensen Direktion Martin Damholdt Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Resenvej Skive 4

7 Femårsoversigt Resultatposter Præmieindtægter Erstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Arets resultat Afløbsresultat* Balanceposter Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Erstatningsprocent 45,6% 61,8% 110,5% 56,4% 59,9% mkostningsprocent 80,3% 82,9% 90,3% 88,9% 78,6% Combined ratio 125,9% 144,7% 200,8% 145,4% 138,6% perating ratio 125,7% 144,1% 198,4% 144,0% 136,3% Relativt afløbsresultat -7,7% 1,6% -3,9% 10,2% -18,4% Egenkapitalens forrentning 4,1% 5,7% -6,1% 4,6% 13,1% Solvensdækning** 7,2 6,9 6,5 7,3 6,9 I tilfælde af ændret regnskabsopstilling tilpasses femårsoversigten ændringen. * Regulering til afsat erstatningshensættelser netto. Solvensdækningen viser, hvor mange gange basiskapitalen (egenkapitalen) overstiger solvensmargen. Solvensbehovet er ikke omfattet af revisionen. 5

8 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet er tegning af løsørebrand, brandforsikring på fast ejendom og driftstabsforsikring i forbindelse med brand. Selskabet tegner forsikringer til privat og landbrug. Tegningen afforsikringer sker alene gennem salgskorpset i Topdanmark Forsikring A/S, hvormed der er indgået co-assuranceaftale. Udvikling i året Aretdergik Årets overskud på TDKK findes meget tilfredsstillende. Det forsikringstekniske resultat er fremkommet efter en udvikling med stigende præmieindtægter, der igen er opnået ved en aktiv markedsindsats. Hertil kan det konstateres, at skadesniveauet ligger klart under det niveau, der på længere sigt kan forventes. Siden finanskrisen indtraf i 2008, har selskabet valgt en meget forsigtig investeringsstrategi. Resultatet af investeringsvirksomheden anses på den baggrund for tilfredsstillende og over det forventede. Der er i regnskabsåret 2013 afholdt forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. på TDKK 8.148, hvilket svarer til en omkostningsprocent på 80,3 %. pdelingen af administrationsomkostninger fremgår af note 1. Bonusudbetaling Samarbejdet mellem NærBrand og Topdanmark Forsikring A/S om forsikringsproduktet "Aktiv Risikostyring" har i regnskabsåret medført en udbetaling på TDKK i bonus til de afbrandkassens forsikringstagere, som deltager i "Aktiv Risikostyring", og som havde et skadesfrit forsikringsår Ledelseshvervi andre virksomheder Bestyrelsesformand Alfred Brunsgaard, næstformand Karsten Bak Poulsen samt bestyrelsesmedlemmerne Per Flarup, Jørgen Rye Rasmussen, John Christian Nielsen, le Mackenhauer og Jørgen Clemmensen er selvstændige landmænd. Alfred Brunsgaard er medlem af repræsentantskabet i DLG. John Christian Nielsen er medlem af primærbestyrelsen i Landbrug og Fødevarer samt bestyrelsen i Landbrugslotteriet. le Mackenhauer er medlem af repræsentantskabet i Skive Folkeblad. Jørgen Rye Rasmussen er medlem afbestyrelsen i Frøsalget Brørup AmbA. Jørgen Clemmensen er repræsentantskabsmedlem i Arla Foods og bankrådsmedlem i Spar Nord i Skive. Direktør Martin Damholdt er registreret som selvstændig med blandet drift. Både bestyrelsesmedlemmer og direktør er herudover bestyrelsesmedlemmer i interesseorganisationer og foreninger. 6

9 Ledelsesberetning Kapitalberedskabet, individuelt solvensbehov og kapitalkrav Kapitalberedskabet anses for tilstrækkeligt, idet selskabet er indehaver af solide kontante indeståender tillige med en portefølje af meget likvide værdipapirer. NærBrand Forsikring G/S har opgjort sit individuelle solvensbehov til DKK 12,7 mio. Dette betyder, at selskabets kapitalkrav kan henføres direkte til Lov om finansiel virksomhed 126 stk. 2, 6, og udgør modværdien af EUR 2,3 mio., hvilket vi afrunder til DKK 17,25 mio. Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Forventninger for det kommende år Selskabet har gennem de seneste regnskabsår deltaget økonomisk i en telefonaktivitet med henblik på at øge kundebestanden. Dette har medført stigningen i præmieindtægterne og omkostninger. Skadesudgifterne i 2013 er under det forventede niveau, og dette niveau kan ikke forventes fremadrettet. Resultatet af investeringsvirksomheden vil i 2014 være påvirket af udviklingen på aktiemarkedet og specielt også i udviklingen i renteniveauet. Alt i alt forventes dog et positivt resultat, idet de finansielle markeder fortsat vil være de afgørende. Risikooplysninger Forsikringsmæssige risici Selskabets politik er at søge de bedste forsikringsmæssige risici på den del afforsikringsmarkedet, hvor selskabet opererer. Indtegningen sker i samarbejde med Topdanmark. Sammen har vi det mål at udbrede kendskabet til Aktiv Risikostyring. Aktiv Risikostyring, som også kaldes NærBrand aftalen, kan tilbydes til Topdanmarks landbrugs- og privatkunder i NærBrands område. Det er en betingelse for at få aftalen, at kunden gør noget aktivt for at forhindre skader, og herunder kræves, at landbrugskunden har fået sine elinstallationer godkendt efter ELF kravene, og for både landbrug og privat kræves som minimum ildslukkerudstyr. NærBrand forventer, at risiciene for forsikringer under dette koncept vil være lavere end gennemsnittet, fordi den type kunder er opmærksomme på skadesforebyggelse og som følge heraf bør generere færre skader og være mere loyale mod selskabet. 7

10 Ledelsesberetning Forsikringsmæssige risici (fortsat) Der er indgået en aftale om co-assurance med Topdanmark, således at selskabets selvbehold både for så vidt angår det enkelte forsikringssted, som porteføljen i sin helhed kan vurderes til at være varetaget ud fra et meget forsigtigt princip. Investeringsrisiko Selskabet har spredt investeringerne på værdipapirer i mange selskaber og brancher. Selskabet har ved sine placeringsretningslinjer en investeringsrisiko, der kan kendetegnes som meget forsigtig, idet selskabet på statusdagen kun har placeret 28 % i aktier, og mere end halvdelen er placeret som kontante indskud eller yderst likvide obligationer. 8

11 Resultatopgørelse og anden totalindkomst 1. januar december Note Forsikringsvirksomhed Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i bruttopræmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r., i alt Forsikringsteknisk rente Udbetalte bruttoerstatninger Ændring i bruttoerstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r., i alt Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Forsikringsteknisk resultat Investeringsvirksomhed Renter og udbytter mv. Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Skat Arets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst

12 Balance 31. december Aktiver Note Kapitalandele Investeringsforeningsandele bligationer Indlån i kreditinstitutter Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver Investeringsaktiver Andre tilgodehavender Tilgodehavender Aktuelle skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver Tilgodehavende renter Periodeafgrænsningsposter Aktiver

13 Balance 31. december Passiver Note Grundfond verført overskud Egenkapital Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Gæld til Topdanmark Forsikring NS Anden gæld Gæld Passiver Udskudt skat Eventualforpligtelse Medarbejderforhold Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Fordeling på forsikringsklasser Følsomhedsoplysninger Nøgletal

14 Egenkapitalopgørelse Egenkapital 2013 Grundfond verført overskud I alt Saldo 1. januar Totalindkomst Egenkapital 31. december Solvensbehovet erfor regnskabsåret 2013 beregnet til TDKK *, og basiskapitalen udgør 31. december 2013 TDKK Selskabets basiskapital er identisk med egenkapitalen. Egenkapital 2012 Grundfond verført overskud I alt Saldo 1. januar Totalindkomst Egenkapital 31. december Solvensbehovet erfor regnskabsåret 2012 beregnet til TDKK *, og basiskapitalen udgør 31. december 2012 TDKK Selskabets basiskapital er identisk med egenkapitalen. *Solvensbehovet er ikke omfattet af revisionen. 12

15 Noter til årsrapporten 1 Administrationsomkostninger mkostninger i forbindelse med sikkerhed og reklame Administrationsudgifter til Topdanmark Forsikring AJS Andre administrationsomkostninger En mindre del af administrationsomkostningerne vedrører erhvervelsesomkostninger. Rent teknisk er det ikke direkte muligt at adskille disse fra administrationsomkostningerne. 2 Kursreguleringer Kapitalandele Investeringsforeningsandele bligationer Skat Arets aktuelle skat Skat af årets resultat forklares således: Beregnet skat af årets resultat før skat Skatteeffekt af: Skat af ikke fradragsberettigede omkostninger og ikke skattepligtige indtægter Skat af anvendt bundfradrag Ændring i skattesats på udskudt skat Ikke aktiveret udskudt skat Ikke refunderbar skat af udenlandske udbytter

16 Noter til årsrapporten 4 Hensættelse til udskudt skat Øvrige finansielle investeringsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Andre tilgodehavender Skattemæssigt underskud til fremførsel Skattemæssigt underskud på aktier til fremførsel Udskudt skat er beregnet med 24,5% af beregningsgrundlaget svarende til den aktuelle skattesats. Skatteaktivet er ikke indregnet i balancen, da aktivet ikke forventes at kunne realiseres på kort sigt. 5 Eventualforpligtelse Selskabet har forpligtet sig til at indbetale 40% til NærBrand's samarbejdspartner Topdanmark Forsikring AIS af resultat før skat reguleret for beregnet skat, eventuelt foregående års underskud og egenkapitalens udvikling i forhold til inflationen. 6 Medarbejderforhold I det forgangne regnskabsår har der i selskabet været tilknyttet: Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlemmer Direktør Lokalrådsmedlemmer Øvrige ansatte Der er udbetalt følgende til de forskellige medarbejderkategorier: Bestyrelsesformand Bestyrelsesnæstformand Øvrige bestyrelsesmedlemmer (6 medlemmer) Direktør Lokalråd og øvrige ansatte Løn, gager og pension

17 Noter til årsrapporten Medarbejderforhold (fortsat) De totale personaleudgifter fordeler sig således: Løn og gager Pension Andre udgifter til social sikring Lønsumsafgift Personaleudgifter Der er ingen ansatte i selskabet, der vederlægges med variabel løn. 7 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor PricewaterhouseCoopers Revision af årsrapporten Andre erklæringer med sikkerhed Andre ydelser Brand- og Brand- og løsøre- løsøreforsikring forsikring (privat) (erhverv) 8 Fordeling på forsikringsklasser Bruttopræmier Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Antal erstatninger Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader 7 8 Gennemsnitlig antal forsikringer i regnskabsperioden Erstatningsfrekvens 1 1 Alle bruttopræmieindtægter er geografisk efter risikoens beliggenhed placeret i Danmark. 15

18 Noter til årsrapporten 9 Følsomhedsoplysninger Rentestigning på 0,7 procentpoint Rentefald på 0,7 procentpoint Aktiekursfald på 12,0 procent Ejendomsprisfald på 8,0 procent Valutakursrisiko (VaR 99,5) Tab på modparter på 8,0 procent Påvirkning af egenkapital Risikooplysninger På side 7 i årsrapporten er risikooplysninger anført. 16

19 N oter til årsrapporten 11 Nøgletal Resultatposter Præmieindtægter Erstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Arets resultat Afløbsresultat* Balanceposter Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Erstatningsprocent 45,6% 61,8% 110,5% 56,4% 59,9% mkostningsprocent 80,3% 82,9% 90,3% 88,9% 78,6% Combined ratio 125,9% 144,7% 200,8% 145,4% 138,6% perating ratio 125,7% 144,1% 198,4% 144,0% 136,3% Relativt afløbsresultat -7,7% 1,6% -3,9% 10,2% -18,4% Egenkapitalens forrentning 4,1% 5,7% -6,1% 4,6% 13,1% Solvensdækning** 7,2 6,9 6,5 7,3 6,9 I tilfælde af ændret regnskabsopstilling tilpasses femårsoversigten ændringen.. Regulering til afsat erstatningshensættelser netto. Solvensdækningen viser, hvor mange gange basiskapitalen (egenkapitalen) overstiger solvensmargen. Solvensbehovet er ikke omfattet af revisionen. 17

20 N oter til årsrapporten 12 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for NærBrand Forsikring G/S for 2013 er aflagt efter reglerne i Lov om finansiel virksomhed samt regnskabsbestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. De væsentligste regnskabsprincipper, som er uændrede i forhold til året før, omtales nedenfor. Årsrapport for 2013 er aflagt i DKK. Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. mregning affremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringer direkte på egenkapitalen. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anvendte forkortelser f.e.r. - for egen regning. 18

21 N oter til årsrapporten Resultatopgørelsen Forsikringsvirksomhed Præmieindtægter f.e.r. Præmieindtægter vedrørende regnskabsåret føres via driften, mens indgåede præmieindtægter vedrørende perioden efter regnskabsårets udløb periodiseres. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente beregnes med et renteafkast ud fra en af Finanstilsynet fastsat rente i regnskabs året ei ,28 % p.a.) af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser. De forsikringsmæssige hensættelser opgøres kvartalsvis. Erstatningsudgifter f.e.r. Erstatningsudgifter er udbetalte erstatninger i regnskabsåret reguleret for ændringer i erstatningshensættel serne. Årets afløbsresultat indgår i posten erstatningsudgifter f.e.r. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. mkostninger til erhvervelse og administration af selskabets forsikringsbestand, samt udgifter til aktiviteter, der fremmer kendskabet til NærBrand Forsikring G/S. Herudover eventuel overskudsdeling til Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet udbetaler ikke provisioner. Alle væsentlige administrationsomkostninger periodiseres. Investeringsvirksomhed Renter og udbytter mv. Renter og udbytter mv. indeholder renter af obligationer og likvide beholdninger, kursgevinster og tab ved udtrækning af obligationer samt udbytte afkapitalandele og investeringsforeningsandele. Renter af obligationer og likvide beholdninger periodiseres. Kursreguleringer Posterne indeholder kursreguleringer på obligationer, kapitalandele og investeringsforeningsandele samt kursgevinster og -tab ved salg af samme. Kursreguleringer indregnes på afregningsdatoen. Kurtage og provision i forbindelse med værdipapirhandler behandles som en del af anskaffelsessummen henholdsvis afståelsessummen således, at beløbene indgår i kursgevinster og -tab mv. Skat Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen. 19

22 Noter til årsrapporten Balancen Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer Værdipapirer indregnet under andre finansielle investeringsaktiver omfatter kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Indlån i kreditinstitutter Indlån i kreditinstitutter indregnes under andre finansielle investeringsaktiver til dagsværdi. Ved indregningen tages der hensyn til forudsigelige tab. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Andre aktiver Aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser Aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af forventet skattepligtig indkomst med fradrag af aconto betalinger. Likvide beholdninger Likvide beholdninger indregnes under andre aktiver til dagsværdi. Ved indregningen tages der hensyn til forudsigelige tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter omfatter tilgodehavende renter vedrørende regnskabsåret, der først modtages efter udløb af regnskabsåret. Periodeafgrænsningsposter er indregnet til dagsværdi. Forsikringsmæssige hensættelser Præmiehensættelser Præmiehensættelser er den del af de indgåede præmier, som vedrører perioden efter regnskabsårets udløb. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser opgøres ved sag for sag vurdering. Endvidere er der ud fra statistiske metoder foretaget hensættelser til sikring af, at hensættelsen er tilstrækkelig til at dække fremtidige betalinger, herunder inflation og uanmeldte skader. 20

23 N oter til årsrapporten U dskudte skatteforpligtelser Udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat afsættes ikke i balancen, men oplyses i noterne, idet den ikke forventes at blive aktuel på grund af et bundfradrag i den skattepligtige indkomst på T. Udskudt skatteaktiv indregnes med den værdi, der forventes at kunne realiseres på kort sigt. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til dagsværdi, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 21

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014 NwrBrand.dk 4 samarbejde med Topdanmark NwrBrand Forsikring G/S Arsrapport for 2014 CVR-nr. 17 34 25 17 Indholdsfortegnelse Side Pfitegninger Ledelsespategning 1 Den uafheengige revisors erklringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere