BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)"

Transkript

1 BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L Med det formål at sikre de ansattes ret til information og høring på europæisk niveau, indføres et europæisk samarbejdsudvalg eller en procedure til information, udveksling af synspunkter og dialog i fællesskabsvirksomheder eller fællesskabskoncerner. Ved fællesskabsvirksomhed forstås den virksomhed, som ifølge I i paragraf L beskæftiger mindst tusind ansatte i de medlemsstater af det Europæiske Fællesskab, som indgår i aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitik knyttet som bilag til Traktaten om den Europæiske Union, samt i de medlemsstater af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ikke er medlemmer af det Europæiske Fællesskab og som består af mindst en bedrift, der beskæftiger mindst hundrede og halvtreds ansatte i mindst to af disse stater. Ved fællesskabskoncern forstås den koncern, som ifølge II i paragraf L opfylder de i det foregående stykke nævnte krav om antal ansatte og aktivitetsområde og som omfatter mindst en virksomhed, der beskæftiger mindst femhundrede ansatte i mindst to af disse stater. Til gennemførelse af nærværende kapitel, forstås der ved høring tilrettelæggelsen af en udveksling af synspunkter og etableringen af en dialog. Bestemmelserne i nærværende kapitel finder anvendelse på :? Den fællesskabsvirksomhed eller fællesskabskoncern, hvis hjemsted eller hvis hjemsted for den ifølge paragraf L dominerende virksomhed, ligger i Frankrig;? Den fællesskabsvirksomhed eller fællesskabskoncern, hvis hjemsted eller hvis hjemsted for den ifølge paragraf L dominerende virksomhed, ligger i en anden stat end de i andet stykke i nærværende paragraf nævnte stater og som har udpeget en repræsentant i Frankrig til gennemførelse af nærværende bestemmelser;? Den fællesskabsvirksomhed eller fællesskabskoncern, hvis hjemsted eller hvis hjemsted for den ifølge paragraf L dominerende virksomhed, ligger i en anden stat end de i andet stykke i nærværende paragraf nævnte stater og som ikke har udpeget en repræsentant i ingen af de pågældende stater og hvis bedrift eller virksomhed, som beskæftiger det største antal ansatte i disse stater, ligger i Frankrig. (De fællesskabsvirksomheder eller fællesskabskoncerner, i hvilke der d. 22. september 1996 fandtes en aftale gældende for samtlige ansatte angående instanser eller retningslinjer til information, udveksling af synspunkter og dialog på fællesskabsniveau, er ikke underlagt kravene i kapitel X i del III i bog IV i lovbogen om arbejdsforhold i den formulering, der følger af nærværende lov. Det samme gør sig gældende, hvis de underskrivende parter beslutter at forlænge aftalerne når disse udløber.

2 Dog er bestemmelserne i paragraf L i lovbogen om arbejdsforhold i den formulering, der følger af nærværende lov, gældende for de i første stykke nævnte koncerner, der har oprettet instanser til information, udveksling af synspunkter og dialog på fællesskabsniveau : lov af 12. november : EFT 13.) 2. Afsnit : Særlig forhandlingsgruppe? L Lederen af fællesskabsvirksomheden eller af fællesskabskoncernens dominerende virksomhed eller dennes repræsentant nedsætter, i overensstemmelse med bestemmelserne i paragraf L , en særlig forhandlingsgruppe bestående af repræsentanter for samtlige ansatte og dette med det formål at indgå en aftale om iværksættelse af bestemmelserne i paragraf L Virksomhedslederen eller dennes repræsentant påbegynder proceduren til nedsættelse af den særlige forhandlingsgruppe, når de i paragraf L nævnte krav om antallet af ansatte, som et gennemsnit af de sidste to år, er opfyldt. Antallet af ansatte udregnes i overensstemmelse med bestemmelserne i paragraf L for virksomheder eller bedrifter i Frankrig og i overensstemmelse med national lovgivning i de andre stater. Virksomhedslederen sørger for, at oplysninger om antallet af ansatte i fællesskabsvirksomheden eller fællesskabskoncernen bliver stillet til de ansattes repræsentanters rådighed på sidstnævntes anmodning. Hvis virksomhedslederen ikke tager initiativ hertil, påbegyndes proceduren på skriftlig anmodning fra hundrede ansatte eller fra deres repræsentanter fra mindst to virksomheder eller bedrifter, som ligger i mindst to forskellige af de i andet stykke i paragraf L nævnte stater.? L Den særlige forhandlingsgruppe har til opgave, sammen med virksomhedslederen eller dennes repræsentant og ved skriftlig aftale, at fastslå, hvilke virksomheder eller bedrifter der er berørt, samt at fastlægge det eller de europæiske samarbejdsudvalgs sammensætning, beføjelser og mandatperiodes varighed eller retningslinjerne for iværksættelse af en procedure til information, udveksling af synspunkter og dialog. Til dette formål, anmoder virksomhedslederen eller dennes repræsentant om et møde med den særlige forhandlingsgruppe og indkalder den hertil. Virksomhedslederen eller dennes repræsentant underretter fællesskabsvirksomhedens eller fællesskabskoncernens lokale ledelser herom og disse videregiver oplysninger til de ansattes repræsentanter. Den tid, som den særlige forhandlingsgruppes medlemmer bruger på møderne, betragtes som arbejdstid og godtgøres til normal tid. Udgifterne til udførelsen af den særlige forhandlingsgruppes opgave afholdes af virksomheden eller koncernens dominerende virksomhed. Den særlige forhandlingsgruppe kan bistås af eksperter efter eget valg til forhandlingerne. Fællesskabsvirksomheden eller fællesskabskoncernens dominerende virksomhed påtager sig udgifterne til ekspertbistand.? L Virksomhedslederen eller dennes repræsentant og den særlige forhandlingsgruppe skal forhandle med henblik på at nå frem til en aftale, som fastlægger :? Hvilke af fællesskabsvirksomhedens bedrifter eller af fællesskabskoncernens virksomheder, der er berørt af aftalen;

3 ? Det europæiske samarbejdsudvalgs sammensætning og navnlig antallet af medlemmer, fordelingen af pladser og mandatets varighed;? Det europæiske samarbejdsudvalgs beføjelser samt retningslinjerne for den information, udveksling af synspunkter og dialog, som vil finde sted deri;? Stedet for, samt hyppigheden og varigheden af det europæiske samarbejdsudvalgs møder ;? De materielle og finansielle midler, der stilles til rådighed for det europæiske samarbejdsudvalg;? Aftalens varighed og proceduren til dens genforhandling.? L Virksomhedslederen eller dennes repræsentant og den særlige forhandlingsgruppe kan aftale at indføre en eller flere procedurer til information, udveksling af synspunkter og dialog i stedet for at nedsætte et europæisk samarbejdsudvalg. Aftalen skal indeholde retningslinjer for, hvorledes de ansattes repræsentanter har ret til at mødes med henblik på at udveksle synspunkter vedrørende de oplysninger, som de modtager og som navnlig omhandler grænseoverskridende spørgsmål, der påvirker de ansattes interesser væsentligt.? L Beslutningen om at indgå en aftale træffes af den særlige forhandlingsgruppe med et flertal af medlemmernes stemmer. Gruppen kan med et flertal på mindst to tredjedele beslutte ikke at indlede forhandlingerne eller at indstille de allerede påbegyndte forhandlinger. I så fald kan en ny anmodning om nedsættelse af en særlig forhandlingsgruppe først fremsættes tidligst to år efter denne beslutning, medmindre de berørte parter fastsætter en kortere frist. Den særlige forhandlingsgruppe ophører, når en procedure til information, udveksling af synspunkter og dialog er startet eller når et europæisk samarbejdsudvalg er nedsat eller hvis gruppen beslutter at indstille forhandlingerne på de i det foregående stykke omhandlede vilkår. 3. Afsnit : Et europæisk samarbejdsudvalg nedsat uden aftale? L Et europæisk samarbejdsudvalg nedsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende afsnit, når : - fællesskabsvirksomhedens eller den dominerende fællesskabsvirksomheds leder nægter at nedsætte en særlig forhandlingsgruppe eller at indlede forhandlingerne inden for en frist på seks måneder at regne fra modtagelsen af den i tredje stykke i paragraf L omhandlede anmodning; - den særlige forhandlingsgruppe, uden brud på bestemmelserne i andet stykke i paragraf L , inden for en frist på tre år at regne fra modtagelsen af ovennævnte anmodning eller fra virksomhedens eller koncernens ledelses indledende foranstaltninger, ikke har indgået en aftale. Det europæiske samarbejdsudvalg skal være nedsat og samlet senest seks måneder efter udløbet af de i det foregående stykke nævnte frister på seks måneder eller tre år.? L

4 Et europæisk samarbejdsudvalg nedsat i de i paragraf L omhandlede tilfælde, består dels af fællesskabsvirksomhedens eller fællesskabskoncernens dominerende virksomheds leder eller dennes repræsentant, bistået af to personer efter eget valg med forhandlingsret uden stemmeret, dels af repræsentanter for de ansatte i fællesskabsvirksomhedens bedrifter eller i fællesskabskoncernens virksomheder. Det europæiske samarbejdsudvalg har beføjelser på områder vedrørende enten hele fællesskabsvirksomheden eller fællesskabskoncernen eller mindst to bedrifter eller to af koncernens virksomheder i to af de i andet stykke i paragraf L nævnte stater.? L Formanden for det europæiske samarbejdsudvalg er fællesskabsvirksomhedens eller fællesskabskoncernens dominerende virksomheds leder eller dennes repræsentant. Det europæiske samarbejdsudvalg er en juridisk person. Det europæiske samarbejdsudvalg udpeger med et flertal af stemmerne en sekretær blandt sine medlemmer. Hvis det europæiske samarbejdsudvalg består af mere end ti repræsentanter for de ansatte, vælger det af sin midte et forretningsudvalg på tre medlemmer. Det europæiske samarbejdsudvalg samles en gang om året efter indkaldelse fra formanden og på grundlag af en rapport udarbejdet af denne. I rapporten beskrives udviklingen i fællesskabsvirksomhedens eller fællesskabskoncernens aktiviteter samt dens fremtidsperspektiver. Bedrifternes direktører eller koncernens virksomhedsledere underrettes herom. Uden at bryde bestemmelserne om tavshedspligt og diskretionspligt, underretter udvalgets personaledelegation repræsentanterne for de ansatte i bedrifter eller virksomheder i en fællesskabskoncern eller, i mangel på repræsentanter, samtlige ansatte om indholdet i og resultaterne af udvalgets arbejde. Dagsordenen fastlægges af formanden og sekretæren og sendes til udvalgets medlemmer senest fjorten dage inden mødet. I tilfælde af uenighed om dagsordenens indhold, fastsættes denne dog af formanden og sendes til medlemmerne af det europæiske samarbejdsudvalg mindst ti dage inden mødedatoen.? L Det årlige møde i det europæiske samarbejdsudvalg vedrører navnlig virksomhedens eller koncernens struktur, dens økonomiske og finansielle situation, den forventede udvikling for så vidt angår dens aktiviteter, produktion og salg, beskæftigelsessituationen og dennes sandsynlige udvikling, investeringer, væsentlige ændringer i virksomhedens eller koncernens organisation, indførelse af nye arbejdsmetoder eller produktionsprocesser, produktionsoverførelser, fusioner, størrelsesmæssige nedskæringer eller lukning af virksomheder, bedrifter eller betydelige dele af disse og kollektive afskedigelser. I tilfælde af særlige omstændigheder, der påvirker de ansattes interesser i væsentlig grad, navnlig flytning, lukning af virksomheder eller bedrifter eller kollektive afskedigelser, har forretningsudvalget eller, hvis et sådant ikke findes, det europæiske samarbejdsudvalg, ret til at blive oplyst herom. Det har ret til efter anmodning at mødes med virksomhedslederen eller dennes repræsentant eller med enhver anden beslutningsdygtig leder på et mere passende ledelsesniveau i fællesskabsvirksomheden eller fællesskabskoncernen og dette med henblik på at blive informeret, udveksle synspunkter og starte en dialog om de foranstaltninger, der påvirker de ansattes interesser væsentligt. De medlemmer af det europæiske samarbejdsudvalg, der er blevet valgt eller udpeget af de bedrifter eller virksomheder, der er direkte berørt af de pågældende foranstaltninger, har også ret til at deltage i mødet i forretningsudvalget. Dette møde finder sted så hurtigt som muligt og på grundlag af en rapport udarbejdet af virksomhedslederen eller dennes repræsentant eller enhver anden leder på et passende ledelsesniveau i fællesskabsvirksomheden eller fællesskabskoncernen. Det europæiske samarbejdsudvalg kan fremsætte en udtalelse om rapporten efter mødet eller inden for en rimelig tidsfrist. Mødet berører ikke virksomhedslederens beføjelser.

5 Inden møderne kan de ansattes repræsentanter i samarbejdsudvalget eller i forretningsudvalget, eventuelt udvidet i overensstemmelse med foregående stykke, mødes, uden at repræsentanterne for virksomhedens ledelse er tilstede.? L Det europæiske samarbejdsudvalg og dets forretningsudvalg kan lade sig bistå af eksperter efter eget valg, hvis dette er nødvendigt for udførelsen af deres opgaver. Fællesskabsvirksomheden eller den dominerende virksomhed i en fællesskabskoncern påtager sig udgifterne til ekspertbistand. Det europæiske samarbejdsudvalgs driftsudgifter afholdes af fællesskabsvirksomheden eller fællesskabskoncernens dominerende virksomhed, som ligeledes stiller tilstrækkelige materielle og økonomiske midler til rådighed for, at det europæiske samarbejdsudvalg kan varetage dets opgaver. Virksomheden påtager sig særligt udgifter til tilrettelæggelsen af møderne og tolkning samt det europæiske samarbejdsudvalgs eller forretningsudvalgs medlemmers opholds- og rejseudgifter, medmindre andet er aftalt. Den tid, som det europæiske samarbejdsudvalgs medlemmer bruger på møderne, betragtes som arbejdstid og godtgøres til normal tid. Virksomhedslederen har pligt til at sørge for, at sekretæren og medlemmerne af det europæiske samarbejdsudvalgs forretningsudvalg råder over tilstrækkelig tid til at varetage deres opgaver. Denne tid må dog ikke overstige hundrede og tyve timer om året for hvert medlem, medmindre der opstår særlige omstændigheder. Denne tid betragtes som arbejdstid og godtgøres til normal tid. I tilfælde af anfægtelse af den brugte arbejdstid fra arbejdsgiverens side, skal denne indbringe sagen for den kompetente jurisdiktion. Den tid, som sekretæren og medlemmerne af forretningsudvalget bruger på møder heri og i samarbejdsudvalget, trækkes ikke fra de hundrede og tyve timer. De dokumenter, der sendes til de ansattes repræsentanter, skal mindst omfatte en fransk version.? L Det europæiske samarbejdsudvalg vedtager en forretningsorden, som indeholder retningslinjer for udvalgets virke. Denne forretningsorden kan indeholde retningslinjer for, hvordan der skal tages højde for den indvirkning, som ændringer i fællesskabsvirksomhedens eller fællesskabskoncernens struktur eller størrelse, vil have på det europæiske samarbejdsudvalg. Undersøgelsen af sådanne ændringer kan finde sted på det årlige møde i udvalget. Virksomhedslederen eller dennes repræsentant og repræsentanterne for de ansatte kan på et møde i det europæiske samarbejdsudvalg indgå en aftale om at ændre udvalgets sammensætning. Fire år efter indførelsen af det europæiske samarbejdsudvalg i henhold til bestemmelserne i nærværende afsnit skal udvalget undersøge, om det skal fornys eller om der er behov for at indlede forhandlinger med henblik på indgåelse af den i paragraf L og L nævnte aftale. I sidstnævnte tilfælde, udgøres den særlige forhandlingsgruppe nævnt i paragraf L af medlemmerne af det europæiske samarbejdsudvalg og har beføjelser til at indgå ovennævnte aftale. Virksomhedslederen eller dennes repræsentant indkalder i den hensigt til et møde inden for en frist på seks måneder at regne fra slutningen af den fireårige periode. Det europæiske samarbejdsudvalg forbliver i funktion, indtil det er blevet fornyet eller udskiftet. 4. Afsnit : Fordeling af pladserne i en særlig forhandlingsgruppe og i et europæisk samarbejdsudvalg nedsat uden aftale? L Antallet af pladser i den særlige forhandlingsgruppe og i det europæiske samarbejdsudvalg nedsat i henhold til bestemmelserne i paragraf L fastsættes efter følgende regler :

6 a. Et medlem for hver af de i andet stykke i paragraf L nævnte stater i hvilken fællesskabsvirksomheden eller fællesskabskoncernen har en eller flere bedrifter eller virksomheder; b. Yderligere medlemmer i forhold til antallet af ansatte i bedrifterne eller virksomhederne ; disse yderligere pladser tildeles som følger : en plads for en stat i hvilken mindst 20% af de ansatte er beskæftiget, to pladser for en stat i hvilken mindst 30% af de ansatte er beskæftiget, tre pladser for en stat i hvilken mindst 40% af de ansatte er beskæftiget, fire pladser for en stat i hvilken mindst 50% af de ansatte er beskæftiget, fem pladser for en stat i hvilken mindst 60% af de ansatte er beskæftiget og seks pladser for en stat i hvilken mindst 80% af de ansatte er beskæftiget. Antallet af repræsentanter for de ansatte i et europæisk samarbejdsudvalg nedsat i henhold til bestemmelserne i paragraf L må dog ikke være lavere end tre eller højere end tredive. Herudover kan virksomhedslederen eller dennes repræsentant og de ansattes repræsentanter beslutte at inddrage repræsentanter for de ansatte i andre end de i andet stykke i paragraf L nævnte stater i den særlige forhandlingsgruppes eller det europæiske samarbejdsudvalgs arbejde. De inddragede medlemmer har ikke stemmeret i det pågældende organ. 5. Afsnit : Fælles bestemmelser? L Medlemmerne af den særlige forhandlingsgruppe og det europæiske samarbejdsudvalgs repræsentanter for de ansatte i bedrifter eller virksomheder i Frankrig udpeges af de ansattes fagorganisationer blandt deres valgte repræsentanter i samarbejdsudvalgene eller deres fagforeningsrepræsentanter i virksomheden eller koncernen og dette på grundlag af resultaterne ved sidste valg. Når det drejer sig om nedsættelse af en særlig forhandlingsgruppe eller et europæisk samarbejdsudvalg i en anden stat end Frankrig, gælder det samme for repræsentanterne for de ansatte i bedrifter eller virksomheder i Frankrig, som tilhører en fællesskabsvirksomhed eller fællesskabskoncern. For bedrifter og virksomheder i Frankrig fordeles pladserne mellem de forskellige personalekategorier alt efter, hvor mange personer de består af. De pladser, som hver personalekategori tildeles, fordeles mellem fagorganisationerne i forhold til, det antal valgte de har i disse personalekategorier. Her anvendes forholdstalsvalg med det største antal overskydende stemmers metode. Medlemmerne af den særlige forhandlingsgruppe og de ansattes repræsentanter i det europæiske samarbejdsudvalg nedsat i henhold til paragraf L og udpeget af bedrifter eller virksomheder i en af de i andet stykke af paragraf L nævnte stater, udover Frankrig, vælges eller udpeges i overensstemmelse med nationale regler eller praksis.? L Anfægtelser af udpegelsen af den særlige forhandlingsgruppes medlemmer og af det europæiske samarbejdsudvalgs repræsentanter for de ansatte i bedrifter eller virksomheder i Frankrig, indbringes for underetten ved fællesskabsvirksomhedens eller fællesskabskoncernens dominerende franske datterselskabs hjemsted. (De fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner, i hvilke der d. 15. december 1999 fandtes en aftale gældende for samtlige ansatte angående instanser eller andre retningslinjer for information, udveksling af synspunkter og dialog på fællesskabsniveau og som kun vil henhøre under bestemmelserne i paragraf L i Lovbogen om Arbejdsforhold efter udvidelsen af Rådets direktiv 94/45/CE af 22. september 1994 (vedrørende indførelse af et europæisk samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder eller fællesskabskoncerner til høring og information af arbejdstagerne) til at omfatte Det Forenede Kongerige, ved Rådets direktiv 97/74/CE af 15. december 1997, er ikke underlagt kravene i kapitel X i del III i bog IV i Lovbogen om Arbejdsforhold. Det samme gør sig gældende, hvis de underskrivende parter beslutter at forlænge aftalerne når disse udløber. Dog er de underlagt bestemmelserne i paragraf L i Lovbogen om Arbejdsforhold.)

7 ? L Hvis der ikke findes en fagorganisation i fællesskabsvirksomheden eller fællesskabskoncernen, hvis hjemsted eller hvis hjemsted for den dominerende virksomhed ifølge paragraf L 439-1, ligger i Frankrig, vælges de ansattes repræsentanter i den særlige forhandlingsgruppe eller i det europæiske samarbejdsudvalg i overensstemmelse med reglerne fastsat i paragraf L til L Det samme gælder, hvis der ikke findes en fagorganisation i den bedrift eller virksomhed, som ligger i Frankrig og som tilhører en fællesskabsvirksomhed eller en fællesskabskoncern underlagt kravet om indførelse af et europæisk samarbejdsudvalg eller en procedure til information, udveksling af synspunkter og dialog i en af de i andet stykke i paragraf L nævnte stater, på nær Frankrig, samt hvis denne bedrift eller virksomhed består af mindst halvtreds ansatte.? L Medlemmerne af den særlige forhandlingsgruppe, medlemmerne af det europæiske samarbejdsudvalg nedsat efter aftale eller ifølge paragraf L og repræsentanterne for de ansatte under en procedure til information, udveksling af synspunkter og dialog samt de eksperter, der har bistået dem, har i overensstemmelse med paragraf L tavshedspligt og diskretionspligt.? L Hvis en fællesskabsvirksomhed eller fællesskabskoncern pga. personalenedskæring ikke længere opfylder de i paragraf L nævnte krav om tærskler, kan det europæiske samarbejdsudvalg nedsat efter aftale eller ifølge paragraf afskaffes efter aftale. I mangel af aftale kan departementslederen for arbejde, beskæftigelse og erhvervsuddannelse eller den tilsvarende myndighed tillade afskaffelsen af det europæiske samarbejdsudvalg i tilfælde af, at en væsentlig og vedvarende personalenedskæring bringer arbejdsstyrken ned under de i paragraf L nævnte tærskler.? L Medlemmerne af den særlige forhandlingsgruppe og medlemmerne af et europæisk samarbejdsudvalg nedsat efter aftale eller ifølge paragraf L er dækket af den særlige beskyttelse indført af bestemmelserne i kapitel VI i nærværende del. Ingen ansat kan straffes eller afskediges pga. udøvelse af den i paragraf L omhandlede initiativret. Enhver modstridende beslutning eller handling er uden videre ugyldig.? L : Når en virksomhedskoncern i henhold til artikel L har nedsat et europæisk samarbejdsudvalg, kan den i paragraf L nævnte aftale eller en aftale indgået i koncernen indeholde bestemmelser om omlægning af betingelserne for udvalgets virke eller, hvis det bliver tilfældet, om afskaffelse af koncernens udvalg. Aftalens ikrafttræden afhænger af, at koncernens udvalg stemmer for denne. I tilfælde af afskaffelse af koncernens udvalg, er det europæiske samarbejdsudvalg underlagt bestemmelserne i paragraf L (Bestemmelserne i paragraf L finder anvendelse på koncerner dækket af en aftale indgået inden d. 22. september 1996: se nærmere oplysninger herom i paragraf L 439-6)

Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg 1)

Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg 1) LOV nr 281 af 06/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0008489 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

evaluering af kvaliteten af jeres aftale

evaluering af kvaliteten af jeres aftale evaluering af kvaliteten af jeres aftale formålet med øvelsen At analysere og evaluere kvaliteten af ESU-aftalen for gruppen ved at sammenligne den med en anden aftale og de juridiske rammer for direktivet

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner og spaltninger

Grænseoverskridende fusioner og spaltninger Grænseoverskridende fusioner og spaltninger En mini-guide til medarbejderes medbestemmelse Udarbejdet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold: 1. Indledning... 3 1.1. Guidens formål og opbygning....

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

EUROPÆISKE SAMARBEJDSUDVALG. DI s vejledning

EUROPÆISKE SAMARBEJDSUDVALG. DI s vejledning EUROPÆISKE SAMARBEJDSUDVALG DI s vejledning Indhold 1) Overblik...2 2) Direktivets formål... 3 3) Hvad er nyt i det reviderede direktiv?...4 4) Hvem er omfattet af direktivet?... 5 Virksomheden med bestemmende

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor.

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor. 5DPPHDIWDOHRPWHOHDUEHMGH 9HMOHGHQGHRYHUV WWHOVHDI'$RJ/2 *HQHUHOOHEHWUDJWQLQJHU I forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi har Det Europæiske Råd opfordret arbejdsmarkedets parter til at forhandle

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE L 330/14 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2010 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 25. november 2010 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET Bruxelles, den 27. juli 2005 (OR. en) RÅDET 2003/0277 (COD) PE-CONS 3632/05 DRS 15 SOC 243 CODEC 438 OC 353 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Forretningsorden for Allerød Byråd

Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til lov om kommunernes styrelse 2, stk. 4. Byrådets møder Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

AFTALE OM EUROPÆISK SAMARBEJDSUDVALG I VEOLIA ENVIRONNEMENT

AFTALE OM EUROPÆISK SAMARBEJDSUDVALG I VEOLIA ENVIRONNEMENT AFTALE OM EUROPÆISK SAMARBEJDSUDVALG I VEOLIA ENVIRONNEMENT Mellem Undertegnede, den Særlige Forhandlingsgruppe bestående af: - Tyskland : Peter STARRE - Belgien : Philippe DERON - Danmark : Finn KRISTIANSEN

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Initialer: ANE Sag: 306-2014-4887 Dok.: 306-2014-63165 Oprettet: 18. marts 2014 Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE BYRÅDETS MØDER Offentlige møder og møder for lukkede døre 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Følgende

Læs mere

om medarbejderes medbestemmelse i forbindelse med grænseoverskridende fusioner og spaltninger

om medarbejderes medbestemmelse i forbindelse med grænseoverskridende fusioner og spaltninger Vejledning om medarbejderes medbestemmelse i forbindelse med grænseoverskridende fusioner og spaltninger Udarbejdet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Ordforklaringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere