KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005 OBLIGATORISKE UDGIFTER EUR BEVILLINGERNES OPRINDELSE FRA KAPITEL FINANSIELLE TRANSAKTIONER OG INSTRUMENTER KONTO Reserve til lån og sikkerhedsstillelse for lån til tredjelande IOB BEVILLINGERNES ANVENDELSE TIL KAPITEL FINANSIELLE TRANSAKTIONER OG INSTRUMENTER ARTIKEL Det Europæiske Fællesskabs sikkerhedsstillelse for lånetransaktioner KONTO Indbetalinger til Garantifonden i forbindelse med nye transaktioner IOB DA DA

2 INDLEDNING 1. Reserve til garanti Artikel 15 i Rådets forordning (EF) nr. 2040/2000 af 26. september 2000 om budgetdisciplin fastsætter: "På Den Europæiske Unions almindelige budget opføres hvert år en reserve til dækning af behovet for tilførsel af midler til Garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande." Reserven, der er opført på budgettet for 2005, er 223 mio. EUR. I artikel 2 i forordningen af 31. oktober 1994 om oprettelse af en garantifond for aktioner i tredjelande anføres, at fonden tilføres midler fra det almindelige budget. Formålet med den foreslåede overførsel er at bemyndige Kommissionen til: - at fraføre et beløb på 140,11 mio. EUR på konto "Reserve til lån og sikkerhedsstillelse for lån til tredjelande" - at øge konto "Indbetalinger til Garantifonden i forbindelse med nye transaktioner" med det samme beløb. Når denne overførsel er vedtaget, vil Kommissionen kontere budgettet for den pågældende udgift som følge af overførslen af midler til Garantifonden. 2. Indbetalingssats Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1149/99 1 af 25. maj 1999 ændrede forordningen om oprettelse af Garantifonden for aktioner i tredjelande. Det fremgår af den ændrede tekst, at de indbetalinger fra Den Europæiske Unions almindelige budget, der skal tilføres fonden, udgør 9 % af transaktionsbeløbet. 3. Retningslinjer for tilførsel til Garantifonden I punkt 3 i bilaget til forordningen, som vedrører retningslinjerne for tilførsel til Garantifonden, anføres: "For så vidt angår Fællesskabets transaktioner vedrørende långivning eller låntagning eller garantier til finansieringsorganer efter en rammeordning, der strækker sig over flere år, og som har et mikroøkonomisk og strukturelt sigte, får fonden tilført midler i årlige trancher, der beregnes på grundlag af de årlige beløb, der er angivet i finansieringsoversigten i Kommissionens forslag, og som i givet fald er justeret på baggrund af Rådets afgørelse". Drejer det sig om Fællesskabets andre "transaktioner vedrørende långivning eller låntagning", f.eks. betalingsbalancelån til tredjelande, "uanset om de foretages i en eller flere trancher, beregnes det beløb, der skal indbetales til fonden, ud fra det samlede beløb for den transaktion, som Rådet har truffet afgørelse om" (punkt 2 i bilaget til forordningen). 4. Korrektion af de beløb, der skal indbetales til fonden I bilaget til forordningen i punkt 3, tredje afsnit, fastsættes: "Fra det andet år (for de transaktioner, der er omhandlet i punkt 3, første afsnit, ovenfor) korrigeres de beløb, der skal indbetales til fonden, for den forskel, der er konstateret den 31. december det foregående år mellem de skøn, der dannede grundlag for den foregående indbetaling, og de lån, der reelt er ydet i løbet af samme år. Den eventuelle forskel indbetales det derpå følgende år." 1 EFT L 139 af , s.1. DA 2 DA

3 Det hedder videre i bilaget i punkt 4: "Når Kommissionen indleder en tilførselsprocedure, gør den status over de transaktioner, som allerede har foranlediget indbetalinger, og hvis de oprindelige frister ikke er overholdt, foreslår den, at der tages hensyn hertil i beregningen af den første indbetaling, der skal foretages i begyndelsen af det næste regnskabsår til løbende transaktioner". I begge tilfælde er målet hele tiden, at de risici, der er forbundet med långivning og lånegarantier til løbende transaktioner, eller som med rimelighed kan forventes at opstå i årets løb, er dækket. 5. Beregningsgrundlag for de långivningstransaktioner, overførslen vedrører Beregningerne af indbetalingerne for hver af de beslutninger, overførslen vedrører, er følgende: (1) EIB Lande i Centraleuropa og Østeuropa, Middelhavslande, Latinamerika og Asien, Den Sydafrikanske Republik: Rådets afgørelse af 22. december 1999 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til projekter uden for Fællesskabet (Central- og Østeuropa, Middelhavslandene, Latinamerika og Asien samt Den Sydafrikanske Republik). Det samlede låneloft beløber sig til mio. EUR og dækker en periode på syv år fra den 1. februar 2000 for Central- og Østeuropa, Middelhavslandene, Latinamerika og Asien og fra den 1. juli 2000 for Den Sydafrikanske Republik, som slutter den 31. januar 2007 for alle regioners vedkommende 2. I overensstemmelse med Rådets afgørelse dækkes disse lån fra EIB af en garanti, der er begrænset til 65 % af det samlede lånebeløb. Fællesskabets garanti for de ydede lån begrænses til 65 % af det samlede låneloft på mio. EUR, et loft, der er blevet forhøjet som følge af Rådets successive afgørelser om ændring af den oprindelige afgørelse. For 2004 var det beregnede lånebeløb mio. EUR, mens de undertegnede lån pr udgjorde mio. EUR. Forskellen mellem skønnet, der er brugt som grundlag for indbetaling til fonden, og de faktisk undertegnede lån pr er 5 mio. EUR. EIB skønner, at den i 2005 er i stand til at undertegne lån for 2 805,50 mio. EUR. Under hensyntagen til garantisatsen og de foretagne korrektioner er grundlaget for indbetalinger til fonden i 2005 på 1 826,83 mio. EUR, dvs. et indbetalingsbeløb på 164,41 mio. EUR. (2) EIB - Ruslands Østersøkyst: Rådets afgørelse af 6. november 2001 (2001/777/EF) om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med en særlig långivningsaktion til fordel for udvalgte miljøprojekter i området langs Ruslands Østersøkyst som led i den nordlige dimension. Støttebeløbet i form af lån fra EIB er på 100 mio. EUR 3. I overensstemmelse med artikel 2 i Rådets afgørelse af 6. november 2001 er Fællesskabets garanti for de ydede lån ekstraordinært hævet til 100% af det samlede låneloft på 100 mio. EUR, der er fastsat af Rådet. For 2004 opererede man med lån på 75 mio. EUR. Da der ikke blev undertegnet lån i 2004, er forskellen mellem skønnet, der dannede grundlag for indbetalingen til fonden, og de faktisk undertegnede lån i mio. EUR. EIB skønner i øvrigt, at den i 2005 er i stand til at undertegne lån på 75 mio. EUR. Indbetalingsgrundlaget i 2005 er derfor nul. 2 3 EFT L 9 af , s.24. EFT L 292 af , s. 41. DA 3 DA

4 (3) EIB Rusland/det vestlige SNG: Rådets afgørelse af 22. december 2004 (2005/48/EF) om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til visse typer af projekter i Rusland, Ukraine, Moldova og Belarus. Støttebeløbet i form af lån fra EIB er på 500 mio. EUR 4. I overensstemmelse med artikel 3 i Rådets afgørelse af 22. december 2004 er Fællesskabets garanti for de ydede lån ekstraordinært hævet til 100 % af det samlede låneloft på 500 mio. EUR, der er fastsat af Rådet. EIB mener, at den i 2005 er i stand til at undertegne lån til et beløb af 150 mio. EUR. Indbetalingsgrundlaget i 2005 er derfor 13,50 mio. EUR. (4) Euratom-lån til tredjelande: Kommissionens afgørelse C(2004) 2817/3 om ændring af Kommissionens afgørelse af 13/12/2000 om ydelse af et Euratom-lån til K2R4-projektet (Ukraine) Efter den første afgørelse i 2000 blev Garantifonden tilført et beløb, der svarer til 9 % af 503 mio. EUR. Ved den nye afgørelse fra 2004 blev lånebeløbet reduceret til et beløb, der i euro svarer til 83 mio. dollars. Hvis der for at gøre det let anvendes en valutakurs på 1:1, skal der altså for 2005 fraføres et beløb på 37,8 mio. EUR. ******************** Tilførslen vedrørende disse forskellige transaktioner beløber sig altså til 140,11 mio. EUR, der skal overføres fra reserven til Garantifonden. 4 EUT L 21 af , s. 11. DA 4 DA

5 I. FORHØJELSE a) Budgetpost Indbetalinger til Garantifonden i forbindelse med nye transaktioner b) Tal pr. 07/03/2005 IOB 1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) p.m. 1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 0 2. Overførsler 0 3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) 0 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger 0 5. Uudnyttede/disponible bevillinger (3-4) 0 6. Behov indtil regnskabsårets udgang Foreslået forhøjelse Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A) - c) Nærmere begrundelse for forhøjelsen Se indledning DA 5 DA

6 II. FRAFØRSEL a) Budgetkonto Finansielle transaktioner og instrumenter - Konto Reserve til lån og sikkerhedsstillelse for lån til tredjelande b) Tal pr. 07/03/2005 IOB 1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 0 2. Overførsler 0 3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger 0 5. Uudnyttede/disponible bevillinger (3-4) Behov indtil regnskabsårets udgang (*) 0 7. Foreslået fraførsel Fraførsel i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A) 62,83 % (*) Uden betydning for en konto med formålsbestemte bevillinger eller reserver c) Nærmere begrundelse for fraførslen Se indledning DA 6 DA

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.XII.2004 C (2004) 4516 fin Vedr.: Statsstøtte nr. N 171/2004 Danmark Ændring af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17.

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. 8. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 10. november 2011 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 10. november 2011 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 10. november 2011 (*)»Offentlige kontrakter direktiv 2004/17/EF artikel 1, stk. 3, litra b) direktiv 92/13/EØF artikel 2d, stk. 1, litra b) begrebet»koncessionskontrakt

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere