Nøgletal. (I millioner euroer) Indgåede aftaler I Unionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765"

Transkript

1 EIB-Gruppen i 2000

2 Nøgletal (I millioner euroer) Indgåede aftaler I Unionen Ansøgerlandene (heraf bistanden inden tiltrædelsen) (1 618) (1 467) Partnerlandene Middelhavslandene (uden Cypern og Malta) Afrika, Vestindien og Stillehavet samt OLT Sydafrika Asien og Latinamerika Balkanlandene Lånetilsagn I Unionen Ansøgerlandene Partnerlandene Udbetalinger Af egne midler Af andre midler Tilvejebragte midler I EU-valutaer I andre valutaer Udestående Udlån af egne midler Garantier Finansieringsbidrag af budgetmidler Kort-, mellem- og langfristet låntagning Egenkapital Balancesum Tegnet kapital pr Heraf indbetalt

3 Indhold Side Meddelelse fra formanden 2 Rammer for aktiviteten og oversigt 4 EIB-Gruppens aktivitet i Bankens forretningsplan Bidrag til en afbalanceret udvikling af Unionen 8 Innovation 2000-initiativet 11 Forberedelse af ansøgerlandene på tiltrædelsen 13 Samarbejde med partnerlandene 16 Miljøbeskyttelse og forbedring af bymiljøet 18 EIB-Gruppen og de mindre og mellemstore virksomheder 20 Finansiering af transeuropæiske net 22 Investering i humankapital 25 Vidtspændende aktivitet på kapitalmarkederne 26 En effektiv finansiel formidler 30 Samarbejde med banksektoren 31 Institutionernes partner 32 Bredt produktudbud 32 Ledelsesstruktur 33 Direktionen 34 Bankens funktion 35 Organigram 36 Politik for information og transparens 38 Finansierbare projekter 39 Sammendrag af EIB-Gruppens balance 40 EIB-Gruppens adresser 41

4 I 2000 fortsatte Den Europæiske Investeringsbank med at fremme virkeliggørelsen af Den Europæiske Unions mål gennem såvel sin låntagning (29 mia EUR) som sin långivning (36 mia EUR). Meddelelse fra formanden Derudover koncentrerede Banken sin indsats om at løse sin hovedopgave, som er at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i Unionen (73% af långivningen i EU gik til investeringer i mindre begunstigede områder). ÐEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK side 2

5 Direktionen Et andet vigtigt mål, der blev opstillet sidste år, er innovation 2000-initiativet for fremme af investeringerne til fordel for Europas overgang til et innovationsog videnbaseret samfund, hvilket Det Europæiske Råd gjorde til sit hovedmål på mødet i Lissabon i marts Et stort skridt i retning af dette initiativs udmøntning var oprettelsen af EIB- Gruppen i juni Heri er Den Europæiske Investeringsfond blevet specialiseret i venturekapital og finansieringsbidrag til mindre og mellemstore virksomheder, hvilket sætter EIB-Gruppen i stand til at tilbyde mindre og mellemstore virksomheder samtlige de finansielle produkter, som deres udvikling i en hurtigt skiftende økonomi kræver. Uden for Den Europæiske Union var aktiviteten helt i tråd med Det Europæiske Råds henstillinger (især på mødet i Helsingfors i december 1999 og Nice i december 2000) koncentreret om Unionens østlige og sydlige naboer, hvor den styrkede tiltrædelsesprocessen og euro-middelhavspartnerskabet. Ud over fornyelsen af sin bistandsordning inden tiltrædelsen, der trådte i kraft i 2000, har EIB besluttet at samle sine finansielle teams i et enkelt direktorat med ansvar for finansieringerne i såvel EU som ansøgerlandene. Ved at anvende samme kriterier, projektudvælgelse og udlånsprocedurer søger EIB at lette de kommende medlemsstaters integration. På kapitalmarkederne fortsatte Banken sin brede og innovative låntagningsstrategi, der afspejler dens position som en af verdens førende ikkestatslige långivere med kreditværdigheden AAA. Hovedsigtet er at optimere omkostningerne ved middeltilvejebringelsen for at kunne tilbyde initiativtagerne de bedst mulige finansieringsvilkår. Fremover agter EIB at koncentrere sin indsats på områder, hvor den skaber størst mulig merværdi ved at bidrage til virkeliggørelsen af Den Europæiske Unions politiske mål i overensstemmelse med sine vedtægter og Det Europæiske Råds afgørelser. Det forudsætter en omlægning af vore interne procedurer og af vor udlånsaktivitet såvel som en udvikling i retning af øget transparens. Philippe Maystadt Bestyrelsesformand og formand for Banken side 3 MEDDELELSE FRA FORMANDEN

6 Rammer for aktiviteten og oversigt over 2000 De generelle rammer for aktiviteten i 2000 var præget af oprettelsen af EIB- Gruppen såvel som af Det Europæiske Råds retningslinier på møderne i Helsingfors (december 1999) og Lissabon (marts 2000), der lagde hovedvægten på forberedelserne til tiltrædelsen samt på etableringen af et viden- og innovationsbaseret samfund. I juni 2000 godkendte styrelsesrådet reformen af Den Europæiske Investeringsfond (EIF), der gjorde denne institution til EIB-Gruppens specialorgan for venturekapitalforretninger og garantier til fordel for mindre og mellemstore virksomheder. EIF er aktiv i EU, og dens aktivitet vil gradvis blive udvidet til ansøgerlandene for at fremme udviklingen af venturekapital og etableringen af virksomheder inden for højteknologi. Som svar på Det Europæiske Råds opfordringer har EIB-Gruppen indledt en række initiativer med henblik på at styrke sin kapacitet til effektivt at bidrage til dækning af EU- og ansøgerlandenes økonomiske behov. Strukturtilpasningen har gjort det muligt at anvende samme operationelle procedurer og regler for långivning og projektudvælgelse i og uden for Unionen. Denne reform sigter især mod at fremme overførslen af EU s regelværk til ansøgerlandene, hvilket er et af EIB s overordnede mål i forbindelse med forberedelserne til EU s udvidelse. Aktiviteten i ansøgerlandene i Centraleuropa steg betydeligt, nemlig til 2,9 mia (+ 24%). Over halvdelen blev finansieret via den ordning for bistand inden tiltrædelsen, som Banken har oprettet for egen regning og risiko. Siden Det Europæiske Råds møde i Lissabon (marts 2000) har EIB-Gruppen resolut indledt et nyt program for fremme af investeringer, der forbereder Europas omlægning til et viden- og innovationsbaseret samfund. Dette innovation 2000-initiativ supplerer EIB s traditionelle aktivitet og koncentrerer en betydelig del af finansieringsbidragene om fem hovedformål, nemlig forbedring af humankapitalen (uddannelse), forskning og udvikling, nye net på basis af informationsteknologi og kommunikation, innovationsspredning samt styrkelse af iværksætterånden i innovative mindre og mellemstore virksomheder. Medmindre andet er anført, er alle beløb i denne brochure udtrykt i millioner euroer. ÐEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK side 4

7 Dette initiativ åbner mulighed for ydelse af lån på mia i de kommende tre år. I samme sammenhæng har styrelsesrådet besluttet at fordoble loftet over EIB-Gruppens venturekapitalforretninger til 2 mia. Desuden har EIB-Gruppen ofret særlig opmærksomhed på problemerne i forbindelse med finansiering af projekter med positive miljøpåvirkninger. Det kom til en meget markant stigning i finansieringsbidragene på dette område, og direktoratet for projekter har lagt særlig vægt på metodikken for miljøevaluering af investeringerne såvel som på udarbejdelsen af en strategi for opfyldelse af Unionens forpligtelser til at forebygge klimaændringer. Banken har udvidet sit udbud af finansielle produkter og udviklet en række strukturerede finansieringsordninger, der sætter den i stand til bedre at dække de særlige behov i forbindelse med visse projekter, især for infrastrukturer for transport og telekommunikation. I 2000 indgik Banken aftaler om lån på 36 mia mod 31,8 mia i 1999 (+ 13%). Heraf var 30,6 mia koncentreret i EU, hvilket er en fremgang på 10%. De individuelle lån til regionudvikling repræsenterede 73%. Udbetalingerne beløb sig til 30,2 mia, heraf 26,8 mia i EU og 58% i EUR. De ca. 310 projekter, som Banken bedømte i 2000, førte til afgivelse af lånetilsagn på 40,9 mia mod 35,1 mia i 1999, hvilket svarer til en fremgang på 17%. Ultimo 2000 beløb det samlede udestående på lån af egne midler og garantier sig til 199 mia. Det samlede udestående på optagne lån udgjorde 159,9 mia. Balancesummen steg med 9% til 219,2 mia. Låntagningen beløb sig til 29 mia efter swaps. Den var fordelt på 136 forretninger og 11 valutaer. I alt 94% af aktiviteten på markederne efter swaps fandt sted i EUR, GBP og USD. Udbetalinger, indgåede aftaler og lånetilsagn ( ) Mio EUR Udbetalinger Indgåede låneaftaler Lånetilsagn En separat brochure, der foreligger på engelsk, fransk og tysk, indeholder fuldstændige statistiske oplysninger om aktiviteten i 2000 samt perioden tilligemed fortegneisen over de i årets løb finansierede projekter. Disse oplysninger fremgår ligeledes af den cd-rom, der er vedlagt denne brochure, samt af EIB's hjemmeside side 5 RAMMER FOR AKTIVITETEN OG OVERSIGT OVER 2000

8 EIB-Gruppens aktivitet i 2000

9 Bankens forretningsplan Bankens første forretningsplan blev udarbejdet, efter at styrelsesrådet i juni 1998 havde vedtaget de første strategiske rammer. Forretningsplanen gør det muligt at fastlægge en politik på mellemlang sigt og foretage en operationel prioritering i lyset af de mål, som styrelsesrådet opstiller for Banken. Den tjener ligeledes til en efterfølgende evaluering af Bankens aktivitet. Forretningsplanen spænder over tre år, men de strategiske perspektiver kan ændres i treårsperioden for at tage hensyn til nye mandater og udviklingen i den økonomiske baggrund. Den forretningsplan, der blev vedtaget i december 2000, dækker perioden Der er blevet opstillet fem hovedmål for långivningen, nemlig: Styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed samt fremme af regionudviklingsbestræbelserne; med henblik herpå vil samarbejdet med Europa-Kommissionen blive søgt styrket; Gennemførelse af innovation initiativet, hvis mål er at stimulere investeringerne til fordel for et videnog innovationsbaseret samfund; Forberedelse af ansøgerlandenes tiltrædelse; Fremme af Unionens politik for udvikling og samarbejde med partnerlandene; Tilskyndelse til miljøbeskyttelse og fremme af en varig udvikling, herunder bidrag til virkeliggørelsen af de mål, der fremgår af Kyotoprotokollen. Desuden vil EIB fortsat udvide og modernisere sit udbud af finansieringsordninger i takt med markedsudviklingen og med henblik på en bedre dækning af sine kunders behov. Den vil desuden fortsætte sin revision af politikken for prissætning af lånene. Den merværdi, som EIB-Gruppens finansieringsbidrag skaber til gavn for løsningen af dens opgaver i Unionen, forbliver hovedsigtet med aktiviteten i de kommende år og ikke maksimering af omsætningen. EIB s hovedsæde i Luxembourg side 7 EIB-GRUPPENS AKTIVITET I 2000

10 Bidrag til en afbalanceret udvikling af Unionen En afbalanceret udvikling af Unionen er Bankens hovedopgave ifølge Romtraktaten, og det blev bekræftet i Amsterdamtraktaten i juni Derfor går gennemsnitlig over to tredjedele af de individuelle lån til en lang række investeringer i tilbagestående områder eller områder med strukturvanskeligheder. Med henblik på opnåelse af synergi med Fællesskabets strukturfonde kompletterer Banken tilskuddene af budgetmidler og fremmer derved en optimal fordeling af midlerne. Dette samarbejde vil blive styrket som et led i udmøntningen af Agenda 2000, der fastlægger rammerne for Unionens struktur- og samhørighedspolitik i perioden Regionudvikling : 94 mia Mål nr. 1 Mål nr. 2 Multiregionale lån Globallån 73% af de individuelle lån går til regionudvikling I 2000 bevilgede Banken i synergi med Unionens strukturfonde 13,7 mia i individuelle lån eller 73% af sine individuelle lån i EU til projekter i tilbagestående områder eller områder med strukturvanskeligheder. Inklusive globallånene til mindre investeringer i udviklingsområder har Banken dermed stillet ca. 20 mia til rådighed for regionudvikling. Udbygning af infrastrukturerne for kommunikation som er en forudsætning for øget skabelse af nye aktiviteter og finansiering af projekter for miljøbeskyttelse er blandt hovedmålene i de tilbagestående områder. Forbedringer af livskvaliteten tegnede sig for 2,8 mia, der gik til projekter for miljøbeskyttelse, genoplivning af byer og udbygning af den kollektive transport samt etablering eller modernisering af infrastrukturer i sundhedssektoren. Sideløbende hermed gik 8,8 mia til infrastrukturer for transport, telekommunikation og energioverførsel. Disse finansieringsbidrag var særlig store i Spanien, Regionudvikling Individuelle lån fordelt på sektorer i 2000 I alt Mio EUR % Energi Kommunikation Vandforvaltning m.v Byforbedring Industri og tjenester Uddannelse og sundhed Individuelle lån Globallån ÐEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK side 8

11 EIB-forum: Regionudvikling - Effektiv udnyttelse af de økonomiske midler Det sjette EIB-forum samlede den 19. og 20. oktober 2000 ca. 350 specialister fra regerings- og politikerkredse, europæiske institutioner og administrationer samt industri- og banksektoren. De drøftede de årsager til succes og fiasko, der ligger til grund for de forskellige resultater, som de europæiske regioner kan fremvise. I sin åbningstale understregede EIB s formand Philippe Maystadt, at Agenda 2000, der fastlægger de økonomiske rammer for EU-budgettet frem til 2006, ikke forudser nogen betydelig forøgelse af udgifterne til regionudvikling. Man kan derfor kun opnå bedre resultater i de kommende år ved at anvende de disponible økonomiske midler mere effektivt. Drøftelserne vedrørte nødvendigheden af en god koordination mellem alle fremtrædende aktører i regionerne såvel som mellem disse og dels de regeringer, de er underlagt, dels Europa- Kommissionen. Drøftelserne understregede ligeledes nødvendigheden af et nært samarbejde mellem Europa-Kommissionen og EIB, der er en forudsætning for en effektiv udnyttelse af regionalstøtten. Kun en konstant stræben efter samordning af EU-institutionernes, de nationale eller lokale myndigheders og de lokale aktørers indsats gør det muligt at tage de nye udfordringer op, som det forestående informationssamfund indebærer. Denne samordning er ligeledes en forudsætning for især udvidelsen af Den Europæiske Union, der vil øge de regionale uligheder i Unionen i hidtil ukendt grad. Wolfgang Roth, næstformand i EIB Æresgæsten var Günter Grass, der modtog Nobelprisen i litteratur i Han tegnede billedet af en bank, der ligeledes har et socialt sigte og investerer der, hvor behovet er mest akut:»i dagens Europa, hvor forskellen mellem rig og fattig er enorm, er der ingen mangel på lejlighed til at støtte underudviklede regioner«. I sin afslutningstale resumerede næstformand i EIB Wolfgang Roth drøftelserne således:»koordination er nøgleordet«. De nødvendige forudsætninger for at gøre et projekt til en succes er: En klar vision, mobilisering af alle ressourcer til fordel for en strategi for virkeliggørelse af denne vision og koordination af samtlige deltageres indsats.»enhver politiks succes afhænger uden undtagelse af valget af et klart mål og en effektiv organisation. Det samme gælder regionalpolitik den skal organiseres«. Angående specielt Central- og Østeuropa kan man ikke forvente, at EU s regionalpolitik, der i øjeblikket indebærer et højt støtteniveau, kan udvides uændret til ansøgerlandene. Det er derfor nødvendigt at udnytte de økonomiske ressourcer bedre. Det betyder, at EIB som Unionens finansieringsinstitution fremover skal spille en større rolle med henblik på at fremme udviklingen af samtlige ugunstigt stillede regioner i Unionen. Et sammendrag af indlæggene på EIB-forum 2000 fremgår af EIB-Information nr. 106 af december 2000, som kan rekvireres gratis hos hovedafdelingen for information og kommunikation (e-post: side 9 REGIONUDVIKLING

12 Grækenland, Italien og Portugal, men også i Det Forenede Kongerige. Endelig styrker ca. 2,1 mia den økonomiske dynamik, idet de var forbeholdt projekter for udvidelse, modernisering eller etablering af industrivirksomheder. Disse projekter bidrager især til at øge den europæiske industris internationale konkurrenceevne, specielt i følgende sektorer: Biler, el- og elektronikudstyr, metalforarbejdning samt papir og gummi. Den nødvendige tilpasning af industrien, styrkelse af industriens konkurrenceevne og fremme af effektive virksomheder, der kan klare sig i den internationale konkurrence og skabe beskæftigelse, hører til de største økonomiske udfordringer. 50% af lånene til regionudvikling gik til mål nr. 1-områder I 2000 modtog de tilbagestående regioner (mål nr. 1) mio i individuelle lån. De østtyske delstater tegnede sig for mio, samhørighedslandene (Grækenland, Spanien, Irland og Portugal) for og Mezzogiorno for 955 mio. Infrastrukturerne for kommunikation samt nettene for telekommunikation og energioverførsel modtog 60% af de samlede finansieringsbidrag og bidrog dermed til at afbøde virkningerne af visse områders afsides beliggenhed. Andre 13% gik til miljøbeskyttelse og forbedring af bymiljøet, hvortil kommer 16% til industrien. Endelig fremmede 11% af de individuelle lån projekter i sundheds- og uddannelsessektoren. Fremskyndelse af den økonomiske tilpasning I de områder, der falder ind under mål nr. 2 og dermed modtager støtte til økonomisk og social omstilling på grund af strukturvanskeligheder, beløb de individuelle lån sig til mio. Her tegnede infrastrukturerne for transport sig for hovedparten (35%), efterfulgt af miljøbeskyttelse og forbedring af bymiljøet (16%), som der lægges stor vægt på. Industri og tjenesteydelser modtog 18%, og sundheds- og uddannelsessektoren 7%. Det bør understreges, at 80% af de EIBfinansierede projekter i disse sektorer gennemføres i udviklingsområder og dermed bidrager til at bringe dem på niveau med de mere begunstigede områder i EU. Fremme af finansieringen af net I telesektoren indgik mio i finansieringen af netinfrastrukturer til gavn for flere udviklingsområder eller et helt land. Synergi med Europa-Kommissionen Med henblik på en yderligere styrkelse af de operationelle forbindelser med Europa- Kommissionen indgik Banken og Europa- Kommissionen forskellige samarbejds- og rammeaftaler, der skal gøre det muligt at øge Bankens bidrag til bedømmelsen af projekter, hvortil der ydes tilskud, og forbedre koordinationen af EIB-Gruppens indsats med Europa-Kommissionens. Endelig bidrog Banken til programmeringen af de strukturelle tiltag for , ligesom den på opfordring fra de øvrige parter medvirker ved udmøntningen af den nye EØS-finansieringsordning. ÐEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK side 10

13 Innovation 2000-initiativet Med henblik på udmøntning af stats- eller regeringschefernes retningslinier for etablering af en europæisk økonomi baseret på viden og innovation som fastlagt på mødet i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 har EIB indledt sit innovation 2000-initiativ. I de tre kommende år vil EIB-Gruppens støtte til Lissabonstrategien således blive udfoldet ifølge dette særlige program for ydelse af mellem- og langfristede lån på mia EUR. Innovation 2000-initiativet indebærer ingen forøgelse af finansieringsbidragene, men snarere en kvalitativ omlægning af EIB-Gruppens aktiviteter til fordel for sektorer med stor teknologisk merværdi og betydning for fremtiden. Innovation 2000-initiativet i hovedpunkter Dette initiativ med en løbetid på tre år har fem formål, nemlig: Styrkelse af de mindre og mellemstore virksomheder og deres iværksætterånd, især gennem forøgelse af venturekapitalforretningerne til fordel for innovative mindre og mellemstore virksomheder i EU. Denne aktivitet udfoldes af Den Europæiske Investeringsfond (EIF), der er EIB- Gruppens venturekapitalorgan. Spredning af innovation gennem finansiering af investeringer af ethvert omfang, der gennemføres af såvel offentlige myndigheder som virksomheder, med henblik på spredning og anvendelse af innovation samt tilegnelse af de nødvendige forudsætninger for at kunne udnytte den nye teknologi. Forskning og udvikling gennem støtte til offentlige og private forskningsprogrammer især sådanne, som forener virksomheder og offentlige organer udbygning af infrastrukturer for forskning, videncentre eller struktrurer, der letter mindre og mellemstore virksomheders adgang til forskningsprogrammer. Net for IT-teknologi og kommunikation gennem finansiering af transeuropæiske bredbånds- og multimedienet samt materielle eller virtuelle infrastrukturer for lokal adgang til disse net, især i EU s mindre udviklede regioner. Forbedring af humankapitalen gennem modernisering og informatisering af skoler, gymnasier og universiteter samt ydelse af lån til uddannelsescentre for informationsteknologi. side 11 INNOVATION 2000-INITIATIVET

14 Første resultater Siden iværksættelsen af innovation initiativet har EIB godkendt projekter for modernisering af universiteter og skoler, udbygning af tele- og internetforbindelser, audiovisuelt udstyr samt forskning og udvikling i lægemiddelsektoren. De i 2000 indgåede aftaler beløb sig til 1,6 mia fordelt på 11 EU-lande og vedrørte venturekapital (214 mio), uddannelse (448 mio) samt telekommunikation og tv (965 mio). Innovation 2000-initiativet på det audiovisuelle område Den 19. december 2000 præsenterede Viviane Reding, kommissionsmedlem med ansvar for kultur og AV-politik, og formanden for EIB-Gruppen Philippe Maystadt i Bruxelles en ny samarbejdsstrategi mellem Europa-Kommissionen, EIB og EIF på det audiovisuelle område. Dette nye aktivitetsområde for EIB-Gruppen falder ind under innovation 2000-initiativet. Der blev præsenteret fire konkrete tiltag: Ydelse af globallån (kreditlinier) fra EIB til banker med speciale i AV-området med henblik på finansiering af mindre og mellemstore virksomheder, der producerer AV, udvikler AV-teknologi eller fungerer som underleverandører på området. Visse af disse globallån kan supplere offentlige bistandsordninger for AV-produktion, medens andre kan omfatte risikodeling og udnytte eksterne garantikilder, især EIF. Mellem- og langfristet EIB-finansiering i samarbejde med banksektoren af store private eller offentlige koncerner for tv-produktion og AV-produktion eller -distribution, der investerer i infrastrukturer (studier, digitalt udstyr, sendere osv.) eller AV-produktion (produktion af film samt produktion eller distribution af AV-produkter eller kataloger). Finansiering af venturekapitalfonde for AV-sektoren gennem EIF s erhvervelse af kapitalandele. EIF, der optræder som en fond for andre fonde, vil derved kunne fremme et meget specialiseret område, hvor mangelen på økonomiske midler og aktører på europæisk plan hindrer skabelsen af et effektivt venturekapitalmarked. En række forretninger er afsluttede eller under gennemførelse. De vedrører især oprettelsen af specialiserede fonde af TIME-typen (Telecom, Internet, Media, Entertainment). Fælles tiltag for EIB-Gruppen og Europa-Kommissionen til fordel for AV-industriens udvikling, især på film- og tv-området, eller uddannelse af de økonomiske aktører på området. Disse tiltag sigter mod at forbedre komplementariteten mellem EIB-Gruppens bankmidler og EU s tilskud via Media Plus-programmet, der har et budget på 400 mio EUR og spænder over fem år. ÐEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK side 12

15 Forberedelse af ansøgerlandene på tiltrædelsen Siden 1990 har EIB ydet lån i ansøgerlandene på over 14 mia, deraf 2,9 mia i Denne indsats, der udfoldes med henblik på overførsel af Fællesskabets regelværk, bidrager til at bringe ansøgerlandene økonomisk på niveau med EU-landene forud for tiltrædelsen. Disse finansieringsbidrag ydes dels ifølge et EU-mandat på 8,7 mia for Central- og Østeuropa frem til 2007, dels inden for rammerne af den bistandsordning inden tiltrædelsen på 8,5 mia, som Banken har oprettet på eget initiativ og for egen regning og risiko frem til Ansøgerlandene : 10 mia I 2000 beløb lånene i ansøgerlandene, der alle ligger i Centraleuropa, sig til mio. Heraf blev mio afholdt af bistanden inden tiltrædelsen. Hovedvægten ligger på kommunikation Et veludbygget kommunikationsnet, der opfylder EU s normer, er en væsentlig forudsætning for et økonomisk opsving og en vellykket integration af ansøgerlandene. Derfor lægger EIB hovedvægten på finansiering af jernbane- og vejforbindelser, havne, lufthavne, flyveledning samt telenet. Finansieringsbidragene til infrastrukturer for kommunikation beløb sig i 2000 til 1,5 mia. De gik til jernbanenet, istandsættelse af det eksisterende vejnet, anlæg af nye motorveje, sø- og lufttransport samt telekommunikation. Øget støtte til miljøbeskyttelse og bevarelse af bymiljøet Der ofres stigende opmærksomhed på projekter for miljøbeskyttelse og forbedring af bymiljøet. Hertil udlånte Banken 496 mio, fordelt på programmer for vand- og affaldsforvaltning, modernisering af metroer og sporveje samt etablering af kombinerede byinfrastrukturer. Desuden bevilgede Banken 250 mio i Rumænien, nemlig til udbedring af grundlagsinfrastrukturer efter oversvømmelser, ligesom den skænkede EUR til redningsarbejdet i de katastroferamte områder. Fremme af industrisektoren Desuden fremmer Banken industrisektoren i ansøgerlandene, især via globallån til finansieringsinstitutioner, banker fra EU-lande, der er etablerede i området, eller nationale institutter. Ansøgerlandene Bevilgede lån i 2000 Mio EUR Polen 941 Rumænien 853 Tjekkiet 385 Slovakiet 242 Ungarn 240 Bulgarien 160 Slovenien 65 Estland 42 Letland 10 Litauen 10 Ansøgerlandene (*) (*) Heraf bistanden inden tiltrædelsen: mio. side 13 ANSØGERLANDENE

16 En grundlæggende indsats som forberedelse til udvidelsen Siden 1990 har finansieringsbidragene i de ti centraleuropæiske ansøgerlande samt Cypern og Malta udgjort 14,2 mia, heraf 4,5 mia inden for rammerne af den supplerende bistandsordning inden tiltrædelsen, som Banken iværksatte primo EIB er hurtigt blevet den største kilde til international finansiering af projekter i Centraleuropa. Særlige bestræbelser til fordel for kommunikationsprojekter Transportsektoren dominerer Bankens aktivitet med 47% af den samlede långivning, heraf 1,7 mia til jernbaner og 700 mio til bytransport. Telesektoren har ligeledes en betydelig vægt, idet den har modtaget EIBlån på 2 mia. Disse infrastrukturer for kommunikation styrker forbindelserne med EU og skaber grundlag for en videre udvikling og en vellykket økonomisk integration. Miljøbeskyttelse bliver en stadig vigtigere opgave Talrige projekter i transport- og energisektoren bidrager til at beskytte miljøet og forbedre bymiljøet. Banken har således især finansieret omfattende projekter for kollektiv transport, såsom metroer i Budapest og Prag samt sporveje i Krakow, Timisoara og Bukarest. Sideløbende hermed har EIB fremmet talrige kommunale infrastrukturprojekter for retablering af belastede miljøer, især i forbindelse med vandforsyning, kloakering og kollektiv energiudnyttelse. Øget synergi mellem EU s finansieringskilder Samarbejdet mellem Banken og Europa- Kommissionen har bidraget til en bedre synergi mellem EU s finansieringsordninger samt til at maksimere deres virkninger. Banken og Europa-Kommissionen har arbejdet nært sammen om udarbejdelsen og finansieringen af et betydeligt antal projekter i samtlige sektorer, der kan fremmes af EIB. Desuden samarbejder Banken, når det er i projektets interesse, med andre multilaterale finansieringsinstitutioner i området, især Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling samt Verdensbanken. Udvikling af kapitalmarkederne i Centraleuropa EIB begyndte allerede i 1996 at optage lån i de central- og østeuropæiske valutaer. På euromarkedet har den således udbudt obligationsemissioner i tjekkiske, estiske og slovakiske kroner, men også i polske zloty. Disse obligationer har bidraget til at kanalisere den vesteuropæiske opsparing til området. I 1997 undertegnede Banken rammeaftaler om emission på de nationale markeder i ungarske forint og tjekkiske kroner, der gjorde det muligt at etablere toneangivende lån med lang løbetid på dette delmarked og samtidig tiltrække den lokale opsparing. Generelt har Banken, i det omfang den nationale lovgivning tillod det, kunnet tilbyde lån i lokale valutaer, hvilket fjerner låntagernes valutakursrisiko. ÐEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK side 14

17 Miljøbeskyttelse i ansøgerlandene Siden 1990 har 2,3 mia eller 16% af den samlede långivning i tiårsperioden direkte fremmet projekter for miljøbeskyttelse. De gik således til kloakering og spildevandsbehandling, affaldsbehandling og genplantning af skov, men også til forbedring af bymiljøet (metroer og sporveje, fjernvarme mv.). I 2000 tegnede miljøprojekter sig for knap en fjerdedel af finansieringsbidragene. Den markante vækst i Bankens finansieringsbidrag til dette formål afspejler såvel den stigende bevidstgørelse i de pågældende lande til fordel for en varig udvikling som opbygningen af en lokal kompetence ved hjælp af midler fra Europa- Kommissionens PHARE-program. Finansieringen af disse investeringer, der direkte vedrører miljøproblemer, bidrager i høj grad til overholdelsen af EU-bestemmelserne og letter dermed ansøgerlandenes forberedelser til tiltrædelsen. I øvrigt har flere ansøgerlande allerede vedtaget en miljølovgivning, der er direkte inspireret af EU s. Som et led i sin projektbedømmelse undersøger EIB desuden miljøpåvirkningerne nøje, hvorefter den om fornødent kræver, at der gennemføres passende foranstaltninger under henvisning til de gældende EU-normer. Tallinn Riga Vilnius Warszawa Praha Finansierede miljøprojekter i ansøgerlandene Bratislava Budapest Fjernvarme/ kraftvarmeproduktion Bytransport Vandforvaltning Byinfrastrukturer Genplantning af skov Genopbygning efter oversvømmelser Ljubljana Bucuresti Sofia Nicosia side 15 ANSØGERLANDENE

18 Samarbejde med partnerlandene Siden 1960 erne har EIB bidraget aktivt til Unionens politik for samarbejde med ca. 150 tredjelande. Partnerlandene : 9 mia 2000 I de lande, der er omfattet af euro-middelhavspartnerskabet, fremmer EIB virkeliggørelsen af Barcelonaprocessens mål med sigte på etablering af et frihandelsområde mellem deltagerlandene og EU. Desuden deltager den i Europas solidaritetstilkendegivelser over for landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet, ligesom den bidrager til stabilitetspagten for Sydøsteuropa. Endelig støtter den visse typer projekter af fælles interesse for EU og landene i Asien og Latinamerika. De nærmere bestemmelser om Bankens samarbejde fremgår af de flerårige mandater, som EU har overdraget Banken ( 1 ) Middelhavsområdet AVS Sydafrika Asien og Latinamerika Balkan Middelhavslandene Bevilgede lån i 2000 I alt Mio EUR Heraf risikovillig kapital Euro-middelhavspartnerskabet I 2000 fremmede EIB virkeliggørelsen af målene for euro-middelhavspartnerskabet, der sigter mod at skabe et område med økonomisk stabilitet og velstand, med sin långivning på mio, hvoraf 21 mio havde form af risikovillig kapital af EU s budgetmidler. Heraf gik 375 mio til Tyrkiet inden for rammerne af Bankens finansieringsordning for genopretning af den tyrkiske økonomi efter jordskælvene i Hovedvægten lå især på modernisering af den private sektor, herunder mindre og mellemstore virksomheder, udvikling af den finansielle sektor samt forbedring af infrastrukturerne og miljøbeskyttelsen. Banken genoptog sin aktivitet i Syrien, idet den finansierede anlæg for eltransformation og -transmission. Den 10. april 2001 holdt EIB s bestyrelse møde i Cairo. At dette årlige møde uden for Bankens hovedsæde fandt sted i Egypten, viser, hvilken betydning EIB tillægger landet på såvel det økonomiske som det politiske område. Francis Mayer, der er næstformand i EIB med ansvar for aktiviteten i euro-middelhavspartnerskabslandene, bekræftede i øvrigt EIB s vilje til at øge sine finansieringsbidrag til fordel for projekter i Egypten såvel som i hele Middelhavsområdet. Tyrkiet 575 Tunesien Algeriet Egypten 100 Marokko 83 Syrien 75 Jordan Gaza/ Jordans vestbred 13 3 Middelhavslandene ( 1 ) Jf. tabel G, Konventioner, finansprotokoller og afgørelser, der var gældende eller under forhandling pr. 1. april 2001, i det statistiske bilag hertil (disse oplysninger findes ligeledes på den vedlagte cd-rom og på EIB s hjemmeside ÐEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK side 16

19 Afrika, Vestindien og Stillehavet samt de oversøiske lande og territorier I AVS-landene og OLT var Banken aktiv i 25 lande, idet den bidrog til gennemførelsen af fem regionale projekter. Den stillede i alt 401 mio til rådighed, heraf 215 mio i risikovillig kapital. Indsatsen var specielt koncentreret om at fremme den private sektors udvikling. AVS-landene og OLT Bevilgede lån i 2000 I alt Mio EUR Heraf risikovillig kapital Afrika Sydlige Centrale og ækvatoriale Vestlige Regionale i Afrika Vestindien Stillehavet 3 3 AVS-landene 50 OLT 7 AVS-landene og OLT Som et udtryk for solidaritet med de fattigste lande besluttede EIB at bidrage med 70 mio til nedbringelsen af et dusin landes gæld inden for rammerne af gældslempelsesinitiativet for stærkt gældstyngede fattige lande (HIPC). Sydafrika 140 mio stilledes til rådighed for telekommunikation, industri og mindre infrastrukturer af lokal interesse. Asien og Latinamerika Der blev i 2000 indgået aftaler om lån på 532 mio, nemlig 400 mio i Latinamerika og 132 mio i Asien. Over tre fjerdedele af disse lån var forbeholdt investeringer i den private sektor til støtte for fællesforetagender, der forener dels europæiske iværksættere og banker, dels partnere fra de pågældende lande. Asien og Latinamerika Bevilgede lån i 2000 Mio EUR Latinamerika 400 Brasilien 205 Argentina 147 Mexico 48 Asien 132 Indonesien 70 Bangladesh 36 Thailand 26 Asien og Latinamerika 532 Balkan EIB bidrog til stabilitetspagten for Sydøsteuropa ved at udlåne i alt 154 mio i området. De indgik i opførelsen af en bro over Donau mellem Bulgarien og Rumænien, istandsættelsen af eltransmissionsnettene i Bosnien-Hercegovina og forbedringen af den vigtigste nordsyd-korridor i Albanien. I alt fem af de fjorten projekter, der indgår i startpakken, har nu modtaget finansieringsbidrag på 548 mio. side 17 PAYS PARTENAIRES

20 Miljøbeskyttelse og forbedring af bymiljøet Bankens indsats på miljøområdet omfatter såvel miljøbeskyttelse vandforvaltning, affaldsbehandling, bekæmpelse af luftforurening, udbredelse af ikkeforurenende industriprocesser og bekæmpelse af jordforurening som forbedring af bymiljøet kollektive transportsystemer i egen tracé og byfornyelse, herunder istandsættelse af sociale boliger. Miljøbeskyttelse og forbedring af bymiljøet : 34 mia EIB yder et meget konkret bidrag til virkeliggørelsen af Unionens miljøpolitik, ikke blot gennem finansiering af egentlige projekter for miljøbeskyttelse, men også ved systematisk at tage hensyn til miljøet ved bedømmelsen af alle de projekter, som den finansierer. Overholdelsen af de gældende miljønormer og iværksættelsen af de bedst egnede beskyttelsesforanstaltninger under efterlevelse af EU-lovgivningen er en nødvendig forudsætning for, at EIB kan yde lån. Siden 1996 har lånene til miljøbeskyttelse repræsenteret ca. 25% af Bankens samlede långivning i EU. Det kom i 2000 til en markant aktivitetsstigning, idet 34% af de individuelle lån i EU gik til miljøformål. Desuden lagde Banken særlig vægt på projekter, der bidrager til at forbedre miljøet i ansøgerlandene Miljøbeskyttelse Forbedring af bymiljøet Globallån Miljøbeskyttelse og bymiljø i 2000 Mio EUR Miljøbeskyttelse Vandmiljø og -forvaltning Affaldsforvaltning 771 Bekæmpelse af luftforurening Bymiljø By- og forstadstransport Byforbedring Individuelle lån Globallån I 2000 viste de individuelle lån til miljøbeskyttelse betydelig fremgang i forhold til 1999 (+ 40%), nemlig til 6,4 mia. Hertil kommer ca. 2 mia i sublån under globallån til projekter for spildevandsbehandling og byforbedring, især i Tyskland. Dermed stillede Banken over 8,4 mia til rådighed for miljøforbedringer i % til miljøbeskyttelse De individuelle finansieringsbidrag til miljøbeskyttelse beløb sig til 3,6 mia. De var fordelt på spildevandsbehandling og vandforsyning, behandling af husholdningsaffald, sædvanligvis i forbindelse med varmeog elproduktion, samt bekæmpelse af toksiske emissioner fra industrien. Fortsat støtte til byforbedring og bytransport Enhver forbedring af levevilkårene i byområderne afhænger først og fremmest af bekæmpelsen af trafikgenerne. Derfor har Banken i mange år fremmet udviklingen af kollektive transportsystemer i egen tracé. I 2000 finansierede den således projekter for sporveje, metroer og bybaner i en halv snes byer, ligesom den bidrog til opførelsen af ringveje og tunneler for aflastning af bycentre. Desuden har EIB støttet talrige initiativer for byfornyelse samt istandsættelser af sociale boliger i ugunstigt stillede områder i Det Forenede Kongerige. ÐEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK side 18

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank 1999 Årsberetning Den Europæiske Investeringsbank Nøgletal I millioner euroer 1999 1998 Indgåede låneaftaler 31 800 29 526 I Unionen 27 765 25 116 Uden for Unionen 4 035 4 410 Ansøgerlandene 2 373 2 375

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Mine damer og herrer styrelsesrådsmedlemmer Velkommen til styrelsesrådet for Den Europæiske

Læs mere

EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2002

EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2002 EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2002 Nøgletal for EIB-Gruppen Mio EUR Den Europæiske Investeringsbank Aktiviteten i 2002 Indgåede aftaler I Unionen I ansøgerlandene I partnerlandene Lånetilsagn I Unionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e Årsberetning 2006 Del 1 Aktivitetsberetning EIB-Gruppens årsberetning 2006 består af tre separate dele: Ativitetsberetningen, der præsenterer EIB-Gruppens aktivitet i det forløbne år og udsigterne for

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 529 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen Finansiering af MEGA infrastrukturprojekter Den Europæiske Investeringsbank (EIB) Adam Bruun og Max Jensen København 11. maj 2011 Den Europæiske Investeringsbank EU s finansieringsinstitution... Grundlagt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Årsberetning 2004. Del I. Aktivitetsberetning. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

Årsberetning 2004. Del I. Aktivitetsberetning. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e Årsberetning 2004 Del I Aktivitetsberetning D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e Årsberetning 2004 DelI Aktivitetsberetning EIB-Gruppens årsberetning 2004 består af tre

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere