AB Duegården 2000 Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB Duegården 2000 Frederiksberg"

Transkript

1 AB Duegården 2000 Frederiksberg Den 14. september 2011 Til Pengeinstitutankenævnet og Realkreditankenævnet Vedrørende AB Duegårdens klage over Nykredit Pengeinstitutankenævnets sag 1067/2010 Realkreditankenævnets sag Andelsboligforeningen har modtaget kopi af Nykredits svar II, hvori Nykredit fastholder sine anbringender. Indledningsvis skal foreningen erklære sig enig i ankenævnenes og Nykredits vurdering af rækkefølgen af sagens behandling i de to ankenævn, nemlig at sagen først behandles i Pengeinstitutankenævnet og dernæst i Realkreditankenævnet. Andelsboligforeningen forventer, at de to ankenævn koordinerer sagsbehandlingen mellem sig, således at ubesvarede spørgsmål ikke falder mellem to stole. På en ekstraordinær generalforsamling den 31. august 2011 pålagde generalforsamlingen bestyrelsen at indgive konkursbegæring. Som led heri var det forudsat, at klagesagerne opretholdes. Efter skifteretsbehandling den 8. september 2011 er der jfr. Konkursloven indledt forsøg på en rekonstruktion af andelsboligforeningen. Foreningen har en række bemærkninger til Nykredits svar II og finder ikke anledning til at ændre på sine tidligere fremsendte klagepunkter eller bemærkninger, herunder primært at andelsboligforeningen skal behandles som en almindelig forbruger, at swaplån er uegnede til andelsboligforeninger, at Nykredit ikke har informeret om risici ved rentefald og at den regnskabbsmæssige behandling af swap var ukendt. I sit svar II fralægger Nykredit sig ethvert ansvar og påstår, at Nykredit ikke kan bebrejdes noget; den ugunstige markedsudvikling, andelsboligforeningen selv og den tidligere administrator er årsag til AB Duegårdens håbløse økonomiske situation. Andelsboligforeningen vil i dette svar kort kommentere nogle af Nykredits påstande i svar II og fremlægge yderligere dokumentation for at Nykredit sammen 1

2 med advokat Nicolai Giødesen i efter vores mening vildledte og førte andelsboligforeningen bag lyset. I sin oprindelige klage og senere bemærkninger har AB Duegården fremført forkerte oplysninger om foreningens lån på 288 mio. kr., som i 2037 ville have en restgæld på 232 mio. kr. Dette beløb vedrører swap'en og ikke realkreditlånet, der skal afdrages fuldt og helt i perioden Det er bemærkelsesværdigt, at Nykredit på trods af, at Nykredit har afgivet to svar til Pengeinstitutankenævnet ikke har fundet anledning til at oplyse om denne vildfarelse. Konsekvenserne heraf vil blive behandlet nedenfor. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at Nykredit i juli og august 2011 har besvaret nogle af foreningens spørgsmål om finansieringsgrundlaget i forbindelse med konsekvensberegninger af Nykredits genopretningspakke og foreningens økonomiske forhold i øvrigt. Det har bidraget med ny viden. AB Duegårdens kommunikation i sommeren 2011 med Nykredit om lån og swap er vedlagt/vedhæftet som bilag ABD 5 9. (Om Nykredits genopretningspakke: Se duegaarden.dk). Den aktuelle situation Den 24. august 2011 afsendte AB Duegården svar på Nykredits henvendelse til bestyrelsen, dateret 30. maj Den 26. august modtog foreningen Nykredits svar. Brevvekslingen er vedhæftet/vedlagt som bilag ABD 1 3. Ankenævnet bedes inddrage AB Duegårdens brev til Nykredit, dateret den 24. august 2011, i sin sagsbehandling. Sidst i brevet opgøres foreningens erstatningskrav mod Nykredit, hvis foreningen indgav konkursbegæring som følge af en håbløs økonomisk situation. Foreningen er klar over, at Pengeinstitutankenævnet ikke kan tage stilling til alle de fremførte krav, der blandt andet også vedrører andelshavernes fremtidige boligsituation. Foreningens reviderede erstatningskrav fremføres som afslutning, nederst. AB DUEGÅRDENS BEMÆRKNINGER TIL NYKREDITS SVAR II Andelsboligforeningen skal betragtes som en forbruger Nykredit fastholder at sagen skal afvises, fordi der ikke er tale om et privat kundeforhold (side 5 6 i svar II). Nykredit citerer økonomi og erhvervsministerens talepapir (bilag K), hvor det anføres, at en andelsboligforening skal have samme rådgivning som en almindelig forbruger. Herefter fortsætter Nykredit: Det må umiddelbart forstås således, at en andelsboligforening ikke som udgangspunkt betragtes som en forbruger. Sætningen er i den givne sammenhæng meningsløs og indeholder ikke nogen argumenter. Udsagnet fra økonomi og erhvervsministeren har ikke umiddelbar retskraft. Men det er ministerens egen lovgivning han udtaler sig om, så et udsagn hvor han fortolker loven bør tillæges betydelig vægt. 2

3 Et andet eksempel er at andelsboligforeningers aftaler med administratorer kan opsiges med 1 måneds varsel, da en andelsboligforening er at betragte som en forbruger. Ankenævnet behandler klager vedrørende private kundeforhold. Klager fra erhvervsdrivende kan behandles, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende et privat kundeforhold. I og med at begge ankenævnene har besluttet at behandle sagerne, må det anses for givet, at Nykredit skulle have behandlet andelsboligforeningen som forbruger. Skal finansielle instrumenter værdireguleres i andelskronen? Nykredit skriver i sit svar II, side 4 nederst, at to uafhængige revisionsfirmaer havde bekræftet at der ikke var noget krav om at finansielle instrumenter skulle værdireguleres i andelskronen. Foreningen har spurgt Nykredit om hvilke revisionsfirmaer det drejede sig om og hvad de havde sagt. Nykredit har fremsendt et notat fra oktober 2005 fra AP Revision (Bilag ABD 11), som ikke underbygger Nykredits påstand om at renteswappen ikke påvirker andelskroneværdien. Tværtimod konkluderer AP Revision, at markedsværdien bør indregnes i årsrapporten og at denne påvirker andelsværdien. AP Revisions notat indeholder endvidere faktuelle fejl om indregning og måling af renteswappen som sikringsinstrument. Notatet kan ikke være det, der henvises til i Nykredits svar II, side 4 nederst, hvor det er anført at der er to uafhængige revisionsfirmaer, der har bekræftet at renteswappens værdi ikke påvirker andelskroneværdien. Nykredit har således ikke fremlagt dokumentation for sin egen påstand om at to uafhængige revisionsfirmaer har bekræftet, at renteswapværdien ikke skal medtages ved beregning af andelsværdien. Klagen vedrører ikke kun rentetrappen Nykredit forstår (side 2 i svar II) klagen således, at den hovedsageligt vedrører rentetrappen indgået i 2007 og Nykredit påstår at man har overholdt de ved indgåelsen af rentetrappen i 2007 gældende regler. Foreningen er ikke enig i, at klagen hovedsageligt vedrører rentetrappen og er ikke enig i, at Nykredit har overholdt gældende regler i forhold til andelsboligforeningen. Klagen vedrører også det forhold, at foreningen er blevet vildledt og ført bag lyset, bl.a. af lokkelånet og Nykredits finansiering af en overvurderet ejendomsværdi (stiftelsen af andelsboligforeningen har været et spekulationsprojekt), men især af det forhold, at swap'ens regnskabsmæssige virkning var ukendt, da Nykredit introducerede swap i andelsboligforeninger. Nykredit må forklare hvad det var for en fejl der bevirkede, at bestyrelsen i september 2008 blev kaldt ind på Giødesens kontor for at underskrive en ny handelsaftale. Nykredit skriver på side 3 nederst og side 4 øverst i svar I om fejlen : "Der sker i den efterfølgende periode en række mindre ændringer i foreningens engagement. Blandt andet sker der i foråret 2008 på baggrund af en henvendelse 3

4 fra Nicolai Giødesen en delvis omlægning af kassekreditten til et anlægslån med tilhørende renteswap, og i september 2009 optages et realkreditlån til brug for renovering af altaner. På baggrund af ovennævnte fejl i handelsbekræftelsen fra 2007 blev der afholdt et møde den 30. september 2008 med deltagelse af to bestyrelsesmedlemmer, administrator Nicolai Giødesen og to medarbejdere fra Nykredit, idet foreningen havde ønske om en gennemgang af foreningens finansiering, inden den skrev under på en ny handelsbekræftelse. Den reviderede handelsbekræftelse blev efterfølgende underskrevet." Om ovennævnte fejl står der midt på side 3 i svar I: På grund af en fejl bliver handelsbekræftelsen i efteråret 2008 erstattet af en revideret handelsbekræftelse, der vedlægges som bilag I. Hvad fejlen er, oplyser Nykredit ikke. Nykredits bilag til Pengeinstitutankenævnet viser, at Nykredit i maj 2007 først solgte trappelånet til Giødesen, som herefter indkaldte nogle af bestyrelsens medlemmer og bad dem om at underskrive Nykredits rammeaftale, der gav ham fuldmagt til at handle med valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter på foreningens vegne. Underskrivelsen af rammeaftalen, der er på 10 sider, blev betragtet som en formalitet, da der skulle optages et normalt lån. Det lån der skulle optages ville være til andelsboligforeningens fordel. Sådan blev det opfattet. Bestyrelsens medlemmer havde ingen forudsætninger for at forstå indholdet af rammeaftalen. Og kunne ikke skelne mellem det tinglyste realkreditlån, som bestyrelsen underskrev, og handelsaftalen om swap, som Giødesen underskrev. Indgåelse af rammeaftalen og trappelån med swap aftale er aldrig blevet forelagt en generalforsamling til godkendelse. Rammeaftalen er ikke tiltænkt almindelige forbrugere, fx en andelsboligforening, og skulle aldrig have været bragt på bane, endsige underskrevet. En andelsboligforening skal behandles som andre, almindelige forbrugere, der er slutbrugere af Nykredits finansielle produkter. Det ligger ikke inden for foreningens vedtægter at handle med valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter, hvilket burde være klart for Nykredit, som i svar I har givet indtryk at have været langt inde i foreningens vedtægter for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt andelshaverne skulle have haft mulighed for at tage stilling til disse vedtægtsstridige forhold. Det kan undre, at der skulle indgås en rammeaftale. Hvorfor skulle en finansiel koncern indgå en rammeaftale om handel med valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter med en andelsboligforening, der på det givne tidspunkt blot skal have et lån? Det fremgår eksempelvis af rammeaftalens punkt 18, at kunden i forbindelse med rammeaftalens indgåelse er forpligtet til at fremsende nedennævnte materiale til banken: vedtægter for kunden dokumentation for underskrivers bemyndigelse til at binde kunden i forbindelse med transaktionstyper omhandlet af denne rammeaftale; og kopi af nødvendige selskabsretlige beslutninger i forbindelse med denne rammeaftale. Dette materiale har foreningen aldrig sendt til Nykredit, for det kan den ikke. Andelsboligforeningens vedtægter giver ikke hjemmel til at foretage transaktionstyper som handel med valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter. Og 4

5 der er ikke i andelsboligforeningen truffet de nødvendige selskabsretlige beslutninger i forbindelse med rammeaftalen. Nykredit ikke har modtaget disse dokumenter fra AB Duegården. Rammeaftalen er derfor ugyldig. I forhold til AB Duegården ville en eventuel opfyldelse af rammeaftalens bestemmelser have krævet vedtægtsændringer, der tillod andelsboligforeningen at spekulere i handel med valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter. Gennemgang af forløbet i perioden maj 2007 til september 2008 Det fremgår af sagens bilag, at Nykredit og Giødesen den 25. maj mødtes og drøftede forskellige finansieringsformer og at Giødesen vendte tilbage med sit/foreningens valg, sagen var på bestyrelsesmøde den 13. juni Af referat af bestyrelsesmøde den 13. juni 2007 fremgår følgende Ad dagsordenens punkt 7: Bestyrelsen besluttede principielt at foretage en låneomlægning i henhold til det tilbud fra Nykredit som NG havde indhentet, idet endelig beslutning blev overladt til MC, AW og LG i samråd med NG, som oplyste, at der var mulighed for at skære 16. mio. kr. af gælden, hvilket kunne bruges til at reducere bankgælden, som var med variabel rente, og få fastlagt renten på kreditforeningeslånet, så den lå fast på det nuværende niveau på ca. 4,5% i 10 år, og derefter aftaltes med en fast optrapning på 1 2 o/oo i 10 år, og derefter med fast rente i de sidste 10 år af den samlede løbetid på 30 år. NG afventer dog den endelige beregning fra Nykredit, som foreløbig var oplyst at ligge på 0,21% i 10 år. (Referent Nicolai Giødesen). (Bilag ABD 12). 3 medlemmer af AB Duegårdens bestyrelse (Michael Chesnut (formand), Aksel Walløe Hansen (næstformand) og Lisbeth Gath Jensen) den 14. juni 2007 underskrev Rammeaftale om handel med valuta og værdipapirer/finansielle instrumenter på 10 sider, der bl.a. gav fuldmagt til administrator Nicolai Giødesen og 4 af hans medarbejdere, administrator Nicolai Giødesen den 14. juni 2007 underskrev en handelsbekræftelse på swapaftalen. Afdragsplanen går frem til 2037 og ender på 232 mio. kr., de samme tre bestyrelsesmedlemmer den 15. juni underskrev det pantebrev, der 29. juni 2007 blev tinglyst på foreningens ejendom (vedlagt/vedhæftet som bilag ABD 4), 2 medlemmer medlemmer af AB Duegårdens bestyrelse (Aksel Walløe Hansen og Lisbeth Gath Jensen) og administrator Nicolai Giødesen mere end et år senere, i september 2008, blev kaldt ind til Giødesens kontor for at underskrive en handelsaftale på grund af en fejl i den tidligere handelsaftale. Sammenligner man de to handelsbekræftelser ord for ord er der enkelte redaktionelle ændringer, hvis betydning foreningen ikke har indsigt nok til at vurdere. Sammenligner man betalingsplanerne i de to handelsaftaler, er de ens. På side 5 er der en ændring. På betalingsplanen fra 14. juni 2007 står der vedrørende rente på swap aftalen: Faste rente: 4, per annum. På betalingsplanen dateret 15. september 2008 står Se tillæg. Tillæget, der er tilføjet på 3 ark efter side 10, er en edb udskrift udskrevet som på en linieprinter. Her svarer betalingstidspunkter og beløb til de samme oplysninger i begge handelsaftaler. Hvorfor udskriften er indsat og hvorved den 5

6 adskiller sig fra de øvrige udskrifter er uklart. Men undskriften kan have haft en funktion på det pågældende tidspunkt i forhold til at sikre bestyrelsens underskrifter. I handelsaftalen side 9 er indsat et nyt punkt 3. Advisering, Rentenota: Ved variabel rente fremsendes en rentenota hver gang renten fastsættes. Betalingsnota: 3 uger før hver betaling fremsendes en betalingsnota. Ovenstående viser, at hele forløbet med introduktionen af swap aftalen er forløbet meget hektisk og over ganske få dage. Det er her væsentligt at bemærke, at swap aftalen jævnfør handelsbekræftelsen fra juni 2007 tilsyneladende havde en fast rente på 4,56% og at rentestigningen alene fremgik af betalingsplanen. ANDELSBOLIGFORENINGENS LÅN PÅ 288 MIO. KR. Foreningen har tidligere oplyst overfor klagenævnene, at et lån på 288 mio. kr., optaget i juni 2007, ville efterlade foreningen med en gæld på 232 mio. kr. i Oplysningen har været fremlagt på skrift og diskuteret på flere generalforsamlinger og orienteringsmøder med deltagelse af foreningens tidligere administrator Nicolai Giødesen, Nykredit og andre. Oplysningen er forkert og vedrører foreningens swap. Lånet afdrages fuldt og helt i perioden Foreningens fejlopfattelse er aldrig blevet korrigeret af Nykredit eller af Nicolai Giødesen. Foreningens realkreditlån og swap er imidlertid ikke i overensstemmelse med hinanden i de sidste 10 år af lånets løbetid. Under drøftelserne med Nykredit i forbindelse med genopretningspakken er der som nævnt fremkommet nye viden om AB Duegårdens lån (bilag ABD 5 9). Vi er på nuværende tidspunkt kommet frem til følgende forklaring på de for foreningen ugunstige aftaler med Nykredit: Der blev i 2007 lavet et 30 årigt realkreditlån, der var afdragsfrit i 20 år. Gælden skal afdrages på 10 år, fra år 20 til år 30. Det er urealistisk og konstruktionen måtte sandsynligvis indebære en refinansiering af lånet i år 20. Der indgås i juni 2007 en rammeaftale for at give Nykredit formelt juridisk grundlag for at sælge en swap til andelsboligforeningen. Ved låneomlægningen, som følger efter indgåelse af rammeaftalen, optager Duegården et 30 årigt CIBOR6 lån med afdragsfrihed i de første 20 år af lånets løbetid og fuldt afdrag over de sidste 10 år. (Låneaftale 28. juni 2007, revideret 15. september 2008). For at sikre mod uforudsigelige rentestigninger indgår foreningen en rentesikringsaftale (swap aftale) med Nykredit bank. Swapaftalen skal sikre en kendt rente for hele aftalens løbetid og indebærer en rentestigning fra 4,56% til 6,485% i år 10 til 20 samt en fast rente på 6,485 i aftalens sidste 10 år. Helt uforståeligt følger swap aftalens afvikling af hovedstolen ikke det underliggende låns afdragsforløb. I swap aftalens første 20 år følger swapaftalens hovedstol lånets restgæld (288 mio. kr.) mens den de sidste 10 år alene reduceres fra 288 til 232 mio. kr. Der vil altså i de sidste 10 år opbygges en større og større forskel mellem lånets restgæld og rentegrundlaget for swapaftalen. 6

7 Det er indlysende at den her beskrevne model har betydning for swap aftalens negative markedsværdi og dermed for muligheden for omprioritering seneste i år Forskellen i lånets og swap aftalens afdragsprofil indebærer også, at den samlede renteudgift på lån og swap aftale bliver afhængig af CIBOR6 renten og derfor ikke er kendt på forhånd, som ønsket med aftalen om rentesikring. Aftalen kommer til at fremstå som et klart spekulationsprojekt. Det har naturligvis ikke været foreningens hensigt og ej heller i overensstemmelse med foreningens vedtægter, at der skal indgås spekulative finansielle arrangementer. Den konstaterede forskel i afdragsprofil for lån og swap aftale har ikke været kendt for bestyrelsen og har formentlig ikke indgået som et forhandlingstema, da administrator og Nykredit tilrettelagde lånearrangementet. Den daværende bestyrelse har ikke haft kendskab til hverken afdragsprofil eller negativ markedsværdi endsige sammenhængen mellem disse. Det er oplyst over for os, at en swap aftale med en afdragsprofil, som ikke følger det bagvedliggende lån, er helt uacceptabel og uden fornuftig begrundelse for låntageren. Nykredit alene kender baggrunden for den valgte konstruktion. Det er endvidere af referater klart, at låneomlægningen ikke på forhånd har været diskuteret eller forelagt en generalforsamling til godkendelse, men alene er omtalt som en orienteringssag: Ref. Ekstraordinær generalforsamling 24. september 2007: Bestyrelsen havde i samråd med Nicolai Giødesen og Nykredit gennemført en låneomlægning i forsommeren, som havde givet foreningen en kursgevinst, dvs. fald i gælden på kr. 16 millioner. (Referent: Nicolai Giødesen) Ref. Generalforsamling 14. april 2008: På budgettet var afsat kr ,00 til bankrenter og pga. forventede rentestigninger på det korte lånemarkedet overvejedes det at udnytte de nuværende muligheder for at fastlåse renten i et par år med en SWAP aftale (dvs. en renteaftale med banken), hvilket evt. kunne give besparelse i forhold til den almindelige variable rente. Bestyrelsen forudsattes således bemyndiget til at omlægge bankgælden helt eller delvist til et lån kombineret med en renteaftale. (Referent: Nicolai Giødesen) Det skal i relation til de to referater blot erindres at handelsbekræftelsen for swap aftalen er underskrevet af Nicolai Giødesen og Nykredit den 14. juni I relation til ovenstående finder vi at Nykredit ikke har opfyldt sin orienteringsforpligtelse og at Nicolai Giødesen har svigtet sit rådgiveransvar. Som led i klagesagen har det været diskuteret, om låneomlægningen skulle have været forelagt generalforsamlingen. Den låneomlægning, der mest har været talt om i foreningen vedrører omlægningen af det oprindelige lån på 316 mio. kr. til lånet på 288 mio. kr. Gennemgangen ovenfor viser, at Nykredit og Giødesen aldrig har fremlagt en samlet beskrivelse af konstruktionen. Nykredit har i sine to svar til Pengeinstitutankenævnet heller ikke forklaret sagens rette sammenhæng. Forløbet i efterlod den daværende bestyrelse uden overblik. Først i sommeren 2011 er der skabt nogenlunde overblik over sagen med forbehold for, hvad der yderligere kan dukke op. Når man ser tilbage på forløbet, som det er fremlagt ovenfor, kan man stille 7

8 spørgsmålstegn ved, hvornår på hvilket tidspunkt generalforsamligen skulle have været inddraget? Bestyrelsen er langsomt og sikkert, uden at vide hvad arrangementet gik ud på, blevet trukket ind i Nykredits lånearrangement ved at underskrive en rammeaftale, som man troede var nødvendig af hensyn til hjemtagning af lån til foreningen og som gav bemyndigelse til administrator og hans medarbejdere. Herefter har administrator underskrevet handelsaftalen. Og helt uforståeligt givet rammeaftalen blev bestyrelsen mere end et år senere anmodet om at underskrive en handelsaftale for at rette en fejl. Det ville være uhøfligt af bestyrelsen at afvise at medvirke til at rette en fejl. Men hvad gik fejlen ud på? Og hvad ville konsekvensen have været, hvis bestyrelsen havde nægtet at underskrive den nye handelsaftale? Og hvorfor skulle bestyrelsen underskrive handelsaftalen, når der var indgået en rammeaftale, der gav bemyndigelse til administrator? Uanset om Nykredit har forstået sit eget produkt som man har solgt til AB Duegården, og uanset at der er indskudt en mellemmand, hvis faglige kvalifikationer på området er omtvistede og hvis rådgivning af andelsboligforeningen i sig selv sandsynligvis er ansvarspådragende, fritager det ikke Nykredit for ansvar for sit produkt og for sin rådgivning. Lånet på 55 mio. kr. Handelsaftalen for swap på andelsboligforeningens lån på 55 mio. kr. er underskrevet af bestyrelsen i maj 2008 (bilag ABD 13). Igen må der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor bestyrelsen skulle underskrive en handelsaftale, når der var indgået en rammeaftale, som gav administrator bemyndigelse til at indgå aftalen. Foreningens erstatningskrav I og med at generalforsamlingen har pålagt bestyrelsen at indgive konkursbegæring, giver det ikke længere mening at kræve foreningen stillet som før indgåelsen af swaplånet. Bestyrelsen lægger derfor først og fremmest vægt på, at de andelshavere, der har købt andele efter stiftelsen og som har lidt de største tab, holdes skadesløse af Nykredit. Begrundelsen er at swap'ens regnskabsmæssige virkning var ukendt for andelshaverne og at Nykredits lokkelån med swap er uegnede for andelsboligforeninger, jf. Nationalbanken, bilag ABD 10. Antallet af sager anslås til at være omkring og de beløb der er på tale anslås i de fleste tilfælde til at være mellem 0,5 1 mio. kr. (to sager vedrører beløb på 2,2 mio. kr.). Alle overprissager ved domstolene køres til ende. Købernes sagsomkostninger og procesrisiko dækkes af Nykredit. Tidsperspektivet for sagerne er 2 3 år eller længere, afhængigt af sagernes omfang og ventetid hos domstolene. I den udstrækning sagerne til den tid vindes af køberne, tilfalder det tilbagebetalte Nykredit. Med venlig hilsen Lasse Larsen formand for bestyrelsen AB Duegården 8

9 Skriftligt materiale bedes sendt til følgende adresse: Lasse Larsen Store Karlsmindevej Hundested M: E: Bilagsoversigt Bilag ABD Henvendelse til bestyrelsen fra Nykredit.pdf Bilag ABD Bestyrelsens svar til Nykredit.pdf Bilag ABD Nykredits svar til bestyrelsen.pdf Bilag ABD AB Duegårdens tinglyste pantebrev på 288 mio kr lån.pdf Bilag ABD Nykredit Rentetrappe Duegården.pdf Bilag ABD Spørgsmål om afvikling af lånet på 288 mio.pdf Bilag ABD Nykredits udbetaling til AB Duegården oprindeligt lån.pdf Bilag ABD Graf fra Nykredit lån og swap 288 mio.pdf Bilag ABD Kommunikation om grafen.pdf Bilag ABD Q2 Nationalbankes kvartalsoversigt 2. kvartal 2010.pdf Bilag ABD AP Revisions notat om regnskabsmæssig behandling af swap.pdf Bilag ABD Referat af bestyrelsesmøde 13. juni 2007.pdf Bilag ABD Handelsbekræftelse 55 mio.pdf 9

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan.

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan. Indlæg i skifteretten 28. september 2011 Tak for muligheden for at få ordet her i skifteretten. Som formand og repræsentant for AB-Duegårdens nye bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen for mindre

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere