AB Duegården 2000 Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB Duegården 2000 Frederiksberg"

Transkript

1 AB Duegården 2000 Frederiksberg Den 14. september 2011 Til Pengeinstitutankenævnet og Realkreditankenævnet Vedrørende AB Duegårdens klage over Nykredit Pengeinstitutankenævnets sag 1067/2010 Realkreditankenævnets sag Andelsboligforeningen har modtaget kopi af Nykredits svar II, hvori Nykredit fastholder sine anbringender. Indledningsvis skal foreningen erklære sig enig i ankenævnenes og Nykredits vurdering af rækkefølgen af sagens behandling i de to ankenævn, nemlig at sagen først behandles i Pengeinstitutankenævnet og dernæst i Realkreditankenævnet. Andelsboligforeningen forventer, at de to ankenævn koordinerer sagsbehandlingen mellem sig, således at ubesvarede spørgsmål ikke falder mellem to stole. På en ekstraordinær generalforsamling den 31. august 2011 pålagde generalforsamlingen bestyrelsen at indgive konkursbegæring. Som led heri var det forudsat, at klagesagerne opretholdes. Efter skifteretsbehandling den 8. september 2011 er der jfr. Konkursloven indledt forsøg på en rekonstruktion af andelsboligforeningen. Foreningen har en række bemærkninger til Nykredits svar II og finder ikke anledning til at ændre på sine tidligere fremsendte klagepunkter eller bemærkninger, herunder primært at andelsboligforeningen skal behandles som en almindelig forbruger, at swaplån er uegnede til andelsboligforeninger, at Nykredit ikke har informeret om risici ved rentefald og at den regnskabbsmæssige behandling af swap var ukendt. I sit svar II fralægger Nykredit sig ethvert ansvar og påstår, at Nykredit ikke kan bebrejdes noget; den ugunstige markedsudvikling, andelsboligforeningen selv og den tidligere administrator er årsag til AB Duegårdens håbløse økonomiske situation. Andelsboligforeningen vil i dette svar kort kommentere nogle af Nykredits påstande i svar II og fremlægge yderligere dokumentation for at Nykredit sammen 1

2 med advokat Nicolai Giødesen i efter vores mening vildledte og førte andelsboligforeningen bag lyset. I sin oprindelige klage og senere bemærkninger har AB Duegården fremført forkerte oplysninger om foreningens lån på 288 mio. kr., som i 2037 ville have en restgæld på 232 mio. kr. Dette beløb vedrører swap'en og ikke realkreditlånet, der skal afdrages fuldt og helt i perioden Det er bemærkelsesværdigt, at Nykredit på trods af, at Nykredit har afgivet to svar til Pengeinstitutankenævnet ikke har fundet anledning til at oplyse om denne vildfarelse. Konsekvenserne heraf vil blive behandlet nedenfor. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at Nykredit i juli og august 2011 har besvaret nogle af foreningens spørgsmål om finansieringsgrundlaget i forbindelse med konsekvensberegninger af Nykredits genopretningspakke og foreningens økonomiske forhold i øvrigt. Det har bidraget med ny viden. AB Duegårdens kommunikation i sommeren 2011 med Nykredit om lån og swap er vedlagt/vedhæftet som bilag ABD 5 9. (Om Nykredits genopretningspakke: Se duegaarden.dk). Den aktuelle situation Den 24. august 2011 afsendte AB Duegården svar på Nykredits henvendelse til bestyrelsen, dateret 30. maj Den 26. august modtog foreningen Nykredits svar. Brevvekslingen er vedhæftet/vedlagt som bilag ABD 1 3. Ankenævnet bedes inddrage AB Duegårdens brev til Nykredit, dateret den 24. august 2011, i sin sagsbehandling. Sidst i brevet opgøres foreningens erstatningskrav mod Nykredit, hvis foreningen indgav konkursbegæring som følge af en håbløs økonomisk situation. Foreningen er klar over, at Pengeinstitutankenævnet ikke kan tage stilling til alle de fremførte krav, der blandt andet også vedrører andelshavernes fremtidige boligsituation. Foreningens reviderede erstatningskrav fremføres som afslutning, nederst. AB DUEGÅRDENS BEMÆRKNINGER TIL NYKREDITS SVAR II Andelsboligforeningen skal betragtes som en forbruger Nykredit fastholder at sagen skal afvises, fordi der ikke er tale om et privat kundeforhold (side 5 6 i svar II). Nykredit citerer økonomi og erhvervsministerens talepapir (bilag K), hvor det anføres, at en andelsboligforening skal have samme rådgivning som en almindelig forbruger. Herefter fortsætter Nykredit: Det må umiddelbart forstås således, at en andelsboligforening ikke som udgangspunkt betragtes som en forbruger. Sætningen er i den givne sammenhæng meningsløs og indeholder ikke nogen argumenter. Udsagnet fra økonomi og erhvervsministeren har ikke umiddelbar retskraft. Men det er ministerens egen lovgivning han udtaler sig om, så et udsagn hvor han fortolker loven bør tillæges betydelig vægt. 2

3 Et andet eksempel er at andelsboligforeningers aftaler med administratorer kan opsiges med 1 måneds varsel, da en andelsboligforening er at betragte som en forbruger. Ankenævnet behandler klager vedrørende private kundeforhold. Klager fra erhvervsdrivende kan behandles, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende et privat kundeforhold. I og med at begge ankenævnene har besluttet at behandle sagerne, må det anses for givet, at Nykredit skulle have behandlet andelsboligforeningen som forbruger. Skal finansielle instrumenter værdireguleres i andelskronen? Nykredit skriver i sit svar II, side 4 nederst, at to uafhængige revisionsfirmaer havde bekræftet at der ikke var noget krav om at finansielle instrumenter skulle værdireguleres i andelskronen. Foreningen har spurgt Nykredit om hvilke revisionsfirmaer det drejede sig om og hvad de havde sagt. Nykredit har fremsendt et notat fra oktober 2005 fra AP Revision (Bilag ABD 11), som ikke underbygger Nykredits påstand om at renteswappen ikke påvirker andelskroneværdien. Tværtimod konkluderer AP Revision, at markedsværdien bør indregnes i årsrapporten og at denne påvirker andelsværdien. AP Revisions notat indeholder endvidere faktuelle fejl om indregning og måling af renteswappen som sikringsinstrument. Notatet kan ikke være det, der henvises til i Nykredits svar II, side 4 nederst, hvor det er anført at der er to uafhængige revisionsfirmaer, der har bekræftet at renteswappens værdi ikke påvirker andelskroneværdien. Nykredit har således ikke fremlagt dokumentation for sin egen påstand om at to uafhængige revisionsfirmaer har bekræftet, at renteswapværdien ikke skal medtages ved beregning af andelsværdien. Klagen vedrører ikke kun rentetrappen Nykredit forstår (side 2 i svar II) klagen således, at den hovedsageligt vedrører rentetrappen indgået i 2007 og Nykredit påstår at man har overholdt de ved indgåelsen af rentetrappen i 2007 gældende regler. Foreningen er ikke enig i, at klagen hovedsageligt vedrører rentetrappen og er ikke enig i, at Nykredit har overholdt gældende regler i forhold til andelsboligforeningen. Klagen vedrører også det forhold, at foreningen er blevet vildledt og ført bag lyset, bl.a. af lokkelånet og Nykredits finansiering af en overvurderet ejendomsværdi (stiftelsen af andelsboligforeningen har været et spekulationsprojekt), men især af det forhold, at swap'ens regnskabsmæssige virkning var ukendt, da Nykredit introducerede swap i andelsboligforeninger. Nykredit må forklare hvad det var for en fejl der bevirkede, at bestyrelsen i september 2008 blev kaldt ind på Giødesens kontor for at underskrive en ny handelsaftale. Nykredit skriver på side 3 nederst og side 4 øverst i svar I om fejlen : "Der sker i den efterfølgende periode en række mindre ændringer i foreningens engagement. Blandt andet sker der i foråret 2008 på baggrund af en henvendelse 3

4 fra Nicolai Giødesen en delvis omlægning af kassekreditten til et anlægslån med tilhørende renteswap, og i september 2009 optages et realkreditlån til brug for renovering af altaner. På baggrund af ovennævnte fejl i handelsbekræftelsen fra 2007 blev der afholdt et møde den 30. september 2008 med deltagelse af to bestyrelsesmedlemmer, administrator Nicolai Giødesen og to medarbejdere fra Nykredit, idet foreningen havde ønske om en gennemgang af foreningens finansiering, inden den skrev under på en ny handelsbekræftelse. Den reviderede handelsbekræftelse blev efterfølgende underskrevet." Om ovennævnte fejl står der midt på side 3 i svar I: På grund af en fejl bliver handelsbekræftelsen i efteråret 2008 erstattet af en revideret handelsbekræftelse, der vedlægges som bilag I. Hvad fejlen er, oplyser Nykredit ikke. Nykredits bilag til Pengeinstitutankenævnet viser, at Nykredit i maj 2007 først solgte trappelånet til Giødesen, som herefter indkaldte nogle af bestyrelsens medlemmer og bad dem om at underskrive Nykredits rammeaftale, der gav ham fuldmagt til at handle med valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter på foreningens vegne. Underskrivelsen af rammeaftalen, der er på 10 sider, blev betragtet som en formalitet, da der skulle optages et normalt lån. Det lån der skulle optages ville være til andelsboligforeningens fordel. Sådan blev det opfattet. Bestyrelsens medlemmer havde ingen forudsætninger for at forstå indholdet af rammeaftalen. Og kunne ikke skelne mellem det tinglyste realkreditlån, som bestyrelsen underskrev, og handelsaftalen om swap, som Giødesen underskrev. Indgåelse af rammeaftalen og trappelån med swap aftale er aldrig blevet forelagt en generalforsamling til godkendelse. Rammeaftalen er ikke tiltænkt almindelige forbrugere, fx en andelsboligforening, og skulle aldrig have været bragt på bane, endsige underskrevet. En andelsboligforening skal behandles som andre, almindelige forbrugere, der er slutbrugere af Nykredits finansielle produkter. Det ligger ikke inden for foreningens vedtægter at handle med valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter, hvilket burde være klart for Nykredit, som i svar I har givet indtryk at have været langt inde i foreningens vedtægter for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt andelshaverne skulle have haft mulighed for at tage stilling til disse vedtægtsstridige forhold. Det kan undre, at der skulle indgås en rammeaftale. Hvorfor skulle en finansiel koncern indgå en rammeaftale om handel med valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter med en andelsboligforening, der på det givne tidspunkt blot skal have et lån? Det fremgår eksempelvis af rammeaftalens punkt 18, at kunden i forbindelse med rammeaftalens indgåelse er forpligtet til at fremsende nedennævnte materiale til banken: vedtægter for kunden dokumentation for underskrivers bemyndigelse til at binde kunden i forbindelse med transaktionstyper omhandlet af denne rammeaftale; og kopi af nødvendige selskabsretlige beslutninger i forbindelse med denne rammeaftale. Dette materiale har foreningen aldrig sendt til Nykredit, for det kan den ikke. Andelsboligforeningens vedtægter giver ikke hjemmel til at foretage transaktionstyper som handel med valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter. Og 4

5 der er ikke i andelsboligforeningen truffet de nødvendige selskabsretlige beslutninger i forbindelse med rammeaftalen. Nykredit ikke har modtaget disse dokumenter fra AB Duegården. Rammeaftalen er derfor ugyldig. I forhold til AB Duegården ville en eventuel opfyldelse af rammeaftalens bestemmelser have krævet vedtægtsændringer, der tillod andelsboligforeningen at spekulere i handel med valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter. Gennemgang af forløbet i perioden maj 2007 til september 2008 Det fremgår af sagens bilag, at Nykredit og Giødesen den 25. maj mødtes og drøftede forskellige finansieringsformer og at Giødesen vendte tilbage med sit/foreningens valg, sagen var på bestyrelsesmøde den 13. juni Af referat af bestyrelsesmøde den 13. juni 2007 fremgår følgende Ad dagsordenens punkt 7: Bestyrelsen besluttede principielt at foretage en låneomlægning i henhold til det tilbud fra Nykredit som NG havde indhentet, idet endelig beslutning blev overladt til MC, AW og LG i samråd med NG, som oplyste, at der var mulighed for at skære 16. mio. kr. af gælden, hvilket kunne bruges til at reducere bankgælden, som var med variabel rente, og få fastlagt renten på kreditforeningeslånet, så den lå fast på det nuværende niveau på ca. 4,5% i 10 år, og derefter aftaltes med en fast optrapning på 1 2 o/oo i 10 år, og derefter med fast rente i de sidste 10 år af den samlede løbetid på 30 år. NG afventer dog den endelige beregning fra Nykredit, som foreløbig var oplyst at ligge på 0,21% i 10 år. (Referent Nicolai Giødesen). (Bilag ABD 12). 3 medlemmer af AB Duegårdens bestyrelse (Michael Chesnut (formand), Aksel Walløe Hansen (næstformand) og Lisbeth Gath Jensen) den 14. juni 2007 underskrev Rammeaftale om handel med valuta og værdipapirer/finansielle instrumenter på 10 sider, der bl.a. gav fuldmagt til administrator Nicolai Giødesen og 4 af hans medarbejdere, administrator Nicolai Giødesen den 14. juni 2007 underskrev en handelsbekræftelse på swapaftalen. Afdragsplanen går frem til 2037 og ender på 232 mio. kr., de samme tre bestyrelsesmedlemmer den 15. juni underskrev det pantebrev, der 29. juni 2007 blev tinglyst på foreningens ejendom (vedlagt/vedhæftet som bilag ABD 4), 2 medlemmer medlemmer af AB Duegårdens bestyrelse (Aksel Walløe Hansen og Lisbeth Gath Jensen) og administrator Nicolai Giødesen mere end et år senere, i september 2008, blev kaldt ind til Giødesens kontor for at underskrive en handelsaftale på grund af en fejl i den tidligere handelsaftale. Sammenligner man de to handelsbekræftelser ord for ord er der enkelte redaktionelle ændringer, hvis betydning foreningen ikke har indsigt nok til at vurdere. Sammenligner man betalingsplanerne i de to handelsaftaler, er de ens. På side 5 er der en ændring. På betalingsplanen fra 14. juni 2007 står der vedrørende rente på swap aftalen: Faste rente: 4, per annum. På betalingsplanen dateret 15. september 2008 står Se tillæg. Tillæget, der er tilføjet på 3 ark efter side 10, er en edb udskrift udskrevet som på en linieprinter. Her svarer betalingstidspunkter og beløb til de samme oplysninger i begge handelsaftaler. Hvorfor udskriften er indsat og hvorved den 5

6 adskiller sig fra de øvrige udskrifter er uklart. Men undskriften kan have haft en funktion på det pågældende tidspunkt i forhold til at sikre bestyrelsens underskrifter. I handelsaftalen side 9 er indsat et nyt punkt 3. Advisering, Rentenota: Ved variabel rente fremsendes en rentenota hver gang renten fastsættes. Betalingsnota: 3 uger før hver betaling fremsendes en betalingsnota. Ovenstående viser, at hele forløbet med introduktionen af swap aftalen er forløbet meget hektisk og over ganske få dage. Det er her væsentligt at bemærke, at swap aftalen jævnfør handelsbekræftelsen fra juni 2007 tilsyneladende havde en fast rente på 4,56% og at rentestigningen alene fremgik af betalingsplanen. ANDELSBOLIGFORENINGENS LÅN PÅ 288 MIO. KR. Foreningen har tidligere oplyst overfor klagenævnene, at et lån på 288 mio. kr., optaget i juni 2007, ville efterlade foreningen med en gæld på 232 mio. kr. i Oplysningen har været fremlagt på skrift og diskuteret på flere generalforsamlinger og orienteringsmøder med deltagelse af foreningens tidligere administrator Nicolai Giødesen, Nykredit og andre. Oplysningen er forkert og vedrører foreningens swap. Lånet afdrages fuldt og helt i perioden Foreningens fejlopfattelse er aldrig blevet korrigeret af Nykredit eller af Nicolai Giødesen. Foreningens realkreditlån og swap er imidlertid ikke i overensstemmelse med hinanden i de sidste 10 år af lånets løbetid. Under drøftelserne med Nykredit i forbindelse med genopretningspakken er der som nævnt fremkommet nye viden om AB Duegårdens lån (bilag ABD 5 9). Vi er på nuværende tidspunkt kommet frem til følgende forklaring på de for foreningen ugunstige aftaler med Nykredit: Der blev i 2007 lavet et 30 årigt realkreditlån, der var afdragsfrit i 20 år. Gælden skal afdrages på 10 år, fra år 20 til år 30. Det er urealistisk og konstruktionen måtte sandsynligvis indebære en refinansiering af lånet i år 20. Der indgås i juni 2007 en rammeaftale for at give Nykredit formelt juridisk grundlag for at sælge en swap til andelsboligforeningen. Ved låneomlægningen, som følger efter indgåelse af rammeaftalen, optager Duegården et 30 årigt CIBOR6 lån med afdragsfrihed i de første 20 år af lånets løbetid og fuldt afdrag over de sidste 10 år. (Låneaftale 28. juni 2007, revideret 15. september 2008). For at sikre mod uforudsigelige rentestigninger indgår foreningen en rentesikringsaftale (swap aftale) med Nykredit bank. Swapaftalen skal sikre en kendt rente for hele aftalens løbetid og indebærer en rentestigning fra 4,56% til 6,485% i år 10 til 20 samt en fast rente på 6,485 i aftalens sidste 10 år. Helt uforståeligt følger swap aftalens afvikling af hovedstolen ikke det underliggende låns afdragsforløb. I swap aftalens første 20 år følger swapaftalens hovedstol lånets restgæld (288 mio. kr.) mens den de sidste 10 år alene reduceres fra 288 til 232 mio. kr. Der vil altså i de sidste 10 år opbygges en større og større forskel mellem lånets restgæld og rentegrundlaget for swapaftalen. 6

7 Det er indlysende at den her beskrevne model har betydning for swap aftalens negative markedsværdi og dermed for muligheden for omprioritering seneste i år Forskellen i lånets og swap aftalens afdragsprofil indebærer også, at den samlede renteudgift på lån og swap aftale bliver afhængig af CIBOR6 renten og derfor ikke er kendt på forhånd, som ønsket med aftalen om rentesikring. Aftalen kommer til at fremstå som et klart spekulationsprojekt. Det har naturligvis ikke været foreningens hensigt og ej heller i overensstemmelse med foreningens vedtægter, at der skal indgås spekulative finansielle arrangementer. Den konstaterede forskel i afdragsprofil for lån og swap aftale har ikke været kendt for bestyrelsen og har formentlig ikke indgået som et forhandlingstema, da administrator og Nykredit tilrettelagde lånearrangementet. Den daværende bestyrelse har ikke haft kendskab til hverken afdragsprofil eller negativ markedsværdi endsige sammenhængen mellem disse. Det er oplyst over for os, at en swap aftale med en afdragsprofil, som ikke følger det bagvedliggende lån, er helt uacceptabel og uden fornuftig begrundelse for låntageren. Nykredit alene kender baggrunden for den valgte konstruktion. Det er endvidere af referater klart, at låneomlægningen ikke på forhånd har været diskuteret eller forelagt en generalforsamling til godkendelse, men alene er omtalt som en orienteringssag: Ref. Ekstraordinær generalforsamling 24. september 2007: Bestyrelsen havde i samråd med Nicolai Giødesen og Nykredit gennemført en låneomlægning i forsommeren, som havde givet foreningen en kursgevinst, dvs. fald i gælden på kr. 16 millioner. (Referent: Nicolai Giødesen) Ref. Generalforsamling 14. april 2008: På budgettet var afsat kr ,00 til bankrenter og pga. forventede rentestigninger på det korte lånemarkedet overvejedes det at udnytte de nuværende muligheder for at fastlåse renten i et par år med en SWAP aftale (dvs. en renteaftale med banken), hvilket evt. kunne give besparelse i forhold til den almindelige variable rente. Bestyrelsen forudsattes således bemyndiget til at omlægge bankgælden helt eller delvist til et lån kombineret med en renteaftale. (Referent: Nicolai Giødesen) Det skal i relation til de to referater blot erindres at handelsbekræftelsen for swap aftalen er underskrevet af Nicolai Giødesen og Nykredit den 14. juni I relation til ovenstående finder vi at Nykredit ikke har opfyldt sin orienteringsforpligtelse og at Nicolai Giødesen har svigtet sit rådgiveransvar. Som led i klagesagen har det været diskuteret, om låneomlægningen skulle have været forelagt generalforsamlingen. Den låneomlægning, der mest har været talt om i foreningen vedrører omlægningen af det oprindelige lån på 316 mio. kr. til lånet på 288 mio. kr. Gennemgangen ovenfor viser, at Nykredit og Giødesen aldrig har fremlagt en samlet beskrivelse af konstruktionen. Nykredit har i sine to svar til Pengeinstitutankenævnet heller ikke forklaret sagens rette sammenhæng. Forløbet i efterlod den daværende bestyrelse uden overblik. Først i sommeren 2011 er der skabt nogenlunde overblik over sagen med forbehold for, hvad der yderligere kan dukke op. Når man ser tilbage på forløbet, som det er fremlagt ovenfor, kan man stille 7

8 spørgsmålstegn ved, hvornår på hvilket tidspunkt generalforsamligen skulle have været inddraget? Bestyrelsen er langsomt og sikkert, uden at vide hvad arrangementet gik ud på, blevet trukket ind i Nykredits lånearrangement ved at underskrive en rammeaftale, som man troede var nødvendig af hensyn til hjemtagning af lån til foreningen og som gav bemyndigelse til administrator og hans medarbejdere. Herefter har administrator underskrevet handelsaftalen. Og helt uforståeligt givet rammeaftalen blev bestyrelsen mere end et år senere anmodet om at underskrive en handelsaftale for at rette en fejl. Det ville være uhøfligt af bestyrelsen at afvise at medvirke til at rette en fejl. Men hvad gik fejlen ud på? Og hvad ville konsekvensen have været, hvis bestyrelsen havde nægtet at underskrive den nye handelsaftale? Og hvorfor skulle bestyrelsen underskrive handelsaftalen, når der var indgået en rammeaftale, der gav bemyndigelse til administrator? Uanset om Nykredit har forstået sit eget produkt som man har solgt til AB Duegården, og uanset at der er indskudt en mellemmand, hvis faglige kvalifikationer på området er omtvistede og hvis rådgivning af andelsboligforeningen i sig selv sandsynligvis er ansvarspådragende, fritager det ikke Nykredit for ansvar for sit produkt og for sin rådgivning. Lånet på 55 mio. kr. Handelsaftalen for swap på andelsboligforeningens lån på 55 mio. kr. er underskrevet af bestyrelsen i maj 2008 (bilag ABD 13). Igen må der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor bestyrelsen skulle underskrive en handelsaftale, når der var indgået en rammeaftale, som gav administrator bemyndigelse til at indgå aftalen. Foreningens erstatningskrav I og med at generalforsamlingen har pålagt bestyrelsen at indgive konkursbegæring, giver det ikke længere mening at kræve foreningen stillet som før indgåelsen af swaplånet. Bestyrelsen lægger derfor først og fremmest vægt på, at de andelshavere, der har købt andele efter stiftelsen og som har lidt de største tab, holdes skadesløse af Nykredit. Begrundelsen er at swap'ens regnskabsmæssige virkning var ukendt for andelshaverne og at Nykredits lokkelån med swap er uegnede for andelsboligforeninger, jf. Nationalbanken, bilag ABD 10. Antallet af sager anslås til at være omkring og de beløb der er på tale anslås i de fleste tilfælde til at være mellem 0,5 1 mio. kr. (to sager vedrører beløb på 2,2 mio. kr.). Alle overprissager ved domstolene køres til ende. Købernes sagsomkostninger og procesrisiko dækkes af Nykredit. Tidsperspektivet for sagerne er 2 3 år eller længere, afhængigt af sagernes omfang og ventetid hos domstolene. I den udstrækning sagerne til den tid vindes af køberne, tilfalder det tilbagebetalte Nykredit. Med venlig hilsen Lasse Larsen formand for bestyrelsen AB Duegården 8

9 Skriftligt materiale bedes sendt til følgende adresse: Lasse Larsen Store Karlsmindevej Hundested M: E: Bilagsoversigt Bilag ABD Henvendelse til bestyrelsen fra Nykredit.pdf Bilag ABD Bestyrelsens svar til Nykredit.pdf Bilag ABD Nykredits svar til bestyrelsen.pdf Bilag ABD AB Duegårdens tinglyste pantebrev på 288 mio kr lån.pdf Bilag ABD Nykredit Rentetrappe Duegården.pdf Bilag ABD Spørgsmål om afvikling af lånet på 288 mio.pdf Bilag ABD Nykredits udbetaling til AB Duegården oprindeligt lån.pdf Bilag ABD Graf fra Nykredit lån og swap 288 mio.pdf Bilag ABD Kommunikation om grafen.pdf Bilag ABD Q2 Nationalbankes kvartalsoversigt 2. kvartal 2010.pdf Bilag ABD AP Revisions notat om regnskabsmæssig behandling af swap.pdf Bilag ABD Referat af bestyrelsesmøde 13. juni 2007.pdf Bilag ABD Handelsbekræftelse 55 mio.pdf 9

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi økonomisk overblik Prognose 2012-2039 Andelsværdi side 2 økonomisk overblik økonomisk overblik Mange år Belyse omkostninger og af-/udvikling af s lån Forbundet med usikkerhed Udgangspunkt Regnskab 2010

Læs mere

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan.

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan. Indlæg i skifteretten 28. september 2011 Tak for muligheden for at få ordet her i skifteretten. Som formand og repræsentant for AB-Duegårdens nye bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen for mindre

Læs mere

STÆVNING. Store Kongensgade 77 Postboks 9017 1022 København K Telefon: 33 12 45 40 Fax: 33 93 45 40

STÆVNING. Store Kongensgade 77 Postboks 9017 1022 København K Telefon: 33 12 45 40 Fax: 33 93 45 40 J.nr. 8369-4 Dok 000012 JAKOB GRØNDAHL Advokat (L) M.C.J. 33 38 70 04 jg@nrlaw.dk 21. december 2012 UDKAST STÆVNING Som advokat for Andelsboligforeningen Duegården c/o Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle

Læs mere

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR

Læs mere

Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling. Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen. Den 6.

Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling. Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen. Den 6. Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen Den 6. juli 2012 Til skifteretten Vedrørende AB Duegården under rekonstruktionsbehandling,

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Generalforsamling den 30. nov. 2010 - orientering om finansiering Udarbejdet af: Susan Kielstrup Finanscenter København Tlf.nr.: 4455 2447 Email : suki@nykredit.dk Henning

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald :

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald <ph@bl-law.dk>: Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald : Kære I forlængelse af nedenstående mail har jeg modtaget Nykredits kæresvarskrift i den verserende Højesteretssag. Jeg kan konstatere, at

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 16/8-2010

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 16/8-2010 Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 16/8-2010 Deltagere på mødet: 40, st. Labano Morten Labæk 40, 1. tv. Helle Breinholdt og Michael Isachsen 40, 2. th. Anders Abild 40, 2. tv. Hans Peter Hartsteen

Læs mere

A/B Duegården. 19. november 2009. Udarbejdet af: Jesper Mathiassen Senior finansrådgiver Tlf.: 44 55 19 61 Email: jmat@nykredit.dk

A/B Duegården. 19. november 2009. Udarbejdet af: Jesper Mathiassen Senior finansrådgiver Tlf.: 44 55 19 61 Email: jmat@nykredit.dk A/B Duegården 19. november 2009 Udarbejdet af: Jesper Mathiassen Senior finansrådgiver Tlf.: 44 55 19 61 Email: jmat@nykredit.dk Svend Dupont Larsen Storkundechef Tlf.: 44 55 27 37 Email: sdl@nykredit.dk

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere Lars Zola-Honoré, Tina Ortmann, Claus Krogh og Frank Weinreich v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken.

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken. Orienteringsmøde den 27.juni 2011 Noget om de mange tal bag genopretningspakken. 1 Alternativ 16 - stigning 2,25% fra 2014 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen.

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. RETTEN I AALBORG Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. Der blev foretaget: SKS 31-942/2013. Konkurssagen A/B Doktorparken Doktorparken 26 9500 Hobro CVR-nr.:

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Prisindikation. Forslag til finansiering

Prisindikation. Forslag til finansiering Prisindikation Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Allan, Haslev Fjernvarme om optagelse af lån på DKK 24.000.000,00 til finansiering af Solfanger, fremsendes hermed KommuneKredits

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Grethe Riber Dam om optagelse af lån på DKK 4.000.000,00 til finansiering af tilbygning til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Rune Klarskov Amagerbrogade 196 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid gældende

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere