AIDA - Maj Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer"

Transkript

1 AIDA - Maj 2015 Forældelse og personskade v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer

2 2008-loven - Lovens opbygning Kap. 1: Lovens område Kap. 2: Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt Kap. 3: De almindelige forældelsesfrister Kap. 4: Særlige forældelsesfrister og tillægsfrister Kap. 5: Afbrydelse af forældelse Kap. 6: Foreløbig afbrydelse af forældelse Kap. 7: Virkningerne af forældelse Kap. 8: Lovens fravigelighed Kap. 9: Ikrafttræden

3 Overgangsregler

4 De alm. regler personskade Starttidspunkt for forældelsesfrist - 2, stk. 4: Forældelsesfristen begynder at løbe ved skadens indtræden (gælder for alle typer erstatningskrav) og netop ikke først når det enkelte erstatningskrav kan opgøres / forfalder EAL 16 har m.a.o. INGEN betydning- dvs.: Enkeltstående begivenhed dato for adfærd Påvirkning over længere tid dato hvor lidelse træder i karakter

5 De alm. regler personskade U H ingen successiv forældelse: Fristen ved krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte skulle regnes fra skadens indtræden Forældelsesfristen løber fra det tidspunkt, hvor de følger der kræves erstatning for har vist sig på en sådan måde, at SKL havde rimelig anledning til og mulighed for at rejse et eventuelt foreløbigt erstatningskrav U 2013B.320: Bo von Eyben Kun fravige skadestidspunkt (skadens indtræden) hvis der er tale om følger af skaden, der ligger udover hvad der kunne påregnes ved tilskadekomsten / lægeundersøgelser i den forbindelse

6 De alm. regler personskade Hvornår er kravet forældet? HO: 3, stk. 1: 3 år fra skadens indtræden U: 3, stk. 2: Suspension: SKL ubekendt med kravet eller med SKV - Fristen begynder først at løbe, når SKL fik eller burde have fået kendskab til kravet og SKV

7 De alm. regler personskade ØLD af 30. januar 2013: Færdselsuheldets karakter / SKL's fald Læger: Ikke konstateres skader Udviklingen i sygefravær Ikke grundlag for at fastslå, at SKL vidste eller burde vide, at hendes tilstand ikke ville blive bedre men i stedet i den efterfølgende periode ville medføre yderligere sygefravær og til sidst permanent sygemelding

8 De alm. regler personskade Københavns Byrets dom af 3. april 2014: Fald i bus 1. januar ryk i skulder 18. januar 2008: Besøg hos læge 8. april 2008: Henvist til hospital 8. september 2009: Undersøgelse på hospital 24. januar 2010: Fyret fra arbejde 4. april 2011: Besøg hos læge Randers Sygehus: Ikke finde årsag April 2011: Anmeldelse til ulykkesforsikring 16. april 2012: Ultralyd: Ledbånd overrevet 23. april 2012: Anmeldt til busselskab 15. august 2013: Stævning

9 De alm. regler personskade Har forældelsen været suspenderet fra 8. januar april 2012? Byretten: Nej, fordi symptomerne har været de samme fra skadens indtræden og fordi skadelidte havde anmeldt til sit ulykkesforsikringsselskab 1 år før denne anmeldte til busselskabet U H: EET krav i EAL 11 sag forældelsesfristen begyndte at løbe da kravet blev realiseret HR udtalte: Kravet på erhvervsevnetabserstatning er som nævnt først opstået efter ændringerne i A's ansættelsesforhold mindre end fem år forud for sagens anlæg.

10 De alm. regler personskade Absolutte frister forældelse indtræder senest: 30 år efter den skadegørende handlings ophør, jf. forældelseslovens 3, stk. 3, nr. 1.

11 De almindelige regler Hvornår afbrydes forældelsesfristen? Når SKV udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender forpligtelsen (et erstatningskrav af en bestemt størrelse), jf. 15 Retlige skridt, jf. 16 (ved forhøjelse af påstand regnes fristafbrydelsen først fra nedlæggelse af den forhøjede påstand) Anerkendelsespåstand er ikke nok. Den fastslår ikke fordringens eksistens og størrelse, men se dertil nu 21, stk. 1! Men man køber sig en tillægsfrist på 1 år og maksimalt dette medmindre andre af lovens midlertidigt fristafbrydende regler kan bringes i anvendelse!

12 De almindelige regler Konsekvens af afbrydelse - 19: Ny forældelsesfrist begynder at løbe fra datoen for: - SKV's erkendelse - Indgåelsen af retsforliget - Afsigelsen af dommen Længden af den nye forældelsesfrist følger forældelseslovens regler

13 De almindelige regler Midlertidig afbrydelse 21, stk. 5: Hvis der indledes forligsforhandlinger, indtræder der tidligst forældelse 1 år efter, at forhandlingerne er afsluttet Der skal være tale om realitetsforhandlinger U H 1908 loven (men 2008 loven er kodifikation): juni 1998: Trafikulykke personskade - Topdanmark anerkendte erstatningspligten i juli maj 1999: Topdanmark skrev til Statsamtet, at det ikke var nødvendigt at udtage stævning, da forligsmuligheder ikke var udtømt august 1999: Statsamt afslog fri proces, da sagen ikke var færdigforhandlet med modparten : Topdanmark indhentede to speciallægeerklæringer august 2000: Topdanmark anmodede ASK om vejledende udtalelse

14 De almindelige regler - 6. december 2000: Topdanmark skrev at man ikke har hørt fra ASK, men vil vende tilbage når der foreligger nyt - 2. juli 2003: Topdanmark vendte tilbage og foreslog en forligsmæssig løsning november 2003: Topdanmarks sidste brev om forlig - Anlagt retssag den: 11. februar 2004 Højesteret: Topdanmark har stiltiende accepteret en foreløbig afbrydelse af forældelsen således at der, hvis en forligsmæssig løsning ikke kunne opnås, måtte indrømmes SKL en rimelig frist til sagsanlæg. SKL afbrød forældelsen rettidigt i forhold til den endelige påstand om kr ,01, idet han anlagde sag den 11. februar 2004, dvs. mindre end 3 måneder efter at forhandlingerne mellem parterne var afsluttet. Dette gælder, selvom den oprindelige påstand alene lød på betaling af kr ,00, idet det fremgår af stævningen, hvilke fordringer sagen angår

15 De almindelige regler Resultat efter 2008 ville være: - FAL 29, stk. 5: Forældelse indtræder tidligst 1 år efter at forsikringsselskab helt eller delvist afviser kravet Se også HRD af 10. april 2015 om Århus Universitet og forhandling, stiltiende afkald på at gøre forældelse gældende, samt betydningen af forelæggelse for ASK i enighed mellem parterne forældelsesfristen var suspenderet

16 De almindelige regler U Ø: 13. maj 2004: Færdselsuheld 5. august 2005: Parterne aftalt at oversende sagen til ASK 15. maj 2009: ASK's udtalelse forelå 2. juni 2009: SKL's advokat opgjorde kravet 8. juli 2009: Forsikringsselskab kom med forligstilbud på baggrund af EET og mén, men lavere årsløn. Bestred udtalelsen og årsagssammenhæng 2. juni 2010: Sagsanlæg Landsretten: Tilbud måtte opfattes som reelle forhandlinger om erstatningskravet

17 De almindelige regler ØLD af 14. januar 2014: Regres sygedagpenge Færdselsuheld den 18. maj april 2010: Regreskrav fremsættes 7. september 2010: Anmodning om kommunale akter 16. december 2010: Aftale om suspension til 1. juli december 2010: Skadelidte stævner for sit krav 10. marts 2011: Kommunen svarer at de ikke har akter 10. marts maj 2012: Løbende rykkere 22. maj 2012: Forsikringsselskab: Kravet er forældet Har skadelidtes sagsanlæg afbrudt forældelsen for kommunens regreskrav? Har der været forhandlinger efter 10. marts 2011?

18 De almindelige regler Midlertidig afbrydelse 21, stk. 2: Er en sag om fordringens eksistens eller størrelse eller en sag, som er afgørende herfor, inden forældelsesfristens udløb indbragt for en administrativ myndighed, indtræder forældelse tidligst 1 år efter myndighedsafgørelsen. Ankenævnet for Forsikring Arbejdsskadestyrelsen / Ankestyrelsen men KUN i ASL sager 21, stk. 3: Indbringes en tvist inden forældelsesfristens udløb for et privat klagenævn, ankenævn eller lignende, indtræder forældelse tidligst 1 år efter afgørelsen. U V: - Vejledende udtalelse iht. EAL 10 er ikke omfattet af stk. 2 og stk. 3

19 De almindelige regler U H de gamle regler (før 2008 reglerne): - Forældelsesfrist på 5 år for differencekrav vedrørende EET erstatning mod arbejdsgiver løb fra Arbejdsskadestyrelsens første afgørelse om EET efter ASL den blev ikke indbragt for Ankestyrelsen (var endelig indtil sagen i ASL regi blev genoptaget dette var uden betydning) - Selvom ASL fandt at EET var < 15 % efter ASL - Selvom ASL ved vejledende udtalelse efterfølgende fandt at EET < 15 % efter EAL - Selvom ASL efterfølgende ændrede sin afgørelse og fastsatte EET til 20 % efter ASL - Resultatet i dag ville blive at der løber en frist på 1 år fra den første endelig afgørelsen vedrørende EET i ASL sagen

20 Særreglerne

21 Arbejdsskader ASL 36: 5-årig forældelsesfrist både for krav omfattet af ASL og EAL hvis EAL kravene rettes mod arbejdsgiver (for skader omfattet af ASL jf. henvisningen til ASL 5), men ikke 3. mand HO: Den 5-årige forældelsesfrist regnes fra skadens indtræden Fristen suspenderes indtil - SKL bliver bekendt med sit krav, eller - Den dag, hvor det manglende kendskab skyldes SKL's grove uagtsomhed

22 Arbejdsskader Vestre Landsrets dom af 19. marts 2013: Juni 2005: Arbejdsskade 23. juni 2005: Tilbage på arbejde 17. februar 2006: Arbejdsskadestyrelsen forventer fuld funktionsdygtighed og at smerter forsvinder 15. juni 2006: Læger formodning om nerveskade 25. august 2006: Operation 2007: Ny operation, da smerter ikke aftog 11. maj 2009: Arbejdsskadestyrelsen fastsætter EET til 80 % Juli 2011: Anlagt sag Under disse omstændigheder havde SKL ikke i 5 år forud for sagens anlæg haft kendskab til sit krav på EET og heller ikke udvist grov uagtsomhed Kravet var derfor ikke forældet

23 Arbejdsskader Anmeldelse = midlertidig afbrydelse ASL 36, stk. 4: ASL krav - 3 årig søgsmålsfrist fra afgørelsen (i Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen) 21, stk. 2: EAL krav (differencekravene): 1 årig søgsmålsfrist Absolut frist: 30 år efter den skadevoldende handlings ophør Ingen forældelsesfrist for krav efter ASL, hvis en sag genoptages, fordi sygdommen efterfølgende er optaget som en listesygdom, eller hvis der sker genoptagelse efter de almindelige forvaltningsretlige regler (typisk hvis Arbejdsskadestyrelsens / Ankestyrelsens praksis er blevet underkendt af domstolene)

24 Aftaler omfattet af FAL

25 Forsikringsaftaler FAL 29, stk. 1: "Krav i anledning af forsikringsaftalen forældes efter reglerne i forældelsesloven, jf. dog stk Krav i det indbyrdes forhold forsikringstager / sikrede og forsikringsselskabet Krav der kan rettes direkte mod selskabet af andre end forsikringstager / de sikrede altså hæftelseskrav f.eks. Færdselslovens 108 Hundelovens 8, stk. 2 Hesteloven Forfaldstid: forældelseslovens 2, stk. 1: "Fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser" HO: Kravet forældes 3 år fra forfaldstidspunkt, jf. 3, stk. 1 i forældelsesloven.

26 Forsikringsaftaler U: Var fordringshaveren ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes forældelsesfristen først fra den dag, da fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab til fordringen eller skyldneren, jf. 3, stk. 2 i forældelsesloven. Ukendskab til de faktiske forhold kan suspendere forældelsesfristen. Ukendskab til kollektiv forsikrings eksistens kan suspendere forældelsesfristen. Ukendskab til at ulykke har medført varige følger kan suspendere forældelsesfristen

27 Forsikringsaftaler Absolutte forældelsesfrister: HO: 30 år efter den skadeforvoldende handlings ophør, jf. 3, stk. 3, nr. 1 i forældelsesloven. - Personforsikringer (FAL 6 / EAL 22, stk. 2). - Forsikringsbegivenheden fastsættes ud fra skadesårsagsprincippet. - Gælder f.eks. Ulykkesforsikringer. U: FAL 29, stk. 3: Senest 10 år efter den dag, hvor ydelsen kan kræves betalt. - Personforsikringer. - Forsikringsbegivenheden fastsættes ud fra skadesvirkningsprincippet. - Gælder f.eks. Livsforsikringer, forsikringer ved kritisk sygdom, erhvervsevnetab (invaliditet) og sundhedsforsikringer.

28 Forsikringsaftaler Særlige forældelsesfrister: Forældelseslovens 8 Erhvervsudygtighedsforsikringer. - Fordring på pension, livrente, aftægtsydelse, underholdsbidrag, eller - Andre lignende ydelser, der forfalder med bestemte mellemrum og ikke er afdrag på en skyldig hovedstol. - Grundfordringen: Har ingen betaling fundet sted: 10 år fra den dag, da den første ydelse kunne kræves betalt. - Grundfordringen: Har der fundet betalinger sted: 10 år fra den dag, da den sidste ydelse blev betalt. - Er grundfordringen forældet, er alle krav på hver enkelt ydelse forældet. - Er grundfordringen ikke forældet: Kravet på hver enkelt ydelse forældes 3 år efter at den enkelte ydelse kunne kræves betalt.

29 Forsikringsaftaler Afbrydelse af forældelsesfristerne: FAL 29, stk. 5: Forældelsesfristen afbrydes foreløbigt ved forsikringstagerens anmeldelse til forsikringsselskabet af den skade, som ligger til grund for kravet INGEN formkrav til anmeldelsen Forældelse indtræder tidligst 1 år efter forsikringsselskabets meddelelse om, at kravet helt eller delvist afvises, jf. FAL 29, stk. 5, 1. pkt. - Forældelsen er altså midlertidigt afbrudt indtil selskabet tager stilling! Selskabet SKAL tage stilling

30 Forældelse AK UT ASK FØP Anmeldelse FS beder Klager sender FS Klager FS (VM) info info (?) slut?? Afviser august FS gjorde gældende, at forældelse måtte regnes fra arbejdsophør (senest) i juli 2007, og derfor var krav forældede i juli Dertil kom i øvrigt, at der også var gået mere end 3 år fra ASK fastsatte VM og indtil forsikringstager rettede henvendelse i august 2012.

31 Forældelse AK Selskabet kunne i kraft af samtykke selv have kontaktet Arbejdsskadestyrelsen og i øvrigt telefonisk kunne have forsøgt at kontakte klager. Ingen af de af selskabet krævede oplysninger forekom at være nødvendige for at selskabet kunne vurdere sagen. Nævnet fandt, selskabet ikke havde været berettiget til at undlade at realitetsbehandle klagers krav. FAL 29, stk. 5, 1. pkt., gælder slet ikke i en situation som den foreliggende. Da klager aldrig havde fået en bedømmelse af sin sag, skulle selskabet genoptage sagsbehandlingen.

32 Forældelse ØLD af SUSPENSION UT Adv FS Adv Adv Adv Adv FS 3 år Adv FS Adv SAG 1 år 3 år til FS Anerk. sender materiale mere mat. UT mat. Afviser NEJ afvis. mat

33 Forældelse ØLD af Østre Landsret finder ikke, at krav på erstatning og / eller godtgørelse er forældet efter FAL 29, stk. 5, 1. eller 2. pkt., idet retssag blev anlagt mindre end 1 år efter, at selskabet gjorde forældelse gældende (afvisning) og retssag blev anlagt mindre end 3 år efter, at selskabet første gang bad om oplysninger. Sagen er i anken ført af advokat Karsten Høj, og dommen omtales på Elmer & Partneres hjemmeside:

34 Forsikringsaftaler Afbrydelse af forældelsesfristerne: Forældelseslovens 16: "Retslige skridt" - Sagsanlæg. - Indbringelse for Ankenævnet for Forsikring. - Indbringelse for Arbejdsskadestyrelsen ved voldgiftsklausul i ulykkesforsikring. Forældelseslovens 21: - Har sagen været indbragt for Ankenævnet for Forsikring, har forsikringstageren 1 år fra nævnets afgørelse til at anlægge retssag (stk. 3). - Har man inden forældelsesfristens udløb aftalt syn og skøn (indhentelse af speciallægeerklæring / vejledende udtalelse), har forsikringstageren 1 år fra erklæring / vejledende udtalelse foreligger til at anlægge retssag.

35 Færdselsuheld Omfattet af såvel 2008 som FAL 29, stk. 1 og kan tillige være omfattet af ASL 36

36 Produktansvarsloven PAL 14, stk. 1: Krav forældes efter forældelsesloven PAL 14, stk. 2: Forældelse af krav mod producenten indtræder senest 10 år efter producenten bragte produktet i omsætning (Fravigelse fra 3, stk. 3 i forældelseslov)

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt

Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt Undervisere: Landsdommer Ole Dybdahl og advokat(h) Torben Steffensen Mandag den 26. Juni 2014 Faldgruber

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Whiplash. -årsag, behandling og erstatning-

Whiplash. -årsag, behandling og erstatning- Whiplash -årsag, behandling og erstatning- Indholdsfortegnelse Hvad er whiplash?...04 Kan man kun få whiplash ved kraftig påkørsel/påvirkning? - Dancrash-rapporters betydning...05 Hvilke gener relaterer

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere