INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR."

Transkript

1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR ) Mandag den 23. april 2012 kl på Radisson Blu Falconer Hotel, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg med følgende DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Bestyrelsens forslag om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor/revisorer. 6. Bestyrelsens forslag: a. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens honorar for b. Beslutning om ændring af vedtægternes 12, stk. 2 således, at den indeholder en aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen. c. Beslutning om at nedsætte Selskabets aktiekapital ved henlæggelse til en særlig reserve. d. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier ved kontant indbetaling med fortegningsret. e. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier i en ny aktieklasse til markedskurs ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller ved apportindskud i andre værdier end kontanter uden fortegningsret. f. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier til markedskurs ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller ved apportindskud i andre værdier end kontanter uden fortegningsret. g. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af præferenceaktier i en ny aktieklasse til markedskurs uden fortegningsret. h. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier i en ny aktieklasse til favørkurs ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller ved apportindskud i andre værdier end kontanter uden fortegningsret. i. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier til favørkurs ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller ved apportindskud i andre værdier end kontanter uden fortegningsret. j. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret. k. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser med fortegningsret. l. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants (tegningsoptioner) samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret. m. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at tildele aktiekøbsoptioner og til at erhverve egne aktier. n. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og foretage de nødvendige ændringer heri. 7. Eventuelt. *** 1

2 Vedtagelseskrav Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 1/3 af aktiekapitalen er repræsenteret, jf. 10, stk. 1, i Selskabets vedtægter. Godkendelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2., 3., 4., 5., 6.a. og 6.m. - 6.n. kræver simpelt flertal, jf. 10, stk. 2, i Selskabets vedtægter. Godkendelse af forslagene under dagsordenens pkt. 6.b. 6.g. og 6.j 6.l. kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. 106, stk. 1 i selskabsloven. Godkendelse af forslagene under dagsordenens pkt. 6.h. og 6.i. kræver tiltrædelse af mindst 9/10 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. 107, stk. 2 i selskabsloven. Indkaldelsesform og adgang til oplysninger Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil blive sendt til alle navnenoterede aktionærer og/eller ADR-bevisindehavere, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom. Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens it-system og på Selskabets hjemmeside Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev og Selskabets årsrapport for 2011, vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside, i perioden fra fredag 30. marts 2012 indtil og inklusiv datoen for den ordinære generalforsamling. Adgangskort, fuldmagt og brevstemmer Adgangskort og eventuelle stemmesedler, jf. vedtægternes 8, stk. 1, til generalforsamlingen kan mod behørig dokumentation (VP-referencenummer) rekvireres senest torsdag den 19. april 2012, kl på følgende måder: - ved at udfylde, behørigt underskrive og returnere vedlagte tilmeldingsblanket til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, via til eller pr. fax , eller - ved at ringe til VP Investor Services A/S på telefon , eller - ved bestilling på Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan på fuldmagtsblanket vælge at: - give fuldmagt til navngiven tredjemand. Fuldmægtig vil fra VP Investor Services A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller 2

3 - give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller - give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan stemmerne ønskes afgivet. Såfremt der vælges at give møde ved fuldmægtig, returneres fuldmagtsblanketten til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, eller pr. fax , således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 19. april 2012, kl Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk på VP Investor Services A/S hjemmeside, senest torsdag den 19. april 2012, kl Aktionærer kan også vælge at stemme ved at afgive brevstemme. Brevstemmeblanketten udfyldes, underskrives behørigt og returneres til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, via til eller pr. fax , således at brevstemmeblanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 19. april 2012, kl Stemmer afgivet ved brug af brevstemme kan ikke tilbagekaldes, efter at brevstemmeblanketten er returneret til VP Investor Services A/S. Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan afgives både brevstemme og fuldmagt. Aktiekapital og stemmerettigheder Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet ,00 kr., fordelt i aktier på kr. 5,00 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver én stemme på generalforsamlingen. Stemmeret er dog betinget af, at aktionæren besidder aktierne og er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen senest på registreringsdatoen, mandag den 16. april 2012, jf. vedtægternes 8, stk. 1 og selskabslovens 84, og aktionæren har rekvireret adgangskort eller afgivet brevstemme eller fuldmagtsblanket rettidigt. Aktionærernes spørgsmålsret Eventuelle spørgsmål fra aktionærerne til dagsordenen og dokumenterne vedrørende den ordinære generalforsamling skal fremsættes skriftligt ved fremsendelse til direktionen via senest dagen før den ordinære generalforsamling. Besvarelse vil ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside Hellerup, 30. marts 2012 Bestyrelsen 3

4 Ordinær generalforsamling i TORM A/S, CVR nr , mandag den 23. april 2012 kl , der afholdes på Radisson Blu Falconer Hotel, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg: Fuldstændige forslag 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsen foreslår, at formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport for 2011 godkendes. Som det fremgår af årsrapporten reflekterer ledelsespåtegningen på regnskabet således usikkerheden vedrørende gennemførelsen af en frivillig langsigtet finansiel løsning. Som følge af usikkerheden omkring den fortsatte drift har den uafhængige revisor afgivet en revisionspåtegning uden konklusion. 3. Bestyrelsens forslag om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Årets resultat (for moderselskabet) på USD -445 mio. foreslås derfor overført til næste regnskabsår. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. N. E. Nielsen, Christian Frigast, Jesper Jarlbæk, Gabriel Panayotides, Angelos Papoulias og Stefanos- Niko Zouvelos er efter vedtægternes 12, stk. 2 og 3, på valg og foreslås alle genvalgt. Oplysning om de ovenfornævnte personers ledelseserhverv, jf. selskabslovens 120, stk. 3, fremgår af bilag 1 hertil. 5. Valg af revisor/revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 6. Bestyrelsens forslag: a. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens honorar for Foranlediget af de danske Anbefalinger for god selskabsledelse (2011) foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender niveauet for bestyrelsens vederlag for Niveauet, som er uændret i forhold til 2010 og 2011, er: (i) Bestyrelsesformanden modtager et honorar på kr. 1 mio. (ii) Næstformanden modtager et honorar på kr (iii) Menige bestyrelsesmedlemmer honoreres hver med kr (iv) For bestyrelsesmedlemmers deltagelse i udvalg og komitéer ydes et tillæg på kr pr. udvalg/komité. Efter aftale med bestyrelsen kan enkeltmedlemmer påtage sig ad hoc opgaver, som ligger 4

5 uden for sædvanligt bestyrelsesarbejde. Vederlaget herfor fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen og vil fremgå af Selskabets årsrapport. Bestyrelsesmedlemmer, som ikke er bosat i Danmark, modtager refusion af udgifter til rejse og ophold i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Der ydes ikke rejsegodtgørelse. b. Beslutning om ændring af vedtægternes 12, stk. 2 således, at den indeholder en aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen. Foranlediget af de danske Anbefalinger for god selskabsledelse (2011) foreslår bestyrelsen, at vedtægternes 12, stk. 2 ændres til følgende: De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år. De eventuelle af arbejdstagerne valgte bestyrelsesmedlemmer afgår i overensstemmelse med selskabslovens regler. Ingen, som er fyldt 70 år, må vælges til bestyrelsen. Et medlem skal udtræde af bestyrelsen senest på den første ordinære generalforsamling, efter at vedkommende er fyldt 70 år. c. Beslutning om at nedsætte Selskabets aktiekapital ved henlæggelse til en særlig reserve. Bestyrelsen foreslår, at Selskabets aktiekapital nedsættes med et beløb på minimum nominelt kr (svarende til 80 procent af den nominelle aktiekapital) og maksimalt nominelt kr (svarende til den samlede nominelle aktiekapital) fra nominelt kr ved nedsættelse af det nominelle beløb pr. aktie fra kr. 5 til mellem kr. 1 og kr. 0 ved henlæggelse af nedsættelsesbeløbet til en særlig reserve, jf. selskabslovens 188, stk. 1, nr. 3. Henlæggelsen til en særlig reserve skal minimum udgøre kr og maksimalt kr , og kapitalnedsættelsen sker dermed til kurs 100, dvs. svarende til det nominelle nedsættelsesbeløb. Efter nedsættelsen vil Selskabets aktiekapital udgøre et nominelt beløb mellem kr , og kr. 0 og den nominelle værdi af hver aktie vil være mellem kr. 1 og kr. 0. Bestyrelsen vil på eller før den ordinære generalforsamling meddele det præcise kapitalnedsættelsesbeløb, som vil blive indstillet til aktionærernes godkendelse. Vedtagelse af forslaget betyder, at vedtægternes 2, stk. 1 ændres til følgende (endelige tal i [*] vil først foreligge, når størrelsen af det foreslåede kapitalnedsættelsesbeløb er kendt, og vil blive indsat i vedtægterne): Selskabets aktiekapital er kr. [*] fordelt i aktier på kr. [*] eller multipla heraf. og at vedtægternes 8, stk. 3 ændres til Ethvert aktiebeløb på kr. [*] giver én stemme.. løsning. d. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier ved kontant indbetaling med fortegningsret. 5

6 Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som 2, stk. 8 i Selskabets Bestyrelsen er indtil 30. april 2013 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital, ad én eller flere gange, med forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer, med et nominelt beløb på i alt op til kr For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne nye aktier skal tegnes ved kontant indbetaling, at disse nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier i Selskabet på tidspunktet for vedtagelse af denne bemyndigelse. Bestyrelsen beslutter om de nye aktier skal kunne tegnes til favørkurs og øvrige vilkår. e. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier i en ny aktieklasse til markedskurs ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller ved apportindskud af andre værdier end kontanter uden fortegningsret. Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som 2, stk. 9 i Selskabets Bestyrelsen er indtil 30. april 2013 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital, ad én eller flere gange, ved tegning til markedskurs uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, med et nominelt beløb på i alt op til kr til markedskurs, som bekræftet af en uafhængig ekspert til at være en fair markedskurs (eller tilsvarende terminologi), som kan være lavere end den noterede børskurs på de eksisterende aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne nye aktier skal udstedes i en ny aktieklasse, hvis aktier ikke kan optages til handel og officiel notering, skal tegnes ved kontant indbetaling, ved gældskonvertering eller ved apportindskud af andre værdier end kontanter, at disse nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier i Selskabet på tidspunktet for vedtagelse af denne bemyndigelse. f. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier til markedskurs ved kontant indbetaling, 6

7 gældskonvertering eller ved apportindskud i andre værdier end kontanter uden fortegningsret. Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som 2, stk. 10 i Selskabets Bestyrelsen er indtil 30. april 2013 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange, ved tegning til markedskurs uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, med et nominelt beløb på i alt op til kr til markedskurs, som bekræftet af en uafhængig ekspert til at være en fair markedskurs (eller tilsvarende terminologi), som kan være lavere end den noterede børskurs på de eksisterende aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne nye aktier skal tegnes ved kontant indbetaling, ved gældskonvertering eller ved apportindskud af andre værdier end kontanter, at disse nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier i Selskabet på tidspunktet for vedtagelse af denne bemyndigelse. g. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af præferenceaktier i en ny aktieklasse til markedskurs uden fortegningsret. Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som 2, stk. 11 i Selskabets Bestyrelsen er indtil 30. april 2013 bemyndiget til, uden forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital, ad én eller flere gange, med et nominelt beløb på i alt op til kr ved udstedelse af aktier i en ny præferenceaktieklasse til markedskurs ved kontant indbetaling og med præferencerettigheder i forhold til udbytte og likvidationsprovenu samt med forøget stemmevægt og til at ændre vedtægterne i overensstemmelse hermed. Nye præferenceaktier udstedt i henhold til bemyndigelsen skal have følgende egenskaber: (i) Præferenceaktierne skal have 10 stemmer pr. præferenceaktie. Præferenceaktierne skal have en forlods ret til akkumuleret udbytte på 10 procent p.a. af tegningsbeløbet for præferenceaktiekapitalen. (ii) Ved en solvent likvidation af Selskabet skal præferenceaktierne ved udlodning af provenu dækkes forlods i forhold til tegningsbeløbet for præferenceaktiekapitalen med tillæg af deklareret, men ikke udbetalt udbytte, hvorefter stamaktiekapitalen skal dækkes på samme måde. I forbindelse med yderligere udlodning af likvidationsprovenu skal præference- og stamaktionærerne rangere lige i forhold til deres nominelle beholdninger. (iii) Præferenceaktierne skal tegnes ved kontant indbetaling, skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i 7

8 Selskabets ejerbog. (iv) De eksisterende aktionærer skal ikke have fortegningsret til at tegne de nye præferenceaktier. (v) Der skal ikke gælde begrænsninger i de nye præferenceaktiers omsættelighed, og der skal ikke være nogen pligt for de nye aktionærer til at lade præferenceaktierne indløse. (vi) De nye præferenceaktier skal i alle andre henseender have de samme rettigheder som de eksisterende stamaktier i Selskabet. h. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier i en ny aktieklasse til favørkurs ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller ved apportindskud i andre værdier end kontanter uden fortegningsret. Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som 2, stk. 13 i Selskabets Bestyrelsen er indtil 30. april 2013 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital, ad én eller flere gange, ved tegning til favørkurs uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, med et nominelt beløb på i alt op til kr For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne nye aktier skal udstedes i en ny aktieklasse, hvis aktier ikke kan optages til handel og officiel notering, skal tegnes ved kontant indbetaling, ved gældskonvertering eller ved apportindskud af andre værdier end kontanter, at disse nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier i Selskabet på tidspunktet for vedtagelse af denne bemyndigelse. i. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier til favørkurs ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller ved apportindskud i andre værdier end kontanter uden fortegningsret. Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som 2, stk. 14 i Selskabets Bestyrelsen er indtil 30. april 2013 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital, ad én eller flere gange, ved tegning til favørkurs uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, med et nominelt beløb på i alt op til kr

9 For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne nye aktier skal tegnes ved kontant indbetaling, ved gældskonvertering eller ved apportindskud af andre værdier end kontanter, at disse nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier i Selskabet på tidspunktet for vedtagelse af denne bemyndigelse. j. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes 2, stk. 6 erstattes med en ny bemyndigelse til bestyrelsen gældende indtil den 30. april 2013 til, ad én eller flere gange, at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve med et lånebeløb på op til i alt kr med en maksimal kapitalforhøjelse på op til nominelt kr som resultat af konverteringen af gæld samt at foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser. Vedtægternes 2, stk. 6 vil herefter lyde som følger: Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. april 2013, ad én eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at træffe beslutning om optagelse af lån på op til kr mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser. Lånene skal indbetales kontant til Selskabet. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse. Konvertering skal ikke kunne ske til en kurs, der er lavere end markedskursen på Selskabets aktier på tidspunktet for gældsbrevenes udstedelse. Som følge af denne bemyndigelse er bestyrelsen endvidere bemyndiget til i perioden indtil 30. april 2013 at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr ved konvertering af de konvertible gældsbreve udstedt i henhold til denne 2, stk. 6. For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i Selskabet. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår. k. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser med 9

10 fortegningsret. Bestyrelsen foreslår, at der gives en ny bemyndigelse til bestyrelsen gældende indtil den 30. april 2013 til, ad én eller flere gange, at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve med et lånebeløb på op til i alt kr med en maksimal kapitalforhøjelse på op til nominelt kr som resultat af konverteringen af gæld samt at foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser. Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vedtægter 2, stk. 7 herefter vil lyde som følger: Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. april 2013, ad én eller flere gange, med fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at træffe beslutning om optagelse af lån på op til kr mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser. Lånene skal indbetales kontant til Selskabet. Bestyrelsen beslutter, om de nye aktier skal kunne tegnes til favørkurs og øvrige vilkår. Som følge af denne bemyndigelse er bestyrelsen endvidere bemyndiget til i perioden indtil 30. april 2013 at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr ved konvertering af de konvertible gældsbreve udstedt i henhold til denne 2, stk. 7. For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i Selskabet. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår. l. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants (tegningsoptioner) samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen indtil 30. april 2013 bemyndiges til at udstede warrants (tegningsoptioner) til tredjemand og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, ad én eller flere gange, som giver ihændehaverne ret til at tegne aktier i Selskabet for op til nominelt kr samt at foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser. Bestyrelsen forslår, at følgende bemyndigelse er indsat som 2, stk. 12 i Selskabets Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. april 2013 at udstede warrants (tegningsoptioner) til tredjemand uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, ad én eller flere gange, som giver ihændehaverne ret til at tegne aktier i Selskabet for op til nominelt kr Bestyrelsen er bemyndiget til at effektuere de dertil hørende kapitalforhøjelser som følge af udnyttelsen af warrants (tegningsoptionerne). De nye aktier skal udstedes til en tegningskurs besluttet af bestyrelsen, som aldrig skal være lavere end markedskursen på tidspunktet for udstedelsen af warrants (tegningsoptionerne). 10

11 For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne aktier skal tegnes ved kontant indbetaling, skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i Selskabet. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår. m. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at tildele aktiekøbsoptioner og til at erhverve egne aktier. Bestyrelsen forslår, at bestyrelsen indtil 30. april 2013 bemyndiges til at udstede aktiekøbsoptioner til tredjemand, ad én eller flere gange, som giver ihændehaveren ret til ved modning, hvor modningsperioden ikke skal være mindre end 1 år og ikke mere end 5 år, regnet fra datoen for tildeling af optionerne, at købe aktier i Selskabet til en udnyttelseskurs, der ikke er lavere end markedsprisen for aktierne på tildelingstidspunktet. Det samlede antal aktier, som kan erhverves i henhold til aktiekøbsoptioner tildelt i medfør af denne bemyndigelse, skal være begrænset til 25 procent af aktiekapitalen opgjort på tidspunktet for tildelingen. Som led i dette forslag foreslår bestyrelsen tillige, at den i perioden indtil 23. april 2017 bemyndiges til inden for 25% af aktiekapitalen at lade Selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. aktieemission som en del af Selskabets plan for en langsigtet og omfattede finansiel løsning. n. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og foretage de nødvendige ændringer heri. 7. Eventuelt. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at anmelde det vedtagne og foretage de nødvendige ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. * * * 11

12 Bilag 1: I henhold til selskabslovens 120, stk. 3 skal følgende oplysninger gives om N. E. Nielsens, Christian Frigasts, Jesper Jarlbæks, Gabriel Panayotides, Angelos Papoulias and Stefanos-Niko Zouvelos ledelseshverv: N. E. Nielsen / født: Bestyrelsesmedlem siden september Bestyrelsesformand siden april Medlem af TORM s vederlagsudvalg. Anses som uafhængig. Andre ledelseshverv: Ambu A/S, Charles Christensen A/S, Danica-Elektronik A/S, Gammelrand Holding A/S, InterMail A/S, MK of 2010 A/S, Pele Holding A/S, P.O.A. Ejendomme A/S, Weibel Scientific A/S med datterselskaber. Uddannelse: Cand.jur. fra Københavns Universitet. Specialer: Generel ledelse som bestyrelsesformand af en række andre børsnoterede selskaber med globale aktiviteter. Specialist i selskabsret. Christian Frigast / født: Bestyrelsesmedlem siden september Næstformand siden april Medlem af TORM s revisions- og vederlagsudvalg. Anses som uafhængig. Andre ledelseshverv: Axcel Management A/S, Junckers Holding A/S, Esko-Graphics A/S, Management Inveco A/S, Pandora A/S, Royal Scandinavia A/S, TCM Invest A/S med datterselskaber. Uddannelse: Cand.polit fra Københavns Universitet. Specialer: Generel ledelse som formand. Bestyrelsesmedlem af en række primært ikke-børsnoterede danske og internationale selskaber. Finansiering. Virksomhedsoverdragelse. Jesper Jarlbæk / født: Bestyrelsesmedlem siden april Medlem af TORM s revisionsudvalg. Anses som uafhængig. Andre ledelseshverv: Advis A/S, Altius Invest A/S, Basico A/S, Bang & Olufsen A/S, Cimber Sterling Group A/S, Earlbrook Holding Ltd. A/S, Groupcare Holding A/S, Julie Sandlau China ApS, Københavns Privathospital A/S, Polaris III Invest Fonden, Prospect A/S, Timpco ApS, TK Development A/S, Valuemaker A/S med datterselskaber. Uddannelse: Statsautoriseret revisor. Specialer: Generel ledelse som formand. Bestyrelsesmedlem af en række primært ikke-børsnoterede danske og internationale selskaber. Risikovurdering og ledelse. Finansiel styring og rapportering. Gabriel Panayotides / født: Bestyrelsesmedlem siden september Medlem af TORM s vederlagsudvalg. Anses ikke som uafhængig som følge af relationen til Selskabets største aktionær, Beltest Shipping Company Ltd. Andre ledelseshverv: Excel Maritime (noteret på NYSE), Bureau Veritas og Lloyds Register of Shipping klassifikationsselskabs græske bestyrelse. Uddannelse: Bachelorgrad fra Pireaus Økonomiske Universitet. Specialer: Bestyrelseserfaring fra andre børsnoterede selskaber. Rederidrift, herunder ejerskab og administration. Angelos Papoulias / født: Bestyrelsesmedlem siden april Medlem af TORM s revisionsudvalg. Anses som uafhængig. Andre ledelseshverv: Partner i Investment & Finance Ltd., et corporate finance rådgivningsfirma specialiseret i den maritime industri. Uddannelse: Kandidatgrad i international ledelse (finansiering og internationale forhold) fra Det Amerikanske Universitet i International ledelse, Phoenix, Arizona, Specialer: Strukturering af opstarts rederiprojekter. Kreditrisikovurdering. Risikoanalyse. Finansiering. Stefanos-Niko Zouvelos / født: Bestyrelsesmedlem siden april Medlem af TORM s vederlagsudvalg. Anses ikke som uafhængig som følge af relationen til Selskabets største aktionær Beltest Shipping Company Ltd. Andre ledelseshverv: General manager i Beltest Shipping Company Ltd. Uddannelse: Kandidatgrad i kvantitativ økonomi fra Stirling Universitet, Scotland. Specialer: Finansiel ledelse i rederier. Over 25 års erfaring inden for shipping. 12

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414

DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015 Fondskode DK0010274414 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere