: Indhodsfortegnese..Vekomst 2.Bestyrese 3.Forsikring 4.Dekaration 5.Dekarationsrids 6.Bygningstegning 7.Bepantningspan" name="description"> : Indhodsfortegnese..Vekomst 2.Bestyrese 3.Forsikring 4.Dekaration 5.Dekarationsrids 6.Bygningstegning 7.Bepantningspan"> :">

Velkommen til Gru ndejerforeningen. Æbleparken ( ".~ r _ ' s.>:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Gru ndejerforeningen. Æbleparken ( ".~ r------ - -- _.--- - - '------. s.>:"
:.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 Vekommen ti Gru ndejerforeningen Æbeparken r _ ( ".~ ' s.>:

2 Indhodsfortegnese..Vekomst 2.Bestyrese 3.Forsikring 4.Dekaration 5.Dekarationsrids 6.Bygningstegning 7.Bepantningspan 8.Vedtægt 9. Ordensregement IO. Kommende meddeeser

3 Vekommen ti Æbeparken Grundejerforeningens medemmer og bestyrese byder dig og din famiie hjerteig vekommen ibandt os vi håber at i vija mange gode år sammen med Æbeparkens øvrige beboere. Æbeparken er i udstykket fra en gammefrugtpantagederafkommer navnet Æbeparken.På de grønne områder findes der endnu enkete æbe og pæretræerfra den gang. Grundejerforeningen bev oprettet på den stiftende generaforsaming afhodt den 16 Februar På deføgende siderfinder du noge afde opysninger som du kanfå brugfor hen ad vejendu finder bandt andet navne og adresser på bestyresesmedemmer du finder også opysninger om grundejerforeningens fæesforsikringer samt f oreningens dekarationer vedtægter samt ordensregement. Da vore huse og haver igger tæt sammen er det vigtigt at du udviser hensyn over f or dine naboer samt æser og føger de retningsinier som grundejerforeningens medemmer har fastsat.hvert år i Marts måned afhoder foreningen sin ordinære generaforsaminghvorti også du er vekommen med eer uden gode forsag ti f orbedring aftrivseen i Æbeparken. Hvis der er ting som du er i tviv om er du vekommen ti at kontakte bestyresen. Endnu en gang vekommen. Bestyresen.

4 Grundejerforeningen Æbeparken Bestyrese: Formand: Pou Erik Høygaard Kasserer: Harry Pedersen Næstformand: Anitta Lind Sekretær: Hanne Winther Pedersen Menigt medem: Jan H. Overgaard Børupvej 64 Børupvej 124 Børupvej 146 Børupvej 56 Børupvej 176 Teefon Teefon Teefon Teefon Teefon Suppeanter: Pernie Christensen Kim Pedersen Børupvej 66 Børupvej 70 Legepads- og Børneaktiviteter: John Kitgaard Kim Pedersen Caus Skytte Peter Kjær Børupvej 154 Børupvej 70 Børupvej 150 Børupvej 54 Teefon I Teefon Teefon Kontaktpersoner: Trekroner Forsikring Dansk Gasforsikring Harry Pedersen Harry Pedersen Børupvej 124 Børupvej 124 Teefon Teefon

5 Forsikringer. Igennem Grundejerforeningen Æbeparken kan du tegne føgende forsikringer I.Bygningsforsikring 2.Gas og sanitet tegnet i Trekroner Forsikring AJS tegnet i Dansk Gasforsikring AJS Ved at være medem af vores fæes forsikringer opnås der store bespareser ca.50% i forhod ti de feste andre forsikringsseskaber. Bygningsforsikringen har føgende dækning. I.Bygningsbrand. 7.Bestyresesansvarsforsikring. 2.Anden bygningsbeskadigese. 8.Udvidet rørskade med stikedning. 3.Svampe og insektskader. 9.Retshjæpsforsikring. 4.Kortsutningsskader. IO.Foreningsansvar. 5.Husejeransvar. I.Hærværk trådhegn fæesareaer. 6.Hærværk. 12.Husejetab som føge afmeddækket skade 13.E.skadedækning. Præmien udgør i år 2000 kr ndeksregueres jævnfør forsikringsbetingesernes bestemmeser. Forsikringen er uden sevrisiko.undtagen skader forvodt ved påkørse(anonym) Såfremt du tegner fere forsikringer i Trekroner gives der rabatdog ikke på bygnings forsikringen. Gas-Sanitet. Præmien udgør i år Tiægspræmie for keramiske kogepader kr.2600 årigt.indexregueres jævnfør forsikrings betingesernes bestemmeser. Forsikringen er uden sevrisiko. Ønsker du nærmere opysningereer ønsker du at timede dig ti ovennævnte forsikringer bedes du kontakte Harry Pedersen nr. 124 Teefon Udførige forsikringsbestemmeser kan rekvireres. Bestyresen.

6 Grundejerforeningen Æbeparken Børupvej 42 ti 188. Dekaration Vedtægt Ordensregemenent Vigtige dokumenter:bør æseseftereves og ikke mindst opbevares Også ti din efterføger. I

7 Matr.nr.ad Børup by Tr anbjerg sogn samt parceer udstykket herfra. r U D ~ -:-J :...:..ti.qi. IJ:<? O. <?"I.:L'J.{ ~y i-'.'. :~ :.::"." CV -:::--_. 1 '..... _~. ' ; I:> I ;- ~ / J.. ' ~.. _.. _..~ :~~. -C' Anmeder.G/F Æbeparken vi Harry Pedersen Børupvej Tranbjerg Teefan Dekaration Grundejerforeningen Æbeparken. Herti hører 3 biag såedes: Biag A dekarationsrids i :600 over det samede område. Biag B: bygningstegning. Biag C: bepantningspan. Undertegnede ejer af matr.nr.cd Børup by.tranbjerg sogn påægger herved det på Biag A indkredsede område af nævnte matr.nr.qd samt parceer deraf føgende servitutter.. Grundejerforening. Stk.I.De ti enhver tid værende ejere af gru nde omfattet af nærværende dekaration er pigtige ti at indtræde som medemmer af grundejerforeningen. Stk.2.Grundejerforeningen ska være berett iget ti med 2/3 ferta af de på generaforsamingen mødende medemmer at t ræffe bestemmese om samarbejde med en eer fere gru ndejerforeningerevt.at grundejerforeningen biver en oka forening af en større grundeje rforening eer sammensutning af sådanne. Stk.3.Gru ndejerforeningens fonnå er at varetage medemmernes nuværende og fremtidige fæes interesser af enhver art i forbindese med de unde r foreningens område hørende eje ndomme. Stk.4.Grundejerfore ningen er berettiget ti at fastsætte et ordensregement.som er vedtaget af generaforsamingen Stk.5.Grundejerforeningen er berettiget ti at fastsætte nærmere reger for fremskaffese og fordeing afde miderder ska anvendes ti reaisering af foreningens form å. Stk.6.Grundejerfore ningens bestyrese er berettiget ti at engage re fremmed medhjæp under henvisning ti vedtægternes 7 Stk. 5. Dekaration Grundejerforeningen Æbcparken Boru pvej 42 ti 188 Side. af 7 "

8 Stk.7.Gru ndejerfo reningen er pigt ig ti vederagsfrit efter påkrav at tage skøde vejsti og fæesareaer herund er TV-antenneanæg. Stk.8.Gru ndejerforeningen fastsætt er sevmed hviken ferta en besutning ska vedtages. men besut ninger o m ændringer af ved tægter eer besutningerder kræver økonomisk indbet aing udover administrationskontingentet.ska dog træffes med mindst 2/3 ferta af de på en genera forsaming mødende medemm er. 2. Veje og Stier. Stk..Der kan kun tiades eta beret adgang fo r kørende trafik ti rækkehusejendommene på ejendommens nordige side. Stk.2.Med hensyn ti vedigehodese reparationerrenhodese og gatføregrusning henvises ti de ti enhver tid gædende reger hero m. Stk.3.Århus Byråd ved Magistratens 2.afdeing har ret ti at meddee vej og/eer færdse sret ti andre end dekarationsområdets parceejerehvis dette kan ske uden væsentig gene for de direkte impicerede grundejere. Ved meddeese af vejre t ti andre ska disse deta ge i vejenes og stiernes vedigehodese og gatføregru sning efter de herom ti enhver tid gæ dende reger. Stk.4.Der tingyses oversigt sarea som vist på Biag A med krydsskravering.på oversigtsareaerne må der ingensinde forefi ndes noget af stø rre højde end 08 ro ove r et pan gennem de tistødende vejes kørebanemidte.d enne bestemmese omfatter ikke sne. 3.Fæesareaer. Stk.I.Fæesareaerder findes i forbindese med udstykningen.tihører grundeje rforeningen so m tidigere nævnt.og grundejerfo reningen har pigt ti den fremtidige vedigehodese. Stk.2.Grundejcrfo reninge n har den fude ko mpetence ti at fastægge nærmere rege r for fæesareaemes vedigehodese og benytte se som fæes ophodsarea.dog at det etaberede regnvand sbassin kun må benytt es i overensstemmese med Magistratens regement desangående. Stk 3.Funktionen afregnvandsbassinet ska stedse være uforstyrret og der må ikke byggespantes eer foretages terrænregueringer. der ændrer bas sinets rumindhod.de periodiske opstuvninger i bassinetsom vi kunne for ekomm e ved større regnsky ska tåes. Stk.4.Ved igehodese af bund og skråninger i regnvandsbassinet foranstates af grundejerforeningen som angivet i stk.z. 4. Gr undenes benyttese. Stk.I. De på Biag A viste 73 grunde.bebygges med rækkehuse i overensstemmese med den af Århus Kommune go dkendte bebygge sespan.beboesesbygningerne samt eventuee ca rporte og udhusbygninger paceres som angivet på nævnte pan.bebyggesen på den enkete parce samt pankeværket/hækken ska udformes so m en hehed såve! panmæssig og konstruk t ivt so m ned hensyn ti materiae og farvevag.skarnkasser ska anbringes og afskærmes såedesat de ikke er synige fra vej.sti og fæesareaerog ikke er ti gene for de omboende. Dekaration Grundejerforeningen Æbcpa rken Borupvcj 42 ti 188 Side 2 af 7

9 Stk.2.Et bæte på 35 m.angs sydsiden af de 65 m.brede boigveje oprethodes som oversigtsareaer.såedes at der ikke på disse areae r ikke varigt må forefindes noget med en større højde end 08 m. over terræn.herfra er dog undtaget bærende sto per og tagkonstru kt ioner over parke ringsareaer. Stk.3.Grunde ne bebygges ti bo igformå og hvert hus kun for en famiie. Stk.4. Rækkehusene udføres med tagudhæng udover ske mod fæesareaerveje og stier samt dræn angs gav mod fæesarea.veje og stie r.så edes som det fremgår afden ved hæftede bygnings tegning-biag B. De respektive ejere har ret ti nødvendig vedigehodese aftagudhæng og dræn mod at erstatte eventuee forvodte skader.samt i øvrigt at retabere tistanden. Stk.5.De i forbi ndese med grundenes bebyggese opfø rte fæiesvægge(-gave)måså ænge de indgår i naboens bebyggese kun fjernes eer ændres med naboejeren og byg ningsmyndig hede rne s tiadese.de pågædende fæiiesvægge ved igehodes af ejerne af de tigrænsende eje ndomme.idet hver ejer vedigehoder den sideder vender mod hans ejendom. Stk.6.Ved etabering afhæk ska hæk ken være stedsegrøn højde minimum 14 meter Vedigehodes ved kipning minimum en gang årigt eer efter behov. Pankeværk meem par ceerne bibeho des med mindre aftae indgåes meem invoverede naboer. 5. Parkeringsforhod. Stk.1.Langtidsparkering af ast-o mnibus-fytte- ru te-ee r fragt bier o.ign.samt campingvogne er forbudt indenfor dekjaration sområdet. Stk.z.De ved stamvejene anagte par ke ringsareaer ska hovedsageig anvendes ti gæsteparkering. 6. Ledninger. Stk. 1.Grundejerne er pigt ige ti at tåeat de nødvendige edninger ti koak.vand.e.varm e.teefon fæesantenne m.v.uden vederag føres over grundene og fæesareaer mod retabering af tistande.de pågædende edninger ka n ren-og vedigehodes af de berett igede ud en ers tatningmen mod at retabere tistanden. Stk.2.De regn og spidevandsedni nger med tihørende brønde og bygværkder er beiggende i fæiesareaerne som vist på Biag A ska henægge uforstyrretog der ska være uhindret adgang ti rensning og vedigehodese af edningerne mod behørig retabering. Stk.3.Uden forudhentet tiadese hos Magistratens 2.afdeing er det ikke tiadt at bygge.pante større træer eer buske indenfor en afstand af2 meter fra edninger eer overhovedet at iværksætte noget.der er ti skad e for edningerne eer ti hinder for deres rensning og vedigehodese. Stk.4. a. Underskrevne meddeer herved Århus Kommunae Værker ret ti på den os tihørende ejendom matr.nr.d d Børup by Tranbjerg sognat have vand edning iggende i jorden som vist på Biag A. Dekaration Grundejerforeningen Æbeparken Børupvej 42 ti 188 Side 3 af 7

10 Stk.2.Magistratens 2.afdeing er berettiget ti het eer devis at deegere påtaeretten ti grundejerforeningen.når he eer devis deegation af påtaeretten er sket.kan Magistratens 2.afdeing aigeve ti enhver tid tibagekade deegationen. 9. Dispensation og ændringer. Stk.I.Den påtaeberettigede har ret ti at meddee dispensation fra nærværende dekaration. Stk.2.Ved udøvese afdispensationsretten ska den påtaeberettigede tigodese såve hensyn ti oprethodesen afhehedspræg samt hensyn tit den enkete grundejers direkte interesse i dekarationens overhodese. 10. Værnetingsreger. Stk..Ae sager vedrørende nærværende dekaration ska anægges ved den ret.under hviken ejendommen er beiggende. 11 Tingysning. Stk.I.Nærværende dekaration vi være at tingyse servitutstiftende på rnart.nr.ad Børup by Tranbjerg sogn samt føgende parceer udstykket herfra. 4 ar-4 as-4 at-4 au-4 av-4 ax-4 ay-4 az-4 aæ-4 aø-4 ba-4 bb-4 bc-4-bd-4 be-4 bf-4 bg-4 bh-4 bi 4 bk-4 b-4 bm-4 bn bp-4 bq-4 br-4 bs-4 bt-4 bu-4 bv-4bx-4 by-4 bz-4 bæ ca-4 cb 4~~~~c~c~~ci~d~c~~~~~M~~c~~ro~~ ~ 4 cy -4 cz -4 cæ-4 co-4 da-4 db-4 dc-4 dd-4 de-4 df-4 dg-4 dh-4 di-4dk-4 d. Stk.2.Med hensynti byrder og servitutter henvises ti ejendommens bad i tingbogen. Som ejer af mat r.nr.ad Børup by Tranbjerg sogn. Gru ndejerforeningen Æbeparken Tranbjerg den.&b ~..Jb.v Som bestyrese OdJ~Pou gaard. Anita Lind DekarationGrundejerforeningen Æbcparken Borupvej 42 ti 188 Side 5 af 7

11 ! _-o.'i I; } ~ ' } I "! I:.'!II -' 'Ii~ f : - i i. ;. i < ~ i ;... i ~ i " i i... ~..::! ir..t. ' J.;.~

12 ui n ~ ~ i'~ tij ~ n e; o ~ I : : : J. :' I!' s :q ' ~..o i ' " ~I e 19 <"... i r... j ". a~ e.:i : '.::I I- ID " i ~..' ' I. a' ~!o r;1 ~ - z '" = :thi >- t. ;." '.~ J. I = '" ae: I. I' 'I'

13 Vedtægter for Grundejerforeningen Æbeparken. I.Stiftese og formå. Stk. I.Foreningen er stiftet i henhod ti dekarationtingyst den 28 den 29 Febru ar 2000 på matr.nr.ad Børup by Tranbjerg sognog parceer udstykket herfra. I og med ændring Stk.z.Poreningens sted ige område er iføge den under I nævnte tingyste dekarat ion det i dekarationens Biag A indk redsede område afmatr.nr.ad Børup by Tranbjerg sogn samt parceer herfra. Stk.LGru ndejerfo reningens formå er at varetage medemmernes nuværende og fremtidige fæes gru ndejerinteresser af enhver art såve udadti som indadti.i forbindese med de under foreningens sted ige område hørend e ejendo mmejvfr. Z.Herunder ska b a varetag es anægadministratio n og ved igehodese afvej-esti-og fæesareaer.drift og anæg i øvrigt. herunder ved ige hod ese af bund og skråninger i regnvandsbassinet.at i øvrigt som bestemt i den i I nævnte dekaration 2. Foreningens virke. Stk. I.Fore ningen er upo itisk. So m med emmer ska op tages grundejeresom er ret mæssige ejere af parceer indenfor foreningens stedige område jvfr. I. Stk.2.Foreninge n ska være berett iget ti med 2/3 ferta af de på generafors amingen fremmø dte medemme r at træffe bestemmese om samarbejde med en eer fere grundejerforeninge r.eventuet at grundejerforeningen biver en oka forening af den stø rre grundejerfo rening eer sammensut ning af sådanne. Stk.3.0phører et medem at væ re ejer af en afde omhandede parceerbo rtfader medem srettenog vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kont ingent ejer udbe taing af ande i foreningen s formue. StkA.Med emspigt for ejere af ovennævnte parceer indtræder samtidig med erhvervesen.uanset på hviken måde denne finder sted.og indt rædende medemmer erhoder ved indtrædese n anpartsvis ret ti fore ninge ns formue 3. Udt ræden af foreningen. Stk.I.Medde ese om ejendo mmens overdragese og denned føgende udtræden for sægeren og indtræden for køberen ska senest 14 dage efte r handeens indgåese fremsendes ti foreningen af sægeren. Vedtægter for Grundeje rforeningen Æbcparken Borupvej 42 n 188 Side. I ar G

14 Stk2.Medemsskabet er først effekti vt når kontingent er bet at.og e indtrædende med emder erhverver ejendomhvor sægeren er i kontingentrestance eer i restance med ydese og bidrag ti foreningen.er pigtig ti at udrede det skydige beøb og hæfter soidarisk med sægeren for de på parce en påhviede forpi gtigeser.og får først de med medemsskabet føgende rettighedernår restancen er udignet tiige med påøb ne omkostninger. Der er tingyst tiægsdekaration vedrørende de enkete medemm ers forp igtigeser over for gru ndejerforeningen på kr.5 OOO.OO. Med emsskabet er obigat ori sk 4. Stk.I.Medemmerne er med hen syn ti benyttese og bebygge se m.v.afparceerne underkastet bestemmeserne i dekaratio n.ge dkendt afarhus Ko mmune Magistratens 2 afd..den 15 Maj Stk.2.Grundejerforeningen er berettiget ti at fastsætte ordensregement som er vedtaget på generaforsaming. 5. Kontin gent. Stk.De o mkostningerder er nødvendige ti reaisering af foreningens formå fordees på de enke te parceer med ige stor anpart på hver parce og betaes forud for et år ad gangen. Stk.2.Kontingentet fast sættes afden ordinære generaforsaming for et år ad gangen på g rundag af et af bestyresen fore agt budget for det kommende regnskabsår. Stk.LUdover det i stk. anførte ko ntingent kan der bive påignet medemmer bidrag ti vedigeho dese og ren hodese afvej-sti-og fæesareaer. Stk.4.Kontingent ti grundejerforening betaes forud 2 gange årigt med ige store beøb. Rate I forfa der ti betaing den Apri og rate 2 den 25 Jui. For sent betat kontingent kan påægges ryk keromkostninger. Stk.5.Restancer med kontingent ti foreningen medfa rer.at det pågædende medems stemmeret er suspenderer.indti restancen.og eventuee i forbindese med denn es opkrævning påøbne omkostningerheru nder ad vokatsaær.behørigt er indbetat. 6. Medemmernes hæftese. Stk.LForcningens medemmer hæfter i forhod ti tredjemand ikke soidarisk for foreningens forpigteser med mindre generafo rsamingen på den for vedtægtsændringer fore skrevne måde vedt age r anden hæftese for enket e.konkrete.forpigteser. Stk.2.I forhod ti foreningen hæfter medemmerne pro rata pr.parcehviket også ska gæde for tab.som foreni ngen har på de enk ete medemmer 7. Vag af bestyrese. Stk.IBesryre sen består af 5 medemmer.der væges på den ordinære ge neraforsaming og afgår efter tur.herudover væges bestyresens suppea nter og revisorer m.v. jvfr. 13. Vedtægter for Gru ndejerforenin gen Æbcparken Børupvcj 42 ti 188 Side 2 af6.

15 Stk 2 Bestyresen væges for 2 år ad gangen Formand og Kasserer væges særskit af generaforsamingen.på ige år væges forma nd og I medem.på uige år væges kasserer og 2 medemmer. Bestyresen konstituerer sig sev med næstfonnand og sekretær.genvag kan fi nde sed Stk s.bestyresen fastsæ tter i øvrigt sev sin forretningsorden og fører proto ko o ver forhandingerne og de af bestyrese n tru fne besutninger StkA Pro tokoen underskrives af de tisted eværende bestyresesmedemmer og ska ti enhver tid kunne forevises på forangende af et medem. Stk S.Bestyresen er berettige t Li under ansva r over for generaforsamingen i fornød ent omfang a engagere ønnet medhjæ p i sage r.hvor dette skønnes nødvendigt.det tikommer igeedes bestyresen inden for de afgeneraforsamingen givne rammer at drage omsorg for ansættese af Ionnet hjæp.ti vedigehodese og renhodese af de under grundejerforeningen horend e private veje og stier.samt vedigehodese af fæesareaer.m.v. Stk.6.Hvervet som bestyresesmedem er uønnetdog kan derdersom det efter arbejdets kara kte r med generaforsamingens titrædese skø nnes rimeigt.tiægges bestyresesmedemm er ersta tning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og tiige et mindre honorar. Stk.7.Bestyresen kan ti øsning af speciee o pgave r nedsætte et udvagder kan bestå af medemmer udenfor besty rese og grundejere. 8. Foreningens repræsentant ud adti : bestyresen. Stk. I Bestyre sen for gru ndejerforen ingen repræsentere r foreningen udadti i enh ver hen seende. såve overfor offentige myndigheder som over for private.denne råder over foreningen s mider i overen sstemmese med ved tægterne og de på generaforsamingen trufne besutninge r. Stk.2.Foreningen teg nes i ae aniggender af fonnanden i forbindese med et af bestyresens medemmer eer 3 bestyresesmedemmer i forening ved formanden s forfad. 9. Afhodese af bestyresesmøder. Stk. I.Bestyresesmøder afhodes så ofteformande n finder det ned vendigt.eer når mindst 2 Bestyresesmedemmer fora nger det. Stk 2 Bestyre sen er besutningsdygtig.n år mindst 4 medemmer er tistede. Stk.LFormanden-eer i hans fravæ r næstfo nnanden-eder bestyresesmødet og har i tifæde af stemmeighed den afgø rende stemme Stk 4 Såfremt et bestyresesmedem udtræder af foreningen.ska bestyresen snarest muigt konstituere sig med en suppeant.sup peanter indtræder i bestyresen i den rækkeføge.hvori de er vagt. Ko nsti uering en er gæ dende indti næste ge neraforsaming. StkS Dersom fonnanden eer næstformanden efter oven stående måtte udtræde af foreninge n. ska hans aføser væges indenfo r de reste rende bestyreisesmedemmerog dersom ingen ønsker at modtage vag.ska bestyresen fo ranedige indkadt ekstraordinær generaforsaming ti vag af stedfort ræder. _ Vedtægter for grundeje rforening en Æbtcparken Borupvej ~ 2 ti 188 Side ] af6

16 IO. Kasseren. Stk..Kasseren modtager foreningens indtægter og udbet aer ae af forma nden anerkendte udgifter.anerkendesen ska foreigg e skriftig.han fører en af bestyre sen autoriseret kassebo g samt medemspro tok o.kasseren underskriver ae kvitteringer. Stk.2.Kassebeh odningen ska henstå på en ko nto i banksparekasse eer giro og kontoen ska være kausu eret såedes.at der kun kan hæves på denn e ved underskrift afformand og kasserer i forbindese med unde rskrift af et af de øvrige bestyresesmedemmer. Den kontante kassebehodning må ikke overstige kr Stk.LForeningens regn skab sår er fra januar ti 31 dece mber.årsregnska bet afeveres af kasseren ti de på ge neraforsaminge n vagte revisorer inden den 3 1 januar. Regnskabet ska fore igge fudt og færdigt og revideret senest 1 marts. II. Afhodese af ordinæ r genera forsa ming. Stk..Generaforsamingen er højeste myndighed for foreningen.kun den kan give.ændre og ophæve vedtægterne såve som tiæg ti vedtægterne. Stk.2.Den ordinære generafo rsaming afhodes hvert år inden udgangen af mart s måned i Århus Kommune. Stk.3.Med emmeme ska indkad es ved skriftig meddee se med mindst 20 dages varse Stk.a.Generaforsaminger og møder sammenkades under ansvar af bestyresen for grundejerforeningen Stk.5.Generaforsamingen ede s af en dirigentder væges afforsamingen.dirigenten må ikke være bestyresesmedem eer revisor i fo reningen. Stk.6.1ndkadesen ska indehode meddeese om. hvike emner der vi være at behande.det af bestyresen udarbejdede budget for grundejerforeninge n samt det reviderede regnskab for forenin gen. Stk.7.På generaforsaminger og ekstraordinære generaforsaminger kan der kun træffes afgøre ser vedrørende emnerder er optaget i den ti medemmerne medde te dagso rden. 12. Afhodese af ekstraordinær genera forsaming. Stk. Ekstrao rdinære generaforsam inge r afhodesnår bestyresen måtte skønne det formåstje nigt.eer når mindst 25 af foreningen s stemm eberettigede medemmer fremsætter ønske herom. Stk.2.ndkadese ti ek straordinære generafor saminger ska ske med samme varse og på samme måde som den ordinære generaforsaming med angive se af de ti forhanding fremsatt e emner. Stk.3.Såfremt den ekstrao rdinære generafo rsaming indkades efter ønske fra medemmerne.ska medemmerne samt idig med begæringens fremsættese meddeehvike emner.der ønskes behandetog bestyresen er here fter forp igtet ti senest 14 dage efter at udse nde indkadese ti ekstraordinær generaforsam ing. Vedtægter for grundej erforeningen Æbeparken Borupvej 42 ti 188 Side 4 af6.

17 13. Dagsorde n-genera forsam ing. Stk. For den ordinære generaforsa ming ska føgende punkter indgå i dagsordenen: I. Vag af dirigent. 2. Bestyresens beretning om forening ens virksomhedi det forøbne år. 3. Foreæggese af det reviderede amindei ge regnskab for grundejerforeningen ti godkendese. 4. Forsag fra bestyresen og medemmerne vedr.grundejerfo reningens økonomi ske virksomhed. heru nder forsag tii b udgetkontingent og eventue e bidrag. 5. Forsag fra bestyresen og med emmer af ikke økonomisk art. 6. Vag af medemmer ti bestyre sen for gru ndejerforeningen og 2 suppeanter. 7. Vag af2 revisorer og I revisor su ppeant. 8. Eventuet. Stk.2.Forsag fra medemm erne eer sag er.der afmedenunerne ønskes behandet på den ordinære generaforsamingska skriftig tisties bestyresen for grundejerforeningen senest den I.februar. 14. Afstemning på generaforsa ming. Stk..Ae vag og amindeigt foreiggende sager afgø res ved simpe stemmeterta.hver parce har en stemme. Stk.2.Afstemningen kan ske ved håndsoprækning.dog ska afstemning ske skriftig.når 5 afde tistedeværende medemmer kræver skriftig afstemning.der kan gives møde ved fudmagt på generafo rsamingen.ingen fudmægtig kan repræsentere mere end 5 stemm er. Stk.3.Ti vedtægtsændringe r eer besutninger.der kræver øko nomisk indbetaing udover administrationsko ntingentet fordres.at mindst havdeen af medemmerne er ti stede og afgiver stemmeog at besutn inger tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Banke stemmer regnes ikke for afgivne. IS.Bestyresens forhandingsprotoko. Stk..De på generaforsamingen vedtagne bes utninger og behandede sager indføres i foreningens forhandingsprotoko.der u nderskrives af dirigenten og de tistedeværende bestyresesmedemmer og udsendes ti foreningen s medemmer senest I måned efter generaforsamingen. Stk.2.Bestyresen har pigt ti at komme med forsag ti øsning af påagte opgaver på genera. forsamingen i inde værende år eer senest ti næste ge neraforsaming. 16. Besutninger truffet på generaforsamioger. Stk.I.De af den ordinære eer ekst rao rdinære generaforsaming trufne besutninger samt besutningerder i henhod ti nærværende vedtæ gter måtte vedtages af bestyresen.er gæ dende for medemmerne. Vedtægte r for Grundejerforeningen Æb.cparkcn Borupvej 42 ti 188 Side 5 af 6.

18 17. Oposning a f foreningen. Stk I Opøsning af fo reningen kan kun ske med god kendese af Århus Kom munes Magistrats 2 afdeing J tifæde af foreningens oposning tifader foreningens nettoformue Århus Kommune ti anvendese ti formå inde nfor foreningens område 18. Ikrafttræd en. Nærværende vedtæg ter træder først i kraft. når de sammen med dek aratio n er godkendt af Arhus Kom munes Magistrat s 2.afdeing. Ved taget på generafo rsamingen den 29 Februar Tranbjerg d en/za~.!(;'vi) ' d /.t a. ~.. / io"'v Tran b ~ crg en.....~~. So m dirigent r:: /'ø!.".'./ ~..w~io/iff /. To m Christensen So m bestyrese. /'~~c~.~ CT ~mcovergåard. AJk i ~. Anita Lind 0') -f.llfr ;{. 1:/ {'~6'L z.. Lars K Nyboc Vedtægter for Grundejerforeningen Æbcparkcn Borupvej 42 n rag Side ( af 6

19 Ordensregement for Grundejerforeningen Æbeparken. I overensstemmese med Vedtægternes 4 stk.2. Når man køber hus i Æbeparkenforpigtiger man sig ti at være medem af grundejerforeningen. Gennem grundejerforeningen administreres fæesejendom somfæeshusfæesanægegepadser. fæesareaerbepantning m.v.det er derfor formåstjenigt at opsætte retningsinier for brug og vedigehodese afdisse fæesejendeeikke bot for at gøre det økonomisk ettere for os ae.men også for at vi kan få den størst muige gæde afdisse ting sammen.. Veje. Stk..Ren1ighodese af veje samt fortove påhvier de enkete grundejere.grundejerne er pigtige ti med meemrum at foretage fejning samt ugning af ukrudt på fortove samt veje. Stk.2.Ved snefad påhvier det igeedes de enkete grundejere at hode fortovet fri for sne og is. Satning eer grusning ska foretages efter behov.grundejerforeningen kan foranstate snerydning afstam samt biveje ved kraftigt snefad.som gruodejer er man erstatningspigtig.såfrernt en person kommer ti skade grundet mangende snerydning. Stk.3.Med henbik på vedigehodese og reparation afveje er der oprettet en vejfondti hviken de enkete grundejere betaer gennem grundejerforeningskontingentet. Stk.4.Enhver form for reparation afbiercampingvogne m.m. på veje og fortove er forbudt. Grundejeren er erstatningspigtig over for eventuee opståede skader forvodt afoie.benzin o.ignende. 2. Fæesareaer. Stk.I.Det påhvier de enkete grundejere(brugere) affæesareaerne d.v.s.bepantede areaeregepadser m.m.at anvende denne fæesejendom med hensynsfadhed.herunder naturig oprydning efter eg.knaert og cykekørse på græsareaerne er forbudt. Enhver fonn for henkastning afaffad afenhver art på de grønne områder samt i regnvandsbassinet er strengt forbudt.enhver som overtræder dette forbud vi kunne drages ti ansvar herfor. Stk.2.Grundejerforeningens bestyrese foranstater 2 gange årigt fæes rengøring afforeningens grønne areaer samt stamveje.de enkete grundejere er pigtige ti fremmøde. Stk.3.Enhver form for eg samt bodspi på foreningens grønne områder mod starnveje.må af hensyn ti hornenes sikkerhed ikke finde sted.man kan benytte de derti indrettede egepadser samt bodbaner. Ordensregement for Grundejerforeningen Æbeparken Borupvej 42 ti 188 Side.afJ.

20 3. PankeværkfHæk. Stk.1.Vedigehodese afpankeværkerne imeem de enkete parceer påhvier de enkete grundejere.træværket ska behandes med maing efter behov.grundejerforeningens bestyrese kan foranstate forsømte pankeværker repareret og maet pågrundejerens bekostning. Stk.2.Hække ska være stedsegrøn og have en højde af mindst 140 meter og maksimum 18 meter. vedigehodes med kipning efter behov.minimum en gang årigt. Stk.3. De enkete grundejere er pigtige ti at rengøre og vedigehode det smae stykke jord på bagsiden afpankeværket mod fæesareaer/vej. De enkete grundejere er igeedes pigtige ti at hode forhaverne rengjorte og ryddeigeafhensyn ti hehedsindtrykket. 4. Skrades pande -TV paraboer m.m. Stk.I.Skradespande ska anbringes og afskærmes såedes.et de ikke er synige fra vej.sti og fæesareeer.og må ikke være ti gene for de omboende. Stk.2.TV-paraboer samt antennerska anbringes såedes.at de ikke er synige fra vejsti-og fæesarea1er. 5. Legepadser. St.I.Ae bedes i samarbejde med børnene skaffe forståese for fornuftig anvendese og hensyntagen ti både egepadser og fæesareaer.vedigeho desen af egepadserne påhvier os ae. Stk.z.Udgifteme ti børrieaktiviteter samt vedigehodese og udbygning afegepadserne.betaes gennem de ikke udbetate beøb fra forårs og efterårsrengøring. 6. Bepantning. Stk.I.Bepantningen bedes behandet hensynsfudt.vedigehodesen af tisåede areaer samt panter og træer vi bive varetaget af grundejerforeningen. Udgifterne ti bepantning samt fortsat vedigehodese betaes igennem kontingentet ti grundejerforeningen. 7. Kørse. Stk..Derer fartbegrænsning i heeområdet på 20 km. i timen detgæder naturigvis a fonn for kørse.knaiert og cykekørse på foreningens grønne områder er forbudt. Unødvendig kørse med motorkøretøjer på vejene er ikke tiadt. 8. Parkering. Stk.I.Langtidsparkering af ast-omnibus-fytte-rute eer fragtbier og ignende samt campingvogne er forbudt inden for dekarationsområdet. Ligeedes er enhver form for parkering på biveje-stamveje- fortove samt vendepadser forbudt. De ved stamvejene anagte parkeringspadser ska hovedsageig anvendes tit gæsteparkering. Stk.2.Grundejerforeningen kan foranstate uovigt parkerede køretøjer fjernet for ejers regning og risiko. Ordensregement Grundejerforeningen Æbeparken Borupvej 42 ti 188 Side. 2 af3.

21 9. Iusdyr. Stk.L'å ae grundejerforeningens fæesareaer ska husdyr føres i snor.hunde.katte og andre husdyr ska bære hasbånd med tydeig angivese af ejers navn og adresse. Det er forbudt at ade dyr forrette deres nødtørft på grundejerforeningens vejefortove.græsareaer eer andre afvore fæesareaer. IO Støj. Stk. Der hensties ti ae omat man pågrund afvores tætte bebyggese udviser hensyn ti naboer ved brug af radio.tv samt andre musikanæg. Tænk især på det om sommeren med åbne døreog vindue.vi ska ae kunne hode ud at ophode osi vore haver. I J. Generet. Stk..Det påhvier enhverder sæger sin ejendom.at gøre dennye køber bekendt med forpigtigesen ti at være medem af grundejerforeningen.samt gøre køber opmærksom på grundejerforeningens dekarationer>vedtægter samt ordensregement. Stk.z.Det påhvier sæger a fremsende meddeese om ejerskifte ti bestyresen for grundejerforeningen senest 14 dage efter handeens indgåese. Stk.3.Der findes 3 bekendtgøreser som grundejerforenings medemmer ska være bekendt med. Dekaration. 2.Vedtægter. 3.Ordensregement. Vedtaget på generaforsamingen den 29 Februar Tranbjerg den. / :J tyn</~ Som dirigent.. Tom Christensen Tranbjerg den. /j~~ Som bestyrese. f/d!!zj::o Harry Pedersen Ordensregement Grundejerforeningen Æbeparken Borupvej nr.42 ti 188. Side 3 af 3.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER. for $ 1. er' Hørstrolm kommune. $ z.

VEDTÆGTER. for $ 1. er' Hørstrolm kommune. $ z. L"- AD\/OKAT TERKEL LUND-NIELSEN MøDERET FOR HøJESTERET ADVOKAT ULLA LUND-NIELSEN TLF. (or) 112212 POSTGTRO 7 03 33 70 FREDERIKSGADE 7 I265 KøBENHAVN K MARGRFTHE 8RØGGER Itfu-fHorM 43?9:iO RUNGSTED KYST

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60 J. nr. 66-12132-0-BR Tinglysningsafgift kr. 8.100,00 Ejerlav: Anmelder: Kirke Værløse by, Værløse Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 15by, 15lo, 15lp, 15lq, 15lr, 15ls, 15lt, 15lu

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere