Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000"

Transkript

1 Retningslinier for Københavns Fondsbørs A/S beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 (Erstatter Retningslinierne af december 1997)

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Generelle forudsætninger og antagelser Lånetypespecifikke antagelser og forudsætninger Nominallån... 7 Variabelt forrentede obligationer... 7 Kontantlånsserier Indekslån... 7 Typer af indekslån/indeksobligationer... 8 I-obligationer... 8 IE-obligationer... 8 IS-obligationer Jordbrugslån (IJ-lån) Indekserede Skibskreditlån (SI-lån) Indekserede annuitetslån (AI-lån) Skatkammerbeviser Øvrige lånekonstruktioner og obligationer udstedt i fremmed valuta Lån med delydelse Udenlandske obligationer Beregning af effektive renter på obligationer Beregning af effektive renter før skat Beregning af effektive renter på skatkammerbeviser Beregning af effektive renter efter skat Beregning af andre afledte afkastmål m.v Varighed Korrektionsfaktor Opskrivningsfaktorer Beregning af rentegennemsnit på grupper - kurslistens bagside Beregning af Indeksfaktorer Beregning af mindsterente Teknisk bilag

3 1. Indledning I denne pjece beskrives reglerne for beregning af effektive renter, varighed, korrektionsfaktorer, indeksfaktorer, opskrivningsfaktorer og rentegennemsnit på Københavns Fondsbørs A/S (KF). Disse variable/faktorer benævnes sammen med diverse indeksberegninger på aktier under ét afledede beregninger, hvilket henviser til, at alle disse beregninger er baseret på nogle fastlagte prisoplysninger, som alle kommer fra det elektroniske handels- og informationssystem. Disse variable er dermed også en del af den "værditilvækst", der skabes på KF, idet de bidrager med yderligere information ud over de indberettede prisog omsætningsoplysninger, som udsendes gennem KF s elektroniske handels- og informationssystem. KF s beregninger af effektive renter m.m. offentliggøres hver børsdag i det elektroniske informationssystem, på Fondsbørsens hjemmeside samt i den trykte officielle kursliste. Pjecen er først og fremmest en gennemgang af reglerne for beregning af de afledede beregninger på obligationer og obligationslignende papirer. Der er desuden bagerst i retningslinierne et teknisk bilag indeholdende de væsentligste formler til brug for generering af ydelsesrækker og beregning af effektive renter, varighed m.v. I afsnit 2 beskrives de generelle forudsætninger og antagelser, dvs. de grundliggende regler for beregningen af effektive renter m.m., som er ens for alle obligationstyper og -serier. I afsnit 3 beskrives de mere lånespecifikke forudsætninger og antagelser. I afsnit 4 og 5 beskrives selve beregningen af effektive renter og andre afledede afkastmål. Afsnit 6 beskriver beregning af rentegennemsnit på obligationsgrupper, og afsnit 7 beskriver beregningen af de forskellige indeksfaktorer, der offentliggøres af KF. Afsnit 8 er en gennemgang af beregningen af mindsterenten. 2. Generelle forudsætninger og antagelser I dette afsnit beskrives de generelle forudsætninger og antagelser - dvs. de grundliggende regler for beregningen af effektive renter, varighed, korrektionsfaktorer og opskrivningsfaktorer på KF, og som er ens for alle obligationstyper og -serier. Ydelsesrækker Det forudsættes, at rente- og afdragsterminerne er sammenfaldende, dvs. at kreditor modtager rente- og afdragsbetalingerne på samme tidspunkt, hvilket også - med ganske få undtagelser - gælder for alle på KF noterede obligationsserier. KF s beregninger af effektive renter m.v. tager alle udgangspunkt i den enkelte obligationsseries ydelsesrække, der enten genereres i KF s renteberegningssystem eller leveres af det obligationsudstedende institut. Ved generering af ydelsesrækker normeres den cirkulerende mængde på åbningstidspunktet til 10 mill. DKK (eller rettere 10 mill. valutaenheder målt i udstedelsesvalutaen). Leverede ydelsesrækker indeholder derimod altid en restgæld svarende til den cirkulerende mængde af den pågældende obligation på opgørelsestidspunktet. Der kan dog være afvigelser mellem den registrerede cirkulerende mængde og den faktiske restgæld i serien som følge af straksopsagte og indfriede lån, hvor instituttet endnu ikke har fået annulleret de bagvedliggende obligationer. Generering af ydelsesrækker Der genereres ydelsesrækker for følgende lånetyper: stående lån (også kaldet faste lån) åbne annuitetslån åbne serielån åbne indekslån alle uamortisable lån (dvs. hovedstolen aldrig indfries) For alle åbne serier, dvs. serier i hvilke der kan nyemitteres, hvor der udstedes lån til debitorerne, genererer KF ydelsesrækkerne. Genereringen af ydelsesrækken finder sted fremtil den første levering efter seriens lukning. Herefter anvendes de af de udstedende institutter leverede ydelsesrækker i renteberegningen. Obligationens ydelsesrække afspejler i sagens natur ydelsesforløbet på debitorsiden, men obligationens ydelsesrække vil ikke nødvendigvis følge den typiske ydelsesrække for den bagvedliggende lånetype. Det vil alene være tilfældet, hvis åbningsperioden er én termin og/eller sidste kreditortermin er lig sidste debitortermin for alle debitorer, dvs. debitorløbetiden ikke er ens for alle låntagere, men afhænger af i hvilken af de åbne terminer lånet er ydet. 3

4 Der tages ved genereringen af ydelsesrækker ikke hensyn til, at der i visse tilfælde (f.eks. i forbindelse med konverteringer) ydes lån med en kortere løbetid end den, serien maksimalt giver mulighed for f.eks. et 18-årigt lån i en 20-årig serie. For stående og uamortisable lån er der ikke krav om levering af ydelsesrækker, hvorfor der oftest anvendes genererede ydelsesrækker i renteberegningen i hele seriens løbetid. Såfremt udstederen leverer ydelsesrækker for sådanne lån, vil disse imidlertid blive anvendt ved renteberegningen efter seriens lukning på samme måde som for øvrige lånetyper. Levering af ydelsesrækker Der leveres ydelsesrækker for følgende lånetyper: åbne annuitets-, serie-, og indekslån lukkede annuitets- og serielån lukkede indekslån, herunder jordbrugslån hvor generering af en eller anden grund ikke er mulig For de ovenfor nævnte lukkede serier anvendes ved renteberegningen de af de udstedende institutter leverede ydelsesrækker - fra og med den første levering af ydelsesrækker efter seriens lukning. Ydelsesrækker leveres fra realkreditinstitutterne fire (4) gange årligt, bl.a. som følge af, at der kan ske førtidige indfrielser, som kan påvirke den tidsmæssige fordeling af ydelserne. Det vil være tilfældet, når fordelingen af de indfriede lån ikke følger fordelingen af den oprindelige lånetilgang. Ydelsesrækkerne opgøres pr. den første børsdag efter den 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december og skal leveres til Fondsbørsen senest den 12. børsdag efter disse datoer. Ydelsesrækkerne offentliggøres snarest efter modtagelsen. De udstedende institutter leverer også ydelsesrækker for åbne serier, for at give markedsdeltagerne indsigt i den faktiske ydelsesrække. De leverede ydelsesrækker for åbne serier anvendes dog ikke til renteberegningen, da der ikke i beregningen af disse faktiske ydelsesrækker tages højde for lånetilgangen i de resterende åbne terminer. Der henvises i øvrigt til de til en hver tid gældende oplysningsforpligtigelser for udstederne af børsnoterede værdipapirer. Rentes-rente princippet KF anvender rentes-rente princippet i alle beregninger af effektiv rente, hvilket svarer til en forudsætning om, at afkastet (rentebetalingen pr. termin) løbende geninvesteres til den samme rente som den, der er på den oprindelige investering (den købte obligation). Den effektive rente er således et udtryk for det afkast investor opnår, såfremt obligationen holdes til udløb under uændrede rentevilkår. Alle renter opgives som rente p.a. (årlig effektiv rente). Kursgrundlaget Kursgrundlaget for beregningen af effektive renter (renteberegningskursen) er det den seneste af følgende kurser: 1. Medlemsgennemsnitskursen kl Bedste bud ved dagens slutning. 3. Kurs "alle-handler" kl Den til enhver tid gældende definition af disse kursbegreber findes i KF s Retningslinier for offentliggørelse og beregning af kurser mv. Såfremt der er flere kurser fra samme dag, anvendes kursoplysningerne i den angivne rækkefølge. Den kurs der er brugt til beregning af effektive renter, er angivet med fed skrift i den trykte kursliste, samt i feltet "beregningskurs" i den elektroniske kursliste. Investerede beløb Udgangspunktet for beregningen af den effektive rente m.v. er det investerede beløb, dvs. det faktisk investerede beløb, hvor der således tages hensyn til det vedhængende rentebeløb (handelsrenterne). Det investerede beløb svarer til kursværdi tillagt påløbne eller fratrukket godtgjorte handelsrenter. Der tales om afvikling inkl. hhv. ekskl. kupon. Med ændringen i markedskonventionerne den 8. februar 2001 afskaffes ex kupon perioden for næsten alle danske obligationer mv., hvorfor der vil blive handlet inkl. kupon helt frem til terminsdatoen. 4

5 Nogle få danske og udenlandske obligationer vil dog fortsat blive handlet med en ex kupon periode på typisk 1 kalender måned (30 rentedage ved 30E/360 konventionen), hvilket der vil blive taget højde for ved beregningen af de effektive renter mv. på disse obligationer. Beregningen af vedhængende rente sker ved at beregne den andel af førstkommende termins nominelle rentebeløb, som køber skal betale til sælger (inkl. kupon) hhv. modtage fra sælger (ekskl. kupon). Andelen beregnes som antallet af rentedage fra og med sidste terminsdag og frem til (ekskl.) afviklingsdagen divideret med antallet af rentedage i en hel termin. Ved anvendelse af faktisk/faktiskkonventionen vil antallet af rentedage svare til antallet af kalenderdage. Ligger afviklingsdagen således nøjagtig midt i en terminsperiode, vil køber ud over kursen skulle betale sælger et beløb svarende til halvdelen af terminsrenten. Der tages i renteberegningerne m.v. ikke hensyn til eventuel kurtage og andre handelsomkostninger. Beregning pr. afviklingsdagen Som følge af at betalingen og overdragelsen af obligationerne sker på afviklingsdagen og ikke på handelsdagen, beregnes den effektive rente m.v. ved at henføre det investerede beløb samt den diskonterede værdi af ydelsesrækken til afviklingsdagen. For alle DKK-denominerede obligationer og obligationer udstedt i udenlandsk valuta registreret i den danske Værdipapircentral (VP), er normal valør (dvs. afviklingsperioden) 3 børsdage efter handelsdagen, for skatkammerbeviser er valør 2 børsdage. For øvrige obligationer, der handles på KF, kan afviklingsperioden være større - typisk 5 dage for obligationer, der afvikles via udenlandske afviklingshuse (såkaldte clearingcentraler). Afviklingsperiodens længde fremgår altid af prospektet for den pågældende serie. Beregning af kreditorrenter Renteberegningssystemet er et kreditorsystem, dvs. effektiv rente m.v. beregnes ud fra et kreditor- (obligationsindehaver-) synspunkt. Således indgår i ydelsesrækkerne alene de beløb fra debitorerne, som tilfalder kreditorerne, dvs. afdrags- og rentebeløb ekskl. bidrag m.v. til reserve- og administrationsfonde o.lign. Kreditorsynspunktet er valgt, fordi det er kreditorrenten, der er afgørende for overvejelser om køb eller salg af obligationer i hele den pågældende series løbetid. Det antages, at den enkelte investor får udtrukket sine obligationer svarende til debitorafdragene (udtrækningssandsynligheden) for serien som helhed. Den effektive rente er således det årlige afkast på investeringen frem til tidspunktet for seriens udløb. Det antages således, at obligationen beholdes, indtil den bliver udtrukket. Der tages i renteberegningen ikke højde for påvirkningen af førtidsindfrielser. Udtrækning Beregningen af effektive renter m.v. foretages uanset om det anvendes matematisk udtrækning eller nummerudtrækning (lodtrækning) - under den forudsætning, at investorerne får udtrukket beløb svarende til den gennemsnitlige udtrækningssandsynlighed for serien. Udtrækningssandsynligheden bestemmes som forholdet mellem det samlede beløb, der går til afdrag i den pågældende termin og obligationsseriens samlede restgæld (svarende til den gennemsnitlige udtrækningsprocent). Ved anvendelse af den matematiske udtrækningsmodel, som bliver standard for realkreditinstitutterne fra og med den 8. februar 2001, fordeles afdrag, således at alle investorer hver især får udtrukket en andel af deres beholdning af den pågældende obligation, som svarer til udtræk-procenten. Udtrækningsprocenten beregnes med ti (10) decimaler. Det udtrukne beløb afrundes til nærmeste 0,01 valutaenhed. Ved anvendelse af nummerudtrækningsmodellen foretages en lodtrækning (udtrækning) blandt de enkelte seriers cirkulerende obligationer. Kreditor får derved enten sin obligation helt indfriet, normalt til kurs 100, eller får overhovedet ikke del i afdragene. Kreditorer med store obligationsbeholdninger kan dog som hovedregel påregne at følge den enkelte series gennemsnitlige udtrækningssandsynlighed, hvorimod der for mindre investorer mere er tale om en egentlig lodtrækning. Publicering De udtrukne obligationer (egentlig beløb) bekendtgøres (publiceres) normalt omkring en halv terminsperiode før den pågældende termin. KF justerer børsdagen efter publiceringen renteberegningen, således at 5

6 afdraget for den førstkommende afdragstermin ikke medtages i renteberegningen. Udtrækningsproceduren i Værdipapircentralen (VP) er, at alle handler med afvikling på udtræknings- og publiceringsdagen cleares og afvikles forinden udtrækningen foretages, hvorfor investor vil deltage i trækningen allerede på afviklingsdagen. Under forudsætning af uændret renteniveau vil kursen alt andet lige falde dagen efter publicering. Bestemmelsen er en følge af, at obligationer handlet på KF skal være leveringsmæssige, dvs. ikke udtrukne. En obligation anses for udtrukket ved begyndelsen af den dag, dens udtrækning publiceres (offentliggøres), jf. Regler for handel på Københavns Fondsbørs A/S. I serier, hvor lånene ydes som stående lån med samme sluttermin for kreditor og alle debitorer (åbningsperioden én termin eller forskellig debitorløbetid), eller hvor lånene er uamortisable, foretages ikke løbende udtrækning, hvorfor publiceringsdatoer for sådanne serier er uden betydning. For stående lån, hvor der er flere åbningsterminer, og hvor seriens debitorer har samme løbetid, vil kreditorsiden ikke fremstå som et stående lån. I disse tilfælde sker der udtrækning i de sidste terminer (et antal svarende til antallet af åbne terminer) efterhånden som lånene indfries. I sidste termin vil der dog aldrig forekomme udtrækning, idet hele restgælden vil blive afdraget. Effektive renter m.v. efter skat KF beregner ligeledes effektive renter m.v. efter skat. For en nærmere beskrivelse henvises til afsnit 4.3. Rentedage I KFs renteberegningssystem anvendes ved renteberegningen m.v. fra og med den 8. februar 2001 normalt kalenderdage, idet langt de fleste obligationer herefter er underlagt faktisk/faktisk konventionen (ISMA regel nr. 251), hvilket indebærer at antal rentedage tælles som kalenderdage og antal dage for en termin (eller år) er det faktiske antal kalenderdage i den pågældende termin. Nogle få obligationer vil dog fortsat være underlagt 30E/360-konventionen, der tager udgangspunkt i, at året udgør 360 dage, og alle måneder har 30 dage. Opgørelsen af antal rentedage sker i sidstnævnte tilfælde efter følgende regel: Såfremt afviklings og/eller terminsdagen ikke er en ultimodato, opgøres rentedagene i indeværende måned (afviklingsmåneden) samt terminsmåneden, som differencen mellem de forløbne dage og månedens 30 rentedage. Alle andre måneder sættes til 30 dage. Den valgte rentedagskonvention anvendes ved såvel beregningen af vedhængende rente som ved beregningen af den effektive rente, varighed og korrektionsfaktor, jf. dog afsnittet om beregning af effektiv rente m.v. på skatkammerbeviser, hvor der beregnes effektiv rente efter såvel obligationsmarkedskonventionen som pengemarkedskonventionen. Jævn tilgang i åbningsterminerne Ved generering af ydelsesrækker er det nødvendigt at gøre nogle antagelser om fordelingen af lånetilgangen over åbningsperioden for den enkelte serie, idet denne vil påvirke fordelingen af de ydelser, der tilfalder kreditorerne. Obligationsudstederne udsteder oftest lån i samme serie over flere terminer - typisk et antal terminer svarende til en periode på 3 år. Debitor- og kreditorløbetiden vil ofte være forskellig, idet kreditor vil stå over for en løbetid, der svarer til summen af debitorløbetiden og åbningsperioden. Er serien f.eks. åben i 3 år, og der udstedes 20-årige lån til debitorerne, vil kreditorerne stå over for en serie med en løbetid på ca. 23 år. Det gælder også, at selvom der til debitorerne ydes f.eks. rene serie- eller annuitetslån, så ser kreditorerne ikke deres ydelsesrække som et serie- eller annuitetsforløb pga. den løbende tilgang af nye lån. KF har besluttet generelt at forudsætte en jævn tilgang af lån i de åbne terminer, dvs. der tilgår serien lige store beløb i hver af de åbne terminer. Såfremt de åbne terminer ikke har samme længde, f.eks. hvis den første termin kun er åben i en halv termin, tages der højde for dette i beregningen, idet tilgangen så kun vil blive halv så stor. Tilgangen vil altså svare relativt til åbningsterminens længde i forhold til den normale åbningstermins længde. 6

7 Ved overgangen til leverede ydelsesrækker efter lukning af serien vil der kunne forekomme "spring" i den effektive rente, idet den leverede ydelsesrække vil basere sig på den faktiske tilgangsfordeling over de åbne terminer. 3. Lånetypespecifikke antagelser og forudsætninger 3.1 Nominallån Ved nominallån forstås alle lån, hvor der ikke foretages indeksering af hovedstol, restgæld, afdrag m.v., dvs. de traditionelle lånetyper. Nominallån kan ydes efter forskellige principper, der bestemmer afdragsprofilen, dvs. annuitets-, serie-, stående- og uamortisable lån samt diverse kombinationer heraf. Lånene kan være fast- eller variabelt forrentede, ligesom der kan være forskelle m.h.t. løbetid, pålydende rente, antal renteterminer pr. år etc. For disse lån er der kun enkelte antagelser ud over de i afsnit 2 nævnte generelle antagelser. Variabelt forrentede obligationer For de variabelt forrentede obligationer, der p.t. er noteret på KF, gælder, at den pålydende rente typisk reguleres hver termin. For nogle af de variabelt forrentede obligationer gælder, at den nominelle rente fastsættes hver termin ud fra et simpelt gennemsnit af den daglige referencerente i en referenceperiode. Referenceperioden er p.t. på tre måneder for alle variabelt forrentede papirer. For variabelt forrentede statsobligationer går referenceperioden fra 6 måneder og 10 dage forud for til 3 måneder og 10 dage forud for renteterminsdatoen. For variabelt forrentede realkreditobligationer går referenceperioden fra 6 måneder og 20 dage forud for til 3 måneder og 20 dage forud for renteterminsdatoen. Som referencerente benyttes den gennemsnitlige effektive rente før beskatning på fastforrentede statspapirer med en restløbetid på mindre end 3 år. Referencerenten offentliggøres dagligt på bagsiden af KF officielle kursliste: obligationsrentegennemsnit for gruppe 1 - restløbetider under 3 år - gruppe ialt. For at beregne den effektive rente er det nødvendigt at kende en obligationsseries ydelsesrække. For variabelt forrentede obligationer ændres den pålydende rente hver termin, hvorfor ydelsesrækken kun kendes en termin frem i tiden. Beregning af effektive renter på variabelt forrentede obligationer sker ud fra den antagelse, at dagens referencerente fortsætter gennem obligationens restløbetid. Herved udnyttes løbende al den eksisterende information om de fremtidige terminsrenter, som markedet har med udgangspunkt i referencerenterne. I den aktuelle termin kendes terminsrenten. I den næstfølgende termin bestemmes terminsrenten som et gennemsnit af referencerenten fra den del af den tilhørende referenceperiode, der er forløbet, og en antaget rente i resten af denne referenceperiode, der er lig beregningsdagens referencerente. I slutningen af den aktuelle termin er hele referenceperioden for den kommende termin gennemløbet, hvorfor terminsrenten for den kommende termin også kendes eksakt i denne periode. Når dette er tilfældet, bestemmes terminsrenten for den herefter efterfølgende termin på samme måde som ovenfor beskrevet. Terminsrenten i alle øvrige renteterminer sættes lig dagens referencerente. Den effektive rente beregnes herefter ud fra de samme principper som den effektive rente på fastforrentede nominelle obligationer, blot bliver selve ydelsesrækken opdateret hver børsdag på baggrund af den daglige beregning af dagens referencerente. Ud over ovennævnte variabelt forrentede serier findes en række andre variabelt forrentede obligationer noteret på Fondsbørsen. En del af disse refererer i stedet til f.eks. CIBOR eller et aktieindeks. Der beregnes ikke effektiv rente for disse obligationsserier. Kontantlånsserier 3.2 Indekslån Ved indekslån forstås lån, hvor der foretages regulering af hovedstol, restgæld, afdrag og/eller ydelse ved brug af et eller flere offentligt tilgængelige indekstal. Alle generelle forudsætninger og antagelser gælder også for beregningen af effektive renter m.v. på indekslån, og her beskrives således alene de specielle forudsætninger, der må gøres, for at der kan beregnes renter m.v. på disse lånetyper. For en nærmere beskrivelse af udformningen af indekslån henvises til 7

8 Boligministeriets bekendtgørelser og cirkulærer vedr. udstedelse af indeksregulerede lån. Som følge af at den pålydende rente på indeksobligationer er en realrente (rente uden indbyggede inflationsforventninger), vil de beregnede effektive renter m.v. være udtrykt i reale termer. Til gengæld for den lavere forrentning indekseres restgælden, og inflationskompensationen fås således via en regulering af kreditors tilgodehavende. Det skal bemærkes, at der er tale om reale renter set i forhold til det anvendte indeks, og at der således alene er tale om "rene" reale renter i den udstrækning, det pågældende indeks afspejler den faktiske prisudvikling i samfundet. Ydelsesrækkerne opdateres, når KF får oplysninger om de nye prisindeks og evt. lønindeks fra Danmarks Statistik. For terminer, der ligger ud over den senest regulerede termin, forudsættes der en nul-inflation. Indeksfaktoren for en given termin kendes ca. et år før denne termin, idet den beregnes på basis af den halvårlige procentvise ændring i nettoprisindekset i perioden 19 til 13 måneder før terminstidspunktet. Således er indeksfaktoren pr. 30. juni 2001 baseret på ændringen i nettoprisindekset fra november 1999 til maj Da nettoprisindekset for en given måned offentliggøres omkring den 20. i den efterfølgende måned, beregnes indeksfaktoren ca. et år før den termin for hvilken den gælder - i eksemplet ovenfor er indeksfaktoren for 30. juni 2001 beregnet ca. den 20. juni Vedhængende rente på indekslån Ved opgørelsen af den vedhængende rente til brug for beregningen af det investerede beløb anvendes afviklingsdagens indeksfaktor. Det gælder i øvrigt, at afviklingsbeløbet i sin helhed bestemmes ved brug af dagens indeksfaktor for den pågældende indekslånetype. I forbindelse med renteberegningen opgøres vedhængende rente dog realt, dvs. den vedhængende rente beregnes her i reale værdier (på baggrund af den nominelle rente). Typer af indekslån/indeksobligationer Ved lov nr. 81 af 17. marts 1982 indførtes tre typer af indeksobligationer med hver sin form for indeksregulering. De tre typer, der omtales hver for sig nedenfor, anvendes til hhv. finansiering af indekslån til 1) ejerboger, erhvervs- og landbrugsejendomme (Iobligationer), 2) ejerboliger (IE-obligationer) og 3) støttet byggeri (IS-obligationer), hertil kommer indekslån til jordbrug (IJ-lån), energianlæg (AI-lån) og finansiering af skibsbyggeri (SI-lån). Alle indekslån er kontantlån og har opsat amortisation i en termin, dvs. første termin er afdragsfri for debitor. Ligeledes tager indekslånene med en enkelt undtagelse udgangspunkt i serielånsprincippet, men som det vil fremgå nedenfor er alene I-lånene rene reale serielån. AI-lån til energiformål tager udgangspunkt i annuitetsprincippet. I-obligationer For I-obligationer anvendes det samme indeks (nettoprisindekset) til regulering af såvel debitor- som kreditorsiden, og der er derfor tale om rene serielån. Nye indeksfaktorer vil ikke påvirke ydelsesrækkerne for I-lån - dvs. den reale ydelsesrække set i forhold til reguleringsindekset er uændret. Ydelsen på I-obligationer beregnes på baggrund af serielån på obligationssiden. Ydelsen beregnes som en fast procentdel af obligationsrestgælden (kreditorrenten) plus en fast procentdel af obligationshovedstolen (udtrækninger). IE-obligationer I modsætning til I-obligationerne anvendes der ved IE-lån forskellige reguleringsprincipper på hhv. debitor- og kreditorsiden. Kreditorsiden reguleres altid ud fra udviklingen i nettoprisindekset, mens debitorsiden reguleres ud fra udviklingen i nettoprisindekset eller det summariske lønindeks for den private sektor - totalt 1. Debitorsiden reguleres med udgangspunkt i det af ovennævnte indeks, der er steget mindst i den anvendte referenceperiode. Ideen heri er, at sikre at debitorydelsen termin for termin ikke stiger mere end lønnen og benævnes som følge deraf også reallønsklausulen. Det bemærkes, at en evt. aktivering af reallønsklausulen ikke udlignes ved en ekstra regulering i en senere termin, selvom lønsindekset stiger mere end nettoprisindekset i en efterfølgende termin. En aktivering vil således have virkning for hele restløbetiden, der i øvrigt forlænges ved enhver aktivering af denne 1 Anvendt fra og med indeksfaktoren pr. 31. december Før da anvendtes timelønsindekset for industriens arbejdere. 8

9 reallønsklausul, idet det vil betyde en udskydelse af kreditors udtrækningsbeløb. Dette skyldes, at udtrækningsbeløbet til kreditor (kreditorafdraget) beregnes residualt som forskellen mellem debitors samlede ydelse (rente og afdrag) og renter til kreditor. En aktivering af reallønsklausulen vil betyde at debitors ydelse (rente og afdrag) vil blive mindre end rente- og afdragsbeløbet for et almindeligt indeksserielån i denne og alle efterfølgende terminer. Løbetiden vil dog aldrig kunne overstige den fastsatte maksimale løbetid på 25½ år. Debitor skal indfri en evt. restgæld på dette tidspunkt, og alle udestående obligationer vil derfor blive indfriet i denne termin. Alt andet lige vil en aktivering af reallønsklausulen derfor, bevirke et fald i den effektive realrente. Dette forhold vil der være taget hensyn til ved kursdannelsen - dvs. investor vurderer risikoen for en aktivering af reallønsklausulen i hele obligationsseriens restløbetid. Kursen på IE-obligationer må derfor antages generelt at være lavere end på tilsvarende I- obligationer. Selvom reallønsklausulen ikke aktiveres, vil der være en restgæld ved udløbet af sidste termin, jf. nedenfor. Denne restgæld skal ligeledes indfries ved lånets udløb. I modsætning til I-lån beregnes ydelsen på IE-lån på debitorsiden med udgangspunkt i kontantlånshovedstolen. Ydelsesprocenten består af en afdragsprocent på 2 (for 25½-årige lån, da første termin er afdragsfri), som er fast i hele løbetiden samt en kontantlånsrenteprocent, som for hver termin reduceres lineært i forhold til antallet af passerede afdragsterminer (1/50- del i hver termin, hvilket vil sige 10/50-dele efter 11 terminer - 1. termin er afdragsfri og rentebetalingerne er derfor ens i 1. og 2. termin). Den således beregnede faldende ydelsesprocent viser ikke noget om fordelingen af ydelsen på renter og afdrag. Fordelingen af ydelsen på renter og afdrag foretages dernæst på kreditorsiden, ved først at beregne renter til kreditor på basis af obligationsrestgælden og den pålydende rente, hvorefter afdraget fastsættes residualt. På debitorsiden findes afdraget herefter ved at gange kreditorafdraget med kursen på optagelsestidspunktet (intern afregningskurs), hvorefter debitorrenten bestemmes residualt som ydelsen minus det beregnede debitorafdrag. Denne metode bevirker, at lånet ikke vil være færdigamortiseret i løbet af lånets maksimale løbetid, hvis optagelseskursen ikke er lig 100. Årsagen hertil er, at kontantlånsrenten fastsættes ud fra en antagelse om serielånsvilkår på kreditorsiden (obligationssiden), mens IE-modellen som sådan egentlig er baseret på serielånsvilkår på debitorsiden (kontantlånssiden), jf. fastsættelsen af ydelsesprocenten, som beskrevet ovenfor. Når den effektive rente skal beregnes for IEobligationer, må der gøres nogle yderligere specifikke forudsætninger: Reallønsklausulen forudsættes ikke aktiveret i de endnu ukendte pris- og lønterminer. Beregningen af effektive realrenter bliver under denne forudsætning uafhængig af udviklingen i de to reguleringsindeks, og det bliver følgelig overflødigt at skønne over den fremtidige udvikling i de to indeks. Såfremt reallønsklausulen har været, er eller vil blive aktiveret på basis af foreliggende pris- og lønindekstal, indregnes effekten heraf i beregningen af de til grund for renteberegningen liggende ydelsesrækker. Konsekvensen af denne forudsætning er, at Fondsbørsens beregnede effektive reale renter for IE-obligationer må betragtes som overkantsskøn for de faktiske reale effektive renter. IE-lånene er som nævnt kontantlån, og der må derfor ved beregningen af den effektive rente først foretages en beregning af kontantlånsrenten (debitorrenten). Kontantlånsrenten beregnes med udgangspunkt i renteberegningskursen. Kontantlånsrenten beregnes for den resterende del af åbningsperioden ud fra gennemsnitskursen på noteringsdagen, mens der for den forløbne del af åbningsperioden i hver termin anvendes et simpelt gennemsnit af terminens daglige gennemsnitskurser. 9

10 De således beregnede effektive realrenter, er som for I-obligationerne, reale i forhold til nettoprisindekset, der altid anvendes til regulering af kreditorsiden. Beregning af korrektionsfaktor på IE-obligationer Som følge af kontantlånsrentens betydning for ydelsesrækken vil denne kunne ændres i åbningsperioden i forbindelse med kursændringer. Kursen har således betydning for ydelserne fra debitorerne til kreditorerne. Hermed påvirkes også beregningerne af korrektionsfaktorerne, der viser ændringen i den reale effektive rente p.a. som følge af en kursændring på et point. Da det imidlertid vil komplicere beregningerne af korrektionsfaktorerne, og effekten samtidig er begrænset, er det valgt ikke at inddrage effekten af en ændring i ydelsesrækken som følge af kursændringen i KFs beregninger af korrektionsfaktorer for IE-obligationer. IS-obligationer Også for IS-obligationer, der anvendes til finansiering af lån til støttet byggeri, bruges forskellige reguleringsprincipper på hhv. debitor- og kreditorsiden. På kreditorsiden anvendes altid nettoprisindekset i lighed med de øvrige indeksobligationer, mens debitorsiden som for IE-lånenes vedkommende reguleres efter udviklingen i nettopris-indekset eller det summariske lønindeks for hele den private sektor på en sådan måde, at afdraget ikke stiger mere end dette summariske lønindeks - reallønsklausulen. Hertil kommer at debitorafdraget kun reguleres med maksimalt 3/4 af stigningen i det relevante indeks. Reguleringen af afdraget på IS-lån fremgår af nedenstående oversigt: Ændring i nettoprisindekset Stigning eller uændret Fald Ændring i det summariske lønsindeks for den private sektor Stigning eller uændret Stigning eller uændret Resulterende regulering af debitorafdrag Foregående termins afdrag stiger med 0 eller 3/4 af stigningen i det indeks, der er steget mindst Ingen regulering Uden betydning Fald Afdraget falder ift. foregående termin med hele faldet i lønsindekset Første termin er for IS-lån afdragsfri. I anden termin er afdragsprocenten fastsat til 2,4 af den indekserede kontantlånshovedstol divideret med afregningskursen. Hvis der var tale om rene serielån (eller nulinflation i hele løbetiden), ville sådanne lån derfor være afdraget i løbet af 21 til 22 år - idet der er opsat amortisation i én termin. Ved positiv prisudvikling vil løbetiden blive forøget som følge af, at afdraget kun reguleres med 3/4 af prisstigningen, mens restgælden på obligationssiden reguleres fuldt ud. Den maksimale løbetid var før 1990 fastsat til 35½ år, hvorefter en evt. restgæld skulle indfries af debitor. Ved lov nr. 841 af 20. december 1989 om Realkreditinstitutter ændredes den maksimale løbetid fra 35½ år til 50½ år og afdragsprocenten for første afdragstermin ændredes følgelig fra 2,4 pct. til 1,4 pct. Den minimale løbetid, som opnås ved en nul-inflation, er altså år. Debitors ydelse bestemmes som summen af afdraget og renten beregnet som kreditorrenten (påtrykt rente pr. termin gange reguleret obligationsrestgæld). Debitorafdraget svarer til ovennævnte afdrag (udtrækningsbeløb) gange afregningskursen, og debitors rentebetaling bestemmes residualt ved at fratrække ydelsen det således beregnede debitorafdrag. Ydelsesrækker til brug for beregningen af den effektive rente kan alene beregnes, såfremt der gøres antagelser vedrørende den forventede pris- og lønudvikling i seriens totale løbetid. Dette skyldes de forskellige reguleringsprincipper på debitor- og kreditorsiden. Som følge af den i skemaet viste regulering af debitors afdrag med typisk 3/4 af stig- 10

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup Claus Munk kap. 1-3 1 Dagens forelæsning Grundlæggende introduktion til obligationer Betalingsrækker og låneformer Det danske obligationsmarked Pris og kurs Effektive renter 2 Obligationer Grundlæggende

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Vejledning vedrørende Markedsinformationer om danske realkreditobligationer December 2011 Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Indledning Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Kurserne er maksimeret til 100 (konverterbare). Effektive rentegennemsnit beregnet på basis af officielt noterede kurser for hver hele og

Læs mere

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Kurserne er maksimeret til 100 (konverterbare). Effektive rentegennemsnit beregnet på basis af officielt noterede kurser for hver hele og

Læs mere

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Kurserne er maksimeret til 100 (konverterbare). Grundlag: Effektive rentegennemsnit beregnet på basis af officielt noterede kurser for hver

Læs mere

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Kurserne er maksimeret til 100 (konverterbare). Grundlag: Effektive rentegennemsnit beregnet på basis af officielt noterede kurser for hver

Læs mere

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Kurserne er maksimeret til 100 (konverterbare). Grundlag: Effektive rentegennemsnit beregnet på basis af officielt noterede kurser for hver

Læs mere

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Kurserne er maksimeret til 100 (konverterbare). Effektive rentegennemsnit beregnet på basis af officielt noterede kurser for hver hele og

Læs mere

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Kurserne er maksimeret til 100 (konverterbare). nominelle obligationsrente for alle konverterbare annuitets- og serie-realkreditobligationer,

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer 59 Konverteringer af 3-årige realkreditobligationer gennem de sidste 1 år Ulrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det generelle rentefald siden begyndelsen af 199'erne har sammen med

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Udviklingstendenser på det danske obligationsmarked siden 1970

Udviklingstendenser på det danske obligationsmarked siden 1970 35 Udviklingstendenser på det danske obligationsmarked siden 97 Ulrik Knudsen og Michael Sand, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det danske obligationsmarked er ændret markant siden 97. Dengang

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Kurserne er maksimeret til 100 (konverterbare). Grundlag: Effektive rentegennemsnit beregnet på basis af officielt noterede kurser for hver

Læs mere

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Kurserne er maksimeret til 100 (konverterbare). Grundlag: Effektive rentegennemsnit beregnet på basis af officielt noterede kurser for hver

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

OBLIGATIONSBLAD. pr. 15. januar 2016

OBLIGATIONSBLAD. pr. 15. januar 2016 OBLIGATIONSBLAD pr. 15. januar 2016 Nærværende obligationsblad pr. 15. januar 2016 erstatter obligationsblad pr. 18. november 2014. A. Notering af obligationsserier BRFkredits obligationsserier i DKK,

Læs mere

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Kurserne er maksimeret til 100 (konverterbare). nominelle obligationsrente for alle konverterbare annuitets- og serie-realkreditobligationer,

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer pr. 18. november 2010 Dette regulativ pr. 18. november 2010 erstatter regulativ pr. 18. november 2009. 2 Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

Tillæg nummer 2 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24.

Tillæg nummer 2 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24. Tillæg nummer 2 til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24. juni 2013 3. december 2014 Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.9174,

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer 1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer Udgivet af KonkurrenceRådet 1997 Indhold Indledning Pengeinstitutternes højrentekonti Obligationer Omkostninger ved individuel opsparing

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således:

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således: BRFkredit a/s Investor Relations http://www.brfkredit.com Klampenborgvej 205 Telefon 45 93 45 93 investors@brf.dk 2800 Kgs. Lyngby Telefax 45 88 99 64 Bloomberg: BRFK TILLÆG NR. 21 til PROSPEKT FOR SÆRLIGT

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Svend Jakobsen Mikkel Svenstrup 27. april 2004 1 PENGEMARKEDET 1 1 Pengemarkedet På det såkaldte interbank-marked kan pengeinstitutter placere eller låne i

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endelige vilkår Serie 12U

Endelige vilkår Serie 12U Endelige vilkår Serie 12U Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede annuitetsobligationer med mulighed for afdragsfrihed Obligationstype Valuta Seriens

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån

Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Tabel A (DKK) Omregningskurser: Ældre konverterbare annuitetslån Kurserne er maksimeret til 100 (konverterbare). Effektive rentegennemsnit beregnet på basis af officielt noterede kurser for hver hele og

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Inkonverterbare stående obligationer Obligationstype

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici Bekendtgørelse nr. 1190 af 17. december 2003 Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici I medfør af 20, stk. 2, 21, 26, stk. 4, og 39, stk.

Læs mere

Endelige vilkår. Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Endelige vilkår. Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Udstedt af Realkredit Danmark i Kapitalcenter T Realkredit Danmark CVR nr. 1339.9174,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15U

Endelige vilkår Serie 15U Endelige vilkår Serie 15U Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Endelige vilkår serie 15U Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Obligationstype Kapitalcenter Valuta Seriens

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE OG ÆNDRING AF REGLERNE... 5 2. BETINGELSER FOR

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 29. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 01E, 31E og 81E Nykredit

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer Til Nasdaq Copenhagen og pressen 6. august 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og Euribor-baserede

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere