Århus Kommune Lokalplan nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Lokalplan nr."

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 012 Erhvervsområde langs Silkeborgvej i Harlev-Framlev Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 840 KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1979

2 Arhus kommune Lokalplan nk: \ Erhvervsområde langs Silkeborgvej i Harlev - Framlev IStatistikornråde/distrikt nr.: 8.4 I I Registreringskortblad nr.: 51 og 52 Magistr'atens 2. afdeling Stadsarkitektens kontor Okt.1979 I

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 &<HUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Beskrivelse af lokalplanens indhold... 1 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger... 2 RedegØrelse for lokalplanens forhold til de p:~ området tinglyste servitutter... 4 Lokalplanens forhold til 5 15-rammerne og til den Øvrige planlægning for området rammerne for området... bilag Lokalplanens formål Lokalplanens område. opdeling og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vejforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Plan udvisende matrikulære forhold... bilag 2 Lclkalplankort... bilag 3 Beplantningsplan... bilag 4

5 1. BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD. Se bilag 3. Lokalplankort Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder med forskel- lige bestemmelser for anvendelsen. DelomrAde I er forbeholdt mindre erhvervsvirksomheder af kategorien lettere industri, lager- og værksteds- virksomheder, der kun i ubetydelig grad medf4rer gener i form af luftforurening eller lugt. Grunde i området må ikke udstykkes med mindre størcelser 2 end 1500 m, og bebyggelsesprocenten må ikke oversti- ge 40. (Se senere om bebyggelsesprocenter) Bygninger må OpfØres i 2 etager og højden må ikke overstige 8,5 m Delområde II er forbeholdt større erhvervsvirksomneder af kategorien industri og værksteder, samt entrepren8r- og oplagsvirksomhed. Virksomheder, hvortil der af hen- syn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, m3 ikke etableres i området. z Grunde i området m5 ikke udstykkes mindre end 1500 m, bygningens rumfang må for denenkelte ejendom ikke 3 overstige 3 m pr. m2 grundareal og det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundarealet. Bygningens max. højde må ikke overstige 8.5 m. Fælles for område I og II. Indenfor delomrsde I og II er det tilladt at opfare eller indrette En bolig på hver grund, hvis den anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden.

6 2. Det er tilladt at opføre 6n bolig på hver parcel, men på grund af trafikstoj fra hovedlandevej 403, Silkeborgvej, skal boligen ligge mere end 50 m fra det sydlige skel for denne vej. VedrØrende de eksisterende boliger langs hovedlandevej 403 henvises til afsnittet om lokalplanens retsvirk- ninger. Bebyggelsesprocent. Inden for område I er der som nævnt fastsat en maksimal bebyggelsesprocent for de enkelte grunde. Ved bebyggelsesprocent forstås etagearealets procentvise andel af parcellens areal. Nærmere bestemmelser om beregningen af etagearealet og grundstykkets areal er fastsat i bygningsreglement. Godkendelse af virksomheder. Virksomheder, som er omfattet af den virksomhedsfortegnelse, der er knyttet til miljøbeskyttelsesloven, skal søge godkendelse i henhold til denne lovs kapitel 5, forinden etableringen sker. Underretning om godkendelsen gives til alle klageberettigede. Klageberettigede er bla. omboende. Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes, før klagefristen udløbet, er og klage ikke forinden er indgivet. Lokalplanens retsvirkninger. Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommunelovens 5 31, kun udstykkes, bebygges eller i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre,

7 3. der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsæt- ning af, at det ikke andrer den særlige karakter af det omrsde, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i 5 2 stk. 3 bestemmelser om, at det af planen omfattede område overføres til by- zone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift. (Finansministeriets bekendt- gørelse nr. 301 af 12. juni 1970 og frigørelsesafgift) samt lov nr. 328 af 18. juni 1969 om tilbudspligt. Zonestatus. Lokalplanområdet er som nævnt ovenfor landzone, men bliver byzone i forbindelse med byrådets bekendtgørel- se af den vedtagne lokalplan. Det kan i denne forbindelse oplyses, at miljøministeri- et den 17. februar 1977 i forbindelse med godkendelse af 5 15-rammerne for Arhus kommune (se side 22) i hen- hold til kommuneplanlovens 28, stk. 5 har tiltrbdt, at det af lokalplanforslaget omfattede areal fra landzone til byzone.

8 4. REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL DE P.4 OMMDET TINGLYSTE SERVITUTTER: SERVITUTTER BEIWERKNINGER Matr. nr. 4 - b Lillering by, Framlev sogn Ingen servitutter. Matr. nr. 4 - e Lillering by, Framlev sogn Matr. nr. 3 - c Framlev by og sogn Matr. nr. 4 - f Framlev by 09 socm 1. 19/ Vejservitut på i skøde 4 - f nævnt 2. 7/ Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J. 210 på 3 - c Ikke uforenelig med gennemforelse 3. 13/ Lyst adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven på 3 - c 4. 18/ Dokument om kloakledning m.m. på 4 - f Matr. nr. 4 - f Lillering by Framlev socm 1. 7/ Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J 210

9 / Adgangsbegrænsning ef- Ikke uforenelig med gennemter vejbestyrelsesloven førelse Matr. nr. - o 4 Lillering by, Framlev sogn 1. 3/ Dokument om salg af et ve jstykke af lokalplan nr / Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J 210 af lokalpla nr / Dokument om grøfttilfyldning med anlæg af 3 overkørsler m.v. af lokalplan nr / Adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven Ikke uforenelig med Matr. nr. 3 - f Framlev by og sogn 7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje 13/ Adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven

10 6. Matr. nr. 3 h Framlev by - OG soan 1. 7/ Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje 2. 9/ Dokument om ledning og brønd m. v / Adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven 4. 13/ Dokument om forbud mod forhandling eller forbrug i et tidsrum af 15 år fra dato af brændselsolie m.v. hidrørende fra med Arhus Brændsels Compagni A/S konkurrende virksomheder 5. 22/ Dokument om foreløbig ekspropriation 6. 18/ Dokument om kloakledning m.v / Deklaration om byggelinier i henhold til 5 34 i 1ovbekendtgØrelse nr. 423 af 11/9 1972

11 7. Matr. nr. 3 m Framlev by og sogn 3/ Dokument om grøf ttil- Ikke uforenelig med gennemfyldning og spildevands- førelse udløb, dets anlæg, vedligeholdelse og benyttelse m.v. 30/ Dokument om grøfttil- Ikke uforenelig med gennemfyldning og spildevands- førelse udløb, dets anlæg, vedligeholdelse og benyttelse m.v. 7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse Matr. nr. 3 n og Matr. nr Framlev by - og sogn 1. 3/ Dokument om grqjfttil- Ikke uforenelig med gennemfyldning og spildevands- førelse ud1øb på 3 g 2. 7/ og 9/ Deklaration i henhold Ikke uforenelig med gennemtil lov nr. 275, 28/11 førelse 1928 om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje på 3 - n 3. 30/ Dokument om værkstedsbyg- Ikke uforenenlig med gennemning på 3 n EØrelse

12 4. 13/ og 29/ Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven på 3 - n førelse 8. Matr. nr. - o 3 Framlev by og sogn 1. 22/ Dokument overfor andels- Ikke uforenelig med gennemselskabet Gudenåcentra- førelse len om master 2. 23/ Dokument om spildevands- Ikke uforenelig med gennemudløb, samlebrønd, elek- førelse trisk kabel m.v. 3. 7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse Matr. nr. 3 g Framlev by 04 soan 1. 6/ Dokument om hegn 2. 23/ Dokument om spildevandsudløb, samlebrønd, overkdrsler m.v. 3. 7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J. 210

13 / Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse Matr. nr. 3 r Framlev by - og sogn 1. 6/81930 Dokument om hegn 2.7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ , førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Dokument om grøfttilfyld- Ikke uforenelig med gennemning, nedløbsbrønde m.v. førelse ; 4. 13/ Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse Matr. nr. 3 x Framlev by - og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt J / Dokument om grøfttilfyld- Ikke uforenelig med gennemning, nedløbsbrønde m.v. førelse 3. 13/ Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse

14 10. Matr. nr. 3 y Framlev by - og sogn 1. 12/ Dokument om overkørsel Ikke uforenelig med gennemog spildevandsudløb førelse 2.7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven fgrelse Matr. nr. 3 æ Framlev by - og sogn -- l. 2/ Dokument om overkørsel Ikke uforenelig med gennemog spildevandsu81øb m.v. førelse 2. 9/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov 275, 28/ om førelse fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse Matr. nr. 3 ac Matr. nr. 3 og Matr. nr. 3 - Framlev by og sogn 1. 9/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov 275, 28/ om førelse af lokalplan nr. 12 fastsættelse af byggelinier ved gader og veje på 3 ac

15 2. 15/ Dokument om oversigt på 3 ac m. pr. forud for gæi 11. Ikke uforenelig med gennemfqjrelse 3. 29/ Adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven på 3 ac - Matr. nr. 3 ad Framlev by - og sogn Ingen servitutter. Matr. nr. 3 - af Framlev og sogn by 1. 9/ Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Dokument om oversigt m. pr. forud for gæld 3. 29/ Adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven Ikke uforenelig med 4. 15/ Deklaration om byggelinier Matr. nr. 3 ak Framlev by - oa soan Ingen servitutter.

16 12. Matr. nr. 3 - al Framlev by og sogn - Ingen servitutter. Matr. nr. 3 I an Framlev by og sogn 1. 23/ Deklaration om beboelse bygningsændring, vedligeholdelse, forsikring, have, misligholdelse, tilsyn, afhjælpning af mangler, udstykning, sammenlægning, salg m.v Matr. nr. 3 - ar Framlev by og sogn Ingen servitutter. Matr. nr. 3 - as Framlev by og sogn 1. 9/ Dokument om vedligehol- Ikke uforenelig med gennemdelse af ledninger m.v. førelse Matr. nr. 3 - ax Framlev by og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. L 210, (Arhus-Silkeborg landevej) Matr. nr. 3 3 Framlev by og sogn

17 / Vejservitut på 29 - b VedrØrer ikke lokalplanområdet. nævnt i skøde 2. 7/ Deklaration i henhold Ikke uforenelig med gennemtil lov nr. 275 af 28/11 førelse 1928 om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje 3. 9/ Deklaration i henhold Ikke uforenelig med gennemtil lov nr. 275 af 28/11 førelse 1928 om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje 4. 15/ Dokument om oversigtsser- Ikke uforenelig med gennemvitut m. pr. forud for førelse gæld 5. 13/ Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse 6. 22/ Dokument om foreløbig Ikke uforenelig med gennemekspropriation førelse af lokalplan nr / Dokument om oversigt Ikke uforenelig med gennempå 3 g cfr. 3 _. CO førelse a. 2/ Dokument om vej på 29 b - VedrØrer ikke lokalplanområdet.

18 9. 24/ Dokument om fredningsplan VedrØrer ikke lokalplanområdet. i henhold til naturfredningsloven på 29 b - lo. 30/ Dokument om oversigts- Ikke uforenelig med gennemservitut førelse af lokalplan 12. nr / Deklaration om byggeli- Ikke uforenelig med gennemnier i henhold til 34 førelse i lov om bekendtgøre1- se nr. 423 af 11/ Matr. nr. 3 CO Framlev by - og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Dokument om vandforsyningsledning m.v / Lyst adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven 4. 22/ Dokument om foreløbig ekspropriation Ikke uforenelig med gennemforelse 5. 2/ Landvæsensnævnskendelse m. pr. forud for gæld 6. 18/ Dokument om kloakledning m.v.

19 7. 1/ Dokument om oversigt / Deklaration om byggelinier i henhold til 5 34 i 1ovbekendtgØrelse nr. 423 af 11/ / Lejekontrakt med SOCO Scale Models ApS, v/ Sven 0.C. Olsen, årlig leje kr. uop. til 15/ Matr. nr. 3 cr Framlev bv og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold til lov 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Lyst adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven 3. 22/ Dokument om ekspropriation 4. 13/ Dokument om forbud mod forhandling eller forbrug i et tidsrum af 15 år fra dato af brændselsolie m.v. hidrørende fra med Arhus Brændsels Compagni A/S konkurrerende virksomheder

20 I lo/lo 1970 Dokument overfor Gal- Ikke uforenelig med gennemten El-værk om transfor- førelse merstation m.v. 6. 1/ Dokument om kloakled- Ikke uforenelig med gennemning m.m. førelse af lokalplan 12. nr 7. 24/ Deklaration om bygge- Ikke uforenelig med gennemlinier i henhold til førelse 5 34 i lovbekendtgørelse nr. 423 af 11/ / Deklaration angående evt. Ikke uforenelig med gennemfjernelse af lysskilt førelse og flaggruppe Matr. nr. 3 cs Framlev by ou soun 1. 13/ Lyst adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven 2. 17/ Dokument om kloakledning m.m. Ikke uforenelig med gennemfcbrelse 3. 4/ Lejekontrakt med K/S Gamma v/ komplementaren Esbjerg Industrial Leasing A/S, årlig leje lo.ooo kr. Uops. til 31/ Ikke uforerlelig med gennemførelse 4. 21/ Lejekontrakt (betinget) ml. Kunato A/S og 0C:c 2 Helioprint A/S ang. 372 m erhvervs- og forretningslokaler. årlig leje Uops. til 20/ Ikke uforenelig med gennemfcbrelse kr.

21 17. Matr. nr. 3 cu Framlev by - og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Dokument om ledning og brønd m. v / Lyst adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven 4. 22/ Dokument om foreløbig ekspropriation 5. 3/ Dokument om spildevandsafløb, dettes vedligeholdelse m.v. m. pr. forud for pantegæld 6. 24/ Deklaration om byggelinier i henhold til 5 34 i 1ovbekendtgØrelse nr. 423 af 11/ Matr. nr. 3 cv Framlev by - oa soan 1. 9/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje 2.15/ Dokument om oversigts- Ikke uforenelig med gennemservitut med pr. forud for førelse gæld

22 / Lyst adgangsbegrans- Ikke uforenelig med gennemning efter vejbestyrel- førelse sesloven 4. 22/ Dokument om foreløbig Ikke uforenelig med gennemekspropriation førelse 5. 18/ Dokument om forbud mod Ikke uforenelig med gennemadgang direkte til hoved- førelse og landevej samt hegn m.v. 6. 6/ Deklaration angående Ikke uforenelig med gennembetingelser for kloakled- førelse ning med nedgangsbrønd indenfor byggelinie 7. 24/ Deklaration om byggelini- Ikke uforenelig med gennemer i henhold til 34 i førelse 1ovbekendtgØrelse nr. 423 af 11/ / Deklaration om bygge- Ikke uforenelig med gennemlinier førelse af lokalplan 12. nr. Matr. nr. 3 - cø Framlev by og sogn Ingen servitutter. Matr. nr. 3 da Framlev by - - og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold Ikke uforenelig med gennemtil lov om fastsættelse førelse af byggelinier ved gader og veje. J. 210.

23 I / Lyst adgangsbegrans- Ikke uforenelig med gennemning efter vejbestyrel- førelse ses loven 3. 9/ Deklaration om bebyggel- Ikke uforenelig med gennemse 20 m fra skel, vedli- førelse geholdelse, udstilling m.m. 4. 5/ Dokument om hegn Matr. nr. 3 - db Framlev by og sogn Ingen servitutter. Matr. nr. 3 - dc Framlev by og sogn Ingen servitutter. Matr. nr. 3 dd Framlev by og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold til lov 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje 2. 13/ Lyst adgangsbegransning efter vejbestyrelsesloven 3. 13/ O.S. Dokument om forbud mod forhandling eller forbrug Ikke uforenelig med gennemfarelse

24 I I_ 20. i et tidsrum af 15 år fra dato af brændselsolie m.v. hidr4rende fra med Arhus Brændsels Compagni A/S konkurrerende virksomheder 4. 22/ Dokument om foreløbig ekspropriation 5. 18/ Dokument om kloakledning m.m. 6. 2/ Dokument om tæt og u- brudt hegn mod hovedlandevej, dettes vedligeholdelse 7. 24/ Deklaration om byggelini- Ikke uforenelig med gennemer i henhold til 34 i førelse 1ovbekendtgØrelse nr. 423 af 11/ Matr. nr. 3 df Framlev og sogn by Ingen servitutter. Matr. nr. 3 dh Framlev by Ingen servitutter. og sogn Matr. nr. 3 di Framlev by.- OG soan 1. 17/ Dokument om kloakled- Ikke uforenelig med gennemning m.v. førelse af lokalplan 12. nr

25 21. LOKALPLANENS FORHOLD TIL 5 15-RAMMERNE OG TIL PLANLÆGNING FOR OMMDET rammer for Arhus kommune. Se bilag 1. Grundlaget for lokalplanen har været de af byrådet og miljøministeriet godkendte 5 15-rammer for Arhus kommune. Disse rammer er fastlagt p5 grundlag af "Skitse til dispo- sitionsplan for Harlev-Framlev området 1977". Denne dis- positionsplanskitse redegør nærmere for de væsentligste træk i byens fremtidige struktur samt for de hovedsyns- punkter, der er lagt til grund for lokalplanens udform- ning, herunder arealernes dimensionering, vej- og stistrukture, teknisk forsyning m.v. Lokalplanomrzdet er landzone, men bliver i forbindelse med kommunalbestyrelsens bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan byzone. Området er for en stor dels vedkommende udstykket og arealerne er væsentligst i privat eje. Lokalplanen omfatter 5 15-rammernes byggeomrzder, E 10.1 og E 10.2 (vist på bilag 1). For område E 10.1 gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser omrzdet, for skal sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til erhvervsfor- m21 såsom lettere industri, lager og værkstedsvirk- somhed, herunder service- og forretningsvirksomhed, samt at der kun kan virksomheder eller anlæg, som ikke medfører særlige gener i form af forurening,

26 22. c. at bebyggelsen ikke opfores med mere end etager, 2 og at bygningshgjden ikke overstiger 8,5. For omrbdet E gælder fg1gende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a. at omrzdets anvendelse fastlægges til produktionserhverv, og at der ikke åbnes mulighed for, at der ud over den til de enkelte virksomheder hørende ad- ministration m.v. placeres bebyggelse til kontorer og lignende anvendelsesformsl, b. at det samlede rumfang af bygninger pi hver enkelt ejendom ikke overstiger 3 m 3 pr. m2 grundareal. (Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder eventuelle kviste, fremspring, skorstene m.v.), c. at hqjjst 50% af den enkelte grund bebygges, d. at intet punkt af en bygnings ydervægge eller tag hæves med mere end 8,5 m over det omgivende terræn. Veje. Lokalplanområdet begrænses af følgende veje, der kan have indflydelse på udnyttelsen af de tilgrænsende ejendomme: 1. Hovedlandevej 403, Arhus-Silkeborg. Hovedlandevejen er under ombygning efter projekt udarbejdet af Arhus amtskommune. På strækningen vest for kommunevejen Brombærvej og til skellet mellematr.nr. 3 dd og 3 h, Framlev By, Framlev, er ombygningen gennemført. Langs den eksisterende hovedlandevej er der i sydsiden pålagt byggelinier, varierende fra 17,5 m til 34 m fra vejmidten + højde- og passagetillæg.

27 23. På strækningen vest for matr.nr. 3 h, Framlev, er om- bygningen af vejen og pålæg af dertil svarende byggeli- nier under overvejelse. Lokalplanområdets grænse er på dette sted fastlagt efter skitseprojektet til vejforlægningen, hvorfor et mindre indgreb i beplantningsbæltet langs vejen kan blive aktuelt i forbindelse med vejan- læggets gennernførelse. Hovedlandevej 403 er dels adgangsbegrænset,dels faceløs og ingen tilgrænsende parcel kan forventes at få direkte overkørse1 til hovedlandevejen. 2. Landevej 604, Framlev Korsvej. Langs landevej 604 er der pålagt byggelinier i en af- stand af 17,5 m fra den eksisterende vejmidte + højde- og passagetillæg. Ved landevej 604's tilslutning til hovedlandevej 403 og ved krydset landevej 5ll/landevej 604 er tinglyst over- sigtsservitutter. Landevej 604's tilslutning til hovedlandevej 403 regnes i Øvrigt lukket i forbindelse med etablering af et fuldt tilslutningsanlæg mellem hovedlandevej 403 og landevej 511, hvorefter landevej 604 vil blive nedklassificeret. Landevej 604 er adgangsbegrænset på den aktuelle stra?kning, hvorfor evt. anlæg af nye overkørsler og udvidet benyttelse af eksisterende overkørsler kræver dispensation fra de gældende bestemmelser. 3. Landevej 511, Stillingvej. Langs landevej 511 der pålagt skrå byggelinier i en afstand varierende fra m fra den eksisterende vejmidte + højde- og passagetillæg. Ved det fremtidige tilslutningsanlæg mellem landevej 511 og hovedlandevej 403 er tinglyst oversigtsservitutter. Landevej 511 er facadeløs på den aktuelle strækning.

28 Kommunevej, Lilleringvej. Lilleringvej på strækningen fra landevej 604 mod vest til Araliavej vil blive reguleret og udvidet efter pro- jekt udarbejdet af Arhus kommune og efter bestemmelser i Lov om offentlige veje. Delområde I gennemskæres af kommunevejen Brombærvej. Langs Brombærvej er pålagt byggelinier en i afstand af 17,5 m fra vejmidten. Naturfredningslovens 150 m vejbyggelinie. Langs hovedlandevej 403 Silkeborgvej må der ikke uden tilladelse fra Fredningsnævnet for Arhus Amts sydlige kreds placeres bygninger, skure, campingvogne og lignende inden for en afstand af 150 m fra den kundgjorte vejbyggelinie. Med Fredningsnævnets godkendelse kan byggelinien ophæves således, at lokalplanens bestemmelser træder i stedet for. For den eksisterende bebyggelse, som er opført inden for 150 m vejbyggelinien, har Fredningsmyndighederne taget stilling til sagen i hvert enkelt tilfælde, inden den på- gældende byggetilladelse er givet. I Øvrigt henvises til den tidligere omtalte "Skitse til dispositionsplan for Harlev-Framlev området 1977", af- snit 5, hvor også spørgsmå1 om kollektiv trafik er be- handlet. Teknisk forsyninq: Elforsyningen sker fra: Galten Elværk Torvet Galten Vandforsyningen sker fra: Framlev Korsvejs Vandværk Formand Rasmus Rasmussen tlf

29 25. Spildevand skal tilledes eksisterende fællesledninger i området. Regnvand fra de vestligste 7,5 ha af lokalplanområdet omfattende matr. nr. 4 b, 4e, 4 og f 4O Lillering by og sogn, skal via forsinkelsesbassin der etableres p3 arealet, tilledes eksisterende fællesledninger i området. Regnvand fra den Øvrige del af lokalplanomrsdet skal tilledes eksisterende fællesledninger i området direkte.

30

31 - 26. LOKALPLAN NR. 12. ERHVERVSOMaDE LANGS SILKEBORGVEJ I HARLEV-FRAMLEV. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i!j 2 nævnte område: 1. LOKALPLANENS F OWL Lokalplanen har til formål: at sikre områdets anvendelse til forskellige former for erhverv at sikre, at anvendelse, størrelse og form af bebyggelsen ikke er i strid med områdets karakter som erhvervsområde, at sikre arealer til erhvervsformål og derved fremme den Ønskede bolig-arbejdsted balance i Harlev-Framlev kommune og at overføre omrzdet fra landzone til byzone LOKALPLANENS OMUDE. OPDELING OG ZONESTATUS. Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 3 og omfatter f4lgende matr. nr.: 4 - b, 4 - e, 4 - f, 4 - o Lillering by, Framlev sogn. 3 - c, 3 - f, 3 - h, 3 m, n, 3 - o, 3 g, 3 2, 3 - x, 3 - y, 3 - a, 3 9, 3 - ac, 3 - ad, 3 - ae, 3 - af, 3 ag, 3 - ak, 3 - al, 3 - an, 3 - ar, 3 - as, 3 - ax, 3 3, 3 - CO, 3 cr, 3 cs, 3 cu, I cv, 3 Cq, 3 - da, 3 - db, 3 - dc, 3 - dd, 3 - df, 3 - dh, 3 - di, 4 - f Framlev by og sogn, samt alle parceller der efter den 1. matrs 1978 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Stk. 2. Lokalplanen opdeles i delområderne og I II som vist på bilag 3.

32 27. Stk. 3. Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det under stk. 1 nævnte område fra landzone til byzone OMMDETS ANVENDELSE Stk. 1. Delområde I må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opfares eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som f4lgende: Lettere industri- og værkstedsvirksomhed, samt mindre lagervirksomhed. Der må inden for området kun udøves virksomhed som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af staj, luftforurening eller lugt. OmrAdet m5 endvidere anvendes til forretningsvirksomhed som har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter Magistratens 2. afdelings skøn naturligt finder plads i området. Der må dog ikke inden for området drives handel med dagligvarer eller foregå anden detailhandel. Delområde II Stk. 3. DelomrAde II må kun anvendes til erhvervsforma1. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Industri eller st4rre værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. Der md ikke inden for omrddet udøves virksomhed hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav.

33 ~~ 28. Fælles bestemmelser for delområde I og II Stk. 4. Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes een bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. Boligen skal ligge mindst 50 m fra den sydlige vejgrænse for hovedlandevej 403 Arhus-Silkeborg se bilag 3 og med de primære opholdsrum orienteret væk fra landevejen. Ligeledes skal haveareal være afskærmet szledes, at det ækvivalente lydniveau på døgnbasis hidrørende fra trafikken på Silkeborgvej her ikke overstiger 55 db (A) UDSTYKNINGER Stk. 1. I lokalplanområdet m; ingen grund udstykkes 2 med en mindre storrelse end 1500 m. Bestemmelsen skal ikke hindre arealomlægninger mellem matr. nr. der ved lokalplanens godkendelse er under ovennævnte grundstørrelse. Ingen parcel 2 kan dog nedbringes under 700 m. s 5. VE JFORHOLD *) Stk. 1. Der udlægges areal til udvidelse til 12 m bredde af kommunevej Lilleringvej fra landevej 604 mod vest til Araliavej, mærket A-B på bilag 3. Stk. 2. Adgang til nye udstykninger inden for delomrdde I m3 alene ske ad den eksisterende 8.00 m brede fællesvej mellem matr. nr. 3' og 3r, mærket C p2 bilag 3. *) Opmærksomheden henlemdes p%, at der langs de omgivende veje, Silkeborgvej, Framlev Korsvej og Stillingve'j er p%lagt bestemmelser om byggelinier, oversigter, adgangsbegrensning og facadel~shed, og at der langs den interne vej Brombærvej er p%lagt bestemmelse om byggelinier. Oplysninger herom skal indhentes hos de respektive vejbestyrelser.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde langs Silkeborgvej i Harlev-Framlev. Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde langs Silkeborgvej i Harlev-Framlev. Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 012 Erhvervsområde langs Silkeborgvej i Harlev-Framlev Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. 802 og 840 KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1979 Arhus kommune Lokalplan nk: \

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens formål...5 3 - Områdets status...5 4 - Områdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 91a ERHVERVSOMRÅDET MELLEM ROSKILDEVEJ OG SLANGERUPGADE

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 91a ERHVERVSOMRÅDET MELLEM ROSKILDEVEJ OG SLANGERUPGADE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91a ERHVERVSOMRÅDET MELLEM ROSKILDEVEJ OG SLANGERUPGADE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 072 Område til offentlige formål ved Vidtskuevej i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 1979 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LØgs tør kommune. lokalplan nr. 316 FOR ET ERHVERVSOMRADE I RANUM

LØgs tør kommune. lokalplan nr. 316 FOR ET ERHVERVSOMRADE I RANUM LØgs tør kommune lokalplan nr. 316 FOR ET ERHVERVSOMRADE I RANUM INDHOLDSFORTEGNELSE: Kortfattet beskrivelse af lokalplanens indhold Forholdet til kommunens Øvrige planlægning Den overordnede planlægning

Læs mere

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune Byplanvedtægt nr. l tor Århusvejkvarteret Grenaa kommune Byplanvedtægt for et område ved Århusvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 124 Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) KONGSBAK INFORMATIK Marts 1981 Århus kommune Lokalplan nu,: 12.4 Omrade til offentlige formål (Plantebælter

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 053 Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg KONGSBAK INFORMATIK August 1978 ~ ~~ ~~ ~~ ~~ Århus kommune Lokalplan n ~: Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg Statistikområde/distrikt

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57 Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Sofiendalsvej, Hasseris. Byplanvedtægt for

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 144 Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1981 l i I l U@,$ f ' / s kommune Lokalplan nr.: 44 ingsi nst i t u t ion ved Skejby vej I l

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr. 27-11-58 Rev. i oktober 1991. NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan. Lokalplan nr, 58 for et område ved det gamle

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag c, LOKALPLAN EL 17 FOR ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag Side: 1 INDLEDNING.

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE

Område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE Område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE Stempel: 25,OO kr. HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 107 for et område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis.

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 214 Et boligområde ved Abildgade, Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1985 Århus kommune Lokalplan nk: Et boligområde ved Abildg.ade, Arhus '. Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplanen omfatter et område på ca. 3,0 ha. Kirsebarvej ud mod Skyumvej. Byrådet har besluttet at foreslå, at lokalplan- området udlagges

Lokalplanen omfatter et område på ca. 3,0 ha. Kirsebarvej ud mod Skyumvej. Byrådet har besluttet at foreslå, at lokalplan- området udlagges J0RGEN RAABY ARKITEKT DPA, IDYLVEJ 5. 7700 THITED. TELEFON (071921544 L -5-9 LOKALPLAN NR. 7-6 FOR ET ERHVERVOMRaDE I VILUND,m d 'dl I THITED KOMMUNE 06.JUL.1987*01 1243 16 est' l Lokalplanen omfatter

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Industriarealet III

Byplanvedtægt 12. Industriarealet III Byplanvedtægt 12 Industriarealet III PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 12 FOR VOJENS KOMMUNE 1973 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 12 Industriarealet etape 3. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BY PLAN VE DTÆGT PARTIEL NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY

ODDER KOMMUNE BY PLAN VE DTÆGT PARTIEL NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY ODDER KOMMUNE PARTIEL BY PLAN VE DTÆGT NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY ODDER KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 6 BYPLANVEDTÆGT FOR ET ERHVEKVSOMRÅDE I DEN NORDL.IGE DtL AF ODDER

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

REDfG0RfLSf 09 LOHRLPLftN +w pl HURUP BY, ttrdsund HOMMUNf

REDfG0RfLSf 09 LOHRLPLftN +w pl HURUP BY, ttrdsund HOMMUNf REDfG0RfLSf 09 LOHRLPLftN +w 3.11. pl HURUP BY, ttrdsund HOMMUNf 3ZDEGORELSE til lokalplan nr. 3.1.1. for et bolig- og erhvervsom- råde i 0. Hurup by, Hadsund kommune. EKSISTERENDE FORHOLD Området, som

Læs mere

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk i september 1979. J. nr. 27-11-23, NR. 23 FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. o7-17 15 66. - l - VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr.

Læs mere

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier til for militærets øvelsesplads Q Højstrup Fredstidsopstilling af IHAWK raketbatterier Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f

Læs mere

Lokalplan nr. 1.04.2

Lokalplan nr. 1.04.2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.04.2 Området er beliggende øst for Lipperts Hotel ved hjørnet af Parkvej og Marievej Taastrup Offentligt formål - børneinstitution 18.07.1980 Kongsbak Informatik OMRADET

Læs mere

LOKALPIAN nr foret erhvervsområde ved Papegøjevej i Tønder

LOKALPIAN nr foret erhvervsområde ved Papegøjevej i Tønder LOKALPIAN nr. 1.30 foret erhvervsområde ved Papegøjevej i Tønder TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 7.30 Erhvervsområde ved Papegøjevej i Tønder Svdwu~n.Tndst Lokaiplanens indhold og forhold til anden planlægning

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 133 Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle KONGSBAK INFORMATIK August 1982 Arhus kommune Lokalplan nr: Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ry havevej,

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 ST0VRING KOMMUNE. FOR ET BOLIGOMR~DE OG ET ERHVERVS OMRbOE NORD FOR STBVRING BY

LOKALPLAN NR. 42 ST0VRING KOMMUNE. FOR ET BOLIGOMR~DE OG ET ERHVERVS OMRbOE NORD FOR STBVRING BY LOKALPLAN NR. 42 ST0VRING KOMMUNE FOR ET BOLIGOMR~DE OG ET ERHVERVS OMRbOE NORD FOR STBVRING BY Støvring kommune redegørelse til lokalplan nr. 42 LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune transformeranlæg Mosedegård & vejmaterielplads Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~ å.cd 0 r 0 -t CD T1 (J 0 = m HVAi) ER EN LOAL2LAN I planloven er det bestemt, at et lokalpian forslag iç udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge eller anlægsarbejde, foretages væsentlige

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område ved Idrættens Hus. Indhoidsfortegnelse:

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1985

LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1985 LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING Ir JAN 1985 I I I N D H O L D S F O R T E G N E L S E -------------------------------------- REDEGØRELSE

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13

BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Øster Vedsted BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. BYPLANVEDTÆGT N R. 13 for Et byområde i Øster Vedsted I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o é februar 197 ) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05. VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78 Fragtmandscentralen - Katmosevej Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.85 Blanke sider er ikke indscannet i dette dokument VI BORG

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning side 3 Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side 4 Indholdet i lokalplanen side 4 Forholdet

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

DRONNINGLUND KOMMUNE LOKALPLAN NR O 1. Et område Øst for Storskovvejen i Dronninglund

DRONNINGLUND KOMMUNE LOKALPLAN NR O 1. Et område Øst for Storskovvejen i Dronninglund i Ilatr. numre 92, 100a og 100ak arsø fjerding, Dronninglund sogn Anmelder : Dronninglund kommune Rådhusgade 5 9330 Dronninglund DRONNINGLUND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 27.17.06. O 1 FOR: Et område Øst for

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 6

T LOKALPLAN NR. 6 T. 22.06 LOKALPLAN NR. 6 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 6 vedrører et areal mellem Klausdalsbrovej og Stamvejen og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål i

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR for industriområde ved Ssndergård HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR for industriområde ved Ssndergård HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 203 for industriområde ved Ssndergård HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 203 FOR ET INDUSTRIOMRADE VED SØNDERGARD INDHOLDSFORTEGNELSE: S S 20-RedegØrelse 21-Beskrivelse Side

Læs mere

Lokalplan nr. 122 rblossepladsen«

Lokalplan nr. 122 rblossepladsen« Lokalplan nr. 122 rblossepladsen«lossepladsen fyldt OP om ca. 3 år. Bakketoppen - hajde ca. 17 m. LOKALPLAN 122 - EN KORTFATTET BESKRIVELSE Den kommunale losseplads ved Tronholmen er ved at wre fyldt op.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

området : unkerisvej-vestlige skel af matr. n r. 7qy - Billed - s ærervej - Klokkestøbervej - unkebjergvej.

området : unkerisvej-vestlige skel af matr. n r. 7qy - Billed - s ærervej - Klokkestøbervej - unkebjergvej. LOKALPLAN NR 15 om 294 området : unkerisvej-vestlige skel af matr n r 7qy - Billed - s ærervej - Klokkestøbervej - unkebjergvej Magistrat Afdeling, i I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere