Århus Kommune Lokalplan nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Lokalplan nr."

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 012 Erhvervsområde langs Silkeborgvej i Harlev-Framlev Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 840 KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1979

2 Arhus kommune Lokalplan nk: \ Erhvervsområde langs Silkeborgvej i Harlev - Framlev IStatistikornråde/distrikt nr.: 8.4 I I Registreringskortblad nr.: 51 og 52 Magistr'atens 2. afdeling Stadsarkitektens kontor Okt.1979 I

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 &<HUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Beskrivelse af lokalplanens indhold... 1 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger... 2 RedegØrelse for lokalplanens forhold til de p:~ området tinglyste servitutter... 4 Lokalplanens forhold til 5 15-rammerne og til den Øvrige planlægning for området rammerne for området... bilag Lokalplanens formål Lokalplanens område. opdeling og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vejforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Plan udvisende matrikulære forhold... bilag 2 Lclkalplankort... bilag 3 Beplantningsplan... bilag 4

5 1. BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD. Se bilag 3. Lokalplankort Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder med forskel- lige bestemmelser for anvendelsen. DelomrAde I er forbeholdt mindre erhvervsvirksomheder af kategorien lettere industri, lager- og værksteds- virksomheder, der kun i ubetydelig grad medf4rer gener i form af luftforurening eller lugt. Grunde i området må ikke udstykkes med mindre størcelser 2 end 1500 m, og bebyggelsesprocenten må ikke oversti- ge 40. (Se senere om bebyggelsesprocenter) Bygninger må OpfØres i 2 etager og højden må ikke overstige 8,5 m Delområde II er forbeholdt større erhvervsvirksomneder af kategorien industri og værksteder, samt entrepren8r- og oplagsvirksomhed. Virksomheder, hvortil der af hen- syn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, m3 ikke etableres i området. z Grunde i området m5 ikke udstykkes mindre end 1500 m, bygningens rumfang må for denenkelte ejendom ikke 3 overstige 3 m pr. m2 grundareal og det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundarealet. Bygningens max. højde må ikke overstige 8.5 m. Fælles for område I og II. Indenfor delomrsde I og II er det tilladt at opfare eller indrette En bolig på hver grund, hvis den anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden.

6 2. Det er tilladt at opføre 6n bolig på hver parcel, men på grund af trafikstoj fra hovedlandevej 403, Silkeborgvej, skal boligen ligge mere end 50 m fra det sydlige skel for denne vej. VedrØrende de eksisterende boliger langs hovedlandevej 403 henvises til afsnittet om lokalplanens retsvirk- ninger. Bebyggelsesprocent. Inden for område I er der som nævnt fastsat en maksimal bebyggelsesprocent for de enkelte grunde. Ved bebyggelsesprocent forstås etagearealets procentvise andel af parcellens areal. Nærmere bestemmelser om beregningen af etagearealet og grundstykkets areal er fastsat i bygningsreglement. Godkendelse af virksomheder. Virksomheder, som er omfattet af den virksomhedsfortegnelse, der er knyttet til miljøbeskyttelsesloven, skal søge godkendelse i henhold til denne lovs kapitel 5, forinden etableringen sker. Underretning om godkendelsen gives til alle klageberettigede. Klageberettigede er bla. omboende. Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes, før klagefristen udløbet, er og klage ikke forinden er indgivet. Lokalplanens retsvirkninger. Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommunelovens 5 31, kun udstykkes, bebygges eller i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre,

7 3. der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsæt- ning af, at det ikke andrer den særlige karakter af det omrsde, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i 5 2 stk. 3 bestemmelser om, at det af planen omfattede område overføres til by- zone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift. (Finansministeriets bekendt- gørelse nr. 301 af 12. juni 1970 og frigørelsesafgift) samt lov nr. 328 af 18. juni 1969 om tilbudspligt. Zonestatus. Lokalplanområdet er som nævnt ovenfor landzone, men bliver byzone i forbindelse med byrådets bekendtgørel- se af den vedtagne lokalplan. Det kan i denne forbindelse oplyses, at miljøministeri- et den 17. februar 1977 i forbindelse med godkendelse af 5 15-rammerne for Arhus kommune (se side 22) i hen- hold til kommuneplanlovens 28, stk. 5 har tiltrbdt, at det af lokalplanforslaget omfattede areal fra landzone til byzone.

8 4. REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL DE P.4 OMMDET TINGLYSTE SERVITUTTER: SERVITUTTER BEIWERKNINGER Matr. nr. 4 - b Lillering by, Framlev sogn Ingen servitutter. Matr. nr. 4 - e Lillering by, Framlev sogn Matr. nr. 3 - c Framlev by og sogn Matr. nr. 4 - f Framlev by 09 socm 1. 19/ Vejservitut på i skøde 4 - f nævnt 2. 7/ Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J. 210 på 3 - c Ikke uforenelig med gennemforelse 3. 13/ Lyst adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven på 3 - c 4. 18/ Dokument om kloakledning m.m. på 4 - f Matr. nr. 4 - f Lillering by Framlev socm 1. 7/ Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J 210

9 / Adgangsbegrænsning ef- Ikke uforenelig med gennemter vejbestyrelsesloven førelse Matr. nr. - o 4 Lillering by, Framlev sogn 1. 3/ Dokument om salg af et ve jstykke af lokalplan nr / Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J 210 af lokalpla nr / Dokument om grøfttilfyldning med anlæg af 3 overkørsler m.v. af lokalplan nr / Adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven Ikke uforenelig med Matr. nr. 3 - f Framlev by og sogn 7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje 13/ Adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven

10 6. Matr. nr. 3 h Framlev by - OG soan 1. 7/ Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje 2. 9/ Dokument om ledning og brønd m. v / Adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven 4. 13/ Dokument om forbud mod forhandling eller forbrug i et tidsrum af 15 år fra dato af brændselsolie m.v. hidrørende fra med Arhus Brændsels Compagni A/S konkurrende virksomheder 5. 22/ Dokument om foreløbig ekspropriation 6. 18/ Dokument om kloakledning m.v / Deklaration om byggelinier i henhold til 5 34 i 1ovbekendtgØrelse nr. 423 af 11/9 1972

11 7. Matr. nr. 3 m Framlev by og sogn 3/ Dokument om grøf ttil- Ikke uforenelig med gennemfyldning og spildevands- førelse udløb, dets anlæg, vedligeholdelse og benyttelse m.v. 30/ Dokument om grøfttil- Ikke uforenelig med gennemfyldning og spildevands- førelse udløb, dets anlæg, vedligeholdelse og benyttelse m.v. 7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse Matr. nr. 3 n og Matr. nr Framlev by - og sogn 1. 3/ Dokument om grqjfttil- Ikke uforenelig med gennemfyldning og spildevands- førelse ud1øb på 3 g 2. 7/ og 9/ Deklaration i henhold Ikke uforenelig med gennemtil lov nr. 275, 28/11 førelse 1928 om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje på 3 - n 3. 30/ Dokument om værkstedsbyg- Ikke uforenenlig med gennemning på 3 n EØrelse

12 4. 13/ og 29/ Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven på 3 - n førelse 8. Matr. nr. - o 3 Framlev by og sogn 1. 22/ Dokument overfor andels- Ikke uforenelig med gennemselskabet Gudenåcentra- førelse len om master 2. 23/ Dokument om spildevands- Ikke uforenelig med gennemudløb, samlebrønd, elek- førelse trisk kabel m.v. 3. 7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse Matr. nr. 3 g Framlev by 04 soan 1. 6/ Dokument om hegn 2. 23/ Dokument om spildevandsudløb, samlebrønd, overkdrsler m.v. 3. 7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J. 210

13 / Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse Matr. nr. 3 r Framlev by - og sogn 1. 6/81930 Dokument om hegn 2.7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ , førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Dokument om grøfttilfyld- Ikke uforenelig med gennemning, nedløbsbrønde m.v. førelse ; 4. 13/ Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse Matr. nr. 3 x Framlev by - og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt J / Dokument om grøfttilfyld- Ikke uforenelig med gennemning, nedløbsbrønde m.v. førelse 3. 13/ Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse

14 10. Matr. nr. 3 y Framlev by - og sogn 1. 12/ Dokument om overkørsel Ikke uforenelig med gennemog spildevandsudløb førelse 2.7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven fgrelse Matr. nr. 3 æ Framlev by - og sogn -- l. 2/ Dokument om overkørsel Ikke uforenelig med gennemog spildevandsu81øb m.v. førelse 2. 9/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov 275, 28/ om førelse fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse Matr. nr. 3 ac Matr. nr. 3 og Matr. nr. 3 - Framlev by og sogn 1. 9/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov 275, 28/ om førelse af lokalplan nr. 12 fastsættelse af byggelinier ved gader og veje på 3 ac

15 2. 15/ Dokument om oversigt på 3 ac m. pr. forud for gæi 11. Ikke uforenelig med gennemfqjrelse 3. 29/ Adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven på 3 ac - Matr. nr. 3 ad Framlev by - og sogn Ingen servitutter. Matr. nr. 3 - af Framlev og sogn by 1. 9/ Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Dokument om oversigt m. pr. forud for gæld 3. 29/ Adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven Ikke uforenelig med 4. 15/ Deklaration om byggelinier Matr. nr. 3 ak Framlev by - oa soan Ingen servitutter.

16 12. Matr. nr. 3 - al Framlev by og sogn - Ingen servitutter. Matr. nr. 3 I an Framlev by og sogn 1. 23/ Deklaration om beboelse bygningsændring, vedligeholdelse, forsikring, have, misligholdelse, tilsyn, afhjælpning af mangler, udstykning, sammenlægning, salg m.v Matr. nr. 3 - ar Framlev by og sogn Ingen servitutter. Matr. nr. 3 - as Framlev by og sogn 1. 9/ Dokument om vedligehol- Ikke uforenelig med gennemdelse af ledninger m.v. førelse Matr. nr. 3 - ax Framlev by og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. L 210, (Arhus-Silkeborg landevej) Matr. nr. 3 3 Framlev by og sogn

17 / Vejservitut på 29 - b VedrØrer ikke lokalplanområdet. nævnt i skøde 2. 7/ Deklaration i henhold Ikke uforenelig med gennemtil lov nr. 275 af 28/11 førelse 1928 om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje 3. 9/ Deklaration i henhold Ikke uforenelig med gennemtil lov nr. 275 af 28/11 førelse 1928 om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje 4. 15/ Dokument om oversigtsser- Ikke uforenelig med gennemvitut m. pr. forud for førelse gæld 5. 13/ Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse 6. 22/ Dokument om foreløbig Ikke uforenelig med gennemekspropriation førelse af lokalplan nr / Dokument om oversigt Ikke uforenelig med gennempå 3 g cfr. 3 _. CO førelse a. 2/ Dokument om vej på 29 b - VedrØrer ikke lokalplanområdet.

18 9. 24/ Dokument om fredningsplan VedrØrer ikke lokalplanområdet. i henhold til naturfredningsloven på 29 b - lo. 30/ Dokument om oversigts- Ikke uforenelig med gennemservitut førelse af lokalplan 12. nr / Deklaration om byggeli- Ikke uforenelig med gennemnier i henhold til 34 førelse i lov om bekendtgøre1- se nr. 423 af 11/ Matr. nr. 3 CO Framlev by - og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Dokument om vandforsyningsledning m.v / Lyst adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven 4. 22/ Dokument om foreløbig ekspropriation Ikke uforenelig med gennemforelse 5. 2/ Landvæsensnævnskendelse m. pr. forud for gæld 6. 18/ Dokument om kloakledning m.v.

19 7. 1/ Dokument om oversigt / Deklaration om byggelinier i henhold til 5 34 i 1ovbekendtgØrelse nr. 423 af 11/ / Lejekontrakt med SOCO Scale Models ApS, v/ Sven 0.C. Olsen, årlig leje kr. uop. til 15/ Matr. nr. 3 cr Framlev bv og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold til lov 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Lyst adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven 3. 22/ Dokument om ekspropriation 4. 13/ Dokument om forbud mod forhandling eller forbrug i et tidsrum af 15 år fra dato af brændselsolie m.v. hidrørende fra med Arhus Brændsels Compagni A/S konkurrerende virksomheder

20 I lo/lo 1970 Dokument overfor Gal- Ikke uforenelig med gennemten El-værk om transfor- førelse merstation m.v. 6. 1/ Dokument om kloakled- Ikke uforenelig med gennemning m.m. førelse af lokalplan 12. nr 7. 24/ Deklaration om bygge- Ikke uforenelig med gennemlinier i henhold til førelse 5 34 i lovbekendtgørelse nr. 423 af 11/ / Deklaration angående evt. Ikke uforenelig med gennemfjernelse af lysskilt førelse og flaggruppe Matr. nr. 3 cs Framlev by ou soun 1. 13/ Lyst adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven 2. 17/ Dokument om kloakledning m.m. Ikke uforenelig med gennemfcbrelse 3. 4/ Lejekontrakt med K/S Gamma v/ komplementaren Esbjerg Industrial Leasing A/S, årlig leje lo.ooo kr. Uops. til 31/ Ikke uforerlelig med gennemførelse 4. 21/ Lejekontrakt (betinget) ml. Kunato A/S og 0C:c 2 Helioprint A/S ang. 372 m erhvervs- og forretningslokaler. årlig leje Uops. til 20/ Ikke uforenelig med gennemfcbrelse kr.

21 17. Matr. nr. 3 cu Framlev by - og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Dokument om ledning og brønd m. v / Lyst adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven 4. 22/ Dokument om foreløbig ekspropriation 5. 3/ Dokument om spildevandsafløb, dettes vedligeholdelse m.v. m. pr. forud for pantegæld 6. 24/ Deklaration om byggelinier i henhold til 5 34 i 1ovbekendtgØrelse nr. 423 af 11/ Matr. nr. 3 cv Framlev by - oa soan 1. 9/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje 2.15/ Dokument om oversigts- Ikke uforenelig med gennemservitut med pr. forud for førelse gæld

22 / Lyst adgangsbegrans- Ikke uforenelig med gennemning efter vejbestyrel- førelse sesloven 4. 22/ Dokument om foreløbig Ikke uforenelig med gennemekspropriation førelse 5. 18/ Dokument om forbud mod Ikke uforenelig med gennemadgang direkte til hoved- førelse og landevej samt hegn m.v. 6. 6/ Deklaration angående Ikke uforenelig med gennembetingelser for kloakled- førelse ning med nedgangsbrønd indenfor byggelinie 7. 24/ Deklaration om byggelini- Ikke uforenelig med gennemer i henhold til 34 i førelse 1ovbekendtgØrelse nr. 423 af 11/ / Deklaration om bygge- Ikke uforenelig med gennemlinier førelse af lokalplan 12. nr. Matr. nr. 3 - cø Framlev by og sogn Ingen servitutter. Matr. nr. 3 da Framlev by - - og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold Ikke uforenelig med gennemtil lov om fastsættelse førelse af byggelinier ved gader og veje. J. 210.

23 I / Lyst adgangsbegrans- Ikke uforenelig med gennemning efter vejbestyrel- førelse ses loven 3. 9/ Deklaration om bebyggel- Ikke uforenelig med gennemse 20 m fra skel, vedli- førelse geholdelse, udstilling m.m. 4. 5/ Dokument om hegn Matr. nr. 3 - db Framlev by og sogn Ingen servitutter. Matr. nr. 3 - dc Framlev by og sogn Ingen servitutter. Matr. nr. 3 dd Framlev by og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold til lov 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje 2. 13/ Lyst adgangsbegransning efter vejbestyrelsesloven 3. 13/ O.S. Dokument om forbud mod forhandling eller forbrug Ikke uforenelig med gennemfarelse

24 I I_ 20. i et tidsrum af 15 år fra dato af brændselsolie m.v. hidr4rende fra med Arhus Brændsels Compagni A/S konkurrerende virksomheder 4. 22/ Dokument om foreløbig ekspropriation 5. 18/ Dokument om kloakledning m.m. 6. 2/ Dokument om tæt og u- brudt hegn mod hovedlandevej, dettes vedligeholdelse 7. 24/ Deklaration om byggelini- Ikke uforenelig med gennemer i henhold til 34 i førelse 1ovbekendtgØrelse nr. 423 af 11/ Matr. nr. 3 df Framlev og sogn by Ingen servitutter. Matr. nr. 3 dh Framlev by Ingen servitutter. og sogn Matr. nr. 3 di Framlev by.- OG soan 1. 17/ Dokument om kloakled- Ikke uforenelig med gennemning m.v. førelse af lokalplan 12. nr

25 21. LOKALPLANENS FORHOLD TIL 5 15-RAMMERNE OG TIL PLANLÆGNING FOR OMMDET rammer for Arhus kommune. Se bilag 1. Grundlaget for lokalplanen har været de af byrådet og miljøministeriet godkendte 5 15-rammer for Arhus kommune. Disse rammer er fastlagt p5 grundlag af "Skitse til dispo- sitionsplan for Harlev-Framlev området 1977". Denne dis- positionsplanskitse redegør nærmere for de væsentligste træk i byens fremtidige struktur samt for de hovedsyns- punkter, der er lagt til grund for lokalplanens udform- ning, herunder arealernes dimensionering, vej- og stistrukture, teknisk forsyning m.v. Lokalplanomrzdet er landzone, men bliver i forbindelse med kommunalbestyrelsens bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan byzone. Området er for en stor dels vedkommende udstykket og arealerne er væsentligst i privat eje. Lokalplanen omfatter 5 15-rammernes byggeomrzder, E 10.1 og E 10.2 (vist på bilag 1). For område E 10.1 gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser omrzdet, for skal sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til erhvervsfor- m21 såsom lettere industri, lager og værkstedsvirk- somhed, herunder service- og forretningsvirksomhed, samt at der kun kan virksomheder eller anlæg, som ikke medfører særlige gener i form af forurening,

26 22. c. at bebyggelsen ikke opfores med mere end etager, 2 og at bygningshgjden ikke overstiger 8,5. For omrbdet E gælder fg1gende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a. at omrzdets anvendelse fastlægges til produktionserhverv, og at der ikke åbnes mulighed for, at der ud over den til de enkelte virksomheder hørende ad- ministration m.v. placeres bebyggelse til kontorer og lignende anvendelsesformsl, b. at det samlede rumfang af bygninger pi hver enkelt ejendom ikke overstiger 3 m 3 pr. m2 grundareal. (Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder eventuelle kviste, fremspring, skorstene m.v.), c. at hqjjst 50% af den enkelte grund bebygges, d. at intet punkt af en bygnings ydervægge eller tag hæves med mere end 8,5 m over det omgivende terræn. Veje. Lokalplanområdet begrænses af følgende veje, der kan have indflydelse på udnyttelsen af de tilgrænsende ejendomme: 1. Hovedlandevej 403, Arhus-Silkeborg. Hovedlandevejen er under ombygning efter projekt udarbejdet af Arhus amtskommune. På strækningen vest for kommunevejen Brombærvej og til skellet mellematr.nr. 3 dd og 3 h, Framlev By, Framlev, er ombygningen gennemført. Langs den eksisterende hovedlandevej er der i sydsiden pålagt byggelinier, varierende fra 17,5 m til 34 m fra vejmidten + højde- og passagetillæg.

27 23. På strækningen vest for matr.nr. 3 h, Framlev, er om- bygningen af vejen og pålæg af dertil svarende byggeli- nier under overvejelse. Lokalplanområdets grænse er på dette sted fastlagt efter skitseprojektet til vejforlægningen, hvorfor et mindre indgreb i beplantningsbæltet langs vejen kan blive aktuelt i forbindelse med vejan- læggets gennernførelse. Hovedlandevej 403 er dels adgangsbegrænset,dels faceløs og ingen tilgrænsende parcel kan forventes at få direkte overkørse1 til hovedlandevejen. 2. Landevej 604, Framlev Korsvej. Langs landevej 604 er der pålagt byggelinier i en af- stand af 17,5 m fra den eksisterende vejmidte + højde- og passagetillæg. Ved landevej 604's tilslutning til hovedlandevej 403 og ved krydset landevej 5ll/landevej 604 er tinglyst over- sigtsservitutter. Landevej 604's tilslutning til hovedlandevej 403 regnes i Øvrigt lukket i forbindelse med etablering af et fuldt tilslutningsanlæg mellem hovedlandevej 403 og landevej 511, hvorefter landevej 604 vil blive nedklassificeret. Landevej 604 er adgangsbegrænset på den aktuelle stra?kning, hvorfor evt. anlæg af nye overkørsler og udvidet benyttelse af eksisterende overkørsler kræver dispensation fra de gældende bestemmelser. 3. Landevej 511, Stillingvej. Langs landevej 511 der pålagt skrå byggelinier i en afstand varierende fra m fra den eksisterende vejmidte + højde- og passagetillæg. Ved det fremtidige tilslutningsanlæg mellem landevej 511 og hovedlandevej 403 er tinglyst oversigtsservitutter. Landevej 511 er facadeløs på den aktuelle strækning.

28 Kommunevej, Lilleringvej. Lilleringvej på strækningen fra landevej 604 mod vest til Araliavej vil blive reguleret og udvidet efter pro- jekt udarbejdet af Arhus kommune og efter bestemmelser i Lov om offentlige veje. Delområde I gennemskæres af kommunevejen Brombærvej. Langs Brombærvej er pålagt byggelinier en i afstand af 17,5 m fra vejmidten. Naturfredningslovens 150 m vejbyggelinie. Langs hovedlandevej 403 Silkeborgvej må der ikke uden tilladelse fra Fredningsnævnet for Arhus Amts sydlige kreds placeres bygninger, skure, campingvogne og lignende inden for en afstand af 150 m fra den kundgjorte vejbyggelinie. Med Fredningsnævnets godkendelse kan byggelinien ophæves således, at lokalplanens bestemmelser træder i stedet for. For den eksisterende bebyggelse, som er opført inden for 150 m vejbyggelinien, har Fredningsmyndighederne taget stilling til sagen i hvert enkelt tilfælde, inden den på- gældende byggetilladelse er givet. I Øvrigt henvises til den tidligere omtalte "Skitse til dispositionsplan for Harlev-Framlev området 1977", af- snit 5, hvor også spørgsmå1 om kollektiv trafik er be- handlet. Teknisk forsyninq: Elforsyningen sker fra: Galten Elværk Torvet Galten Vandforsyningen sker fra: Framlev Korsvejs Vandværk Formand Rasmus Rasmussen tlf

29 25. Spildevand skal tilledes eksisterende fællesledninger i området. Regnvand fra de vestligste 7,5 ha af lokalplanområdet omfattende matr. nr. 4 b, 4e, 4 og f 4O Lillering by og sogn, skal via forsinkelsesbassin der etableres p3 arealet, tilledes eksisterende fællesledninger i området. Regnvand fra den Øvrige del af lokalplanomrsdet skal tilledes eksisterende fællesledninger i området direkte.

30

31 - 26. LOKALPLAN NR. 12. ERHVERVSOMaDE LANGS SILKEBORGVEJ I HARLEV-FRAMLEV. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i!j 2 nævnte område: 1. LOKALPLANENS F OWL Lokalplanen har til formål: at sikre områdets anvendelse til forskellige former for erhverv at sikre, at anvendelse, størrelse og form af bebyggelsen ikke er i strid med områdets karakter som erhvervsområde, at sikre arealer til erhvervsformål og derved fremme den Ønskede bolig-arbejdsted balance i Harlev-Framlev kommune og at overføre omrzdet fra landzone til byzone LOKALPLANENS OMUDE. OPDELING OG ZONESTATUS. Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 3 og omfatter f4lgende matr. nr.: 4 - b, 4 - e, 4 - f, 4 - o Lillering by, Framlev sogn. 3 - c, 3 - f, 3 - h, 3 m, n, 3 - o, 3 g, 3 2, 3 - x, 3 - y, 3 - a, 3 9, 3 - ac, 3 - ad, 3 - ae, 3 - af, 3 ag, 3 - ak, 3 - al, 3 - an, 3 - ar, 3 - as, 3 - ax, 3 3, 3 - CO, 3 cr, 3 cs, 3 cu, I cv, 3 Cq, 3 - da, 3 - db, 3 - dc, 3 - dd, 3 - df, 3 - dh, 3 - di, 4 - f Framlev by og sogn, samt alle parceller der efter den 1. matrs 1978 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Stk. 2. Lokalplanen opdeles i delområderne og I II som vist på bilag 3.

32 27. Stk. 3. Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det under stk. 1 nævnte område fra landzone til byzone OMMDETS ANVENDELSE Stk. 1. Delområde I må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opfares eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som f4lgende: Lettere industri- og værkstedsvirksomhed, samt mindre lagervirksomhed. Der må inden for området kun udøves virksomhed som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af staj, luftforurening eller lugt. OmrAdet m5 endvidere anvendes til forretningsvirksomhed som har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter Magistratens 2. afdelings skøn naturligt finder plads i området. Der må dog ikke inden for området drives handel med dagligvarer eller foregå anden detailhandel. Delområde II Stk. 3. DelomrAde II må kun anvendes til erhvervsforma1. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Industri eller st4rre værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. Der md ikke inden for omrddet udøves virksomhed hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav.

33 ~~ 28. Fælles bestemmelser for delområde I og II Stk. 4. Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes een bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. Boligen skal ligge mindst 50 m fra den sydlige vejgrænse for hovedlandevej 403 Arhus-Silkeborg se bilag 3 og med de primære opholdsrum orienteret væk fra landevejen. Ligeledes skal haveareal være afskærmet szledes, at det ækvivalente lydniveau på døgnbasis hidrørende fra trafikken på Silkeborgvej her ikke overstiger 55 db (A) UDSTYKNINGER Stk. 1. I lokalplanområdet m; ingen grund udstykkes 2 med en mindre storrelse end 1500 m. Bestemmelsen skal ikke hindre arealomlægninger mellem matr. nr. der ved lokalplanens godkendelse er under ovennævnte grundstørrelse. Ingen parcel 2 kan dog nedbringes under 700 m. s 5. VE JFORHOLD *) Stk. 1. Der udlægges areal til udvidelse til 12 m bredde af kommunevej Lilleringvej fra landevej 604 mod vest til Araliavej, mærket A-B på bilag 3. Stk. 2. Adgang til nye udstykninger inden for delomrdde I m3 alene ske ad den eksisterende 8.00 m brede fællesvej mellem matr. nr. 3' og 3r, mærket C p2 bilag 3. *) Opmærksomheden henlemdes p%, at der langs de omgivende veje, Silkeborgvej, Framlev Korsvej og Stillingve'j er p%lagt bestemmelser om byggelinier, oversigter, adgangsbegrensning og facadel~shed, og at der langs den interne vej Brombærvej er p%lagt bestemmelse om byggelinier. Oplysninger herom skal indhentes hos de respektive vejbestyrelser.

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 GODERUP FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I VEDTAGET

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 GODERUP FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I VEDTAGET LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I GODERUP VEDTAGET I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Lokalplanens retsvirkninger... 2... Lokalplanens forhold til ~vrig planlægning 3 Kort

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere