Århus Kommune Lokalplan nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Lokalplan nr."

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 012 Erhvervsområde langs Silkeborgvej i Harlev-Framlev Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 840 KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1979

2 Arhus kommune Lokalplan nk: \ Erhvervsområde langs Silkeborgvej i Harlev - Framlev IStatistikornråde/distrikt nr.: 8.4 I I Registreringskortblad nr.: 51 og 52 Magistr'atens 2. afdeling Stadsarkitektens kontor Okt.1979 I

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 &<HUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Beskrivelse af lokalplanens indhold... 1 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger... 2 RedegØrelse for lokalplanens forhold til de p:~ området tinglyste servitutter... 4 Lokalplanens forhold til 5 15-rammerne og til den Øvrige planlægning for området rammerne for området... bilag Lokalplanens formål Lokalplanens område. opdeling og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vejforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Plan udvisende matrikulære forhold... bilag 2 Lclkalplankort... bilag 3 Beplantningsplan... bilag 4

5 1. BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD. Se bilag 3. Lokalplankort Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder med forskel- lige bestemmelser for anvendelsen. DelomrAde I er forbeholdt mindre erhvervsvirksomheder af kategorien lettere industri, lager- og værksteds- virksomheder, der kun i ubetydelig grad medf4rer gener i form af luftforurening eller lugt. Grunde i området må ikke udstykkes med mindre størcelser 2 end 1500 m, og bebyggelsesprocenten må ikke oversti- ge 40. (Se senere om bebyggelsesprocenter) Bygninger må OpfØres i 2 etager og højden må ikke overstige 8,5 m Delområde II er forbeholdt større erhvervsvirksomneder af kategorien industri og værksteder, samt entrepren8r- og oplagsvirksomhed. Virksomheder, hvortil der af hen- syn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, m3 ikke etableres i området. z Grunde i området m5 ikke udstykkes mindre end 1500 m, bygningens rumfang må for denenkelte ejendom ikke 3 overstige 3 m pr. m2 grundareal og det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundarealet. Bygningens max. højde må ikke overstige 8.5 m. Fælles for område I og II. Indenfor delomrsde I og II er det tilladt at opfare eller indrette En bolig på hver grund, hvis den anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden.

6 2. Det er tilladt at opføre 6n bolig på hver parcel, men på grund af trafikstoj fra hovedlandevej 403, Silkeborgvej, skal boligen ligge mere end 50 m fra det sydlige skel for denne vej. VedrØrende de eksisterende boliger langs hovedlandevej 403 henvises til afsnittet om lokalplanens retsvirk- ninger. Bebyggelsesprocent. Inden for område I er der som nævnt fastsat en maksimal bebyggelsesprocent for de enkelte grunde. Ved bebyggelsesprocent forstås etagearealets procentvise andel af parcellens areal. Nærmere bestemmelser om beregningen af etagearealet og grundstykkets areal er fastsat i bygningsreglement. Godkendelse af virksomheder. Virksomheder, som er omfattet af den virksomhedsfortegnelse, der er knyttet til miljøbeskyttelsesloven, skal søge godkendelse i henhold til denne lovs kapitel 5, forinden etableringen sker. Underretning om godkendelsen gives til alle klageberettigede. Klageberettigede er bla. omboende. Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes, før klagefristen udløbet, er og klage ikke forinden er indgivet. Lokalplanens retsvirkninger. Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommunelovens 5 31, kun udstykkes, bebygges eller i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre,

7 3. der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsæt- ning af, at det ikke andrer den særlige karakter af det omrsde, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i 5 2 stk. 3 bestemmelser om, at det af planen omfattede område overføres til by- zone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift. (Finansministeriets bekendt- gørelse nr. 301 af 12. juni 1970 og frigørelsesafgift) samt lov nr. 328 af 18. juni 1969 om tilbudspligt. Zonestatus. Lokalplanområdet er som nævnt ovenfor landzone, men bliver byzone i forbindelse med byrådets bekendtgørel- se af den vedtagne lokalplan. Det kan i denne forbindelse oplyses, at miljøministeri- et den 17. februar 1977 i forbindelse med godkendelse af 5 15-rammerne for Arhus kommune (se side 22) i hen- hold til kommuneplanlovens 28, stk. 5 har tiltrbdt, at det af lokalplanforslaget omfattede areal fra landzone til byzone.

8 4. REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL DE P.4 OMMDET TINGLYSTE SERVITUTTER: SERVITUTTER BEIWERKNINGER Matr. nr. 4 - b Lillering by, Framlev sogn Ingen servitutter. Matr. nr. 4 - e Lillering by, Framlev sogn Matr. nr. 3 - c Framlev by og sogn Matr. nr. 4 - f Framlev by 09 socm 1. 19/ Vejservitut på i skøde 4 - f nævnt 2. 7/ Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J. 210 på 3 - c Ikke uforenelig med gennemforelse 3. 13/ Lyst adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven på 3 - c 4. 18/ Dokument om kloakledning m.m. på 4 - f Matr. nr. 4 - f Lillering by Framlev socm 1. 7/ Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J 210

9 / Adgangsbegrænsning ef- Ikke uforenelig med gennemter vejbestyrelsesloven førelse Matr. nr. - o 4 Lillering by, Framlev sogn 1. 3/ Dokument om salg af et ve jstykke af lokalplan nr / Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J 210 af lokalpla nr / Dokument om grøfttilfyldning med anlæg af 3 overkørsler m.v. af lokalplan nr / Adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven Ikke uforenelig med Matr. nr. 3 - f Framlev by og sogn 7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje 13/ Adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven

10 6. Matr. nr. 3 h Framlev by - OG soan 1. 7/ Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje 2. 9/ Dokument om ledning og brønd m. v / Adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven 4. 13/ Dokument om forbud mod forhandling eller forbrug i et tidsrum af 15 år fra dato af brændselsolie m.v. hidrørende fra med Arhus Brændsels Compagni A/S konkurrende virksomheder 5. 22/ Dokument om foreløbig ekspropriation 6. 18/ Dokument om kloakledning m.v / Deklaration om byggelinier i henhold til 5 34 i 1ovbekendtgØrelse nr. 423 af 11/9 1972

11 7. Matr. nr. 3 m Framlev by og sogn 3/ Dokument om grøf ttil- Ikke uforenelig med gennemfyldning og spildevands- førelse udløb, dets anlæg, vedligeholdelse og benyttelse m.v. 30/ Dokument om grøfttil- Ikke uforenelig med gennemfyldning og spildevands- førelse udløb, dets anlæg, vedligeholdelse og benyttelse m.v. 7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse Matr. nr. 3 n og Matr. nr Framlev by - og sogn 1. 3/ Dokument om grqjfttil- Ikke uforenelig med gennemfyldning og spildevands- førelse ud1øb på 3 g 2. 7/ og 9/ Deklaration i henhold Ikke uforenelig med gennemtil lov nr. 275, 28/11 førelse 1928 om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje på 3 - n 3. 30/ Dokument om værkstedsbyg- Ikke uforenenlig med gennemning på 3 n EØrelse

12 4. 13/ og 29/ Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven på 3 - n førelse 8. Matr. nr. - o 3 Framlev by og sogn 1. 22/ Dokument overfor andels- Ikke uforenelig med gennemselskabet Gudenåcentra- førelse len om master 2. 23/ Dokument om spildevands- Ikke uforenelig med gennemudløb, samlebrønd, elek- førelse trisk kabel m.v. 3. 7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse Matr. nr. 3 g Framlev by 04 soan 1. 6/ Dokument om hegn 2. 23/ Dokument om spildevandsudløb, samlebrønd, overkdrsler m.v. 3. 7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J. 210

13 / Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse Matr. nr. 3 r Framlev by - og sogn 1. 6/81930 Dokument om hegn 2.7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ , førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Dokument om grøfttilfyld- Ikke uforenelig med gennemning, nedløbsbrønde m.v. førelse ; 4. 13/ Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse Matr. nr. 3 x Framlev by - og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt J / Dokument om grøfttilfyld- Ikke uforenelig med gennemning, nedløbsbrønde m.v. førelse 3. 13/ Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse

14 10. Matr. nr. 3 y Framlev by - og sogn 1. 12/ Dokument om overkørsel Ikke uforenelig med gennemog spildevandsudløb førelse 2.7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven fgrelse Matr. nr. 3 æ Framlev by - og sogn -- l. 2/ Dokument om overkørsel Ikke uforenelig med gennemog spildevandsu81øb m.v. førelse 2. 9/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov 275, 28/ om førelse fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse Matr. nr. 3 ac Matr. nr. 3 og Matr. nr. 3 - Framlev by og sogn 1. 9/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov 275, 28/ om førelse af lokalplan nr. 12 fastsættelse af byggelinier ved gader og veje på 3 ac

15 2. 15/ Dokument om oversigt på 3 ac m. pr. forud for gæi 11. Ikke uforenelig med gennemfqjrelse 3. 29/ Adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven på 3 ac - Matr. nr. 3 ad Framlev by - og sogn Ingen servitutter. Matr. nr. 3 - af Framlev og sogn by 1. 9/ Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Dokument om oversigt m. pr. forud for gæld 3. 29/ Adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven Ikke uforenelig med 4. 15/ Deklaration om byggelinier Matr. nr. 3 ak Framlev by - oa soan Ingen servitutter.

16 12. Matr. nr. 3 - al Framlev by og sogn - Ingen servitutter. Matr. nr. 3 I an Framlev by og sogn 1. 23/ Deklaration om beboelse bygningsændring, vedligeholdelse, forsikring, have, misligholdelse, tilsyn, afhjælpning af mangler, udstykning, sammenlægning, salg m.v Matr. nr. 3 - ar Framlev by og sogn Ingen servitutter. Matr. nr. 3 - as Framlev by og sogn 1. 9/ Dokument om vedligehol- Ikke uforenelig med gennemdelse af ledninger m.v. førelse Matr. nr. 3 - ax Framlev by og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. L 210, (Arhus-Silkeborg landevej) Matr. nr. 3 3 Framlev by og sogn

17 / Vejservitut på 29 - b VedrØrer ikke lokalplanområdet. nævnt i skøde 2. 7/ Deklaration i henhold Ikke uforenelig med gennemtil lov nr. 275 af 28/11 førelse 1928 om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje 3. 9/ Deklaration i henhold Ikke uforenelig med gennemtil lov nr. 275 af 28/11 førelse 1928 om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje 4. 15/ Dokument om oversigtsser- Ikke uforenelig med gennemvitut m. pr. forud for førelse gæld 5. 13/ Adgangsbegrænsning efter Ikke uforenelig med gennemvejbestyrelsesloven førelse 6. 22/ Dokument om foreløbig Ikke uforenelig med gennemekspropriation førelse af lokalplan nr / Dokument om oversigt Ikke uforenelig med gennempå 3 g cfr. 3 _. CO førelse a. 2/ Dokument om vej på 29 b - VedrØrer ikke lokalplanområdet.

18 9. 24/ Dokument om fredningsplan VedrØrer ikke lokalplanområdet. i henhold til naturfredningsloven på 29 b - lo. 30/ Dokument om oversigts- Ikke uforenelig med gennemservitut førelse af lokalplan 12. nr / Deklaration om byggeli- Ikke uforenelig med gennemnier i henhold til 34 førelse i lov om bekendtgøre1- se nr. 423 af 11/ Matr. nr. 3 CO Framlev by - og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Dokument om vandforsyningsledning m.v / Lyst adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven 4. 22/ Dokument om foreløbig ekspropriation Ikke uforenelig med gennemforelse 5. 2/ Landvæsensnævnskendelse m. pr. forud for gæld 6. 18/ Dokument om kloakledning m.v.

19 7. 1/ Dokument om oversigt / Deklaration om byggelinier i henhold til 5 34 i 1ovbekendtgØrelse nr. 423 af 11/ / Lejekontrakt med SOCO Scale Models ApS, v/ Sven 0.C. Olsen, årlig leje kr. uop. til 15/ Matr. nr. 3 cr Framlev bv og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold til lov 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Lyst adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven 3. 22/ Dokument om ekspropriation 4. 13/ Dokument om forbud mod forhandling eller forbrug i et tidsrum af 15 år fra dato af brændselsolie m.v. hidrørende fra med Arhus Brændsels Compagni A/S konkurrerende virksomheder

20 I lo/lo 1970 Dokument overfor Gal- Ikke uforenelig med gennemten El-værk om transfor- førelse merstation m.v. 6. 1/ Dokument om kloakled- Ikke uforenelig med gennemning m.m. førelse af lokalplan 12. nr 7. 24/ Deklaration om bygge- Ikke uforenelig med gennemlinier i henhold til førelse 5 34 i lovbekendtgørelse nr. 423 af 11/ / Deklaration angående evt. Ikke uforenelig med gennemfjernelse af lysskilt førelse og flaggruppe Matr. nr. 3 cs Framlev by ou soun 1. 13/ Lyst adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven 2. 17/ Dokument om kloakledning m.m. Ikke uforenelig med gennemfcbrelse 3. 4/ Lejekontrakt med K/S Gamma v/ komplementaren Esbjerg Industrial Leasing A/S, årlig leje lo.ooo kr. Uops. til 31/ Ikke uforerlelig med gennemførelse 4. 21/ Lejekontrakt (betinget) ml. Kunato A/S og 0C:c 2 Helioprint A/S ang. 372 m erhvervs- og forretningslokaler. årlig leje Uops. til 20/ Ikke uforenelig med gennemfcbrelse kr.

21 17. Matr. nr. 3 cu Framlev by - og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold til lov nr. 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje, akt. J / Dokument om ledning og brønd m. v / Lyst adgangsbegrænsning efter vejbestyrelsesloven 4. 22/ Dokument om foreløbig ekspropriation 5. 3/ Dokument om spildevandsafløb, dettes vedligeholdelse m.v. m. pr. forud for pantegæld 6. 24/ Deklaration om byggelinier i henhold til 5 34 i 1ovbekendtgØrelse nr. 423 af 11/ Matr. nr. 3 cv Framlev by - oa soan 1. 9/ Deklaration i henhold til Ikke uforenelig med gennemlov nr. 275, 28/ førelse om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje 2.15/ Dokument om oversigts- Ikke uforenelig med gennemservitut med pr. forud for førelse gæld

22 / Lyst adgangsbegrans- Ikke uforenelig med gennemning efter vejbestyrel- førelse sesloven 4. 22/ Dokument om foreløbig Ikke uforenelig med gennemekspropriation førelse 5. 18/ Dokument om forbud mod Ikke uforenelig med gennemadgang direkte til hoved- førelse og landevej samt hegn m.v. 6. 6/ Deklaration angående Ikke uforenelig med gennembetingelser for kloakled- førelse ning med nedgangsbrønd indenfor byggelinie 7. 24/ Deklaration om byggelini- Ikke uforenelig med gennemer i henhold til 34 i førelse 1ovbekendtgØrelse nr. 423 af 11/ / Deklaration om bygge- Ikke uforenelig med gennemlinier førelse af lokalplan 12. nr. Matr. nr. 3 - cø Framlev by og sogn Ingen servitutter. Matr. nr. 3 da Framlev by - - og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold Ikke uforenelig med gennemtil lov om fastsættelse førelse af byggelinier ved gader og veje. J. 210.

23 I / Lyst adgangsbegrans- Ikke uforenelig med gennemning efter vejbestyrel- førelse ses loven 3. 9/ Deklaration om bebyggel- Ikke uforenelig med gennemse 20 m fra skel, vedli- førelse geholdelse, udstilling m.m. 4. 5/ Dokument om hegn Matr. nr. 3 - db Framlev by og sogn Ingen servitutter. Matr. nr. 3 - dc Framlev by og sogn Ingen servitutter. Matr. nr. 3 dd Framlev by og sogn 1. 7/ Deklaration i henhold til lov 275, 28/ om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje 2. 13/ Lyst adgangsbegransning efter vejbestyrelsesloven 3. 13/ O.S. Dokument om forbud mod forhandling eller forbrug Ikke uforenelig med gennemfarelse

24 I I_ 20. i et tidsrum af 15 år fra dato af brændselsolie m.v. hidr4rende fra med Arhus Brændsels Compagni A/S konkurrerende virksomheder 4. 22/ Dokument om foreløbig ekspropriation 5. 18/ Dokument om kloakledning m.m. 6. 2/ Dokument om tæt og u- brudt hegn mod hovedlandevej, dettes vedligeholdelse 7. 24/ Deklaration om byggelini- Ikke uforenelig med gennemer i henhold til 34 i førelse 1ovbekendtgØrelse nr. 423 af 11/ Matr. nr. 3 df Framlev og sogn by Ingen servitutter. Matr. nr. 3 dh Framlev by Ingen servitutter. og sogn Matr. nr. 3 di Framlev by.- OG soan 1. 17/ Dokument om kloakled- Ikke uforenelig med gennemning m.v. førelse af lokalplan 12. nr

25 21. LOKALPLANENS FORHOLD TIL 5 15-RAMMERNE OG TIL PLANLÆGNING FOR OMMDET rammer for Arhus kommune. Se bilag 1. Grundlaget for lokalplanen har været de af byrådet og miljøministeriet godkendte 5 15-rammer for Arhus kommune. Disse rammer er fastlagt p5 grundlag af "Skitse til dispo- sitionsplan for Harlev-Framlev området 1977". Denne dis- positionsplanskitse redegør nærmere for de væsentligste træk i byens fremtidige struktur samt for de hovedsyns- punkter, der er lagt til grund for lokalplanens udform- ning, herunder arealernes dimensionering, vej- og stistrukture, teknisk forsyning m.v. Lokalplanomrzdet er landzone, men bliver i forbindelse med kommunalbestyrelsens bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan byzone. Området er for en stor dels vedkommende udstykket og arealerne er væsentligst i privat eje. Lokalplanen omfatter 5 15-rammernes byggeomrzder, E 10.1 og E 10.2 (vist på bilag 1). For område E 10.1 gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser omrzdet, for skal sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til erhvervsfor- m21 såsom lettere industri, lager og værkstedsvirk- somhed, herunder service- og forretningsvirksomhed, samt at der kun kan virksomheder eller anlæg, som ikke medfører særlige gener i form af forurening,

26 22. c. at bebyggelsen ikke opfores med mere end etager, 2 og at bygningshgjden ikke overstiger 8,5. For omrbdet E gælder fg1gende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a. at omrzdets anvendelse fastlægges til produktionserhverv, og at der ikke åbnes mulighed for, at der ud over den til de enkelte virksomheder hørende ad- ministration m.v. placeres bebyggelse til kontorer og lignende anvendelsesformsl, b. at det samlede rumfang af bygninger pi hver enkelt ejendom ikke overstiger 3 m 3 pr. m2 grundareal. (Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder eventuelle kviste, fremspring, skorstene m.v.), c. at hqjjst 50% af den enkelte grund bebygges, d. at intet punkt af en bygnings ydervægge eller tag hæves med mere end 8,5 m over det omgivende terræn. Veje. Lokalplanområdet begrænses af følgende veje, der kan have indflydelse på udnyttelsen af de tilgrænsende ejendomme: 1. Hovedlandevej 403, Arhus-Silkeborg. Hovedlandevejen er under ombygning efter projekt udarbejdet af Arhus amtskommune. På strækningen vest for kommunevejen Brombærvej og til skellet mellematr.nr. 3 dd og 3 h, Framlev By, Framlev, er ombygningen gennemført. Langs den eksisterende hovedlandevej er der i sydsiden pålagt byggelinier, varierende fra 17,5 m til 34 m fra vejmidten + højde- og passagetillæg.

27 23. På strækningen vest for matr.nr. 3 h, Framlev, er om- bygningen af vejen og pålæg af dertil svarende byggeli- nier under overvejelse. Lokalplanområdets grænse er på dette sted fastlagt efter skitseprojektet til vejforlægningen, hvorfor et mindre indgreb i beplantningsbæltet langs vejen kan blive aktuelt i forbindelse med vejan- læggets gennernførelse. Hovedlandevej 403 er dels adgangsbegrænset,dels faceløs og ingen tilgrænsende parcel kan forventes at få direkte overkørse1 til hovedlandevejen. 2. Landevej 604, Framlev Korsvej. Langs landevej 604 er der pålagt byggelinier i en af- stand af 17,5 m fra den eksisterende vejmidte + højde- og passagetillæg. Ved landevej 604's tilslutning til hovedlandevej 403 og ved krydset landevej 5ll/landevej 604 er tinglyst over- sigtsservitutter. Landevej 604's tilslutning til hovedlandevej 403 regnes i Øvrigt lukket i forbindelse med etablering af et fuldt tilslutningsanlæg mellem hovedlandevej 403 og landevej 511, hvorefter landevej 604 vil blive nedklassificeret. Landevej 604 er adgangsbegrænset på den aktuelle stra?kning, hvorfor evt. anlæg af nye overkørsler og udvidet benyttelse af eksisterende overkørsler kræver dispensation fra de gældende bestemmelser. 3. Landevej 511, Stillingvej. Langs landevej 511 der pålagt skrå byggelinier i en afstand varierende fra m fra den eksisterende vejmidte + højde- og passagetillæg. Ved det fremtidige tilslutningsanlæg mellem landevej 511 og hovedlandevej 403 er tinglyst oversigtsservitutter. Landevej 511 er facadeløs på den aktuelle strækning.

28 Kommunevej, Lilleringvej. Lilleringvej på strækningen fra landevej 604 mod vest til Araliavej vil blive reguleret og udvidet efter pro- jekt udarbejdet af Arhus kommune og efter bestemmelser i Lov om offentlige veje. Delområde I gennemskæres af kommunevejen Brombærvej. Langs Brombærvej er pålagt byggelinier en i afstand af 17,5 m fra vejmidten. Naturfredningslovens 150 m vejbyggelinie. Langs hovedlandevej 403 Silkeborgvej må der ikke uden tilladelse fra Fredningsnævnet for Arhus Amts sydlige kreds placeres bygninger, skure, campingvogne og lignende inden for en afstand af 150 m fra den kundgjorte vejbyggelinie. Med Fredningsnævnets godkendelse kan byggelinien ophæves således, at lokalplanens bestemmelser træder i stedet for. For den eksisterende bebyggelse, som er opført inden for 150 m vejbyggelinien, har Fredningsmyndighederne taget stilling til sagen i hvert enkelt tilfælde, inden den på- gældende byggetilladelse er givet. I Øvrigt henvises til den tidligere omtalte "Skitse til dispositionsplan for Harlev-Framlev området 1977", af- snit 5, hvor også spørgsmå1 om kollektiv trafik er be- handlet. Teknisk forsyninq: Elforsyningen sker fra: Galten Elværk Torvet Galten Vandforsyningen sker fra: Framlev Korsvejs Vandværk Formand Rasmus Rasmussen tlf

29 25. Spildevand skal tilledes eksisterende fællesledninger i området. Regnvand fra de vestligste 7,5 ha af lokalplanområdet omfattende matr. nr. 4 b, 4e, 4 og f 4O Lillering by og sogn, skal via forsinkelsesbassin der etableres p3 arealet, tilledes eksisterende fællesledninger i området. Regnvand fra den Øvrige del af lokalplanomrsdet skal tilledes eksisterende fællesledninger i området direkte.

30

31 - 26. LOKALPLAN NR. 12. ERHVERVSOMaDE LANGS SILKEBORGVEJ I HARLEV-FRAMLEV. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i!j 2 nævnte område: 1. LOKALPLANENS F OWL Lokalplanen har til formål: at sikre områdets anvendelse til forskellige former for erhverv at sikre, at anvendelse, størrelse og form af bebyggelsen ikke er i strid med områdets karakter som erhvervsområde, at sikre arealer til erhvervsformål og derved fremme den Ønskede bolig-arbejdsted balance i Harlev-Framlev kommune og at overføre omrzdet fra landzone til byzone LOKALPLANENS OMUDE. OPDELING OG ZONESTATUS. Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 3 og omfatter f4lgende matr. nr.: 4 - b, 4 - e, 4 - f, 4 - o Lillering by, Framlev sogn. 3 - c, 3 - f, 3 - h, 3 m, n, 3 - o, 3 g, 3 2, 3 - x, 3 - y, 3 - a, 3 9, 3 - ac, 3 - ad, 3 - ae, 3 - af, 3 ag, 3 - ak, 3 - al, 3 - an, 3 - ar, 3 - as, 3 - ax, 3 3, 3 - CO, 3 cr, 3 cs, 3 cu, I cv, 3 Cq, 3 - da, 3 - db, 3 - dc, 3 - dd, 3 - df, 3 - dh, 3 - di, 4 - f Framlev by og sogn, samt alle parceller der efter den 1. matrs 1978 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Stk. 2. Lokalplanen opdeles i delområderne og I II som vist på bilag 3.

32 27. Stk. 3. Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det under stk. 1 nævnte område fra landzone til byzone OMMDETS ANVENDELSE Stk. 1. Delområde I må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opfares eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som f4lgende: Lettere industri- og værkstedsvirksomhed, samt mindre lagervirksomhed. Der må inden for området kun udøves virksomhed som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af staj, luftforurening eller lugt. OmrAdet m5 endvidere anvendes til forretningsvirksomhed som har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter Magistratens 2. afdelings skøn naturligt finder plads i området. Der må dog ikke inden for området drives handel med dagligvarer eller foregå anden detailhandel. Delområde II Stk. 3. DelomrAde II må kun anvendes til erhvervsforma1. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Industri eller st4rre værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. Der md ikke inden for omrddet udøves virksomhed hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav.

33 ~~ 28. Fælles bestemmelser for delområde I og II Stk. 4. Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes een bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. Boligen skal ligge mindst 50 m fra den sydlige vejgrænse for hovedlandevej 403 Arhus-Silkeborg se bilag 3 og med de primære opholdsrum orienteret væk fra landevejen. Ligeledes skal haveareal være afskærmet szledes, at det ækvivalente lydniveau på døgnbasis hidrørende fra trafikken på Silkeborgvej her ikke overstiger 55 db (A) UDSTYKNINGER Stk. 1. I lokalplanområdet m; ingen grund udstykkes 2 med en mindre storrelse end 1500 m. Bestemmelsen skal ikke hindre arealomlægninger mellem matr. nr. der ved lokalplanens godkendelse er under ovennævnte grundstørrelse. Ingen parcel 2 kan dog nedbringes under 700 m. s 5. VE JFORHOLD *) Stk. 1. Der udlægges areal til udvidelse til 12 m bredde af kommunevej Lilleringvej fra landevej 604 mod vest til Araliavej, mærket A-B på bilag 3. Stk. 2. Adgang til nye udstykninger inden for delomrdde I m3 alene ske ad den eksisterende 8.00 m brede fællesvej mellem matr. nr. 3' og 3r, mærket C p2 bilag 3. *) Opmærksomheden henlemdes p%, at der langs de omgivende veje, Silkeborgvej, Framlev Korsvej og Stillingve'j er p%lagt bestemmelser om byggelinier, oversigter, adgangsbegrensning og facadel~shed, og at der langs den interne vej Brombærvej er p%lagt bestemmelse om byggelinier. Oplysninger herom skal indhentes hos de respektive vejbestyrelser.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591. Århus Kommune Lokalplan nr. 057 Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Århus kommune Lokalplan nk: 57 gomrade

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg.

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Erhvervsområdet i Højme Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter dele af matr.nr. 12k, 13x, 13~ og del af 14m, Vorup By, Vorup. Arealet er beliggende nord for H/ S Skovlund i Vorup,

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 GODERUP FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I VEDTAGET

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 GODERUP FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I VEDTAGET LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I GODERUP VEDTAGET I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Lokalplanens retsvirkninger... 2... Lokalplanens forhold til ~vrig planlægning 3 Kort

Læs mere

Lokalplan nr. 4.18.10

Lokalplan nr. 4.18.10 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.18.10 Vesterkøb 8 Hedehusene/Fløng Etageboligbebyggelse, liberalt erhverv, udvalgsvarer 17.04.1990 Kongsbak Informatik HmJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN 4.18.10

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

TEKNISK FORVALTNING 86 96 19 88. Hammel kommune. Lokalplan nr. 19. Dalvej, Ny Tilemannsvej og Sallvej

TEKNISK FORVALTNING 86 96 19 88. Hammel kommune. Lokalplan nr. 19. Dalvej, Ny Tilemannsvej og Sallvej TEKNISK FORVALTNING 86 96 19 88 Hammel kommune Lokalplan nr. 19 Dalvej, Ny Tilemannsvej og Sallvej REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 19 Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning. Zonestatus

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere