Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom."

Transkript

1 Regnskab og data

2 Regnskab og data Redegørelser 4 Risikofaktorer 9 Anvendt regnskabspraksis 10 Påtegninger 18 Novozymes Koncernen 21 Hoved- og nøgletal Dattervirksomheder af Novozymes A/S 38 Data for miljø og bioetik, social ansvarlighed og viden 39 Aktieinformation 43 Bestyrelse og direktion 46 Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

3 Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og bedre levevilkår.

4 Novozymes Koncernen Redegørelser Finansiel redegørelse Resultatopgørelse og balance De finansielle resultater for 2002 lever til fulde op til de opjusterede forventninger fra offentliggørelsen 6. november 2002 af koncernregnskabet for ni måneder af Nettoomsætning I 2002 steg nettoomsætningen 7% til mio. kr. fra mio. kr. i 2001 af væksten stammer godt 1 procentpoint fra årets køb af virksomheder. Væksten opgjort i lokale valutaer blev 11%, hvilket er på niveau med den langsigtede forventning om væksten i salget. Salget af enzymer mv. Salget af tekniske enzymer mv. steg 1% i Væksten begrænsedes af lavere valutakurser og lavere salg af vaskemiddelenzymer. Det 4% lavere salg til vaskemiddelindustrien skyldtes især lavere valutakurser og store kunders fokus på omkostningsbesparelser i Salget til andre vaskemiddelproducenter steg derimod tilfredsstillende. Målt pr. kvartal har salget af vaskemiddelenzymer været stabilt i de seneste seks kvartaler. Salget af andre tekniske enzymer mv. steg 9%. Salget af enzymer til produktion af brændstofalkohol og til tekstilindustrien steg pænt, mens salget faldt til den traditionelle stivelsesindustri som følge af konsolidering og konkurrence. De mindre industrier lægemiddel, læder og skovbrug udviste også pæne vækstrater i Salget af terapeutiske proteiner fra Novozymes Biopharma forløb som planlagt. Aktiviteterne blev overtaget i juli Salget af fødevareenzymer voksede 7% i 2002, reduceret af lavere valutakurser, især den amerikanske dollar. Justeres for valutaudviklingen, levede væksten op til det langsigtede vækstmål på 10-15%. Navnlig bageriindustrien bidrog til salgsstigningen, mens salget til drikkevareindustrien kun var lidt over niveauet i 2001 på grund af lavere høst og produktion. Salget til de mindre industrier forløb tilfredsstillende. Novozymes indgik i august en strategisk alliance med Chr. Hansen med henblik på en hurtigere og mere målrettet produktion og markedsføring af markedsudvidende produkter til mejeriindustrien. De første væsentlige produkter fra alliancen ventes på markedet i Salget af foderenzymer voksede 27% i 2002, lidt mere end forventet, hvilket skyldtes øget salg på eksisterende og indtrængning på nye markeder hjulpet af alliancen med Roche Vitamins. Den strategiske alliance inden for foderenzymer mellem Novozymes og Roche ventes videreført med DSM som ny partner, forudsat at DSM gennemfører det annoncerede køb af Roche Vitamins. Roche og DSM har tidligere meddelt, at købet kan forventes godkendt og gennemført i første kvartal Novozymes introducerede otte nye enzymprodukter i 2002: fem tekniske enzymer og tre fødevareenzymer. To af de otte nye produkter kom fra de nye specielle fokusområder identificeret i strategien fra Salget af mikroorganismer Salget af mikroorganismer fra Novozymes Biologicals voksede 193% i En del af væksten kom fra købet af aktiviteterne i George A. Jeffreys i juni og InterBio i juli 2002 samt fra helårseffekten af købet af Sybron Biochemicals i midten af Den organiske vækst i omsætningen kom især fra de to hovedmarkeder, industri- og husholdningsrengøring samt spildevandsrensning, mens salg inden for produkter til græspleje blev forsinket af en ændring i distributionen. Integrationen af de tilkøbte aktiviteter er forløbet planmæssigt, og i 2002 er der etableret en salgsstyrke i Asien og Oceanien. Gennem 2002 har Novozymes forbedret balancen i forretningen, idet en større del af omsætningen kommer fra områder og segmenter med høje vækstrater, eksempelvis enzymer til dyrefoder samt industrielle mikroorganismer, mens vaskemiddelenzymer bidrager stadig mindre. I 2002 nåede Novozymes derfor den højeste organiske vækst i salget af enzymer siden børsnoteringen i

5 Salg pr. segment og industriområde 2002 Mikroorganismer 4% Vaskemiddelenzymer 36% Foderenzymer 10% med implementeringen af Novozymes nye strategi, herunder omkostninger til forskning i bedre enzymer til produktion af brændstofalkohol. Som procent af salget udgjorde omkostningerne 12,6 i 2002 mod 12,9 i Fødevareenzymer 26% Andre tekniske enzymer mv. 24% Administrationsomkostningerne steg 8% og udgjorde som i % af salget. Salg pr. segment og industriområde 2001 Foderenzymer 8% Fødevareenzymer 26% Mikroorganismer 1% Omkostninger samt licensog andre driftsindtægter Vaskemiddelenzymer 41% Andre tekniske enzymer 24% De samlede omkostninger, eksklusive nettofinans og skat, steg 8% til mio. kr. i Stigningen i omkostningerne var således marginalt større end salgsstigningen, hovedsagelig som følge af opkøb af virksomheder og omkostningernes lavere valutafølsomhed. Produktionsomkostningerne steg 9% til mio. kr. og dermed lidt mere end salgsvæksten opgjort i danske kroner. Produktionsomkostningerne steg mindre end salgsvæksten målt i lokale valutaer. Fortsatte optimeringer og produktivitetsforbedringer var i stand til at opveje øget volumen og produktionsomkostningernes mindre valutafølsomhed end salget. Bruttomarginen blev som i %. Salgs- og distributionsomkostningerne steg 7% til 729 mio. kr. Omkostningsstigningen er blandt andet påvirket af øgede licensbetalinger samt opkøb af virksomheder. Omkostningerne udgjorde 13% af salget, det samme som i Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg 5% til 713 mio. kr. Dette inkluderer omkostninger i forbindelse Personaleomkostningerne udgjorde i alt mio. kr. mod mio. kr. i Det gennemsnitlige medarbejderantal steg til fra i 2001, heraf en del som følge af virksomhedsopkøb. De totale afskrivninger i 2002 blev 532 mio. kr. mod 492 mio. kr. i For 2002 indgår et beløb på 35 mio. kr. som afskrivning (amortisation) på goodwill og knowhow mv. mod 14 mio. kr. for Licens- og andre driftsindtægter udgjorde 56 mio. kr. i Beløbet indeholder blandt andet refusionsbetalinger fra det amerikanske energiministerium for forsknings- og udviklingsomkostninger afholdt af Novozymes inden for forskning i bedre enzymer til produktion af brændstof alkohol. Resultat af primær drift Resultat af primær drift steg 5% til 947 mio. kr., hvoraf 937 mio. kr. vedrører enzymer mv. og 10 mio. kr. mikroorganismer. Resultat af primær drift som procent af salget, overskudsgraden, blev 17,2 for enzymer mv. og 4,9 for mikroorganismer. Sidstnævnte er i 2002 påvirket af virksomhedsopkøb, men dog forbedret fra 2001, hvor overskudsgraden var 1,4%. Nettofinansposter Nettovalutakursgevinster skyldes primært realiserede og urealiserede gevinster på risikoafdækningen af eksponeringen i hovedsagelig amerikanske dollar og japanske yen. Som følge af lavere nettorentebærende gæld og det generelt lavere renteniveau faldt nettorenteomkostningerne med 39% i

6 (mio. kr.) Nettovalutakursgevinst/(tab) Nettorenter (76) (46) Andre finansielle poster 7 (41) Finansielle poster i alt (33) (47) (kr.) Gns. ultimokurs Novo Nordisk A/S 338,9 209,2 Andre finansielle poster var i 2002 negativt påvirket af urealiserede tab på 25 mio. kr. på godt stk. Novo Nordisk-aktier. Afkast på investeret kapital Den gennemsnitlige investerede kapital i procent af nettoomsætningen faldt fra 103% i 2001 til 96% i Afkast på investeret kapital efter skat (ROIC) steg til 13,1% i 2002 mod 12,0% i (mio. kr.) Gennemsnitlig investeret kapital andel af nettoomsætning 103% 96% Afkast på investeret kapital (ROIC) 12,0% 13,1% Resultat før og efter skat Resultat før og efter skat blev henholdsvis 900 mio. kr. og 644 mio. kr., svarende til stigninger på henholdsvis 3% og 7%. Den effektive skatteprocent udgjorde 28% i 2002 mod 31% i Investeringer, frie pengestrømme, virksomhedsopkøb mv. Nettoinvesteringer før opkøb blev 334 mio. kr. i 2002 mod 482 mio. kr. i Frie pengestrømme udgjorde 575 mio. kr. for 2002, og der blev anvendt 272 mio. kr. på virksomhedsopkøb. Før opkøb var de frie pengestrømme 169 mio. kr. over niveauet i De frie pengestrømme blev anvendt til betaling af udbytte for 2001 samt til køb af egne aktier. Desuden reduceredes nettorentebærende gæld med 250 mio. kr. (mio. kr.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer eksklusive opkøb (482) (334) Pengestrømme før opkøb Opkøb (191) (272) Frie pengestrømme Betalt udbytte (124) (146) Køb af egne aktier (424) (185) Ændring i nettorentebærende gæld 34 (250) Nettorentebærende gæld, ultimo Egenkapitalens udvikling samt beholdning af egne aktier Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af 2002 mod mio. kr. ved udgangen af Egenkapitalen er forøget med periodens overskud, men reduceret af udbyttebetaling, køb af egne aktier og valutakursreguleringer af nettoaktiver i datterselskaber. Beholdningen af egne aktier udgjorde ultimo stk. B-aktier, svarende til 4,9% af aktiekapitalen. Novozymes har i 2002 anvendt 185 mio. kr. på tilbagekøb af egne aktier. (mio. kr.) Egenkapital primo Periodens overskud Betalt udbytte (124) (146) Køb af egne aktier (424) (185) Valutareguleringer 42 (216) Egenkapital ultimo Finansiel gearing 34% 27% Langsigtet finansiel målsætning I forbindelse med børsnoteringen i november 2000 fastsatte Novozymes bestyrelse tre langsigtede finansielle mål, som skulle nås inden for en kortere årrække. Målene blev fastsat på baggrund af en analyse af sammenlignelige selskaber inden for bioteknologi, fødevareingredienser og specialkemi. Fremdriften i opfyldelsen af de tre mål beskrives i det følgende. 6

7 Vækst i resultat af primær drift samt den relative udvikling i årets gennemsnitlige dollarkurs. % Vækst i primær drift Ændring i gennemsnitlig USD-kurs Vækst i resultat af primær drift på mindst 10% pr. år Væksten i resultat af primær drift blev på 5% i 2002 i forhold til Lavere valutakurser reducerede væksten betydeligt. Valutakurser generelt og kursen på den amerikanske dollar (USD) specifikt har historisk haft stor betydning for væksten i resultat af primær drift. Dette skyldes, at 97% af salget finder sted uden for Danmark. I år med stigende USD-kurs er resultat af primær drift steget mere end den langsigtede målsætning om mindst 10%. I år 2002, hvor den gennemsnitlige USD-kurs faldt 5%, opnåedes en lavere vækstrate. Novozymes resultatmæssige følsomhed over for de største salgsvalutaer fremgår af afsnittet Risikofaktorer. Siden børsnoteringen i 2000 har den gennemsnitlige årlige vækst i resultat af primær drift været over 11%. Overskudsgrad på omkring 17% Overskudsgraden, målt som resultat af primær drift divideret med nettoomsætningen, blev på 16,8% i 2002 mod 17,2% i Faldet skyldtes primært påvirkningen af lavere valutakurser, der relativt set har reduceret resultat af primær drift mere end omsætningen. Sammensætningen af Novozymes indtægter og omkostninger, hvor indtægterne primært består af udenlandsk valuta, der har mistet værdi i 2002 ved omregningen til danske kroner, mens en større del af omkostningerne er afholdt i danske kroner, er den primære årsag til valutafølsomheden. Endelig har opkøb af virksomheder samt omkostninger i forbindelse med den nye strategi også udvandet overskudsgraden marginalt i 2001 og Siden børsnoteringen i 2000 har den gennemsnitlige overskudgrad været på 16,8% og dermed på linje med den langsigtede målsætning om omkring 17%. Afkast på investeret kapital efter skat på mindst 15% pr. år Afkast på investeret kapital efter skat blev på 13,1% i 2002 mod 12,0% i Fremgangen skyldtes primært en forbedring i resultat af primær drift efter skat justeret for nettovalutakurstab/-gevinst. Bidrag fra resultat 10,3% 12,3% 13,1% Bidrag fra investeret kapital (0,5%) (0,3%) 0,0% Afkast på investeret kapital efter skat 9,8% 12,0% 13,1% Investeret kapital var i 2002 stort set uændret i forhold til Opkøb øgede investeret kapital, mens valutakursudviklingen reducerede investeret kapital. Siden børsnoteringen i 2000 er afkast på investeret kapital efter skat steget 3,3 procentpoint fra 9,8% til 13,1% i Både vækst i resultat og det relative fald i investeret kapital har bidraget til denne udvikling. Investeret kapitals andel af omsætningen er faldet fra 105% i 2000 til 96% i Det ventes, at især lavere vækst i gennemsnitlig investeret kapital bliver en nøglefaktor for at nå målet om et afkast efter skat på mindst 15% pr. år. Derfor er der iværksat en række initiativer, der primært sigter på forholdsmæssigt at reducere arbejdskapitalen. Initiativerne falder især inden for optimering af forsyningskæden, hvor der sættes fokus på blandt andet produktions- og gennemløbstider samt bedre udnyttelse af IT-systemer, herunder ebusiness. Tilbageholdenhed med nyinveste ringer ventes også fortsat at kunne påvirke afkastet positivt. 7

8 Redegørelse for data om miljømæssige og sociale forhold Det er vigtigt for Novozymes løbende at måle koncernens miljøpåvirkninger og organisationens sammensætning og udvikling for at kunne se, om vi lever op til vores målsætninger. Miljøindikatorernes udvikling i året Forbruget af energi blev i 2002 på t.gj mod et forbrug i 2001 på t.gj, hvilket svarer til et fald på 3,6%. Når der tages højde for øget produktion, bliver resultatet endnu mere positivt. Det fremgår af økoproduktivitetsindekset for energi, der for 2002 blev 114. Målet i 2002 for udvikling af energiudnyttelsen blev således mere end nået. Vandforbruget blev i 2002 på t.m 3 mod et forbrug i 2001 på t.m 3, hvilket svarer til en stigning på 4,7%. Denne stigning kan hovedsagelig henføres til en stigning i anvendelsen af industrivand (vand af lavere kvalitet end drikkevand), idet der er et fald i anvendelsen af drikkevand. Som det fremgår af den positive udvikling i øko-produktivitetsindekset for vand, der for 2002 blev 106, er stigningen i vandforbruget stadig relativt mindre end stigningen i produktionsudbyttet. Målet i 2002 for udviklingen i udnyttelsen af vand blev dermed nået. Antallet af vilkårsoverskridelser blev i 2002 på 42 mod 26 i Den store stigning i 2002 skyldes, at Novozymes North America, Inc. har haft 35 vilkårsoverskri delser på grundvandsboringer. En stor del af disse skyldes, at grænsen for nitrat på 10 mg/l er overskredet. I den forbindelse er der med de lokale myndigheder aftalt en plan for afhjælpning af problemet. For de øvrige selskaber i Novozymes er der tale om et samlet fald i vilkårsoverskridelser fra 12 i 2001 til 7 i Antallet af anvendte forsøgsdyr blev i 2002 på mod i 2001 et fald på 32,9%. Antallet af forsøgsdyr vil dog generelt variere over årene, da det blandt andet afhænger af typen af nye produkter. Miljøtallene for transport indeholder for første gang tal for luftfragt på udvalgte ruter. Værktøjet til indsamling af data er udviklet i samarbejde med SAS og Danzas. De sociale indikatorers udvikling i året Der har i 2002 været en organisk vækst på 168 nye stillinger, det vil sige 4,8%, og en total vækst i antal medarbejdere på 7,6%. Der er således ultimo medarbejdere ansat i Novozymes, hvoraf 66,3% er mænd og 33,7% er kvinder. Stigningen i forbruget af råvarer og pakkematerialer på henholdsvis 14,5% og 16,7% kan primært henføres til en stigende produktion og ændret produktmix. Personaleomsætningen er faldet til 5,8% i 2002 fra 9,6% i Den gennemsnitlige anciennitet ligger uændret i forhold til 2001 på 8,5 år. En væsentlig årsag til drivhuseffekten er CO 2. Udledningen af CO 2, eksklusive transport, blev i 2002 på 223 t.tons mod en udledning i 2001 på 236 t.tons, det vil sige et fald på 5,5%. Den samlede udledning af ozonlagsnedbrydende stoffer er steget til 4,8 tons i 2002 fra 1,4 tons i Dette skyldes hovedsagelig to større udslip. Affaldsmængderne blev i 2002 på tons mod tons i 2001 en stigning på 12,5%. Dette er sket samtidig med, at mængden af affald til genanvendelse er faldet. Således er genanvendelsesprocenten målt i forhold til den totale affaldsmængde faldet fra 12,2% i 2001 til 10,4% i Der vil i 2003 blive sat fornyet fokus på gen anvendelse, se side 30 i beretningen. Ansattes fravær blev for 2002 på 3,1% mod et fravær i 2001 på 2,5%. Antallet af arbejdsulykker er steget fra 2001 til Frekvensen pr. million arbejdstimer er nu 11,3 arbejdsulykker mod 11,0 i Vi vil fortsætte arbejdet med at forsøge at nedbringe frekvensen og i 2003 udvikle og lancere supplerende indikatorer for arbejdsulykker, se side 37 i beretningen. Antallet af arbejdsbetingede lidelser faldt i 2002 og er nu på en frekvens på 2,7 pr. million arbejdstimer. 8

9 Novozymes Koncernen Risikofaktorer Risikofaktorer Finansielle risikofaktorer Novozymes internationale aktiviteter medfører, at resultat og balance påvirkes af en række finansielle risikofaktorer. på 4,9 mio. kr. Ultimo 2002 var 38% af låneporteføljen fastforrentet. I henhold til Novozymes finanspolitik kan frie midler kun placeres i statsobligationer, ultralikvide realkredit obligationer samt pengemarkedsindskud. De finansielle risici styres centralt af finansafdelingen. Anvendelsen af finansielle instrumenter er reguleret gennem finanspolitikken, som er godkendt af Novozymes bestyrelse. Finanspolitikken fastsætter rammerne for, hvilke finansielle instrumenter der kan anvendes til afdækning, hvilke modparter der kan indgås handler med, samt hvilken risikoprofil der skal arbejdes med. Finansielle instrumenter benyttes med henblik på at sikre eksisterende aktiver, passiver eller forventede fremtidige nettopengestrømme. Valutarisiko Valutarisiko opstår, fordi der ikke er balance mellem indtægter og udgifter i de enkelte valutaer, og fordi Novozymes har nettoaktiver i udenlandske selskaber. Eksponeringen for resultat af primær drift er størst mod euro (EUR), amerikanske dollar (USD) og japanske yen (JPY). En ændring på 2,25% i EUR vil alt andet lige resultere i en ændring i resultat af primær drift på omkring mio. kr., mens en ændring på 5% i USD og JPY vil medføre en årlig ændring i størrelsesordenen henholdsvis mio. kr. og 5-15 mio. kr. Modpartsrisiko Modpartsrisiko håndteres ved kun at handle med finansielle instrumenter og placere indskud hos et begrænset antal banker, der har opnået en tilfredsstillende kreditvurdering hos et eller flere anerkendte kreditvurderingsbureauer. Enzymer fremstillet ved hjælp af genteknologi Novozymes fremstiller enzymer ved hjælp af genteknologi, idet det er genetisk modificerede svampe og bakterier, der danner enzymerne. I kraft af genteknologien opnås er række fordele blandt andet økonomiske og miljømæssige fordele (se også side i beretningen). Gennem de seneste år er anvendelsen af genteknologi og genetisk modificerede organismer (GMO) blevet debatteret indgående. Debatten har især handlet om produkter, som består af eller indeholder GMO. Hos Novozymes separeres organismer og enzymer, og der er ikke GMO i vores produkter. Vores anvendelse af genteknologi har kun i begrænset omfang været genstand for debat. Novozymes politik er at kurssikre eksisterende nettoomsætningsaktiver i udenlandsk valuta samt den forventede fremtidige nettoeksponering fra selskabets drift. Kurssikring foretages gennem en kombination af valutalån, valutaterminskontrakter, valutaswaps og optioner. Kurssikringstransaktionerne er baseret på Novozymes forventninger til fremtidige valutakursbevægelser. Vi har ikke kendskab til, at der i forhold til væsentlige markeder skulle være planer om reguleringsmæssige tiltag, som vil kunne hindre Novozymes produktion og salg. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at et eller flere af Novozymes markeder kan påvirkes negativt af en offentlig debat og generel skepsis over for anvendelse af genteknologi. Valutarisikoen relateret til investeringerne i udenlandske datterselskaber afdækkes i det omfang, som skønnes at være hensigtsmæssigt. Renterisiko Renterisiko opstår i forbindelse med rentebærende aktiver og passiver. En ændring på ét procentpoint i den gennemsnitlige rentesats på Novozymes rentebærende nettopassiver vil medføre en effekt på resultatet før skat Vi har meget positive erfaringer med fra første færd at være proaktive i forhold til debatten. Vi søger at være åbne og lydhøre, og vi har løbende dialog med vores interessenter, herunder miljø- og forbrugerorganisationer. Dette vil fortsat være vores tilgang til håndtering af emnet. 9

10 Novozymes Koncernen Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Regnskab for året 2002 Årsrapporten for 2002 for Novozymes A/S er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven (regnskabsklasse D), gældende danske regnskabsvejledninger, regnskabsvejledning nr. 20, Oplysning om aktiebaseret vederlæggelse med egne aktier, samt de af Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabs aflæggelse for børsnoterede selskaber. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med efterfølgende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, som for koncern- og årsregnskabet er uændret i forhold til sidste år. Der er endvidere oplyst om opkøb af aktiviteter i koncernregnskabsnote 27 og sammenligningstal i pengestrømsopgørelsen er korrigeret herfor. Som konsekvens af den internationale udvikling i regnskabsaflæggelsen er det besluttet at fokusere på de oplysninger, der knytter sig til koncernen. Denne prioritering medfører, at årsregnskabet for moderselskabet Novozymes A/S udelukkende er medtaget på den vedlagte cd-rom. Årsregnskabet betragtes som en integreret del af årsrapporten. På cd-rommen ligger der tillige information om brug af GRI-indikatorer. Novozymes udgiver i år en integreret årsrapport, miljøog socialrapport, hvilket betyder, at de informationer, der tidligere udkom som Miljø- og Socialrapporten, er integreret i årsrapporten. De data for 2000 og 2001 for miljø og bioetik og social ansvarlighed, der er medtaget i årsrapporten, er baseret på data fra den særskilt offentliggjorte Miljø- og Socialrapport for Videnressourcedata er medtaget fra Data er udvalgt ud fra en konkret vurdering af, hvilke data der er af særlig betydning for Novozymes evne til at fastholde indtjeningsevnen på længere sigt. Det er endvidere vores opfattelse, at de medtagne data er de mest relevante for vores nøgle interessenter. Data for miljø og bioetik, social ansvarlighed samt viden er medtaget som en integreret del af årsrapporten og omfattet af den af de generalforsamlingsvalgte revisorers udførte revision i henhold til Årsregnskabsloven. Sammenligningstallene for miljø og bioetik og social ansvarlighed for 2000 og 2001 er ikke revideret, men der blev i 2001 foretaget en begrænset gennemgang, jf. erklæring fra Deloitte & Touche i den selvstændige Miljø- og Socialrapport for Anvendt regnskabspraksis for finansielle informationer Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dags værdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Konsolidering Koncernregnskabet omfatter Novozymes A/S (moderselskabet) og de virksomheder, hvori koncernen besidder mere end 50% af stemmeretten eller på anden måde har en bestemmende indflydelse (dattervirksomheder). Koncernregnskabet er aflagt på grundlag af regnskabet for moderselskabet og regnskaberne for dattervirksomhederne ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold og med efterfølgende eliminering af interne indtægts- og omkostningsposter, interne aktiebesiddelser og mellemværender samt urealiserede koncerninterne fortjenester på varebeholdninger, anlægs aktiver mv. Samtlige regnskaber, der indgår i konsolideringen, er udarbejdet i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Erhvervelse af nye aktiviteter er regnskabsmæssigt behandlet efter overtagelsesmetoden, således at de en- 10

11 kelte aktiviteters aktiver og forpligtelser er omvurderet til dags værdi på tidspunktet for erhvervelsen. Et positivt forskelsbeløb mellem dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser og kostprisen er goodwill, som indregnes som et aktiv i balancen og afskrives over den forventede brugstid. Goodwill fra erhvervede aktiviteter reguleres som følge af ændring i indregning og måling af nettoaktiver indtil et fuldt regnskabsår efter anskaffelsestidspunktet. Afskrivning på goodwill allokeres i koncernregnskabet til de funktioner, som den relaterer sig til. Nyerhvervede aktiviteter indregnes fra anskaffelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede aktiviteter. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurser. Monetære poster i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Regnskaber for udenlandske dattervirksomheder, der er selvstændige enheder, omregnes til danske kroner ved anvendelse af balancedagens valutakurser for balanceposter og gennemsnitlige valutakurser for resultatopgørelsens poster. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster bortset fra de nedenstående kursdifferencer, som indregnes direkte på Øvrig totalindkomst under egenkapitalen: Dattervirksomheders nettoaktiver ved regnskabsårets begyndelse omregnes til balancedagens valutakurser. Dattervirksomheders resultatopgørelser omregnes fra gennemsnitlige valutakurser til balancedagens valutakurser. Langfristede koncernmellemværender, der betragtes som et tillæg til nettoaktiverne i dattervirksomhederne, omregnes til balancedagens valutakurser. Valutaswaps, der indgås med henblik på at valutakurssikre nettoaktiver i dattervirksomheder, omregnes til balancedagens valutakurser. Dattervirksomheder i lande med høj inflation inflationskorrigeres, før regnskabsposterne omregnes til balancedagens kurs. Afledte finansielle instrumenter Valutaterminsforretninger og -optioner, der indgås til dækning af risiko på tilgodehavender samt forpligtelser i fremmed valuta, måles til dagsværdi på balancedagen, og værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Valutaterminsforretninger og -optioner, der indgås til sikring af fremtidige indtægter og omkostninger, måles til dagsværdi på balancedagen, og værdireguleringer indregnes direkte på egenkapitalen. Valutaswaps indgås med henblik på at sikre nettoinvesteringer i dattervirksomheder. Valutaswaps måles på basis af forskellen mellem swapkursen og balancedagens kurs, og værdireguleringen indregnes direkte på egen kapitalen. Afledte finansielle instrumenter, der indgås til sikring af renterisikoen på finansielle aktiver og forpligtelser, indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Samtlige værdireguleringer indregnes direkte på egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede og indregnes under finansielle poster. Positive og negative dagsværdier af finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis Andre tilgodehavender og Anden gæld. Leje- og leasingaftaler Leje- og leasingydelser af operationel karakter indregnes løbende i resultatopgørelsen under de funktioner, de vedrører. Leje- og leasingforpligtelser for den resterende del af uopsigelighedsperioden er oplyst under eventualforpligtelser i noterne. Aktiebaseret vederlæggelse Aktieoptioner udstedt til koncernens ansatte med en udnyttelseskurs, der svarer til børskursen på tidspunktet for optionsordningens bekendtgørelse, indregnes ikke i balancen eller resultat opgørelsen, hvis disse er afdækket af beholdningen af egne kapitalandele. Det er koncernens hensigt løbende at sikre tildelte aktieoptioner ved køb af egne kapitalandele. Efterfølgende 11

12 værdireguleringer af aktieoptionerne anses for sikret af den tilsvarende værdiregulering i beholdningen af egne kapitalandele. Markedsværdien af de udstedte aktieoptioner opgøres efter Black-Scholes modellen. Offentlige tilskud Offentlige tilskud omfatter tilskud til forskning og udvikling samt tilskud til investeringer. Modtagne offentlige tilskud til forsknings- og udviklingsomkostninger indregnes under Licens- og andre driftsindtægter (netto) i takt med projekternes færdiggørelse. I tilfælde af tilbagebetaling omkostningsføres tilbagebetalingerne i resultatopgørelsen under Licens- og andre driftsindtægter (netto). Tilskud til investeringer indregnes under forpligtelser ved modtagelse og indregnes efterfølgende under Licensog andre driftsindtægter (netto) i takt med brugen af de aktiver, der ydes tilskud til. Segmentoplysninger Koncernens forretning består af to segmenter: enzymer mv. og mikroorganismer. Eftersom segmentet mikroorganismer udgør mindre end 10% af de samlede aktiver, omsætning eller resultat, er der ikke krav om at give særskilte segmentoplysninger i henhold til internationale regnskabsstandarder. Novozymes har alligevel valgt at afgive segmentoplysningerne, jf. koncernregnskabets note 1. Koncernen styres primært ud fra kundefokus i relation til en række strategiske og lokale kunder. Der gives oplysninger på forretningsaktiviteter, som er det primære segment. drift, herunder Immaterielle anlægsaktiver, Materielle anlægsaktiver, Varebeholdninger, Tilgodehavender fra salg, Andre tilgodehavender samt Likvide beholdninger. Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, der er afledt af segmentets drift, herunder Leverandører af varer og tjenesteydelser samt Anden gæld. Amerikanske regnskabsprincipper (US GAAP) Der er udarbejdet en oversigt over virkningerne på egenkapitalen og det regnskabsmæssige resultat ved anvendelse af de i USA almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i stedet for de danske regnskabsprincipper. Afstemningen til US GAAP er vist i koncernregnskabets note 28. Hoved- og nøgletal Nøgletal er hovedsagelig udarbejdet i overensstemmelse med Den danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal, dog er enkelte nøgletal tilpasset koncernen, herunder ROIC. De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet som beskrevet i ordlisten på omslagets inderside. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede salg med fradrag af returvarer, rabatter og dekorter i forbindelse med salget. Salget indtægtsføres ved ejendomsrettens overgang. Koncernens forretningsaktiviteter kan ikke meningsfyldt opdeles på geografiske markeder som følge af, at koncernens salg til en række globale strategiske kunder registreres som værende til det land, hvor kunden er hjemmehørende, idet Novozymes ikke kender det endelige forbrugssted. Endvidere har Novozymes en række ensartede fabrikker placeret i forskellige geografiske områder, hvor produktionen planlægges globalt. Den oplyste geografiske fordeling af omsætningen kan derfor indeholde væsentlige ændringer i omsætningens placering de enkelte år imellem. Segmentaktiver i noterne omfatter de anlægsaktiver og omsætningsaktiver, som anvendes direkte i segmentets Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter såvel direkte som indirekte produktionsomkostninger og består således af kostpris for årets solgte varer. I kostprisen indgår materialer, energi, løn, afskrivninger m.m. Endvidere indeholder produktionsomkostningerne varelagernedskrivninger. Salgs- og distributionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører salg, distribution og markedsføring af koncernens produkter, herunder lønninger, afskrivninger, nedskrivning til dækning af tab på tilgodehavender samt realiserede tab på tilgodehavender. 12

13 Forsknings- og udviklingsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger omfatter omkostninger til registrering og administration af patenter, lønninger og afskrivninger, der direkte eller indirekte vedrører koncernens forsknings- og udviklingsaktiviteter. Forskningsomkostninger omkostningsføres, når de afholdes. Udviklingsomkostninger, der anvendes til løbende optimering af produktionsprocesser vedrørende eksisterende produkter eller udvikling af nye produkter, hvor manglende myndighedsgodkendelse, kundegodkendelser og andre usikkerhedsfaktorer betyder, at udviklingsomkostningerne efter vores vurdering ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, omkostningsføres, når de afholdes. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til koncernens administrative funktioner, herunder lønninger og afskrivninger. Licens- og andre driftsindtægter (netto) Licens- og andre driftsindtægter (netto) indeholder primært licensindtægter, tilskud fra offentlige myndigheder til forskningsprojekter og investeringer samt nettoindtægter af sekundær karakter i forhold til koncernens hovedaktiviteter. Ligeledes indregnes engangsindtægter (netto) vedrørende udlicensering m.m. under Licens- og andre driftsindtægter (netto). Finansielle poster Renter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører perioden, uanset forfaldstidspunkt. Finansielle poster omfatter endvidere realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende fremmed valuta, værdipapirer og hovedparten af øvrige finansielle instrumenter samt andre finansielle indtægter og omkostninger. Skat Årets skat, der består af årets aktuelle skat, forskydning i udskudt skat samt eventuelle reguleringer til tidligere år, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Betalbar skat indregnes under kortfristede gældsforpligtelser, og udskudt skat indregnes under hensatte forpligtelser. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode og omfatter alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes ikke udskudt skat af goodwill, medmindre den er skattemæssigt afskrivningsberettiget. Udskudt skat måles og indregnes endvidere til dækning af den genbeskatning af underskud i sambeskattede udenlandske virksomheder, der vurderes at blive aktuel ved afhændelse af aktierne eller på grund af udtræden af den danske sambeskatning. Skatteværdien af fremførbare skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene udnyttes. Udskudt skat måles efter gældende skatteregler og med den skattesats, der forventes at være gældende, når de midlertidige forskelle udlignes. Ændringer i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatserne indregnes i resultatopgørelsen. Novozymes A/S er sambeskattet med et antal indenog udenlandske dattervirksomheder. I moderselskabet hensættes og betales den samlede danske skat af disse virksomheders skattepligtige indkomst, ligesom udskudt skat for de danske virksomheder hensættes i moderselskabet. De sambeskattede danske virksomheder indgår i acontoskatteordningen. Balance Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid som følger: Erhvervede patenter, licenser samt knowhow afskrives over brugstiden, dog maksimalt 20 år. Patenter afskrives over brugstiden, der typisk vil være identisk med patentperioden, og licenser afskrives over aftaleperioden. De bogførte patenter, licenser og knowhow afskrives over 7-20 år. 13

14 Goodwill afskrives over brugstiden, dog maksimalt 20 år. Den bogførte goodwill afskrives over 5-15 år. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Finansieringsomkostninger i forbindelse med opførelse af større anlæg indgår i kostprisen. Omkostninger i forbindelse med større IT-projekter til udvikling af software til internt brug indgår under Andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Afskrivningerne foretages lineært over den forventede brugstid som følger: Bygninger år Produktionsanlæg og maskiner 5-16 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-16 år Anskaffelser under kr. samt aktiver med en forventet brugstid på under tre år omkostningsføres i anskaffelsesåret. dattervirksomheder efter en konkret vurdering i moderselskabets andel af den negative indre værdi. Såfremt moderselskabet har en retlig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensættelse hertil. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder indregnes under egenkapitalen som Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, opskrivningen overstiger modtagne udbytter fra dattervirksomhederne. Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter gældsbreve, der er anskaffet til vedvarende eje. Disse måles til kostpris med fradrag af afdrag samt nedskrivning som følge af værdiforringelse. Nedskrivninger indregnes under Finansielle poster i resultatopgørelsen. Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger netto realisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver gennemgås, når der er indikationer af, at et aktiv eller en gruppe af aktiver er værdiforringede ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning; dog foretages nedskrivningstesten minimum årligt. Hvis aktivet eller gruppen af aktiver er værdiforringet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder måles i moderselskabets regnskab efter den indre værdis metode, det vil sige til den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige indre værdi i disse virksomheder med tillæg af goodwill. Moderselskabets andel af resultat i dattervirksomheder med fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester på varebeholdninger indregnes i moderselskabets resultatopgørelse. For dattervirksomheder med negativ indre værdi modregnes eventuelle tilgodehavender hos disse Varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer måles til kostpris efter FIFO-princippet. I kostprisen indgår direkte produktionsomkostninger såsom råvarer og hjælpe materialer med tillæg af energi og direkte løn i produktionen og indirekte produktionsomkostninger såsom løn samt vedligeholdelse og afskrivninger på produktions anlæg m.m. For varebeholdninger, hvor den forventede salgspris med fradrag af eventuelle færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at effektuere salget (nettorealisationsværdien) er lavere end kostprisen, foretages nedskrivning til nettorealisationsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Der nedskrives på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer og en vurdering af de respektive landes betalingsevne. 14

15 Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes under Finansielle poster i resultatopgørelsen. Opskrivninger af værdipapirer til dagsværdi indgår som frie reserver under Overført overskud. Beholdningen af aktier i Novo Nordisk A/S er fra spaltningstidspunktet indregnet i balancen som Værdipapirer under omsætningsaktiver. Hovedparten af aktierne i Novo Nordisk A/S benyttes til afdækning af de aktieoptionsforpligtelser, der påhviler Novozymes A/S, og er indregnet til optionskurserne, mens øvrige børsnoterede aktier indregnes til børskursen på balancedagen. Egenkapital Foreslået udbytte, der forventes udbetalt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Kostpris og salgsprovenu vedrørende egne kapital andele indregnes direkte på egenkapitalen. Egne kapitalandele i Novozymes A/S opfattes som en de facto-kapitalnedsættelse, og kostprisen fragår derfor direkte i egenkapitalen. Selskabets beholdning af egne kapitalandele anvendes primært til sikring af udstedte aktieoptioner. Minoritetsinteresser Ved opgørelse af koncernens resultat og egenkapital angives minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital særskilt i resultatopgørelsen og balancen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen har en forpligtelse som følge af begivenheder i regnskabsåret eller tidligere år, og det er sandsynligt, at indfrielsen vil medføre et forbrug af økonomiske ressourcer. Pensionsforpligtelser Koncernen har indgået pensionsaftaler med en væsentlig del af koncernens medarbejdere. I bidragsbaserede pensionsordninger indbetaler koncernen løbende faste bidrag. Omkostninger til bidragsbaserede pensionsordninger indregnes i resultatopgørelsen, og eventuelle skyldige indbetalinger indregnes i balancen under Anden gæld. Koncernen har ingen forpligtelser ud over de løbende faste bidrag. Omkostninger til ydelsesbaserede pensionsordninger opgøres til nutidsværdi og periodiseres over medarbejdernes forventede ansættelsesperiode. Nutidsværdien af ordninger, der ikke er afdækket, hensættes i balancen. Årets regulering til de hensatte forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen. Nutidsværdien på de væsentligste ydelsesbaserede forpligtelser og de tilhørende omkostninger er aktuarmæssigt beregnet. Pengestrømsopgørelse Koncernens pengestrømsopgørelse viser pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvide reserver samt koncernens likvide reserver ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres indirekte som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, betalte finansielle poster samt betalte selskabsskatter. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver fratrukket kortfristede forpligtelser, eksklusive de poster, der indgår i likvide reserver. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af aktiviteter samt immaterielle og materielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld, betaling af udbytte og provenu af aktiekapitaludvidelser samt køb af egne kapitalandele. Likvide reserver Likvide reserver omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med en løbetid på under tre måneder med fradrag af kortfristet bankgæld, som forfalder på anfordring. Finansielle reserver udgøres af likvide reserver tillagt uudnyttede garanterede kreditfaciliteter med en løbetid på mere end et år. 15

16 Anvendt regnskabspraksis for miljø og bioetik, social ansvarlighed og viden Konsolidering Data i årsrapporten er opgjort på grundlag af data for moderselskabet og data for samtlige datterselskaber ved sammenlægning af poster med ensartet indhold opgjort efter samme metoder. Miljø- og arbejdsmiljødata er dog koncentreret omkring koncernens faciliteter til enzymproduktion, der vurderes at have den væsentligste miljø- og arbejdsmiljømæssige påvirkning og omfatter udelukkende nedenstående selskabers faciliteter: Novozymes Latin America Ltda., Brasilien, med aktiviteter i Araucária Novozymes A/S, Danmark, med aktiviteter på Fuglebakken, i Bagsværd og i Kalundborg Novozymes (China) Biotechnology Co. Ltd. og Suzhou Hongda Enzyme Co. Ltd., Kina, med aktiviteter i Tianjin og Hongda Novozymes North America, Inc., USA, med aktiviteter i Franklinton Novozymes Switzerland AG, Schweiz, med aktiviteter i Dittingen. Miljø Vand Vand omfatter drikkevand, industrivand og damp og indregnes baseret på den målte tilførsel af vand til Novozymes. Internt produceret energi og emissioner Internt produceret energi opgøres som måling af forbrugt brændsel omregnet til energi baseret på nedre brandværdi og vægtfylde. Brændsel omregnes til emissioner af CO 2, SO 2 og NO x baseret på årligt fastsatte faktorer fra danske myndig heder og leverandører. Eksternt produceret energi og emissioner Eksternt produceret energi omfatter eksternt produceret elektricitet, varme og damp tilført Novozymes. Eksternt produceret energi omregnes til emissioner af CO 2, SO 2 og NO x baseret på årligt fastsatte faktorer fra kraftværkerne eller deres organisationer. Råvarer og emballage Råvarer og emballage omfatter materialer til produktion, oprensning, granulering, spildevands- og slambehandling samt indpakning af produkter. Endvidere indeholder råvarer og emballage varelagerreguleringer. Råvare- og emballageforbruget omregnes til kilogram og sammenlægges til total forbrugt mængde. Spildevand Spildevand måles som den mængde, der udledes fra Novozymes. COD, kvælstof og fosfor i spildevandet måles flowproportionalt baseret på prøver udtaget ved udledningen. Biomasse Biomasse måles som den mængde, der produceres og udbringes fra Novozymes i flydende form eller oparbejdet til et gødningsprodukt med højere tørstofindhold. Kvælstof og fosfor måles i det endelige produkt. Affald Affald består af den registrerede mængde affald fordelt på farligt og ikke-farligt affald samt opdelt efter bortskaffelsesmetode. Luftemission fra ozonlagsnedbrydende stoffer Luftemission af ozonlagsnedbrydende stoffer måles som forbrug af CFC, HCFC og halon. Miljøeffektpotentialer Miljøeffektpotentialet for drivhuseffekt, ozonlagsnedbrydning, forsuring samt eutrofiering beregnes baseret på Udvikling af Miljøvenlige Industri Produkter (UMIP) udgivet af Instituttet for produktudvikling, DTU. Overholdelse af miljøkrav Vilkårsoverskridelser og utilsigtede udslip måles som antal overskridelser rapporteret til myndighederne. Klager opgøres som registrerede miljørelaterede klager. Forsøgsdyr Forsøgsdyr omfatter antallet af forsøgsdyr medgået til alle påbegyndte interne og eksterne forsøg foretaget for Novozymes. Transport Transportdata er baseret på informationer fra Novozymes A/S væsentligste transportleverandører og omfat- 16

17 ter transport med lastbil og udvalgte flyruter til og fra Danmark. Tallene er baseret på gennemsnitsberegninger og standardruter. For transport med lastbil er gennemsnitsberegninger baseret på ETU/ITD Håndbog for transport. Øko-produktivitetsindeks (ØPI) Øko-produktivitetsindekset beregnes som samlet udbytte af produktionen i forhold til det respektive vandog energiforbrug. ØPI-beregningen omfatter ikke Suzhou Hongda Enzyme Co. Ltd. og Novozymes Switzerland AG. Sociale forhold Antal medarbejdere Antal medarbejdere opgøres som antal faktiske medarbejdere ultimo regnskabsåret, eksklusive medarbejdere på orlov uden løn, på forældreorlov, vikarer, studentermedhjælpere og ph.d.-studerende. Medarbejdere med en arbejdstidsprocent, der er lig med eller over 95%, indregnes som fuldtidsmedarbejdere. Jobtyper Topledelsen består af den administrerende direktør, koncerndirektører, direktører og funktionschefer. Ledelsen består af mellemledere. Akademikere består af medarbejdere med akademisk uddannelse og teamledere. Alder og anciennitet Alder og anciennitet opgøres som gennemsnitlig alder og anciennitet i hele år pr. medarbejder. Uddannelsesomkostninger Uddannelsesomkostninger omfatter omkostninger til seminarer samt interne og eksterne kursusafgifter. Arbejdsmiljø Fravær Fravær opgøres som fravær ved egen sygdom, herunder graviditetsbetinget sygdom og arbejdsskader. Fraværsprocenten beregnes som antal fraværsdage i forhold til det totale antal normalarbejdsdage på et år med fradrag af ferie- og helligdage. Arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser Arbejdsulykker defineres som anmeldte ulykker i forbindelse med arbejdet, der har resulteret i mindst én dags fravær. Arbejdsbetingende lidelser er antallet af anmeldte nye lidelser forårsaget af arbejdet. Viden Antal nye produkter Antal lancerede produkter i året med nye eller forbedrede egenskaber. Personaleomsætning Personaleomsætningen måles som antallet af fastansatte, der forlader koncernen i regnskabsåret, i forhold til det gennemsnitlige antal fastansatte medarbejdere i regnskabsåret. Det gennemsnitlige antal fastansatte medarbejdere opgøres som et gennemsnit af antal fastansatte medarbejdere ultimo hvert kvartal. Antal aktive patentfamilier Antal opfindelser, hvor der er en eller flere aktive patentansøgninger/udstedte patenter opgjort ultimo året. Unikke brugere på CRM-systemet Måles som unikke brugere på CRM-systemet ultimo året. Vækst i antal medarbejdere, organisk Den organiske vækst i antal medarbejdere måles som antal medarbejdere ultimo året med fradrag af antal medarbejdere overtaget ved opkøb og antal medarbejdere primo året. Unikke brugere, der henter dokumenter i LUNA Unikke brugere, der søger eller henter dokumenter i Novozymes globale, elektroniske arkiv (LUNA). Vækst i antal medarbejdere, opkøb Vækst i antal medarbejdere ved opkøb måles som antal medarbejdere overtaget ved opkøb af nye aktiviteter. 17

18 Novozymes Koncernen Påtegning Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2002 for Novozymes A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, de gældende danske regnskabsvejledninger, regnskabsvejledning nr. 20, Oplysning om aktiebaseret vederlæggelse med egne aktier, samt de af Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Det er ledelsens opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets* aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat og koncernens pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Gladsaxe, den 5. februar 2003 Direktion: Steen Riisgaard Per Falholt Per Månsson Peder Holk Nielsen Arne W. Schmidt Adm. direktør Bestyrelse: Henrik Gürtler Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Arne Hansen Formand Næstformand Lars Bo Køppler Ulla Morin Walther Thygesen Hans Werdelin * Årsregnskabet for moderselskabet Novozymes A/S er udelukkende medtaget på den til årsrapporten vedlagte cd-rom. Årsregnskabet for moderselskabet betragtes som en integreret del af årsrapporten. 18

19 Revisionspåtegning Vi har revideret årsrapporten for Novozymes A/S for 2002*. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale og danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrap porten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets** aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2002 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og Københavns Fondsbørs krav til regnskabsaflæggelse. Gladsaxe, den 5. februar 2003 PricewaterhouseCoopers Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Morten Iversen Lars Holtug Ole Neerup Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor * Ud over den lovpligtige revision af årsrapporten omfattende siderne 1-43 (Beretninger) og 1-47 (Regnskab og data), har PricewaterhouseCoopers foretaget en særlig gennemgang og vurdering af de kvalitative aspekter af miljø, bioetik og social ansvarlighed indeholdt i årsrapporten og afgivet den på side 20 indeholdte særskilte erklæring herom. ** Årsregnskabet for moderselskabet Novozymes A/S er udelukkende medtaget på den til årsrapporten vedlagte cd-rom. Årsregnskabet for moderselskabet betragtes som en integreret del af årsrapporten. 19

20 Erklæring fra PricewaterhouseCoopers om de kvalitative aspekter af miljø, bioetik og social ansvarlighed indeholdt i Novozymes årsrapport 2002 Som uafhængige revisorer har vi i tillæg til vor revision af årsrapporten efter aftale med ledelsen gennemgået og vurderet de kvalitative aspekter af miljø, bioetik og social ansvarlighed i årsrapporten. De kvantitative aspekter, som denne erklæring bygger på, er omfattet af vor revision af årsrapporten. Endvidere har vi gennemgået og vurderet ledelsessystemer, processer og kompetencer, der understøtter Novozymes præstationer på disse områder. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar har været, på grundlag af AA1000 Assurance Standard*, at konkludere, hvorvidt Novozymes efterlever de overordnede principper deri. Det udførte arbejde Vi har udført vort arbejde i overensstemmelse med International Standards on Auditing** samt AA1000 Assurance Standard* med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten giver et troværdigt, pålideligt og balanceret udtryk for Novozymes arbejde med miljø, bioetik og social ansvarlighed. Vort arbejde har blandt andet ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko omfattet gennemgang af ledelses- og rapporteringssystemer samt interne kontrolsystemer, interview med bestyrelsesformanden, direktionen, ledelsesrepræsentanter og medarbejdere på udvalgte rapporteringsenheder (Tianjin, Kina; Franklinton, USA; Kalundborg og Fuglebakken, Danmark). Vi har endvidere gennemført analyser og efterprøvelse af dokumentation for afgivne udsagn. Vi har som en del af vor revision stikprøvevis gennemgået data og underliggende dokumentation, herunder kontrol af, om de afgivne data er rapporteret i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis. Endelig har vi vurderet den samlede præsentation. Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion og anbefalinger Vi kan erklære, at: Novozymes efter vor opfattelse har identificeret væsentlige interessenter såvel som miljømæssige og sociale aspekter relateret til virksomhedens aktiviteter. Det er vor vurdering, at forslag og ønsker fra væsentlige interessenter bliver hørt, årsrapporten indeholder de væsentligste kendte informationer vedrørende miljø, bioetik og social ansvarlighed, og at informationerne giver et troværdigt, pålideligt og balanceret udtryk for Novozymes arbejde med de væsentlige aktiviteter, der er nævnt i anvendt regnskabspraksis, denne rapport vil være tilgængelig for alle Novozymes interessenter, det eksisterende ledelses- og rapporteringssystem samt de interne kontrolsystemer understøtter pålideligheden af informationerne i årsrapporten. Vi anbefaler, at: identifikationsprocessen af interessenter yderligere systematiseres, udbygges og effektiviseres samt interessentdialogen yderligere styrkes, de planlagte tiltag om at udbygge og integrere håndteringen af miljø, bioetik og social ansvarlighed yderligere i forretningen gennemføres, idet vi mener, de er hensigtsmæssige og vil styrke Novozymes i at nå sin vision, der gennemføres en undersøgelse af, om Novozymes i højere grad kan opnå mulighed for at benchmarke mod andre virksomheder. Gladsaxe, den 5. februar 2003 PricewaterhouseCoopers Lars Holtug Statsautoriseret revisor Helle Bank Jørgensen Statsautoriseret revisor * AA1000 Assurance Standard, Guiding Principles, Consultation Document, AccountAbility, juni ** ISA 100 Assurance Engagements, International Auditing Practices Committee, juni

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere