Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom."

Transkript

1 Regnskab og data

2 Regnskab og data Redegørelser 4 Risikofaktorer 9 Anvendt regnskabspraksis 10 Påtegninger 18 Novozymes Koncernen 21 Hoved- og nøgletal Dattervirksomheder af Novozymes A/S 38 Data for miljø og bioetik, social ansvarlighed og viden 39 Aktieinformation 43 Bestyrelse og direktion 46 Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

3 Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og bedre levevilkår.

4 Novozymes Koncernen Redegørelser Finansiel redegørelse Resultatopgørelse og balance De finansielle resultater for 2002 lever til fulde op til de opjusterede forventninger fra offentliggørelsen 6. november 2002 af koncernregnskabet for ni måneder af Nettoomsætning I 2002 steg nettoomsætningen 7% til mio. kr. fra mio. kr. i 2001 af væksten stammer godt 1 procentpoint fra årets køb af virksomheder. Væksten opgjort i lokale valutaer blev 11%, hvilket er på niveau med den langsigtede forventning om væksten i salget. Salget af enzymer mv. Salget af tekniske enzymer mv. steg 1% i Væksten begrænsedes af lavere valutakurser og lavere salg af vaskemiddelenzymer. Det 4% lavere salg til vaskemiddelindustrien skyldtes især lavere valutakurser og store kunders fokus på omkostningsbesparelser i Salget til andre vaskemiddelproducenter steg derimod tilfredsstillende. Målt pr. kvartal har salget af vaskemiddelenzymer været stabilt i de seneste seks kvartaler. Salget af andre tekniske enzymer mv. steg 9%. Salget af enzymer til produktion af brændstofalkohol og til tekstilindustrien steg pænt, mens salget faldt til den traditionelle stivelsesindustri som følge af konsolidering og konkurrence. De mindre industrier lægemiddel, læder og skovbrug udviste også pæne vækstrater i Salget af terapeutiske proteiner fra Novozymes Biopharma forløb som planlagt. Aktiviteterne blev overtaget i juli Salget af fødevareenzymer voksede 7% i 2002, reduceret af lavere valutakurser, især den amerikanske dollar. Justeres for valutaudviklingen, levede væksten op til det langsigtede vækstmål på 10-15%. Navnlig bageriindustrien bidrog til salgsstigningen, mens salget til drikkevareindustrien kun var lidt over niveauet i 2001 på grund af lavere høst og produktion. Salget til de mindre industrier forløb tilfredsstillende. Novozymes indgik i august en strategisk alliance med Chr. Hansen med henblik på en hurtigere og mere målrettet produktion og markedsføring af markedsudvidende produkter til mejeriindustrien. De første væsentlige produkter fra alliancen ventes på markedet i Salget af foderenzymer voksede 27% i 2002, lidt mere end forventet, hvilket skyldtes øget salg på eksisterende og indtrængning på nye markeder hjulpet af alliancen med Roche Vitamins. Den strategiske alliance inden for foderenzymer mellem Novozymes og Roche ventes videreført med DSM som ny partner, forudsat at DSM gennemfører det annoncerede køb af Roche Vitamins. Roche og DSM har tidligere meddelt, at købet kan forventes godkendt og gennemført i første kvartal Novozymes introducerede otte nye enzymprodukter i 2002: fem tekniske enzymer og tre fødevareenzymer. To af de otte nye produkter kom fra de nye specielle fokusområder identificeret i strategien fra Salget af mikroorganismer Salget af mikroorganismer fra Novozymes Biologicals voksede 193% i En del af væksten kom fra købet af aktiviteterne i George A. Jeffreys i juni og InterBio i juli 2002 samt fra helårseffekten af købet af Sybron Biochemicals i midten af Den organiske vækst i omsætningen kom især fra de to hovedmarkeder, industri- og husholdningsrengøring samt spildevandsrensning, mens salg inden for produkter til græspleje blev forsinket af en ændring i distributionen. Integrationen af de tilkøbte aktiviteter er forløbet planmæssigt, og i 2002 er der etableret en salgsstyrke i Asien og Oceanien. Gennem 2002 har Novozymes forbedret balancen i forretningen, idet en større del af omsætningen kommer fra områder og segmenter med høje vækstrater, eksempelvis enzymer til dyrefoder samt industrielle mikroorganismer, mens vaskemiddelenzymer bidrager stadig mindre. I 2002 nåede Novozymes derfor den højeste organiske vækst i salget af enzymer siden børsnoteringen i

5 Salg pr. segment og industriområde 2002 Mikroorganismer 4% Vaskemiddelenzymer 36% Foderenzymer 10% med implementeringen af Novozymes nye strategi, herunder omkostninger til forskning i bedre enzymer til produktion af brændstofalkohol. Som procent af salget udgjorde omkostningerne 12,6 i 2002 mod 12,9 i Fødevareenzymer 26% Andre tekniske enzymer mv. 24% Administrationsomkostningerne steg 8% og udgjorde som i % af salget. Salg pr. segment og industriområde 2001 Foderenzymer 8% Fødevareenzymer 26% Mikroorganismer 1% Omkostninger samt licensog andre driftsindtægter Vaskemiddelenzymer 41% Andre tekniske enzymer 24% De samlede omkostninger, eksklusive nettofinans og skat, steg 8% til mio. kr. i Stigningen i omkostningerne var således marginalt større end salgsstigningen, hovedsagelig som følge af opkøb af virksomheder og omkostningernes lavere valutafølsomhed. Produktionsomkostningerne steg 9% til mio. kr. og dermed lidt mere end salgsvæksten opgjort i danske kroner. Produktionsomkostningerne steg mindre end salgsvæksten målt i lokale valutaer. Fortsatte optimeringer og produktivitetsforbedringer var i stand til at opveje øget volumen og produktionsomkostningernes mindre valutafølsomhed end salget. Bruttomarginen blev som i %. Salgs- og distributionsomkostningerne steg 7% til 729 mio. kr. Omkostningsstigningen er blandt andet påvirket af øgede licensbetalinger samt opkøb af virksomheder. Omkostningerne udgjorde 13% af salget, det samme som i Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg 5% til 713 mio. kr. Dette inkluderer omkostninger i forbindelse Personaleomkostningerne udgjorde i alt mio. kr. mod mio. kr. i Det gennemsnitlige medarbejderantal steg til fra i 2001, heraf en del som følge af virksomhedsopkøb. De totale afskrivninger i 2002 blev 532 mio. kr. mod 492 mio. kr. i For 2002 indgår et beløb på 35 mio. kr. som afskrivning (amortisation) på goodwill og knowhow mv. mod 14 mio. kr. for Licens- og andre driftsindtægter udgjorde 56 mio. kr. i Beløbet indeholder blandt andet refusionsbetalinger fra det amerikanske energiministerium for forsknings- og udviklingsomkostninger afholdt af Novozymes inden for forskning i bedre enzymer til produktion af brændstof alkohol. Resultat af primær drift Resultat af primær drift steg 5% til 947 mio. kr., hvoraf 937 mio. kr. vedrører enzymer mv. og 10 mio. kr. mikroorganismer. Resultat af primær drift som procent af salget, overskudsgraden, blev 17,2 for enzymer mv. og 4,9 for mikroorganismer. Sidstnævnte er i 2002 påvirket af virksomhedsopkøb, men dog forbedret fra 2001, hvor overskudsgraden var 1,4%. Nettofinansposter Nettovalutakursgevinster skyldes primært realiserede og urealiserede gevinster på risikoafdækningen af eksponeringen i hovedsagelig amerikanske dollar og japanske yen. Som følge af lavere nettorentebærende gæld og det generelt lavere renteniveau faldt nettorenteomkostningerne med 39% i

6 (mio. kr.) Nettovalutakursgevinst/(tab) Nettorenter (76) (46) Andre finansielle poster 7 (41) Finansielle poster i alt (33) (47) (kr.) Gns. ultimokurs Novo Nordisk A/S 338,9 209,2 Andre finansielle poster var i 2002 negativt påvirket af urealiserede tab på 25 mio. kr. på godt stk. Novo Nordisk-aktier. Afkast på investeret kapital Den gennemsnitlige investerede kapital i procent af nettoomsætningen faldt fra 103% i 2001 til 96% i Afkast på investeret kapital efter skat (ROIC) steg til 13,1% i 2002 mod 12,0% i (mio. kr.) Gennemsnitlig investeret kapital andel af nettoomsætning 103% 96% Afkast på investeret kapital (ROIC) 12,0% 13,1% Resultat før og efter skat Resultat før og efter skat blev henholdsvis 900 mio. kr. og 644 mio. kr., svarende til stigninger på henholdsvis 3% og 7%. Den effektive skatteprocent udgjorde 28% i 2002 mod 31% i Investeringer, frie pengestrømme, virksomhedsopkøb mv. Nettoinvesteringer før opkøb blev 334 mio. kr. i 2002 mod 482 mio. kr. i Frie pengestrømme udgjorde 575 mio. kr. for 2002, og der blev anvendt 272 mio. kr. på virksomhedsopkøb. Før opkøb var de frie pengestrømme 169 mio. kr. over niveauet i De frie pengestrømme blev anvendt til betaling af udbytte for 2001 samt til køb af egne aktier. Desuden reduceredes nettorentebærende gæld med 250 mio. kr. (mio. kr.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer eksklusive opkøb (482) (334) Pengestrømme før opkøb Opkøb (191) (272) Frie pengestrømme Betalt udbytte (124) (146) Køb af egne aktier (424) (185) Ændring i nettorentebærende gæld 34 (250) Nettorentebærende gæld, ultimo Egenkapitalens udvikling samt beholdning af egne aktier Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af 2002 mod mio. kr. ved udgangen af Egenkapitalen er forøget med periodens overskud, men reduceret af udbyttebetaling, køb af egne aktier og valutakursreguleringer af nettoaktiver i datterselskaber. Beholdningen af egne aktier udgjorde ultimo stk. B-aktier, svarende til 4,9% af aktiekapitalen. Novozymes har i 2002 anvendt 185 mio. kr. på tilbagekøb af egne aktier. (mio. kr.) Egenkapital primo Periodens overskud Betalt udbytte (124) (146) Køb af egne aktier (424) (185) Valutareguleringer 42 (216) Egenkapital ultimo Finansiel gearing 34% 27% Langsigtet finansiel målsætning I forbindelse med børsnoteringen i november 2000 fastsatte Novozymes bestyrelse tre langsigtede finansielle mål, som skulle nås inden for en kortere årrække. Målene blev fastsat på baggrund af en analyse af sammenlignelige selskaber inden for bioteknologi, fødevareingredienser og specialkemi. Fremdriften i opfyldelsen af de tre mål beskrives i det følgende. 6

7 Vækst i resultat af primær drift samt den relative udvikling i årets gennemsnitlige dollarkurs. % Vækst i primær drift Ændring i gennemsnitlig USD-kurs Vækst i resultat af primær drift på mindst 10% pr. år Væksten i resultat af primær drift blev på 5% i 2002 i forhold til Lavere valutakurser reducerede væksten betydeligt. Valutakurser generelt og kursen på den amerikanske dollar (USD) specifikt har historisk haft stor betydning for væksten i resultat af primær drift. Dette skyldes, at 97% af salget finder sted uden for Danmark. I år med stigende USD-kurs er resultat af primær drift steget mere end den langsigtede målsætning om mindst 10%. I år 2002, hvor den gennemsnitlige USD-kurs faldt 5%, opnåedes en lavere vækstrate. Novozymes resultatmæssige følsomhed over for de største salgsvalutaer fremgår af afsnittet Risikofaktorer. Siden børsnoteringen i 2000 har den gennemsnitlige årlige vækst i resultat af primær drift været over 11%. Overskudsgrad på omkring 17% Overskudsgraden, målt som resultat af primær drift divideret med nettoomsætningen, blev på 16,8% i 2002 mod 17,2% i Faldet skyldtes primært påvirkningen af lavere valutakurser, der relativt set har reduceret resultat af primær drift mere end omsætningen. Sammensætningen af Novozymes indtægter og omkostninger, hvor indtægterne primært består af udenlandsk valuta, der har mistet værdi i 2002 ved omregningen til danske kroner, mens en større del af omkostningerne er afholdt i danske kroner, er den primære årsag til valutafølsomheden. Endelig har opkøb af virksomheder samt omkostninger i forbindelse med den nye strategi også udvandet overskudsgraden marginalt i 2001 og Siden børsnoteringen i 2000 har den gennemsnitlige overskudgrad været på 16,8% og dermed på linje med den langsigtede målsætning om omkring 17%. Afkast på investeret kapital efter skat på mindst 15% pr. år Afkast på investeret kapital efter skat blev på 13,1% i 2002 mod 12,0% i Fremgangen skyldtes primært en forbedring i resultat af primær drift efter skat justeret for nettovalutakurstab/-gevinst. Bidrag fra resultat 10,3% 12,3% 13,1% Bidrag fra investeret kapital (0,5%) (0,3%) 0,0% Afkast på investeret kapital efter skat 9,8% 12,0% 13,1% Investeret kapital var i 2002 stort set uændret i forhold til Opkøb øgede investeret kapital, mens valutakursudviklingen reducerede investeret kapital. Siden børsnoteringen i 2000 er afkast på investeret kapital efter skat steget 3,3 procentpoint fra 9,8% til 13,1% i Både vækst i resultat og det relative fald i investeret kapital har bidraget til denne udvikling. Investeret kapitals andel af omsætningen er faldet fra 105% i 2000 til 96% i Det ventes, at især lavere vækst i gennemsnitlig investeret kapital bliver en nøglefaktor for at nå målet om et afkast efter skat på mindst 15% pr. år. Derfor er der iværksat en række initiativer, der primært sigter på forholdsmæssigt at reducere arbejdskapitalen. Initiativerne falder især inden for optimering af forsyningskæden, hvor der sættes fokus på blandt andet produktions- og gennemløbstider samt bedre udnyttelse af IT-systemer, herunder ebusiness. Tilbageholdenhed med nyinveste ringer ventes også fortsat at kunne påvirke afkastet positivt. 7

8 Redegørelse for data om miljømæssige og sociale forhold Det er vigtigt for Novozymes løbende at måle koncernens miljøpåvirkninger og organisationens sammensætning og udvikling for at kunne se, om vi lever op til vores målsætninger. Miljøindikatorernes udvikling i året Forbruget af energi blev i 2002 på t.gj mod et forbrug i 2001 på t.gj, hvilket svarer til et fald på 3,6%. Når der tages højde for øget produktion, bliver resultatet endnu mere positivt. Det fremgår af økoproduktivitetsindekset for energi, der for 2002 blev 114. Målet i 2002 for udvikling af energiudnyttelsen blev således mere end nået. Vandforbruget blev i 2002 på t.m 3 mod et forbrug i 2001 på t.m 3, hvilket svarer til en stigning på 4,7%. Denne stigning kan hovedsagelig henføres til en stigning i anvendelsen af industrivand (vand af lavere kvalitet end drikkevand), idet der er et fald i anvendelsen af drikkevand. Som det fremgår af den positive udvikling i øko-produktivitetsindekset for vand, der for 2002 blev 106, er stigningen i vandforbruget stadig relativt mindre end stigningen i produktionsudbyttet. Målet i 2002 for udviklingen i udnyttelsen af vand blev dermed nået. Antallet af vilkårsoverskridelser blev i 2002 på 42 mod 26 i Den store stigning i 2002 skyldes, at Novozymes North America, Inc. har haft 35 vilkårsoverskri delser på grundvandsboringer. En stor del af disse skyldes, at grænsen for nitrat på 10 mg/l er overskredet. I den forbindelse er der med de lokale myndigheder aftalt en plan for afhjælpning af problemet. For de øvrige selskaber i Novozymes er der tale om et samlet fald i vilkårsoverskridelser fra 12 i 2001 til 7 i Antallet af anvendte forsøgsdyr blev i 2002 på mod i 2001 et fald på 32,9%. Antallet af forsøgsdyr vil dog generelt variere over årene, da det blandt andet afhænger af typen af nye produkter. Miljøtallene for transport indeholder for første gang tal for luftfragt på udvalgte ruter. Værktøjet til indsamling af data er udviklet i samarbejde med SAS og Danzas. De sociale indikatorers udvikling i året Der har i 2002 været en organisk vækst på 168 nye stillinger, det vil sige 4,8%, og en total vækst i antal medarbejdere på 7,6%. Der er således ultimo medarbejdere ansat i Novozymes, hvoraf 66,3% er mænd og 33,7% er kvinder. Stigningen i forbruget af råvarer og pakkematerialer på henholdsvis 14,5% og 16,7% kan primært henføres til en stigende produktion og ændret produktmix. Personaleomsætningen er faldet til 5,8% i 2002 fra 9,6% i Den gennemsnitlige anciennitet ligger uændret i forhold til 2001 på 8,5 år. En væsentlig årsag til drivhuseffekten er CO 2. Udledningen af CO 2, eksklusive transport, blev i 2002 på 223 t.tons mod en udledning i 2001 på 236 t.tons, det vil sige et fald på 5,5%. Den samlede udledning af ozonlagsnedbrydende stoffer er steget til 4,8 tons i 2002 fra 1,4 tons i Dette skyldes hovedsagelig to større udslip. Affaldsmængderne blev i 2002 på tons mod tons i 2001 en stigning på 12,5%. Dette er sket samtidig med, at mængden af affald til genanvendelse er faldet. Således er genanvendelsesprocenten målt i forhold til den totale affaldsmængde faldet fra 12,2% i 2001 til 10,4% i Der vil i 2003 blive sat fornyet fokus på gen anvendelse, se side 30 i beretningen. Ansattes fravær blev for 2002 på 3,1% mod et fravær i 2001 på 2,5%. Antallet af arbejdsulykker er steget fra 2001 til Frekvensen pr. million arbejdstimer er nu 11,3 arbejdsulykker mod 11,0 i Vi vil fortsætte arbejdet med at forsøge at nedbringe frekvensen og i 2003 udvikle og lancere supplerende indikatorer for arbejdsulykker, se side 37 i beretningen. Antallet af arbejdsbetingede lidelser faldt i 2002 og er nu på en frekvens på 2,7 pr. million arbejdstimer. 8

9 Novozymes Koncernen Risikofaktorer Risikofaktorer Finansielle risikofaktorer Novozymes internationale aktiviteter medfører, at resultat og balance påvirkes af en række finansielle risikofaktorer. på 4,9 mio. kr. Ultimo 2002 var 38% af låneporteføljen fastforrentet. I henhold til Novozymes finanspolitik kan frie midler kun placeres i statsobligationer, ultralikvide realkredit obligationer samt pengemarkedsindskud. De finansielle risici styres centralt af finansafdelingen. Anvendelsen af finansielle instrumenter er reguleret gennem finanspolitikken, som er godkendt af Novozymes bestyrelse. Finanspolitikken fastsætter rammerne for, hvilke finansielle instrumenter der kan anvendes til afdækning, hvilke modparter der kan indgås handler med, samt hvilken risikoprofil der skal arbejdes med. Finansielle instrumenter benyttes med henblik på at sikre eksisterende aktiver, passiver eller forventede fremtidige nettopengestrømme. Valutarisiko Valutarisiko opstår, fordi der ikke er balance mellem indtægter og udgifter i de enkelte valutaer, og fordi Novozymes har nettoaktiver i udenlandske selskaber. Eksponeringen for resultat af primær drift er størst mod euro (EUR), amerikanske dollar (USD) og japanske yen (JPY). En ændring på 2,25% i EUR vil alt andet lige resultere i en ændring i resultat af primær drift på omkring mio. kr., mens en ændring på 5% i USD og JPY vil medføre en årlig ændring i størrelsesordenen henholdsvis mio. kr. og 5-15 mio. kr. Modpartsrisiko Modpartsrisiko håndteres ved kun at handle med finansielle instrumenter og placere indskud hos et begrænset antal banker, der har opnået en tilfredsstillende kreditvurdering hos et eller flere anerkendte kreditvurderingsbureauer. Enzymer fremstillet ved hjælp af genteknologi Novozymes fremstiller enzymer ved hjælp af genteknologi, idet det er genetisk modificerede svampe og bakterier, der danner enzymerne. I kraft af genteknologien opnås er række fordele blandt andet økonomiske og miljømæssige fordele (se også side i beretningen). Gennem de seneste år er anvendelsen af genteknologi og genetisk modificerede organismer (GMO) blevet debatteret indgående. Debatten har især handlet om produkter, som består af eller indeholder GMO. Hos Novozymes separeres organismer og enzymer, og der er ikke GMO i vores produkter. Vores anvendelse af genteknologi har kun i begrænset omfang været genstand for debat. Novozymes politik er at kurssikre eksisterende nettoomsætningsaktiver i udenlandsk valuta samt den forventede fremtidige nettoeksponering fra selskabets drift. Kurssikring foretages gennem en kombination af valutalån, valutaterminskontrakter, valutaswaps og optioner. Kurssikringstransaktionerne er baseret på Novozymes forventninger til fremtidige valutakursbevægelser. Vi har ikke kendskab til, at der i forhold til væsentlige markeder skulle være planer om reguleringsmæssige tiltag, som vil kunne hindre Novozymes produktion og salg. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at et eller flere af Novozymes markeder kan påvirkes negativt af en offentlig debat og generel skepsis over for anvendelse af genteknologi. Valutarisikoen relateret til investeringerne i udenlandske datterselskaber afdækkes i det omfang, som skønnes at være hensigtsmæssigt. Renterisiko Renterisiko opstår i forbindelse med rentebærende aktiver og passiver. En ændring på ét procentpoint i den gennemsnitlige rentesats på Novozymes rentebærende nettopassiver vil medføre en effekt på resultatet før skat Vi har meget positive erfaringer med fra første færd at være proaktive i forhold til debatten. Vi søger at være åbne og lydhøre, og vi har løbende dialog med vores interessenter, herunder miljø- og forbrugerorganisationer. Dette vil fortsat være vores tilgang til håndtering af emnet. 9

10 Novozymes Koncernen Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Regnskab for året 2002 Årsrapporten for 2002 for Novozymes A/S er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven (regnskabsklasse D), gældende danske regnskabsvejledninger, regnskabsvejledning nr. 20, Oplysning om aktiebaseret vederlæggelse med egne aktier, samt de af Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabs aflæggelse for børsnoterede selskaber. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med efterfølgende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, som for koncern- og årsregnskabet er uændret i forhold til sidste år. Der er endvidere oplyst om opkøb af aktiviteter i koncernregnskabsnote 27 og sammenligningstal i pengestrømsopgørelsen er korrigeret herfor. Som konsekvens af den internationale udvikling i regnskabsaflæggelsen er det besluttet at fokusere på de oplysninger, der knytter sig til koncernen. Denne prioritering medfører, at årsregnskabet for moderselskabet Novozymes A/S udelukkende er medtaget på den vedlagte cd-rom. Årsregnskabet betragtes som en integreret del af årsrapporten. På cd-rommen ligger der tillige information om brug af GRI-indikatorer. Novozymes udgiver i år en integreret årsrapport, miljøog socialrapport, hvilket betyder, at de informationer, der tidligere udkom som Miljø- og Socialrapporten, er integreret i årsrapporten. De data for 2000 og 2001 for miljø og bioetik og social ansvarlighed, der er medtaget i årsrapporten, er baseret på data fra den særskilt offentliggjorte Miljø- og Socialrapport for Videnressourcedata er medtaget fra Data er udvalgt ud fra en konkret vurdering af, hvilke data der er af særlig betydning for Novozymes evne til at fastholde indtjeningsevnen på længere sigt. Det er endvidere vores opfattelse, at de medtagne data er de mest relevante for vores nøgle interessenter. Data for miljø og bioetik, social ansvarlighed samt viden er medtaget som en integreret del af årsrapporten og omfattet af den af de generalforsamlingsvalgte revisorers udførte revision i henhold til Årsregnskabsloven. Sammenligningstallene for miljø og bioetik og social ansvarlighed for 2000 og 2001 er ikke revideret, men der blev i 2001 foretaget en begrænset gennemgang, jf. erklæring fra Deloitte & Touche i den selvstændige Miljø- og Socialrapport for Anvendt regnskabspraksis for finansielle informationer Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dags værdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Konsolidering Koncernregnskabet omfatter Novozymes A/S (moderselskabet) og de virksomheder, hvori koncernen besidder mere end 50% af stemmeretten eller på anden måde har en bestemmende indflydelse (dattervirksomheder). Koncernregnskabet er aflagt på grundlag af regnskabet for moderselskabet og regnskaberne for dattervirksomhederne ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold og med efterfølgende eliminering af interne indtægts- og omkostningsposter, interne aktiebesiddelser og mellemværender samt urealiserede koncerninterne fortjenester på varebeholdninger, anlægs aktiver mv. Samtlige regnskaber, der indgår i konsolideringen, er udarbejdet i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Erhvervelse af nye aktiviteter er regnskabsmæssigt behandlet efter overtagelsesmetoden, således at de en- 10

11 kelte aktiviteters aktiver og forpligtelser er omvurderet til dags værdi på tidspunktet for erhvervelsen. Et positivt forskelsbeløb mellem dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser og kostprisen er goodwill, som indregnes som et aktiv i balancen og afskrives over den forventede brugstid. Goodwill fra erhvervede aktiviteter reguleres som følge af ændring i indregning og måling af nettoaktiver indtil et fuldt regnskabsår efter anskaffelsestidspunktet. Afskrivning på goodwill allokeres i koncernregnskabet til de funktioner, som den relaterer sig til. Nyerhvervede aktiviteter indregnes fra anskaffelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede aktiviteter. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurser. Monetære poster i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Regnskaber for udenlandske dattervirksomheder, der er selvstændige enheder, omregnes til danske kroner ved anvendelse af balancedagens valutakurser for balanceposter og gennemsnitlige valutakurser for resultatopgørelsens poster. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster bortset fra de nedenstående kursdifferencer, som indregnes direkte på Øvrig totalindkomst under egenkapitalen: Dattervirksomheders nettoaktiver ved regnskabsårets begyndelse omregnes til balancedagens valutakurser. Dattervirksomheders resultatopgørelser omregnes fra gennemsnitlige valutakurser til balancedagens valutakurser. Langfristede koncernmellemværender, der betragtes som et tillæg til nettoaktiverne i dattervirksomhederne, omregnes til balancedagens valutakurser. Valutaswaps, der indgås med henblik på at valutakurssikre nettoaktiver i dattervirksomheder, omregnes til balancedagens valutakurser. Dattervirksomheder i lande med høj inflation inflationskorrigeres, før regnskabsposterne omregnes til balancedagens kurs. Afledte finansielle instrumenter Valutaterminsforretninger og -optioner, der indgås til dækning af risiko på tilgodehavender samt forpligtelser i fremmed valuta, måles til dagsværdi på balancedagen, og værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Valutaterminsforretninger og -optioner, der indgås til sikring af fremtidige indtægter og omkostninger, måles til dagsværdi på balancedagen, og værdireguleringer indregnes direkte på egenkapitalen. Valutaswaps indgås med henblik på at sikre nettoinvesteringer i dattervirksomheder. Valutaswaps måles på basis af forskellen mellem swapkursen og balancedagens kurs, og værdireguleringen indregnes direkte på egen kapitalen. Afledte finansielle instrumenter, der indgås til sikring af renterisikoen på finansielle aktiver og forpligtelser, indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Samtlige værdireguleringer indregnes direkte på egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede og indregnes under finansielle poster. Positive og negative dagsværdier af finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis Andre tilgodehavender og Anden gæld. Leje- og leasingaftaler Leje- og leasingydelser af operationel karakter indregnes løbende i resultatopgørelsen under de funktioner, de vedrører. Leje- og leasingforpligtelser for den resterende del af uopsigelighedsperioden er oplyst under eventualforpligtelser i noterne. Aktiebaseret vederlæggelse Aktieoptioner udstedt til koncernens ansatte med en udnyttelseskurs, der svarer til børskursen på tidspunktet for optionsordningens bekendtgørelse, indregnes ikke i balancen eller resultat opgørelsen, hvis disse er afdækket af beholdningen af egne kapitalandele. Det er koncernens hensigt løbende at sikre tildelte aktieoptioner ved køb af egne kapitalandele. Efterfølgende 11

12 værdireguleringer af aktieoptionerne anses for sikret af den tilsvarende værdiregulering i beholdningen af egne kapitalandele. Markedsværdien af de udstedte aktieoptioner opgøres efter Black-Scholes modellen. Offentlige tilskud Offentlige tilskud omfatter tilskud til forskning og udvikling samt tilskud til investeringer. Modtagne offentlige tilskud til forsknings- og udviklingsomkostninger indregnes under Licens- og andre driftsindtægter (netto) i takt med projekternes færdiggørelse. I tilfælde af tilbagebetaling omkostningsføres tilbagebetalingerne i resultatopgørelsen under Licens- og andre driftsindtægter (netto). Tilskud til investeringer indregnes under forpligtelser ved modtagelse og indregnes efterfølgende under Licensog andre driftsindtægter (netto) i takt med brugen af de aktiver, der ydes tilskud til. Segmentoplysninger Koncernens forretning består af to segmenter: enzymer mv. og mikroorganismer. Eftersom segmentet mikroorganismer udgør mindre end 10% af de samlede aktiver, omsætning eller resultat, er der ikke krav om at give særskilte segmentoplysninger i henhold til internationale regnskabsstandarder. Novozymes har alligevel valgt at afgive segmentoplysningerne, jf. koncernregnskabets note 1. Koncernen styres primært ud fra kundefokus i relation til en række strategiske og lokale kunder. Der gives oplysninger på forretningsaktiviteter, som er det primære segment. drift, herunder Immaterielle anlægsaktiver, Materielle anlægsaktiver, Varebeholdninger, Tilgodehavender fra salg, Andre tilgodehavender samt Likvide beholdninger. Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, der er afledt af segmentets drift, herunder Leverandører af varer og tjenesteydelser samt Anden gæld. Amerikanske regnskabsprincipper (US GAAP) Der er udarbejdet en oversigt over virkningerne på egenkapitalen og det regnskabsmæssige resultat ved anvendelse af de i USA almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i stedet for de danske regnskabsprincipper. Afstemningen til US GAAP er vist i koncernregnskabets note 28. Hoved- og nøgletal Nøgletal er hovedsagelig udarbejdet i overensstemmelse med Den danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal, dog er enkelte nøgletal tilpasset koncernen, herunder ROIC. De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet som beskrevet i ordlisten på omslagets inderside. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede salg med fradrag af returvarer, rabatter og dekorter i forbindelse med salget. Salget indtægtsføres ved ejendomsrettens overgang. Koncernens forretningsaktiviteter kan ikke meningsfyldt opdeles på geografiske markeder som følge af, at koncernens salg til en række globale strategiske kunder registreres som værende til det land, hvor kunden er hjemmehørende, idet Novozymes ikke kender det endelige forbrugssted. Endvidere har Novozymes en række ensartede fabrikker placeret i forskellige geografiske områder, hvor produktionen planlægges globalt. Den oplyste geografiske fordeling af omsætningen kan derfor indeholde væsentlige ændringer i omsætningens placering de enkelte år imellem. Segmentaktiver i noterne omfatter de anlægsaktiver og omsætningsaktiver, som anvendes direkte i segmentets Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter såvel direkte som indirekte produktionsomkostninger og består således af kostpris for årets solgte varer. I kostprisen indgår materialer, energi, løn, afskrivninger m.m. Endvidere indeholder produktionsomkostningerne varelagernedskrivninger. Salgs- og distributionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører salg, distribution og markedsføring af koncernens produkter, herunder lønninger, afskrivninger, nedskrivning til dækning af tab på tilgodehavender samt realiserede tab på tilgodehavender. 12

13 Forsknings- og udviklingsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger omfatter omkostninger til registrering og administration af patenter, lønninger og afskrivninger, der direkte eller indirekte vedrører koncernens forsknings- og udviklingsaktiviteter. Forskningsomkostninger omkostningsføres, når de afholdes. Udviklingsomkostninger, der anvendes til løbende optimering af produktionsprocesser vedrørende eksisterende produkter eller udvikling af nye produkter, hvor manglende myndighedsgodkendelse, kundegodkendelser og andre usikkerhedsfaktorer betyder, at udviklingsomkostningerne efter vores vurdering ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, omkostningsføres, når de afholdes. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til koncernens administrative funktioner, herunder lønninger og afskrivninger. Licens- og andre driftsindtægter (netto) Licens- og andre driftsindtægter (netto) indeholder primært licensindtægter, tilskud fra offentlige myndigheder til forskningsprojekter og investeringer samt nettoindtægter af sekundær karakter i forhold til koncernens hovedaktiviteter. Ligeledes indregnes engangsindtægter (netto) vedrørende udlicensering m.m. under Licens- og andre driftsindtægter (netto). Finansielle poster Renter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører perioden, uanset forfaldstidspunkt. Finansielle poster omfatter endvidere realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende fremmed valuta, værdipapirer og hovedparten af øvrige finansielle instrumenter samt andre finansielle indtægter og omkostninger. Skat Årets skat, der består af årets aktuelle skat, forskydning i udskudt skat samt eventuelle reguleringer til tidligere år, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Betalbar skat indregnes under kortfristede gældsforpligtelser, og udskudt skat indregnes under hensatte forpligtelser. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode og omfatter alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes ikke udskudt skat af goodwill, medmindre den er skattemæssigt afskrivningsberettiget. Udskudt skat måles og indregnes endvidere til dækning af den genbeskatning af underskud i sambeskattede udenlandske virksomheder, der vurderes at blive aktuel ved afhændelse af aktierne eller på grund af udtræden af den danske sambeskatning. Skatteværdien af fremførbare skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene udnyttes. Udskudt skat måles efter gældende skatteregler og med den skattesats, der forventes at være gældende, når de midlertidige forskelle udlignes. Ændringer i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatserne indregnes i resultatopgørelsen. Novozymes A/S er sambeskattet med et antal indenog udenlandske dattervirksomheder. I moderselskabet hensættes og betales den samlede danske skat af disse virksomheders skattepligtige indkomst, ligesom udskudt skat for de danske virksomheder hensættes i moderselskabet. De sambeskattede danske virksomheder indgår i acontoskatteordningen. Balance Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid som følger: Erhvervede patenter, licenser samt knowhow afskrives over brugstiden, dog maksimalt 20 år. Patenter afskrives over brugstiden, der typisk vil være identisk med patentperioden, og licenser afskrives over aftaleperioden. De bogførte patenter, licenser og knowhow afskrives over 7-20 år. 13

14 Goodwill afskrives over brugstiden, dog maksimalt 20 år. Den bogførte goodwill afskrives over 5-15 år. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Finansieringsomkostninger i forbindelse med opførelse af større anlæg indgår i kostprisen. Omkostninger i forbindelse med større IT-projekter til udvikling af software til internt brug indgår under Andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Afskrivningerne foretages lineært over den forventede brugstid som følger: Bygninger år Produktionsanlæg og maskiner 5-16 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-16 år Anskaffelser under kr. samt aktiver med en forventet brugstid på under tre år omkostningsføres i anskaffelsesåret. dattervirksomheder efter en konkret vurdering i moderselskabets andel af den negative indre værdi. Såfremt moderselskabet har en retlig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensættelse hertil. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder indregnes under egenkapitalen som Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, opskrivningen overstiger modtagne udbytter fra dattervirksomhederne. Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter gældsbreve, der er anskaffet til vedvarende eje. Disse måles til kostpris med fradrag af afdrag samt nedskrivning som følge af værdiforringelse. Nedskrivninger indregnes under Finansielle poster i resultatopgørelsen. Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger netto realisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver gennemgås, når der er indikationer af, at et aktiv eller en gruppe af aktiver er værdiforringede ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning; dog foretages nedskrivningstesten minimum årligt. Hvis aktivet eller gruppen af aktiver er værdiforringet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder måles i moderselskabets regnskab efter den indre værdis metode, det vil sige til den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige indre værdi i disse virksomheder med tillæg af goodwill. Moderselskabets andel af resultat i dattervirksomheder med fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester på varebeholdninger indregnes i moderselskabets resultatopgørelse. For dattervirksomheder med negativ indre værdi modregnes eventuelle tilgodehavender hos disse Varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer måles til kostpris efter FIFO-princippet. I kostprisen indgår direkte produktionsomkostninger såsom råvarer og hjælpe materialer med tillæg af energi og direkte løn i produktionen og indirekte produktionsomkostninger såsom løn samt vedligeholdelse og afskrivninger på produktions anlæg m.m. For varebeholdninger, hvor den forventede salgspris med fradrag af eventuelle færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at effektuere salget (nettorealisationsværdien) er lavere end kostprisen, foretages nedskrivning til nettorealisationsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Der nedskrives på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer og en vurdering af de respektive landes betalingsevne. 14

15 Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes under Finansielle poster i resultatopgørelsen. Opskrivninger af værdipapirer til dagsværdi indgår som frie reserver under Overført overskud. Beholdningen af aktier i Novo Nordisk A/S er fra spaltningstidspunktet indregnet i balancen som Værdipapirer under omsætningsaktiver. Hovedparten af aktierne i Novo Nordisk A/S benyttes til afdækning af de aktieoptionsforpligtelser, der påhviler Novozymes A/S, og er indregnet til optionskurserne, mens øvrige børsnoterede aktier indregnes til børskursen på balancedagen. Egenkapital Foreslået udbytte, der forventes udbetalt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Kostpris og salgsprovenu vedrørende egne kapital andele indregnes direkte på egenkapitalen. Egne kapitalandele i Novozymes A/S opfattes som en de facto-kapitalnedsættelse, og kostprisen fragår derfor direkte i egenkapitalen. Selskabets beholdning af egne kapitalandele anvendes primært til sikring af udstedte aktieoptioner. Minoritetsinteresser Ved opgørelse af koncernens resultat og egenkapital angives minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital særskilt i resultatopgørelsen og balancen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen har en forpligtelse som følge af begivenheder i regnskabsåret eller tidligere år, og det er sandsynligt, at indfrielsen vil medføre et forbrug af økonomiske ressourcer. Pensionsforpligtelser Koncernen har indgået pensionsaftaler med en væsentlig del af koncernens medarbejdere. I bidragsbaserede pensionsordninger indbetaler koncernen løbende faste bidrag. Omkostninger til bidragsbaserede pensionsordninger indregnes i resultatopgørelsen, og eventuelle skyldige indbetalinger indregnes i balancen under Anden gæld. Koncernen har ingen forpligtelser ud over de løbende faste bidrag. Omkostninger til ydelsesbaserede pensionsordninger opgøres til nutidsværdi og periodiseres over medarbejdernes forventede ansættelsesperiode. Nutidsværdien af ordninger, der ikke er afdækket, hensættes i balancen. Årets regulering til de hensatte forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen. Nutidsværdien på de væsentligste ydelsesbaserede forpligtelser og de tilhørende omkostninger er aktuarmæssigt beregnet. Pengestrømsopgørelse Koncernens pengestrømsopgørelse viser pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvide reserver samt koncernens likvide reserver ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres indirekte som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, betalte finansielle poster samt betalte selskabsskatter. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver fratrukket kortfristede forpligtelser, eksklusive de poster, der indgår i likvide reserver. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af aktiviteter samt immaterielle og materielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld, betaling af udbytte og provenu af aktiekapitaludvidelser samt køb af egne kapitalandele. Likvide reserver Likvide reserver omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med en løbetid på under tre måneder med fradrag af kortfristet bankgæld, som forfalder på anfordring. Finansielle reserver udgøres af likvide reserver tillagt uudnyttede garanterede kreditfaciliteter med en løbetid på mere end et år. 15

16 Anvendt regnskabspraksis for miljø og bioetik, social ansvarlighed og viden Konsolidering Data i årsrapporten er opgjort på grundlag af data for moderselskabet og data for samtlige datterselskaber ved sammenlægning af poster med ensartet indhold opgjort efter samme metoder. Miljø- og arbejdsmiljødata er dog koncentreret omkring koncernens faciliteter til enzymproduktion, der vurderes at have den væsentligste miljø- og arbejdsmiljømæssige påvirkning og omfatter udelukkende nedenstående selskabers faciliteter: Novozymes Latin America Ltda., Brasilien, med aktiviteter i Araucária Novozymes A/S, Danmark, med aktiviteter på Fuglebakken, i Bagsværd og i Kalundborg Novozymes (China) Biotechnology Co. Ltd. og Suzhou Hongda Enzyme Co. Ltd., Kina, med aktiviteter i Tianjin og Hongda Novozymes North America, Inc., USA, med aktiviteter i Franklinton Novozymes Switzerland AG, Schweiz, med aktiviteter i Dittingen. Miljø Vand Vand omfatter drikkevand, industrivand og damp og indregnes baseret på den målte tilførsel af vand til Novozymes. Internt produceret energi og emissioner Internt produceret energi opgøres som måling af forbrugt brændsel omregnet til energi baseret på nedre brandværdi og vægtfylde. Brændsel omregnes til emissioner af CO 2, SO 2 og NO x baseret på årligt fastsatte faktorer fra danske myndig heder og leverandører. Eksternt produceret energi og emissioner Eksternt produceret energi omfatter eksternt produceret elektricitet, varme og damp tilført Novozymes. Eksternt produceret energi omregnes til emissioner af CO 2, SO 2 og NO x baseret på årligt fastsatte faktorer fra kraftværkerne eller deres organisationer. Råvarer og emballage Råvarer og emballage omfatter materialer til produktion, oprensning, granulering, spildevands- og slambehandling samt indpakning af produkter. Endvidere indeholder råvarer og emballage varelagerreguleringer. Råvare- og emballageforbruget omregnes til kilogram og sammenlægges til total forbrugt mængde. Spildevand Spildevand måles som den mængde, der udledes fra Novozymes. COD, kvælstof og fosfor i spildevandet måles flowproportionalt baseret på prøver udtaget ved udledningen. Biomasse Biomasse måles som den mængde, der produceres og udbringes fra Novozymes i flydende form eller oparbejdet til et gødningsprodukt med højere tørstofindhold. Kvælstof og fosfor måles i det endelige produkt. Affald Affald består af den registrerede mængde affald fordelt på farligt og ikke-farligt affald samt opdelt efter bortskaffelsesmetode. Luftemission fra ozonlagsnedbrydende stoffer Luftemission af ozonlagsnedbrydende stoffer måles som forbrug af CFC, HCFC og halon. Miljøeffektpotentialer Miljøeffektpotentialet for drivhuseffekt, ozonlagsnedbrydning, forsuring samt eutrofiering beregnes baseret på Udvikling af Miljøvenlige Industri Produkter (UMIP) udgivet af Instituttet for produktudvikling, DTU. Overholdelse af miljøkrav Vilkårsoverskridelser og utilsigtede udslip måles som antal overskridelser rapporteret til myndighederne. Klager opgøres som registrerede miljørelaterede klager. Forsøgsdyr Forsøgsdyr omfatter antallet af forsøgsdyr medgået til alle påbegyndte interne og eksterne forsøg foretaget for Novozymes. Transport Transportdata er baseret på informationer fra Novozymes A/S væsentligste transportleverandører og omfat- 16

17 ter transport med lastbil og udvalgte flyruter til og fra Danmark. Tallene er baseret på gennemsnitsberegninger og standardruter. For transport med lastbil er gennemsnitsberegninger baseret på ETU/ITD Håndbog for transport. Øko-produktivitetsindeks (ØPI) Øko-produktivitetsindekset beregnes som samlet udbytte af produktionen i forhold til det respektive vandog energiforbrug. ØPI-beregningen omfatter ikke Suzhou Hongda Enzyme Co. Ltd. og Novozymes Switzerland AG. Sociale forhold Antal medarbejdere Antal medarbejdere opgøres som antal faktiske medarbejdere ultimo regnskabsåret, eksklusive medarbejdere på orlov uden løn, på forældreorlov, vikarer, studentermedhjælpere og ph.d.-studerende. Medarbejdere med en arbejdstidsprocent, der er lig med eller over 95%, indregnes som fuldtidsmedarbejdere. Jobtyper Topledelsen består af den administrerende direktør, koncerndirektører, direktører og funktionschefer. Ledelsen består af mellemledere. Akademikere består af medarbejdere med akademisk uddannelse og teamledere. Alder og anciennitet Alder og anciennitet opgøres som gennemsnitlig alder og anciennitet i hele år pr. medarbejder. Uddannelsesomkostninger Uddannelsesomkostninger omfatter omkostninger til seminarer samt interne og eksterne kursusafgifter. Arbejdsmiljø Fravær Fravær opgøres som fravær ved egen sygdom, herunder graviditetsbetinget sygdom og arbejdsskader. Fraværsprocenten beregnes som antal fraværsdage i forhold til det totale antal normalarbejdsdage på et år med fradrag af ferie- og helligdage. Arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser Arbejdsulykker defineres som anmeldte ulykker i forbindelse med arbejdet, der har resulteret i mindst én dags fravær. Arbejdsbetingende lidelser er antallet af anmeldte nye lidelser forårsaget af arbejdet. Viden Antal nye produkter Antal lancerede produkter i året med nye eller forbedrede egenskaber. Personaleomsætning Personaleomsætningen måles som antallet af fastansatte, der forlader koncernen i regnskabsåret, i forhold til det gennemsnitlige antal fastansatte medarbejdere i regnskabsåret. Det gennemsnitlige antal fastansatte medarbejdere opgøres som et gennemsnit af antal fastansatte medarbejdere ultimo hvert kvartal. Antal aktive patentfamilier Antal opfindelser, hvor der er en eller flere aktive patentansøgninger/udstedte patenter opgjort ultimo året. Unikke brugere på CRM-systemet Måles som unikke brugere på CRM-systemet ultimo året. Vækst i antal medarbejdere, organisk Den organiske vækst i antal medarbejdere måles som antal medarbejdere ultimo året med fradrag af antal medarbejdere overtaget ved opkøb og antal medarbejdere primo året. Unikke brugere, der henter dokumenter i LUNA Unikke brugere, der søger eller henter dokumenter i Novozymes globale, elektroniske arkiv (LUNA). Vækst i antal medarbejdere, opkøb Vækst i antal medarbejdere ved opkøb måles som antal medarbejdere overtaget ved opkøb af nye aktiviteter. 17

18 Novozymes Koncernen Påtegning Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2002 for Novozymes A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, de gældende danske regnskabsvejledninger, regnskabsvejledning nr. 20, Oplysning om aktiebaseret vederlæggelse med egne aktier, samt de af Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Det er ledelsens opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets* aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat og koncernens pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Gladsaxe, den 5. februar 2003 Direktion: Steen Riisgaard Per Falholt Per Månsson Peder Holk Nielsen Arne W. Schmidt Adm. direktør Bestyrelse: Henrik Gürtler Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Arne Hansen Formand Næstformand Lars Bo Køppler Ulla Morin Walther Thygesen Hans Werdelin * Årsregnskabet for moderselskabet Novozymes A/S er udelukkende medtaget på den til årsrapporten vedlagte cd-rom. Årsregnskabet for moderselskabet betragtes som en integreret del af årsrapporten. 18

19 Revisionspåtegning Vi har revideret årsrapporten for Novozymes A/S for 2002*. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale og danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrap porten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets** aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2002 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og Københavns Fondsbørs krav til regnskabsaflæggelse. Gladsaxe, den 5. februar 2003 PricewaterhouseCoopers Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Morten Iversen Lars Holtug Ole Neerup Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor * Ud over den lovpligtige revision af årsrapporten omfattende siderne 1-43 (Beretninger) og 1-47 (Regnskab og data), har PricewaterhouseCoopers foretaget en særlig gennemgang og vurdering af de kvalitative aspekter af miljø, bioetik og social ansvarlighed indeholdt i årsrapporten og afgivet den på side 20 indeholdte særskilte erklæring herom. ** Årsregnskabet for moderselskabet Novozymes A/S er udelukkende medtaget på den til årsrapporten vedlagte cd-rom. Årsregnskabet for moderselskabet betragtes som en integreret del af årsrapporten. 19

20 Erklæring fra PricewaterhouseCoopers om de kvalitative aspekter af miljø, bioetik og social ansvarlighed indeholdt i Novozymes årsrapport 2002 Som uafhængige revisorer har vi i tillæg til vor revision af årsrapporten efter aftale med ledelsen gennemgået og vurderet de kvalitative aspekter af miljø, bioetik og social ansvarlighed i årsrapporten. De kvantitative aspekter, som denne erklæring bygger på, er omfattet af vor revision af årsrapporten. Endvidere har vi gennemgået og vurderet ledelsessystemer, processer og kompetencer, der understøtter Novozymes præstationer på disse områder. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar har været, på grundlag af AA1000 Assurance Standard*, at konkludere, hvorvidt Novozymes efterlever de overordnede principper deri. Det udførte arbejde Vi har udført vort arbejde i overensstemmelse med International Standards on Auditing** samt AA1000 Assurance Standard* med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten giver et troværdigt, pålideligt og balanceret udtryk for Novozymes arbejde med miljø, bioetik og social ansvarlighed. Vort arbejde har blandt andet ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko omfattet gennemgang af ledelses- og rapporteringssystemer samt interne kontrolsystemer, interview med bestyrelsesformanden, direktionen, ledelsesrepræsentanter og medarbejdere på udvalgte rapporteringsenheder (Tianjin, Kina; Franklinton, USA; Kalundborg og Fuglebakken, Danmark). Vi har endvidere gennemført analyser og efterprøvelse af dokumentation for afgivne udsagn. Vi har som en del af vor revision stikprøvevis gennemgået data og underliggende dokumentation, herunder kontrol af, om de afgivne data er rapporteret i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis. Endelig har vi vurderet den samlede præsentation. Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion og anbefalinger Vi kan erklære, at: Novozymes efter vor opfattelse har identificeret væsentlige interessenter såvel som miljømæssige og sociale aspekter relateret til virksomhedens aktiviteter. Det er vor vurdering, at forslag og ønsker fra væsentlige interessenter bliver hørt, årsrapporten indeholder de væsentligste kendte informationer vedrørende miljø, bioetik og social ansvarlighed, og at informationerne giver et troværdigt, pålideligt og balanceret udtryk for Novozymes arbejde med de væsentlige aktiviteter, der er nævnt i anvendt regnskabspraksis, denne rapport vil være tilgængelig for alle Novozymes interessenter, det eksisterende ledelses- og rapporteringssystem samt de interne kontrolsystemer understøtter pålideligheden af informationerne i årsrapporten. Vi anbefaler, at: identifikationsprocessen af interessenter yderligere systematiseres, udbygges og effektiviseres samt interessentdialogen yderligere styrkes, de planlagte tiltag om at udbygge og integrere håndteringen af miljø, bioetik og social ansvarlighed yderligere i forretningen gennemføres, idet vi mener, de er hensigtsmæssige og vil styrke Novozymes i at nå sin vision, der gennemføres en undersøgelse af, om Novozymes i højere grad kan opnå mulighed for at benchmarke mod andre virksomheder. Gladsaxe, den 5. februar 2003 PricewaterhouseCoopers Lars Holtug Statsautoriseret revisor Helle Bank Jørgensen Statsautoriseret revisor * AA1000 Assurance Standard, Guiding Principles, Consultation Document, AccountAbility, juni ** ISA 100 Assurance Engagements, International Auditing Practices Committee, juni

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere