Vejledning om konkurrenceforvridende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om konkurrenceforvridende"

Transkript

1 Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 2000

2 135136_omslag9.p , 11:56

3 Indhold 2 1 Indledning 5 2 Hvilke aktiviteter er omfattede? ÿ 2.1 Hvad er støtte? Hvad er erhvervsvirksomhed? Hvornår er støtten omfattet af loven? Konkurrenceforvridning? Lovlig støtte? 11 3 Anmeldelse - vær på den sikre side Hvem kan anmelde? Procedure Retsvirkning 13 4 Konkurrencerådets sanktionsmuligheder Påbud om ophør Påbud om tilbagebetaling Bøde Anke 15 5 Forholdet til EU-retten

4 Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 1. Indledning Den 1. oktober 2000 blev konkurrenceloven ændret. En af ændringerne var en ny bestemmelse ( 11 a), som skal medvirke til, at statens, kommuners og amters erhvervsaktiviteter sker i lige konkurrence med det private erhvervsliv. Reglen skal sikre, at såvel offentlige som private erhvervsaktiviteter ikke modtager ulovlig, konkurrenceforvridende støtte. Støtte skal forstås bredt. Støtte omfatter ikke kun de traditionelle tilfælde, hvor en aktivitet eller en virksomhed får tilskud, skatteundtagelser, garantier, afgiftslettelser eller lån på særligt favorable vilkår. Støtte omfatter også mere indirekte fordele fx hvis det offentlige udlejer eller sælger aktiver til priser, der ligger væsentligt under markedsprisen. Endvidere omfatter støtte krydssubsidiering. Det vil sige, når en aktivitet ikke fuldt ud belastes med de omkostninger, der er forbundet med at drive aktiviteten fx fordi hele eller dele af lønomkostninger, lokaleomkostninger m.v. afholdes via midler fra en anden, støttet aktivitet eller via det offentliges generelle budget. Ikke al erhvervsaktivitet, der er støttet eller udført af det offentlige, er konkurrenceforvridende. Det er således ofte et naturligt element i udviklingen af den offentlige sektor, at det offentlige deltager i erhvervsvirksomhed. Ligeledes er det naturligt og hensigtsmæssigt, at der sker et øget samspil mellem det offentliges og det privates aktiviteter. Endelig er det nødvendigt, at der på en række områder ydes støtte. Dette hindrer bestemmelsen ikke, hvis det blot sker på en måde, der er rimelig i forhold til de øvrige aktører på markedet. Det kan fx være hensigtsmæssigt, hvis kommuner tilbyder tillægsydelser til ældre eller børn oven i de ydelser, disse grupper i forvejen modtager. Eksempler kan være, at hjemmehjælperen hjælper med at afholde en familiefest, eller at børnehaven vasker børnenes tøj. I sådanne tilfælde kræver en lige offentlig-privat konkurrence i forhold til diner-transportable firmaet eller vaskeriet i nærheden, at brugerne betaler de fulde omkostninger ved tillægsydelsen, eller med andre ord at denne ikke modtager konkurrenceforvridende støtte. Formålet med denne vejledning er at give ministerier, kommuner, amter og offentlige institutioner samt private støttemodtagere mulighed for selv at vurdere, om en given aktivitet er i strid med loven. Det er vigtigt, fordi Konkur- 2

5 rencerådet kan kræve, at støtte i strid med loven skal bringes til ophør, ligesom støttemodtageren kan blive pålagt at tilbagebetale støtten. Det er også vigtigt, fordi der de senere år har været et stigende antal klager over konkurrenceforvridning på grund af offentlig erhvervsaktivitet eller støtte. Det er derfor også sigtet med denne vejledning at give staten, kommuner og amter mulighed for på forhånd at tilrettelægge en erhvervsaktivitet eller en støtte på en sådan måde, at risikoen for klager minimeres. Dette vil i sig selv kunne skabe et bedre erhvervsklima og medvirke til et godt samspil mellem det offentlige og det private. Såvel myndigheder som støttemodtagere kan sikre sig mod indgreb fra Konkurrencerådet. Det sker ved at anmelde erhvervsaktiviteten eller støtten til rådet, der så vurderer, om der sker en konkurrenceforvridning. Hvis det ikke er tilfældet, fastslår rådet dette i en erklæring. Herefter er der sikkerhed for, at rådet ikke kan gribe ind. Vejledningen indeholder en række praktiske eksempler, der illustrerer, hvad man skal være opmærksom på. Giver vejledningen ikke svar på alle de spørgsmål, der opstår ved tilrettelæggelse af en offentlig erhvervsaktivitet eller ved udformningen af en støtteordning, er man naturligvis velkommen til at kontakte Konkurrencestyrelsen. For det første skal det vurderes, om en given aktivitet eller støtte overhovedet er omfattet af bestemmelsen. Hvad forstås ved begrebet støtte? Hvornår er støtten konkurrenceforvridende? Og hvornår er støtten lovlig? Afsnit 2 indeholder retningslinier for, hvornår en given aktivitet vil være omfattet af de nye regler. Retningslinierne er illustreret med eksempler. I afsnit 3 omtales mulighederne for og procedurerne ved anmeldelse af støtte til Konkurrencerådet. Konsekvenserne ved overtrædelse af bestemmelsen gennemgås i afsnit 4. Herunder omtales Konkurrencerådets mulighed for at udstede påbud om ophør eller tilbagebetaling af støtte samt reglerne om bøde og anke. Endelig beskrives forholdet mellem den nye bestemmelse og EU s statsstøtteregler i afsnit 5. 3

6 Boks 1.1 Konkurrencelovens 11 a Stk. 1. Konkurrencerådet kan udstede påbud om, at støtte, der er ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed, skal bringes til ophør eller skal tilbagebetales. Stk. 2. Påbud efter stk. 1 kan udstedes, når støtten 1) direkte eller indirekte har til formål eller til følge at forvride konkurrencen og 2) ikke er lovlig i henhold til offentlig regulering. Stk. 3. Afgørelse af, om ydet støtte er lovlig i henhold til offentlig regulering, træffes af vedkommende minister, henholdsvis af det pågældende tilsynsråd, medmindre andet følger af anden lovgivning. Stk. 4. Påbud efter stk. 1 om tilbagebetaling af støtte kan rettes til private erhvervsvirksomheder, selvejende institutioner samt helt eller delvis offentligt ejede virksomheder, der drives i selskabsform. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at påbud efter stk. 1 om tilbagebetaling af støtte også kan rettes til nærmere bestemte helt eller delvis offentligt ejede virksomheder, der drives i selskabslignende form. Stk. 5. Konkurrencerådets beføjelser efter stk. 1 til at påbyde offentlig støtte tilbagebetalt forældes 5 år efter, at støtten er udbetalt. Konkurrencerådet fastsætter renter i forbindelse med tilbagebetaling efter stk. 1 efter rentelovens regler herom, herunder at forrentningen kan ske fra udbetalingen af den konkurrenceforvridende støtte. Stk. 6. Konkurrencerådet kan efter anmeldelse erklære, at offentlig støtte efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til, ikke er omfattet af stk. 2, nr. 1, og at der derfor ikke er grundlag for at udstede påbud i medfør af stk. 1. Rådet kan fastsætte nærmere regler om anmeldelse, herunder om brug af særlige anmeldelsesskemaer. 4

7 2. Hvilke aktiviteter er omfattede? Bestemmelsen skal sikre, at offentlige støtteordninger samt anden offentlig involvering i erhvervsaktivitet ikke forvrider konkurrencen. 2.1 Hvad er støtte? Støttebegrebet omfatter enhver form for hel eller delvis offentlig omkostningsdækning, der er ydet med offentlige midler. Det omfatter altså ikke alene direkte kontante tilskud, men også indirekte støtte i form af skatteundtagelser, garantier og afgiftslettelser. Det omfatter endvidere lån, udlejning samt køb eller salg på mere fordelagtige vilkår end sædvanlige markedsvilkår. Det er altså uden betydning, om aktiviteten eller virksomheden støttes via en pengeoverførsel, eller om det sker ved at den måske utilsigtet opnår visse økonomiske fordele. Støttens formål har heller ikke nogen betydning. Det afgørende er effekten på støttemodtagerens økonomiske stilling. Begrebet offentlige midler skal forstås bredt. Det omfatter midler fra såvel staten som andre offentlige myndigheder. Som offentlige midler betragtes også midler fra fonde og institutioner, såfremt det er en offentlig myndighed, der har udpeget denne fond eller institution til at administrere støtten. Dette gælder også, hvor midlerne stammer fra private virksomheder, der i henhold til offentlig regulering er forpligtede til at yde bidrag til fonden. Endvidere kan fx overførsel af midler internt i en offentlig virksomhed fra en aktivitet til en anden også betragtes som støtte med offentlige midler (se nedenfor om krydssubsidiering). Boks 2.1 Eksempler på økonomiske fordele En virksomhed køber offentligt ejet jord til en pris, der ligger under markedsprisen. Til brug for en erhvervsmæssig aktivitet lejes materialer eller bygninger af det offentlige til en pris, der ligger under markedsprisen. En virksomhed modtager konsulentbistand betalt af offentlige midler. En erhvervsmæssig aktivitet finansieres ved banklån på vilkår, som virksomheden kun kan opnå, fordi det offentlige garanterer for lånet. 5

8 Krydssubsidiering kan også være omfattet af bestemmelsen. Ved krydssubsidiering forstås generelt, at der overføres økonomiske midler eller aktiver fra et marked til andre markeder eller fra en aktivitet til andre aktiviteter. Hvis en privat virksomhed krydssubsidierer en aktivitet med midler fra en offentligt støttet aktivitet, vil det falde ind under bestemmelsen. Det samme vil være tilfældet, hvis en offentlig erhvervsaktivitet krydssubsidieres ved hjælp af midler fra en støttet aktivitet. Krydssubsidiering af en offentlig erhvervsaktivitet kan også ske med det offentliges egne midler. Og det er helt ligegyldigt, om erhvervsaktiviteten er udskilt i en særskilt virksomhed eller ej. Boks 2.2 Eksempler på krydssubsidiering Eksempel 1 En offentlig børnehave begynder at vaske tøj for børnenes forældre. Hvis prisen for tøjvask ikke indeholder alle omkostninger, der medgår til aktiviteten, krydssubsidieres den. Det vil kunne forvride konkurrencen. Eksempel 2 En offentlig udstillingsvirksomhed indeholder aktive værksteder, hvor besøgende kan iagttage, hvordan gammelt håndværk udføres. Fra disse værksteder sælges der blandt andet keramik. Hvis prisen på keramikken ikke indeholder alle omkostninger ved fremstillingen, krydssubsidieres keramikproduktionen. Det vil kunne forvride konkurrencen. Eksempel 3 En kommune tilbyder sine ældre medborgere, at de kan købe ekstra hjemmehjælp, ud over det visiterede, hos kommunen. Hvis prisen for den ekstra hjemmehjælp ikke indeholder alle omkostninger, der medgår til aktiviteten, krydssubsidieres ydelsen. Det vil kunne forvride konkurrencen. Ikke enhver form for krydssubsidiering er omfattet af bestemmelsen. Krydssubsidieringen er kun omfattet, hvis den sker på ikke-markedsøkonomiske vilkår. Begrebet skal forstås ved at se på, hvordan en kommerciel aktør ville handle i en tilsvarende situation. Således er det fx helt normalt, at en aktivitet giver underskud i opstartsfasen. Derfor støder det ikke mod bestemmelsen, hvis der tilføres midler fra andre aktiviteter i en begrænset periode. Hvor lang denne periode må være, afhænger af aktiviteten. Det afgørende er, om en markedsøkonomisk investor ville 6

9 acceptere perioden med underskud. Fx vil en markedsøkonomisk investor formentlig kunne acceptere, at større, langsigtede projekter er underskudsgivende i 2-3 år. Ved mindre erhvervsaktivitet må man derimod kræve, at aktiviteten løber rundt inden for en væsentlig kortere tidshorisont. Det kan også være forretningsmæssigt velbegrundet at tilføre midler i forbindelse med en omlægning / restrukturering af en aktivitet. Ligeledes vil et kortvarigt og forbigående underskud på den almindelige drift pga. ændrede vilkår i markedet heller ikke betyde krydssubsidiering. Vurderingen af om krydssubsidiering sker på ikke-markedsøkonomiske vilkår kompliceres dog af, at flere aktiviteter kan have nogle fælles omkostninger fx til husleje eller personale. I praksis foretages vurderingen ved en analyse af omkostningsstrukturen, hvor det fastslås, hvilke omkostninger der knytter sig til de enkelte aktiviteter. Hvis omkostninger fra én aktivitet bæres af indtægter fra en anden, vil der være tale om krydssubsidiering. Konkurrencestyrelsen og rådet ønsker ikke at pålægge bl.a. amter og kommuner unødige administrative byrder. Der er derfor ikke krav om bestemte regnskabsstandarder el. lign. Det vigtige er, at når en erhvervsaktivitet drives i offentligt regi eller sammen med støttede aktiviteter, så skal det kunne sandsynliggøres, at indtægterne ved salget dækker alle relevante omkostninger. Alle relevante omkostninger dækker over direkte omkostninger til løn, materialer m.v., men også over de indirekte omkostninger, d.v.s. udgifter til forrentning og afskrivning af maskiner, udstyr, fast ejendom, goodwill m.v. samt en velbegrundet andel af fællesomkostninger som fx administration og husleje. Hvordan fællesomkostningerne fordeles, kan variere fra sag til sag, men fordelingen skal være velbegrundet. Det skal således tydeligt fremgå, hvilke omkostninger der er afholdt i forbindelse med fremstillingen af ydelsen, samt hvorledes omkostningerne indgår i ydelsens pris. Når alle omkostninger er medregnet i prisen, vil der som hovedregel ikke ske nogen konkurrenceforvridning. Der er flere måder at fordele omkostninger på de forskellige aktiviteter. Valget af metode afhænger af, hvordan støtten påvirker en aktivitet. I det følgende forudsættes det, at der allerede er sat en støttet hovedaktivitet i gang. Man ønsker nu at sætte endnu en aktivitet i gang med de samme og eventuelt også nogle nye faciliteter (fx personale, bygninger, materiel etc.). Hvis hovedaktiviteten ikke ville være sat i gang uden støtte, skal alle omkostninger henføres til den nye aktivitet. Således betragtes den, som om den bliver drevet helt udskilt fra hovedaktiviteten, og de fulde omkostninger til de 7

10 nødvendige faciliteter skal derfor henføres til den nye aktivitet. Denne metode kan bruges i alle situationer, og når omkostninger henføres på denne måde, vil der ikke kunne foreligge krydssubsidiering. Hvis hovedaktiviteten også ville kunne drives uden støtte, men eventuelt blot på et lavere aktivitetsniveau, kan man eventuelt vælge at fordele omkostningerne forholdsmæssigt. Hvis denne metode skal give et retvisende billede, er det nødvendigt med rimelige, objektive og gennemskuelige kriterier. De skal sikre, at man kan se, at de enkelte aktiviteter bærer de omkostninger, der svarer til det træk, de udøver på faciliteterne. Krydssubsidiering kan også forvride konkurrencen, hvis der overføres støtte til andre virksomheder end modtageren. Fx ved at den oprindelige modtager tilbyder nogle få erhvervsdrivende kunstigt billige varer eller tjenesteydelser. Hvis dette sker, kan det give anledning til konkurrenceforvridninger i forhold til kundens konkurrenter. Boks 2.3 Eksempel Et idrætscenter modtager offentlig støtte. Hvis det anvender den til at tilbyde et motionscenter en kunstigt lav husleje, vil det kunne forvride konkurrencen i forhold til andre motionscentre. I eksemplet kan man bedst undgå krydssubsidiering ved at udbyde lokalet eller sikre sig, at man kan dokumentere, at lokalerne udlejes til markedspris. 2.2 Hvad er erhvervsvirksomhed? Lovbemærkningerne slår fast, at begrebet erhvervsvirksomhed skal forstås ligesom i konkurrencelovens 2, stk. 1. Efter denne bestemmelse er der tale om erhvervsvirksomhed, hvis der foreligger en økonomisk aktivitet, der foregår i et marked for varer og tjenester. Betingelsen om, at der skal være tale om en økonomisk aktivitet, medfører ikke noget krav til hverken organisationsform eller finansieringsmåde. Desuden er det heller ikke noget krav, at virksomheden skal opnå eller skal drives med det formål at opnå en økonomisk gevinst. Offentlige erhvervsvirksomheder, der drives efter hvile-i-sig-selv-princippet, vil altså også kunne være omfattede af 11 a. 8

11 Enhver efterspørgsel efter eller udbud af varer og tjenesteydelser vil umiddelbart opfylde definitionen af et marked for varer og tjenester. Det betyder altså, at hvis fx en kommune ikke udbyder eller efterspørger disse ydelser, vil der ikke være tale om erhvervsvirksomhed, og aktiviteten falder udenfor bestemmelsen. Således vil det arbejde, som en kommunes egen gartnerafdeling udfører for kommunen, ikke være en erhvervsaktivitet, der foregår på et marked aktiviteten foregår internt i kommunen (in-house produktion). 2.3 Hvornår er støtten omfattet af loven? Konkurrencerådet kan kun gribe ind over for offentlig støtte, når følgende to betingelser begge er opfyldt: Støtten forvrider konkurrencen. Støtten er ulovlig Konkurrencerådet vurderer, om der sker en konkurrenceforvridning. Vurderingen af om støtten er lovlig det vil sige om der er hjemmel i offentlig regulering foretages af vedkommende minister eller tilsynsråd. I det følgende afsnit gennemgås det, hvornår en erhvervsaktivitet kan anses for at være konkurrenceforvridende. Dernæst gennemgås det, hvordan det vurderes, om en erhvervsaktivitet har hjemmel i den offentlige regulering eller ej Konkurrenceforvridning? Der kan ikke gives nogen entydig definition på, hvornår offentligt støttede eller udførte erhvervsaktiviteter er konkurrenceforvridende. Der kan dog peges på nogle vejledende retningslinier, som kan bruges til at vurdere de enkelte aktiviteter. I vurderingen af spørgsmålet om konkurrenceforvridning indgår især to forhold. Det ene er, om alle virksomheder på markedet på samme vilkår har adgang til at opnå den pågældende støtte eller omkostningsdækning. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil konkurrencen kunne blive forvredet mellem de virksomheder, der får støtte, og dem som ikke får. Generelt kan det siges, at jo bredere, mere objektiv og ikke-diskriminerende adgangen til støtte er, desto mere sandsynligt er det, at den ikke forvrider konkurrencen. En offentlig myndighed sikrer typisk en lige konkurrence ved at sende en opgave i udbud. Det andet forhold er, om der kan påvises en reel effekt på de berørte markeder. Overordnet kan støtte påvirke konkurrencesituationen på to måder. 9

12 For det første kan den påvirke modtagernes beslutning om at etablere sig på eller forlade et marked. Hvis støtten får virksomheder til at gå ind på markedet, kan det forringe konkurrencevilkårene for de etablerede virksomheder, der ikke får støtte. For det andet kan konkurrencen blive direkte påvirket. Det sker, hvis støtten har direkte betydning for beslutninger vedrørende produktion, kapacitet og priser, fx ved at virksomhedens produktionsomkostninger sænkes. I så fald vil den forvride konkurrencen i forhold til andre konkurrenter på markedet. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis en kommune tilbyder at udleje et butikslokale til en virksomhed til en leje, der ligger under markedslejen. Denne konkurrenceforvridning kan minimeres og måske undgås, hvis man er opmærksom på, at adgangen til at deltage i aktiviteterne skal være så generel, objektiv og ikke-diskriminerende som mulig. Således bør alle virksomheder have samme adgang til fx rådgivning eller konsulentydelser, hvis man ønsker at fremme en erhvervsaktivitet Lovlig støtte? Hvis støtte til en erhvervsaktivitet har hjemmel i offentlig regulering, kan Konkurrencerådet ikke kræve den bragt til ophør eller tilbagebetalt. Begrebet offentlig regulering omfatter love, bekendtgørelser, aktstykker, generelle budgetregler samt kommunalfuldmagten. Endvidere vil forpligtelser efter ratificerede konventioner og EF-forordninger falde ind under begrebet offentlig regulering. Det vil i givet fald også skulle undersøges, om en støtte med hjemmel i den offentlige regulering er anvendt i overensstemmelse med kriterierne for tildelingen. Det kan være naturligt, at en kommune ønsker at udvide sit udbud af tillægsydelser, fx ved at tilbyde vinduespudsning til ældre. Det vil ikke i sig selv udgøre konkurrenceforvridning. Men det vil være hensigtsmæssigt, hvis kommunen følger vejledningens principper, bl.a. om retvisende omkostningsopgørelser. Vurderingen, af om støtten til erhvervsaktiviteten har hjemmel i den offentlige regulering, vil i flere tilfælde være sammenfaldende med vurderingen af konkurrenceforvridningen. Det kommer bl.a. frem i relation til kommunalfuldmagten, der forbyder kommuner at støtte virksomheder eller enkeltpersoner, hvis det ikke sker på markedsvilkår. Konkurrencerådets vurdering af støttens konkurrencemæssige effekter vil derfor i en række tilfælde kunne indgå i ressortmyndighedens vurdering af støttens lovlighed. 10

13 3. Anmeldelse vær på den sikre side For at undgå påbud indfører den nye bestemmelse en mulighed for, at både offentlige myndigheder og modtagere af offentlig støtte kan anmelde støtten til Konkurrencerådet. Konkurrencerådet har udstedt en bekendtgørelse om anmeldelse af støtte. Som et bilag til bekendtgørelsen findes to anmeldelsesskemaer ét til den myndighed, der giver støtten, og ét til modtageren af støtte. Såfremt Konkurrencerådet finder, at støtten ikke er konkurrenceforvridende, kan rådet udtale dette i en erklæring. Når en sådan erklæring er afgivet efter anmeldelse, kan rådet ikke udstede påbud om ophør eller tilbagebetaling af støtten. 3.1 Hvem kan anmelde? Offentlige myndigheder kan anmelde støtte eller aktiviteter, som de er ansvarlige for. Det er den øverste ansvarlige myndighed i et administrativt hierarki, der kan anmelde. Således vil fx de enkelte Arbejdsformidlinger ikke kunne anmelde støtte, som de administrerer. Hvis de ønsker at få en vurdering af, om støtten er konkurrenceforvridende, må de bede det pågældende ministerium om at anmelde den. Ønsker en børnehave at sikre sig mod, at fx en ordning med tøjvask forvrider konkurrencen, vil det på tilsvarende vis være den kommunale myndighed, der må anmelde. Modtagere af offentlig støtte kan også anmelde den støtte, de modtager, idet modtagerne har risiko for at blive mødt med et tilbagebetalingskrav. 3.2 Procedure Anmeldelse skal ske på særlige skemaer: K 3 er til myndigheder, og K 4 er til modtagere. Spørgsmålene i skemaerne sikrer, at Konkurrencerådet får et grundigt indblik i, hvordan støtten virker på konkurrencen. Derfor er det vigtigt, at alle spørgsmål besvares præcist, og at den ønskede dokumentation vedlægges. Hvis anmeldelsen ikke er fuldstændig, bliver anmelderen gjort opmærksom herpå. Der vil så være mulighed for at supplere de oplysninger, man har afgivet, inden en passende frist. 11

14 3.3 Retsvirkning Hvis man er usikker på, om man risikerer at blive ramt af sanktioner, er det en god idé at sikre sig en vurdering fra Konkurrencerådet. Det sker ved, at man indsender en anmeldelse. Ved at anmelde en erhvervsstøttesag giver man Konkurrencerådet mulighed for at vurdere, om en given erhvervsaktivitet eller støtte er konkurrenceforvridende. Hvis dette ikke er tilfældet, kan Konkurrencerådet afgive en erklæring, der bekræfter, at der ikke sker konkurrenceforvridning. Når en sådan erklæring er afgivet, kan Konkurrencerådet ikke udstede påbud om ophør eller tilbagebetaling. Dermed ligger der en væsentlig sikkerhed i at søge en sådan erklæring. 12

15 4. Konkurrencerådets sanktionsmuligheder Hvis der foreligger en ulovlig, konkurrenceforvridende erhvervsstøtte, kan Konkurrencerådet udstede påbud om, at støtten skal ophøre eller tilbagebetales. Nedenfor gennemgås det, hvem der kan blive mødt med et påbud. 4.1 Påbud om ophør Påbud om ophør kan rettes til den, der har ydet eller yder støtten. Det vil sædvanligvis være den ansvarlige myndighed, hvorunder støtten hører. I visse tilfælde kan det dog også være en virksomhed, der modtager et påbud. Fx vil krydssubsidiering i en offentlig virksomhed, der er udsat for konkurrence, kunne blive betragtet som støtte med offentlige midler. Såfremt denne støtte anses for at være konkurrenceforvridende, kan virksomheden både blive mødt med påbud om ophør og tilbagebetaling. 4.2 Påbud om tilbagebetaling Konkurrencerådet kan rette påbud om tilbagebetaling af støtte til privatejede erhvervsvirksomheder, selvejende institutioner samt helt eller delvist offentligt ejede virksomheder, der drives i selskabs- eller selskabslignende form. Erhvervsministeren er bemyndiget til at fastlægge, hvornår der er tale om selskabslignende form. Det er ikke muligt at udstede påbud om tilbagebetaling over for offentlige myndigheder, der udøver erhvervsaktivitet, som ikke er særlig udskilt fra den bevilgende myndighed. Det skyldes, at de bevilgende myndigheder under alle omstændigheder vil skulle bevilge et beløb, der svarer til det beløb, der påbydes tilbagebetalt. Konkurrencerådet kan både udstede påbud om tilbagebetaling vedrørende støtte, der er ophørt, og støtte der ydes på tidspunktet for Konkurrencerådets afgørelse. Krav om tilbagebetaling forældes som udgangspunkt 5 år efter, at støtten er udbetalt. Det er således udbetalingstidspunktet, som er afgørende for beregningen af forældelsesfristen. Forældelsesfristen kan suspenderes, hvis Konkurrencerådet indleder en sag. Konkurrencerådet beregner renter fra det tidspunkt, hvor den ulovlige støtte var til støttemodtagerens rådighed, og indtil der sker tilbagebetaling. Rentens størrelse fastsættes i overensstemmelse med rentelovens regler. Erhvervsstøtte, der er gennemført før lovens ikrafttræden, er ikke omfattet af 11a. For at styrke retssikkerheden er det også vedtaget, at støtte, der er ydet 13

16 efter den 1. oktober 2000 og anmeldt inden den 1. januar 2001, ikke kan påbydes tilbagebetalt. 4.3 Bøde Undladelse af at give de oplysninger, som Konkurrencerådet kræver, kan sanktioneres med daglige eller ugentlige tvangsbøder. Konkurrencerådet kan inddrive tvangsbøderne ved udpantning. Hvis en modtager af et påbud forsætlig eller groft uagtsom undlader at efterleve påbudet, kan modtageren straffes med bøde, der pålægges af domstolene. Forældelsesfristen for bødekrav er 5 år. 4.4 Anke Konkurrencerådets afgørelse om påbud kan påklages til Konkurrenceankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Konkurrenceankenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. 14

17 5. Forholdet til EU-retten Efter EF-traktatens art. 87, stk. 1, er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Støtte, der er omfattet af EF-traktaten, skal som hovedregel anmeldes til og godkendes af Europa-Kommissionen, inden den sættes i værk. Anmeldelse til Konkurrencerådet kan ikke træde i stedet for anmeldelse til Europa-Kommissionen. EF-traktatens statsstøttebestemmelse har en række lighedstegn med bestemmelsen i 11 a. En væsentlig forskel er dog, at det efter EF-traktatens art. 87, stk. 1, er et krav, at støtten påvirker samhandelen mellem medlemslandene, mens dette ikke er et krav efter 11 a. De to bestemmelser har således hvert deres anvendelsesområde. Europa- Kommissionen er enekompetent for så vidt angår støtte, der er omfattet af EF-traktaten, mens 11 a ikke omfatter denne form for støtte. Konkurrencerådet har således ikke kompetence til at behandle hverken anmeldelser af eller klager over støtte, der er omfattet af EF-traktatens regler. 15

18 16

19 Konkurrencestyrelsen Nørregade København K Vejledning om konkurrenceforvridende støtte Tel Fax E-post Trykt udgave ISBN: Online udgave ISBN: SCHULTZ GRAFISK 2000

20 135136_omslag9.p , 11:56

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere