Vejledning om konkurrenceforvridende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om konkurrenceforvridende"

Transkript

1 Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 2000

2 135136_omslag9.p , 11:56

3 Indhold 2 1 Indledning 5 2 Hvilke aktiviteter er omfattede? ÿ 2.1 Hvad er støtte? Hvad er erhvervsvirksomhed? Hvornår er støtten omfattet af loven? Konkurrenceforvridning? Lovlig støtte? 11 3 Anmeldelse - vær på den sikre side Hvem kan anmelde? Procedure Retsvirkning 13 4 Konkurrencerådets sanktionsmuligheder Påbud om ophør Påbud om tilbagebetaling Bøde Anke 15 5 Forholdet til EU-retten

4 Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 1. Indledning Den 1. oktober 2000 blev konkurrenceloven ændret. En af ændringerne var en ny bestemmelse ( 11 a), som skal medvirke til, at statens, kommuners og amters erhvervsaktiviteter sker i lige konkurrence med det private erhvervsliv. Reglen skal sikre, at såvel offentlige som private erhvervsaktiviteter ikke modtager ulovlig, konkurrenceforvridende støtte. Støtte skal forstås bredt. Støtte omfatter ikke kun de traditionelle tilfælde, hvor en aktivitet eller en virksomhed får tilskud, skatteundtagelser, garantier, afgiftslettelser eller lån på særligt favorable vilkår. Støtte omfatter også mere indirekte fordele fx hvis det offentlige udlejer eller sælger aktiver til priser, der ligger væsentligt under markedsprisen. Endvidere omfatter støtte krydssubsidiering. Det vil sige, når en aktivitet ikke fuldt ud belastes med de omkostninger, der er forbundet med at drive aktiviteten fx fordi hele eller dele af lønomkostninger, lokaleomkostninger m.v. afholdes via midler fra en anden, støttet aktivitet eller via det offentliges generelle budget. Ikke al erhvervsaktivitet, der er støttet eller udført af det offentlige, er konkurrenceforvridende. Det er således ofte et naturligt element i udviklingen af den offentlige sektor, at det offentlige deltager i erhvervsvirksomhed. Ligeledes er det naturligt og hensigtsmæssigt, at der sker et øget samspil mellem det offentliges og det privates aktiviteter. Endelig er det nødvendigt, at der på en række områder ydes støtte. Dette hindrer bestemmelsen ikke, hvis det blot sker på en måde, der er rimelig i forhold til de øvrige aktører på markedet. Det kan fx være hensigtsmæssigt, hvis kommuner tilbyder tillægsydelser til ældre eller børn oven i de ydelser, disse grupper i forvejen modtager. Eksempler kan være, at hjemmehjælperen hjælper med at afholde en familiefest, eller at børnehaven vasker børnenes tøj. I sådanne tilfælde kræver en lige offentlig-privat konkurrence i forhold til diner-transportable firmaet eller vaskeriet i nærheden, at brugerne betaler de fulde omkostninger ved tillægsydelsen, eller med andre ord at denne ikke modtager konkurrenceforvridende støtte. Formålet med denne vejledning er at give ministerier, kommuner, amter og offentlige institutioner samt private støttemodtagere mulighed for selv at vurdere, om en given aktivitet er i strid med loven. Det er vigtigt, fordi Konkur- 2

5 rencerådet kan kræve, at støtte i strid med loven skal bringes til ophør, ligesom støttemodtageren kan blive pålagt at tilbagebetale støtten. Det er også vigtigt, fordi der de senere år har været et stigende antal klager over konkurrenceforvridning på grund af offentlig erhvervsaktivitet eller støtte. Det er derfor også sigtet med denne vejledning at give staten, kommuner og amter mulighed for på forhånd at tilrettelægge en erhvervsaktivitet eller en støtte på en sådan måde, at risikoen for klager minimeres. Dette vil i sig selv kunne skabe et bedre erhvervsklima og medvirke til et godt samspil mellem det offentlige og det private. Såvel myndigheder som støttemodtagere kan sikre sig mod indgreb fra Konkurrencerådet. Det sker ved at anmelde erhvervsaktiviteten eller støtten til rådet, der så vurderer, om der sker en konkurrenceforvridning. Hvis det ikke er tilfældet, fastslår rådet dette i en erklæring. Herefter er der sikkerhed for, at rådet ikke kan gribe ind. Vejledningen indeholder en række praktiske eksempler, der illustrerer, hvad man skal være opmærksom på. Giver vejledningen ikke svar på alle de spørgsmål, der opstår ved tilrettelæggelse af en offentlig erhvervsaktivitet eller ved udformningen af en støtteordning, er man naturligvis velkommen til at kontakte Konkurrencestyrelsen. For det første skal det vurderes, om en given aktivitet eller støtte overhovedet er omfattet af bestemmelsen. Hvad forstås ved begrebet støtte? Hvornår er støtten konkurrenceforvridende? Og hvornår er støtten lovlig? Afsnit 2 indeholder retningslinier for, hvornår en given aktivitet vil være omfattet af de nye regler. Retningslinierne er illustreret med eksempler. I afsnit 3 omtales mulighederne for og procedurerne ved anmeldelse af støtte til Konkurrencerådet. Konsekvenserne ved overtrædelse af bestemmelsen gennemgås i afsnit 4. Herunder omtales Konkurrencerådets mulighed for at udstede påbud om ophør eller tilbagebetaling af støtte samt reglerne om bøde og anke. Endelig beskrives forholdet mellem den nye bestemmelse og EU s statsstøtteregler i afsnit 5. 3

6 Boks 1.1 Konkurrencelovens 11 a Stk. 1. Konkurrencerådet kan udstede påbud om, at støtte, der er ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed, skal bringes til ophør eller skal tilbagebetales. Stk. 2. Påbud efter stk. 1 kan udstedes, når støtten 1) direkte eller indirekte har til formål eller til følge at forvride konkurrencen og 2) ikke er lovlig i henhold til offentlig regulering. Stk. 3. Afgørelse af, om ydet støtte er lovlig i henhold til offentlig regulering, træffes af vedkommende minister, henholdsvis af det pågældende tilsynsråd, medmindre andet følger af anden lovgivning. Stk. 4. Påbud efter stk. 1 om tilbagebetaling af støtte kan rettes til private erhvervsvirksomheder, selvejende institutioner samt helt eller delvis offentligt ejede virksomheder, der drives i selskabsform. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at påbud efter stk. 1 om tilbagebetaling af støtte også kan rettes til nærmere bestemte helt eller delvis offentligt ejede virksomheder, der drives i selskabslignende form. Stk. 5. Konkurrencerådets beføjelser efter stk. 1 til at påbyde offentlig støtte tilbagebetalt forældes 5 år efter, at støtten er udbetalt. Konkurrencerådet fastsætter renter i forbindelse med tilbagebetaling efter stk. 1 efter rentelovens regler herom, herunder at forrentningen kan ske fra udbetalingen af den konkurrenceforvridende støtte. Stk. 6. Konkurrencerådet kan efter anmeldelse erklære, at offentlig støtte efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til, ikke er omfattet af stk. 2, nr. 1, og at der derfor ikke er grundlag for at udstede påbud i medfør af stk. 1. Rådet kan fastsætte nærmere regler om anmeldelse, herunder om brug af særlige anmeldelsesskemaer. 4

7 2. Hvilke aktiviteter er omfattede? Bestemmelsen skal sikre, at offentlige støtteordninger samt anden offentlig involvering i erhvervsaktivitet ikke forvrider konkurrencen. 2.1 Hvad er støtte? Støttebegrebet omfatter enhver form for hel eller delvis offentlig omkostningsdækning, der er ydet med offentlige midler. Det omfatter altså ikke alene direkte kontante tilskud, men også indirekte støtte i form af skatteundtagelser, garantier og afgiftslettelser. Det omfatter endvidere lån, udlejning samt køb eller salg på mere fordelagtige vilkår end sædvanlige markedsvilkår. Det er altså uden betydning, om aktiviteten eller virksomheden støttes via en pengeoverførsel, eller om det sker ved at den måske utilsigtet opnår visse økonomiske fordele. Støttens formål har heller ikke nogen betydning. Det afgørende er effekten på støttemodtagerens økonomiske stilling. Begrebet offentlige midler skal forstås bredt. Det omfatter midler fra såvel staten som andre offentlige myndigheder. Som offentlige midler betragtes også midler fra fonde og institutioner, såfremt det er en offentlig myndighed, der har udpeget denne fond eller institution til at administrere støtten. Dette gælder også, hvor midlerne stammer fra private virksomheder, der i henhold til offentlig regulering er forpligtede til at yde bidrag til fonden. Endvidere kan fx overførsel af midler internt i en offentlig virksomhed fra en aktivitet til en anden også betragtes som støtte med offentlige midler (se nedenfor om krydssubsidiering). Boks 2.1 Eksempler på økonomiske fordele En virksomhed køber offentligt ejet jord til en pris, der ligger under markedsprisen. Til brug for en erhvervsmæssig aktivitet lejes materialer eller bygninger af det offentlige til en pris, der ligger under markedsprisen. En virksomhed modtager konsulentbistand betalt af offentlige midler. En erhvervsmæssig aktivitet finansieres ved banklån på vilkår, som virksomheden kun kan opnå, fordi det offentlige garanterer for lånet. 5

8 Krydssubsidiering kan også være omfattet af bestemmelsen. Ved krydssubsidiering forstås generelt, at der overføres økonomiske midler eller aktiver fra et marked til andre markeder eller fra en aktivitet til andre aktiviteter. Hvis en privat virksomhed krydssubsidierer en aktivitet med midler fra en offentligt støttet aktivitet, vil det falde ind under bestemmelsen. Det samme vil være tilfældet, hvis en offentlig erhvervsaktivitet krydssubsidieres ved hjælp af midler fra en støttet aktivitet. Krydssubsidiering af en offentlig erhvervsaktivitet kan også ske med det offentliges egne midler. Og det er helt ligegyldigt, om erhvervsaktiviteten er udskilt i en særskilt virksomhed eller ej. Boks 2.2 Eksempler på krydssubsidiering Eksempel 1 En offentlig børnehave begynder at vaske tøj for børnenes forældre. Hvis prisen for tøjvask ikke indeholder alle omkostninger, der medgår til aktiviteten, krydssubsidieres den. Det vil kunne forvride konkurrencen. Eksempel 2 En offentlig udstillingsvirksomhed indeholder aktive værksteder, hvor besøgende kan iagttage, hvordan gammelt håndværk udføres. Fra disse værksteder sælges der blandt andet keramik. Hvis prisen på keramikken ikke indeholder alle omkostninger ved fremstillingen, krydssubsidieres keramikproduktionen. Det vil kunne forvride konkurrencen. Eksempel 3 En kommune tilbyder sine ældre medborgere, at de kan købe ekstra hjemmehjælp, ud over det visiterede, hos kommunen. Hvis prisen for den ekstra hjemmehjælp ikke indeholder alle omkostninger, der medgår til aktiviteten, krydssubsidieres ydelsen. Det vil kunne forvride konkurrencen. Ikke enhver form for krydssubsidiering er omfattet af bestemmelsen. Krydssubsidieringen er kun omfattet, hvis den sker på ikke-markedsøkonomiske vilkår. Begrebet skal forstås ved at se på, hvordan en kommerciel aktør ville handle i en tilsvarende situation. Således er det fx helt normalt, at en aktivitet giver underskud i opstartsfasen. Derfor støder det ikke mod bestemmelsen, hvis der tilføres midler fra andre aktiviteter i en begrænset periode. Hvor lang denne periode må være, afhænger af aktiviteten. Det afgørende er, om en markedsøkonomisk investor ville 6

9 acceptere perioden med underskud. Fx vil en markedsøkonomisk investor formentlig kunne acceptere, at større, langsigtede projekter er underskudsgivende i 2-3 år. Ved mindre erhvervsaktivitet må man derimod kræve, at aktiviteten løber rundt inden for en væsentlig kortere tidshorisont. Det kan også være forretningsmæssigt velbegrundet at tilføre midler i forbindelse med en omlægning / restrukturering af en aktivitet. Ligeledes vil et kortvarigt og forbigående underskud på den almindelige drift pga. ændrede vilkår i markedet heller ikke betyde krydssubsidiering. Vurderingen af om krydssubsidiering sker på ikke-markedsøkonomiske vilkår kompliceres dog af, at flere aktiviteter kan have nogle fælles omkostninger fx til husleje eller personale. I praksis foretages vurderingen ved en analyse af omkostningsstrukturen, hvor det fastslås, hvilke omkostninger der knytter sig til de enkelte aktiviteter. Hvis omkostninger fra én aktivitet bæres af indtægter fra en anden, vil der være tale om krydssubsidiering. Konkurrencestyrelsen og rådet ønsker ikke at pålægge bl.a. amter og kommuner unødige administrative byrder. Der er derfor ikke krav om bestemte regnskabsstandarder el. lign. Det vigtige er, at når en erhvervsaktivitet drives i offentligt regi eller sammen med støttede aktiviteter, så skal det kunne sandsynliggøres, at indtægterne ved salget dækker alle relevante omkostninger. Alle relevante omkostninger dækker over direkte omkostninger til løn, materialer m.v., men også over de indirekte omkostninger, d.v.s. udgifter til forrentning og afskrivning af maskiner, udstyr, fast ejendom, goodwill m.v. samt en velbegrundet andel af fællesomkostninger som fx administration og husleje. Hvordan fællesomkostningerne fordeles, kan variere fra sag til sag, men fordelingen skal være velbegrundet. Det skal således tydeligt fremgå, hvilke omkostninger der er afholdt i forbindelse med fremstillingen af ydelsen, samt hvorledes omkostningerne indgår i ydelsens pris. Når alle omkostninger er medregnet i prisen, vil der som hovedregel ikke ske nogen konkurrenceforvridning. Der er flere måder at fordele omkostninger på de forskellige aktiviteter. Valget af metode afhænger af, hvordan støtten påvirker en aktivitet. I det følgende forudsættes det, at der allerede er sat en støttet hovedaktivitet i gang. Man ønsker nu at sætte endnu en aktivitet i gang med de samme og eventuelt også nogle nye faciliteter (fx personale, bygninger, materiel etc.). Hvis hovedaktiviteten ikke ville være sat i gang uden støtte, skal alle omkostninger henføres til den nye aktivitet. Således betragtes den, som om den bliver drevet helt udskilt fra hovedaktiviteten, og de fulde omkostninger til de 7

10 nødvendige faciliteter skal derfor henføres til den nye aktivitet. Denne metode kan bruges i alle situationer, og når omkostninger henføres på denne måde, vil der ikke kunne foreligge krydssubsidiering. Hvis hovedaktiviteten også ville kunne drives uden støtte, men eventuelt blot på et lavere aktivitetsniveau, kan man eventuelt vælge at fordele omkostningerne forholdsmæssigt. Hvis denne metode skal give et retvisende billede, er det nødvendigt med rimelige, objektive og gennemskuelige kriterier. De skal sikre, at man kan se, at de enkelte aktiviteter bærer de omkostninger, der svarer til det træk, de udøver på faciliteterne. Krydssubsidiering kan også forvride konkurrencen, hvis der overføres støtte til andre virksomheder end modtageren. Fx ved at den oprindelige modtager tilbyder nogle få erhvervsdrivende kunstigt billige varer eller tjenesteydelser. Hvis dette sker, kan det give anledning til konkurrenceforvridninger i forhold til kundens konkurrenter. Boks 2.3 Eksempel Et idrætscenter modtager offentlig støtte. Hvis det anvender den til at tilbyde et motionscenter en kunstigt lav husleje, vil det kunne forvride konkurrencen i forhold til andre motionscentre. I eksemplet kan man bedst undgå krydssubsidiering ved at udbyde lokalet eller sikre sig, at man kan dokumentere, at lokalerne udlejes til markedspris. 2.2 Hvad er erhvervsvirksomhed? Lovbemærkningerne slår fast, at begrebet erhvervsvirksomhed skal forstås ligesom i konkurrencelovens 2, stk. 1. Efter denne bestemmelse er der tale om erhvervsvirksomhed, hvis der foreligger en økonomisk aktivitet, der foregår i et marked for varer og tjenester. Betingelsen om, at der skal være tale om en økonomisk aktivitet, medfører ikke noget krav til hverken organisationsform eller finansieringsmåde. Desuden er det heller ikke noget krav, at virksomheden skal opnå eller skal drives med det formål at opnå en økonomisk gevinst. Offentlige erhvervsvirksomheder, der drives efter hvile-i-sig-selv-princippet, vil altså også kunne være omfattede af 11 a. 8

11 Enhver efterspørgsel efter eller udbud af varer og tjenesteydelser vil umiddelbart opfylde definitionen af et marked for varer og tjenester. Det betyder altså, at hvis fx en kommune ikke udbyder eller efterspørger disse ydelser, vil der ikke være tale om erhvervsvirksomhed, og aktiviteten falder udenfor bestemmelsen. Således vil det arbejde, som en kommunes egen gartnerafdeling udfører for kommunen, ikke være en erhvervsaktivitet, der foregår på et marked aktiviteten foregår internt i kommunen (in-house produktion). 2.3 Hvornår er støtten omfattet af loven? Konkurrencerådet kan kun gribe ind over for offentlig støtte, når følgende to betingelser begge er opfyldt: Støtten forvrider konkurrencen. Støtten er ulovlig Konkurrencerådet vurderer, om der sker en konkurrenceforvridning. Vurderingen af om støtten er lovlig det vil sige om der er hjemmel i offentlig regulering foretages af vedkommende minister eller tilsynsråd. I det følgende afsnit gennemgås det, hvornår en erhvervsaktivitet kan anses for at være konkurrenceforvridende. Dernæst gennemgås det, hvordan det vurderes, om en erhvervsaktivitet har hjemmel i den offentlige regulering eller ej Konkurrenceforvridning? Der kan ikke gives nogen entydig definition på, hvornår offentligt støttede eller udførte erhvervsaktiviteter er konkurrenceforvridende. Der kan dog peges på nogle vejledende retningslinier, som kan bruges til at vurdere de enkelte aktiviteter. I vurderingen af spørgsmålet om konkurrenceforvridning indgår især to forhold. Det ene er, om alle virksomheder på markedet på samme vilkår har adgang til at opnå den pågældende støtte eller omkostningsdækning. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil konkurrencen kunne blive forvredet mellem de virksomheder, der får støtte, og dem som ikke får. Generelt kan det siges, at jo bredere, mere objektiv og ikke-diskriminerende adgangen til støtte er, desto mere sandsynligt er det, at den ikke forvrider konkurrencen. En offentlig myndighed sikrer typisk en lige konkurrence ved at sende en opgave i udbud. Det andet forhold er, om der kan påvises en reel effekt på de berørte markeder. Overordnet kan støtte påvirke konkurrencesituationen på to måder. 9

12 For det første kan den påvirke modtagernes beslutning om at etablere sig på eller forlade et marked. Hvis støtten får virksomheder til at gå ind på markedet, kan det forringe konkurrencevilkårene for de etablerede virksomheder, der ikke får støtte. For det andet kan konkurrencen blive direkte påvirket. Det sker, hvis støtten har direkte betydning for beslutninger vedrørende produktion, kapacitet og priser, fx ved at virksomhedens produktionsomkostninger sænkes. I så fald vil den forvride konkurrencen i forhold til andre konkurrenter på markedet. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis en kommune tilbyder at udleje et butikslokale til en virksomhed til en leje, der ligger under markedslejen. Denne konkurrenceforvridning kan minimeres og måske undgås, hvis man er opmærksom på, at adgangen til at deltage i aktiviteterne skal være så generel, objektiv og ikke-diskriminerende som mulig. Således bør alle virksomheder have samme adgang til fx rådgivning eller konsulentydelser, hvis man ønsker at fremme en erhvervsaktivitet Lovlig støtte? Hvis støtte til en erhvervsaktivitet har hjemmel i offentlig regulering, kan Konkurrencerådet ikke kræve den bragt til ophør eller tilbagebetalt. Begrebet offentlig regulering omfatter love, bekendtgørelser, aktstykker, generelle budgetregler samt kommunalfuldmagten. Endvidere vil forpligtelser efter ratificerede konventioner og EF-forordninger falde ind under begrebet offentlig regulering. Det vil i givet fald også skulle undersøges, om en støtte med hjemmel i den offentlige regulering er anvendt i overensstemmelse med kriterierne for tildelingen. Det kan være naturligt, at en kommune ønsker at udvide sit udbud af tillægsydelser, fx ved at tilbyde vinduespudsning til ældre. Det vil ikke i sig selv udgøre konkurrenceforvridning. Men det vil være hensigtsmæssigt, hvis kommunen følger vejledningens principper, bl.a. om retvisende omkostningsopgørelser. Vurderingen, af om støtten til erhvervsaktiviteten har hjemmel i den offentlige regulering, vil i flere tilfælde være sammenfaldende med vurderingen af konkurrenceforvridningen. Det kommer bl.a. frem i relation til kommunalfuldmagten, der forbyder kommuner at støtte virksomheder eller enkeltpersoner, hvis det ikke sker på markedsvilkår. Konkurrencerådets vurdering af støttens konkurrencemæssige effekter vil derfor i en række tilfælde kunne indgå i ressortmyndighedens vurdering af støttens lovlighed. 10

13 3. Anmeldelse vær på den sikre side For at undgå påbud indfører den nye bestemmelse en mulighed for, at både offentlige myndigheder og modtagere af offentlig støtte kan anmelde støtten til Konkurrencerådet. Konkurrencerådet har udstedt en bekendtgørelse om anmeldelse af støtte. Som et bilag til bekendtgørelsen findes to anmeldelsesskemaer ét til den myndighed, der giver støtten, og ét til modtageren af støtte. Såfremt Konkurrencerådet finder, at støtten ikke er konkurrenceforvridende, kan rådet udtale dette i en erklæring. Når en sådan erklæring er afgivet efter anmeldelse, kan rådet ikke udstede påbud om ophør eller tilbagebetaling af støtten. 3.1 Hvem kan anmelde? Offentlige myndigheder kan anmelde støtte eller aktiviteter, som de er ansvarlige for. Det er den øverste ansvarlige myndighed i et administrativt hierarki, der kan anmelde. Således vil fx de enkelte Arbejdsformidlinger ikke kunne anmelde støtte, som de administrerer. Hvis de ønsker at få en vurdering af, om støtten er konkurrenceforvridende, må de bede det pågældende ministerium om at anmelde den. Ønsker en børnehave at sikre sig mod, at fx en ordning med tøjvask forvrider konkurrencen, vil det på tilsvarende vis være den kommunale myndighed, der må anmelde. Modtagere af offentlig støtte kan også anmelde den støtte, de modtager, idet modtagerne har risiko for at blive mødt med et tilbagebetalingskrav. 3.2 Procedure Anmeldelse skal ske på særlige skemaer: K 3 er til myndigheder, og K 4 er til modtagere. Spørgsmålene i skemaerne sikrer, at Konkurrencerådet får et grundigt indblik i, hvordan støtten virker på konkurrencen. Derfor er det vigtigt, at alle spørgsmål besvares præcist, og at den ønskede dokumentation vedlægges. Hvis anmeldelsen ikke er fuldstændig, bliver anmelderen gjort opmærksom herpå. Der vil så være mulighed for at supplere de oplysninger, man har afgivet, inden en passende frist. 11

14 3.3 Retsvirkning Hvis man er usikker på, om man risikerer at blive ramt af sanktioner, er det en god idé at sikre sig en vurdering fra Konkurrencerådet. Det sker ved, at man indsender en anmeldelse. Ved at anmelde en erhvervsstøttesag giver man Konkurrencerådet mulighed for at vurdere, om en given erhvervsaktivitet eller støtte er konkurrenceforvridende. Hvis dette ikke er tilfældet, kan Konkurrencerådet afgive en erklæring, der bekræfter, at der ikke sker konkurrenceforvridning. Når en sådan erklæring er afgivet, kan Konkurrencerådet ikke udstede påbud om ophør eller tilbagebetaling. Dermed ligger der en væsentlig sikkerhed i at søge en sådan erklæring. 12

15 4. Konkurrencerådets sanktionsmuligheder Hvis der foreligger en ulovlig, konkurrenceforvridende erhvervsstøtte, kan Konkurrencerådet udstede påbud om, at støtten skal ophøre eller tilbagebetales. Nedenfor gennemgås det, hvem der kan blive mødt med et påbud. 4.1 Påbud om ophør Påbud om ophør kan rettes til den, der har ydet eller yder støtten. Det vil sædvanligvis være den ansvarlige myndighed, hvorunder støtten hører. I visse tilfælde kan det dog også være en virksomhed, der modtager et påbud. Fx vil krydssubsidiering i en offentlig virksomhed, der er udsat for konkurrence, kunne blive betragtet som støtte med offentlige midler. Såfremt denne støtte anses for at være konkurrenceforvridende, kan virksomheden både blive mødt med påbud om ophør og tilbagebetaling. 4.2 Påbud om tilbagebetaling Konkurrencerådet kan rette påbud om tilbagebetaling af støtte til privatejede erhvervsvirksomheder, selvejende institutioner samt helt eller delvist offentligt ejede virksomheder, der drives i selskabs- eller selskabslignende form. Erhvervsministeren er bemyndiget til at fastlægge, hvornår der er tale om selskabslignende form. Det er ikke muligt at udstede påbud om tilbagebetaling over for offentlige myndigheder, der udøver erhvervsaktivitet, som ikke er særlig udskilt fra den bevilgende myndighed. Det skyldes, at de bevilgende myndigheder under alle omstændigheder vil skulle bevilge et beløb, der svarer til det beløb, der påbydes tilbagebetalt. Konkurrencerådet kan både udstede påbud om tilbagebetaling vedrørende støtte, der er ophørt, og støtte der ydes på tidspunktet for Konkurrencerådets afgørelse. Krav om tilbagebetaling forældes som udgangspunkt 5 år efter, at støtten er udbetalt. Det er således udbetalingstidspunktet, som er afgørende for beregningen af forældelsesfristen. Forældelsesfristen kan suspenderes, hvis Konkurrencerådet indleder en sag. Konkurrencerådet beregner renter fra det tidspunkt, hvor den ulovlige støtte var til støttemodtagerens rådighed, og indtil der sker tilbagebetaling. Rentens størrelse fastsættes i overensstemmelse med rentelovens regler. Erhvervsstøtte, der er gennemført før lovens ikrafttræden, er ikke omfattet af 11a. For at styrke retssikkerheden er det også vedtaget, at støtte, der er ydet 13

16 efter den 1. oktober 2000 og anmeldt inden den 1. januar 2001, ikke kan påbydes tilbagebetalt. 4.3 Bøde Undladelse af at give de oplysninger, som Konkurrencerådet kræver, kan sanktioneres med daglige eller ugentlige tvangsbøder. Konkurrencerådet kan inddrive tvangsbøderne ved udpantning. Hvis en modtager af et påbud forsætlig eller groft uagtsom undlader at efterleve påbudet, kan modtageren straffes med bøde, der pålægges af domstolene. Forældelsesfristen for bødekrav er 5 år. 4.4 Anke Konkurrencerådets afgørelse om påbud kan påklages til Konkurrenceankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Konkurrenceankenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. 14

17 5. Forholdet til EU-retten Efter EF-traktatens art. 87, stk. 1, er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Støtte, der er omfattet af EF-traktaten, skal som hovedregel anmeldes til og godkendes af Europa-Kommissionen, inden den sættes i værk. Anmeldelse til Konkurrencerådet kan ikke træde i stedet for anmeldelse til Europa-Kommissionen. EF-traktatens statsstøttebestemmelse har en række lighedstegn med bestemmelsen i 11 a. En væsentlig forskel er dog, at det efter EF-traktatens art. 87, stk. 1, er et krav, at støtten påvirker samhandelen mellem medlemslandene, mens dette ikke er et krav efter 11 a. De to bestemmelser har således hvert deres anvendelsesområde. Europa- Kommissionen er enekompetent for så vidt angår støtte, der er omfattet af EF-traktaten, mens 11 a ikke omfatter denne form for støtte. Konkurrencerådet har således ikke kompetence til at behandle hverken anmeldelser af eller klager over støtte, der er omfattet af EF-traktatens regler. 15

18 16

19 Konkurrencestyrelsen Nørregade København K Vejledning om konkurrenceforvridende støtte Tel Fax E-post Trykt udgave ISBN: Online udgave ISBN: SCHULTZ GRAFISK 2000

20 135136_omslag9.p , 11:56

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø Kommunal støtte til kulturbegivenheder v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø 2 Agenda Hvad mener vi med kulturbegivenheder? Den kommunalretlige

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*)

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål(1) at fremme en effektiv(2) samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom(3)

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9

TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9 22-06-2011 4/0120-0100-0825 /MBD PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 22. JUNI 2011 TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Regler om indtægtsdækket virksomhed

Regler om indtægtsdækket virksomhed Regler om indtægtsdækket virksomhed Indledning Centre og institutioner i Greve Kommune anvender indtægtsdækket virksomhed (IDV). IDV har til formål at skabe mulighed for indtægter ud over det budgetterede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015

Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015 Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Introduktion: mine og jeres forudsætninger Hvornår er der tale om statsstøtte? Eksempler

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere