Vejledning om konkurrenceforvridende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om konkurrenceforvridende"

Transkript

1 Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 2000

2 135136_omslag9.p , 11:56

3 Indhold 2 1 Indledning 5 2 Hvilke aktiviteter er omfattede? ÿ 2.1 Hvad er støtte? Hvad er erhvervsvirksomhed? Hvornår er støtten omfattet af loven? Konkurrenceforvridning? Lovlig støtte? 11 3 Anmeldelse - vær på den sikre side Hvem kan anmelde? Procedure Retsvirkning 13 4 Konkurrencerådets sanktionsmuligheder Påbud om ophør Påbud om tilbagebetaling Bøde Anke 15 5 Forholdet til EU-retten

4 Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 1. Indledning Den 1. oktober 2000 blev konkurrenceloven ændret. En af ændringerne var en ny bestemmelse ( 11 a), som skal medvirke til, at statens, kommuners og amters erhvervsaktiviteter sker i lige konkurrence med det private erhvervsliv. Reglen skal sikre, at såvel offentlige som private erhvervsaktiviteter ikke modtager ulovlig, konkurrenceforvridende støtte. Støtte skal forstås bredt. Støtte omfatter ikke kun de traditionelle tilfælde, hvor en aktivitet eller en virksomhed får tilskud, skatteundtagelser, garantier, afgiftslettelser eller lån på særligt favorable vilkår. Støtte omfatter også mere indirekte fordele fx hvis det offentlige udlejer eller sælger aktiver til priser, der ligger væsentligt under markedsprisen. Endvidere omfatter støtte krydssubsidiering. Det vil sige, når en aktivitet ikke fuldt ud belastes med de omkostninger, der er forbundet med at drive aktiviteten fx fordi hele eller dele af lønomkostninger, lokaleomkostninger m.v. afholdes via midler fra en anden, støttet aktivitet eller via det offentliges generelle budget. Ikke al erhvervsaktivitet, der er støttet eller udført af det offentlige, er konkurrenceforvridende. Det er således ofte et naturligt element i udviklingen af den offentlige sektor, at det offentlige deltager i erhvervsvirksomhed. Ligeledes er det naturligt og hensigtsmæssigt, at der sker et øget samspil mellem det offentliges og det privates aktiviteter. Endelig er det nødvendigt, at der på en række områder ydes støtte. Dette hindrer bestemmelsen ikke, hvis det blot sker på en måde, der er rimelig i forhold til de øvrige aktører på markedet. Det kan fx være hensigtsmæssigt, hvis kommuner tilbyder tillægsydelser til ældre eller børn oven i de ydelser, disse grupper i forvejen modtager. Eksempler kan være, at hjemmehjælperen hjælper med at afholde en familiefest, eller at børnehaven vasker børnenes tøj. I sådanne tilfælde kræver en lige offentlig-privat konkurrence i forhold til diner-transportable firmaet eller vaskeriet i nærheden, at brugerne betaler de fulde omkostninger ved tillægsydelsen, eller med andre ord at denne ikke modtager konkurrenceforvridende støtte. Formålet med denne vejledning er at give ministerier, kommuner, amter og offentlige institutioner samt private støttemodtagere mulighed for selv at vurdere, om en given aktivitet er i strid med loven. Det er vigtigt, fordi Konkur- 2

5 rencerådet kan kræve, at støtte i strid med loven skal bringes til ophør, ligesom støttemodtageren kan blive pålagt at tilbagebetale støtten. Det er også vigtigt, fordi der de senere år har været et stigende antal klager over konkurrenceforvridning på grund af offentlig erhvervsaktivitet eller støtte. Det er derfor også sigtet med denne vejledning at give staten, kommuner og amter mulighed for på forhånd at tilrettelægge en erhvervsaktivitet eller en støtte på en sådan måde, at risikoen for klager minimeres. Dette vil i sig selv kunne skabe et bedre erhvervsklima og medvirke til et godt samspil mellem det offentlige og det private. Såvel myndigheder som støttemodtagere kan sikre sig mod indgreb fra Konkurrencerådet. Det sker ved at anmelde erhvervsaktiviteten eller støtten til rådet, der så vurderer, om der sker en konkurrenceforvridning. Hvis det ikke er tilfældet, fastslår rådet dette i en erklæring. Herefter er der sikkerhed for, at rådet ikke kan gribe ind. Vejledningen indeholder en række praktiske eksempler, der illustrerer, hvad man skal være opmærksom på. Giver vejledningen ikke svar på alle de spørgsmål, der opstår ved tilrettelæggelse af en offentlig erhvervsaktivitet eller ved udformningen af en støtteordning, er man naturligvis velkommen til at kontakte Konkurrencestyrelsen. For det første skal det vurderes, om en given aktivitet eller støtte overhovedet er omfattet af bestemmelsen. Hvad forstås ved begrebet støtte? Hvornår er støtten konkurrenceforvridende? Og hvornår er støtten lovlig? Afsnit 2 indeholder retningslinier for, hvornår en given aktivitet vil være omfattet af de nye regler. Retningslinierne er illustreret med eksempler. I afsnit 3 omtales mulighederne for og procedurerne ved anmeldelse af støtte til Konkurrencerådet. Konsekvenserne ved overtrædelse af bestemmelsen gennemgås i afsnit 4. Herunder omtales Konkurrencerådets mulighed for at udstede påbud om ophør eller tilbagebetaling af støtte samt reglerne om bøde og anke. Endelig beskrives forholdet mellem den nye bestemmelse og EU s statsstøtteregler i afsnit 5. 3

6 Boks 1.1 Konkurrencelovens 11 a Stk. 1. Konkurrencerådet kan udstede påbud om, at støtte, der er ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed, skal bringes til ophør eller skal tilbagebetales. Stk. 2. Påbud efter stk. 1 kan udstedes, når støtten 1) direkte eller indirekte har til formål eller til følge at forvride konkurrencen og 2) ikke er lovlig i henhold til offentlig regulering. Stk. 3. Afgørelse af, om ydet støtte er lovlig i henhold til offentlig regulering, træffes af vedkommende minister, henholdsvis af det pågældende tilsynsråd, medmindre andet følger af anden lovgivning. Stk. 4. Påbud efter stk. 1 om tilbagebetaling af støtte kan rettes til private erhvervsvirksomheder, selvejende institutioner samt helt eller delvis offentligt ejede virksomheder, der drives i selskabsform. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at påbud efter stk. 1 om tilbagebetaling af støtte også kan rettes til nærmere bestemte helt eller delvis offentligt ejede virksomheder, der drives i selskabslignende form. Stk. 5. Konkurrencerådets beføjelser efter stk. 1 til at påbyde offentlig støtte tilbagebetalt forældes 5 år efter, at støtten er udbetalt. Konkurrencerådet fastsætter renter i forbindelse med tilbagebetaling efter stk. 1 efter rentelovens regler herom, herunder at forrentningen kan ske fra udbetalingen af den konkurrenceforvridende støtte. Stk. 6. Konkurrencerådet kan efter anmeldelse erklære, at offentlig støtte efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til, ikke er omfattet af stk. 2, nr. 1, og at der derfor ikke er grundlag for at udstede påbud i medfør af stk. 1. Rådet kan fastsætte nærmere regler om anmeldelse, herunder om brug af særlige anmeldelsesskemaer. 4

7 2. Hvilke aktiviteter er omfattede? Bestemmelsen skal sikre, at offentlige støtteordninger samt anden offentlig involvering i erhvervsaktivitet ikke forvrider konkurrencen. 2.1 Hvad er støtte? Støttebegrebet omfatter enhver form for hel eller delvis offentlig omkostningsdækning, der er ydet med offentlige midler. Det omfatter altså ikke alene direkte kontante tilskud, men også indirekte støtte i form af skatteundtagelser, garantier og afgiftslettelser. Det omfatter endvidere lån, udlejning samt køb eller salg på mere fordelagtige vilkår end sædvanlige markedsvilkår. Det er altså uden betydning, om aktiviteten eller virksomheden støttes via en pengeoverførsel, eller om det sker ved at den måske utilsigtet opnår visse økonomiske fordele. Støttens formål har heller ikke nogen betydning. Det afgørende er effekten på støttemodtagerens økonomiske stilling. Begrebet offentlige midler skal forstås bredt. Det omfatter midler fra såvel staten som andre offentlige myndigheder. Som offentlige midler betragtes også midler fra fonde og institutioner, såfremt det er en offentlig myndighed, der har udpeget denne fond eller institution til at administrere støtten. Dette gælder også, hvor midlerne stammer fra private virksomheder, der i henhold til offentlig regulering er forpligtede til at yde bidrag til fonden. Endvidere kan fx overførsel af midler internt i en offentlig virksomhed fra en aktivitet til en anden også betragtes som støtte med offentlige midler (se nedenfor om krydssubsidiering). Boks 2.1 Eksempler på økonomiske fordele En virksomhed køber offentligt ejet jord til en pris, der ligger under markedsprisen. Til brug for en erhvervsmæssig aktivitet lejes materialer eller bygninger af det offentlige til en pris, der ligger under markedsprisen. En virksomhed modtager konsulentbistand betalt af offentlige midler. En erhvervsmæssig aktivitet finansieres ved banklån på vilkår, som virksomheden kun kan opnå, fordi det offentlige garanterer for lånet. 5

8 Krydssubsidiering kan også være omfattet af bestemmelsen. Ved krydssubsidiering forstås generelt, at der overføres økonomiske midler eller aktiver fra et marked til andre markeder eller fra en aktivitet til andre aktiviteter. Hvis en privat virksomhed krydssubsidierer en aktivitet med midler fra en offentligt støttet aktivitet, vil det falde ind under bestemmelsen. Det samme vil være tilfældet, hvis en offentlig erhvervsaktivitet krydssubsidieres ved hjælp af midler fra en støttet aktivitet. Krydssubsidiering af en offentlig erhvervsaktivitet kan også ske med det offentliges egne midler. Og det er helt ligegyldigt, om erhvervsaktiviteten er udskilt i en særskilt virksomhed eller ej. Boks 2.2 Eksempler på krydssubsidiering Eksempel 1 En offentlig børnehave begynder at vaske tøj for børnenes forældre. Hvis prisen for tøjvask ikke indeholder alle omkostninger, der medgår til aktiviteten, krydssubsidieres den. Det vil kunne forvride konkurrencen. Eksempel 2 En offentlig udstillingsvirksomhed indeholder aktive værksteder, hvor besøgende kan iagttage, hvordan gammelt håndværk udføres. Fra disse værksteder sælges der blandt andet keramik. Hvis prisen på keramikken ikke indeholder alle omkostninger ved fremstillingen, krydssubsidieres keramikproduktionen. Det vil kunne forvride konkurrencen. Eksempel 3 En kommune tilbyder sine ældre medborgere, at de kan købe ekstra hjemmehjælp, ud over det visiterede, hos kommunen. Hvis prisen for den ekstra hjemmehjælp ikke indeholder alle omkostninger, der medgår til aktiviteten, krydssubsidieres ydelsen. Det vil kunne forvride konkurrencen. Ikke enhver form for krydssubsidiering er omfattet af bestemmelsen. Krydssubsidieringen er kun omfattet, hvis den sker på ikke-markedsøkonomiske vilkår. Begrebet skal forstås ved at se på, hvordan en kommerciel aktør ville handle i en tilsvarende situation. Således er det fx helt normalt, at en aktivitet giver underskud i opstartsfasen. Derfor støder det ikke mod bestemmelsen, hvis der tilføres midler fra andre aktiviteter i en begrænset periode. Hvor lang denne periode må være, afhænger af aktiviteten. Det afgørende er, om en markedsøkonomisk investor ville 6

9 acceptere perioden med underskud. Fx vil en markedsøkonomisk investor formentlig kunne acceptere, at større, langsigtede projekter er underskudsgivende i 2-3 år. Ved mindre erhvervsaktivitet må man derimod kræve, at aktiviteten løber rundt inden for en væsentlig kortere tidshorisont. Det kan også være forretningsmæssigt velbegrundet at tilføre midler i forbindelse med en omlægning / restrukturering af en aktivitet. Ligeledes vil et kortvarigt og forbigående underskud på den almindelige drift pga. ændrede vilkår i markedet heller ikke betyde krydssubsidiering. Vurderingen af om krydssubsidiering sker på ikke-markedsøkonomiske vilkår kompliceres dog af, at flere aktiviteter kan have nogle fælles omkostninger fx til husleje eller personale. I praksis foretages vurderingen ved en analyse af omkostningsstrukturen, hvor det fastslås, hvilke omkostninger der knytter sig til de enkelte aktiviteter. Hvis omkostninger fra én aktivitet bæres af indtægter fra en anden, vil der være tale om krydssubsidiering. Konkurrencestyrelsen og rådet ønsker ikke at pålægge bl.a. amter og kommuner unødige administrative byrder. Der er derfor ikke krav om bestemte regnskabsstandarder el. lign. Det vigtige er, at når en erhvervsaktivitet drives i offentligt regi eller sammen med støttede aktiviteter, så skal det kunne sandsynliggøres, at indtægterne ved salget dækker alle relevante omkostninger. Alle relevante omkostninger dækker over direkte omkostninger til løn, materialer m.v., men også over de indirekte omkostninger, d.v.s. udgifter til forrentning og afskrivning af maskiner, udstyr, fast ejendom, goodwill m.v. samt en velbegrundet andel af fællesomkostninger som fx administration og husleje. Hvordan fællesomkostningerne fordeles, kan variere fra sag til sag, men fordelingen skal være velbegrundet. Det skal således tydeligt fremgå, hvilke omkostninger der er afholdt i forbindelse med fremstillingen af ydelsen, samt hvorledes omkostningerne indgår i ydelsens pris. Når alle omkostninger er medregnet i prisen, vil der som hovedregel ikke ske nogen konkurrenceforvridning. Der er flere måder at fordele omkostninger på de forskellige aktiviteter. Valget af metode afhænger af, hvordan støtten påvirker en aktivitet. I det følgende forudsættes det, at der allerede er sat en støttet hovedaktivitet i gang. Man ønsker nu at sætte endnu en aktivitet i gang med de samme og eventuelt også nogle nye faciliteter (fx personale, bygninger, materiel etc.). Hvis hovedaktiviteten ikke ville være sat i gang uden støtte, skal alle omkostninger henføres til den nye aktivitet. Således betragtes den, som om den bliver drevet helt udskilt fra hovedaktiviteten, og de fulde omkostninger til de 7

10 nødvendige faciliteter skal derfor henføres til den nye aktivitet. Denne metode kan bruges i alle situationer, og når omkostninger henføres på denne måde, vil der ikke kunne foreligge krydssubsidiering. Hvis hovedaktiviteten også ville kunne drives uden støtte, men eventuelt blot på et lavere aktivitetsniveau, kan man eventuelt vælge at fordele omkostningerne forholdsmæssigt. Hvis denne metode skal give et retvisende billede, er det nødvendigt med rimelige, objektive og gennemskuelige kriterier. De skal sikre, at man kan se, at de enkelte aktiviteter bærer de omkostninger, der svarer til det træk, de udøver på faciliteterne. Krydssubsidiering kan også forvride konkurrencen, hvis der overføres støtte til andre virksomheder end modtageren. Fx ved at den oprindelige modtager tilbyder nogle få erhvervsdrivende kunstigt billige varer eller tjenesteydelser. Hvis dette sker, kan det give anledning til konkurrenceforvridninger i forhold til kundens konkurrenter. Boks 2.3 Eksempel Et idrætscenter modtager offentlig støtte. Hvis det anvender den til at tilbyde et motionscenter en kunstigt lav husleje, vil det kunne forvride konkurrencen i forhold til andre motionscentre. I eksemplet kan man bedst undgå krydssubsidiering ved at udbyde lokalet eller sikre sig, at man kan dokumentere, at lokalerne udlejes til markedspris. 2.2 Hvad er erhvervsvirksomhed? Lovbemærkningerne slår fast, at begrebet erhvervsvirksomhed skal forstås ligesom i konkurrencelovens 2, stk. 1. Efter denne bestemmelse er der tale om erhvervsvirksomhed, hvis der foreligger en økonomisk aktivitet, der foregår i et marked for varer og tjenester. Betingelsen om, at der skal være tale om en økonomisk aktivitet, medfører ikke noget krav til hverken organisationsform eller finansieringsmåde. Desuden er det heller ikke noget krav, at virksomheden skal opnå eller skal drives med det formål at opnå en økonomisk gevinst. Offentlige erhvervsvirksomheder, der drives efter hvile-i-sig-selv-princippet, vil altså også kunne være omfattede af 11 a. 8

11 Enhver efterspørgsel efter eller udbud af varer og tjenesteydelser vil umiddelbart opfylde definitionen af et marked for varer og tjenester. Det betyder altså, at hvis fx en kommune ikke udbyder eller efterspørger disse ydelser, vil der ikke være tale om erhvervsvirksomhed, og aktiviteten falder udenfor bestemmelsen. Således vil det arbejde, som en kommunes egen gartnerafdeling udfører for kommunen, ikke være en erhvervsaktivitet, der foregår på et marked aktiviteten foregår internt i kommunen (in-house produktion). 2.3 Hvornår er støtten omfattet af loven? Konkurrencerådet kan kun gribe ind over for offentlig støtte, når følgende to betingelser begge er opfyldt: Støtten forvrider konkurrencen. Støtten er ulovlig Konkurrencerådet vurderer, om der sker en konkurrenceforvridning. Vurderingen af om støtten er lovlig det vil sige om der er hjemmel i offentlig regulering foretages af vedkommende minister eller tilsynsråd. I det følgende afsnit gennemgås det, hvornår en erhvervsaktivitet kan anses for at være konkurrenceforvridende. Dernæst gennemgås det, hvordan det vurderes, om en erhvervsaktivitet har hjemmel i den offentlige regulering eller ej Konkurrenceforvridning? Der kan ikke gives nogen entydig definition på, hvornår offentligt støttede eller udførte erhvervsaktiviteter er konkurrenceforvridende. Der kan dog peges på nogle vejledende retningslinier, som kan bruges til at vurdere de enkelte aktiviteter. I vurderingen af spørgsmålet om konkurrenceforvridning indgår især to forhold. Det ene er, om alle virksomheder på markedet på samme vilkår har adgang til at opnå den pågældende støtte eller omkostningsdækning. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil konkurrencen kunne blive forvredet mellem de virksomheder, der får støtte, og dem som ikke får. Generelt kan det siges, at jo bredere, mere objektiv og ikke-diskriminerende adgangen til støtte er, desto mere sandsynligt er det, at den ikke forvrider konkurrencen. En offentlig myndighed sikrer typisk en lige konkurrence ved at sende en opgave i udbud. Det andet forhold er, om der kan påvises en reel effekt på de berørte markeder. Overordnet kan støtte påvirke konkurrencesituationen på to måder. 9

12 For det første kan den påvirke modtagernes beslutning om at etablere sig på eller forlade et marked. Hvis støtten får virksomheder til at gå ind på markedet, kan det forringe konkurrencevilkårene for de etablerede virksomheder, der ikke får støtte. For det andet kan konkurrencen blive direkte påvirket. Det sker, hvis støtten har direkte betydning for beslutninger vedrørende produktion, kapacitet og priser, fx ved at virksomhedens produktionsomkostninger sænkes. I så fald vil den forvride konkurrencen i forhold til andre konkurrenter på markedet. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis en kommune tilbyder at udleje et butikslokale til en virksomhed til en leje, der ligger under markedslejen. Denne konkurrenceforvridning kan minimeres og måske undgås, hvis man er opmærksom på, at adgangen til at deltage i aktiviteterne skal være så generel, objektiv og ikke-diskriminerende som mulig. Således bør alle virksomheder have samme adgang til fx rådgivning eller konsulentydelser, hvis man ønsker at fremme en erhvervsaktivitet Lovlig støtte? Hvis støtte til en erhvervsaktivitet har hjemmel i offentlig regulering, kan Konkurrencerådet ikke kræve den bragt til ophør eller tilbagebetalt. Begrebet offentlig regulering omfatter love, bekendtgørelser, aktstykker, generelle budgetregler samt kommunalfuldmagten. Endvidere vil forpligtelser efter ratificerede konventioner og EF-forordninger falde ind under begrebet offentlig regulering. Det vil i givet fald også skulle undersøges, om en støtte med hjemmel i den offentlige regulering er anvendt i overensstemmelse med kriterierne for tildelingen. Det kan være naturligt, at en kommune ønsker at udvide sit udbud af tillægsydelser, fx ved at tilbyde vinduespudsning til ældre. Det vil ikke i sig selv udgøre konkurrenceforvridning. Men det vil være hensigtsmæssigt, hvis kommunen følger vejledningens principper, bl.a. om retvisende omkostningsopgørelser. Vurderingen, af om støtten til erhvervsaktiviteten har hjemmel i den offentlige regulering, vil i flere tilfælde være sammenfaldende med vurderingen af konkurrenceforvridningen. Det kommer bl.a. frem i relation til kommunalfuldmagten, der forbyder kommuner at støtte virksomheder eller enkeltpersoner, hvis det ikke sker på markedsvilkår. Konkurrencerådets vurdering af støttens konkurrencemæssige effekter vil derfor i en række tilfælde kunne indgå i ressortmyndighedens vurdering af støttens lovlighed. 10

13 3. Anmeldelse vær på den sikre side For at undgå påbud indfører den nye bestemmelse en mulighed for, at både offentlige myndigheder og modtagere af offentlig støtte kan anmelde støtten til Konkurrencerådet. Konkurrencerådet har udstedt en bekendtgørelse om anmeldelse af støtte. Som et bilag til bekendtgørelsen findes to anmeldelsesskemaer ét til den myndighed, der giver støtten, og ét til modtageren af støtte. Såfremt Konkurrencerådet finder, at støtten ikke er konkurrenceforvridende, kan rådet udtale dette i en erklæring. Når en sådan erklæring er afgivet efter anmeldelse, kan rådet ikke udstede påbud om ophør eller tilbagebetaling af støtten. 3.1 Hvem kan anmelde? Offentlige myndigheder kan anmelde støtte eller aktiviteter, som de er ansvarlige for. Det er den øverste ansvarlige myndighed i et administrativt hierarki, der kan anmelde. Således vil fx de enkelte Arbejdsformidlinger ikke kunne anmelde støtte, som de administrerer. Hvis de ønsker at få en vurdering af, om støtten er konkurrenceforvridende, må de bede det pågældende ministerium om at anmelde den. Ønsker en børnehave at sikre sig mod, at fx en ordning med tøjvask forvrider konkurrencen, vil det på tilsvarende vis være den kommunale myndighed, der må anmelde. Modtagere af offentlig støtte kan også anmelde den støtte, de modtager, idet modtagerne har risiko for at blive mødt med et tilbagebetalingskrav. 3.2 Procedure Anmeldelse skal ske på særlige skemaer: K 3 er til myndigheder, og K 4 er til modtagere. Spørgsmålene i skemaerne sikrer, at Konkurrencerådet får et grundigt indblik i, hvordan støtten virker på konkurrencen. Derfor er det vigtigt, at alle spørgsmål besvares præcist, og at den ønskede dokumentation vedlægges. Hvis anmeldelsen ikke er fuldstændig, bliver anmelderen gjort opmærksom herpå. Der vil så være mulighed for at supplere de oplysninger, man har afgivet, inden en passende frist. 11

14 3.3 Retsvirkning Hvis man er usikker på, om man risikerer at blive ramt af sanktioner, er det en god idé at sikre sig en vurdering fra Konkurrencerådet. Det sker ved, at man indsender en anmeldelse. Ved at anmelde en erhvervsstøttesag giver man Konkurrencerådet mulighed for at vurdere, om en given erhvervsaktivitet eller støtte er konkurrenceforvridende. Hvis dette ikke er tilfældet, kan Konkurrencerådet afgive en erklæring, der bekræfter, at der ikke sker konkurrenceforvridning. Når en sådan erklæring er afgivet, kan Konkurrencerådet ikke udstede påbud om ophør eller tilbagebetaling. Dermed ligger der en væsentlig sikkerhed i at søge en sådan erklæring. 12

15 4. Konkurrencerådets sanktionsmuligheder Hvis der foreligger en ulovlig, konkurrenceforvridende erhvervsstøtte, kan Konkurrencerådet udstede påbud om, at støtten skal ophøre eller tilbagebetales. Nedenfor gennemgås det, hvem der kan blive mødt med et påbud. 4.1 Påbud om ophør Påbud om ophør kan rettes til den, der har ydet eller yder støtten. Det vil sædvanligvis være den ansvarlige myndighed, hvorunder støtten hører. I visse tilfælde kan det dog også være en virksomhed, der modtager et påbud. Fx vil krydssubsidiering i en offentlig virksomhed, der er udsat for konkurrence, kunne blive betragtet som støtte med offentlige midler. Såfremt denne støtte anses for at være konkurrenceforvridende, kan virksomheden både blive mødt med påbud om ophør og tilbagebetaling. 4.2 Påbud om tilbagebetaling Konkurrencerådet kan rette påbud om tilbagebetaling af støtte til privatejede erhvervsvirksomheder, selvejende institutioner samt helt eller delvist offentligt ejede virksomheder, der drives i selskabs- eller selskabslignende form. Erhvervsministeren er bemyndiget til at fastlægge, hvornår der er tale om selskabslignende form. Det er ikke muligt at udstede påbud om tilbagebetaling over for offentlige myndigheder, der udøver erhvervsaktivitet, som ikke er særlig udskilt fra den bevilgende myndighed. Det skyldes, at de bevilgende myndigheder under alle omstændigheder vil skulle bevilge et beløb, der svarer til det beløb, der påbydes tilbagebetalt. Konkurrencerådet kan både udstede påbud om tilbagebetaling vedrørende støtte, der er ophørt, og støtte der ydes på tidspunktet for Konkurrencerådets afgørelse. Krav om tilbagebetaling forældes som udgangspunkt 5 år efter, at støtten er udbetalt. Det er således udbetalingstidspunktet, som er afgørende for beregningen af forældelsesfristen. Forældelsesfristen kan suspenderes, hvis Konkurrencerådet indleder en sag. Konkurrencerådet beregner renter fra det tidspunkt, hvor den ulovlige støtte var til støttemodtagerens rådighed, og indtil der sker tilbagebetaling. Rentens størrelse fastsættes i overensstemmelse med rentelovens regler. Erhvervsstøtte, der er gennemført før lovens ikrafttræden, er ikke omfattet af 11a. For at styrke retssikkerheden er det også vedtaget, at støtte, der er ydet 13

16 efter den 1. oktober 2000 og anmeldt inden den 1. januar 2001, ikke kan påbydes tilbagebetalt. 4.3 Bøde Undladelse af at give de oplysninger, som Konkurrencerådet kræver, kan sanktioneres med daglige eller ugentlige tvangsbøder. Konkurrencerådet kan inddrive tvangsbøderne ved udpantning. Hvis en modtager af et påbud forsætlig eller groft uagtsom undlader at efterleve påbudet, kan modtageren straffes med bøde, der pålægges af domstolene. Forældelsesfristen for bødekrav er 5 år. 4.4 Anke Konkurrencerådets afgørelse om påbud kan påklages til Konkurrenceankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Konkurrenceankenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. 14

17 5. Forholdet til EU-retten Efter EF-traktatens art. 87, stk. 1, er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Støtte, der er omfattet af EF-traktaten, skal som hovedregel anmeldes til og godkendes af Europa-Kommissionen, inden den sættes i værk. Anmeldelse til Konkurrencerådet kan ikke træde i stedet for anmeldelse til Europa-Kommissionen. EF-traktatens statsstøttebestemmelse har en række lighedstegn med bestemmelsen i 11 a. En væsentlig forskel er dog, at det efter EF-traktatens art. 87, stk. 1, er et krav, at støtten påvirker samhandelen mellem medlemslandene, mens dette ikke er et krav efter 11 a. De to bestemmelser har således hvert deres anvendelsesområde. Europa- Kommissionen er enekompetent for så vidt angår støtte, der er omfattet af EF-traktaten, mens 11 a ikke omfatter denne form for støtte. Konkurrencerådet har således ikke kompetence til at behandle hverken anmeldelser af eller klager over støtte, der er omfattet af EF-traktatens regler. 15

18 16

19 Konkurrencestyrelsen Nørregade København K Vejledning om konkurrenceforvridende støtte Tel Fax E-post Trykt udgave ISBN: Online udgave ISBN: SCHULTZ GRAFISK 2000

20 135136_omslag9.p , 11:56

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Rapport om konkurrencebegrænsende erhvervsstøtte

Rapport om konkurrencebegrænsende erhvervsstøtte Rapport om konkurrencebegrænsende erhvervsstøtte Tværministerielt udvalg om forbud mod konkurrencebegrænsende erhvervsstøtte Endelig udgave 2000 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Resumé og konklusioner

Læs mere

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer -------csrtj ' ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff Dato: 13. februar 2013 Sag: ITE-12/06601-5 Vejledende udtalelse om opstilling

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER

KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER FONDSKONFERENCEN 2017, AARHUS Tommi Hjelmdal Ahrenholt (Advokat, partner) KOMMUNER OG SELVEJENDE INSTITUTIONER HVORFOR SELVEJENDE INSTITUTIONER? Historie

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere. 2. 1) Loven

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø Kommunal støtte til kulturbegivenheder v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø 2 Agenda Hvad mener vi med kulturbegivenheder? Den kommunalretlige

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE KASPER ULLERUP BACH KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE Samspillet mellem EU s statsstøtteregler og konkurrencelovens 11 a JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkurrencerådets kontrol

Læs mere

RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS

RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 BILAG 1 J.nr. 173339 RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS STATSSTØTTERETLIG VURDERING 1. STATSSTØTTEREGLERNE

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner. Anvendelsesområde

Anvendelsesområde og definitioner. Anvendelsesområde Forslag til bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers områder og opkrævning af betalinger herfor I medfør af 57 a, stk. 5 og 6 og 149, stk. 10 i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 62 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/01062 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om den

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers områder og opkrævning af betalinger herfor

Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers områder og opkrævning af betalinger herfor BEK nr 551 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, TS31200-162 Senere

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) LOV nr 492 af 12/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-8800-0020 Senere

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 72 Offentligt 16. november 2015 Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget)

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*)

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål(1) at fremme en effektiv(2) samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom(3)

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9

TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9 22-06-2011 4/0120-0100-0825 /MBD PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 22. JUNI 2011 TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses

Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 175 - Bilag 4,L 176 - Bilag 4 Offentligt Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses * betydning af præambel og formål i artikel 1 * betydning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden

Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden LBK nr 19 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000022 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/02842

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

NOTAT KOMMUNALE GARANTIER

NOTAT KOMMUNALE GARANTIER Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 170625 10. marts 2016 NOTAT KOMMUNALE GARANTIER BEHANDLING AF GARANTIER EFTER STATSTØTTEREGLERNE

Læs mere

Garantiprovision i kommunalretlig belysning

Garantiprovision i kommunalretlig belysning Garantiprovision i kommunalretlig belysning Lisa Christensen, cand.jur., Videnskabelig assistent Bent Ole Gram Mortensen, Professor, cand.jur., Ph.D. Syddansk Universitet, Juridisk Institut 12. april 2016

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film 2013/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

2018 Udgivet den 17. januar januar Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven

2018 Udgivet den 17. januar januar Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven Lovtidende A 2018 Udgivet den 17. januar 2018 16. januar 2018. Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven Herved bekendtgøres konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2018. 1) Kapitel

Læs mere