Subprimekrisen i Usa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Subprimekrisen i Usa"

Transkript

1 H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår Opgaveløser: Christian Riis-Nielsen Vejleder: Jens Lunde Opgave nr. 49 Subprimekrisen i Usa Handelshøjskolen i København, 4. maj 2009

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Metode... 4 Opgavens struktur... 5 Opgavens opbygning... 6 Afgrænsning... 7 Kapitel Boligprisudvikling i USA... 8 Indkomstudvikling... 9 Opsummering Renteudvikling i USA fra Udvikling i den 30-årige faste rente i USA fra Udvikling i den korte 3 måneders pengemarkedsrente i USA fra Opsummering Udvikling i antallet af boligejere Private boligejeres gældsbyrder Opsummering Delkonklusion Kapitel Låneformidling i USA Delkonklusion Dansk Realkredit og Amerikansk låneformidling Dansk Realkredit Danske og Amerikanske lånesystem Securitisation Delkonklusion Afledte finansielle instrumenter Trancher-kreditobligationer Ratingbureauer Mortgage Backed Securitues (MBS) & Agency Bonds Asset Backed Securities (ABS) Collateralised debt Obligation (CDO) Structured Investment/Purpose Vehicles (SIV/SPV) Credit Default Swaps (CDS) Delkonklusion Kapitel Hvornår er der tale om en krise? Finansielle kriser eller Pseudokriser Manias, Panics & Crashes Opsummering

3 Eksistensen af en prisboble Lunde/Shiller s boblekriterier Charles Kindlebergers tre boblestadier Opsummering Adfærd Opsummering Globaliseringens rolle Opsummering Delkonklusion Kapitel Subprimekrisens fire faser Boligboblekrise Opsummering Likviditetskrise Opsummering Bankkrise Opsummering Følgevirkninger af subprimekrisen Opsummering Delkonklusion Konklusion Perspektivering Litteratur Bøger Artikler Internetsider Definitioner/Forkortelser

4 Indledning I efteråret 2008 udviklede den kreditkrise, der var opstået mindre end et år før, sig til Wall Street's største krise siden Den Store Depression i1930 erne. Flere hundrede milliarder i subprimerelaterede investeringer blev med et betragtet som dårlige investeringer. Mægtige investeringsbanker, der engang regerede kapitalismens højborg, Wall Street smuldrede eller genopfandt sig selv som kedsommelige kommercielle banker. Nationens største forsikringsselskab AIG og flere store investeringsbanker blev reddet af den amerikanske regering på grund af omfattende likviditetsproblemer. Kreditkanalerne, der via bankerne var centralnerven i det globale finansielle system, var blevet trange og afskar afgørende midler til forbrugere og store som små virksomheder. Årsagen til denne krise skal findes i pengepolitiske tiltag i perioden frem til 2007, og i høj grad adfærden blandt centrale aktører på de finansielle markeder. Den amerikanske regering har sat omfattende initiativer i gang, som svar på krisen. Dette omfatter blandt andet kunstigt lave renteniveauer og i 2008 vedtog den amerikanske regering en 700 mia. USD redningsplan med henblik på at berolige markedet og få likviditeten til at flyde igen. I stedet begyndte krisen at sprede sig til Europa og til nye markeder, hvor regeringer forsøgte at støtte banker, udvide garantier for kontante indlån og blive enige om en koordineret reaktion. Der mangler i høj grad optimisme på de globale finansielle markeder for skabe finansiel stabilitet igen, og for at komme ud af den lavkonjunktur og recession som har spredt sig til hele verden. USA har sat mange initiativer i gang for at sætte gang i den økonomiske vækst, ikke mindst med valget af en ny præsident, som befolkningen i USA har meget høje forventninger til. Mange ser Barack Obama, som den mand der skal redde USA ud af den økonomiske krise. USA må dog også forholde sig til, at de måske ikke længere er verdens største økonomiske supermagt og mange lande, inklusiv Kina, mener at USA er skyld i den globale økonomiske krise, som verden befinder sig i på nuværende tidspunkt. Problemformulering Subprimekrisen begyndte i 2007 i USA, hvor mange familier måtte gå fra hus og hjem, og der kom en dyb mistillid til verdens finansielle markeder. Frem til år 2007 var en kraftig liberalisering og stor innovation af nye boligfinansieringsprodukter på de finansielle markeder en realitet. Dette medførte nye muligheder for låneudbydere og kraftigt stigende boligpriser. Denne udvikling resulterer i følgende spørgsmål, som søges besvaret i denne opgave: 3

5 Hvilke væsentlige faktorer forårsagede subprimekrisen i USA i 2007, og hvilke faser kan krisen inddeles i med henblik på identificering af de følger krisen har medført frem til i dag? Dette ønskes besvaret ved hjælp af følgende underspørgsmål: - Hvilke essentielle tegn var der på en prisboble i årene frem til subprimekrisen i 2007? - Hvordan var subprimekrisen et resultat af irrationel adfærd blandt private låntagere og långivere i USA? - Hvorledes var manglen på gennemsigtighed og kompleksiteten i nye finansielle instrumenter medvirkende årsag til subprimekrisen? - Hvilke faser kan subprimekrisen inddeles i? Metode I dette afsnit vil jeg kort redegøre for valget at teori i hovedopgaven, samt den metodiske fremgangsmåde og strukturen i opgaven. Jeg vil argumentere for valget af den teoretiske ramme, og de konsekvenser dette har for opgavens teoretiske sammensætning og opbygning. Opgavens tilgang og formål vil bære præg af at være problemidentificerende og indeholde en diagnosticerende undersøgelse (Andersen, I). Jeg vil identificere forhold i den amerikanske økonomi frem til subprimekrisen og redegøre for konkrete låne- og investeringsmuligheder på de finansielle markeder. Yderligere vil jeg inddrage forskellige teoretikers synspunkt og afslutningsvis foretage en analyse og diskussion af subprimekrisens fire faser. Jeg ønsker ikke at komme med forslag til løsning eller afhjælpning af eventuelle problemstillinger, men derimod at frembringe interessante spørgsmål eller problemstillinger til en nærmere undersøgelse i fremtiden. Den diagnosticerende undersøgelse har til formål, at analysere på øvrige forhold i forbindelse med subprimekrisen, og herigennem synliggøre de afledte effekter heraf. Opgavens opbygning, og samspillet mellem valget af teori er afgørende for opgavens senere analyse og fortolkning. Valget af teori og den teoretiske sammensætning har været styrende for opgavens 4

6 problemformulering, analyse og konklusioner. Teorien består af nogle ræsonnementer, som ligger til grund for opgavens fokus og behandling af problemformuleringen. Herved danner teorien fundamentet for analysen og spiller en vigtig rolle i relation til opgavens argumentation. Teorien er derfor anvendt som ramme for behandling af subprimekrisens fire faser. (Andersen, I). Den grundlæggende teoridiskussion i opgaven tager udgangspunkt i udviklingen på det amerikanske boligmarked og de øvrige finansielle markeder herunder behandling af de grundlæggende forskelle i låneformidlingsprocessen og afledte finansielle instrumenter. For at retfærdiggøre teorivalget er der erkendt alternative påstande og viden herom, hvorfor kapitel 3 behandler en diskussion af forskellige teoretikers syn på eksistensen af prisbobler og kriser. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i netop disse teoretikere, da de repræsenterer to forskellige grene af fundamental økonomisk teori. Valget af teori i opgaven og den metodiske fremgangsmåde er taget ud fra ovenstående forudsætninger, hvilket er i overensstemmelse med opgavens struktur, som vil blive nærmere behandlet nedenfor. Strukturen underbygger valget af den teoretiske ramme og sammensætningen, som ligger til grund for den senere diskussion og analyse. Opgavens struktur I dette afsnit vil jeg kort skitsere hovedopgavens struktur og beskrive, hvorledes hovedopgaven er bygget op for at give læseren et overblik, og herigennem fremhæve den røde tråd. Hovedopgaven er opdelt i nogle overordnede dele, som illustreret i nedenstående figur, der bidrager med et overblik over hovedpunkterne og sammensætningen af disse. 5

7 Figur 1 Indledning Problemformulering Metode Redegørelse Amerikansk låneformidling og økonomisk udvikling fra Teori Bobleteorier og krisetegn samt behavioral finance Analyse Boligprisboble Likviditetskrise Bankkrise Følgevirkninger i perioden efter 2007 Konklusion Kilde: Egen tilvirkning Figurens tragtformede udseende illustrerer, hvordan jeg gennem hovedopgavens struktur har indkredset mit emne fra indledning, problemformulering og metode til teori, diskussion og analyse. Dette munder ud i en specifik konklusion på, hvilke væsentlige faktorer der forårsagede subprimekrisen, krisens faser og efterfølgende virkninger. I nedenstående afsnit vil jeg redegøre for opgavens opbygning med udgangspunkt i opgavens struktur. Opgavens opbygning Opgaven er delt op i fire kapitler, og afsluttes med en konklusion, der svarer fyldestgørende på problemformuleringen. Kapitel 1 vil redegøre for makroforhold i den amerikanske økonomi frem til subprimekrisen i Kapitel 2 vil redegøre for de konkrete låne- og investeringsmuligheder på de finansielle markeder i USA i perioden frem til Herudover vil jeg foretage en relevant sammenligning mellem det danske realkreditsystem og den danske realkredit model. Dette med henblik på at belyse de grundlæggende forskelle særligt med henblik på låneformidling, da dette kan ses som en central del for at forstå subprimekrisen, kompleksiteten og manglen på gennemsigtighed. 6

8 Kapitel 3 inddrager relevante forfatteres teorier og syn på økonomisk adfærd og økonomiske krisetegn. Herunder eksistensen af finansielle kriser og bobler, samt adfærd og globaliseringens rolle. Kapitel 4 analyserer med udgangspunkt i foregående kapitlers redegørelser for, hvilke væsentlige faktorer der forårsagede subprimekrisen i Kapitel 4 vil ligeledes være delt op i fire underafsnit, der vil illustrere faserne i kriseperioden. Der vil løbende efter hvert afsnit eller hvor det vurderes relevant være korte opsummeringer, som giver læseren et bedre overblik igennem opgaven. I opgaven vil der også være delkonklusioner som vil sammenfatte essentielle pointer i kapitlerne og efterfølgende blive sammenfattet i en endelig konklusion. Inden det videre arbejde med opgavens emne og opbygning er det nødvendigt at foretage en afgrænsning, som konkretiserer hvilke områder opgaven ikke uddyber. Afgrænsning Perioden fra 1999 til 2007 vil være gennemgående i opgaven med henblik på en analyse af de væsentlige elementer i subprimekrisen. Konsekvens og indhold af de omtalte hjælpepakker, der er indskudt i markedet, præciseres og behandles ikke yderligere. Fokus er udelukkende på private boligejeres forhold, og der inddrages dermed ikke analyser og redegørelser for så vidt angår fonde, erhvervsdrivende og andre ligestillede i denne opgave. Dansk SDO-lovgning 1 og grænseværdier gennemgås ikke i opgaven. Mikro-nøgletal, som forbrugertillid og lignende inkluderes ikke i opgaven. Kapitel 1 Ovenstående beskrivelse af opgavens metode, afgrænsning, struktur og opbygning er grundlæggende i relation til de nedenstående kapitler der vil resultere i den endelige konklusion. 1 SDO står for særligt dækkede obligationer, hvor de udstedende realkreditinstitutter i Danmark har mulighed for at spekulere med de cash-flow udstedte lån genere til brug for eksempelvis udstedelse af andre af typer obligationer. 7

9 Kapitel 1 vil redegøre for de essentielle konjunkturmæssige forhold, der gjorde sig gældende på det amerikanske boligmarked frem til subprimekrisens start i Der redegøres for den konkrete udvikling i væsentlige makroforhold i USA, hvilket vil blive illustreret med relevante grafer og figurer, for at understøtte de faktorer der ledte til krisen. Boligprisudvikling i USA Til illustration af udviklingen i boligpriserne i USA benyttes S&P CaseShiller Home Price Indices, som er illustreret ved den rosa linje i nedenstående figur. Dette indeks benytter realiserede salgspriser på tværs af stater i USA, og måler på en-familie huse i 20 storbyer i USA. Dette betyder, at indekset giver et fornuftigt billede af udviklingen i hele USA. Figur 2 Kilde: Standard & Poors Udviklingen viser en kontinuerlig stigning i boligpriserne fra ultimo 1997 til primo I denne periode er boligpriserne steget fra indeks 100 til indeks 250, hvilket er over en fordobling af boligpriserne. I 1996 begynder boligpriserne at falde, og falder frem til Udviklingen viser, at faldet i boligpriserne begynder omkring det tidspunkt, hvor subprimekrisen sætter ind. I perioden frem til primo 2007, hvor krisen for alvor starter med krakket af `Bear stearns` to hedgefonde (Muolo & Padilla), har der været tendens til stagnerende priser. Primo 2007 ses et konkret prisfald, og en for- 8

10 værring af situationen for både boligejere og investeringsbankerne. Mulige forklaringer på udviklingen af boligpriserne skal findes i den førte pengepolitik under især Allan Greenspan, hvor renterne faldt betragteligt 2, men også i den nye æra der startede i Æraen, hvor alle amerikanere skulle være boligejere, og hvor investorer hungrede efter høje afkast, som medførte nye investeringsprodukter afledt af de mange boliglån der kom i omløb. Produktinnovationen, på markedet for boligfinansieringsmuligheder, udviklede sig også kraftigt i denne periode. Der blev introduceret afdragsfrie lån og lån med negativ amortisering og lignende nyskabelser, hvilket bidrog til, at folk som ikke tidligere havde haft råd til at købe bolig fik muligheden herfor. Samtidig medførte de mange nye finansieringsmuligheder en manglende gennemskuelighed både for låntagerne, men især også for investorerne. Indkomstudvikling Det er relevant at betragte indkomstudviklingen i den periode, hvor boligpriserne steg markant. Denne periode strækker sig fra 1997 og frem til Udviklingen i indkomstniveauet relaterer sig også til den indkomstratio, der foreligger mellem indkomst og gæld, som vil blive analyseret senere i opgavens kapitel 2. Nedenfor betragtes udviklingen i den gennemsnitlige familieindkomst i USA fra 1959 til Den gennemsnitlige familieindkomst er valgt, da den giver et billede af den samlede stigning i indkomsten på tværs af klasseskel i det amerikanske samfund. Dette skal ses ud fra den betragtning, at der i USA er en lille befolkningsgruppe, der tjener enorme summer og en stor befolkningsgruppe, der tjener meget mindre.(www.census.gov) Figur 3 2 Se afsnittet Renteudvikling i USA fra

11 Kilde: U.S Census Bureau Udviklingen i den gennemsnitlige indkomst fra 1997 til 2000 viser en jævnt stigende tendens. Det gennemsnitlige niveau i 1997 lå på ca USD og i år 2000 lå niveauet på ca USD. Dette giver en stigning på 8,3 % 3 over en 3-årig periode og ca. 2,8 % i den årlige gennemsnitlige indkomststigning. En årlig stigning på 2,8 % er et fornuftigt niveau i økonomien, der på dette tidspunkt er præget af højkonjunktur. For kraftige lønstigninger vil skabe risiko for stigende inflation og ustabilitet i økonomien, som senere vil medføre at økonomien overopheder og går i retning af recession og lavkonjunktur. Efter år 2000 falder indkomstniveauet til ca USD og rammer USD i ultimo Indkomstniveauet for den gennemsnitlige amerikanske familie er altså ikke lige så kraftigt stigende som boligpriserne er i perioden fra 1997 til Tværtimod så falder indkomsten fra 2000 til 2005, og boligpriserne stiger næsten 100 %, hvilket indikerer at der er andre væsentlige faktorer der gør, at boligpriserne stiger meget mere sammenligne med indkomstniveauet. Opsummering Boligpriserne er generelt steget betragteligt i perioden fra 1997 til Fra 2006 og frem til 2008 er boligpriserne faldet. I perioden 1997 til 2006 skete der nye tiltag på markedet for lånetyper, hvilket var med til at fastholde og forstærke boligprisernes stigning. De nye tiltag på boligmarkedet betød at nye befolkningsgrupper kom ind på boligmarkedet. Grupper, som ikke tidligere havde haft adgang til boligmarked, på grund af lav indkomst eller af andre årsager ikke havde haft økonomi til at købe bolig. Det er derfor relevant, at betragte indkomstudviklingen i den periode boligpriserne stiger voldsomt, for at se om forklaringen skal findes heri. Indkomstniveauet er steget i perioden fra 1997 til 2000 med 2,8 % pr. år, men sammenlignet med boligpriserne er det langt fra det samme stigende niveau. Årsagen til de kraftigt stigende boligpriser skal altså findes et andet sted end i indkomstudviklingen. Det er rent faktisk bemærkelsesværdigt, at den gennemsnitlige indkomst rent faktisk falder efter år 2000, hvor boligpriserne fortsætter deres voldsomme stigning. Renteudvikling i USA fra Renteudviklingen er en af de væsentlige faktorer, der er medvirkende årsag til de stigende boligpriser er. Renteudviklingen i USA er illustreret ved udviklingen i den lange 30-årige faste rente og den korte 3 måneders USDLibor-rente. Begge rentesatser fastsætter prisen på boligfinansiering for ame- 3 ( = 4.000, 4.000/ * 100 = 8,3 %) 10

12 rikanske boligejere, og renteudviklingen er derfor en vigtig faktor i relation til boligprisudviklingen i perioden frem til Udvikling i den 30-årige faste rente i USA fra Den 30-årige faste rente fastsætter prisen på fastforrentet lang gæld til boligejere. Figur Source: Nordea e-markets Kilde: Nordea E-markets US 30Y Betragtes udviklingen i den 30-årige faste rente i perioden 1999 til primo 2009 er udviklingen præget af en stigning fra et niveau på ca. 5,5 % i 1999 til over 6,5 % i 2000 hvor den lå på sit højeste. Fra 2000 og helt frem til primo 2009 er det generelle renteniveau for det 30-årige fastforrentet lån faldet fra ca. 6,50 % i 2000 til 2,25 % i Et fald på 4,25 %-point i den faste rente til boligfinansiering er et stort fald, hvilket øger incitamentet til at belåne sine friværdier, og samtidig giver større muligheder for førstegangskøbere til at komme ind på boligmarkedet. Udviklingen har ligeledes givet eksisterende og kommende boligejere adgang til billig finansiering. Det lave renteniveau kombineret med en lempeligere kreditpolitik, hvor nye spillere kom på mortgage-markedet 4, samt en tro på konstante stigende boligpriser har medvirket til, at der er ydet lån til en befolkningsgruppe med lav indkomst, eksisterende gældsbyrder og ingen egenkapital. Denne gruppe af befolkningen 4 Det amerikanske marked for boligfinansiering. 11

13 skulle formentlig aldrig have haft adgang til boligmarkedet alene på baggrund af deres dårlige økonomiske forhold. Udvikling i den korte 3 måneders pengemarkedsrente i USA fra USDLibor repræsenterer prisen på funding 5 for en kreditværdig bank på interbankmarkedet i USD på 3 måneders sigt. Interbankmarkedet er det marked, hvor bankerne låner penge af hinanden med fælles reference til børsmarkedet i London. Figur Source: Nordea e-markets Kilde: Nordea E-markets USDLIBOR 3M Udviklingen i den korte pengemarkedsrente i USA stiger i perioden fra 1999 til 2001, hvorefter der er et kraftigt fald på relativt kort tid. Fra 2001 til 2004 falder de korte pengemarkedsrenter fra ca. 7 % til 1 %, hvilket er et fald på 6 %-point. Når den korte pengemarkedsrente falder så meget betyder det, at bankerne får adgang til billigere finansiering. Adgangen til billigere finansiering betyder også, at låntagerne, der skal finansiere nye boliger, får adgang til billigere finansiering. Sammenlignes udviklingen mellem den 30-årige faste rente og den korte pengemarkedsrente i perioden fra 2001 til 2004, så falder den 30-årige faste rente fra 5,75 % til 4,50 %, et fald på 1,25 %-point. Den korte pengemarkedsrente falder i samme periode 6 %-point. De store fald i både den korte og den lange rente er væsentlige faktorer, der har medført kraftigt stigende boligpriser. En periode med kraftigt faldende renter og stigende boligpriser gav øget incitamentet til at låne penge for at investere i andre typer af aktiver, som forventes at give et højere afkast end den rente 5 Funding er et andet ord for bankernes måde at fremskaffe kapital på. 12

14 der betales for lånet. Dette medførte en ny markedssammensætning af lån på boligmarkedet i perioden frem til 2007, hvor nye former for variabelt forrentet lån uden afdrag blev introduceret. De faldende renter medførte også nye og alternative investeringsmuligheder, som kunne give et bedre afkast end effektive renter på statsobligationer eller kontantrenterne. De faldende korte renter i perioden kan også forklares ved, at indlånsoverskuddet på bankernes balance, som er bankernes traditionelle fundingkilde, i perioden blev vendt til et underskud. De faldende korte renter øgede efterspørgslen på lavt forrentede lån, og begrænsede dermed incitamentet til at spare op. Det medførte et underskud af likviditet, som skal findes på andre måder. I perioden fra 2004 til 2008 steg de korte renter betragteligt, og boligpriserne steg i samme periode. Denne udvikling kan tilskrives bankernes efterspørgsel på likviditet og dermed en stigende pris, hvilket indsnævrer rentespændet mellem den lange og korte rente, da den lange rente i perioden fra 2004 til 2008 var faldende. De stigende korte renter i perioden 2004 til 2008 medførte en øget refinansieringsrisiko for bankernes kortsigtede lån. Dette pressede bankernes rentemarginaler overfor låntagerne, som dermed mærkede de stigende pengemarkedsrenter på eksempelvis forbrugslån, kreditkortgæld og andre variabelt forrentede banklån. (Henrik Juul) Opsummering Renteudviklingen er en af de makroøkonomiske faktorer der er medvirkende årsag til de kraftigt stigende boligpriser i perioden fra 2000 til Udviklingen i den 30-årige faste rente og den korte 3 måneders USDLiborrente er begge centrale referencerenter til at illustrere en udvikling. Begge rentesatser falder betydeligt i perioden fra 2000 til Herefter indsnævres rentespændet mellem de rentesatser fra 2004 til 2008 og i 2007 er den korte 3 måneders rente faktisk højere end den 30- årige faste rente. De faldende renter fra 2000 til 2004 medførte øget låntagning og kreditgivning, som pressede bankernes balance og resulterede i et stort indlånsunderskud i bankerne. De stigende korte renter pressede bankerne til at hæve renterne hos deres kunder, som derved mærkede stigende renter på boliglån, billån og diverse andre lån. Udvikling i antallet af boligejere De kraftigt faldende renter øger incitamentet til at låne penge til en rente. Derfor er essentielt at se på hvilken udvikling de lave renteniveauer har resulteret i på antallet af boligejere. Udviklingen i antallet af boligejere i USA kan illustreres ved den del af den samlede boligmasse, der kan kategoriseres som boligejere. 13

15 Figur 6 Kilde: Kiff & Mills Figuren viser udviklingen i andelen af husejere i USA fra 1965 til Fra 1965 og frem til 1980 ses en stigning i boligejerandel fra 63 % til ca. 65 %. Fra 1980 og frem til 1995 falder ejerandel fra de 65 % til ca. 64 %. I perioden fra 1995 til 2001 stiger boligejerandelen til samme niveau som i 1980, herefter ses en meget kraftig stigning fra 2001 til Denne stigning i boligejerandelen skyldes en kraftigt faldende kort rente, samt et mere moderat fald i den lange fast rente. Når adgangen til finansiering bliver billigere, som følge af faldende renter, får den del af befolkningen med en lav indkomst og stram økonomi mulighed for at blive boligejere. Denne mulighed opstod også som følge af, at bankerne i samme periode gik på kompromis med kreditgivning og kreditvurdering. Stigningen i antallet af boligejere vil også vise en direkte effekt på udviklingen i gældsbyrder som følge af den lempeligere kreditpolitik i bankerne Private boligejeres gældsbyrder Når der er en så betragtelig stigning i antallet af boligejere er det relevant at se på udviklingen i de private familiers gældsbyrde. Nedenfor er udviklingen i boliggæld, anden gæld, som eksempelvis kreditkortgæld og total gæld vist som procentsats af den disponible indkomst. Aksernes værdier differentier med værdien 30 for at give et sammenligneligt grundlag med ens udgangspunkt i Dette giver også et bedre billede af forskellen i udvikling mellem boliggæld og anden gæld. 14

16 Udvikling i private boligejeres gældsbyrder fra Figur 7 Kilde: egen tilvirkning-datamateriale fra Nordea E-markets og Bloomberg Betragtes udviklingen i den samlede gældsbyrde blandt amerikanske familier, så stiger gældsbyrden med ca. 70 % fra 1999 til I 2008 udgør den samlede gældsbyrde for private 130 % af den disponible indkomst i USA. Dette indikerer et massivt overforbrug og massivt udlån til lavindkomstgrupper, da den gennemsnitlige indkomst for amerikanske familier slet ikke stiger i den pågældende periode. Den store stigning kommer primært fra en kraftig stigning til boliglån, mens anden gæld ligger nogenlunde stabilt i perioden i forhold til boliggælden. I 2007 udgør boliggælden ca. 100 % af den amerikanske disponible indkomst. Det er klart, at denne stigning i gæld også er en af grundene til, at boligpriserne stiger. Der bliver bevilget lån til en stor del af den befolkning, som ikke har økonomi til at forrente en traditionel finansiering, og dermed øges efterspørgslen på boliger. Stigningen i boliggæld er også et udtryk for en stigning i lån med høj risiko i form af lån med variabel rente og intet afdrag. Opsummering Antallet af boligejere steg betragteligt i perioden fra 2001 til 2005, hvilket skyldes et kraftigt fald i renteniveauet og en lempelse med hensyn til kreditgivning. Dette gav en ny befolkningsgruppe, med en lav indkomst, mulighed for at komme ind på boligmarkedet. Samtidig medførte den en kraftig stigning i private boligejeres gældsbyrder i samme periode. I 2005, da antallet af boligejere i den amerikanske befolkning var på sit højeste, udgjorde boliggæld næsten 100 % af boligejernes dispo- 15

17 nible indkomst. Det indikerer, at de lån der bevilges er til en befolkningsgruppe med lav indkomst, og lånene der bevilges er variabelt forrentet og uden afdrag, så finansieringen bliver så billig som mulig for at terminsydelserne kan blive betalt. Delkonklusion Der en klar indikation af en højkonjunktur i USA hvis udviklingen i perioden fra år 2000 til 2007 betragtes ud fra et makroøkonomisk grundlag. Boligpriserne stiger ganske betragteligt, både de korte- og langsigtede renter falder meget og gældsbyrden på boliglån stiger. Denne udvikling giver lavindkomstgrupper mulighed for at komme ind på boligmarkedet, da finansieringsmulighederne er blevet væsentlig billigere, og bankerne samtidig lemper deres kreditvurderingskrav. Dette afspejles også af udviklingen i antallet af boligejere, som steg betragteligt i perioden 2000 til 2005 for derefter at flade ud. Det er problematisk, at boligpriserne stiger så meget på kort tid samtidig med, at den gennemsnitlige amerikaners indkomst stiger meget lidt. Den samme problematik gør sig gældende når indkomstudviklingen sammenlignes med gældsbyrden, hvor gældsbyrden stiger voldsomt fra år 2000 og frem til år 2007 uden at indkomsterne stiger i samme takt. Det giver en indikation af, at der er andre faktorer der spiller ind, når der skal ydes lån til boliger på dette tidspunkt. Når boligpriserne stiger 100 %, og lønindkomsterne kun stiger 8,3 % er det især afledte faktorer, som det lave renteniveau og adgangen til nye lånetyper, der gør at boligpriserne stiger meget i samme periode. Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er den nye befolkningsgruppe ikke optimal at få ind på boligmarkedet, da usikkerheden omkring deres økonomiske forhold og evnen til at tilbagebetale ydelserne på de bevilligede lån er stor. Kapitel 2 Der er i kapitel 1 redegjort for udviklingen i centrale makroøkonomiske tal. Udviklingen viser at der er andre faktorer end blot lave renteniveauer der gør sig gældende for at forklare de kraftigt stigende boligpriser og den stigende andel af boligejere. Kapitel 2 vil derfor redegøre for centrale lånetyper og afledte finansielle instrumenter, der gjorde sig gældende på det amerikanske bolig- og investeringsmarked i perioden frem til Låneformidling i USA Det amerikanske lånesystem er bygget op omkring to store børsnoteret institutioner Fannie Mae og Freddie Mac. Fannie Mae blev grundlagt efter depressionen i 1930 erne og Freddie Mac blev grundlagt i 1968 begge med henblik på at sikre lavindkomstfamilier adgang til relativ billig boligfi- 16

18 nansiering. Institutterne betegnes som Government Sponsored Enterprises(GSE), hvilket herefter er dækkende for Fannie Mae og Freddie Mac. I USA kreditbehandles og bevilges lån til finansiering af fast ejendom i banker og sparekasser, hvilket også kaldes de kommercielle banker. Fannie Mae og Freddie Mac opkøber disse lån fra banker og sparekasser. Der er ikke et centralt tinglysningssystem på tværs af staterne i USA, som vi kender det i Danmark, til at sikre ejendomsretten. Låntager skal derfor sikre sig at ejendomsretten er korrekt på plads og tegne forsikring imod fejl i forbindelse med fastlæggelsen. Dette kan sammenlignes med den danske tinglysning af skøde på matrikelnummer. Herudover er der forsikringsmuligheder såfremt der ikke er en tilstrækkelig kontantudbetaling, som banken kan kræve i sikkerhed.(kjeldsen, Kristian). Der skelnes i USA mellem to typer af lån, Conforming Loans og Jumboloans. Conforming Loan er karakteriseret ved at denne lånetype kan videresælges til GSE og dermed flytte lån fra bankernes balance over på GSE balance. Disse lånetyper må ikke overstige en grænse på USD pr. lån. Alle typer af lån kan videresælges til GSE erne i det omgang de ikke overstige grænsen på de USD. Grænsen for, hvornår det er muligt at afsætte lånene til GSE fastsættes årligt ud fra et gennemsnit af boligpriserne på landsplan. Den generelle holdning, når disse lån kan og vil blive solgt eller opkøbt af GSE er, at der er en implicit statsgaranti på lånene, hvilket medfører en relativ lav rentesats.(muolo & Padilla; Windfeld Lund, Jakob) Jumboloan er lån, der overstiger grænsen på de USD. Banker, der udsteder disse lån, skal selv påtage sig kredit- og renterisikoen. Dette resulterer i en betragtelig rentemarginal mellem Conforming loan og Jumboloans, da Jumboloans volumenmæssigt er større og uden den implicitte statsgaranti. Jumboloan kan også videresælges til andre institutter, da GSE ikke har mulighed for at opkøbe dem. De banker der køber lån op udenom GSE betegnes som nonconforming institutter. Primelån er en form for Conforming Loan, hvor der er et krav til gældsandelen i forhold til husstandsindkomsten, egenkapitalen og tilfredsstillende kreditforhold. Der opereres med to begreber kaldet FICO og Loan to Value-ratio. FICO, der er udviklet af `Fair Isaac & Company` er en numerisk score, der indikerer hvorledes låntager har været i stand til at overholde tidligere betalingsforpligtelser. FICO er baseret på nationale kreditselskabers datagrundlag i USA. Den gennemsnitlige numeriske kreditscore i USA er 610, hvilket er baseret på en række generelle kriterier på tværs af 17

19 staterne i USA. Scoren giver en indikation af den potentielle låntagers tilbagebetalingsevne, samt evnen til at overholde sine gældsforpligtelser. Loan to Value-ratio har en stor betydning, når der skal skelnes mellem de enkelte lånetyper, da den viser hvor stor en belåningsgrad den pågældende ejendom har. Ved primelån må der maksimalt være en Loan to Value-ratio på 85 %. Dermed skal der ved optagelse af primelån være en del egenkapital, som dækker de sidste 15 % ved ejerskifte. FICO og Loan to Value er dermed altafgørende for, hvilken kategori låntager kan opnå finansiering i. Dette er også afspejlet i den langt billigere rentesats som låntagere i primekategorien kan opnå sammenlignet med andre lånekategorier. (Muolo & Padilla, McClure, Edmiston & Gorin). Primelån er de mest sikre, da de har den implicitte statsgaranti fra GSE kombineret med en veldokumenteret indkomst/formueforhold fra låntager. Rentesatsen på disse lån vil oftest være lav, da risici på lånene vurderes til at være relativt lave. Jumboloan kan i visse tilfælde karakteriseres som primelån ud fra den betragtning, at kravene til egenkapital, veldokumenteret indkomst eller formueforhold mm skal være til stede. Jumboloan er derimod ikke omfattet af muligheden for videreførelse til GSE, og dermed videreførelse af de finansielle risici, hvorfor rentesatsen er højere som følge af de øgede risici. Jumboloan kan dermed ikke fuldt ud betragtes som primelån. (Green & Wachter) Alt-A lån ligger i kategorien lige under primelån. Alt-A lån er karakteriseret ved at være en lånetype med mulighed for større fleksibilitet og afvigelser på formueforhold og kreditvurderingsattester. Samtidig ligger Alt-A lån over grænsen for Conforming Loan og dermed muligheden for, at GSE kan overtage kreditrisikoen. (Muolo & Padilla) Adjustable Rate Mortgage(ARM) Denne form for lånetype kan bedst sammenlignes med det danske rentetilpasningslån, hvor der er en variabel rentesats, som fastsættes årligt eller efter den refinansieringsfrekvens låntager ønsker. I USA er der udover variabelt forrentede lån også teaserlån, hvilket giver låntager en option på at udskyde både rente og afdragsbetaling i en kort periode på typisk 2-3 år. Dermed nedsættes startydelserne på den samlede finansiering i den første korte periode. Lånetypen er med variabel rente, og refinansieres efter den korte periode er udløbet. Herefter skal der betales fuld terminsydelse med renter og afdrag på gældende markedsvilkår. I teaser-perioden på 2-3 år var rentesatsen ofte lavere end bankernes interne fundingrente, som betegnes USDLibor. Dette gav en meget lav startydelse på den samlede finansiering. Denne lånetype er risikabel, da manglende rentebetaling, samt en refinansieringsrisiko indenfor en kort periode er til stede. Den negative amor- 18

20 tisering, hvor der ikke betales renter betyder, at de opsamlede rentebetalinger og afdrag tillægges lånets hovedstol, og dermed bliver lånet der skal refinansieres også større. Denne lånetype er en del af en samlet finansieringspakke, hvor der indgår subprimelån til hovedparten af finansieringen og ARM til dækning af den manglende egenkapital. En anden mulighed er at fuldfinansiere ejendomskøbet fuldt ud med ARM. (Green & Wachter) Subprimelån opfylder ikke kravene til et primelån. Subprimelån er karakteriseret ved, at der lempes på kravene til dokumentation for formueforhold, indkomstforhold og kredithistorik. Dermed ligger det også klart, at denne lånetype er behæftet med langt større risici for långiver. Typisk udlånes denne type lån til folk, der ingen egenkapital har at indskyde i fast ejendom, samt folk med en dårlig FICO-rating, lav indkomst og høj Loan to value-ratio. Når der ydes lån til folk med relativt lave indkomster, uden at der kræves nogen videre dokumentation for tilfredsstillende formueforhold eller lignende, kaldes det at yde et subprimelån. Denne lånetype er forbundet med en relativ høj risiko, hvilket også har medvirket til en højere marginal på disse lån. Lånene kan også blive betegnet som stated income-lån, hvor kreditvurderingsprocessen går meget hurtigt, og uden nogen form for dokumentation. Som et eksempel herpå kan nævnes at de folk, der ønskede at købe et hus, alene oplyste om deres indkomst, hvilket bankerne antog for gode varer uden at kontrollere den reelle lønindkomst eller anden form for dokumentation. Grundlaget for bevilling af subprimelånene og stated-income-lånene blev alene baseret på FICO-rating og en Automated Valuation Model (AVM). AVM beregnede en forventet pris på et givent hus ud fra priserne i et nærtliggende område, og tillagde forventningerne til udviklingen i boligpriserne. Dette betød, at låntagere fik bevilget lån med udgangspunkt i en lav FICO-score, udokumenteret indkomstforhold og ud fra en teoretisk valideringsmodel, der kalkulerede med en fremtidig forventet stigning i boligpriserne. (Muolo & Padilla). Rentesatserne på subprimelån er typisk variable, og ligger væsentligt højere end primelån og fastforrentede lån, for at kompensere for de mindre gode kreditmæssige forhold. Rentesatsen følger oftest USDLibor med tillæg af en marginal, som er afhængig af Loan to Value-ratio og FICO-scoren. Den gennemsnitlige rentesats på et subprimelån lå i 2008 på 8,7 % i USA. Betragtes staterne Omaha, Denver og Kansas til sammenligning, så ligger deres rentesatser på subprimelån på henholdsvis 9,3 %, 7,3 % og 9,4 %. Disse forskelle i rentesatser skyldes, at låntagernes FICO-score er dårligere i Omaha og Kansas end gennemsnittet på 610 i USA, mens Denvers låntagere har en lavere FICOscore. I alle tre stater er Loan to value i omegnen af 90 %, hvilket også resulterer i en højere rente- 19

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 8 2008

ØkonomiNyt nr. 8 2008 ØkonomiNyt nr. 8 2008 Finanskrisen Det liberaliserede mar ked Likviditets og kapitalkrise Den kommende rentetilpasning Fast forrentede lån Valuta Den økonomiske krises betydning for landbr ugets finansielle

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet. Ask holme

Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet. Ask holme Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet Ask holme Agenda Finanskrisen set fra offentlighed Hvad skete der? Optakten De gode tider Optakten Bankerne og deres produkter og incitamenter Krisen Systemet

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

realkreditobligationer

realkreditobligationer Løbetidsforlængelse af realkreditobligationer indledning Nationalbanken ser med tilfredshed på, at Folketinget 11. marts 2014 vedtog en lovændring 1, der indfører betinget løbetidsforlængelse for de realkreditobligationer,

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Lad os få ro om dansk boligfinansiering

Lad os få ro om dansk boligfinansiering NR 3. DECEMBER 2009 Lad os få ro om dansk boligfinansiering SDO-lån er kommet for at blive; lad os derfor lægge SDO-diskussionerne bag os og få ro om den danske boligfinansieringsmodel. Da SDO-reglerne

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Lovgivning og produktudvikling Københavns brand (1795) Første realkredit institut (1797) Første realkredit lovgivning (1850) Hypotekforeningslov,

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Produkt Pålydende rente i pct. Debitorrente i pct. Årlige omk. i pct. før skat Bankens kreditomkostninger Offentlige omkostninger til sikkerhed KREDITTER (1) Kunder

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Kommer der inflation efter krisen? - Weimar tilstande vildt overdrevne

Kommer der inflation efter krisen? - Weimar tilstande vildt overdrevne Kommer der inflation efter krisen? - Weimar tilstande vildt overdrevne Regeringerne og centralbankerne kæmper side om side for at stoppe den økonomiske krise spørgsmålet er, om de kortsigtede initiativer

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar.

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Realkreditforeningen takker for muligheden for at

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Den klassiske danske realkreditmodel

Den klassiske danske realkreditmodel Den klassiske danske realkreditmodel Realkreditrådet Zieglers Gaard Nybrogade 12 DK-1203 København K Telefon: +45 33 12 48 11 Fax +45 33 32 90 17 rkr@rkr.dk www.rkr.dk Indhold 1 Den klassiske danske realkreditmodel...

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Kreditkrisen. Indledning. Baggrund. Produktudvikling i den finansielle sektor

Kreditkrisen. Indledning. Baggrund. Produktudvikling i den finansielle sektor Kreditkrisen Indledning Temaet for Børsmæglerforeningens årsmøde 2008 var kreditkrisen, og de to indlægsholdere Carsten Valgreen fra Benderly Economics og Jens Thomsen fra Nationalbanken præsenterede forskellige

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere