Tilliden til politiet i Danmark 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilliden til politiet i Danmark 2010"

Transkript

1 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010 Københavns Universitet / Rigspolitiet ISBN

2 Indledning Som led i evalueringen af politireformen i Danmark, som trådte i kraft 1. januar 2007, gennemføres der en række undersøgelser af borgernes tryghed, udsathed for kriminalitet, samt kontakt med, tilfredshed med og tillid til politiet. De seneste resultater (som stammer fra en borgerundersøgelse, som blev gennemført ultimo 2008) er afrapporteret i Balvig, Holmberg og Nielsen (2009): Politireformen år 2. 1 En sidste undersøgelse er planlagt til gennemførelse ultimo Den foreliggende rapport redegør for resultaterne af en mindre undersøgelse, som er gennemført i marts Her blev ni af de centrale spørgsmål vedrørende borgernes syn på politiet, som indgår i borgerundersøgelserne, medtaget i Danmarks Statistiks omnibusundersøgelse. I det følgende bringes en analyse af besvarelserne fra marts 2010, i alt 985 repræsentativt udvalgte årige, samt en sammenligning med resultaterne fra de tidligere undersøgelser. Det skal understreges, at det begrænsede antal spørgsmål, der er indgået i undersøgelsen fra 2010, ikke giver mulighed for mere omfattende analyser af årsagssammenhænge. Til gengæld er der i 2010 indgået et spørgsmål, som ikke findes i de tidligere undersøgelser, men som nu gør det muligt til en vis grad at vurdere, i hvor høj grad mediernes behandling af politi- og kriminalitetsstof påvirker borgernes opfattelse af politiet. Der er spurgt om, i hvor høj grad interviewpersonerne følger med i hvad der vises, skrives eller fortælles i medierne om kriminalitet, straf og politi. Her angiver 31 pct., at de følger med i temmelig eller meget høj grad, 46 pct. følger en del med, mens 23 pct. følger mindre eller slet ikke med. Borgernes kendskab til og opfattelse af reformen Ved undersøgelsen i 2008 blev interviewpersonerne for første gang spurgt, om de var vidende om, at politireformen var iværksat. Det viste sig her, at kun 13 pct. af de adspurgte slet ikke havde hørt om reformen. Som det fremgår af tabel 1, er der her sket en væsentlig udvikling siden da. 1 Balvig, Holmberg og Nielsen (2009): Politireformen år to. Befolkningen og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december Københavns Universitet/Rigspolitiet. 2

3 Tabel 1. Har du hørt om, at politiet er i færd med at gennemføre en større reform? Danmark Svarfordeling i procent (antal respondenter i parentes, n = 985) Procent Antal Ja, det har jeg hørt vældig meget om 9 (92) Ja, det har jeg hørt en del om 24 (239) Ja, det har jeg hørt lidt om 27 (263) Nej, det har jeg ikke hørt noget om 39 (387) Ved ikke - (4) I alt 99 (985) Andelen, der slet ikke husker at have hørt om politireformen, er tredoblet fra 2008 til Hvor det i slutningen af 2008 var 63 pct. af befolkningen, der angav at have hørt en del eller vældig meget om reformen, er det i marts 2010 ca. halvt så mange: 33 pct. Blandt dem, som har hørt om reformen, er kendskabet til dens indhold samtidig mindsket. Som det ses af tabel 2, angiver 28 pct. af de adspurgte, at de ikke kender indholdet af reformen. I 2008 var det 7 pct., der ikke kendte noget til indholdet af reformen. Tabel 2. Ved du, hvad reformen går ud på? Danmark Svarfordeling i procent (antal respondenter i parentes, n = 594) Procent Antal Ja, jeg har et særdeles godt kendskab til reformen 5 (27) Ja, jeg kender hovedtrækkene i reformen 36 (213) Jeg kender ikke så meget til reformen 31 (186) Nej, det kender jeg ikke noget til 28 (168) Ved ikke 0 (0) I alt 100 (594) Blandt de adspurgte med kendskab til reformen er der desuden spurgt til deres tilfredshed med reformens resultater (tabel 3). Her er lidt flere i 2010 temmelig eller meget tilfredse (14 pct. mod 10 pct. i 2008), mens andelen af temmelig eller meget utilfredse er reduceret fra 42 pct. i 2008 til 28 pct. i

4 Tabel 3. Hvor tilfreds er du med, hvad reformen indtil nu har medført af ændringer i politiet? Danmark Svarfordeling i procent (antal respondenter i parentes, n = 594) Procent Antal Meget tilfreds 2 (9) Temmelig tilfreds 12 (70) Hverken tilfreds eller utilfreds 41 (246) Temmelig utilfreds 21 (124) Meget utilfreds 7 (39) Ved ikke 18 (106) I alt 101 (594) Der er, ligesom i 2008, en stærk sammenhæng mellem omfanget af borgernes viden om reformen og deres utilfredshed: Blandt dem, der mener at kende særdeles meget til reformen, er 52 pct. temmelig eller meget utilfredse, blandt dem, der kender hovedtrækkene er 42 pct. utilfredse, blandt dem, der ikke kender meget til indholdet af reformen, udgør de utilfredse 27 pct., mens der blandt dem, som slet ikke kender reformens indhold er 22 pct. temmelig eller meget utilfredse. Denne forskel er stærkt statistisk signifikant (p < 0,001). 2 Set i sammenhæng tyder disse resultater på, at politireformen i 2010 har en mindre fremtrædende rolle i borgernes bevidsthed, og at andelen af utilfredse dermed er mindsket. Det er dog værd at bemærke, at selv om utilfredsheden med reformen er blevet mindre, er der fortsat mere end dobbelt så mange borgere, der er utilfredse med reformens resultater, som der er tilfredse borgere. Politiets synlighed Det har ikke været en del af reformens målsætning i sig selv, at politiet skulle blive mere synligt, men det er på den anden side klart, at der fra politiets side fortsat lægges vægt på, at borgerne ser politiet. Som det fremgår af tabel 4, er det i 2010 lidt under hver tredje af de adspurgte, der kan huske at have set politiet patruljere inden for den seneste uge. 2 P-værdien er et mål for forskellens statistiske signifikans, dvs. hvor sandsynligt det er, at den viste forskel (i dette tilfælde mellem grupper med forskellig grad af kendskab til reformen) beror på tilfældigheder. Jo mindre p-værdi, desto mindre sandsynligt er det, at resultatet er tilfældigt. 4

5 Tabel 4. Hvor mange gange har du set politiet patruljere i dit lokalområde inden for den sidste uge? Danmark Svarfordeling i procent (antal respondenter i parentes, n = 985) Har set I ALT Ved ikke dem, Kan ikke men kan huske, Har ikke ikke En enkelt Flere om jeg set dem huske gang gange har set hvor dem mange gange i bil 1 (6) 68 (668) 1 (11) 2 (21) 13 (129) 15 (150) 100 (985) til fods på cykel 1 (6) 94 (930) 1 (9) - (1) 2 (24) 2 (15) 100 (985) 1 (7) 98 (968) - (3) 0 (0) 1 (5) - (2) 100 (985) Der er her tale om en stigning fra 2008 til 2010, og den længerevarende udvikling i retning af mindre synlighed synes hermed brudt. Andelen af borgere, der har set politiet patruljere inden for den seneste uge er, som det fremgår af figur 1, tilbage omkring niveauet fra 2006, lige før reformen blev iværksat. Det er dog stadig langt færre end for 10 år siden. Figur 1. Procent der har set politiet patruljere i bil, til fods og/eller på cykel i deres lokalområde den seneste uge forud for interviewet, Danmark

6 Tilfredshed med politiets indsats Der er gennem hele undersøgelsesperioden spurgt til befolkningens tilfredshed med politiets indsats, dels i deres lokalområde, dels på landsplan. Som det fremgår af tabel 5, er der i 2010 en klar overvægt af tilfredse, når det gælder politiets lokale indsats. Tabel 5. Hvor tilfreds er du alt i alt med, hvordan politiet i dit lokalområde løser sine opgaver? Er du? Danmark marts Svarfordeling i procent (antal respondenter i parentes, n = 985) Procent Antal Meget tilfreds 14 (140) Temmelig tilfreds 46 (448) Hverken tilfreds eller utilfreds 19 (190) Temmelig utilfreds 13 (126) Meget utilfreds 5 (46) Ved ikke 4 (35) I alt 101 (985) Som det ses i figur 2 nedenfor, er andelen af borgere, der er tilfredse eller meget tilfredse med politiets lokale opgaveløsning, dog faldet gennem hele reformperioden, og den er i marts 2010 den laveste siden For første gang i de 12 år, målingerne er blevet gennemført, er det under 60 pct., der er tilfredse med, hvordan politiets løser opgaverne i lokalområdet. Figur 2. Procent der er tilfredse/meget tilfredse med, hvordan politiet løser sine opgaver i lokalområdet, Danmark

7 Tilfredsheden med politiets indsats på landsplan ligger i 2010 stort set på niveau med tilfredsheden lokalt, jf. tabel 6. Tabel 6. Når Danmark betragtes som helhed, hvor tilfreds er du så med, hvordan politiet løser sine opgaver her i landet? Er du? Danmark marts Svarfordeling i procent (antal respondenter i parentes, n = 985) Procent Antal Meget tilfreds 11 (105) Temmelig tilfreds 51 (501) Hverken tilfreds eller utilfreds 17 (169) Temmelig utilfreds 16 (159) Meget utilfreds 4 (41) Ved ikke 1 (10) I alt 100 (985) På dette område er udviklingen imidlertid gået den anden vej siden 2008, og tilfredsheden er nu tilbage på samme niveau som før politireformen, se figur 3. Figur 3. Procent der er tilfredse/meget tilfredse med, hvordan politiet i Danmark løser sine opgaver, Det er naturligvis forbundet med store vanskeligheder for den enkelte borger at få indsigt i, hvordan politiet løser sine opgaver på landsplan. Man vil givetvis være stærkt afhængig af det image, politiet skildres med i medier samt hvad man i øvrigt hører andre mennesker sige og mene. Den 7

8 øgede tilfredshed med politiet på landsplan kan tænkes at have sammenhæng med, at de meget negative skildringer i medierne synes at have været mindre i de første måneder af 2010 end i de umiddelbart forudgående år og politiets egne bestræbelser på at profilere at udviklingen på centrale områder er vendt, og at reformen nu i en række henseender synes at virke, som den var tænkt. Hvordan politiet løser opgaverne i lokalområdet er ulige nemmere at forholde sig til på basis af egne erfaringer og oplevelser, og til trods for den mere positive holdning på landsplan og til trods for politiets øgede synlighed, er tilfredsheden altså her faldet til det hidtil laveste niveau. Når vi siger til trods for, er det fordi, der findes en statistisk tendens til, at tilfredshed med politiets indsats på landsplan har sammenhæng såvel med tilfredshed med politiet i lokalområdet og politiets synlighed i lokalområdet. Tillid til politiet Det er helt afgørende, at befolkningen har tillid til politiet. Tillid kan hævdes at være endnu væsentligere end tilfredshedsgraden, bl.a. fordi utilfredshed jo ikke nødvendigvis baserer sig på dygtighed mv., men også helt eller delvist på de betingelser, politiets har at virke under. Mister befolkningen tilliden til politiet, bliver politiet mindre funktionsdygtigt, risikoen for alternativsamfund øges, og demokratiet trues i centrale henseender. Langt de fleste borgere i Danmark har tillid til politiet. I marts 2010 gav tæt ved to ud af tre borgere (64 pct.) udtryk for, at de havde stor eller meget stor tillid til politiet, jf. tabel 7. En ud af ti havde lille eller meget lille tillid til politiet. 8

9 Tabel 7. Jeg vil nu gerne vide, hvor stor tillid du har til politiet i Danmark? Du kan svare ved hjælp af tallene fra 1 til 5, hvor 1 er meget lille tillid. Hvis du har meget stor tillid, skal du svare med et 5-tal. Danmark Svarfordeling i procent (antal respondenter i parentes, n = 985) Procent Antal 5 Meget stor tillid 23 (228) 4 41 (407) 3 25 (241) 2 7 (72) 1 Meget lille tillid 3 (32) Ved ikke 1 (5) I alt 100 (985) Tilliden til politiet har imidlertid været markant mere udbredt, end den var i marts Således var det i året før politireformen, 2006, otte ud af ti borgere (81 pct.), der havde stor eller meget stor tillid til politiet. I 2007 var det 78 pct., i pct., og så altså 64 pct. i marts Faldet i tilliden til politiet er ikke blot statistisk signifikant fra 2006 til 2010, men også i den sidste del af perioden, fra 2008 til Selv om de fleste danskere stadig har tillid til politiet, så har der ud fra de målinger i moderne tid, vi har kendskab til, aldrig været færre end i marts Figur 4. Procent der har stor eller meget stor tillid til politiet i Danmark,

10 Tilliden til politiet viser sig ikke at afhænge af, om de adspurgte følger med i mediernes behandling af kriminalitetsstof, eller om de har set politiet patruljere i lokalområdet. Det gør heller ikke nogen forskel, om de adspurgte har hørt om reformen eller ej, eller hvor stort kendskab, de har til indholdet. Til gengæld er der klar sammenhæng med tilfredsheden med politiets indsats såvel lokalt som på landsplan. For eksempel er der blandt dem, der er temmelig eller meget tilfredse med politiets opgaveløsning på landsplan, 77 pct., som udtrykker stor eller meget stor tillid til politiet. Blandt de temmelig eller meget utilfredse er denne andel kun på 35 pct. (p < 0,001). Der er også en tydelig sammenhæng mellem borgernes tilfredshed med reformens resultater og deres tillid til politiet. Blandt de borgere, der er temmelig eller meget tilfredse med de ændringer, reformen har medført, udtrykker 79 pct. stor eller meget stor tillid til politiet. Blandt dem, der hverken er tilfredse eller utilfredse, er andelen 73 pct., mens det blandt dem, der er temmelig eller meget utilfredse med reformens resultater, er 56 pct., som har stor eller meget stor tillid til politiet (p < 0,05). Tabel 8. Tillid til i Danmark på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ingen tillid og 10 fuldstændig tillid, (European Social Survey = ESS 3 ) Politi Befolkning til hinanden Retssystem Politikere Folketinget 7,90 7,94 7,90 7,58 6,99 6,76 6,99 6,92 7,13 7,21 7,13 7,28 5,47 5,59 5,47 5,61 6,18 6,29 6,18 6,50 European Social Survey, ESS, har i perioden 2002, 2004, 2006 og 2008 målt de europæiske befolkningers grad af tillid til politiet, jf., for Danmarks vedkommende, tabel 8. Målingerne viser, at i samtlige år ligger tilliden til politiet i Danmark på et højere niveau end for de europæiske lande under ét. Det er meget få befolkninger, der har så udbredt en tillid til sit politi, som den danske. På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er lavest tillid og 10 er højest, var den gennemsnitlige tillidsscore til politiet i Danmark i ,58. For alle de europæiske lande under ét var den 5,93. For Norges vedkommende var scoren 7,04, for Sverige 6,55 og for Finland 7,

11 ESS-undersøgelserne viser tillige, at der næppe er så forfærdelig mange andre institutioner, hvis nogen overhovedet, man i Danmark har så stor tillid til som politiet. Tilliden til politiet er i alle år højere end tilliden til Folketinget og i særdeleshed til politikere. Tilliden til politiet er også højere end tilliden til retssystemet som helhed. Selv set i forhold til den grad af tillid, man har til hinanden som borgere, placerer politiet sig med en højere tillidsscore. ESS-målingerne bekræfter således eksistensen af en udbredt tillid til politiet i Danmark, men de bekræfter også, at der er sket et fald i denne tillid efter politireformen (fra 2006 til 2008, hvor tillidsscoren er faldet fra 7,90 til 7,58). Endvidere viser det sig, at denne udvikling synes at være ret unik for politiet. Der er således ikke fra 2006 til 2008 sket et fald i den almindelige tillid danskere har til hinanden, og ej heller til politikere, Folketinget eller retssystemet som helhed. For hverken Norge, Sverige eller Finland sker der nogen statistisk signifikant ændring i tilliden til politiet i 2008 sammenholdt med de forudgående målinger. Den danske befolknings relative tab af tillid til sit politi fra før politireformen i 2006 til 2008, synes altså dels at være et ret specifikt dansk fænomen og dels specifikt at vedrøre tilliden til politiet. Det fortsatte fald i andelen af borgere, der har tillid til politiet, de allerseneste år fra 2008 til 2009/2010 synes i mindre grad at være unikt for politiet. Vi har her ikke kendskab til målinger fra andre lande, og ej heller andre landsdækkende målinger i Danmark vedrørende 2010, men målinger foretaget af henholdsvis TrygFonden 4 og MandagMorgen 5 i 2009 bidrager til et billede af den seneste udvikling. Såvel TrygFondens som MandagMorgens målinger i 2009 sammenholder med målinger foretaget i forbindelse med Magtudredningen i Målingerne bekræfter, at faldet i andelen af borgere, der har tillid til politiet, tilsyneladende er fortsat også efter Samtlige målinger, inklusiv den aktuelt gennemførte, bekræfter, at mens tilliden til politiet tidligere lå på et højere niveau end tilliden til domstolene, så er billedet i 2009/2010 det omvendte: Lidt flere har her tillid til domstolene end til politiet. Baggrunden herfor er ikke, at tilliden til domstolene er steget, men at tilliden til politiet er faldet eller faldet mere end tilliden til domstolene. 4 Tryghedsmåling TrygFonden, Tilliden til over-danmark smuldrer, MandagMorgen, 14. december

12 Når man sammenholder ESS-målingerne fra 2002 til 2008 med 2009-målingerne foretaget af TrygFonden og MandagMorgen, synes politiet dog ikke at være de eneste, der har været genstand for faldende tillid fra befolkningens side siden Samme tendenser findes således for den offentlige administration i al almindelighed, kommunalbestyrelserne og politikere. Ifølge Jørgen Goul Andersen har tilliden til det politiske system tradition for at svinge med de økonomiske konjunkturer: I perioder med økonomisk nedtur falder tilliden til de folkevalgte, mens perioder med vækst får borgernes generelle tilfredshed til at stige, hvilket påvirker tilliden til de folkevalgte. 6 Den økonomiske krise de allerseneste år kunne altså være forklaringen på, at det her ikke blot er politiet, tilliden har været faldende til, men også politikere m.fl. Tabel 9. Tillid til i Danmark på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ingen tillid og 10 fuldstændig tillid, Tryghedsmålinger foretaget af/for Magtudredningen i 2000 og TrygFonden og MandagMorgen i Magtudredningen TrygFonden MandagMorgen Politi 7,7 6,2 6,9 Domstole 7,1 6,5 7,0 Banksektor X X 5,4 Offentlig administr. 5,8 5,1 5,3 Kommunalbestyrelse 5,7 4,9 4,6 EU 4,3 3,9 4,4 Politikere 4,9 4,3 4,1 FN 5,6 5,2 X Folketinget 5,6 5,2 X Regeringen 5,2 4,8 X Politiske partier 4,9 4,3 X Note: X = data foreligger ikke. De gennemførte målinger giver ikke direkte muligheder for at vurdere, hvorfor specielt tilliden til politiet har været faldende. Det synes dog klart, at det især har at gøre med befolkningens oplevelser af politiet som institution efter iværksættelse og gennemførelse af politireformen i Vi har konstateret, at mistillid er nært forbundet med utilfredshed med politiets arbejde såvel lokalt som 6 Her citeret efter Tilliden til over-danmark smuldrer, MandagMorgen, 14. december 2009, s

13 nationalt, og af TrygFondens undersøgelse i 2009 kan man se, at befolkningen massivt synes, at politiet prioriterer tilstedeværelsen på gaderne, indbrud i private hjem og lokale politistationer med folk, der kender beboerne, for lavt. Det er på denne baggrund nærliggende at antage, at befolkningen i forbindelse med gennemførelsen af politireformen har fået en oplevelse af, at politiet i stigende grad er blevet fjernet som støtter og beskyttere af og i det nære miljø, befolkningen lever i, og at dette er hovedårsagen til den faldende tillid. Ved TrygFondens 2009-måling var der en overvægt af mennesker, der syntes, at følgende områder blev prioriteret for højt af politiet: Christiania, beskyttelse af politikere, holde ro ved store internationale møder i Danmark og begrænse volden ved fodboldkampe. Måske er det den store politiindsats ved miljøkonferencen i København december 2009 blevet oplevet som en bekræftelse/bestyrkelse af oplevelsen af, at politiet prioriterer ikke-nære problemer for højt, og at det især er dette forhold, der ligger bag faldet i tilliden til politiet frem til marts Det er vigtigt at understrege, at det tillidstab, politiet i Danmark har lidt de senere år, primært består i, at mennesker, der tidligere havde meget stor tillid til politiet, nu stadig grundlæggende har tillid til politiet, men i mindre grad. Det er altså ikke primært et skift fra tillid til mistillid. Det fremgår bl.a. af de målinger Eurobarometer har foretaget i EU-landene fra 1997 til Her er der stillet spørgsmål om tillid til politiet, men kun med to svarmuligheder: Har man tillid til politiet, eller har man det ikke? Andelen, der siger, at de har tillid til politiet er ikke mindre i 2007 og 2008 end i årene forud for reformen. Igennem hele perioden er det omkring ni ud af ti danskere, der siger, at de har tillid til politiet (gennemsnitligt 89 pct. for , 91 pct. i 2007 og 88 pct. i 2008)

14 Sammenfatning Som led i evalueringen af politireformen er der gennemført en række undersøgelser af borgernes kontakt med og opfattelse af politiet. Den seneste, hvor kun et begrænset antal spørgsmål er medtaget, er gennemført som del af Danmarks Statistiks Omnibusundersøgelse i marts Hovedresultaterne er følgende: 1. Der er sket et væsentligt fald i andelen af befolkningen, som er opmærksom på, at politiet er i gang med at gennemføre en reform. 2. Blandt dem, som er opmærksomme på reformen, er der i 2010 lidt flere tilfredse og væsentlig færre utilfredse, end det var tilfældet i Andelen af de adspurgte, som er temmelig eller meget utilfredse med reformens resultater, er dog fortsat dobbelt så stor som andelen af temmelig eller meget tilfredse. 3. Der er sket en stigning i andelen, der har set politiet på patrulje: Hvor det i 2008 var hver fjerde, som havde bemærket politipatruljering i lokalområdet, er det i 2010 næsten hver tredje. Det svarer til niveauet umiddelbart før reformen, men er dog stadig langt under niveauet for en halv snes år siden. 4. Andelen, der er tilfredse eller meget tilfredse med politiets opgaveløsning i lokalområdet, er fortsat faldende, og ligger i 2010 på det laveste niveau siden 1998: 60 pct. Andelen, der er tilfredse med politiets opgaveløsning på landsplan, er steget siden 2008, og er nu tilbage på niveauet fra 2006: 62 pct. 5. Andelen af de adspurgte, som har stor eller meget stor tillid til politiet, er faldet markant. Hvor det i 2006 var otte ud af 10, der nærede stor eller meget stor tillid, er det i 2010 lidt mindre end to ud af tre. Der er en stærk sammenhæng mellem de adspurgtes tilfredshed med politiets opgaveløsning såvel lokalt som på landsplan, samt med reformens resultater: Jo mere utilfredse med opgaveløsningen og reformen, desto mindre tillid til politiet. Set i forhold til udviklingen i andre lande er den danske befolknings mindskede tillid til politiet relativt unik. Set i en dansk sammenhæng har politiet oplevet et tillidstab i hele perioden fra 2006 og frem, mens tilliden til en række andre samfundsinstitutioner var relativt konstant frem til 2008, hvorefter tilliden også her begyndte at falde. En tænkelig forklaring på den mindskede tillid til politiet i politireformens kølvand er en udbredt oplevelse af politiet som for fjern og som for lidt tilstedeværende og problemløsende i befolkningens nærmiljøer. 14

15 Til trods for den konsistent negative udvikling fra 2006 til 2010 er det dog stadig hovedparten af befolkningen, der overordnet set har tillid til politiet. 15

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 01 Tryghed og holdning til politi og retssystem En sammenligning mellem Danmark og andre europæiske lande 1. UNDERSØGELSENS MATERIALE I 001 etableredes European

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Fem minutter i tolv. Om forholdet mellem politi og befolkning umiddelbart før politikredsreformen 1. januar Flemming Balvig & Lars Holmberg

Fem minutter i tolv. Om forholdet mellem politi og befolkning umiddelbart før politikredsreformen 1. januar Flemming Balvig & Lars Holmberg Fem minutter i tolv Om forholdet mellem politi og befolkning umiddelbart før politikredsreformen 1. januar 2007 Af Flemming Balvig & Lars Holmberg Januar 2008 Københavns Universitet / Rigspolitiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Politireformen år ét

Politireformen år ét Politireformen år ét Befolkningens syn på politiet i december 2007 Af Flemming Balvig & Lars Holmberg August 2008 Københavns Universitet / Rigspolitiet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnede

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige

Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige Hvis man lever i et land med lav ulighed, har man generelt mere tillid til andre mennesker, end hvis man lever i et land med høj ulighed. Dette gælder,

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 513 Offentligt Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

University of Copenhagen. Den bedste af alle verdener? Balvig, Flemming; Holmberg, Lars. Publication date: 2007

University of Copenhagen. Den bedste af alle verdener? Balvig, Flemming; Holmberg, Lars. Publication date: 2007 university of copenhagen University of Copenhagen Den bedste af alle verdener? Balvig, Flemming; Holmberg, Lars Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Fakta om Tryghedsmåling 2011. Hovedkonklusioner I det følgende er samlet nogle af rapportens væsentligste konklusioner.

Fakta om Tryghedsmåling 2011. Hovedkonklusioner I det følgende er samlet nogle af rapportens væsentligste konklusioner. Fakta om Tryghedsmåling 2011 Tryghedsmåling 2011 er en videnskabelig undersøgelse og den femte i rækken af målinger, der siden 2004 har fulgt danskernes tryghedstilstand. Seneste måling var i 2009. Målingen

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse

Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse For at undersøge om undervisningsforløbet havde effekt på elevernes holdninger til det lokale demokrati og digital dannelse, blev der lavet en effektmåling.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Undervisningsudvalget

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Undervisningsudvalget Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Undervisningsudvalget Der er målt på generel tilfredshed med og vigtighed af kvalitet og omfang af tilbuddene på folkeskoleområdet samt kvalitet og omfang af tilbud i

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Af: Juniorkonsulent Christoffer Thygesen og cheføkonom Martin Kyed Notat 6. februar 06 Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Analysens hovedresultater Kun hver

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

DANSKERNES FORVENTNINGER

DANSKERNES FORVENTNINGER DANSKERNES FORVENTNINGER TIl BOlIGMARKEDET En undersøgelse af forventningerne og deres baggrund februar 2010 SEPtEmBEr 2012 Boligøkonomisk Videncenter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Tabeloversigt...

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. : Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse AUGUST 17 Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse 1. Hovedpointer Social

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Verdens bedste politi

Verdens bedste politi Flemming Balvig, Lars Holmberg Maria Pi Højlund Nielsen Verdens bedste politi Politireformen i Danmark Jurist- og Økonomforbundets Forlag INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 5 INDLEDNING 7 Hvad skete der siden

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Evaluering af Horsens Byskole 2015

Evaluering af Horsens Byskole 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandlere: Louise Riis Villadsen Louise Nordestgaard Sagsnr. 17.00.00-P20-4-15 Dato: 20.1.2016 Evaluering af Horsens Byskole 2015 Horsens Byskole blev etableret i 2012 af

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Livskvalitet er forbundne kar

Livskvalitet er forbundne kar 2. oktober 216 Livskvalitet er forbundne kar Støttet af Af Preben Etwil, Danmarks Statistik Folks oplevelse af livskvalitet afhænger af rigtig mange individuelle faktorer. Faktorer der typisk hænger sammen.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere