Tilliden til politiet i Danmark 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilliden til politiet i Danmark 2010"

Transkript

1 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010 Københavns Universitet / Rigspolitiet ISBN

2 Indledning Som led i evalueringen af politireformen i Danmark, som trådte i kraft 1. januar 2007, gennemføres der en række undersøgelser af borgernes tryghed, udsathed for kriminalitet, samt kontakt med, tilfredshed med og tillid til politiet. De seneste resultater (som stammer fra en borgerundersøgelse, som blev gennemført ultimo 2008) er afrapporteret i Balvig, Holmberg og Nielsen (2009): Politireformen år 2. 1 En sidste undersøgelse er planlagt til gennemførelse ultimo Den foreliggende rapport redegør for resultaterne af en mindre undersøgelse, som er gennemført i marts Her blev ni af de centrale spørgsmål vedrørende borgernes syn på politiet, som indgår i borgerundersøgelserne, medtaget i Danmarks Statistiks omnibusundersøgelse. I det følgende bringes en analyse af besvarelserne fra marts 2010, i alt 985 repræsentativt udvalgte årige, samt en sammenligning med resultaterne fra de tidligere undersøgelser. Det skal understreges, at det begrænsede antal spørgsmål, der er indgået i undersøgelsen fra 2010, ikke giver mulighed for mere omfattende analyser af årsagssammenhænge. Til gengæld er der i 2010 indgået et spørgsmål, som ikke findes i de tidligere undersøgelser, men som nu gør det muligt til en vis grad at vurdere, i hvor høj grad mediernes behandling af politi- og kriminalitetsstof påvirker borgernes opfattelse af politiet. Der er spurgt om, i hvor høj grad interviewpersonerne følger med i hvad der vises, skrives eller fortælles i medierne om kriminalitet, straf og politi. Her angiver 31 pct., at de følger med i temmelig eller meget høj grad, 46 pct. følger en del med, mens 23 pct. følger mindre eller slet ikke med. Borgernes kendskab til og opfattelse af reformen Ved undersøgelsen i 2008 blev interviewpersonerne for første gang spurgt, om de var vidende om, at politireformen var iværksat. Det viste sig her, at kun 13 pct. af de adspurgte slet ikke havde hørt om reformen. Som det fremgår af tabel 1, er der her sket en væsentlig udvikling siden da. 1 Balvig, Holmberg og Nielsen (2009): Politireformen år to. Befolkningen og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december Københavns Universitet/Rigspolitiet. 2

3 Tabel 1. Har du hørt om, at politiet er i færd med at gennemføre en større reform? Danmark Svarfordeling i procent (antal respondenter i parentes, n = 985) Procent Antal Ja, det har jeg hørt vældig meget om 9 (92) Ja, det har jeg hørt en del om 24 (239) Ja, det har jeg hørt lidt om 27 (263) Nej, det har jeg ikke hørt noget om 39 (387) Ved ikke - (4) I alt 99 (985) Andelen, der slet ikke husker at have hørt om politireformen, er tredoblet fra 2008 til Hvor det i slutningen af 2008 var 63 pct. af befolkningen, der angav at have hørt en del eller vældig meget om reformen, er det i marts 2010 ca. halvt så mange: 33 pct. Blandt dem, som har hørt om reformen, er kendskabet til dens indhold samtidig mindsket. Som det ses af tabel 2, angiver 28 pct. af de adspurgte, at de ikke kender indholdet af reformen. I 2008 var det 7 pct., der ikke kendte noget til indholdet af reformen. Tabel 2. Ved du, hvad reformen går ud på? Danmark Svarfordeling i procent (antal respondenter i parentes, n = 594) Procent Antal Ja, jeg har et særdeles godt kendskab til reformen 5 (27) Ja, jeg kender hovedtrækkene i reformen 36 (213) Jeg kender ikke så meget til reformen 31 (186) Nej, det kender jeg ikke noget til 28 (168) Ved ikke 0 (0) I alt 100 (594) Blandt de adspurgte med kendskab til reformen er der desuden spurgt til deres tilfredshed med reformens resultater (tabel 3). Her er lidt flere i 2010 temmelig eller meget tilfredse (14 pct. mod 10 pct. i 2008), mens andelen af temmelig eller meget utilfredse er reduceret fra 42 pct. i 2008 til 28 pct. i

4 Tabel 3. Hvor tilfreds er du med, hvad reformen indtil nu har medført af ændringer i politiet? Danmark Svarfordeling i procent (antal respondenter i parentes, n = 594) Procent Antal Meget tilfreds 2 (9) Temmelig tilfreds 12 (70) Hverken tilfreds eller utilfreds 41 (246) Temmelig utilfreds 21 (124) Meget utilfreds 7 (39) Ved ikke 18 (106) I alt 101 (594) Der er, ligesom i 2008, en stærk sammenhæng mellem omfanget af borgernes viden om reformen og deres utilfredshed: Blandt dem, der mener at kende særdeles meget til reformen, er 52 pct. temmelig eller meget utilfredse, blandt dem, der kender hovedtrækkene er 42 pct. utilfredse, blandt dem, der ikke kender meget til indholdet af reformen, udgør de utilfredse 27 pct., mens der blandt dem, som slet ikke kender reformens indhold er 22 pct. temmelig eller meget utilfredse. Denne forskel er stærkt statistisk signifikant (p < 0,001). 2 Set i sammenhæng tyder disse resultater på, at politireformen i 2010 har en mindre fremtrædende rolle i borgernes bevidsthed, og at andelen af utilfredse dermed er mindsket. Det er dog værd at bemærke, at selv om utilfredsheden med reformen er blevet mindre, er der fortsat mere end dobbelt så mange borgere, der er utilfredse med reformens resultater, som der er tilfredse borgere. Politiets synlighed Det har ikke været en del af reformens målsætning i sig selv, at politiet skulle blive mere synligt, men det er på den anden side klart, at der fra politiets side fortsat lægges vægt på, at borgerne ser politiet. Som det fremgår af tabel 4, er det i 2010 lidt under hver tredje af de adspurgte, der kan huske at have set politiet patruljere inden for den seneste uge. 2 P-værdien er et mål for forskellens statistiske signifikans, dvs. hvor sandsynligt det er, at den viste forskel (i dette tilfælde mellem grupper med forskellig grad af kendskab til reformen) beror på tilfældigheder. Jo mindre p-værdi, desto mindre sandsynligt er det, at resultatet er tilfældigt. 4

5 Tabel 4. Hvor mange gange har du set politiet patruljere i dit lokalområde inden for den sidste uge? Danmark Svarfordeling i procent (antal respondenter i parentes, n = 985) Har set I ALT Ved ikke dem, Kan ikke men kan huske, Har ikke ikke En enkelt Flere om jeg set dem huske gang gange har set hvor dem mange gange i bil 1 (6) 68 (668) 1 (11) 2 (21) 13 (129) 15 (150) 100 (985) til fods på cykel 1 (6) 94 (930) 1 (9) - (1) 2 (24) 2 (15) 100 (985) 1 (7) 98 (968) - (3) 0 (0) 1 (5) - (2) 100 (985) Der er her tale om en stigning fra 2008 til 2010, og den længerevarende udvikling i retning af mindre synlighed synes hermed brudt. Andelen af borgere, der har set politiet patruljere inden for den seneste uge er, som det fremgår af figur 1, tilbage omkring niveauet fra 2006, lige før reformen blev iværksat. Det er dog stadig langt færre end for 10 år siden. Figur 1. Procent der har set politiet patruljere i bil, til fods og/eller på cykel i deres lokalområde den seneste uge forud for interviewet, Danmark

6 Tilfredshed med politiets indsats Der er gennem hele undersøgelsesperioden spurgt til befolkningens tilfredshed med politiets indsats, dels i deres lokalområde, dels på landsplan. Som det fremgår af tabel 5, er der i 2010 en klar overvægt af tilfredse, når det gælder politiets lokale indsats. Tabel 5. Hvor tilfreds er du alt i alt med, hvordan politiet i dit lokalområde løser sine opgaver? Er du? Danmark marts Svarfordeling i procent (antal respondenter i parentes, n = 985) Procent Antal Meget tilfreds 14 (140) Temmelig tilfreds 46 (448) Hverken tilfreds eller utilfreds 19 (190) Temmelig utilfreds 13 (126) Meget utilfreds 5 (46) Ved ikke 4 (35) I alt 101 (985) Som det ses i figur 2 nedenfor, er andelen af borgere, der er tilfredse eller meget tilfredse med politiets lokale opgaveløsning, dog faldet gennem hele reformperioden, og den er i marts 2010 den laveste siden For første gang i de 12 år, målingerne er blevet gennemført, er det under 60 pct., der er tilfredse med, hvordan politiets løser opgaverne i lokalområdet. Figur 2. Procent der er tilfredse/meget tilfredse med, hvordan politiet løser sine opgaver i lokalområdet, Danmark

7 Tilfredsheden med politiets indsats på landsplan ligger i 2010 stort set på niveau med tilfredsheden lokalt, jf. tabel 6. Tabel 6. Når Danmark betragtes som helhed, hvor tilfreds er du så med, hvordan politiet løser sine opgaver her i landet? Er du? Danmark marts Svarfordeling i procent (antal respondenter i parentes, n = 985) Procent Antal Meget tilfreds 11 (105) Temmelig tilfreds 51 (501) Hverken tilfreds eller utilfreds 17 (169) Temmelig utilfreds 16 (159) Meget utilfreds 4 (41) Ved ikke 1 (10) I alt 100 (985) På dette område er udviklingen imidlertid gået den anden vej siden 2008, og tilfredsheden er nu tilbage på samme niveau som før politireformen, se figur 3. Figur 3. Procent der er tilfredse/meget tilfredse med, hvordan politiet i Danmark løser sine opgaver, Det er naturligvis forbundet med store vanskeligheder for den enkelte borger at få indsigt i, hvordan politiet løser sine opgaver på landsplan. Man vil givetvis være stærkt afhængig af det image, politiet skildres med i medier samt hvad man i øvrigt hører andre mennesker sige og mene. Den 7

8 øgede tilfredshed med politiet på landsplan kan tænkes at have sammenhæng med, at de meget negative skildringer i medierne synes at have været mindre i de første måneder af 2010 end i de umiddelbart forudgående år og politiets egne bestræbelser på at profilere at udviklingen på centrale områder er vendt, og at reformen nu i en række henseender synes at virke, som den var tænkt. Hvordan politiet løser opgaverne i lokalområdet er ulige nemmere at forholde sig til på basis af egne erfaringer og oplevelser, og til trods for den mere positive holdning på landsplan og til trods for politiets øgede synlighed, er tilfredsheden altså her faldet til det hidtil laveste niveau. Når vi siger til trods for, er det fordi, der findes en statistisk tendens til, at tilfredshed med politiets indsats på landsplan har sammenhæng såvel med tilfredshed med politiet i lokalområdet og politiets synlighed i lokalområdet. Tillid til politiet Det er helt afgørende, at befolkningen har tillid til politiet. Tillid kan hævdes at være endnu væsentligere end tilfredshedsgraden, bl.a. fordi utilfredshed jo ikke nødvendigvis baserer sig på dygtighed mv., men også helt eller delvist på de betingelser, politiets har at virke under. Mister befolkningen tilliden til politiet, bliver politiet mindre funktionsdygtigt, risikoen for alternativsamfund øges, og demokratiet trues i centrale henseender. Langt de fleste borgere i Danmark har tillid til politiet. I marts 2010 gav tæt ved to ud af tre borgere (64 pct.) udtryk for, at de havde stor eller meget stor tillid til politiet, jf. tabel 7. En ud af ti havde lille eller meget lille tillid til politiet. 8

9 Tabel 7. Jeg vil nu gerne vide, hvor stor tillid du har til politiet i Danmark? Du kan svare ved hjælp af tallene fra 1 til 5, hvor 1 er meget lille tillid. Hvis du har meget stor tillid, skal du svare med et 5-tal. Danmark Svarfordeling i procent (antal respondenter i parentes, n = 985) Procent Antal 5 Meget stor tillid 23 (228) 4 41 (407) 3 25 (241) 2 7 (72) 1 Meget lille tillid 3 (32) Ved ikke 1 (5) I alt 100 (985) Tilliden til politiet har imidlertid været markant mere udbredt, end den var i marts Således var det i året før politireformen, 2006, otte ud af ti borgere (81 pct.), der havde stor eller meget stor tillid til politiet. I 2007 var det 78 pct., i pct., og så altså 64 pct. i marts Faldet i tilliden til politiet er ikke blot statistisk signifikant fra 2006 til 2010, men også i den sidste del af perioden, fra 2008 til Selv om de fleste danskere stadig har tillid til politiet, så har der ud fra de målinger i moderne tid, vi har kendskab til, aldrig været færre end i marts Figur 4. Procent der har stor eller meget stor tillid til politiet i Danmark,

10 Tilliden til politiet viser sig ikke at afhænge af, om de adspurgte følger med i mediernes behandling af kriminalitetsstof, eller om de har set politiet patruljere i lokalområdet. Det gør heller ikke nogen forskel, om de adspurgte har hørt om reformen eller ej, eller hvor stort kendskab, de har til indholdet. Til gengæld er der klar sammenhæng med tilfredsheden med politiets indsats såvel lokalt som på landsplan. For eksempel er der blandt dem, der er temmelig eller meget tilfredse med politiets opgaveløsning på landsplan, 77 pct., som udtrykker stor eller meget stor tillid til politiet. Blandt de temmelig eller meget utilfredse er denne andel kun på 35 pct. (p < 0,001). Der er også en tydelig sammenhæng mellem borgernes tilfredshed med reformens resultater og deres tillid til politiet. Blandt de borgere, der er temmelig eller meget tilfredse med de ændringer, reformen har medført, udtrykker 79 pct. stor eller meget stor tillid til politiet. Blandt dem, der hverken er tilfredse eller utilfredse, er andelen 73 pct., mens det blandt dem, der er temmelig eller meget utilfredse med reformens resultater, er 56 pct., som har stor eller meget stor tillid til politiet (p < 0,05). Tabel 8. Tillid til i Danmark på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ingen tillid og 10 fuldstændig tillid, (European Social Survey = ESS 3 ) Politi Befolkning til hinanden Retssystem Politikere Folketinget 7,90 7,94 7,90 7,58 6,99 6,76 6,99 6,92 7,13 7,21 7,13 7,28 5,47 5,59 5,47 5,61 6,18 6,29 6,18 6,50 European Social Survey, ESS, har i perioden 2002, 2004, 2006 og 2008 målt de europæiske befolkningers grad af tillid til politiet, jf., for Danmarks vedkommende, tabel 8. Målingerne viser, at i samtlige år ligger tilliden til politiet i Danmark på et højere niveau end for de europæiske lande under ét. Det er meget få befolkninger, der har så udbredt en tillid til sit politi, som den danske. På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er lavest tillid og 10 er højest, var den gennemsnitlige tillidsscore til politiet i Danmark i ,58. For alle de europæiske lande under ét var den 5,93. For Norges vedkommende var scoren 7,04, for Sverige 6,55 og for Finland 7,

11 ESS-undersøgelserne viser tillige, at der næppe er så forfærdelig mange andre institutioner, hvis nogen overhovedet, man i Danmark har så stor tillid til som politiet. Tilliden til politiet er i alle år højere end tilliden til Folketinget og i særdeleshed til politikere. Tilliden til politiet er også højere end tilliden til retssystemet som helhed. Selv set i forhold til den grad af tillid, man har til hinanden som borgere, placerer politiet sig med en højere tillidsscore. ESS-målingerne bekræfter således eksistensen af en udbredt tillid til politiet i Danmark, men de bekræfter også, at der er sket et fald i denne tillid efter politireformen (fra 2006 til 2008, hvor tillidsscoren er faldet fra 7,90 til 7,58). Endvidere viser det sig, at denne udvikling synes at være ret unik for politiet. Der er således ikke fra 2006 til 2008 sket et fald i den almindelige tillid danskere har til hinanden, og ej heller til politikere, Folketinget eller retssystemet som helhed. For hverken Norge, Sverige eller Finland sker der nogen statistisk signifikant ændring i tilliden til politiet i 2008 sammenholdt med de forudgående målinger. Den danske befolknings relative tab af tillid til sit politi fra før politireformen i 2006 til 2008, synes altså dels at være et ret specifikt dansk fænomen og dels specifikt at vedrøre tilliden til politiet. Det fortsatte fald i andelen af borgere, der har tillid til politiet, de allerseneste år fra 2008 til 2009/2010 synes i mindre grad at være unikt for politiet. Vi har her ikke kendskab til målinger fra andre lande, og ej heller andre landsdækkende målinger i Danmark vedrørende 2010, men målinger foretaget af henholdsvis TrygFonden 4 og MandagMorgen 5 i 2009 bidrager til et billede af den seneste udvikling. Såvel TrygFondens som MandagMorgens målinger i 2009 sammenholder med målinger foretaget i forbindelse med Magtudredningen i Målingerne bekræfter, at faldet i andelen af borgere, der har tillid til politiet, tilsyneladende er fortsat også efter Samtlige målinger, inklusiv den aktuelt gennemførte, bekræfter, at mens tilliden til politiet tidligere lå på et højere niveau end tilliden til domstolene, så er billedet i 2009/2010 det omvendte: Lidt flere har her tillid til domstolene end til politiet. Baggrunden herfor er ikke, at tilliden til domstolene er steget, men at tilliden til politiet er faldet eller faldet mere end tilliden til domstolene. 4 Tryghedsmåling TrygFonden, Tilliden til over-danmark smuldrer, MandagMorgen, 14. december

12 Når man sammenholder ESS-målingerne fra 2002 til 2008 med 2009-målingerne foretaget af TrygFonden og MandagMorgen, synes politiet dog ikke at være de eneste, der har været genstand for faldende tillid fra befolkningens side siden Samme tendenser findes således for den offentlige administration i al almindelighed, kommunalbestyrelserne og politikere. Ifølge Jørgen Goul Andersen har tilliden til det politiske system tradition for at svinge med de økonomiske konjunkturer: I perioder med økonomisk nedtur falder tilliden til de folkevalgte, mens perioder med vækst får borgernes generelle tilfredshed til at stige, hvilket påvirker tilliden til de folkevalgte. 6 Den økonomiske krise de allerseneste år kunne altså være forklaringen på, at det her ikke blot er politiet, tilliden har været faldende til, men også politikere m.fl. Tabel 9. Tillid til i Danmark på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ingen tillid og 10 fuldstændig tillid, Tryghedsmålinger foretaget af/for Magtudredningen i 2000 og TrygFonden og MandagMorgen i Magtudredningen TrygFonden MandagMorgen Politi 7,7 6,2 6,9 Domstole 7,1 6,5 7,0 Banksektor X X 5,4 Offentlig administr. 5,8 5,1 5,3 Kommunalbestyrelse 5,7 4,9 4,6 EU 4,3 3,9 4,4 Politikere 4,9 4,3 4,1 FN 5,6 5,2 X Folketinget 5,6 5,2 X Regeringen 5,2 4,8 X Politiske partier 4,9 4,3 X Note: X = data foreligger ikke. De gennemførte målinger giver ikke direkte muligheder for at vurdere, hvorfor specielt tilliden til politiet har været faldende. Det synes dog klart, at det især har at gøre med befolkningens oplevelser af politiet som institution efter iværksættelse og gennemførelse af politireformen i Vi har konstateret, at mistillid er nært forbundet med utilfredshed med politiets arbejde såvel lokalt som 6 Her citeret efter Tilliden til over-danmark smuldrer, MandagMorgen, 14. december 2009, s

13 nationalt, og af TrygFondens undersøgelse i 2009 kan man se, at befolkningen massivt synes, at politiet prioriterer tilstedeværelsen på gaderne, indbrud i private hjem og lokale politistationer med folk, der kender beboerne, for lavt. Det er på denne baggrund nærliggende at antage, at befolkningen i forbindelse med gennemførelsen af politireformen har fået en oplevelse af, at politiet i stigende grad er blevet fjernet som støtter og beskyttere af og i det nære miljø, befolkningen lever i, og at dette er hovedårsagen til den faldende tillid. Ved TrygFondens 2009-måling var der en overvægt af mennesker, der syntes, at følgende områder blev prioriteret for højt af politiet: Christiania, beskyttelse af politikere, holde ro ved store internationale møder i Danmark og begrænse volden ved fodboldkampe. Måske er det den store politiindsats ved miljøkonferencen i København december 2009 blevet oplevet som en bekræftelse/bestyrkelse af oplevelsen af, at politiet prioriterer ikke-nære problemer for højt, og at det især er dette forhold, der ligger bag faldet i tilliden til politiet frem til marts Det er vigtigt at understrege, at det tillidstab, politiet i Danmark har lidt de senere år, primært består i, at mennesker, der tidligere havde meget stor tillid til politiet, nu stadig grundlæggende har tillid til politiet, men i mindre grad. Det er altså ikke primært et skift fra tillid til mistillid. Det fremgår bl.a. af de målinger Eurobarometer har foretaget i EU-landene fra 1997 til Her er der stillet spørgsmål om tillid til politiet, men kun med to svarmuligheder: Har man tillid til politiet, eller har man det ikke? Andelen, der siger, at de har tillid til politiet er ikke mindre i 2007 og 2008 end i årene forud for reformen. Igennem hele perioden er det omkring ni ud af ti danskere, der siger, at de har tillid til politiet (gennemsnitligt 89 pct. for , 91 pct. i 2007 og 88 pct. i 2008)

14 Sammenfatning Som led i evalueringen af politireformen er der gennemført en række undersøgelser af borgernes kontakt med og opfattelse af politiet. Den seneste, hvor kun et begrænset antal spørgsmål er medtaget, er gennemført som del af Danmarks Statistiks Omnibusundersøgelse i marts Hovedresultaterne er følgende: 1. Der er sket et væsentligt fald i andelen af befolkningen, som er opmærksom på, at politiet er i gang med at gennemføre en reform. 2. Blandt dem, som er opmærksomme på reformen, er der i 2010 lidt flere tilfredse og væsentlig færre utilfredse, end det var tilfældet i Andelen af de adspurgte, som er temmelig eller meget utilfredse med reformens resultater, er dog fortsat dobbelt så stor som andelen af temmelig eller meget tilfredse. 3. Der er sket en stigning i andelen, der har set politiet på patrulje: Hvor det i 2008 var hver fjerde, som havde bemærket politipatruljering i lokalområdet, er det i 2010 næsten hver tredje. Det svarer til niveauet umiddelbart før reformen, men er dog stadig langt under niveauet for en halv snes år siden. 4. Andelen, der er tilfredse eller meget tilfredse med politiets opgaveløsning i lokalområdet, er fortsat faldende, og ligger i 2010 på det laveste niveau siden 1998: 60 pct. Andelen, der er tilfredse med politiets opgaveløsning på landsplan, er steget siden 2008, og er nu tilbage på niveauet fra 2006: 62 pct. 5. Andelen af de adspurgte, som har stor eller meget stor tillid til politiet, er faldet markant. Hvor det i 2006 var otte ud af 10, der nærede stor eller meget stor tillid, er det i 2010 lidt mindre end to ud af tre. Der er en stærk sammenhæng mellem de adspurgtes tilfredshed med politiets opgaveløsning såvel lokalt som på landsplan, samt med reformens resultater: Jo mere utilfredse med opgaveløsningen og reformen, desto mindre tillid til politiet. Set i forhold til udviklingen i andre lande er den danske befolknings mindskede tillid til politiet relativt unik. Set i en dansk sammenhæng har politiet oplevet et tillidstab i hele perioden fra 2006 og frem, mens tilliden til en række andre samfundsinstitutioner var relativt konstant frem til 2008, hvorefter tilliden også her begyndte at falde. En tænkelig forklaring på den mindskede tillid til politiet i politireformens kølvand er en udbredt oplevelse af politiet som for fjern og som for lidt tilstedeværende og problemløsende i befolkningens nærmiljøer. 14

15 Til trods for den konsistent negative udvikling fra 2006 til 2010 er det dog stadig hovedparten af befolkningen, der overordnet set har tillid til politiet. 15

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Politireformen år ét

Politireformen år ét Politireformen år ét Befolkningens syn på politiet i december 2007 Af Flemming Balvig & Lars Holmberg August 2008 Københavns Universitet / Rigspolitiet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnede

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Verdens bedste politi

Verdens bedste politi Flemming Balvig, Lars Holmberg Maria Pi Højlund Nielsen Verdens bedste politi Politireformen i Danmark Jurist- og Økonomforbundets Forlag INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 5 INDLEDNING 7 Hvad skete der siden

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag Nyt fra December 2014 Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag Det sker, at spørgsmålet om betalt frokostpause dukker op. Bliver det til lige så meget arbejde, hvis denne pause er betalt? En analyse

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Kommentarer 79 De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Hans Bay, UCC I december 2010 udkom den 4. danske PISA-rapport (PISA, 2009). Rapporten er omtalt i MONA i Egelund (2011), i Davidsson

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Kriminalitet og tryghed 2012

Kriminalitet og tryghed 2012 Analyserapport :3 Kriminalitet og tryghed Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport :3 Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Resultat af Dækrazzia 2014

Resultat af Dækrazzia 2014 Resultat af Dækrazzia 2014 Rådet for Større Dæksikkerhed FDM Teknologisk Institut Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk Rigspolitiet Dækimportørforeningen Dæk Specialisternes Landsforening Side 2 af

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18

Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18 TAK FOR TILLIDEN Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mandag den 8. juni 2015, 05:00 Del: Er det lighed, der er grunden til, at danskerne er et af verdens mest

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere