datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises."

Transkript

1 også omstridt erstatningskrav. Konkursboet har fra sagens start været opfordret til at specificere kravet, uden held, således at revisionen kunne forholde sig relevant til det. Derfor er det også velbegrundet, at revisionen har afventet en retsafgørelse i sagen. Sammenholdt med sagens alder medfører det, såfremt rentelovens udgangspunkt for rentesatsen fastholdes, at boet tilføres en urimelig berigelse, da rentebeløbet af det påstævnte beløb på l 00 mio. kr. udgør omkring 80 mio. kr. Beløbet ligger langt over det mulige reelle rentetab for konkursboet, som derfor bliver overkompenseret for den lange sagsbehandlingstid. Hertil kommer, at revisionen ikke har haft rådighed over det påstævnte beløb, og derfor heller ikke har kunnet forrente det og opnå en gevinst. At sagen har haft et langstrakt forløb er ingen af parternes skyld, men det er konkursboet og ikke revisionen, der må bære hovedparten af risikoen for det lange forløb. 15. Landsrettens begrundelse og resultat Efter ordlyden afkonkurslovens 149 kan skifteretten bestemme, at endeligt regnskab og eventuel udlodning vedrørende en endnu ikke oppebåret indtægt skal henskydes til tiden efter boets slutning. Det fremgår afboopgørelsen til brug for afslutningen efter 149, at boets endelige afslutning bl.a. afventede denne retssag, og at der var reserveret 40 mio. kr. til de verserende retssager, hvorefter der blev udloddet en dividende på 37,49 %. Af skifterettens retsbog af29. september 2005 fremgår, at sagen er sluttet, men det fremgår samtidig, at kurator skulle udsende information til kreditorerne, når der var væsentligt nyt, og at skifteretten skulle modtage årlige indberetninger. Retssagen var anlagt i juni 2002, og den var i maj 2005 blevet udsat på afventning af Revisornævnets afgørelse af den klage, som statsadvokaten havde indgivet. Revisionen nedlagde i et processkrift af 6. juni 2012 på et tidspunkt, hvor konkursboet efter selskabsudskriften var ophørt med at eksistere, påstand om afvisning på grund af manglende partshabilitet Selv om konkursboet efter udskriften fra Erhvervsstyrelsen ved registrering den 27. november 2007 var ophørt den 29. september 2005, kan dette i en situation som den foreliggende ikke føre til, at konkursboet fra datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises. På tidspunktet for overdragelsen til Dataram var der ikke rejst et krav mod den administrerende direktør, bestyrelsen og revisionen, og det var først efter salget, at betalingsstandsningstilsynet og senere kuratorerne fandt ud af, at årsregnskaberne ikke havde været retvisende, og at de misvisende årsregnskaber kunne føre til et erstatningskrav mod bestyrelsen

2 og revisionen. Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at det er usædvanligt ved virksomhedsoverdragelser, at et muligt erstatningskrav mod bestyrelse og revision er omfattet af en overdragelse af virksomhedens aktiver. Det fremgår ikke af overdragelsesaftal en, at den omfatter et sådant muligt erstatningskrav, og det må ved et krav af en beskaffenhed som det foreliggende være en forudsætning, hvis kravet skal være omfattet, at dette udtrykkeligt fremgår af overdragelsesaftalen. De sagsøgtes påstande om afvisning og frifindelse med henvisning til henholdsvis manglende partshabilitet og overdragelse af kravet til Dataram tages derfor ikke til følge. Bestyrelsen og revisionen har herudover gjort gældende, at de skal frifindes allerede, fordi konkursboet ikke er berettiget til at kræve erstatning af bestyrelsen og revisionen, idet konkursboet ikke kan støtte ret på bankernes eventuelle erstatningskrav, som ikke indgår i boets aktiver. Efter retspraksis kan et konkursbo, der repræsenterer selskabet og dets kreditorer, rejse et erstatningskrav over for et selskabs ledelse og revisor i en situation som den foreliggende, hvor tabet er baseret på kreditorernes tab, der er anmeldt som fordringer i boet. Denne praksis er velbegrundet og er ikke til skade for de sagsøgte. Landsretten tager derfor ikke bestyrelsens og revisionens anbringende om frifindelse med den begrundelse, at konkursboet ikke har søgsmålskompetence, til følge. Vedrørende ansvarsgrundlaget John Rasmussen. John Rasmussen blev under straffesagen fundet skyldig i bedrageri af særlig grov beskaffenhed over for selskabets pengeinstitutter efter straffelovens 279, jf. 286, stk. 2, og han blev straffet med fængsel i 6 år. Det fremgår aflandsrettens dom i straffesagen bl.a., at John Rasmussen selv havde bogført udokumenterede lagertilgange, og at han havde foranlediget opskrivninger af varebeholdningerne. På baggrund af dommen i straffesagen og den bevisførelse, der har været under erstatningssagen, er det bevist, at John Rasmussen ved regnskabsmanipulationer har handlet ansvarspådragende over for selskabet og herved påført selskabet et tab, således at konkursboet kan gøre et erstatningskrav gældende mod ham. Med hensyn til tabets størrelse henvises til afsnittet om opgørelsen af erstatningskra-

3 -200- vet nedenfor. Bestyrelsen og revisionen. Under straffesagen mod John Rasmussen blev der taget udgangspunkt i KPMG's rapport, og rapportens konklusioner blev bl.a. lagt til grund i forbindelse med spørgsmålet om udokumenterede lagertilgange og opskrivninger af varebeholdningerne. Efter den bevisførelse, der har været under denne sag, kan landsretten tilslutte sig Østre Landsrets konklusion, som den er kommet til udtryk i straffesagens præmisser, hvor landsretten konkluderer, at regnskaberne i de to regnskabsår har været misvisende i en sådan grad, at virksomheden reelt ikke havde et positivt nettoresultat John Rasmussen var administrerende direktør og hovedaktionær og medlem afbestyrelsen i det børsnoterede selskab, som han havde bygget op, og virksomheden blev i slutningen af halvfemserne opfattet som succesfuld. Det fremgår af børsprospektet og prospektet til brug for notering på Nasdaq, at selskabet var afhængigt af John Rasmussen, der af sagens parter og en række vidner er beskrevet som tillidsvækkende og hårdtarbejdende med kendskab til alt, hvad der foregik i selskabet. Af sagens oplysninger fremgår, at han beredvilligt besvarede spørgsmål og henvendelser fra bestyrelsen og revisionen, og at bestyrelsen og revisionen accepterede hans forklaringer. John Rasmussen svigtede imidlertid groft den tillid, som bestyrelsen og revisionen havde til ham, idet han gang på gang, når der blev spurgt til de forhold, som senere viste sig at være omfattet af hans manipulationer, gav forkerte oplysninger, for at hans regnskabsmanipulationer ikke skulle blive afsløret. Det har formodningen imod sig, at et børsnoteret selskabs direktør og hovedaktionær ved kriminel adfærd får selskabets regnskaber til at fremstå bedre med hensyn til omsætning og værdier, men dette forekommer. Det hørte derfor med til bestyrelsens og revisionens opgaver at være særlig opmærksom på mulige faresignaler, der kunne dække over hovedaktionærens manipulationer. Bestyrelsen. Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at deltagerne- bortset fra John Rasmussenpå generalforsamlingen i 1999 og 2000, da der blev meddelt decharge, ikke havde kendskab til, at regnskaberne ikke var retvisende, fordi der var foretaget opskrivninger af varelageret, og fordi en del af omsætningen var fiktiv. Generalforsamlingen meddelte derfor

4 ikke decharge på et i alt væsentligt rigtigt og fuldt oplyst grundlag, og bestyrelsen kan som følge heraf ikke påberåbe sig ansvarsfrihed med henvisning til decharge. Det gør ingen ændring heri, at hovedaktionæren John Rasmussen havde kendskab til regnskabsmanipulationerne og derfor var fuldt oplyst. Det kan lægges til grund, at der i forbindelse med sammensætningen afbestyrelsen efter børsnoteringen blev lagt vægt på, at bestyrelsesmedlemmerne var uafhængige af John Rasmussen, og at der skulle være tale om højt kvalificerede erhvervsfolk. Det kan også lægges til grund, at bestyrelsesmedlemmerne deltog aktivt og velforberedte i de mange bestyrelsesmøder, der har været i den periode, som denne sag drejer sig om. 22 Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at bestyrelsen fra starten sikrede sig, at selskabet blev organiseret på en måde, som indebar en klar ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, direktionens enkelte medarbejdere, de ledende medarbejdere i øvrigt og revisionen. Der blev udarbejdet en forretningsorden, som revisorerne underskrev. Efter forretningsordenen skulle revisionen give skriftlig underretning til bestyrelsesformanden, hvis den konstaterede uregelmæssigheder, og revisionen havde også i tiltrædelsesprotokollatet forpligtet sig til at rapportere væsentlige svagheder i selskabets forretningsgange og interne kontroller i revisionsprotokollen. Det fremgår afbestyrelsesmødereferaterne fra de møder, hvor revisionen deltog, at der blev stillet spørgsmål fra bestyrelsens side, og at spørgsmålene blev besvaret af revisionen og John Rasmussen på en sådan måde, at bestyrelsen måtte gå ud fra, at der ikke var problemer med opgørelsen af varebeholdningerne og kravet mod ITP, idet der var tale om områder, hvor det var revisionens opgave at sikre sig, at forholdene var i orden, ligesom bestyrelsen også var berettiget til at gå ud fra, at revisionen udførte de opgaver, som revisionen skulle udføre, efter reglerne. Det kan endvidere lægges til grund, at revisionen ikke på noget tidspunkt sendte en underretning til bestyrelsesformanden, som han kunne videreformidle til de to andre bestyrelsesmedlemmer. Det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 1999, at bestyrelsen blev gjort bekendt med, at revisionen havde drøftet usikkerheden om værdiansættelsen af varelageret efter genberegninger med John Rasmussen, der havde oplyst, at MCT ville få et nyt lagerstyringssystem, der ville løse problemet, og at revisionen gav udtryk for, at den efter stikprøvekontrollen havde fundet, at værdien af selskabets lagerbeholdninger var forsvarlig, og at regnskabet ville få en blank påtegning. Man var meget opmærksom på ITP's gæld og besluttede, at ITP skulle være et fast punkt på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kunne ikke

5 -202- i foråret 2000 forudse, at det var uklogt at optage det syndikerede lån, der bl.a. skulle anvendes til at finansiere udgifterne ved Nasdaq-noteringen, i USD. Oplysningen på bestyrelsesmødet den 14. juni 2000 om, at MCT havde ydet et lån på USD til ITP, var nyt for bestyrelsen, men John Rasmussen kom efter bestyrelsens forklaringer med en plausibel forklaring. På denne baggrund kan de menige bestyrelsesmedlemmer ikke bebrejdes, at de frem til efteråret 2000 var af den overbevisning, at selskabet havde en forsvarlig organisation, og at selskabets finansielle og regnskabsmæssige forhold var i orden, og der er herefter ikke grundlag for at statuere, at de frem til dette tidspunkt har handlet ansvarspådragende ved ikke at reagere adækvat på oplysninger, der kunne være tegn på, at selskabets regnskaber ikke var retvisende. På bestyrelsesmødet den 26. september 2000 fik bestyrelsen at vide, at årsregnskabet 1999/2000 ville udvise underskud, og at regnskabet ville få en blank påtegning. Bestyrelsen var ikke gjort bekendt med revisionens vurdering af selskabets risikoprofil I løbet af efteråret 2000 iværksatte bestyrelsen, der stadig ikke havde kendskab til John Rasmussens manipulationer, en række tiltag, der skulle afbøde virkningerne af den uheldige udvikling i DRAM-priserne og dollarkursen. Efter en samlet vurdering af de menige bestyrelsesmedlemmers udførelse af deres arbejde er der herefter heller ikke grundlag for at statuere, at de i efteråret 2000 tilsidesatte forpligtelser efter dagældende aktieselskabslovs 54 eller i øvrigt handlede uagtsomt på en sådan måde, at de efter 140 kan tilpligtes at betale erstatning til konkursboet. Det, der er anført ovenfor under behandlingen af ansvarsgrundlaget for de menige bestyrelsesmedlemmer, gør sig også gældende for bestyrelsesformand Kjeld Ranum bortset fra spørgsmålet om betydningen af Henning Bechs brev af l. marts 2000, som Kjeld Ranum ikke videreformidlede til de øvrige medlemmer af bestyrelsen eller til revisionen. Henning Bech gjorde i brevet af l. marts 2000 Kjeld Ranum opmærksom på, at han og John Rasmussen havde været uenige om værdiansættelsen af råvarelageret og håndteringen af en konstateret optællingsdifference. Henning Bech oplyste, at han havde oplevet, at han indgik aftaler med John Rasmussen om regnskabsprincipperne, hvorefter John Rasmussen

6 -203- gjorde noget andet. Henning Bech gjorde også opmærksom på, at John Rasmussen ville løse optællingsdifferencen ved opskrivning afvarelageret, og at en sådan opskrivning efter Henning Bechs opfattelse ville være i strid med selskabets regnskabsprincipper. John Rasmussen besvarede Kjeld Ranums henvendelse ved at oplyse, at Henning Bech ikke havde passet ind i selskabets organisation, og at problemet med optællingsfejlen var løst i samarbejde med revisionen, og John Rasmussen bekræftede, at varelageret blev opgjort i overensstemmelse med selskabets regnskabsprincipper. Herefter foretog Kjeld Ranum sig ikke yderligere, idet han dog har forklaret, at han på det efterfølgende bestyrelsesmøde den 20. marts 2000 bad revisionen bekræfte, at opgørelsen af varebeholdningerne var i orden og fik at vide, at "hver en sten var vendt". Kjeld Ranum var bl.a. fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 1999 bekendt med, at revisionen havde problemer med at sikre sig bevis for rigtigheden af genberegningerne og dermed for opgørelsen af varebeholdningernes værdi. Det må altid give anledning til overvejelser, når et selskabs økonomidirektør siger op efter kort tids ansættelse på grund af uenighed med selskabets administrerende direktør om regnskabsprincipperne. Det kan på baggrund af de oplysninger om problemer med opgørelsen afvarebeholdningerne, som Kjeld Rarrum var bekendt med, bebrejdes Kjeld Ranum, at han ikke i højere grad lagde vægt på oplysningerne fra Henning Bech, men i stedet ukritisk godtog John Rasmussens forklaring, ligesom Kjeld Rarrum også burde have delagtiggjort de andre bestyrelsesmedlemmer og revisionen i Henning Bechs oplysninger. Undladelsen af at bede revisionen iværksætte en nærmere undersøgelse af Henning Bechs oplysninger og John Rasmussens forklaring herpå og undladelsen af at orientere de to andre bestyrelsesmedlemmer og revisionen om henvendelsen kan imidlertid ikke føre til, at Kjeld Rarrum kan gøres ansvarlig for tabet ved selskabets fortsatte drift, idet selskabet på tidspunktet for henvendelsen blev gennemgået af revisorer med henblik på notering på Nasdaq. Kjeld Rarrum var derfor berettiget til at gå ud fra, at John Rasmussen ikke kunne foretage sig noget, der var i strid med selskabets regnskabsprincipper. Landsretten tager herefter bestyrelsens frifindelsespåstand til følge. Revisionen.

7 -204- Revisornævnet fastslog i kendelsen af 6. maj 2009, at revisionen tilsidesatte god revisionsskik ved ikke i påtegningerne på årsregnskaberne for 1998/ 1999 og 1999/2000 at tage forbehold for en række forhold. Det kan efter oplysningerne fra de interne arbejdspapirer om revisionens tilrettelæggelse og udførelse af revisionen lægges til grund, at revisionen i 1999 bl.a. anså det for en svaghed, at John Rasmussen var den eneste, der rigtig var inde i lageret, og at han havde mulighed for at justere lagerværdi en, og at revisionen var opmærksom på, at virksomheden kunne blive fristet til at foretage visse reguleringer for at tækkes investorerne i de situationer, hvor der var problemer med at leve op til budgetterne. Af notatet af 6. oktober 1999 fremgår, at revisionen forgæves havde forsøgt at gennemskue matematikken i genberegningen, hvorfor man mente, at det ville være nødvendigt at konsultere en Concorde-programmør, hvilket ønske ikke blev imødekommet. Betragtningerne i notaterne blev ikke videreformidlet til bestyrelsen, der alene blev bekendt med, at det ikke havde været teknisk muligt at nå til en underbygget og dokumenteret konklusion om, hvilke sammenhænge der gjorde sig gældende i forbindelse med genberegningen, og dermed om varebeholdningerne var værdiansat til korrekt opgjort gennemsnitlig anskaffelses- eller kostpris, men at revisionen efter stikprøvekontrollen havde fundet værdiansættelsen af selskabets varebeholdninger forsvarlig. Værdien af varebeholdningerne var afgørende for MCT's regnskaber, og revisionen var, som det fremgår af de interne arbejdspapirer, opmærksom på flere forhold, som kunne skabe tvivl om rigtigheden af værdiansættelsen efter genberegningerne. Revisornævnet har vurderet, at revisionen i ved at undlade af at tage forbehold dels for værdiansættelserne dels for manglende oplysninger om, at en væsentlig del af varebeholdningerne var værdiansat til nettorealisationspriser, der var højere end anskaffelsesprisen- tilsidesatte god revisionsskik På baggrund af denne konklusion sammenholdt med den bevisførelse, der har fundet sted vedrørende værdiansættelsen af varebeholdningerne under erstatningssagen, finder landsretten, at det manglende forbehold i regnskabet vedrørende dette meget væsentlige aktiv er ansvarspådragende for revisionen. Også det manglende forbehold for rigtigheden af værdiansættelsen af varebeholdningerne i regnskabet for 1999/2000 er ansvarspådragende for revisionen, idet landsretten lægger vægt på de samme omstændigheder, som Revisornævnet har lagt vægt på. Et forbehold på dette sene tidspunkt ville imidlertid ikke have haft samme betydning for selskabets fortsat-

8 -205- te drift, som et forbehold i 1998/1999-regnskabet ville have haft. Revisornævnet har vurderet, at revisionen handlede i strid med god revisionsskik ved ikke i regnskabet for 1998/1999 at tage forbehold for værdiansættelsen af ITP-tilgodehavendet på over 40 mio. kr., hvoraf ca. 30 mio. kr. var overforfaldent Selv om ITP havde bekræftet at skylde beløbet og erklæret sig villig til at betale, finder landsretten, at revisionen har handlet ansvarspådragende ved ikke at tage forbehold for værdiansættelsen af kravet, idet revisionen ikke burde have godtaget John Rasmussens forklaring om, hvorfor kravet var blevet så stort, og hvorfor en del var overforfaldent Herefter har landsretten ikke fimdet anledning til at tage stilling til, om de andre - og mindre graverende forhold - hvor Revisornævnet har vurderet, at der er handlet i strid med god revisionsskik, og om de forhold, hvor boet mener, at der er handlet ansvarspådragende, kan føre til et erstatningsansvar. Det har formodningen imod sig, at bankerne ville have ydet de lån, som blev ydet efter aflæggelsen af årsregnskabet for 1998/1999, herunder det syndikerede lån i foråret 2000, hvis regnskabet for havde haft forbehold om værdiansættelsen af varebeholdningerne og om værdien af et meget stort tilgodehavende hos en amerikansk debitor. Det må også antages, at forbeholdene ville have gjort det nødvendigt at tilpasse virksomheden, hvorved MCT måske kunne have klaret de udefrakommende begivenheder i andet halvår af2000 i form afdram-prisernes fald og dollarkursens stigning. Der er derfor årsagsforbindelse mellem revisionens ansvarspådragende handlinger og en meget stor del af den underbalance, som blev konstateret under betalingsstandsningen. Det har også været påregneligt for revisionen, at bankerne ved långivningen lagde afgørende vægt på regnskaberne med blanke revisionspåtegninger. Det er ønskværdigt for samfundet, at banker udlåner risikovillig kapital uden sikkerhed til ekspanderende virksomheder. Bankerne var ved kreditgivningen i besiddelse af årsrapporter, der hvert år viste omsætningsfremgang, og regnskaberne havde blanke påtegninger, ligesom bankerne også fik tilsendt perioderegnskaberne og fondsbørsmeddelelserne. Revisionen kan på den baggrund ikke få medhold i, at bankerne har udvist egen skyld, eller at der foreligger accept af risiko, når långivningen var baseret på misvisende regnskaber, og det samtidig er fastslået, at revisionen handlede ansvarspådragende i forbindelse med disse

9 -206- regnskaber. Vedrørende tabets størrelse. Som nævnt indledningsvis har landsretten ikke fundet grundlag for at anfægte rigtigheden afkpmg's korrigerede års-rapporter. Det kan på baggrund afkpmg's rapport lægges til grund, at selskabets underbalance voksede støt fra tiden efter afslutningen af regnskabsåret 1998/1999 til anmeldelsen afbetalingsstandsningen. Det er ubetænkeligt at lægge til grund, at moderselskabet MCT's tab ved den reelt underskudsgivende drift fra efteråret 1999 og frem til betalingsstandsningen i hvert fald har oversteget l 00 mio. kr. Konklusion. John Rasmussen og revisionen er herefter solidarisk ansvarlige for betaling af konkursboets krav på l 00 mio. kr. Det bemærkes herved, at der ikke er grundlag for at lempe revisionens erstatningsansvar. Konkursboet har krævet procesrente fra sagens anlæg den 28. juni 2002, og rentebeløbet bliver på grund af den tid, der er gået fra sagens anlæg tillandsrettens afsigelse af dom, et meget stort beløb. Da konkursboet ikke kan bebrejdes den lange sagsbehandlingstid, er der ikke grundlag for at bestemme, at der først skal betales rente fra et senere tidspunkt end sagens anlæg, eller at der skal betales en lavere rente end procesrente. Sagen er opstået på grund af John Rasmussens strafbare adfærd, som han skjulte for revisionen, men dette kan ikke ud fra et identifikationssynspunkt mellem boet og John Rasmussen føre til frifindelse for revisionen, der på flere områder har tilsidesat god revisionsskik Det medfører derimod i det indbyrdes forhold mellem John Rasmussen og revisionen, at John Rasmussen skal friholde revisionen for ethvert beløb inklusive sagsomkostninger og renter, som revisionen betaler i henhold til dommen. Da bestyrelsen er blevet frifundet for boets krav, frifindes bestyrelsen for friholdelsespåstandene.

10 -207- Sagens omkostninger. I forholdet mellem konkursboet på den ene side og John Rasmussen og revisionen på den anden side skal John Rasmussen og revisionen solidarisk betale ,64 kr. til konkursboet. Beløbet omfatter kr. til retsafgift, ,64 kr. til bevisførelse og kr. til advokatudgifter. I forholdet mellem konkursboet og bestyrelsen skal konkursboet til de tre bestyrelsesmedlemmer samlet betale ,80 kr. Beløbet omfatter ,83 kr. til bevisførelse og kr. til advokatudgifter, der er inklusive moms. I øvrigt skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til nogen anden part. Landsretten har ved fastsættelsen af sagsomkostninger lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang. Thi kendes for ret: John Rasmussen, Arne B. Jepsen, Erling Lauridsen, Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, Harald Birkwald, Michael Nielsson og Strandvejen 44 Finans ApS skal solidarisk til Konkursboet Memory Card Technology A/S ved kurator, advokat Lars Grøngaard betale l 00 mio. kr. med procesrente fra den 28. juni Kjeld Ranum, Niels Peder Opstrup og Peter Pasgaard frifindes for konkursboets krav. Konkursboet skal til Kjeld Ranum, Niels Peder Opstrup og Peter Pasgaard betale ,80 kr. i sagsomkostninger. John Rasmussen, Arne B. Jepsen, Erling Lauridsen, Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, Harald Birkwald, Michael Nielsson og Strandvejen 44 Finans ApS skal solidarisk til konkursboet betale ,64 kr. i sagsomkostninger. I øvrigt skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til nogen anden part. Kjeld Ranum, Niels Peder Opstrup og Peter Pasgaard frifindes for friholdelsespåstandene.

11 -208- John Rasmussen skal friholde Arne B. Jepsen, Erling Lauridsen, Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, Harald Birkwald, Michael Nielsson og Strandvejen 44 Finans ApS for ethvert beløb, herunder renter og sagsomkostninger, som de i henhold til dommen betaler til konkursboet. Det idømte skal betales inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a. Eva Staal Olav D. Larsen Jimmy Bøgh Veitland (kst.) Gebyr for udskriften kr. Er kroner ethundredesyvtifem. Udskriftens rigtighed bekræftes. V es tre Landsret, Viborg den Jø /1 ;lo) J ~~

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 Sag 182/2013 (1. afdeling) Arne B. Jepsen, Erling Lauridsen, Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, Harald Birkwald, Michael Nielsson og Strandvejen

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

BESTYRELSESANSVAR. Frank Bøggild advokat (H), partner, LLM, HD(R) 20. maj 2015 SIDE 1

BESTYRELSESANSVAR. Frank Bøggild advokat (H), partner, LLM, HD(R) 20. maj 2015 SIDE 1 BESTYRELSESANSVAR Frank Bøggild advokat (H), partner, LLM, HD(R) 20. maj 2015 SIDE 1 HØJESTERETSPRAKSIS SIDE 2 5 HØJESTERETSDOMME, DER IDØMMER ANSVAR U 1982.595 H - Bønnelycke Træ: Ansvar for fortielser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

R -sag nr B.5,B.6,B.11.3,B.14.

R -sag nr B.5,B.6,B.11.3,B.14. R -sag nr. 1351 B.5,B.6,B.11.3,B.14. Til brug for en retssag er udvalget blevet anmodet om at besvare et spørgetema om god revisionsskik i forbindelse med revision af en årsrapport for 2007 for et aktieselskab.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. oktober 2006 (sag nr S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. oktober 2006 (sag nr S) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. oktober 2006 (sag nr. 70-2005-S) K OG KK mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 17. oktober 2005

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod B1749001- MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. oktober 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Michael Kistrup, Carsten

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A. Den 16. oktober 2008 blev der i sag nr. 58/2007-R B A/S v/ sportsdirektør C mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 15 8. juli 2011 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen.

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. - 1 - TKH Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. Der foretoges: R 10/16-K Mødt var: Mødt var: Rekonstruktør, advokat Kristian Gustav ndersson, tillige med advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 7. august 2013 i sag nr. BS 4-994/2012: Ejerlauget E v/b mod Advokat A Under denne sag, der er anlagt den 2. august 2012, har sagsøger, Ejerlauget E, X-by, nedlagt påstand om, at sagsøgte,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014193 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 K E N D E L S E Thorup Gruppen A/S (selv) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 7. december 2017 17/09856-2 Samråd i ERU den 7. december

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 7 6. januar 2010 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R.

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R. Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 18. september 2007 (sag nr. 40-2006-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Side 1 af 11 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 22. marts 2006 (sag nr. 33-2004-R og 12-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. september 2004

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010.

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010. DOM Afsagt den 1. marts 2012 i sag nr. BS 14-587/2011: B Invest A/S mod Advokat A Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 2. marts 2011, vedrører størrelsen af et erstatningskrav,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) 5. november 2009 K E N D E L S E Saver Comfort ApS (advokat Ole Husum, Grenå) mod Region Midtjylland

Læs mere