datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises."

Transkript

1 også omstridt erstatningskrav. Konkursboet har fra sagens start været opfordret til at specificere kravet, uden held, således at revisionen kunne forholde sig relevant til det. Derfor er det også velbegrundet, at revisionen har afventet en retsafgørelse i sagen. Sammenholdt med sagens alder medfører det, såfremt rentelovens udgangspunkt for rentesatsen fastholdes, at boet tilføres en urimelig berigelse, da rentebeløbet af det påstævnte beløb på l 00 mio. kr. udgør omkring 80 mio. kr. Beløbet ligger langt over det mulige reelle rentetab for konkursboet, som derfor bliver overkompenseret for den lange sagsbehandlingstid. Hertil kommer, at revisionen ikke har haft rådighed over det påstævnte beløb, og derfor heller ikke har kunnet forrente det og opnå en gevinst. At sagen har haft et langstrakt forløb er ingen af parternes skyld, men det er konkursboet og ikke revisionen, der må bære hovedparten af risikoen for det lange forløb. 15. Landsrettens begrundelse og resultat Efter ordlyden afkonkurslovens 149 kan skifteretten bestemme, at endeligt regnskab og eventuel udlodning vedrørende en endnu ikke oppebåret indtægt skal henskydes til tiden efter boets slutning. Det fremgår afboopgørelsen til brug for afslutningen efter 149, at boets endelige afslutning bl.a. afventede denne retssag, og at der var reserveret 40 mio. kr. til de verserende retssager, hvorefter der blev udloddet en dividende på 37,49 %. Af skifterettens retsbog af29. september 2005 fremgår, at sagen er sluttet, men det fremgår samtidig, at kurator skulle udsende information til kreditorerne, når der var væsentligt nyt, og at skifteretten skulle modtage årlige indberetninger. Retssagen var anlagt i juni 2002, og den var i maj 2005 blevet udsat på afventning af Revisornævnets afgørelse af den klage, som statsadvokaten havde indgivet. Revisionen nedlagde i et processkrift af 6. juni 2012 på et tidspunkt, hvor konkursboet efter selskabsudskriften var ophørt med at eksistere, påstand om afvisning på grund af manglende partshabilitet Selv om konkursboet efter udskriften fra Erhvervsstyrelsen ved registrering den 27. november 2007 var ophørt den 29. september 2005, kan dette i en situation som den foreliggende ikke føre til, at konkursboet fra datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises. På tidspunktet for overdragelsen til Dataram var der ikke rejst et krav mod den administrerende direktør, bestyrelsen og revisionen, og det var først efter salget, at betalingsstandsningstilsynet og senere kuratorerne fandt ud af, at årsregnskaberne ikke havde været retvisende, og at de misvisende årsregnskaber kunne føre til et erstatningskrav mod bestyrelsen

2 og revisionen. Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at det er usædvanligt ved virksomhedsoverdragelser, at et muligt erstatningskrav mod bestyrelse og revision er omfattet af en overdragelse af virksomhedens aktiver. Det fremgår ikke af overdragelsesaftal en, at den omfatter et sådant muligt erstatningskrav, og det må ved et krav af en beskaffenhed som det foreliggende være en forudsætning, hvis kravet skal være omfattet, at dette udtrykkeligt fremgår af overdragelsesaftalen. De sagsøgtes påstande om afvisning og frifindelse med henvisning til henholdsvis manglende partshabilitet og overdragelse af kravet til Dataram tages derfor ikke til følge. Bestyrelsen og revisionen har herudover gjort gældende, at de skal frifindes allerede, fordi konkursboet ikke er berettiget til at kræve erstatning af bestyrelsen og revisionen, idet konkursboet ikke kan støtte ret på bankernes eventuelle erstatningskrav, som ikke indgår i boets aktiver. Efter retspraksis kan et konkursbo, der repræsenterer selskabet og dets kreditorer, rejse et erstatningskrav over for et selskabs ledelse og revisor i en situation som den foreliggende, hvor tabet er baseret på kreditorernes tab, der er anmeldt som fordringer i boet. Denne praksis er velbegrundet og er ikke til skade for de sagsøgte. Landsretten tager derfor ikke bestyrelsens og revisionens anbringende om frifindelse med den begrundelse, at konkursboet ikke har søgsmålskompetence, til følge. Vedrørende ansvarsgrundlaget John Rasmussen. John Rasmussen blev under straffesagen fundet skyldig i bedrageri af særlig grov beskaffenhed over for selskabets pengeinstitutter efter straffelovens 279, jf. 286, stk. 2, og han blev straffet med fængsel i 6 år. Det fremgår aflandsrettens dom i straffesagen bl.a., at John Rasmussen selv havde bogført udokumenterede lagertilgange, og at han havde foranlediget opskrivninger af varebeholdningerne. På baggrund af dommen i straffesagen og den bevisførelse, der har været under erstatningssagen, er det bevist, at John Rasmussen ved regnskabsmanipulationer har handlet ansvarspådragende over for selskabet og herved påført selskabet et tab, således at konkursboet kan gøre et erstatningskrav gældende mod ham. Med hensyn til tabets størrelse henvises til afsnittet om opgørelsen af erstatningskra-

3 -200- vet nedenfor. Bestyrelsen og revisionen. Under straffesagen mod John Rasmussen blev der taget udgangspunkt i KPMG's rapport, og rapportens konklusioner blev bl.a. lagt til grund i forbindelse med spørgsmålet om udokumenterede lagertilgange og opskrivninger af varebeholdningerne. Efter den bevisførelse, der har været under denne sag, kan landsretten tilslutte sig Østre Landsrets konklusion, som den er kommet til udtryk i straffesagens præmisser, hvor landsretten konkluderer, at regnskaberne i de to regnskabsår har været misvisende i en sådan grad, at virksomheden reelt ikke havde et positivt nettoresultat John Rasmussen var administrerende direktør og hovedaktionær og medlem afbestyrelsen i det børsnoterede selskab, som han havde bygget op, og virksomheden blev i slutningen af halvfemserne opfattet som succesfuld. Det fremgår af børsprospektet og prospektet til brug for notering på Nasdaq, at selskabet var afhængigt af John Rasmussen, der af sagens parter og en række vidner er beskrevet som tillidsvækkende og hårdtarbejdende med kendskab til alt, hvad der foregik i selskabet. Af sagens oplysninger fremgår, at han beredvilligt besvarede spørgsmål og henvendelser fra bestyrelsen og revisionen, og at bestyrelsen og revisionen accepterede hans forklaringer. John Rasmussen svigtede imidlertid groft den tillid, som bestyrelsen og revisionen havde til ham, idet han gang på gang, når der blev spurgt til de forhold, som senere viste sig at være omfattet af hans manipulationer, gav forkerte oplysninger, for at hans regnskabsmanipulationer ikke skulle blive afsløret. Det har formodningen imod sig, at et børsnoteret selskabs direktør og hovedaktionær ved kriminel adfærd får selskabets regnskaber til at fremstå bedre med hensyn til omsætning og værdier, men dette forekommer. Det hørte derfor med til bestyrelsens og revisionens opgaver at være særlig opmærksom på mulige faresignaler, der kunne dække over hovedaktionærens manipulationer. Bestyrelsen. Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at deltagerne- bortset fra John Rasmussenpå generalforsamlingen i 1999 og 2000, da der blev meddelt decharge, ikke havde kendskab til, at regnskaberne ikke var retvisende, fordi der var foretaget opskrivninger af varelageret, og fordi en del af omsætningen var fiktiv. Generalforsamlingen meddelte derfor

4 ikke decharge på et i alt væsentligt rigtigt og fuldt oplyst grundlag, og bestyrelsen kan som følge heraf ikke påberåbe sig ansvarsfrihed med henvisning til decharge. Det gør ingen ændring heri, at hovedaktionæren John Rasmussen havde kendskab til regnskabsmanipulationerne og derfor var fuldt oplyst. Det kan lægges til grund, at der i forbindelse med sammensætningen afbestyrelsen efter børsnoteringen blev lagt vægt på, at bestyrelsesmedlemmerne var uafhængige af John Rasmussen, og at der skulle være tale om højt kvalificerede erhvervsfolk. Det kan også lægges til grund, at bestyrelsesmedlemmerne deltog aktivt og velforberedte i de mange bestyrelsesmøder, der har været i den periode, som denne sag drejer sig om. 22 Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at bestyrelsen fra starten sikrede sig, at selskabet blev organiseret på en måde, som indebar en klar ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, direktionens enkelte medarbejdere, de ledende medarbejdere i øvrigt og revisionen. Der blev udarbejdet en forretningsorden, som revisorerne underskrev. Efter forretningsordenen skulle revisionen give skriftlig underretning til bestyrelsesformanden, hvis den konstaterede uregelmæssigheder, og revisionen havde også i tiltrædelsesprotokollatet forpligtet sig til at rapportere væsentlige svagheder i selskabets forretningsgange og interne kontroller i revisionsprotokollen. Det fremgår afbestyrelsesmødereferaterne fra de møder, hvor revisionen deltog, at der blev stillet spørgsmål fra bestyrelsens side, og at spørgsmålene blev besvaret af revisionen og John Rasmussen på en sådan måde, at bestyrelsen måtte gå ud fra, at der ikke var problemer med opgørelsen af varebeholdningerne og kravet mod ITP, idet der var tale om områder, hvor det var revisionens opgave at sikre sig, at forholdene var i orden, ligesom bestyrelsen også var berettiget til at gå ud fra, at revisionen udførte de opgaver, som revisionen skulle udføre, efter reglerne. Det kan endvidere lægges til grund, at revisionen ikke på noget tidspunkt sendte en underretning til bestyrelsesformanden, som han kunne videreformidle til de to andre bestyrelsesmedlemmer. Det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 1999, at bestyrelsen blev gjort bekendt med, at revisionen havde drøftet usikkerheden om værdiansættelsen af varelageret efter genberegninger med John Rasmussen, der havde oplyst, at MCT ville få et nyt lagerstyringssystem, der ville løse problemet, og at revisionen gav udtryk for, at den efter stikprøvekontrollen havde fundet, at værdien af selskabets lagerbeholdninger var forsvarlig, og at regnskabet ville få en blank påtegning. Man var meget opmærksom på ITP's gæld og besluttede, at ITP skulle være et fast punkt på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kunne ikke

5 -202- i foråret 2000 forudse, at det var uklogt at optage det syndikerede lån, der bl.a. skulle anvendes til at finansiere udgifterne ved Nasdaq-noteringen, i USD. Oplysningen på bestyrelsesmødet den 14. juni 2000 om, at MCT havde ydet et lån på USD til ITP, var nyt for bestyrelsen, men John Rasmussen kom efter bestyrelsens forklaringer med en plausibel forklaring. På denne baggrund kan de menige bestyrelsesmedlemmer ikke bebrejdes, at de frem til efteråret 2000 var af den overbevisning, at selskabet havde en forsvarlig organisation, og at selskabets finansielle og regnskabsmæssige forhold var i orden, og der er herefter ikke grundlag for at statuere, at de frem til dette tidspunkt har handlet ansvarspådragende ved ikke at reagere adækvat på oplysninger, der kunne være tegn på, at selskabets regnskaber ikke var retvisende. På bestyrelsesmødet den 26. september 2000 fik bestyrelsen at vide, at årsregnskabet 1999/2000 ville udvise underskud, og at regnskabet ville få en blank påtegning. Bestyrelsen var ikke gjort bekendt med revisionens vurdering af selskabets risikoprofil I løbet af efteråret 2000 iværksatte bestyrelsen, der stadig ikke havde kendskab til John Rasmussens manipulationer, en række tiltag, der skulle afbøde virkningerne af den uheldige udvikling i DRAM-priserne og dollarkursen. Efter en samlet vurdering af de menige bestyrelsesmedlemmers udførelse af deres arbejde er der herefter heller ikke grundlag for at statuere, at de i efteråret 2000 tilsidesatte forpligtelser efter dagældende aktieselskabslovs 54 eller i øvrigt handlede uagtsomt på en sådan måde, at de efter 140 kan tilpligtes at betale erstatning til konkursboet. Det, der er anført ovenfor under behandlingen af ansvarsgrundlaget for de menige bestyrelsesmedlemmer, gør sig også gældende for bestyrelsesformand Kjeld Ranum bortset fra spørgsmålet om betydningen af Henning Bechs brev af l. marts 2000, som Kjeld Ranum ikke videreformidlede til de øvrige medlemmer af bestyrelsen eller til revisionen. Henning Bech gjorde i brevet af l. marts 2000 Kjeld Ranum opmærksom på, at han og John Rasmussen havde været uenige om værdiansættelsen af råvarelageret og håndteringen af en konstateret optællingsdifference. Henning Bech oplyste, at han havde oplevet, at han indgik aftaler med John Rasmussen om regnskabsprincipperne, hvorefter John Rasmussen

6 -203- gjorde noget andet. Henning Bech gjorde også opmærksom på, at John Rasmussen ville løse optællingsdifferencen ved opskrivning afvarelageret, og at en sådan opskrivning efter Henning Bechs opfattelse ville være i strid med selskabets regnskabsprincipper. John Rasmussen besvarede Kjeld Ranums henvendelse ved at oplyse, at Henning Bech ikke havde passet ind i selskabets organisation, og at problemet med optællingsfejlen var løst i samarbejde med revisionen, og John Rasmussen bekræftede, at varelageret blev opgjort i overensstemmelse med selskabets regnskabsprincipper. Herefter foretog Kjeld Ranum sig ikke yderligere, idet han dog har forklaret, at han på det efterfølgende bestyrelsesmøde den 20. marts 2000 bad revisionen bekræfte, at opgørelsen af varebeholdningerne var i orden og fik at vide, at "hver en sten var vendt". Kjeld Ranum var bl.a. fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 1999 bekendt med, at revisionen havde problemer med at sikre sig bevis for rigtigheden af genberegningerne og dermed for opgørelsen af varebeholdningernes værdi. Det må altid give anledning til overvejelser, når et selskabs økonomidirektør siger op efter kort tids ansættelse på grund af uenighed med selskabets administrerende direktør om regnskabsprincipperne. Det kan på baggrund af de oplysninger om problemer med opgørelsen afvarebeholdningerne, som Kjeld Rarrum var bekendt med, bebrejdes Kjeld Ranum, at han ikke i højere grad lagde vægt på oplysningerne fra Henning Bech, men i stedet ukritisk godtog John Rasmussens forklaring, ligesom Kjeld Rarrum også burde have delagtiggjort de andre bestyrelsesmedlemmer og revisionen i Henning Bechs oplysninger. Undladelsen af at bede revisionen iværksætte en nærmere undersøgelse af Henning Bechs oplysninger og John Rasmussens forklaring herpå og undladelsen af at orientere de to andre bestyrelsesmedlemmer og revisionen om henvendelsen kan imidlertid ikke føre til, at Kjeld Rarrum kan gøres ansvarlig for tabet ved selskabets fortsatte drift, idet selskabet på tidspunktet for henvendelsen blev gennemgået af revisorer med henblik på notering på Nasdaq. Kjeld Rarrum var derfor berettiget til at gå ud fra, at John Rasmussen ikke kunne foretage sig noget, der var i strid med selskabets regnskabsprincipper. Landsretten tager herefter bestyrelsens frifindelsespåstand til følge. Revisionen.

7 -204- Revisornævnet fastslog i kendelsen af 6. maj 2009, at revisionen tilsidesatte god revisionsskik ved ikke i påtegningerne på årsregnskaberne for 1998/ 1999 og 1999/2000 at tage forbehold for en række forhold. Det kan efter oplysningerne fra de interne arbejdspapirer om revisionens tilrettelæggelse og udførelse af revisionen lægges til grund, at revisionen i 1999 bl.a. anså det for en svaghed, at John Rasmussen var den eneste, der rigtig var inde i lageret, og at han havde mulighed for at justere lagerværdi en, og at revisionen var opmærksom på, at virksomheden kunne blive fristet til at foretage visse reguleringer for at tækkes investorerne i de situationer, hvor der var problemer med at leve op til budgetterne. Af notatet af 6. oktober 1999 fremgår, at revisionen forgæves havde forsøgt at gennemskue matematikken i genberegningen, hvorfor man mente, at det ville være nødvendigt at konsultere en Concorde-programmør, hvilket ønske ikke blev imødekommet. Betragtningerne i notaterne blev ikke videreformidlet til bestyrelsen, der alene blev bekendt med, at det ikke havde været teknisk muligt at nå til en underbygget og dokumenteret konklusion om, hvilke sammenhænge der gjorde sig gældende i forbindelse med genberegningen, og dermed om varebeholdningerne var værdiansat til korrekt opgjort gennemsnitlig anskaffelses- eller kostpris, men at revisionen efter stikprøvekontrollen havde fundet værdiansættelsen af selskabets varebeholdninger forsvarlig. Værdien af varebeholdningerne var afgørende for MCT's regnskaber, og revisionen var, som det fremgår af de interne arbejdspapirer, opmærksom på flere forhold, som kunne skabe tvivl om rigtigheden af værdiansættelsen efter genberegningerne. Revisornævnet har vurderet, at revisionen i ved at undlade af at tage forbehold dels for værdiansættelserne dels for manglende oplysninger om, at en væsentlig del af varebeholdningerne var værdiansat til nettorealisationspriser, der var højere end anskaffelsesprisen- tilsidesatte god revisionsskik På baggrund af denne konklusion sammenholdt med den bevisførelse, der har fundet sted vedrørende værdiansættelsen af varebeholdningerne under erstatningssagen, finder landsretten, at det manglende forbehold i regnskabet vedrørende dette meget væsentlige aktiv er ansvarspådragende for revisionen. Også det manglende forbehold for rigtigheden af værdiansættelsen af varebeholdningerne i regnskabet for 1999/2000 er ansvarspådragende for revisionen, idet landsretten lægger vægt på de samme omstændigheder, som Revisornævnet har lagt vægt på. Et forbehold på dette sene tidspunkt ville imidlertid ikke have haft samme betydning for selskabets fortsat-

8 -205- te drift, som et forbehold i 1998/1999-regnskabet ville have haft. Revisornævnet har vurderet, at revisionen handlede i strid med god revisionsskik ved ikke i regnskabet for 1998/1999 at tage forbehold for værdiansættelsen af ITP-tilgodehavendet på over 40 mio. kr., hvoraf ca. 30 mio. kr. var overforfaldent Selv om ITP havde bekræftet at skylde beløbet og erklæret sig villig til at betale, finder landsretten, at revisionen har handlet ansvarspådragende ved ikke at tage forbehold for værdiansættelsen af kravet, idet revisionen ikke burde have godtaget John Rasmussens forklaring om, hvorfor kravet var blevet så stort, og hvorfor en del var overforfaldent Herefter har landsretten ikke fimdet anledning til at tage stilling til, om de andre - og mindre graverende forhold - hvor Revisornævnet har vurderet, at der er handlet i strid med god revisionsskik, og om de forhold, hvor boet mener, at der er handlet ansvarspådragende, kan føre til et erstatningsansvar. Det har formodningen imod sig, at bankerne ville have ydet de lån, som blev ydet efter aflæggelsen af årsregnskabet for 1998/1999, herunder det syndikerede lån i foråret 2000, hvis regnskabet for havde haft forbehold om værdiansættelsen af varebeholdningerne og om værdien af et meget stort tilgodehavende hos en amerikansk debitor. Det må også antages, at forbeholdene ville have gjort det nødvendigt at tilpasse virksomheden, hvorved MCT måske kunne have klaret de udefrakommende begivenheder i andet halvår af2000 i form afdram-prisernes fald og dollarkursens stigning. Der er derfor årsagsforbindelse mellem revisionens ansvarspådragende handlinger og en meget stor del af den underbalance, som blev konstateret under betalingsstandsningen. Det har også været påregneligt for revisionen, at bankerne ved långivningen lagde afgørende vægt på regnskaberne med blanke revisionspåtegninger. Det er ønskværdigt for samfundet, at banker udlåner risikovillig kapital uden sikkerhed til ekspanderende virksomheder. Bankerne var ved kreditgivningen i besiddelse af årsrapporter, der hvert år viste omsætningsfremgang, og regnskaberne havde blanke påtegninger, ligesom bankerne også fik tilsendt perioderegnskaberne og fondsbørsmeddelelserne. Revisionen kan på den baggrund ikke få medhold i, at bankerne har udvist egen skyld, eller at der foreligger accept af risiko, når långivningen var baseret på misvisende regnskaber, og det samtidig er fastslået, at revisionen handlede ansvarspådragende i forbindelse med disse

9 -206- regnskaber. Vedrørende tabets størrelse. Som nævnt indledningsvis har landsretten ikke fundet grundlag for at anfægte rigtigheden afkpmg's korrigerede års-rapporter. Det kan på baggrund afkpmg's rapport lægges til grund, at selskabets underbalance voksede støt fra tiden efter afslutningen af regnskabsåret 1998/1999 til anmeldelsen afbetalingsstandsningen. Det er ubetænkeligt at lægge til grund, at moderselskabet MCT's tab ved den reelt underskudsgivende drift fra efteråret 1999 og frem til betalingsstandsningen i hvert fald har oversteget l 00 mio. kr. Konklusion. John Rasmussen og revisionen er herefter solidarisk ansvarlige for betaling af konkursboets krav på l 00 mio. kr. Det bemærkes herved, at der ikke er grundlag for at lempe revisionens erstatningsansvar. Konkursboet har krævet procesrente fra sagens anlæg den 28. juni 2002, og rentebeløbet bliver på grund af den tid, der er gået fra sagens anlæg tillandsrettens afsigelse af dom, et meget stort beløb. Da konkursboet ikke kan bebrejdes den lange sagsbehandlingstid, er der ikke grundlag for at bestemme, at der først skal betales rente fra et senere tidspunkt end sagens anlæg, eller at der skal betales en lavere rente end procesrente. Sagen er opstået på grund af John Rasmussens strafbare adfærd, som han skjulte for revisionen, men dette kan ikke ud fra et identifikationssynspunkt mellem boet og John Rasmussen føre til frifindelse for revisionen, der på flere områder har tilsidesat god revisionsskik Det medfører derimod i det indbyrdes forhold mellem John Rasmussen og revisionen, at John Rasmussen skal friholde revisionen for ethvert beløb inklusive sagsomkostninger og renter, som revisionen betaler i henhold til dommen. Da bestyrelsen er blevet frifundet for boets krav, frifindes bestyrelsen for friholdelsespåstandene.

10 -207- Sagens omkostninger. I forholdet mellem konkursboet på den ene side og John Rasmussen og revisionen på den anden side skal John Rasmussen og revisionen solidarisk betale ,64 kr. til konkursboet. Beløbet omfatter kr. til retsafgift, ,64 kr. til bevisførelse og kr. til advokatudgifter. I forholdet mellem konkursboet og bestyrelsen skal konkursboet til de tre bestyrelsesmedlemmer samlet betale ,80 kr. Beløbet omfatter ,83 kr. til bevisførelse og kr. til advokatudgifter, der er inklusive moms. I øvrigt skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til nogen anden part. Landsretten har ved fastsættelsen af sagsomkostninger lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang. Thi kendes for ret: John Rasmussen, Arne B. Jepsen, Erling Lauridsen, Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, Harald Birkwald, Michael Nielsson og Strandvejen 44 Finans ApS skal solidarisk til Konkursboet Memory Card Technology A/S ved kurator, advokat Lars Grøngaard betale l 00 mio. kr. med procesrente fra den 28. juni Kjeld Ranum, Niels Peder Opstrup og Peter Pasgaard frifindes for konkursboets krav. Konkursboet skal til Kjeld Ranum, Niels Peder Opstrup og Peter Pasgaard betale ,80 kr. i sagsomkostninger. John Rasmussen, Arne B. Jepsen, Erling Lauridsen, Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, Harald Birkwald, Michael Nielsson og Strandvejen 44 Finans ApS skal solidarisk til konkursboet betale ,64 kr. i sagsomkostninger. I øvrigt skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til nogen anden part. Kjeld Ranum, Niels Peder Opstrup og Peter Pasgaard frifindes for friholdelsespåstandene.

11 -208- John Rasmussen skal friholde Arne B. Jepsen, Erling Lauridsen, Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, Harald Birkwald, Michael Nielsson og Strandvejen 44 Finans ApS for ethvert beløb, herunder renter og sagsomkostninger, som de i henhold til dommen betaler til konkursboet. Det idømte skal betales inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a. Eva Staal Olav D. Larsen Jimmy Bøgh Veitland (kst.) Gebyr for udskriften kr. Er kroner ethundredesyvtifem. Udskriftens rigtighed bekræftes. V es tre Landsret, Viborg den Jø /1 ;lo) J ~~

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 Sag 182/2013 (1. afdeling) Arne B. Jepsen, Erling Lauridsen, Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, Harald Birkwald, Michael Nielsson og Strandvejen

Læs mere

BESTYRELSESANSVAR. Frank Bøggild advokat (H), partner, LLM, HD(R) 20. maj 2015 SIDE 1

BESTYRELSESANSVAR. Frank Bøggild advokat (H), partner, LLM, HD(R) 20. maj 2015 SIDE 1 BESTYRELSESANSVAR Frank Bøggild advokat (H), partner, LLM, HD(R) 20. maj 2015 SIDE 1 HØJESTERETSPRAKSIS SIDE 2 5 HØJESTERETSDOMME, DER IDØMMER ANSVAR U 1982.595 H - Bønnelycke Træ: Ansvar for fortielser

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

Bestyrelsen og revisor. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Bestyrelsen og revisor. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Bestyrelsen og revisor Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I mange sager om bestyrelsesansvar kan det konstateres, at bestyrelsen har forsømt at få etableret et behørigt informationsflow,

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 K E N D E L S E CG Jensen A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Foreningen. Årsrapport 2014

Foreningen. Årsrapport 2014 Foreningen 2009 Årsrapport 2014 Side 2 Bestyrelsens beretning Foreningens formål er at opnå erstatning for det tab, ejere af hybrid kernekapital udstedt af Tønder Bank i 2009 fik, da banken uventet gik

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere