VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder"

Transkript

1 VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre

2 Indhold I. Almindelig orientering Baggrund...3 Cirkulærets retlige betydning...3 Ændringer i forhold til hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 7. oktober Cirkulærets hovedindhold...5 Oversigt over de enkelte bestemmelser...5 II. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Ad ' Hvilke arbejder og leverancer?...6 Arbejde i eget regi...7 Opdeling i entrepriser...7 Underentrepriser...7 Ad ' Ad ' Ad ' Licitation: Asamme Totalentreprise: ikke Asamme Ad ' Ad ' Ad ' Ad ' Hvilket tilbud er lavest?...14 Forkastelse af laveste tilbud...14 Bygherrens dokumentation...14 Ad ' Ad ' Ad ' Oplysningspligt...15 Ad '

3 Vejledning til hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder I. Almindelig orientering Baggrund. Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om udbud af bygge- og anlægsarbejder erstatter AHjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 7. oktober 1994 om udbud af arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed med finansiering fra der ved bekendtgørelse sættes ud af kraft med virkning fra 1. oktober Formålet med cirkulæret er at sikre konkurrencen ved udbud af hjemmestyrets bygge- og anlægsarbejder og andre bygge- og anlægsarbejder, der udføres med støtte fra hjemmestyret. Cirkulærets retlige betydning. Cirkulæret retter sig alene mod hjemmestyrets direktorater med tilhørende institutioner, herunder nettostyrede virksomheder, hvad enten de udfylder rollen som støtteydende myndighed, udbyder af eller bygherre for det enkelte bygge- og anlægsarbejde eller den enkelte leverance. Cirkulæret berører ikke i sig selv retsforholdet mellem udbydere og bydende og mellem bygherrer og entreprenører. Ingen af disse parter kan således indbyrdes påberåbe sig cirkulærets regler. Ændringer i forhold til hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 7. oktober Udgået er i hovedtræk bestemmelser om: B obligatorisk udbud i fagentrepriser, B udbud af arbejder og leverancer under 2 mio. kr., B klagemulighed, B fagretslige konflikter og arbejdstid. Tidligere blev fagentrepriseformen prioriteret højt for at imødekomme et ønske om at tilgodese mestrene i særligt de mindre lokalsamfund. Udbud i fagentrepriser giver normalt også et godt konkurrencemoment, da der i de fleste kommuner er flere virksomheder indenfor samme fag. I det offentlige byggeri forventes fagentrepriseformen derfor fortsat at blive anvendt i stort omfang. 3

4 Erfaringerne med den obligatoriske ordning om udbud i fagentrepriser har imidlertid vist, at arbejderne ofte overdrages til en kreds af entreprenører, der ikke kender hinanden. I uheldige tilfælde er der risiko for vanskeligheder i det nødvendige samvirke. For visse opgavetyper kan det være en fordel at samle mindre fagentrepriser i større grupper, så styringen af entrepriserne forenkles. Bestemmelsen om, at arbejder og leverancer til under 2 mio. kr. kan udbydes begrænset, er udgået for at øge konkurrencemomentet. Cirkulæret rummer ingen særskilt bestemmelse om klagemulighed, jævnfør bemærkningerne på side 3 om udbudscirkulærets retlige status. Bestemmelserne om løsning af fagretslige konflikter og om arbejdstid er ikke medtaget, idet der mellem Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked (ISP) og Direktoratet for Boliger og Infrastruktur (IAPP) er enighed om, at spørgsmålet om fremtidige regler på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområderne indenfor bl.a. byggeri og anlæg varetages af ISP og Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (KIIIP) i et samarbejde mellem de tre berørte direktorater ISP, KIIIP og IAPP. Det er således opfattelsen, at fleksible regler på licitationsområdet udmærket kan kombineres med arbejdsmarkeds- og uddannelsesmæssige foranstaltninger, f.eks. krav om praktikpladser, der tager udgangspunkt i et regelgrundlag, som er udstukket i landstingsforordning om arbejdsformidling. Tilføjet og ændret er i hovedtræk bestemmelser om: + bygherreleverancer, + definition af udbudsformer, + mulighed for udbud i totalentreprise og + oplysningspligt. Bemærk at cirkulæret på leveranceområdet tager sigte på de leverancer en bygherre selv bestiller (bygherreleverancer). Leverancer til entreprenører falder uden for cirkulæret. Cirkulæret giver reglerne for brugen af de forskellige udbudsformer. Konkurrencen fremmes af reglerne om, at arbejder og leverancer skal udbydes offentligt, og at alle skal have adgang til at byde uanset lokalt tilhørsforhold. Begrænset (ikke offentligt) udbud og underhåndstilbud kan kun anvendes i særlige tilfælde. Udbud i totalentreprise kræver nu ikke længere en dispensation fra Landsstyret. Cirkulæret handler ikke om, i hvilke tilfælde totalentreprise kan anvendes, idet spørgsmålet må afgøres af bygherren i det enkelte tilfælde. 4

5 Der indføres en oplysningspligt for totalentrepriser, da det er ønskeligt at få et centralt overblik over, i hvor stort omfang totalentrepriseformen reelt anvendes. Cirkulærets hovedindhold. Efter cirkulæret skal der i de fleste tilfælde være konkurrence om bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er at fremme bygge- og anlægssektorens evne til at arbejde under åbne markedsvilkår, så der er gode betingelser for, at arbejder og leverancer gennemføres for den lavest mulige pris. Konkurrencen fremmes af reglerne om, at arbejder og leverancer skal udbydes offentligt, og at alle skal have adgang til at byde uanset lokalt tilhørsforhold. Begrænset (ikke offentligt) udbud og underhåndstilbud kan kun anvendes i særlige tilfælde. Cirkulæret giver således et sæt regler om brugen af de forskellige udbudsformer. Det tilstræbes, at laveste tilbud antages, med mindre der hos udbyderen er en betydelig formodning om, at tilbudsgiveren med laveste tilbud ikke kan gennemføre arbejdet. Cirkulæret gør anvendelse af AFællesbetingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i (AP) obligatorisk. Derved opnås, at anerkendte og ensartede betingelser og vilkår danner grundlag for de aftaler, der indgås mellem udbydere og tilbudsgivere. Det bemærkes, at AP ikke kan anvendes ved totalentrepriser. Oversigt over de enkelte bestemmelser. ' 1 ' 2 ' 3 bestemmer hvilke bygge- og anlægsarbejder cirkulæret gælder for. gør AFællesbetingelser for arbejder og obligatorisk. indeholder cirkulærets hovedregel om, at bygge- og anlægsarbejder skal udbydes blandt flere i konkurrence, mens underhåndsbud kun må benyttes i særlige tilfælde. '' 4-5 definerer offentligt udbud og angiver kravene til offentligt udbud. ' 6 definerer begrænset udbud og angiver, hvornår begrænset udbud undtagelsesvist kan anvendes. ' 7 angiver hvornår underhåndsbud undtagelsesvist kan indhentes. '' 8-10 bestemmer hvilket tilbud der skal antages. ' 11 pålægger den støtteydende en kontrol- oplysningspligt. ' 12 er bestemmelsen om ikrafttræden. 5

6 II. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser. Ad ' 1. Hvilke arbejder og leverancer? Cirkulæret finder anvendelse på hver enkelt entreprise eller leverance, som bygherren træffer aftale om. betyder efter sammenhængen hele arbejdet, dele af arbejdet eller den enkelte entreprise. Kommunale bygherrer omfattes af cirkulæret, hvis hjemmestyret har givet tilsagn om eller yder tilskud, refusion, lån eller garantier til det konkrete byggearbejde. Såvel hjemmestyreejede som private selskaber og virksomheder omfattes af cirkulæret, hvis deres bygge- og anlægsarbejder gennemføres med tilskud, refusion, lån, eller garantier fra landskassen. Et Abygge- og omfatter også en bygnings installationer og det naturlige tilbehør til bygningen. Egentligt inventar, løsøre og udstyr, såsom møbler, senge og skabe, der ikke normalt indgår som en integreret del af byggearbejderne, er derimod ikke omfattet. Indkøber en bygherre selv leverancer til et bygge- og anlægsarbejde, omfattes leverancerne af cirkulæret. Leverancer til entreprenørerne falder udenfor cirkulæret. Leverancer fra bygherren direkte til byggeriet skal være valgt på grundlag af cirkulærets regler, dvs. efter udbud i konkurrence. Leverancer fra bygherren til en entreprenør skal være valgt på samme måde, men kan herefter overgå til entreprenøren uden udbud. Cirkulæret omfatter ikke rene styrings- og projekteringsopgaver. Hvis en virksomhed påtager sig at hæfte for den samlede byggeudgift over for bygherren, kan dette ske uafhængig af cirkulæret, forudsat at byggearbejderne udbydes efter dette. Regningsarbejde med angivet maksimum for udgifterne og med en bestemt defineret entreprenørydelse betragtes som tilbudsarbejde, der hører under cirkulæret. Det samme gælder arbejder, der udføres efter enhedspriser med regulering for medgåede mængder. Her skal enhederne udbydes efter cirkulæret. Bestemmelsen i stk. 3 vedrører komponenter med lang leveringstid, og som typisk bestilles og indkøbes uden for Grønland. Det kan være nødvendigt for bygherren at bestille materialer B 6

7 f.eks. visse former for maskineri eller andre anlæg, der skal indgå i et byggeri B før arbejdet udbydes, fordi der er leveringstid på de omhandlede komponenter. Det vil være uhensigtsmæssigt, at udbyde sådanne leverancer. Arbejde i eget regi. Arbejde i bygherrens eget regi falder udenfor udbudsreglerne. Arbejdet udføres her af bygherrens eget personale, og der er ikke tale om et entrepriseforhold (og dermed ikke en udbudssituation). Udføres dele af sådanne arbejder af andre end bygherren, omfattes disse delarbejder af cirkulæret. Som eksempel på arbejde i eget regi kan nævnes byggeri, der med offentlig støtte opføres af en entreprenør som bygherre med henblik på overdragelse til en andelsboligforening. Arbejder, som en sådan entreprenør ikke selv forestår, er omfattet af cirkulæret. Arbejde i eget regi forudsætter, at byggearbejderne er påbegyndt, før byggeriet overdrages til en andelsboligforening. Sker overdragelsen tidligere, falder arbejdet ind under cirkulæret. Opdeling i entrepriser. Cirkulæret indeholder ikke regler om opdeling af et byggeri i entrepriser. Et byggeri skal dog kunne opdeles efter de udbudsregler, der skal anvendes. Hvor dele af et byggeri udføres i eget regi eller efter regning, skal de øvrige dele således kunne udskilles i selvstændige entrepriser, idet de omfattes af cirkulæret. Hvor underhåndsbud er tilladt efter ' 7, stk. 1, nr. 3 eller 4, skal dele af byggeriet, der ikke dækkes af begrundelsen for underhåndsbud, kunne udbydes i konkurrence. Underentrepriser. Bygherren kan undlade den nævnte udskillelse i selvstændige entrepriser mod at forpligte den valgte entreprenør til at sørge for, at de delarbejder, som fra bygherrens side ellers skulle være udskilt, bliver udbudt i underentrepriser efter cirkulærets regler. Hæfter en virksomhed for den samlede byggeudgift uden selv at udføre arbejdet, må bygherren sørge for, at arbejdet udbydes efter cirkulærets regler, eventuelt som underentrepriser. Bortset fra de nævnte tilfælde falder entreprenørers antagelse af underentreprenører udenfor cirkulæret. 7

8 Hvor underentrepriser herefter er omfattet af cirkulæret, er ordningen følgende: Der kan vælges offentligt eller begrænset udbud eller underhåndsbud efter cirkulærets regler herom, dog ikke underhåndsbud, hvis byggeriet i øvrigt er omfattet af ' 7, stk. 1, nr. 3 eller 4. Hvis der udbydes offentligt eller begrænset, anvendes '' 5 og 6 om deltagerkredsen. '' 8-10 om antagelse af tilbud tager ikke sigte på underentrepriser. Ad ' 2. Ved udbud forstås den fase i byggeprocessen, som omfatter udarbejdelse af udbudsmaterialet, indhentning og vurdering af tilbud samt indgåelse af aftale med tilbudsgiver. AFællesbetingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i (AP) er en samling standardvilkår, der er udarbejdet på grundlag af mange års erfaringer om, hvad der er hensigtsmæssige vilkår for aftalen mellem parterne i byggeriet. AP indeholder standardvilkår om: aftalegrundlaget, entreprisens udførelse, repræsentation og samvirke, tidsfrister, aflevering, ansvar og risiko, ophævelse, økonomi og tvister. I bilag omhandles arbejdspladsen og arbejdspladsforholdene, særlige forhold vedrørende entreprenørens ydelser, regningsarbejder, tillægsydelser og regulering af entreprisesummen. Den nugældende AP (AP 95) omfatter ikke totalentrepriser. Et andet grundlag må derfor anvendes ved indgåelse af aftale med tilbudsgiver på en totalentreprise. Indtil en særlig udgave af AP beregnet på totalentreprise foreligger, kan som aftalegrundlag eventuelt benyttes AAlmindelige Betingelser for (ABT 93) med de for Grønland nødvendige tillempninger. Efter bestemmelsen i stk. 2 skal AP som hovedregel lægges til grund uden fravigelser. I de tilfælde hvor det af særlige grunde B f.eks. arbejdets karakter B for bygherren er påkrævet og rimeligt at fravige AP, er det afgørende at fravigelsen ikke ændrer væsentligt på den i AP tilsigtede balance mellem bygherrens og entreprenørens interesser. Ifølge AP er bestemmelser om fravigelser af reglerne kun gældende, når de tydeligt og udtrykkeligt angiver, på hvilke punkter der er afvigelser. I udbudsmaterialet er der ofte bestemmelser, der supplerer AP. Præcisering af aftalevilkårene og fravigelser fra AP udfærdiges i ASærlige (SB) til det enkelte byggeri eller den enkelte leverance. Det er dog væsentligt, at supplementer der knytter sig til de enkelte APbestemmelser, indskrænkes mest muligt af hensyn til klarheden i udbudsmaterialet, og at supplementer ikke formuleres, så de kan opfattes som fravigelser af AP. 8

9 Ad ' 3. Bestemmelsen udtrykker cirkulærets hovedregel: Arbejdet skal udbydes blandt flere i samtidig konkurrence, og overdragelse på grundlag af underhåndsbud kan kun ske i særlige tilfælde. Ved udbud i samtidig konkurrence forstås, at bygherren opfordrer til, at a) flere, b) samtidig, c) under overholdelse af visse konkurrencevilkår og d) på samme konkurrencegrundlag afgiver tilbud. Konkurrencevilkårene er ved licitation som angivet i landstingslov om licitation m.v. Selv om en bygherre mener, at hans byggeopgave er egnet for typiseret byggeri, udelukker ' 3, stk. 1, at han bestiller et bestemt typeprojekt til udførelse. Bygherren må udforme et udbudsgrundlag og udbyde opgaven offentligt efter cirkulærets regler, eller begrænset efter undtagelsesreglerne. Udbudsgrundlaget må ikke udformes således, at kun eet typeprojekt reelt kan komme i betragtning. Der skal kunne konkurreres om arbejdet. Bygherren kan eventuelt ønske at benytte et eksisterende typeprojekt som grundlag for udbud på hovedprojekt. Denne fremgangsmåde er kun acceptabel, hvis også andre end typeprojektets indehaver har reelle muligheder for at udføre det udbudte arbejde. For entreprenørerne betyder ' 3, stk. 1, at de gennem konkurrencen om hver enkelt byggeopgave må dokumentere, at deres ydelser og priser giver bygherren det billigste eller fordelagtigste resultat. Om undtagelser fra kravet om konkurrence: se ' 7. Stk. 2: Udførelse af et arbejde i regning B uden angivelse af et højeste beløb B sker ikke på grundlag af tilbud i cirkulærets forstand. Denne art arbejder omfattes ikke af cirkulæret. Hvis udbudsmaterialet forberedes til det, kan der konkurreres på timesatserne for regningsarbejde. Tilbudene kan nemlig indeholde et skønnet antal timer, udregnet med den tilbudte timesats. 9

10 Med Asærlige tænkes på f.eks. restaurerings-, reparations- og ombygningsarbejder, hvis omfang, kvalitet og tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges på forhånd. Ad ' 4. Licitation: Asamme Ved licitation efter landstingsloven om licitation forstås, at et arbejde eller en leverance udbydes, således at flere opfordres til inden samme bestemte tidspunkt og på samme udbudsgrundlag at give skriftlige og bindende tilbud, idet det ved opfordringen tilkendegives, at også andre er opfordret til at byde. Afgørende er, om der konkurreres på Asamme dvs. på et udbudsgrundlag, der i alle væsentlige detaljer fastlægger det færdige byggeris udformning. Konkurrencen mellem de bydende drejer sig først og fremmest om prisen. Det gængse udbudsgrundlag er et hovedprojekt, men også et materiale, der svarer til de tekniske rådgiveres forprojekt, kan omfattes af landstingslov om licitation m.v. Licitation kan som nærmere angivet i landstingslov om licitation være offentlig eller ikkeoffentlig (begrænset udbud). Sidstnævnte form kaldes ofte Aindbudt eller Abunden Totalentreprise: ikke Asamme Er det overladt til de bydende at udforme projektet eller den væsentligste del af dette, udbydes der ikke på Asamme Der foreligger i så fald udbud i totalentreprise. Denne form falder i praksis udenfor reglerne i landstingslov om licitation, bortset fra bestemmelserne i landstingslovens ' 4, stk. 1 om forbud mod regulering af tilbud, åbningsbetingelser og udskydning (se i øvrigt vejledningen til landstingslov om licitation m.v.). Den projektering, der er et led i totalentreprisen, kan gennemføres individuelt i den enkelte opgave eller foreligge helt eller delvis i form af typiserede løsninger. Normalt omfatter totalentreprise hele byggeopgaven. Men der er intet til hinder for, at bestemte dele af en opgave B f.eks. visse tekniske installationer B udbydes i totalentreprise, medens det øvrige byggeri udbydes på bygherrens fuldt detaljerede udbudsgrundlag. En totalentreprenør står normalt ikke selv for alle entrepriser og leverancer, men vil anvende 10

11 underentreprenører og -leverandører. Eventuelt kan alle ydelser udføres på denne måde. Totalentreprenøren har i så fald alene styringsfunktionen samt den kontraktmæssige hæftelse for det samlede arbejde. Ingen kan imidlertid kombinere entreprenør- eller leverandørrollen med hvervet som rådgiver, forretningsfører eller byggeadministrator for bygherren. Den der yder bygherren teknisk og administrativ bistand ved udformning af udbudsgrundlag, udbud, antagelse af tilbud, udformning af entrepriseaftale eller bygherrens funktions-, materiale- og kvalitetskontrol under opførelsen og ved afleveringen, må ikke være entreprenør eller leverandør på arbejdet eller bistå nogen af disse. Det samme gælder, når forskellige virksomheder har fælles forbindelse, f.eks. ved at være moder- og datterselskaber. En kan være såvel en person som et selskab. Projektering i bygherrens regi skal udføres af bygherrens rådgivere, mens den projektering, der er led i en totalentreprise, godt kan gennemføres af totalentreprenøren. De bydende eller de valgte entreprenører må ved totalentreprise også godt bistå bygherren med projektgennemgang eller med at færdiggøre projektet, ligesom de må udføre byggeledelse og økonomisk og anden styring af byggeriet. Ad ' 5. Alle skal have adgang til at byde, og udbudet må ikke forbeholdes bydende fra et bestemt lokalt område. Ved Alokalt tænkes på et geografisk område af en begrænset størrelse, typisk en kommune. Der er mulighed for begrænsning af udbudsudgifterne til de små arbejder og leverancer gennem kravene til offentliggørelse, men principielt uden at indskrænke kredsen af dem, der kan byde. ' 5 udelukker ikke enhver begrænsning af de bydendes kreds. F.eks. kan arbejdet forbeholdes bydende med en bestemt teknisk kapacitet, ekspertise eller autorisation, som er afgørende for arbejdets gennemførelse. Ad ' 6. Bestemmelsen angiver, hvornår der kan udbydes i en begrænset kreds. 11

12 Ved begrænset udbud kan der ofte med fordel tilføjes et offentligt moment i form af en indledende runde (prækvalifikation), hvor bygherren ved en offentlig indkaldelse opfordrer interesserede entreprenører til at melde sig. Herved får bygherren et bredere valggrundlag, og flere virksomheder kan gøre sig kendt i bygherrekredse. Stk. 2: Bestemmelsen betyder alene, at der kan lempes på reglerne om begrænset udbud, men ikke at der kan indhentes underhåndsbud. Det kan kun ske efter reglerne i ' 7. Ad ' 7. Ved underhåndsbud forstås tilbud, der ikke er afgivet ved udbud i konkurrence. Underhåndsbud kan fremkomme efter en opfordring fra bygherren til en bestemt entreprenør om at afgive tilbud. Prisen kan endvidere fremkomme ved forhandling mellem bygherre og entreprenør, eller ved at bygherren selv fastsætter prisen uden forudgående tilbud og får den accepteret af en entreprenør. Indhentning af to underhåndsbud B hvilket efter landstingsloven om licitation er lovligt B betragtes ikke som konkurrence i cirkulærets forstand. Bestemmelsen angiver de tilfælde, hvor der kan indhentes underhåndsbud. Bemærk at ' 7 er udtømmende. Der kan ikke i andre tilfælde end nævnt i bestemmelsen indhentes underhåndsbud. Stk. 1, 1): Undertiden kan et arbejde som nævnt i ' 3, stk. 2 udføres i regning. Regningsarbejde kan f.eks. være naturligt ved restaurerings-, reparations- og ombygningsarbejder, hvor der ikke kan fastlægges et udbudsgrundlag. Der kan imidlertid forekomme tilfælde, hvor det ikke er muligt at definere et udbudsgrundlag så præcist, at arbejdet kan udbydes offentligt eller begrænset, men hvor der dog er så meget udbudsgrundlag, at der B eventuelt efter nærmere forhandling B kan afgives et underhåndsbud. Stk. 1, 1) tager sigte på sådanne tilfælde og kan altså blive et alternativ til regningsarbejde. Baggrunden for bestemmelsen er, at bygherren hellere bør opnå en tilbudspris, om end det sker ved underhåndsbud, end at lade arbejdet udføre efter regning. Stk. 1, 2): Det kan være upraktisk at sætte udbuds- og licitationsproceduren i gang ved mindre arbejder. Derfor kan der på arbejder, eller dele af dette, med en samlet byggeudgift på op til kr. indhentes underhåndsbud. Beløbet vedrører den 12

13 samlede byggeudgift for hele arbejdet og ikke den enkelte entreprise. Ved byggeri i etaper må det afgøres konkret, om Ahele skal omfatte den enkelte eller alle etaper. Den Asamlede i stk. 1, 2) omfatter ikke arbejder, som udføres i eget regi eller i regning og som derfor falder udenfor cirkulæret. Stk. 1, 3): Bestemmelsen tager sigte på tilfælde, hvor en bestemt virksomhed har eneret på bestemte arbejder eller hvor det er åbenbart, at der er tale om specialiserede ydelser, som kun en enkelt virksomhed har praktisk mulighed for at udføre tilfredsstillende. Stk. 1, 4): Som eksempel på Asærlige kan nævnes, at det kan være naturligt at overlade en entreprenør en entreprise, der er en umiddelbar fortsættelse af den entreprise, han er i gang med. Et eksempel herpå er, når en igangværende eller umiddelbart afsluttet gulvlægningsentreprise i et nybyggeri udvides til at omfatte yderligere x antal rum. En tilsvarende gulvlægningsentreprise i en anden og senere udbudt etape af det pågældende nybyggeri, betragtes derimod ikke som en naturlig fortsættelse af den oprindelige gulvlægningsentreprise. Som eksempel kan også nævnes byggeri, hvori indgår forsøg eller produktudvikling i betydelig grad med det formål at fremme byggeriets udvikling. Sådanne byggerier forudsætter et nært samarbejde mellem bygherre og entreprenør/producent om udformningen af byggeriet. Desuden kan der være behov for særlige aftaler om risikoen og eventuelt om betalingen af forsøgs- og udviklingsudgifterne. Den mest praktiske fremgangsmåde er derfor ofte direkte forhandlinger mellem parterne om byggeriets gennemførelse, dvs. underhåndsbud. Dette gælder, hvad enten forsøg og produktudvikling gennemføres på bygherrens eller entreprenørens/producentens initiativ. Ad ' 8. Efter landstingslov om licitation ' 3, stk. 2, er udbyderen ved offentlig og indbudt licitation berettiget til at vælge mellem samtlige indkomne bud og til at forkaste dem alle. Jævnfør vejledningen til landstingslov om licitation er det dog i landstingslovens ånd, at billigste tilbud anvendes. Hovedreglen er altså, at laveste tilbud skal antages. Som nævnt i stk. 2 kan der dog i visse tilfælde ses bort fra laveste tilbud. 13

14 Bestemmelsen angiver udtømmende, hvad der gælder om antagelse af tilbud. En bygherre må ikke herudover mere generelt lade de bydendes ressourcer, referencer og erfaringer indgå i tilbudsbedømmelsen. Er det f.eks. påkrævet, at de bydende har en bestemt teknisk kapacitet eller ekspertise, må dette være angivet i udbudsmaterialet, så kravets opfyldelse bliver en del af tilbudet. Opfyldes kravet ikke, kan tilbudet forkastes. I landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige er der bestemmelser om antagelse af virksomheder. Ved antagelse af virksomheder til udførelse af bygge- og anlægsarbejder eller ved afgivelse af ordre på leverancer kan landsstyret eller en kommunalbestyrelse, jævnfør ' 7, stk. 1, beslutte Aat tage hensyn til, om virksomhederne har ubetalt, forfalden gæld vedrørende skatter, afgifter og arbejdsgivereres Et arbejde eller en leverance, der udbydes i et bestemt område, kan være omfattet af en sådan beslutning. Lavestbydende, der B eventuelt inden en given tidsfrist B ikke opfylder betingelserne i beslutningen, kan således risikere ikke at få overdraget arbejdet. Hvilket tilbud er lavest? Konstateringen af hvilket tilbud der er lavest, er ikke reguleret af cirkulæret. I korthed gælder, at det ikke uden videre er den nominelt laveste tilbudspris, der skal antages. Tilbudenes reelle pris fremkommer først, når der er taget hensyn til forhold, der adskiller et tilbud fra udbudsgrundlaget. Sådanne forhold optræder først og fremmest i form af alternative tilbud eller tilbudsforbehold. Udbyderen skal prissætte forbehold uden at drøfte forbeholdene med de bydende. Udbyderen må ikke henvende sig til nogen af de bydende, før det ved prissætning af forbehold er afgjort, hvem der er den lavest bydende. Er der i udbudsmaterialet eksempelvis fastsat en bonus for beskæftigelse af elever, hvormed tilbudssummen kan reduceres med et bestemt beløb, bestemmes tilbudets pris efter indregning af bonus. Forkastelse af laveste tilbud. Undtagelsesreglen om forkastelse af laveste tilbud er begrundet i de forsinkelser og ekstraudgifter B herunder forøgede tilsynsudgifter B som en dårligt arbejdende entreprenør kan medføre, eller som kan være en følge af udskiftning af en entreprenør. Desuden kan et tilbud forkastes, hvis det er urealistisk lavt. Forkastes et tilbud, går bygherren videre til det tilbud, der 14

15 herefter er lavest. Bestemmelsen i ' 8 forhindrer ikke bygherren i at forkaste alle tilbud, hvis der ikke er kommet en acceptabel pris frem. Bygherrens dokumentation. Bygherren skal tilvejebringe en betydelig sandsynlighed for, at der foreligger forhold af den nævnte art, som kan begrunde forkastelse af laveste tilbud. Bygherren skal i en skriftlig udtalelse nærmere begrunde, hvorfor tilbudet forkastes, og udtalelsen skal på begæring afgives til den støtteydende myndighed. Ad ' 9. Ifølge landstingslov om licitation ' 3, stk. 2, er udbyderen berettiget til ved indbudt licitation at vælge mellem samtlige indkomne bud, eller til at forkaste dem alle. Cirkulærets ' 9 indebærer, at udbyderen må antage det laveste tilbud, eller forkaste alle tilbud. Ad ' 10. Ved totalentreprise konkurreres der ikke alene på prisen, men også på løsningsmuligheder. Det er derfor utilstrækkeligt blot at finde frem til laveste tilbudspris. Det tilbud, der har det bedste forhold mellem de tilbudte kvaliteter og det bedste forhold mellem prisen og summen af kvaliteter, er mest fordelagtigt. Ad ' 11. De enkelte direktorater med dertil hørende institutioner og nettostyrede virksomheder forudsættes B hvad enten de indtager rollen som byggende eller støtteydende myndighed B at skaffe sig indsigt i, at reglerne i cirkulæret overholdes. Ved udfærdigelse af tilsagn om lån eller støtte B hvad enten det er til en kommune, en person eller et selskab B må den støtteydende myndighed således sikre sig, at den pågældende låneeller støttemodtager tilslutter sig disse betingelser. Låne- og støttemodtagere bør således B som en betingelse for oppebærelse af lån eller tilskud B ved deres underskrift erklære sig indforstået med at ville efterleve reglerne i udbudscirkulæret. 15

16 Det forudsættes normalt, at en entrepriseaftale først indgås, når bevillinger og støttetilsagn foreligger, og entreprisesum og entreprenørydelser er afklaret. Oplysningspligt. Formålet med bestemmelsen i stk. 2 er at få dannet et centralt overblik over omfanget af totalentrepriser. Dette skal ses på baggrund af den tidligere udbudsbekendtgørelses bestemmelse om, at totalentreprise kun var tilladt mod en dispensation fra landsstyret. Ordningen tænkes opretholdt, indtil et erfaringsgrundlag foreligger. En løbende evaluering af erfaringsgrundlaget vil herefter afgøre, om ordningen skal være permanent. Ad ' 12. Indeholder bestemmelser om ikrafttræden. 16

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

1. Denne Landstingslov finder anvendelse på tilbudsgivning ved arbejder og leverancer inden for bygge - og anlægsvirksomhed.

1. Denne Landstingslov finder anvendelse på tilbudsgivning ved arbejder og leverancer inden for bygge - og anlægsvirksomhed. Landstingslov nr. 3 af 6. april 1992 om licitation m.v. 1. Denne Landstingslov finder anvendelse på tilbudsgivning ved arbejder og leverancer inden for bygge - og anlægsvirksomhed. 2. Ved licitation forstås

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED 12-5-2014 VEJEN KOMMUNE BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED UDBUD AF BYGGEOPGAVER Ved kommunale bygninger Bygningsservice & Beredskab Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rådgivning

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune.

Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Redaktionelt tilrettet august 2011 Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Ændringsforslag af 07.07.2008 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Bilag 1 Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Beslutninger Vedlagte oplæg indeholder en kort beskrivelse af reglerne for udvælgelse

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Svendborg Kommune Miljø og Teknik Byggerådgivning Side 2 Maj 2007 / jyt Rev. April 2008 / jyt Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Aftalen er udarbejdet med

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Side 1 af 4 KB 14.02.2014. KONKURRENCEBETINGELSER For afgivelse af tilbud på

Side 1 af 4 KB 14.02.2014. KONKURRENCEBETINGELSER For afgivelse af tilbud på Side 1 af 4 KB 14.02.2014 KONKURRENCEBETINGELSER For afgivelse af tilbud på Daginstitution i Tasiilaq tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk, sag nr. 12230 Inuplan A/S postbox 1024 3900 Nuuk, sag nr. 212.066.00

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Forniål 1. Formålet med cirkulæret er at sikre alle virksomheder lige adgang

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur 1. Baggrund I forbindelse med udviklingen af FredericiaC-området ændrer FredericiaC P/S ("FredericiaC") infrastrukturen

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER FORORD I 1972 udsendtes den første udgave af Retningslinier for udbud m.v. ved anvendelse

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Side 1 Svendborg Kommune Opdateret marts 2014* Center for Ejendomme og Teknisk Service Rådgivning og Renovering Trafik og Infrastruktur * Opdateringen omfatter Beslutning om social klausuler er indskrevet

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING TRO OG LOVE ERKLÆRING Undertegnede afgiver herved under strafansvar på tro og love nedenstående erklæring: Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: TRO OG LOVE ERKLÆRING Ifølge

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) - motivering af Kuben Managements ændringer og tilføjelser (AB92 ver. 25.02.2015) I det følgende anføres samt gives

Læs mere

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise 1. Baggrund I kontrakten med Rådgiverkonsortiet Medic OUH er angivet, at Nyt OUH projektet skal udbydes i stor- og fagentrepriser.

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182965-2011:text:da:html DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv Almene boliger i et byudviklingsperspektiv København, den 9. november 2016 2 Program 1 Offentligt grundsalg 2 Blandet byggeri (salg af byggeretter) 3 Privat grundsalg (delegeret bygherremodel) 1 Offentligt

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Maj 2000 Nye samarbejdsformer - Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Dette notat er et arbejdspapir, som er udarbejdet i forbindelse med Projekt Nye Samarbejdsformer

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere