VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder"

Transkript

1 VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre

2 Indhold I. Almindelig orientering Baggrund...3 Cirkulærets retlige betydning...3 Ændringer i forhold til hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 7. oktober Cirkulærets hovedindhold...5 Oversigt over de enkelte bestemmelser...5 II. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Ad ' Hvilke arbejder og leverancer?...6 Arbejde i eget regi...7 Opdeling i entrepriser...7 Underentrepriser...7 Ad ' Ad ' Ad ' Licitation: Asamme Totalentreprise: ikke Asamme Ad ' Ad ' Ad ' Ad ' Hvilket tilbud er lavest?...14 Forkastelse af laveste tilbud...14 Bygherrens dokumentation...14 Ad ' Ad ' Ad ' Oplysningspligt...15 Ad '

3 Vejledning til hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder I. Almindelig orientering Baggrund. Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om udbud af bygge- og anlægsarbejder erstatter AHjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 7. oktober 1994 om udbud af arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed med finansiering fra der ved bekendtgørelse sættes ud af kraft med virkning fra 1. oktober Formålet med cirkulæret er at sikre konkurrencen ved udbud af hjemmestyrets bygge- og anlægsarbejder og andre bygge- og anlægsarbejder, der udføres med støtte fra hjemmestyret. Cirkulærets retlige betydning. Cirkulæret retter sig alene mod hjemmestyrets direktorater med tilhørende institutioner, herunder nettostyrede virksomheder, hvad enten de udfylder rollen som støtteydende myndighed, udbyder af eller bygherre for det enkelte bygge- og anlægsarbejde eller den enkelte leverance. Cirkulæret berører ikke i sig selv retsforholdet mellem udbydere og bydende og mellem bygherrer og entreprenører. Ingen af disse parter kan således indbyrdes påberåbe sig cirkulærets regler. Ændringer i forhold til hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 7. oktober Udgået er i hovedtræk bestemmelser om: B obligatorisk udbud i fagentrepriser, B udbud af arbejder og leverancer under 2 mio. kr., B klagemulighed, B fagretslige konflikter og arbejdstid. Tidligere blev fagentrepriseformen prioriteret højt for at imødekomme et ønske om at tilgodese mestrene i særligt de mindre lokalsamfund. Udbud i fagentrepriser giver normalt også et godt konkurrencemoment, da der i de fleste kommuner er flere virksomheder indenfor samme fag. I det offentlige byggeri forventes fagentrepriseformen derfor fortsat at blive anvendt i stort omfang. 3

4 Erfaringerne med den obligatoriske ordning om udbud i fagentrepriser har imidlertid vist, at arbejderne ofte overdrages til en kreds af entreprenører, der ikke kender hinanden. I uheldige tilfælde er der risiko for vanskeligheder i det nødvendige samvirke. For visse opgavetyper kan det være en fordel at samle mindre fagentrepriser i større grupper, så styringen af entrepriserne forenkles. Bestemmelsen om, at arbejder og leverancer til under 2 mio. kr. kan udbydes begrænset, er udgået for at øge konkurrencemomentet. Cirkulæret rummer ingen særskilt bestemmelse om klagemulighed, jævnfør bemærkningerne på side 3 om udbudscirkulærets retlige status. Bestemmelserne om løsning af fagretslige konflikter og om arbejdstid er ikke medtaget, idet der mellem Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked (ISP) og Direktoratet for Boliger og Infrastruktur (IAPP) er enighed om, at spørgsmålet om fremtidige regler på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområderne indenfor bl.a. byggeri og anlæg varetages af ISP og Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (KIIIP) i et samarbejde mellem de tre berørte direktorater ISP, KIIIP og IAPP. Det er således opfattelsen, at fleksible regler på licitationsområdet udmærket kan kombineres med arbejdsmarkeds- og uddannelsesmæssige foranstaltninger, f.eks. krav om praktikpladser, der tager udgangspunkt i et regelgrundlag, som er udstukket i landstingsforordning om arbejdsformidling. Tilføjet og ændret er i hovedtræk bestemmelser om: + bygherreleverancer, + definition af udbudsformer, + mulighed for udbud i totalentreprise og + oplysningspligt. Bemærk at cirkulæret på leveranceområdet tager sigte på de leverancer en bygherre selv bestiller (bygherreleverancer). Leverancer til entreprenører falder uden for cirkulæret. Cirkulæret giver reglerne for brugen af de forskellige udbudsformer. Konkurrencen fremmes af reglerne om, at arbejder og leverancer skal udbydes offentligt, og at alle skal have adgang til at byde uanset lokalt tilhørsforhold. Begrænset (ikke offentligt) udbud og underhåndstilbud kan kun anvendes i særlige tilfælde. Udbud i totalentreprise kræver nu ikke længere en dispensation fra Landsstyret. Cirkulæret handler ikke om, i hvilke tilfælde totalentreprise kan anvendes, idet spørgsmålet må afgøres af bygherren i det enkelte tilfælde. 4

5 Der indføres en oplysningspligt for totalentrepriser, da det er ønskeligt at få et centralt overblik over, i hvor stort omfang totalentrepriseformen reelt anvendes. Cirkulærets hovedindhold. Efter cirkulæret skal der i de fleste tilfælde være konkurrence om bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er at fremme bygge- og anlægssektorens evne til at arbejde under åbne markedsvilkår, så der er gode betingelser for, at arbejder og leverancer gennemføres for den lavest mulige pris. Konkurrencen fremmes af reglerne om, at arbejder og leverancer skal udbydes offentligt, og at alle skal have adgang til at byde uanset lokalt tilhørsforhold. Begrænset (ikke offentligt) udbud og underhåndstilbud kan kun anvendes i særlige tilfælde. Cirkulæret giver således et sæt regler om brugen af de forskellige udbudsformer. Det tilstræbes, at laveste tilbud antages, med mindre der hos udbyderen er en betydelig formodning om, at tilbudsgiveren med laveste tilbud ikke kan gennemføre arbejdet. Cirkulæret gør anvendelse af AFællesbetingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i (AP) obligatorisk. Derved opnås, at anerkendte og ensartede betingelser og vilkår danner grundlag for de aftaler, der indgås mellem udbydere og tilbudsgivere. Det bemærkes, at AP ikke kan anvendes ved totalentrepriser. Oversigt over de enkelte bestemmelser. ' 1 ' 2 ' 3 bestemmer hvilke bygge- og anlægsarbejder cirkulæret gælder for. gør AFællesbetingelser for arbejder og obligatorisk. indeholder cirkulærets hovedregel om, at bygge- og anlægsarbejder skal udbydes blandt flere i konkurrence, mens underhåndsbud kun må benyttes i særlige tilfælde. '' 4-5 definerer offentligt udbud og angiver kravene til offentligt udbud. ' 6 definerer begrænset udbud og angiver, hvornår begrænset udbud undtagelsesvist kan anvendes. ' 7 angiver hvornår underhåndsbud undtagelsesvist kan indhentes. '' 8-10 bestemmer hvilket tilbud der skal antages. ' 11 pålægger den støtteydende en kontrol- oplysningspligt. ' 12 er bestemmelsen om ikrafttræden. 5

6 II. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser. Ad ' 1. Hvilke arbejder og leverancer? Cirkulæret finder anvendelse på hver enkelt entreprise eller leverance, som bygherren træffer aftale om. betyder efter sammenhængen hele arbejdet, dele af arbejdet eller den enkelte entreprise. Kommunale bygherrer omfattes af cirkulæret, hvis hjemmestyret har givet tilsagn om eller yder tilskud, refusion, lån eller garantier til det konkrete byggearbejde. Såvel hjemmestyreejede som private selskaber og virksomheder omfattes af cirkulæret, hvis deres bygge- og anlægsarbejder gennemføres med tilskud, refusion, lån, eller garantier fra landskassen. Et Abygge- og omfatter også en bygnings installationer og det naturlige tilbehør til bygningen. Egentligt inventar, løsøre og udstyr, såsom møbler, senge og skabe, der ikke normalt indgår som en integreret del af byggearbejderne, er derimod ikke omfattet. Indkøber en bygherre selv leverancer til et bygge- og anlægsarbejde, omfattes leverancerne af cirkulæret. Leverancer til entreprenørerne falder udenfor cirkulæret. Leverancer fra bygherren direkte til byggeriet skal være valgt på grundlag af cirkulærets regler, dvs. efter udbud i konkurrence. Leverancer fra bygherren til en entreprenør skal være valgt på samme måde, men kan herefter overgå til entreprenøren uden udbud. Cirkulæret omfatter ikke rene styrings- og projekteringsopgaver. Hvis en virksomhed påtager sig at hæfte for den samlede byggeudgift over for bygherren, kan dette ske uafhængig af cirkulæret, forudsat at byggearbejderne udbydes efter dette. Regningsarbejde med angivet maksimum for udgifterne og med en bestemt defineret entreprenørydelse betragtes som tilbudsarbejde, der hører under cirkulæret. Det samme gælder arbejder, der udføres efter enhedspriser med regulering for medgåede mængder. Her skal enhederne udbydes efter cirkulæret. Bestemmelsen i stk. 3 vedrører komponenter med lang leveringstid, og som typisk bestilles og indkøbes uden for Grønland. Det kan være nødvendigt for bygherren at bestille materialer B 6

7 f.eks. visse former for maskineri eller andre anlæg, der skal indgå i et byggeri B før arbejdet udbydes, fordi der er leveringstid på de omhandlede komponenter. Det vil være uhensigtsmæssigt, at udbyde sådanne leverancer. Arbejde i eget regi. Arbejde i bygherrens eget regi falder udenfor udbudsreglerne. Arbejdet udføres her af bygherrens eget personale, og der er ikke tale om et entrepriseforhold (og dermed ikke en udbudssituation). Udføres dele af sådanne arbejder af andre end bygherren, omfattes disse delarbejder af cirkulæret. Som eksempel på arbejde i eget regi kan nævnes byggeri, der med offentlig støtte opføres af en entreprenør som bygherre med henblik på overdragelse til en andelsboligforening. Arbejder, som en sådan entreprenør ikke selv forestår, er omfattet af cirkulæret. Arbejde i eget regi forudsætter, at byggearbejderne er påbegyndt, før byggeriet overdrages til en andelsboligforening. Sker overdragelsen tidligere, falder arbejdet ind under cirkulæret. Opdeling i entrepriser. Cirkulæret indeholder ikke regler om opdeling af et byggeri i entrepriser. Et byggeri skal dog kunne opdeles efter de udbudsregler, der skal anvendes. Hvor dele af et byggeri udføres i eget regi eller efter regning, skal de øvrige dele således kunne udskilles i selvstændige entrepriser, idet de omfattes af cirkulæret. Hvor underhåndsbud er tilladt efter ' 7, stk. 1, nr. 3 eller 4, skal dele af byggeriet, der ikke dækkes af begrundelsen for underhåndsbud, kunne udbydes i konkurrence. Underentrepriser. Bygherren kan undlade den nævnte udskillelse i selvstændige entrepriser mod at forpligte den valgte entreprenør til at sørge for, at de delarbejder, som fra bygherrens side ellers skulle være udskilt, bliver udbudt i underentrepriser efter cirkulærets regler. Hæfter en virksomhed for den samlede byggeudgift uden selv at udføre arbejdet, må bygherren sørge for, at arbejdet udbydes efter cirkulærets regler, eventuelt som underentrepriser. Bortset fra de nævnte tilfælde falder entreprenørers antagelse af underentreprenører udenfor cirkulæret. 7

8 Hvor underentrepriser herefter er omfattet af cirkulæret, er ordningen følgende: Der kan vælges offentligt eller begrænset udbud eller underhåndsbud efter cirkulærets regler herom, dog ikke underhåndsbud, hvis byggeriet i øvrigt er omfattet af ' 7, stk. 1, nr. 3 eller 4. Hvis der udbydes offentligt eller begrænset, anvendes '' 5 og 6 om deltagerkredsen. '' 8-10 om antagelse af tilbud tager ikke sigte på underentrepriser. Ad ' 2. Ved udbud forstås den fase i byggeprocessen, som omfatter udarbejdelse af udbudsmaterialet, indhentning og vurdering af tilbud samt indgåelse af aftale med tilbudsgiver. AFællesbetingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i (AP) er en samling standardvilkår, der er udarbejdet på grundlag af mange års erfaringer om, hvad der er hensigtsmæssige vilkår for aftalen mellem parterne i byggeriet. AP indeholder standardvilkår om: aftalegrundlaget, entreprisens udførelse, repræsentation og samvirke, tidsfrister, aflevering, ansvar og risiko, ophævelse, økonomi og tvister. I bilag omhandles arbejdspladsen og arbejdspladsforholdene, særlige forhold vedrørende entreprenørens ydelser, regningsarbejder, tillægsydelser og regulering af entreprisesummen. Den nugældende AP (AP 95) omfatter ikke totalentrepriser. Et andet grundlag må derfor anvendes ved indgåelse af aftale med tilbudsgiver på en totalentreprise. Indtil en særlig udgave af AP beregnet på totalentreprise foreligger, kan som aftalegrundlag eventuelt benyttes AAlmindelige Betingelser for (ABT 93) med de for Grønland nødvendige tillempninger. Efter bestemmelsen i stk. 2 skal AP som hovedregel lægges til grund uden fravigelser. I de tilfælde hvor det af særlige grunde B f.eks. arbejdets karakter B for bygherren er påkrævet og rimeligt at fravige AP, er det afgørende at fravigelsen ikke ændrer væsentligt på den i AP tilsigtede balance mellem bygherrens og entreprenørens interesser. Ifølge AP er bestemmelser om fravigelser af reglerne kun gældende, når de tydeligt og udtrykkeligt angiver, på hvilke punkter der er afvigelser. I udbudsmaterialet er der ofte bestemmelser, der supplerer AP. Præcisering af aftalevilkårene og fravigelser fra AP udfærdiges i ASærlige (SB) til det enkelte byggeri eller den enkelte leverance. Det er dog væsentligt, at supplementer der knytter sig til de enkelte APbestemmelser, indskrænkes mest muligt af hensyn til klarheden i udbudsmaterialet, og at supplementer ikke formuleres, så de kan opfattes som fravigelser af AP. 8

9 Ad ' 3. Bestemmelsen udtrykker cirkulærets hovedregel: Arbejdet skal udbydes blandt flere i samtidig konkurrence, og overdragelse på grundlag af underhåndsbud kan kun ske i særlige tilfælde. Ved udbud i samtidig konkurrence forstås, at bygherren opfordrer til, at a) flere, b) samtidig, c) under overholdelse af visse konkurrencevilkår og d) på samme konkurrencegrundlag afgiver tilbud. Konkurrencevilkårene er ved licitation som angivet i landstingslov om licitation m.v. Selv om en bygherre mener, at hans byggeopgave er egnet for typiseret byggeri, udelukker ' 3, stk. 1, at han bestiller et bestemt typeprojekt til udførelse. Bygherren må udforme et udbudsgrundlag og udbyde opgaven offentligt efter cirkulærets regler, eller begrænset efter undtagelsesreglerne. Udbudsgrundlaget må ikke udformes således, at kun eet typeprojekt reelt kan komme i betragtning. Der skal kunne konkurreres om arbejdet. Bygherren kan eventuelt ønske at benytte et eksisterende typeprojekt som grundlag for udbud på hovedprojekt. Denne fremgangsmåde er kun acceptabel, hvis også andre end typeprojektets indehaver har reelle muligheder for at udføre det udbudte arbejde. For entreprenørerne betyder ' 3, stk. 1, at de gennem konkurrencen om hver enkelt byggeopgave må dokumentere, at deres ydelser og priser giver bygherren det billigste eller fordelagtigste resultat. Om undtagelser fra kravet om konkurrence: se ' 7. Stk. 2: Udførelse af et arbejde i regning B uden angivelse af et højeste beløb B sker ikke på grundlag af tilbud i cirkulærets forstand. Denne art arbejder omfattes ikke af cirkulæret. Hvis udbudsmaterialet forberedes til det, kan der konkurreres på timesatserne for regningsarbejde. Tilbudene kan nemlig indeholde et skønnet antal timer, udregnet med den tilbudte timesats. 9

10 Med Asærlige tænkes på f.eks. restaurerings-, reparations- og ombygningsarbejder, hvis omfang, kvalitet og tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges på forhånd. Ad ' 4. Licitation: Asamme Ved licitation efter landstingsloven om licitation forstås, at et arbejde eller en leverance udbydes, således at flere opfordres til inden samme bestemte tidspunkt og på samme udbudsgrundlag at give skriftlige og bindende tilbud, idet det ved opfordringen tilkendegives, at også andre er opfordret til at byde. Afgørende er, om der konkurreres på Asamme dvs. på et udbudsgrundlag, der i alle væsentlige detaljer fastlægger det færdige byggeris udformning. Konkurrencen mellem de bydende drejer sig først og fremmest om prisen. Det gængse udbudsgrundlag er et hovedprojekt, men også et materiale, der svarer til de tekniske rådgiveres forprojekt, kan omfattes af landstingslov om licitation m.v. Licitation kan som nærmere angivet i landstingslov om licitation være offentlig eller ikkeoffentlig (begrænset udbud). Sidstnævnte form kaldes ofte Aindbudt eller Abunden Totalentreprise: ikke Asamme Er det overladt til de bydende at udforme projektet eller den væsentligste del af dette, udbydes der ikke på Asamme Der foreligger i så fald udbud i totalentreprise. Denne form falder i praksis udenfor reglerne i landstingslov om licitation, bortset fra bestemmelserne i landstingslovens ' 4, stk. 1 om forbud mod regulering af tilbud, åbningsbetingelser og udskydning (se i øvrigt vejledningen til landstingslov om licitation m.v.). Den projektering, der er et led i totalentreprisen, kan gennemføres individuelt i den enkelte opgave eller foreligge helt eller delvis i form af typiserede løsninger. Normalt omfatter totalentreprise hele byggeopgaven. Men der er intet til hinder for, at bestemte dele af en opgave B f.eks. visse tekniske installationer B udbydes i totalentreprise, medens det øvrige byggeri udbydes på bygherrens fuldt detaljerede udbudsgrundlag. En totalentreprenør står normalt ikke selv for alle entrepriser og leverancer, men vil anvende 10

11 underentreprenører og -leverandører. Eventuelt kan alle ydelser udføres på denne måde. Totalentreprenøren har i så fald alene styringsfunktionen samt den kontraktmæssige hæftelse for det samlede arbejde. Ingen kan imidlertid kombinere entreprenør- eller leverandørrollen med hvervet som rådgiver, forretningsfører eller byggeadministrator for bygherren. Den der yder bygherren teknisk og administrativ bistand ved udformning af udbudsgrundlag, udbud, antagelse af tilbud, udformning af entrepriseaftale eller bygherrens funktions-, materiale- og kvalitetskontrol under opførelsen og ved afleveringen, må ikke være entreprenør eller leverandør på arbejdet eller bistå nogen af disse. Det samme gælder, når forskellige virksomheder har fælles forbindelse, f.eks. ved at være moder- og datterselskaber. En kan være såvel en person som et selskab. Projektering i bygherrens regi skal udføres af bygherrens rådgivere, mens den projektering, der er led i en totalentreprise, godt kan gennemføres af totalentreprenøren. De bydende eller de valgte entreprenører må ved totalentreprise også godt bistå bygherren med projektgennemgang eller med at færdiggøre projektet, ligesom de må udføre byggeledelse og økonomisk og anden styring af byggeriet. Ad ' 5. Alle skal have adgang til at byde, og udbudet må ikke forbeholdes bydende fra et bestemt lokalt område. Ved Alokalt tænkes på et geografisk område af en begrænset størrelse, typisk en kommune. Der er mulighed for begrænsning af udbudsudgifterne til de små arbejder og leverancer gennem kravene til offentliggørelse, men principielt uden at indskrænke kredsen af dem, der kan byde. ' 5 udelukker ikke enhver begrænsning af de bydendes kreds. F.eks. kan arbejdet forbeholdes bydende med en bestemt teknisk kapacitet, ekspertise eller autorisation, som er afgørende for arbejdets gennemførelse. Ad ' 6. Bestemmelsen angiver, hvornår der kan udbydes i en begrænset kreds. 11

12 Ved begrænset udbud kan der ofte med fordel tilføjes et offentligt moment i form af en indledende runde (prækvalifikation), hvor bygherren ved en offentlig indkaldelse opfordrer interesserede entreprenører til at melde sig. Herved får bygherren et bredere valggrundlag, og flere virksomheder kan gøre sig kendt i bygherrekredse. Stk. 2: Bestemmelsen betyder alene, at der kan lempes på reglerne om begrænset udbud, men ikke at der kan indhentes underhåndsbud. Det kan kun ske efter reglerne i ' 7. Ad ' 7. Ved underhåndsbud forstås tilbud, der ikke er afgivet ved udbud i konkurrence. Underhåndsbud kan fremkomme efter en opfordring fra bygherren til en bestemt entreprenør om at afgive tilbud. Prisen kan endvidere fremkomme ved forhandling mellem bygherre og entreprenør, eller ved at bygherren selv fastsætter prisen uden forudgående tilbud og får den accepteret af en entreprenør. Indhentning af to underhåndsbud B hvilket efter landstingsloven om licitation er lovligt B betragtes ikke som konkurrence i cirkulærets forstand. Bestemmelsen angiver de tilfælde, hvor der kan indhentes underhåndsbud. Bemærk at ' 7 er udtømmende. Der kan ikke i andre tilfælde end nævnt i bestemmelsen indhentes underhåndsbud. Stk. 1, 1): Undertiden kan et arbejde som nævnt i ' 3, stk. 2 udføres i regning. Regningsarbejde kan f.eks. være naturligt ved restaurerings-, reparations- og ombygningsarbejder, hvor der ikke kan fastlægges et udbudsgrundlag. Der kan imidlertid forekomme tilfælde, hvor det ikke er muligt at definere et udbudsgrundlag så præcist, at arbejdet kan udbydes offentligt eller begrænset, men hvor der dog er så meget udbudsgrundlag, at der B eventuelt efter nærmere forhandling B kan afgives et underhåndsbud. Stk. 1, 1) tager sigte på sådanne tilfælde og kan altså blive et alternativ til regningsarbejde. Baggrunden for bestemmelsen er, at bygherren hellere bør opnå en tilbudspris, om end det sker ved underhåndsbud, end at lade arbejdet udføre efter regning. Stk. 1, 2): Det kan være upraktisk at sætte udbuds- og licitationsproceduren i gang ved mindre arbejder. Derfor kan der på arbejder, eller dele af dette, med en samlet byggeudgift på op til kr. indhentes underhåndsbud. Beløbet vedrører den 12

13 samlede byggeudgift for hele arbejdet og ikke den enkelte entreprise. Ved byggeri i etaper må det afgøres konkret, om Ahele skal omfatte den enkelte eller alle etaper. Den Asamlede i stk. 1, 2) omfatter ikke arbejder, som udføres i eget regi eller i regning og som derfor falder udenfor cirkulæret. Stk. 1, 3): Bestemmelsen tager sigte på tilfælde, hvor en bestemt virksomhed har eneret på bestemte arbejder eller hvor det er åbenbart, at der er tale om specialiserede ydelser, som kun en enkelt virksomhed har praktisk mulighed for at udføre tilfredsstillende. Stk. 1, 4): Som eksempel på Asærlige kan nævnes, at det kan være naturligt at overlade en entreprenør en entreprise, der er en umiddelbar fortsættelse af den entreprise, han er i gang med. Et eksempel herpå er, når en igangværende eller umiddelbart afsluttet gulvlægningsentreprise i et nybyggeri udvides til at omfatte yderligere x antal rum. En tilsvarende gulvlægningsentreprise i en anden og senere udbudt etape af det pågældende nybyggeri, betragtes derimod ikke som en naturlig fortsættelse af den oprindelige gulvlægningsentreprise. Som eksempel kan også nævnes byggeri, hvori indgår forsøg eller produktudvikling i betydelig grad med det formål at fremme byggeriets udvikling. Sådanne byggerier forudsætter et nært samarbejde mellem bygherre og entreprenør/producent om udformningen af byggeriet. Desuden kan der være behov for særlige aftaler om risikoen og eventuelt om betalingen af forsøgs- og udviklingsudgifterne. Den mest praktiske fremgangsmåde er derfor ofte direkte forhandlinger mellem parterne om byggeriets gennemførelse, dvs. underhåndsbud. Dette gælder, hvad enten forsøg og produktudvikling gennemføres på bygherrens eller entreprenørens/producentens initiativ. Ad ' 8. Efter landstingslov om licitation ' 3, stk. 2, er udbyderen ved offentlig og indbudt licitation berettiget til at vælge mellem samtlige indkomne bud og til at forkaste dem alle. Jævnfør vejledningen til landstingslov om licitation er det dog i landstingslovens ånd, at billigste tilbud anvendes. Hovedreglen er altså, at laveste tilbud skal antages. Som nævnt i stk. 2 kan der dog i visse tilfælde ses bort fra laveste tilbud. 13

14 Bestemmelsen angiver udtømmende, hvad der gælder om antagelse af tilbud. En bygherre må ikke herudover mere generelt lade de bydendes ressourcer, referencer og erfaringer indgå i tilbudsbedømmelsen. Er det f.eks. påkrævet, at de bydende har en bestemt teknisk kapacitet eller ekspertise, må dette være angivet i udbudsmaterialet, så kravets opfyldelse bliver en del af tilbudet. Opfyldes kravet ikke, kan tilbudet forkastes. I landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige er der bestemmelser om antagelse af virksomheder. Ved antagelse af virksomheder til udførelse af bygge- og anlægsarbejder eller ved afgivelse af ordre på leverancer kan landsstyret eller en kommunalbestyrelse, jævnfør ' 7, stk. 1, beslutte Aat tage hensyn til, om virksomhederne har ubetalt, forfalden gæld vedrørende skatter, afgifter og arbejdsgivereres Et arbejde eller en leverance, der udbydes i et bestemt område, kan være omfattet af en sådan beslutning. Lavestbydende, der B eventuelt inden en given tidsfrist B ikke opfylder betingelserne i beslutningen, kan således risikere ikke at få overdraget arbejdet. Hvilket tilbud er lavest? Konstateringen af hvilket tilbud der er lavest, er ikke reguleret af cirkulæret. I korthed gælder, at det ikke uden videre er den nominelt laveste tilbudspris, der skal antages. Tilbudenes reelle pris fremkommer først, når der er taget hensyn til forhold, der adskiller et tilbud fra udbudsgrundlaget. Sådanne forhold optræder først og fremmest i form af alternative tilbud eller tilbudsforbehold. Udbyderen skal prissætte forbehold uden at drøfte forbeholdene med de bydende. Udbyderen må ikke henvende sig til nogen af de bydende, før det ved prissætning af forbehold er afgjort, hvem der er den lavest bydende. Er der i udbudsmaterialet eksempelvis fastsat en bonus for beskæftigelse af elever, hvormed tilbudssummen kan reduceres med et bestemt beløb, bestemmes tilbudets pris efter indregning af bonus. Forkastelse af laveste tilbud. Undtagelsesreglen om forkastelse af laveste tilbud er begrundet i de forsinkelser og ekstraudgifter B herunder forøgede tilsynsudgifter B som en dårligt arbejdende entreprenør kan medføre, eller som kan være en følge af udskiftning af en entreprenør. Desuden kan et tilbud forkastes, hvis det er urealistisk lavt. Forkastes et tilbud, går bygherren videre til det tilbud, der 14

15 herefter er lavest. Bestemmelsen i ' 8 forhindrer ikke bygherren i at forkaste alle tilbud, hvis der ikke er kommet en acceptabel pris frem. Bygherrens dokumentation. Bygherren skal tilvejebringe en betydelig sandsynlighed for, at der foreligger forhold af den nævnte art, som kan begrunde forkastelse af laveste tilbud. Bygherren skal i en skriftlig udtalelse nærmere begrunde, hvorfor tilbudet forkastes, og udtalelsen skal på begæring afgives til den støtteydende myndighed. Ad ' 9. Ifølge landstingslov om licitation ' 3, stk. 2, er udbyderen berettiget til ved indbudt licitation at vælge mellem samtlige indkomne bud, eller til at forkaste dem alle. Cirkulærets ' 9 indebærer, at udbyderen må antage det laveste tilbud, eller forkaste alle tilbud. Ad ' 10. Ved totalentreprise konkurreres der ikke alene på prisen, men også på løsningsmuligheder. Det er derfor utilstrækkeligt blot at finde frem til laveste tilbudspris. Det tilbud, der har det bedste forhold mellem de tilbudte kvaliteter og det bedste forhold mellem prisen og summen af kvaliteter, er mest fordelagtigt. Ad ' 11. De enkelte direktorater med dertil hørende institutioner og nettostyrede virksomheder forudsættes B hvad enten de indtager rollen som byggende eller støtteydende myndighed B at skaffe sig indsigt i, at reglerne i cirkulæret overholdes. Ved udfærdigelse af tilsagn om lån eller støtte B hvad enten det er til en kommune, en person eller et selskab B må den støtteydende myndighed således sikre sig, at den pågældende låneeller støttemodtager tilslutter sig disse betingelser. Låne- og støttemodtagere bør således B som en betingelse for oppebærelse af lån eller tilskud B ved deres underskrift erklære sig indforstået med at ville efterleve reglerne i udbudscirkulæret. 15

16 Det forudsættes normalt, at en entrepriseaftale først indgås, når bevillinger og støttetilsagn foreligger, og entreprisesum og entreprenørydelser er afklaret. Oplysningspligt. Formålet med bestemmelsen i stk. 2 er at få dannet et centralt overblik over omfanget af totalentrepriser. Dette skal ses på baggrund af den tidligere udbudsbekendtgørelses bestemmelse om, at totalentreprise kun var tilladt mod en dispensation fra landsstyret. Ordningen tænkes opretholdt, indtil et erfaringsgrundlag foreligger. En løbende evaluering af erfaringsgrundlaget vil herefter afgøre, om ordningen skal være permanent. Ad ' 12. Indeholder bestemmelser om ikrafttræden. 16

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

1. Denne Landstingslov finder anvendelse på tilbudsgivning ved arbejder og leverancer inden for bygge - og anlægsvirksomhed.

1. Denne Landstingslov finder anvendelse på tilbudsgivning ved arbejder og leverancer inden for bygge - og anlægsvirksomhed. Landstingslov nr. 3 af 6. april 1992 om licitation m.v. 1. Denne Landstingslov finder anvendelse på tilbudsgivning ved arbejder og leverancer inden for bygge - og anlægsvirksomhed. 2. Ved licitation forstås

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Forniål 1. Formålet med cirkulæret er at sikre alle virksomheder lige adgang

Læs mere

TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER FORORD I 1972 udsendtes den første udgave af Retningslinier for udbud m.v. ved anvendelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Af advokat Niels Heldgaard Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab www.mowe.dk Indledning Denne artikel behandler nogle af

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Nye regler for offentlige udbud i Grønland

Nye regler for offentlige udbud i Grønland Nye regler for offentlige udbud i Grønland Af formanden for det grønlandske klagenævn for udbud, Thomas Trier Hansen, dommeren ved Retten i Grønland Ved årsskiftet 2009/2010 trådte Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for hjemmestyrets byggevirksomhed. Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisorataqarfik

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for hjemmestyrets byggevirksomhed. Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisorataqarfik NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisorataqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose 1 Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur Retablering af fugleø i Utterslev Mose Side 2

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Betænkning. om ABT 93. Almindelige Betingelser for Totalentreprise af 1993. afgivet af

Betænkning. om ABT 93. Almindelige Betingelser for Totalentreprise af 1993. afgivet af Betænkning om ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise af 1993 afgivet af Udvalget til revision af»almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed«betænkning nr.

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej UDBUDSMATERIALE EU-udbud af Kombination af byggelån og realkreditlån til finansiering af renovering i afdeling Tove Ditlevsens Vej 10. februar 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere