Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2000"

Transkript

1 Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2000

2 Foto: Torsten Graae Jens-Flemming Sørensen 2001 Den danske billedhugger Jens-Flemming Sørensen har skabt denne fontæne i bronze og travertin til Københavns Lufthavn.

3 Bestyrelse 6 Direktion 8 Hovedtal 10 Nøgletal 11 Bestyrelsens beretning 14 Regnskabspraksis 26 Resultatopgørelse 30 Balance 31 Pengestrømsopgørelse 33 Noter 34 Regnskabspåtegninger 45

4

5 Foto: Torsten Graae Jørn Larsen 1998 Labyrintisk gulvmosaik i poleret svensk sort granit og hvid italiensk marmor. 5

6 Bestyrelse Foto: David Rosted Vagn Andersen Formand Ole Rendbæk Næstformand Koncernchef i Scandlines AG Formand for bestyrelsen for Scandlines Øresund I/S Formand for bestyrelsen for Sydfynske Dampskibsselskab A/S Næstformand for bestyrelsen for Molslinien A/S Medlem af bestyrelsen for Det Danske Europa Institut A/S John Stig Andersen Controller, valgt af medarbejderne 6

7 Lars Nørby Johansen Koncernchef i Group 4 Falck A/S Næstformand for bestyrelsen for InWear Group A/S Medlem af bestyrelsen for Dansk Olie og Naturgas A/S Medlem af bestyrelsen for William Demant Holding A/S og Oticon A/S Jette Wigand Knudsen Direktør i Carlsberg Danmark A/S Kurt Bligaard Pedersen Adm. direktør i Falck Danmark A/S Medlem af bestyrelsen for Bella Center A/S Medlem af bestyrelsen for Novo Nordisk Fonden Medlem af bestyrelsen for Muusmann Research & Consulting Anita Doris Rasmussen Sekretær, valgt af medarbejderne Inge Agnete Thygesen Kommitteret i Finansministeriet Medlem af bestyrelsen for Sund og Bælt Holding A/S Carsten Lennie Winther Specialarbejder, valgt af medarbejderne 7

8 Direktion Foto: David Rosted 8

9 Niels Boserup Adm. direktør Formand for bestyrelsen for Copenhagen Airport Development International A/S Formand for bestyrelsen for Jyllands-Posten A/S Formand for bestyrelsen for William Demant Holding A/S Formand for bestyrelsen for Oticon A/S Medlem af bestyrelsen for TK Development A/S Leif Rasmussen Direktør Formand for bestyrelsen for Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S Formand for bestyrelsen for Airport Coordination Denmark A/S Kjeld Binger Direktør CPH International Direktør i Copenhagen Airport Development International A/S Peter Rasmussen Vicedirektør Medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S Medlem af bestyrelsen for Copenhagen Airport Development International A/S Medlem af bestyrelsen for Airport Coordination Denmark A/S Torben Thyregod Økonomidirektør Direktør i Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S Medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S Medlem af bestyrelsen for Copenhagen Airport Development International A/S Knud Erik Busk Underdirektør 9

10 Hovedtal Nettoomsætning (DKK mio.) Resultatopgørelse (DKK mio.) Nettoomsætning Indtægter i alt Af- og nedskrivninger Driftsresultat Nettofinansieringsudgifter Resultat før skat Årets resultat Balance (DKK mio.) Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrøm (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Aktiver Likvider Andre aktiver Debitorer Anlægsaktiver Passiver Egenkapital Hensættelser Andre passiver Lån 10

11 Nøgletal Aktivernes omsætningshastighed 0,31 0,30 0,32 0,38 0,43 Overskudsgrad 38,2% 36,8% 39,0% 37,4% 34,8% Afkastningsgrad 11,8% 11,1% 12,6% 14,1% 14,9% Egenkapitalforrentning 16,2% 15,8% 19,1% 18,4% 18,4% Soliditetsgrad 43,0% 40,1% 37,8% 41,7% 43,7% Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS) 48,1 41,1 43,0 35,7 31,0 Indre værdi i DKK pr. aktie à DKK ,4 277,5 242,3 207,7 180,0 Cash Earnings pr. aktie à DKK 100 (CEPS) 93,0 80,4 76,6 67,3 60,6 Udbytte i DKK pr. aktie à DKK 100 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 Nøgletalsdefinitioner Aktivernes omsætningshastighed Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalforrentning Soliditetsgrad Resultat pr. aktie (EPS) Indre værdi pr. aktie Cash Earnings pr. aktie (CEPS) Nettoomsætningen i forhold til gennemsnitlige operationelle aktiver. Driftsresultat før renter i procent af nettoomsætningen. Driftsresultat før renter i procent af gennemsnitlige operationelle aktiver. Årets resultat efter skat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital. Egenkapital ultimo i procent af samlede passiver ultimo. Årets resultat efter skat i forhold til gennemsnitligt antal aktier. Egenkapital ultimo i forhold til antal aktier ultimo. Årets resultat efter skat plus afskrivninger i forhold til gennemsnitligt antal aktier. KLH-aktiens relative udvikling i forhold til KFX-gruppeindekset* KLH A/S KFX-Gruppe *Gruppeindeks: Handel og Service 11

12 Foto: Torsten Graae 12

13 Frans Widerberg 1998 Den norske kunstmaler har sammen med den danske glasmester Per Steen Hebsgaard skabt verdens første rytterstatue i glas. 13

14 Bestyrelsens beretning Resultat Københavns Lufthavne A/S opnåede i 2000 et driftsresultat på 706,3 mio. kr. I forhold til driftsresultatet for 1999 er der tale om en stigning på 68,9 mio. kr., svarende til 10,8 procent. Overskudsgraden er i samme periode steget fra 36,8 procent i 1999 til 38,2 procent i Årets resultat før skat udgør 590,1 mio. kr. I forhold til resultatet i 1999 på 535,1 mio. kr. er der tale om en stigning på 55,0 mio. kr., svarende til 10,3 procent. Resultatet indfrier således de forventninger til en fremgang på 5 til 10 procent i forhold til 1999 resultatet, som selskabet tidligere har offentliggjort. Resultatet efter skat i 2000 blev 436,7 mio. kr. I forhold til resultatet efter skat i 1999 på 371,5 mio. kr., er der tale om en stigning på 17,5 procent, hvilket udover den nævnte resultatfremgang skyldes en nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 32 procent til 30 procent, som har påvirket den udskudte skat. Årets resultat efter skat forrenter egenkapitalen med 16,2 procent, mod 15,8 procent året før. Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Årets resultat før skat (DKK mio.) Egenkapital Selskabets egenkapital udgjorde primo året 2.511,4 mio. kr. Efter tillæg af årets resultat efter skat, valutakursreguleringer af udenlandske associerede virksomheder, hensættelse til foreslået udbytte samt den nedenfor nævnte kapitaludvidelse på nominelt 5,0 mio. kr., udgør selskabets egenkapital ultimo året 2.879,1 mio. kr. Aktiekapitalen blev i 2000 udvidet med nominelt 5,0 mio. kr. fra 905 mio. kr. til 910 mio. kr. i forbindelse med udstedelse af aktier til selskabets medarbejdere. Omkostningerne i forbindelse med aktieudvidelsen var 0,3 mio. kr. Årets resultat efter skat (DKK mio.) Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at udbyttet, i overensstemmelse med den vedtagne udbyttepolitik, hæves fra 9,00 kr. i 1999 til 9,50 kr. pr. aktie for Resultatopgørelse Indtægter Trafikindtægter Indtægterne fra selskabets trafikafgifter udgør for året 1.115,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 176,8 mio. kr. i forhold til 1999, svarende til 18,8 procent. Denne stigning skyldes foruden trafikvæksten, at taksterne for benyttelse af Københavns Lufthavn blev forhøjet med 13 procent pr. 1. januar Takststigningen er, som omtalt i selskabets årsberetning for 1999, et led i den aftale, der pr. 1. januar 2000 er indgået 14

15 Egenkapital (DKK mio.) Trafikindtægter (DKK mio.) Passagerantal (mio.) Flyoperationer (1.000) Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Aktiekapital Charter + anden Indenrigsrute Udenrigsrute Charter + anden Indenrigsrute Udenrigsrute Charter + anden Indenrigsrute Udenrigsrute mellem Københavns Lufthavne A/S og de flyselskaber, der beflyver lufthavnen. Trafikudviklingen var i 2000 som ventet præget af en fortsat vækst i udenrigstrafikken og et fald i indenrigstrafikken. Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn kunne i 2000 opgøres til 18,4 mio. mod 17,5 mio. i 1999, svarende til en stigning på 5,1 procent. Antallet af udenrigsrutepassagerer og charterpassagerer steg i 2000 til henholdsvis 14,6 mio. og 1,6 mio. passagerer, hvilket er stigninger på henholdsvis 7,7 og 8,4 procent i forhold til året før. Antallet af indenrigsrutepassagerer faldt fra 2,0 mio. passagerer til 1,9 mio. passagerer i 2000, svarende til et fald på 4,6 procent. Som en konsekvens af åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 er katamaranfærgen mellem Malmø og Københavns Lufthavn ophørt med at sejle den 28. august En del af de passagerer, som tidligere indgik i passagerstatistikken som transfererende passagerer, idet de ankom til lufthavnen med katamaranfærgen eller med fly, vil i fremtiden benytte broforbindelsen og således ikke længere indgå som ankommende passagerer i statistikken. Til gengæld vil disse passagerer i fremtiden blive betragtet som lokalt afgående. Da der på taksten for transfererende passagerer ydes 50 procent rabat på normaltaksten for udenrigspassagerer, er ovenstående indtægtsneutralt. Antallet af starter og landinger i Københavns Lufthavn steg med 1,7 procent til operationer i forhold til operationer i For lufthavnens fragtoperationer har der i 2000 været tale om en stigning i den samlede startvægt på 2,8 procent. Som følge af indsættelsen af større fly på fragtoperationerne faldt antallet af fragtoperationer med 7,4 procent i forhold til samme periode sidste år. De samlede fragtmængder er steget med 7,7 procent til tons fragtgods. 15

16 Bestyrelsens beretning Koncessionsindtægter (DKK mio.) Koncessionsindtægter De samlede koncessionsindtægter udgør 501,6 mio. kr. I forhold til 1999 er der tale om et fald på 5,2 mio. kr. Indtægterne fra Københavns Lufthavnes forretningscenter udgør 302,5 mio. kr. i 2000, hvilket er et fald på 117,6 mio. kr., svarende til 28,0 procent i forhold til Årsagen til dette markante fald er bortfaldet af det toldfrie salg til rejsende inden for EU pr. 1. juli Københavns Lufthavne A/S har for at kompensere for dette i samarbejde med lufthavnens forpagter af de toldfrie butikker fastholdt priserne på en række varegrupper på niveauet fra før bortfaldet af det toldfrie salg. Kombineret med en effektiv markedsføringsindsats rettet mod rejsende inden for EU har disse aktiviteter haft en afbødende effekt på selskabets indtægtstab. Således har omsætningen pr. passager for 2. halvår 2000 udvist en stigning på cirka 6 procent i forhold til 2. halvår Som et led i den tidligere omtalte takstaftale blev der pr. 1. januar 2000 indført en handlingafgift, der blandt andet omfatter betaling for bagagesortering på 10 kr. pr. afgående passager i udenrigstrafik og 5 kr. pr. afgående passager i indenrigstrafik. Indtægterne herfra udgør 84,9 mio. kr. i Samtidig aftalte parterne, at takster og afgifter, omfattet af aftalen, tidligst kan reguleres pr. 1. januar Lufthavnens øvrige koncessionsindtægter fra blandt andet parkering, bankvirksomhed, biludlejning, reklame og restauranter med videre steg med 27,5 mio. kr. til 114,1 mio. kr., svarende til 31,7 procent. Stigningen skyldes primært en forøgelse af indtægterne fra Lufthavnsparkeringen København A/S, der dels skyldes en forhøjelse af parkeringspriserne, dels flere parkanter. Stigningen i antallet af parkanter kan delvist henføres til åbningen af Øresundsbroen den 1. juli Salg af tjenesteydelser Selskabets salg af tjenesteydelser udgør i ,8 mio. kr., svarende til et fald på 53,0 procent i forhold til Den væsentligste årsag hertil er, at selskabet ikke længere opkræver særskilt betaling for bagagesortering, idet betaling herfor nu indgår i den ovenfor omtalte handlingafgift. For 1999 udgjorde indtægterne fra bagagesortering 52,2 mio. kr. Københavns Lufthavne A/S har ydet rådgivning vedrørende selskabets engagementer i Mexico og Norge, primært bestående af overførsel af viden og erfaring vedrørende effektiv lufthavnsdrift, omkostningsbevidst udbygning af infrastrukturen, fleksibel kapacitetsudnyttelse og optimering af kommercielle muligheder. Indtægterne i 2000 fra disse rådgivningsaktiviteter udgør 9,5 mio. kr. mod 7,3 mio. kr. i Samhandelen mellem selskaberne er foregået på markedsvilkår. 16

17 Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder Det samlede resultat før skat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder for 2000 er et overskud på 4,6 mio. kr. mod 3,8 mio. kr. i Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S realiserede i 2000 som forventet et underskud før skat på 12,1 mio. kr. Til sammenligning var resultatet i 1999 et underskud før skat på 5,0 mio. kr. Forskellen skyldes primært, at der i slutningen af 2000 er afholdt omkostninger til forberedelse af åbningen af hotellet på i alt 5,5 mio. kr. Det er ledelsens forventning, at hotellet allerede efter de første to driftsår vil bidrage positivt til selskabets indtjening. Resultat før skat i det 100 procent ejede datterselskab, Copenhagen Airport Development International A/S, udgør for 2000 i alt 0,2 mio. kr. mod et resultat før skat i 1999 på 0,9 mio. kr. Københavns Lufthavne A/S har fra Inversiones y Tecnicas Aeroportuarias S.A. de C.V., Mexico i 2000 indtægtsført sin forholdsmæssige resultatandel fra selskabet, svarende til 14,4 mio. kr. før skat. I september måned 2000 erhvervede Københavns Lufthavne A/S en ejerandel i Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR). Der er for perioden fra erhvervelsen frem til 31. december indtægtsført en forholdsmæssig andel af resultatet fra selskabet, svarende til 3,7 mio. kr. før skat. Københavns Lufthavne A/S har i 2000 udgiftsført sin forholdsmæssige andel af Rygge Sivile Lufthavn AS underskud før skat, svarende til 1,6 mio. kr. Indtægter Salg af tjenesteydelser Startafgifter Lejeindtægter Koncessionsindtægter Passagerafgifter Øvrige trafikafgifter Omkostninger Energi Øvrige omkostninger Af- og nedskrivninger Personaleudgifter Vedligeholdelse Skat af årets resultat Renter netto 17

18 Bestyrelsens beretning Gennemsnitligt antal ansatte Udgifter der skal sikre den fremtidige el- udgangspunkt i en 10-års investe Eksterne udgifter Selskabets eksterne udgifter til drift og vedligeholdelse, energi med videre er faldet med 4,3 pro- forsyning i lufthavnens østlige område, er taget i brug i januar måned Endvidere er lufthavnens ældste terminalbygning, ringsplan, der løbende justeres. Årets samlede investeringer udgør 559,4 mio. kr. mod 729,7 mio. kr. i Det lavere investerings cent fra 302,7 mio. kr. i 1999 til Vilhelm Lauritzens terminal fra niveau er en følge af en løbende ,7 mio. kr. i Indeholdt i de samlede eksterne udgifter for 1999 var dog engangsomkostninger på 14,5 mio. kr. til blandt 1939, efter flytningen taget i brug i september Nettofinansieringsudgifter tilpasning af investeringsplanen. Det var i 1999 nødvendigt at flytte lufthavnens ældste terminalbyg- 200 andet år 2000 sikring. Fratrukket Selskabets nettofinansieringsud- ning, Lauritzen terminalen fra de afholdte engangsomkostninger er der tale om en stigning i eksterne gifter er steget med 13,7 procent fra 106,2 mio. kr. i 1999 til 120,8 1939, da bygningen lå i vejen for lufthavnens videre udbygning udgifter på 1,5 mio. kr., svarende mio. kr. i Stigningen er mod øst. Terminalen blev af Miljø- til 0,5 procent. Stigningen kan forårsaget af en generel stigning i ministeriet erklæret bevaringsvær- blandt andet henføres til øgede renteniveauet, der har påvirket dig og blev som følge heraf flyttet udgifter til rådgivere med videre den variabelt forrentede del af til området ved Maglebylille i efter- i forbindelse med undersøgelse låneporteføljen. Renteomkostning- året af investeringsmuligheder i uden- erne er delvist afdækket ved ind- landske lufthavne. gåelse af rentecaps på 5,5 og 6,0 De i året ibrugtagne aktiver udgør procent pro anno. 539,7 mio. kr., hvorefter de sam- Personaleudgifter lede ibrugtagne aktiver efter årets Personaleudgifterne er steget Skat af årets resultat afskrivninger er steget fra 5.151,8 med 0,7 procent fra 470,8 mio. kr. Skat af årets resultat udgør 153,4 mio. kr. ultimo 1999 til 5.288,0 i 1999 til 474,0 mio. kr. i mio. kr. mod 163,6 mio. kr. i mio. kr. ultimo I 2000 var der i Københavns 1999, svarende til et fald på 6,2 Lufthavne A/S i gennemsnit be- procent. Den væsentligste årsag Udbygningsplaner skæftiget medarbejdere. hertil er effekten på den udskudte Investeringsaktiviteterne gennem- Dette er 50 færre end i 1999, skat af nedsættelsen af selskabs- føres som nævnt i henhold til en svarende til et fald på 3,5 procent. skatteprocenten fra 32 procent til rullende 10-års investeringsplan, 30 procent. der blandt andet har som forud- Der blev i 2000 på selskabets an- sætning, at investeringerne og der- lægsinvesteringer aktiveret interne Den effektive skatteprocent for med udbygningen af Københavns lønomkostninger for 33,5 mio. kr var 26,0 procent mod 30,6 Lufthavn skal foregå i takt med mod 36,5 mio. kr. i procent i trafikkens udvikling. Den foreliggende investeringsplan pr. oktober Afskrivninger 2000 omfatter investeringer for Selskabets afskrivninger er i 2000 som følge af de nye bygninger og Balance perioden 2001 til Investeringsplanen rummer, i løbende anlæg, der er taget i brug i 1999 priser, investeringer for samlet og 2000, steget med 51,2 mio. kr. Aktiver 4,8 mia. kr. Heri indgår planlagte i forhold til 1999, svarende til en Materielle anlægsaktiver nyinvesteringer, blandt andet til stigning på 14,4 procent. Første Selskabets investeringer i materielle forøgelse af lufthavnens terminal- etape af en ny koblingsstation, anlægsaktiver foretages med og standpladskapacitet, med 18

19 1,6 mia. kr., mens 3,2 mia. kr. forventes anvendt til reinvesteringer i det bestående produktionsapparat. Finansielle/strategiske anlægsaktiver Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S påbegyndte i november 1998 opførelsen af et internationalt hotel med 375 værelser. Selskabet har indgået en 20-årig managementaftale med Hilton International om driften af hotellet. Opførelsesarbejdet er fortsat i 2000 og hotellet modtog som planlagt de første gæster 1. februar Der er i 2000 foretaget en kapitalforhøjelse i selskabet på 55,0 mio. kr. Ultimo 1998 købte Københavns Lufthavne A/S 25,5 procent af aktierne i Inversiones y Tecnicas Aeroportuarias S.A. de C.V. (ITA), der ejer 15 procent af aktiekapitalen i selskabet Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR), der har den koncessionsmæssige ret til at drive 9 lufthavne på Yucatan halvøen i Mexico i 50 år. Københavns Lufthavne A/S har i forbindelse med børsnotering af Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR) på New York Stock Exchange samt Mexican Stock Exchange i september måned 2000 for 96,5 mio. kr. erhvervet en ejerandel direkte i ASUR, svarende til 2,5 procent af aktierne i selskabet. Som følge af den tætte sammenhæng med den oprindelige investering i ITA er investeringen i ASUR ligeledes klassificeret som en investering i associeret virksomhed. I januar 2000 købte Københavns Lufthavne A/S 33,3 procent af aktierne i det norske selskab Rygge Sivile Lufthavn AS for 1,4 mio. kr. I forbindelse med en udvidelse af aktiekapitalen i december måned 2000 har Københavns Lufthavne A/S indskudt yderligere 1,4 mio. kr. Samtidig er ejerandelen forøget med 2,0 procent, således at den samlede ejerandel nu udgør 35,3 procent. Københavns Lufthavne A/S skal sammen med de øvrige ejere undersøge mulighederne for at drive civil luftfart fra den indtil nu udelukkende militære flyveplads, der er beliggende cirka 60 kilometer syd for Oslo. Finansielle anlægsaktiver omfatter ligeledes det 100 procent ejede datterselskab Copenhagen Airport Development International A/S, der blev stiftet i Selskabet har som formål at sælge knowhow og ekspertbistand vedrørende national og international lufthavnsdrift samt anden tilsvarende aktivitet. Endelig omfatter finansielle anlægsaktiver en 50 procent ejerandel i det associerede selskab, Airport Coordination Denmark A/S, der varetager slot-tildeling til de flyselskaber, der beflyver Københavns Lufthavn. Da der ikke har været væsentlig aktivitet i dattervirksomhederne, er der ikke udarbejdet koncernregnskab for Selskabet vil som omtalt i regnskabsmeddelelsen pr. 30. september 2000 fra og med 2001 aflægge koncern- Københavns Lufthavne A/S koncernstruktur ser således ud: Københavns Lufthavne A/S 100% 100% 50% 35,3% 25,5% 2,5% Københavns Lufthavnes Hotel og Ejendomsselskab A/S Copenhagen Airport Development International A/S Airport Coordination Denmark A/S Rygge Sivile Lufthavn AS Norge Inversiones y Tecnicas Aeroportuarias S.A. de C.V. Mexico 15% Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR) 19

20 Bestyrelsens beretning Nettogæld (DKK mio.) Tilgodehavender Selskabets tilgodehavender er i forhold til 1999 steget med 86,1 mio. kr., hvilket væsentligst kan henføres til stigning i tilgodehavender hos dattervirksomheder samt et fald i andre tilgodehavender. Passiver Gæld Selskabet har i 2000 afdraget sin gæld til kreditinstitutter med 26,8 mio. kr. Urealiserede valutakursgevinster vedrørende gæld i fremmed valuta har yderligere reduceret gælden med 4,3 mio. kr., til i alt 2.599,6 mio. kr. Selskabets soliditetsgrad er pr. 31. december 2000 opgjort til 43,0 procent mod 40,1 procent ved udgangen af Selskabet tilstræber en soliditetsgrad i niveauet 35 til 40 procent. Et tilstrækkeligt kapitalberedskab vurderes som en vigtig parameter for at kunne opretholde og øge konkurrenceevnen, således at selskabets lufthavne også på længere sigt kan fremstå som attraktive for brugerne. Øvrig kortfristet gæld Selskabets øvrige kortfristede gæld er i forhold til 1999 steget med 89,2 mio. kr., hvilket væsentligst kan henføres til stigning i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser. Pengestrømsopgørelse Selskabet opererer med en finansiel strategi, hvorefter udbygningen af lufthavnen primært skal ske ved selvfinansiering fra driften og sekundært med langfristet låntagning. Selskabets pengestrømme fra driftsaktivitet har således finansieret årets investeringer. De likvide midler er i 2000 øget med 19,9 mio. kr. til 30,6 mio. kr. Pengestrømme fra driftsaktivitet I 2000 udgjorde pengestrømme fra driftsaktivitet 944,6 mio. kr. mod 554,4 mio. kr. i Stigningen skyldes primært, at udbetalinger til leverandører med videre er faldet samtidig med, at indbetalinger fra kunder er steget. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Årets nettoinvestering i materielle anlægsaktiver udgør 477,8 mio. kr., mens udbetalinger vedrørende finansielle anlægsaktiver udgør 154,3 mio. kr. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Selskabet har i 2000 afdraget på sin gæld til kreditinstitutter med 111,9 mio. kr. samt optaget ny gæld på 85,0 mio. kr. Tilgodehavender hos dattervirksomheder er steget og den samlede mellemregning har således haft en negativ påvirkning af pengestrømme fra finansieringsaktivitet med 201,7 mio. kr. Finansielt beredskab Et tilstrækkeligt kapitalberedskab vurderes af Københavns Lufthavne A/S som vigtigt for at kunne opretholde og øge konkurrenceevnen. Selskabet rådede pr. 31. december 2000 over uudnyttede kortfristede faciliteter på cirka 740,0 mio. kr. som supplement til den daglige likviditet samt uudnyttede langfristede faciliteter på 90,0 mio. USD. 20

21 Risici De væsentligste risici kan opdeles i kunde- og konjunkturrisici, renteog valutarisici samt miljø. Kunde- og konjunkturrisici Københavns Lufthavne A/S er på grund af store, irreversible kapitalomkostninger følsom over for faktorer, der kan påvirke trafikudviklingen i negativ retning. SAS er Københavns Lufthavne A/S største kunde og bidrager med cirka 57,2 procent af trafikindtægterne. Københavns Lufthavns status som knudepunkt i Skandinavien er på kort sigt i høj grad afhængig af SAS tætte rutenet ud af København til destinationer primært i Europa. En eventuel øget punkt-til-punkt trafik til og fra andre destinationer i Skandinavien og resten af Europa vil derfor kunne svække Københavns Lufthavns status som skandinavisk trafikknudepunkt. Udviklingen i lufttrafikken er relateret til den generelle udvikling i samfundsøkonomien. Det er ikke kun den danske samfundsøkonomi, der påvirker selskabets udvikling, men også den svenske og norske, idet cirka 14,9 procent af lufthavnens passagerer flyver til og fra Sverige og cirka 10,1 procent flyver til og fra Norge. Den samfundsøkonomiske udvikling afspejles ikke alene i trafikindtægterne, men også i størrelsen af koncessionsindtægterne. Rente- og valutarisici Såvel selskabets rente- som valutarisici styres centralt, og finansielle instrumenter anvendes udelukkende til afdækning af valuta- og renterisici. Pr. 31. december 2000 er cirka 37 procent af selskabets rentebærende gæld fast forrentet eller renten er lagt fast for mere end et år via renteswaps. Af den variabelt forrentede gæld er cirka 67 procent sikret ved caps på 6 procent eller derunder. På baggrund af den løbende kontakt med finansieringskilder forventes det, at Københavns Lufthavne A/S fortsat kan opnå den fornødne finansiering på markedets bedste vilkår, selskabets risikoprofil taget i betragtning. Med en rentebærende gæld på 2.599,6 mio. kr. pr. 31. december 2000 vil selskabets resultater kunne påvirkes af større renteændringer. Selskabet har, blandt andet på grund af det faldende renteniveau op igennem 90 erne, valgt en forholdsvis kort finansiering af sine anlægsaktiver. Selskabets aktuelle gæld har en varighed mellem 1 og 2 år. Denne strategi har hidtil bidraget positivt til resultatdannelsen. Med henblik på en reduktion af den samlede rentefølsomhed vil selskabet ved nyinvesteringer i materielle anlægsaktiver og ved refinansiering i højere grad søge at matche finansieringen med de underliggende anlægsaktivers økonomiske levetid. Selskabets trafikindtægter afregnes alene i DKK. Som følge heraf er valutaeksponeringen stort set begrænset til kapitalandele i, fremtidige udbytter fra og mellemværender med associerede virksomheder i udlandet. Afdækning heraf foretages selektivt. Kreditrisikoen på de finansielle instrumenter søges begrænset ved, at der kun indgås forretninger med store kreditværdige danske og udenlandske institutter. 21

22 Bestyrelsens beretning Miljø Udbygningen af Københavns Lufthavne A/S skal foretages således, at der tages miljøhensyn, herunder initiativer til at mindske støjbelastningen, uden at dette får overordnede konsekvenser for Københavns Lufthavns position som trafikalt knudepunkt. Regulering af miljøbelastningen fra selskabets lufthavne sker gennem vilkår fastsat i miljøgodkendelser fra de relevante miljømyndigheder. Vilkårene kan omfatte såvel begrænsninger af den planlagte udbygning som driftsmæssige begrænsninger. Den samlede miljøbelastning for året svarer til den forventede udvikling. Som følge af effektiviseringer og mere miljøvenlige flytyper forventes miljøbelastningen de kommende år at blive yderligere reduceret set i forhold til aktivitetsniveauet. til salg. Udbuddet resulterede i tegning af aktier, svarende til 1,8 gange den udbudte aktiekapital. Statens ejerandel er ved salget nedbragt fra 51,0 procent og udgør pr. 31. december 2000 i alt 33,8 procent af selskabets aktiekapital. Ejerforhold Ingen aktionær, bortset fra Den Danske Stat, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og ATP, besad pr. 31. december 2000 mere end 5 procent af aktierne i selskabet. Københavns Lufthavne A/S har for 2000 udarbejdet en særskilt miljørapport. Øvrige forhold Aktiesalg Staten har i fjerde kvartal 2000 udbudt en aktiepost, svarende til 17 procent af selskabets aktiekapital Bestyrelsen blev på selskabets ordinære generalforsamling bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil aktier (5,0 mio. kr.) som medarbejderaktier til kurs 105. Bestyrelsen har udnyttet denne bemyndigelse og salget af aktierne til medarbejderne har fundet sted ultimo Selskabets kapital er således udvidet fra 905 mio. kr. til 910 mio. kr. Forventninger til 2001 Udover den generelle udvikling i samfundsøkonomien er antallet af passagerer i Københavns Lufthavn i 2000 påvirket af en række særlige faktorer, så som åbningen af Øresundsforbindelsen, nye flytyper og øget konkurrence blandt flyselskaberne. Selskabet forventer med udgangspunkt i trafikudvik- 22

23 lingen for 2000 samt under hensyntagen til de nævnte faktorer en stigning i antallet af passagerer for 2001 på 4 til 6 procent. Der forventes alene en positiv udvikling i udenrigstrafikken, mens den faldende tendens for indenrigstrafikken forventes at affage. Taksterne for benyttelse af Københavns Lufthavn vil være uændrede for Selskabets koncessionsindtægter forventes at udvikle sig i takt såvel med passagerudviklingen som med samfundsøkonomien i øvrigt. Opførelsen af hotellet Hilton Copenhagen Airport er fortsat i 2000, og hotellet åbnede som planlagt den 1. februar Driften af hotellet forventes allerede efter de første to driftsår at bidrage positivt til selskabets indtjening. Selskabet påregner i 2001 i henhold til den 10-årige investeringsplan at foretage investeringer i størrelsesordenen 0,6 mia. kr. Der er væsentligst tale om færdiggørelse af igangværende byggerier, herunder ombygning af Finger C i forbindelse med Danmarks indtræden i Schengensamarbejdet samt reinvesteringer i selskabets produktionsapparat. Den ændrede Lov om Københavns Lufthavne A/S har givet selskabet bedre mulighed for at udnytte sin ekspertise i det internationale marked for lufthavnsprivatiseringer og strategisk rådgivning. Selskabet følger markedsudviklingen tæt med henblik på at udnytte de muligheder, der måtte opstå for at engagere sig i internationale projekter på økonomisk fornuftige vilkår. Med udgangspunkt i den forventede positive udvikling i trafikken i København og i de heraf afledte indtægter, de i dag kendte aktiviteter samt en fortsat stram omkostningstilpasning, forventer selskabet at realisere et resultat før skat i 2001, der ligger 5 til 10 procent over resultat før skat i Der er ikke efter afslutningen af årsregnskabet indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på selskabets drift. Bestyrelsen takker alle medarbejdere for den gode og engagerede indsats, der er ydet i det forgangne år. 23

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 DANTAX A/S CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 1/7 2013 30/6 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE - Ledelsesberetning... 1-6 Ledelsens regnskabspåtegning... 7 Den uafhængige revisors erklæringer... 8 Resultatopgørelse

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 2002 i overblik Koncernresultat før skat på DKK 538 mio. mod DKK 494 mio. i 2001 18,3 mio. passagerer med en vækst i antallet af passagerer på 0,7 procent fastholdes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

BELLA CENTER A/S. Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår

BELLA CENTER A/S. Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår BELLA CENTER A/S Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger om selskabet og koncernen 4 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Hoved- og nøgletal 13 Ledelsesberetning

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere