Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2000"

Transkript

1 Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2000

2 Foto: Torsten Graae Jens-Flemming Sørensen 2001 Den danske billedhugger Jens-Flemming Sørensen har skabt denne fontæne i bronze og travertin til Københavns Lufthavn.

3 Bestyrelse 6 Direktion 8 Hovedtal 10 Nøgletal 11 Bestyrelsens beretning 14 Regnskabspraksis 26 Resultatopgørelse 30 Balance 31 Pengestrømsopgørelse 33 Noter 34 Regnskabspåtegninger 45

4

5 Foto: Torsten Graae Jørn Larsen 1998 Labyrintisk gulvmosaik i poleret svensk sort granit og hvid italiensk marmor. 5

6 Bestyrelse Foto: David Rosted Vagn Andersen Formand Ole Rendbæk Næstformand Koncernchef i Scandlines AG Formand for bestyrelsen for Scandlines Øresund I/S Formand for bestyrelsen for Sydfynske Dampskibsselskab A/S Næstformand for bestyrelsen for Molslinien A/S Medlem af bestyrelsen for Det Danske Europa Institut A/S John Stig Andersen Controller, valgt af medarbejderne 6

7 Lars Nørby Johansen Koncernchef i Group 4 Falck A/S Næstformand for bestyrelsen for InWear Group A/S Medlem af bestyrelsen for Dansk Olie og Naturgas A/S Medlem af bestyrelsen for William Demant Holding A/S og Oticon A/S Jette Wigand Knudsen Direktør i Carlsberg Danmark A/S Kurt Bligaard Pedersen Adm. direktør i Falck Danmark A/S Medlem af bestyrelsen for Bella Center A/S Medlem af bestyrelsen for Novo Nordisk Fonden Medlem af bestyrelsen for Muusmann Research & Consulting Anita Doris Rasmussen Sekretær, valgt af medarbejderne Inge Agnete Thygesen Kommitteret i Finansministeriet Medlem af bestyrelsen for Sund og Bælt Holding A/S Carsten Lennie Winther Specialarbejder, valgt af medarbejderne 7

8 Direktion Foto: David Rosted 8

9 Niels Boserup Adm. direktør Formand for bestyrelsen for Copenhagen Airport Development International A/S Formand for bestyrelsen for Jyllands-Posten A/S Formand for bestyrelsen for William Demant Holding A/S Formand for bestyrelsen for Oticon A/S Medlem af bestyrelsen for TK Development A/S Leif Rasmussen Direktør Formand for bestyrelsen for Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S Formand for bestyrelsen for Airport Coordination Denmark A/S Kjeld Binger Direktør CPH International Direktør i Copenhagen Airport Development International A/S Peter Rasmussen Vicedirektør Medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S Medlem af bestyrelsen for Copenhagen Airport Development International A/S Medlem af bestyrelsen for Airport Coordination Denmark A/S Torben Thyregod Økonomidirektør Direktør i Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S Medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S Medlem af bestyrelsen for Copenhagen Airport Development International A/S Knud Erik Busk Underdirektør 9

10 Hovedtal Nettoomsætning (DKK mio.) Resultatopgørelse (DKK mio.) Nettoomsætning Indtægter i alt Af- og nedskrivninger Driftsresultat Nettofinansieringsudgifter Resultat før skat Årets resultat Balance (DKK mio.) Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrøm (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Aktiver Likvider Andre aktiver Debitorer Anlægsaktiver Passiver Egenkapital Hensættelser Andre passiver Lån 10

11 Nøgletal Aktivernes omsætningshastighed 0,31 0,30 0,32 0,38 0,43 Overskudsgrad 38,2% 36,8% 39,0% 37,4% 34,8% Afkastningsgrad 11,8% 11,1% 12,6% 14,1% 14,9% Egenkapitalforrentning 16,2% 15,8% 19,1% 18,4% 18,4% Soliditetsgrad 43,0% 40,1% 37,8% 41,7% 43,7% Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS) 48,1 41,1 43,0 35,7 31,0 Indre værdi i DKK pr. aktie à DKK ,4 277,5 242,3 207,7 180,0 Cash Earnings pr. aktie à DKK 100 (CEPS) 93,0 80,4 76,6 67,3 60,6 Udbytte i DKK pr. aktie à DKK 100 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 Nøgletalsdefinitioner Aktivernes omsætningshastighed Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalforrentning Soliditetsgrad Resultat pr. aktie (EPS) Indre værdi pr. aktie Cash Earnings pr. aktie (CEPS) Nettoomsætningen i forhold til gennemsnitlige operationelle aktiver. Driftsresultat før renter i procent af nettoomsætningen. Driftsresultat før renter i procent af gennemsnitlige operationelle aktiver. Årets resultat efter skat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital. Egenkapital ultimo i procent af samlede passiver ultimo. Årets resultat efter skat i forhold til gennemsnitligt antal aktier. Egenkapital ultimo i forhold til antal aktier ultimo. Årets resultat efter skat plus afskrivninger i forhold til gennemsnitligt antal aktier. KLH-aktiens relative udvikling i forhold til KFX-gruppeindekset* KLH A/S KFX-Gruppe *Gruppeindeks: Handel og Service 11

12 Foto: Torsten Graae 12

13 Frans Widerberg 1998 Den norske kunstmaler har sammen med den danske glasmester Per Steen Hebsgaard skabt verdens første rytterstatue i glas. 13

14 Bestyrelsens beretning Resultat Københavns Lufthavne A/S opnåede i 2000 et driftsresultat på 706,3 mio. kr. I forhold til driftsresultatet for 1999 er der tale om en stigning på 68,9 mio. kr., svarende til 10,8 procent. Overskudsgraden er i samme periode steget fra 36,8 procent i 1999 til 38,2 procent i Årets resultat før skat udgør 590,1 mio. kr. I forhold til resultatet i 1999 på 535,1 mio. kr. er der tale om en stigning på 55,0 mio. kr., svarende til 10,3 procent. Resultatet indfrier således de forventninger til en fremgang på 5 til 10 procent i forhold til 1999 resultatet, som selskabet tidligere har offentliggjort. Resultatet efter skat i 2000 blev 436,7 mio. kr. I forhold til resultatet efter skat i 1999 på 371,5 mio. kr., er der tale om en stigning på 17,5 procent, hvilket udover den nævnte resultatfremgang skyldes en nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 32 procent til 30 procent, som har påvirket den udskudte skat. Årets resultat efter skat forrenter egenkapitalen med 16,2 procent, mod 15,8 procent året før. Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Årets resultat før skat (DKK mio.) Egenkapital Selskabets egenkapital udgjorde primo året 2.511,4 mio. kr. Efter tillæg af årets resultat efter skat, valutakursreguleringer af udenlandske associerede virksomheder, hensættelse til foreslået udbytte samt den nedenfor nævnte kapitaludvidelse på nominelt 5,0 mio. kr., udgør selskabets egenkapital ultimo året 2.879,1 mio. kr. Aktiekapitalen blev i 2000 udvidet med nominelt 5,0 mio. kr. fra 905 mio. kr. til 910 mio. kr. i forbindelse med udstedelse af aktier til selskabets medarbejdere. Omkostningerne i forbindelse med aktieudvidelsen var 0,3 mio. kr. Årets resultat efter skat (DKK mio.) Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at udbyttet, i overensstemmelse med den vedtagne udbyttepolitik, hæves fra 9,00 kr. i 1999 til 9,50 kr. pr. aktie for Resultatopgørelse Indtægter Trafikindtægter Indtægterne fra selskabets trafikafgifter udgør for året 1.115,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 176,8 mio. kr. i forhold til 1999, svarende til 18,8 procent. Denne stigning skyldes foruden trafikvæksten, at taksterne for benyttelse af Københavns Lufthavn blev forhøjet med 13 procent pr. 1. januar Takststigningen er, som omtalt i selskabets årsberetning for 1999, et led i den aftale, der pr. 1. januar 2000 er indgået 14

15 Egenkapital (DKK mio.) Trafikindtægter (DKK mio.) Passagerantal (mio.) Flyoperationer (1.000) Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Aktiekapital Charter + anden Indenrigsrute Udenrigsrute Charter + anden Indenrigsrute Udenrigsrute Charter + anden Indenrigsrute Udenrigsrute mellem Københavns Lufthavne A/S og de flyselskaber, der beflyver lufthavnen. Trafikudviklingen var i 2000 som ventet præget af en fortsat vækst i udenrigstrafikken og et fald i indenrigstrafikken. Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn kunne i 2000 opgøres til 18,4 mio. mod 17,5 mio. i 1999, svarende til en stigning på 5,1 procent. Antallet af udenrigsrutepassagerer og charterpassagerer steg i 2000 til henholdsvis 14,6 mio. og 1,6 mio. passagerer, hvilket er stigninger på henholdsvis 7,7 og 8,4 procent i forhold til året før. Antallet af indenrigsrutepassagerer faldt fra 2,0 mio. passagerer til 1,9 mio. passagerer i 2000, svarende til et fald på 4,6 procent. Som en konsekvens af åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 er katamaranfærgen mellem Malmø og Københavns Lufthavn ophørt med at sejle den 28. august En del af de passagerer, som tidligere indgik i passagerstatistikken som transfererende passagerer, idet de ankom til lufthavnen med katamaranfærgen eller med fly, vil i fremtiden benytte broforbindelsen og således ikke længere indgå som ankommende passagerer i statistikken. Til gengæld vil disse passagerer i fremtiden blive betragtet som lokalt afgående. Da der på taksten for transfererende passagerer ydes 50 procent rabat på normaltaksten for udenrigspassagerer, er ovenstående indtægtsneutralt. Antallet af starter og landinger i Københavns Lufthavn steg med 1,7 procent til operationer i forhold til operationer i For lufthavnens fragtoperationer har der i 2000 været tale om en stigning i den samlede startvægt på 2,8 procent. Som følge af indsættelsen af større fly på fragtoperationerne faldt antallet af fragtoperationer med 7,4 procent i forhold til samme periode sidste år. De samlede fragtmængder er steget med 7,7 procent til tons fragtgods. 15

16 Bestyrelsens beretning Koncessionsindtægter (DKK mio.) Koncessionsindtægter De samlede koncessionsindtægter udgør 501,6 mio. kr. I forhold til 1999 er der tale om et fald på 5,2 mio. kr. Indtægterne fra Københavns Lufthavnes forretningscenter udgør 302,5 mio. kr. i 2000, hvilket er et fald på 117,6 mio. kr., svarende til 28,0 procent i forhold til Årsagen til dette markante fald er bortfaldet af det toldfrie salg til rejsende inden for EU pr. 1. juli Københavns Lufthavne A/S har for at kompensere for dette i samarbejde med lufthavnens forpagter af de toldfrie butikker fastholdt priserne på en række varegrupper på niveauet fra før bortfaldet af det toldfrie salg. Kombineret med en effektiv markedsføringsindsats rettet mod rejsende inden for EU har disse aktiviteter haft en afbødende effekt på selskabets indtægtstab. Således har omsætningen pr. passager for 2. halvår 2000 udvist en stigning på cirka 6 procent i forhold til 2. halvår Som et led i den tidligere omtalte takstaftale blev der pr. 1. januar 2000 indført en handlingafgift, der blandt andet omfatter betaling for bagagesortering på 10 kr. pr. afgående passager i udenrigstrafik og 5 kr. pr. afgående passager i indenrigstrafik. Indtægterne herfra udgør 84,9 mio. kr. i Samtidig aftalte parterne, at takster og afgifter, omfattet af aftalen, tidligst kan reguleres pr. 1. januar Lufthavnens øvrige koncessionsindtægter fra blandt andet parkering, bankvirksomhed, biludlejning, reklame og restauranter med videre steg med 27,5 mio. kr. til 114,1 mio. kr., svarende til 31,7 procent. Stigningen skyldes primært en forøgelse af indtægterne fra Lufthavnsparkeringen København A/S, der dels skyldes en forhøjelse af parkeringspriserne, dels flere parkanter. Stigningen i antallet af parkanter kan delvist henføres til åbningen af Øresundsbroen den 1. juli Salg af tjenesteydelser Selskabets salg af tjenesteydelser udgør i ,8 mio. kr., svarende til et fald på 53,0 procent i forhold til Den væsentligste årsag hertil er, at selskabet ikke længere opkræver særskilt betaling for bagagesortering, idet betaling herfor nu indgår i den ovenfor omtalte handlingafgift. For 1999 udgjorde indtægterne fra bagagesortering 52,2 mio. kr. Københavns Lufthavne A/S har ydet rådgivning vedrørende selskabets engagementer i Mexico og Norge, primært bestående af overførsel af viden og erfaring vedrørende effektiv lufthavnsdrift, omkostningsbevidst udbygning af infrastrukturen, fleksibel kapacitetsudnyttelse og optimering af kommercielle muligheder. Indtægterne i 2000 fra disse rådgivningsaktiviteter udgør 9,5 mio. kr. mod 7,3 mio. kr. i Samhandelen mellem selskaberne er foregået på markedsvilkår. 16

17 Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder Det samlede resultat før skat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder for 2000 er et overskud på 4,6 mio. kr. mod 3,8 mio. kr. i Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S realiserede i 2000 som forventet et underskud før skat på 12,1 mio. kr. Til sammenligning var resultatet i 1999 et underskud før skat på 5,0 mio. kr. Forskellen skyldes primært, at der i slutningen af 2000 er afholdt omkostninger til forberedelse af åbningen af hotellet på i alt 5,5 mio. kr. Det er ledelsens forventning, at hotellet allerede efter de første to driftsår vil bidrage positivt til selskabets indtjening. Resultat før skat i det 100 procent ejede datterselskab, Copenhagen Airport Development International A/S, udgør for 2000 i alt 0,2 mio. kr. mod et resultat før skat i 1999 på 0,9 mio. kr. Københavns Lufthavne A/S har fra Inversiones y Tecnicas Aeroportuarias S.A. de C.V., Mexico i 2000 indtægtsført sin forholdsmæssige resultatandel fra selskabet, svarende til 14,4 mio. kr. før skat. I september måned 2000 erhvervede Københavns Lufthavne A/S en ejerandel i Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR). Der er for perioden fra erhvervelsen frem til 31. december indtægtsført en forholdsmæssig andel af resultatet fra selskabet, svarende til 3,7 mio. kr. før skat. Københavns Lufthavne A/S har i 2000 udgiftsført sin forholdsmæssige andel af Rygge Sivile Lufthavn AS underskud før skat, svarende til 1,6 mio. kr. Indtægter Salg af tjenesteydelser Startafgifter Lejeindtægter Koncessionsindtægter Passagerafgifter Øvrige trafikafgifter Omkostninger Energi Øvrige omkostninger Af- og nedskrivninger Personaleudgifter Vedligeholdelse Skat af årets resultat Renter netto 17

18 Bestyrelsens beretning Gennemsnitligt antal ansatte Udgifter der skal sikre den fremtidige el- udgangspunkt i en 10-års investe Eksterne udgifter Selskabets eksterne udgifter til drift og vedligeholdelse, energi med videre er faldet med 4,3 pro- forsyning i lufthavnens østlige område, er taget i brug i januar måned Endvidere er lufthavnens ældste terminalbygning, ringsplan, der løbende justeres. Årets samlede investeringer udgør 559,4 mio. kr. mod 729,7 mio. kr. i Det lavere investerings cent fra 302,7 mio. kr. i 1999 til Vilhelm Lauritzens terminal fra niveau er en følge af en løbende ,7 mio. kr. i Indeholdt i de samlede eksterne udgifter for 1999 var dog engangsomkostninger på 14,5 mio. kr. til blandt 1939, efter flytningen taget i brug i september Nettofinansieringsudgifter tilpasning af investeringsplanen. Det var i 1999 nødvendigt at flytte lufthavnens ældste terminalbyg- 200 andet år 2000 sikring. Fratrukket Selskabets nettofinansieringsud- ning, Lauritzen terminalen fra de afholdte engangsomkostninger er der tale om en stigning i eksterne gifter er steget med 13,7 procent fra 106,2 mio. kr. i 1999 til 120,8 1939, da bygningen lå i vejen for lufthavnens videre udbygning udgifter på 1,5 mio. kr., svarende mio. kr. i Stigningen er mod øst. Terminalen blev af Miljø- til 0,5 procent. Stigningen kan forårsaget af en generel stigning i ministeriet erklæret bevaringsvær- blandt andet henføres til øgede renteniveauet, der har påvirket dig og blev som følge heraf flyttet udgifter til rådgivere med videre den variabelt forrentede del af til området ved Maglebylille i efter- i forbindelse med undersøgelse låneporteføljen. Renteomkostning- året af investeringsmuligheder i uden- erne er delvist afdækket ved ind- landske lufthavne. gåelse af rentecaps på 5,5 og 6,0 De i året ibrugtagne aktiver udgør procent pro anno. 539,7 mio. kr., hvorefter de sam- Personaleudgifter lede ibrugtagne aktiver efter årets Personaleudgifterne er steget Skat af årets resultat afskrivninger er steget fra 5.151,8 med 0,7 procent fra 470,8 mio. kr. Skat af årets resultat udgør 153,4 mio. kr. ultimo 1999 til 5.288,0 i 1999 til 474,0 mio. kr. i mio. kr. mod 163,6 mio. kr. i mio. kr. ultimo I 2000 var der i Københavns 1999, svarende til et fald på 6,2 Lufthavne A/S i gennemsnit be- procent. Den væsentligste årsag Udbygningsplaner skæftiget medarbejdere. hertil er effekten på den udskudte Investeringsaktiviteterne gennem- Dette er 50 færre end i 1999, skat af nedsættelsen af selskabs- føres som nævnt i henhold til en svarende til et fald på 3,5 procent. skatteprocenten fra 32 procent til rullende 10-års investeringsplan, 30 procent. der blandt andet har som forud- Der blev i 2000 på selskabets an- sætning, at investeringerne og der- lægsinvesteringer aktiveret interne Den effektive skatteprocent for med udbygningen af Københavns lønomkostninger for 33,5 mio. kr var 26,0 procent mod 30,6 Lufthavn skal foregå i takt med mod 36,5 mio. kr. i procent i trafikkens udvikling. Den foreliggende investeringsplan pr. oktober Afskrivninger 2000 omfatter investeringer for Selskabets afskrivninger er i 2000 som følge af de nye bygninger og Balance perioden 2001 til Investeringsplanen rummer, i løbende anlæg, der er taget i brug i 1999 priser, investeringer for samlet og 2000, steget med 51,2 mio. kr. Aktiver 4,8 mia. kr. Heri indgår planlagte i forhold til 1999, svarende til en Materielle anlægsaktiver nyinvesteringer, blandt andet til stigning på 14,4 procent. Første Selskabets investeringer i materielle forøgelse af lufthavnens terminal- etape af en ny koblingsstation, anlægsaktiver foretages med og standpladskapacitet, med 18

19 1,6 mia. kr., mens 3,2 mia. kr. forventes anvendt til reinvesteringer i det bestående produktionsapparat. Finansielle/strategiske anlægsaktiver Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S påbegyndte i november 1998 opførelsen af et internationalt hotel med 375 værelser. Selskabet har indgået en 20-årig managementaftale med Hilton International om driften af hotellet. Opførelsesarbejdet er fortsat i 2000 og hotellet modtog som planlagt de første gæster 1. februar Der er i 2000 foretaget en kapitalforhøjelse i selskabet på 55,0 mio. kr. Ultimo 1998 købte Københavns Lufthavne A/S 25,5 procent af aktierne i Inversiones y Tecnicas Aeroportuarias S.A. de C.V. (ITA), der ejer 15 procent af aktiekapitalen i selskabet Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR), der har den koncessionsmæssige ret til at drive 9 lufthavne på Yucatan halvøen i Mexico i 50 år. Københavns Lufthavne A/S har i forbindelse med børsnotering af Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR) på New York Stock Exchange samt Mexican Stock Exchange i september måned 2000 for 96,5 mio. kr. erhvervet en ejerandel direkte i ASUR, svarende til 2,5 procent af aktierne i selskabet. Som følge af den tætte sammenhæng med den oprindelige investering i ITA er investeringen i ASUR ligeledes klassificeret som en investering i associeret virksomhed. I januar 2000 købte Københavns Lufthavne A/S 33,3 procent af aktierne i det norske selskab Rygge Sivile Lufthavn AS for 1,4 mio. kr. I forbindelse med en udvidelse af aktiekapitalen i december måned 2000 har Københavns Lufthavne A/S indskudt yderligere 1,4 mio. kr. Samtidig er ejerandelen forøget med 2,0 procent, således at den samlede ejerandel nu udgør 35,3 procent. Københavns Lufthavne A/S skal sammen med de øvrige ejere undersøge mulighederne for at drive civil luftfart fra den indtil nu udelukkende militære flyveplads, der er beliggende cirka 60 kilometer syd for Oslo. Finansielle anlægsaktiver omfatter ligeledes det 100 procent ejede datterselskab Copenhagen Airport Development International A/S, der blev stiftet i Selskabet har som formål at sælge knowhow og ekspertbistand vedrørende national og international lufthavnsdrift samt anden tilsvarende aktivitet. Endelig omfatter finansielle anlægsaktiver en 50 procent ejerandel i det associerede selskab, Airport Coordination Denmark A/S, der varetager slot-tildeling til de flyselskaber, der beflyver Københavns Lufthavn. Da der ikke har været væsentlig aktivitet i dattervirksomhederne, er der ikke udarbejdet koncernregnskab for Selskabet vil som omtalt i regnskabsmeddelelsen pr. 30. september 2000 fra og med 2001 aflægge koncern- Københavns Lufthavne A/S koncernstruktur ser således ud: Københavns Lufthavne A/S 100% 100% 50% 35,3% 25,5% 2,5% Københavns Lufthavnes Hotel og Ejendomsselskab A/S Copenhagen Airport Development International A/S Airport Coordination Denmark A/S Rygge Sivile Lufthavn AS Norge Inversiones y Tecnicas Aeroportuarias S.A. de C.V. Mexico 15% Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR) 19

20 Bestyrelsens beretning Nettogæld (DKK mio.) Tilgodehavender Selskabets tilgodehavender er i forhold til 1999 steget med 86,1 mio. kr., hvilket væsentligst kan henføres til stigning i tilgodehavender hos dattervirksomheder samt et fald i andre tilgodehavender. Passiver Gæld Selskabet har i 2000 afdraget sin gæld til kreditinstitutter med 26,8 mio. kr. Urealiserede valutakursgevinster vedrørende gæld i fremmed valuta har yderligere reduceret gælden med 4,3 mio. kr., til i alt 2.599,6 mio. kr. Selskabets soliditetsgrad er pr. 31. december 2000 opgjort til 43,0 procent mod 40,1 procent ved udgangen af Selskabet tilstræber en soliditetsgrad i niveauet 35 til 40 procent. Et tilstrækkeligt kapitalberedskab vurderes som en vigtig parameter for at kunne opretholde og øge konkurrenceevnen, således at selskabets lufthavne også på længere sigt kan fremstå som attraktive for brugerne. Øvrig kortfristet gæld Selskabets øvrige kortfristede gæld er i forhold til 1999 steget med 89,2 mio. kr., hvilket væsentligst kan henføres til stigning i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser. Pengestrømsopgørelse Selskabet opererer med en finansiel strategi, hvorefter udbygningen af lufthavnen primært skal ske ved selvfinansiering fra driften og sekundært med langfristet låntagning. Selskabets pengestrømme fra driftsaktivitet har således finansieret årets investeringer. De likvide midler er i 2000 øget med 19,9 mio. kr. til 30,6 mio. kr. Pengestrømme fra driftsaktivitet I 2000 udgjorde pengestrømme fra driftsaktivitet 944,6 mio. kr. mod 554,4 mio. kr. i Stigningen skyldes primært, at udbetalinger til leverandører med videre er faldet samtidig med, at indbetalinger fra kunder er steget. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Årets nettoinvestering i materielle anlægsaktiver udgør 477,8 mio. kr., mens udbetalinger vedrørende finansielle anlægsaktiver udgør 154,3 mio. kr. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Selskabet har i 2000 afdraget på sin gæld til kreditinstitutter med 111,9 mio. kr. samt optaget ny gæld på 85,0 mio. kr. Tilgodehavender hos dattervirksomheder er steget og den samlede mellemregning har således haft en negativ påvirkning af pengestrømme fra finansieringsaktivitet med 201,7 mio. kr. Finansielt beredskab Et tilstrækkeligt kapitalberedskab vurderes af Københavns Lufthavne A/S som vigtigt for at kunne opretholde og øge konkurrenceevnen. Selskabet rådede pr. 31. december 2000 over uudnyttede kortfristede faciliteter på cirka 740,0 mio. kr. som supplement til den daglige likviditet samt uudnyttede langfristede faciliteter på 90,0 mio. USD. 20

21 Risici De væsentligste risici kan opdeles i kunde- og konjunkturrisici, renteog valutarisici samt miljø. Kunde- og konjunkturrisici Københavns Lufthavne A/S er på grund af store, irreversible kapitalomkostninger følsom over for faktorer, der kan påvirke trafikudviklingen i negativ retning. SAS er Københavns Lufthavne A/S største kunde og bidrager med cirka 57,2 procent af trafikindtægterne. Københavns Lufthavns status som knudepunkt i Skandinavien er på kort sigt i høj grad afhængig af SAS tætte rutenet ud af København til destinationer primært i Europa. En eventuel øget punkt-til-punkt trafik til og fra andre destinationer i Skandinavien og resten af Europa vil derfor kunne svække Københavns Lufthavns status som skandinavisk trafikknudepunkt. Udviklingen i lufttrafikken er relateret til den generelle udvikling i samfundsøkonomien. Det er ikke kun den danske samfundsøkonomi, der påvirker selskabets udvikling, men også den svenske og norske, idet cirka 14,9 procent af lufthavnens passagerer flyver til og fra Sverige og cirka 10,1 procent flyver til og fra Norge. Den samfundsøkonomiske udvikling afspejles ikke alene i trafikindtægterne, men også i størrelsen af koncessionsindtægterne. Rente- og valutarisici Såvel selskabets rente- som valutarisici styres centralt, og finansielle instrumenter anvendes udelukkende til afdækning af valuta- og renterisici. Pr. 31. december 2000 er cirka 37 procent af selskabets rentebærende gæld fast forrentet eller renten er lagt fast for mere end et år via renteswaps. Af den variabelt forrentede gæld er cirka 67 procent sikret ved caps på 6 procent eller derunder. På baggrund af den løbende kontakt med finansieringskilder forventes det, at Københavns Lufthavne A/S fortsat kan opnå den fornødne finansiering på markedets bedste vilkår, selskabets risikoprofil taget i betragtning. Med en rentebærende gæld på 2.599,6 mio. kr. pr. 31. december 2000 vil selskabets resultater kunne påvirkes af større renteændringer. Selskabet har, blandt andet på grund af det faldende renteniveau op igennem 90 erne, valgt en forholdsvis kort finansiering af sine anlægsaktiver. Selskabets aktuelle gæld har en varighed mellem 1 og 2 år. Denne strategi har hidtil bidraget positivt til resultatdannelsen. Med henblik på en reduktion af den samlede rentefølsomhed vil selskabet ved nyinvesteringer i materielle anlægsaktiver og ved refinansiering i højere grad søge at matche finansieringen med de underliggende anlægsaktivers økonomiske levetid. Selskabets trafikindtægter afregnes alene i DKK. Som følge heraf er valutaeksponeringen stort set begrænset til kapitalandele i, fremtidige udbytter fra og mellemværender med associerede virksomheder i udlandet. Afdækning heraf foretages selektivt. Kreditrisikoen på de finansielle instrumenter søges begrænset ved, at der kun indgås forretninger med store kreditværdige danske og udenlandske institutter. 21

22 Bestyrelsens beretning Miljø Udbygningen af Københavns Lufthavne A/S skal foretages således, at der tages miljøhensyn, herunder initiativer til at mindske støjbelastningen, uden at dette får overordnede konsekvenser for Københavns Lufthavns position som trafikalt knudepunkt. Regulering af miljøbelastningen fra selskabets lufthavne sker gennem vilkår fastsat i miljøgodkendelser fra de relevante miljømyndigheder. Vilkårene kan omfatte såvel begrænsninger af den planlagte udbygning som driftsmæssige begrænsninger. Den samlede miljøbelastning for året svarer til den forventede udvikling. Som følge af effektiviseringer og mere miljøvenlige flytyper forventes miljøbelastningen de kommende år at blive yderligere reduceret set i forhold til aktivitetsniveauet. til salg. Udbuddet resulterede i tegning af aktier, svarende til 1,8 gange den udbudte aktiekapital. Statens ejerandel er ved salget nedbragt fra 51,0 procent og udgør pr. 31. december 2000 i alt 33,8 procent af selskabets aktiekapital. Ejerforhold Ingen aktionær, bortset fra Den Danske Stat, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og ATP, besad pr. 31. december 2000 mere end 5 procent af aktierne i selskabet. Københavns Lufthavne A/S har for 2000 udarbejdet en særskilt miljørapport. Øvrige forhold Aktiesalg Staten har i fjerde kvartal 2000 udbudt en aktiepost, svarende til 17 procent af selskabets aktiekapital Bestyrelsen blev på selskabets ordinære generalforsamling bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil aktier (5,0 mio. kr.) som medarbejderaktier til kurs 105. Bestyrelsen har udnyttet denne bemyndigelse og salget af aktierne til medarbejderne har fundet sted ultimo Selskabets kapital er således udvidet fra 905 mio. kr. til 910 mio. kr. Forventninger til 2001 Udover den generelle udvikling i samfundsøkonomien er antallet af passagerer i Københavns Lufthavn i 2000 påvirket af en række særlige faktorer, så som åbningen af Øresundsforbindelsen, nye flytyper og øget konkurrence blandt flyselskaberne. Selskabet forventer med udgangspunkt i trafikudvik- 22

23 lingen for 2000 samt under hensyntagen til de nævnte faktorer en stigning i antallet af passagerer for 2001 på 4 til 6 procent. Der forventes alene en positiv udvikling i udenrigstrafikken, mens den faldende tendens for indenrigstrafikken forventes at affage. Taksterne for benyttelse af Københavns Lufthavn vil være uændrede for Selskabets koncessionsindtægter forventes at udvikle sig i takt såvel med passagerudviklingen som med samfundsøkonomien i øvrigt. Opførelsen af hotellet Hilton Copenhagen Airport er fortsat i 2000, og hotellet åbnede som planlagt den 1. februar Driften af hotellet forventes allerede efter de første to driftsår at bidrage positivt til selskabets indtjening. Selskabet påregner i 2001 i henhold til den 10-årige investeringsplan at foretage investeringer i størrelsesordenen 0,6 mia. kr. Der er væsentligst tale om færdiggørelse af igangværende byggerier, herunder ombygning af Finger C i forbindelse med Danmarks indtræden i Schengensamarbejdet samt reinvesteringer i selskabets produktionsapparat. Den ændrede Lov om Københavns Lufthavne A/S har givet selskabet bedre mulighed for at udnytte sin ekspertise i det internationale marked for lufthavnsprivatiseringer og strategisk rådgivning. Selskabet følger markedsudviklingen tæt med henblik på at udnytte de muligheder, der måtte opstå for at engagere sig i internationale projekter på økonomisk fornuftige vilkår. Med udgangspunkt i den forventede positive udvikling i trafikken i København og i de heraf afledte indtægter, de i dag kendte aktiviteter samt en fortsat stram omkostningstilpasning, forventer selskabet at realisere et resultat før skat i 2001, der ligger 5 til 10 procent over resultat før skat i Der er ikke efter afslutningen af årsregnskabet indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på selskabets drift. Bestyrelsen takker alle medarbejdere for den gode og engagerede indsats, der er ydet i det forgangne år. 23

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Heluda Invest A/S Eggersvej 40,2900 Hellerup

Heluda Invest A/S Eggersvej 40,2900 Hellerup Heluda Invest A/S Eggersvej 40,2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 28 29 68 86 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 2016 Dirient 1 171 7/( '4

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 CVR

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

L.O.B.O. INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

L.O.B.O. INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den L.O.B.O. INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2013 Ulf Winther Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. V2C ApS Torveporten 2, 3, 2500 Valby CVR-nr. 35 64 21 61 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. maj 2015 Som dirigent:... Peer Kisbye Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

A/S Hjalmar Wennerth

A/S Hjalmar Wennerth A/S Hjalmar Wennerth Transformervej 10 2860 Søborg CVR-nr. 70 86 81 13 Årsrapport for 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2016 Dennis Wager Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Sneppevang 5 3450 Allerød CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2015,

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere