Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2000"

Transkript

1 Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2000

2 Foto: Torsten Graae Jens-Flemming Sørensen 2001 Den danske billedhugger Jens-Flemming Sørensen har skabt denne fontæne i bronze og travertin til Københavns Lufthavn.

3 Bestyrelse 6 Direktion 8 Hovedtal 10 Nøgletal 11 Bestyrelsens beretning 14 Regnskabspraksis 26 Resultatopgørelse 30 Balance 31 Pengestrømsopgørelse 33 Noter 34 Regnskabspåtegninger 45

4

5 Foto: Torsten Graae Jørn Larsen 1998 Labyrintisk gulvmosaik i poleret svensk sort granit og hvid italiensk marmor. 5

6 Bestyrelse Foto: David Rosted Vagn Andersen Formand Ole Rendbæk Næstformand Koncernchef i Scandlines AG Formand for bestyrelsen for Scandlines Øresund I/S Formand for bestyrelsen for Sydfynske Dampskibsselskab A/S Næstformand for bestyrelsen for Molslinien A/S Medlem af bestyrelsen for Det Danske Europa Institut A/S John Stig Andersen Controller, valgt af medarbejderne 6

7 Lars Nørby Johansen Koncernchef i Group 4 Falck A/S Næstformand for bestyrelsen for InWear Group A/S Medlem af bestyrelsen for Dansk Olie og Naturgas A/S Medlem af bestyrelsen for William Demant Holding A/S og Oticon A/S Jette Wigand Knudsen Direktør i Carlsberg Danmark A/S Kurt Bligaard Pedersen Adm. direktør i Falck Danmark A/S Medlem af bestyrelsen for Bella Center A/S Medlem af bestyrelsen for Novo Nordisk Fonden Medlem af bestyrelsen for Muusmann Research & Consulting Anita Doris Rasmussen Sekretær, valgt af medarbejderne Inge Agnete Thygesen Kommitteret i Finansministeriet Medlem af bestyrelsen for Sund og Bælt Holding A/S Carsten Lennie Winther Specialarbejder, valgt af medarbejderne 7

8 Direktion Foto: David Rosted 8

9 Niels Boserup Adm. direktør Formand for bestyrelsen for Copenhagen Airport Development International A/S Formand for bestyrelsen for Jyllands-Posten A/S Formand for bestyrelsen for William Demant Holding A/S Formand for bestyrelsen for Oticon A/S Medlem af bestyrelsen for TK Development A/S Leif Rasmussen Direktør Formand for bestyrelsen for Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S Formand for bestyrelsen for Airport Coordination Denmark A/S Kjeld Binger Direktør CPH International Direktør i Copenhagen Airport Development International A/S Peter Rasmussen Vicedirektør Medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S Medlem af bestyrelsen for Copenhagen Airport Development International A/S Medlem af bestyrelsen for Airport Coordination Denmark A/S Torben Thyregod Økonomidirektør Direktør i Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S Medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S Medlem af bestyrelsen for Copenhagen Airport Development International A/S Knud Erik Busk Underdirektør 9

10 Hovedtal Nettoomsætning (DKK mio.) Resultatopgørelse (DKK mio.) Nettoomsætning Indtægter i alt Af- og nedskrivninger Driftsresultat Nettofinansieringsudgifter Resultat før skat Årets resultat Balance (DKK mio.) Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrøm (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Aktiver Likvider Andre aktiver Debitorer Anlægsaktiver Passiver Egenkapital Hensættelser Andre passiver Lån 10

11 Nøgletal Aktivernes omsætningshastighed 0,31 0,30 0,32 0,38 0,43 Overskudsgrad 38,2% 36,8% 39,0% 37,4% 34,8% Afkastningsgrad 11,8% 11,1% 12,6% 14,1% 14,9% Egenkapitalforrentning 16,2% 15,8% 19,1% 18,4% 18,4% Soliditetsgrad 43,0% 40,1% 37,8% 41,7% 43,7% Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS) 48,1 41,1 43,0 35,7 31,0 Indre værdi i DKK pr. aktie à DKK ,4 277,5 242,3 207,7 180,0 Cash Earnings pr. aktie à DKK 100 (CEPS) 93,0 80,4 76,6 67,3 60,6 Udbytte i DKK pr. aktie à DKK 100 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 Nøgletalsdefinitioner Aktivernes omsætningshastighed Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalforrentning Soliditetsgrad Resultat pr. aktie (EPS) Indre værdi pr. aktie Cash Earnings pr. aktie (CEPS) Nettoomsætningen i forhold til gennemsnitlige operationelle aktiver. Driftsresultat før renter i procent af nettoomsætningen. Driftsresultat før renter i procent af gennemsnitlige operationelle aktiver. Årets resultat efter skat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital. Egenkapital ultimo i procent af samlede passiver ultimo. Årets resultat efter skat i forhold til gennemsnitligt antal aktier. Egenkapital ultimo i forhold til antal aktier ultimo. Årets resultat efter skat plus afskrivninger i forhold til gennemsnitligt antal aktier. KLH-aktiens relative udvikling i forhold til KFX-gruppeindekset* KLH A/S KFX-Gruppe *Gruppeindeks: Handel og Service 11

12 Foto: Torsten Graae 12

13 Frans Widerberg 1998 Den norske kunstmaler har sammen med den danske glasmester Per Steen Hebsgaard skabt verdens første rytterstatue i glas. 13

14 Bestyrelsens beretning Resultat Københavns Lufthavne A/S opnåede i 2000 et driftsresultat på 706,3 mio. kr. I forhold til driftsresultatet for 1999 er der tale om en stigning på 68,9 mio. kr., svarende til 10,8 procent. Overskudsgraden er i samme periode steget fra 36,8 procent i 1999 til 38,2 procent i Årets resultat før skat udgør 590,1 mio. kr. I forhold til resultatet i 1999 på 535,1 mio. kr. er der tale om en stigning på 55,0 mio. kr., svarende til 10,3 procent. Resultatet indfrier således de forventninger til en fremgang på 5 til 10 procent i forhold til 1999 resultatet, som selskabet tidligere har offentliggjort. Resultatet efter skat i 2000 blev 436,7 mio. kr. I forhold til resultatet efter skat i 1999 på 371,5 mio. kr., er der tale om en stigning på 17,5 procent, hvilket udover den nævnte resultatfremgang skyldes en nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 32 procent til 30 procent, som har påvirket den udskudte skat. Årets resultat efter skat forrenter egenkapitalen med 16,2 procent, mod 15,8 procent året før. Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Årets resultat før skat (DKK mio.) Egenkapital Selskabets egenkapital udgjorde primo året 2.511,4 mio. kr. Efter tillæg af årets resultat efter skat, valutakursreguleringer af udenlandske associerede virksomheder, hensættelse til foreslået udbytte samt den nedenfor nævnte kapitaludvidelse på nominelt 5,0 mio. kr., udgør selskabets egenkapital ultimo året 2.879,1 mio. kr. Aktiekapitalen blev i 2000 udvidet med nominelt 5,0 mio. kr. fra 905 mio. kr. til 910 mio. kr. i forbindelse med udstedelse af aktier til selskabets medarbejdere. Omkostningerne i forbindelse med aktieudvidelsen var 0,3 mio. kr. Årets resultat efter skat (DKK mio.) Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at udbyttet, i overensstemmelse med den vedtagne udbyttepolitik, hæves fra 9,00 kr. i 1999 til 9,50 kr. pr. aktie for Resultatopgørelse Indtægter Trafikindtægter Indtægterne fra selskabets trafikafgifter udgør for året 1.115,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 176,8 mio. kr. i forhold til 1999, svarende til 18,8 procent. Denne stigning skyldes foruden trafikvæksten, at taksterne for benyttelse af Københavns Lufthavn blev forhøjet med 13 procent pr. 1. januar Takststigningen er, som omtalt i selskabets årsberetning for 1999, et led i den aftale, der pr. 1. januar 2000 er indgået 14

15 Egenkapital (DKK mio.) Trafikindtægter (DKK mio.) Passagerantal (mio.) Flyoperationer (1.000) Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Aktiekapital Charter + anden Indenrigsrute Udenrigsrute Charter + anden Indenrigsrute Udenrigsrute Charter + anden Indenrigsrute Udenrigsrute mellem Københavns Lufthavne A/S og de flyselskaber, der beflyver lufthavnen. Trafikudviklingen var i 2000 som ventet præget af en fortsat vækst i udenrigstrafikken og et fald i indenrigstrafikken. Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn kunne i 2000 opgøres til 18,4 mio. mod 17,5 mio. i 1999, svarende til en stigning på 5,1 procent. Antallet af udenrigsrutepassagerer og charterpassagerer steg i 2000 til henholdsvis 14,6 mio. og 1,6 mio. passagerer, hvilket er stigninger på henholdsvis 7,7 og 8,4 procent i forhold til året før. Antallet af indenrigsrutepassagerer faldt fra 2,0 mio. passagerer til 1,9 mio. passagerer i 2000, svarende til et fald på 4,6 procent. Som en konsekvens af åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 er katamaranfærgen mellem Malmø og Københavns Lufthavn ophørt med at sejle den 28. august En del af de passagerer, som tidligere indgik i passagerstatistikken som transfererende passagerer, idet de ankom til lufthavnen med katamaranfærgen eller med fly, vil i fremtiden benytte broforbindelsen og således ikke længere indgå som ankommende passagerer i statistikken. Til gengæld vil disse passagerer i fremtiden blive betragtet som lokalt afgående. Da der på taksten for transfererende passagerer ydes 50 procent rabat på normaltaksten for udenrigspassagerer, er ovenstående indtægtsneutralt. Antallet af starter og landinger i Københavns Lufthavn steg med 1,7 procent til operationer i forhold til operationer i For lufthavnens fragtoperationer har der i 2000 været tale om en stigning i den samlede startvægt på 2,8 procent. Som følge af indsættelsen af større fly på fragtoperationerne faldt antallet af fragtoperationer med 7,4 procent i forhold til samme periode sidste år. De samlede fragtmængder er steget med 7,7 procent til tons fragtgods. 15

16 Bestyrelsens beretning Koncessionsindtægter (DKK mio.) Koncessionsindtægter De samlede koncessionsindtægter udgør 501,6 mio. kr. I forhold til 1999 er der tale om et fald på 5,2 mio. kr. Indtægterne fra Københavns Lufthavnes forretningscenter udgør 302,5 mio. kr. i 2000, hvilket er et fald på 117,6 mio. kr., svarende til 28,0 procent i forhold til Årsagen til dette markante fald er bortfaldet af det toldfrie salg til rejsende inden for EU pr. 1. juli Københavns Lufthavne A/S har for at kompensere for dette i samarbejde med lufthavnens forpagter af de toldfrie butikker fastholdt priserne på en række varegrupper på niveauet fra før bortfaldet af det toldfrie salg. Kombineret med en effektiv markedsføringsindsats rettet mod rejsende inden for EU har disse aktiviteter haft en afbødende effekt på selskabets indtægtstab. Således har omsætningen pr. passager for 2. halvår 2000 udvist en stigning på cirka 6 procent i forhold til 2. halvår Som et led i den tidligere omtalte takstaftale blev der pr. 1. januar 2000 indført en handlingafgift, der blandt andet omfatter betaling for bagagesortering på 10 kr. pr. afgående passager i udenrigstrafik og 5 kr. pr. afgående passager i indenrigstrafik. Indtægterne herfra udgør 84,9 mio. kr. i Samtidig aftalte parterne, at takster og afgifter, omfattet af aftalen, tidligst kan reguleres pr. 1. januar Lufthavnens øvrige koncessionsindtægter fra blandt andet parkering, bankvirksomhed, biludlejning, reklame og restauranter med videre steg med 27,5 mio. kr. til 114,1 mio. kr., svarende til 31,7 procent. Stigningen skyldes primært en forøgelse af indtægterne fra Lufthavnsparkeringen København A/S, der dels skyldes en forhøjelse af parkeringspriserne, dels flere parkanter. Stigningen i antallet af parkanter kan delvist henføres til åbningen af Øresundsbroen den 1. juli Salg af tjenesteydelser Selskabets salg af tjenesteydelser udgør i ,8 mio. kr., svarende til et fald på 53,0 procent i forhold til Den væsentligste årsag hertil er, at selskabet ikke længere opkræver særskilt betaling for bagagesortering, idet betaling herfor nu indgår i den ovenfor omtalte handlingafgift. For 1999 udgjorde indtægterne fra bagagesortering 52,2 mio. kr. Københavns Lufthavne A/S har ydet rådgivning vedrørende selskabets engagementer i Mexico og Norge, primært bestående af overførsel af viden og erfaring vedrørende effektiv lufthavnsdrift, omkostningsbevidst udbygning af infrastrukturen, fleksibel kapacitetsudnyttelse og optimering af kommercielle muligheder. Indtægterne i 2000 fra disse rådgivningsaktiviteter udgør 9,5 mio. kr. mod 7,3 mio. kr. i Samhandelen mellem selskaberne er foregået på markedsvilkår. 16

17 Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder Det samlede resultat før skat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder for 2000 er et overskud på 4,6 mio. kr. mod 3,8 mio. kr. i Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S realiserede i 2000 som forventet et underskud før skat på 12,1 mio. kr. Til sammenligning var resultatet i 1999 et underskud før skat på 5,0 mio. kr. Forskellen skyldes primært, at der i slutningen af 2000 er afholdt omkostninger til forberedelse af åbningen af hotellet på i alt 5,5 mio. kr. Det er ledelsens forventning, at hotellet allerede efter de første to driftsår vil bidrage positivt til selskabets indtjening. Resultat før skat i det 100 procent ejede datterselskab, Copenhagen Airport Development International A/S, udgør for 2000 i alt 0,2 mio. kr. mod et resultat før skat i 1999 på 0,9 mio. kr. Københavns Lufthavne A/S har fra Inversiones y Tecnicas Aeroportuarias S.A. de C.V., Mexico i 2000 indtægtsført sin forholdsmæssige resultatandel fra selskabet, svarende til 14,4 mio. kr. før skat. I september måned 2000 erhvervede Københavns Lufthavne A/S en ejerandel i Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR). Der er for perioden fra erhvervelsen frem til 31. december indtægtsført en forholdsmæssig andel af resultatet fra selskabet, svarende til 3,7 mio. kr. før skat. Københavns Lufthavne A/S har i 2000 udgiftsført sin forholdsmæssige andel af Rygge Sivile Lufthavn AS underskud før skat, svarende til 1,6 mio. kr. Indtægter Salg af tjenesteydelser Startafgifter Lejeindtægter Koncessionsindtægter Passagerafgifter Øvrige trafikafgifter Omkostninger Energi Øvrige omkostninger Af- og nedskrivninger Personaleudgifter Vedligeholdelse Skat af årets resultat Renter netto 17

18 Bestyrelsens beretning Gennemsnitligt antal ansatte Udgifter der skal sikre den fremtidige el- udgangspunkt i en 10-års investe Eksterne udgifter Selskabets eksterne udgifter til drift og vedligeholdelse, energi med videre er faldet med 4,3 pro- forsyning i lufthavnens østlige område, er taget i brug i januar måned Endvidere er lufthavnens ældste terminalbygning, ringsplan, der løbende justeres. Årets samlede investeringer udgør 559,4 mio. kr. mod 729,7 mio. kr. i Det lavere investerings cent fra 302,7 mio. kr. i 1999 til Vilhelm Lauritzens terminal fra niveau er en følge af en løbende ,7 mio. kr. i Indeholdt i de samlede eksterne udgifter for 1999 var dog engangsomkostninger på 14,5 mio. kr. til blandt 1939, efter flytningen taget i brug i september Nettofinansieringsudgifter tilpasning af investeringsplanen. Det var i 1999 nødvendigt at flytte lufthavnens ældste terminalbyg- 200 andet år 2000 sikring. Fratrukket Selskabets nettofinansieringsud- ning, Lauritzen terminalen fra de afholdte engangsomkostninger er der tale om en stigning i eksterne gifter er steget med 13,7 procent fra 106,2 mio. kr. i 1999 til 120,8 1939, da bygningen lå i vejen for lufthavnens videre udbygning udgifter på 1,5 mio. kr., svarende mio. kr. i Stigningen er mod øst. Terminalen blev af Miljø- til 0,5 procent. Stigningen kan forårsaget af en generel stigning i ministeriet erklæret bevaringsvær- blandt andet henføres til øgede renteniveauet, der har påvirket dig og blev som følge heraf flyttet udgifter til rådgivere med videre den variabelt forrentede del af til området ved Maglebylille i efter- i forbindelse med undersøgelse låneporteføljen. Renteomkostning- året af investeringsmuligheder i uden- erne er delvist afdækket ved ind- landske lufthavne. gåelse af rentecaps på 5,5 og 6,0 De i året ibrugtagne aktiver udgør procent pro anno. 539,7 mio. kr., hvorefter de sam- Personaleudgifter lede ibrugtagne aktiver efter årets Personaleudgifterne er steget Skat af årets resultat afskrivninger er steget fra 5.151,8 med 0,7 procent fra 470,8 mio. kr. Skat af årets resultat udgør 153,4 mio. kr. ultimo 1999 til 5.288,0 i 1999 til 474,0 mio. kr. i mio. kr. mod 163,6 mio. kr. i mio. kr. ultimo I 2000 var der i Københavns 1999, svarende til et fald på 6,2 Lufthavne A/S i gennemsnit be- procent. Den væsentligste årsag Udbygningsplaner skæftiget medarbejdere. hertil er effekten på den udskudte Investeringsaktiviteterne gennem- Dette er 50 færre end i 1999, skat af nedsættelsen af selskabs- føres som nævnt i henhold til en svarende til et fald på 3,5 procent. skatteprocenten fra 32 procent til rullende 10-års investeringsplan, 30 procent. der blandt andet har som forud- Der blev i 2000 på selskabets an- sætning, at investeringerne og der- lægsinvesteringer aktiveret interne Den effektive skatteprocent for med udbygningen af Københavns lønomkostninger for 33,5 mio. kr var 26,0 procent mod 30,6 Lufthavn skal foregå i takt med mod 36,5 mio. kr. i procent i trafikkens udvikling. Den foreliggende investeringsplan pr. oktober Afskrivninger 2000 omfatter investeringer for Selskabets afskrivninger er i 2000 som følge af de nye bygninger og Balance perioden 2001 til Investeringsplanen rummer, i løbende anlæg, der er taget i brug i 1999 priser, investeringer for samlet og 2000, steget med 51,2 mio. kr. Aktiver 4,8 mia. kr. Heri indgår planlagte i forhold til 1999, svarende til en Materielle anlægsaktiver nyinvesteringer, blandt andet til stigning på 14,4 procent. Første Selskabets investeringer i materielle forøgelse af lufthavnens terminal- etape af en ny koblingsstation, anlægsaktiver foretages med og standpladskapacitet, med 18

19 1,6 mia. kr., mens 3,2 mia. kr. forventes anvendt til reinvesteringer i det bestående produktionsapparat. Finansielle/strategiske anlægsaktiver Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S påbegyndte i november 1998 opførelsen af et internationalt hotel med 375 værelser. Selskabet har indgået en 20-årig managementaftale med Hilton International om driften af hotellet. Opførelsesarbejdet er fortsat i 2000 og hotellet modtog som planlagt de første gæster 1. februar Der er i 2000 foretaget en kapitalforhøjelse i selskabet på 55,0 mio. kr. Ultimo 1998 købte Københavns Lufthavne A/S 25,5 procent af aktierne i Inversiones y Tecnicas Aeroportuarias S.A. de C.V. (ITA), der ejer 15 procent af aktiekapitalen i selskabet Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR), der har den koncessionsmæssige ret til at drive 9 lufthavne på Yucatan halvøen i Mexico i 50 år. Københavns Lufthavne A/S har i forbindelse med børsnotering af Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR) på New York Stock Exchange samt Mexican Stock Exchange i september måned 2000 for 96,5 mio. kr. erhvervet en ejerandel direkte i ASUR, svarende til 2,5 procent af aktierne i selskabet. Som følge af den tætte sammenhæng med den oprindelige investering i ITA er investeringen i ASUR ligeledes klassificeret som en investering i associeret virksomhed. I januar 2000 købte Københavns Lufthavne A/S 33,3 procent af aktierne i det norske selskab Rygge Sivile Lufthavn AS for 1,4 mio. kr. I forbindelse med en udvidelse af aktiekapitalen i december måned 2000 har Københavns Lufthavne A/S indskudt yderligere 1,4 mio. kr. Samtidig er ejerandelen forøget med 2,0 procent, således at den samlede ejerandel nu udgør 35,3 procent. Københavns Lufthavne A/S skal sammen med de øvrige ejere undersøge mulighederne for at drive civil luftfart fra den indtil nu udelukkende militære flyveplads, der er beliggende cirka 60 kilometer syd for Oslo. Finansielle anlægsaktiver omfatter ligeledes det 100 procent ejede datterselskab Copenhagen Airport Development International A/S, der blev stiftet i Selskabet har som formål at sælge knowhow og ekspertbistand vedrørende national og international lufthavnsdrift samt anden tilsvarende aktivitet. Endelig omfatter finansielle anlægsaktiver en 50 procent ejerandel i det associerede selskab, Airport Coordination Denmark A/S, der varetager slot-tildeling til de flyselskaber, der beflyver Københavns Lufthavn. Da der ikke har været væsentlig aktivitet i dattervirksomhederne, er der ikke udarbejdet koncernregnskab for Selskabet vil som omtalt i regnskabsmeddelelsen pr. 30. september 2000 fra og med 2001 aflægge koncern- Københavns Lufthavne A/S koncernstruktur ser således ud: Københavns Lufthavne A/S 100% 100% 50% 35,3% 25,5% 2,5% Københavns Lufthavnes Hotel og Ejendomsselskab A/S Copenhagen Airport Development International A/S Airport Coordination Denmark A/S Rygge Sivile Lufthavn AS Norge Inversiones y Tecnicas Aeroportuarias S.A. de C.V. Mexico 15% Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR) 19

20 Bestyrelsens beretning Nettogæld (DKK mio.) Tilgodehavender Selskabets tilgodehavender er i forhold til 1999 steget med 86,1 mio. kr., hvilket væsentligst kan henføres til stigning i tilgodehavender hos dattervirksomheder samt et fald i andre tilgodehavender. Passiver Gæld Selskabet har i 2000 afdraget sin gæld til kreditinstitutter med 26,8 mio. kr. Urealiserede valutakursgevinster vedrørende gæld i fremmed valuta har yderligere reduceret gælden med 4,3 mio. kr., til i alt 2.599,6 mio. kr. Selskabets soliditetsgrad er pr. 31. december 2000 opgjort til 43,0 procent mod 40,1 procent ved udgangen af Selskabet tilstræber en soliditetsgrad i niveauet 35 til 40 procent. Et tilstrækkeligt kapitalberedskab vurderes som en vigtig parameter for at kunne opretholde og øge konkurrenceevnen, således at selskabets lufthavne også på længere sigt kan fremstå som attraktive for brugerne. Øvrig kortfristet gæld Selskabets øvrige kortfristede gæld er i forhold til 1999 steget med 89,2 mio. kr., hvilket væsentligst kan henføres til stigning i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser. Pengestrømsopgørelse Selskabet opererer med en finansiel strategi, hvorefter udbygningen af lufthavnen primært skal ske ved selvfinansiering fra driften og sekundært med langfristet låntagning. Selskabets pengestrømme fra driftsaktivitet har således finansieret årets investeringer. De likvide midler er i 2000 øget med 19,9 mio. kr. til 30,6 mio. kr. Pengestrømme fra driftsaktivitet I 2000 udgjorde pengestrømme fra driftsaktivitet 944,6 mio. kr. mod 554,4 mio. kr. i Stigningen skyldes primært, at udbetalinger til leverandører med videre er faldet samtidig med, at indbetalinger fra kunder er steget. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Årets nettoinvestering i materielle anlægsaktiver udgør 477,8 mio. kr., mens udbetalinger vedrørende finansielle anlægsaktiver udgør 154,3 mio. kr. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Selskabet har i 2000 afdraget på sin gæld til kreditinstitutter med 111,9 mio. kr. samt optaget ny gæld på 85,0 mio. kr. Tilgodehavender hos dattervirksomheder er steget og den samlede mellemregning har således haft en negativ påvirkning af pengestrømme fra finansieringsaktivitet med 201,7 mio. kr. Finansielt beredskab Et tilstrækkeligt kapitalberedskab vurderes af Københavns Lufthavne A/S som vigtigt for at kunne opretholde og øge konkurrenceevnen. Selskabet rådede pr. 31. december 2000 over uudnyttede kortfristede faciliteter på cirka 740,0 mio. kr. som supplement til den daglige likviditet samt uudnyttede langfristede faciliteter på 90,0 mio. USD. 20

21 Risici De væsentligste risici kan opdeles i kunde- og konjunkturrisici, renteog valutarisici samt miljø. Kunde- og konjunkturrisici Københavns Lufthavne A/S er på grund af store, irreversible kapitalomkostninger følsom over for faktorer, der kan påvirke trafikudviklingen i negativ retning. SAS er Københavns Lufthavne A/S største kunde og bidrager med cirka 57,2 procent af trafikindtægterne. Københavns Lufthavns status som knudepunkt i Skandinavien er på kort sigt i høj grad afhængig af SAS tætte rutenet ud af København til destinationer primært i Europa. En eventuel øget punkt-til-punkt trafik til og fra andre destinationer i Skandinavien og resten af Europa vil derfor kunne svække Københavns Lufthavns status som skandinavisk trafikknudepunkt. Udviklingen i lufttrafikken er relateret til den generelle udvikling i samfundsøkonomien. Det er ikke kun den danske samfundsøkonomi, der påvirker selskabets udvikling, men også den svenske og norske, idet cirka 14,9 procent af lufthavnens passagerer flyver til og fra Sverige og cirka 10,1 procent flyver til og fra Norge. Den samfundsøkonomiske udvikling afspejles ikke alene i trafikindtægterne, men også i størrelsen af koncessionsindtægterne. Rente- og valutarisici Såvel selskabets rente- som valutarisici styres centralt, og finansielle instrumenter anvendes udelukkende til afdækning af valuta- og renterisici. Pr. 31. december 2000 er cirka 37 procent af selskabets rentebærende gæld fast forrentet eller renten er lagt fast for mere end et år via renteswaps. Af den variabelt forrentede gæld er cirka 67 procent sikret ved caps på 6 procent eller derunder. På baggrund af den løbende kontakt med finansieringskilder forventes det, at Københavns Lufthavne A/S fortsat kan opnå den fornødne finansiering på markedets bedste vilkår, selskabets risikoprofil taget i betragtning. Med en rentebærende gæld på 2.599,6 mio. kr. pr. 31. december 2000 vil selskabets resultater kunne påvirkes af større renteændringer. Selskabet har, blandt andet på grund af det faldende renteniveau op igennem 90 erne, valgt en forholdsvis kort finansiering af sine anlægsaktiver. Selskabets aktuelle gæld har en varighed mellem 1 og 2 år. Denne strategi har hidtil bidraget positivt til resultatdannelsen. Med henblik på en reduktion af den samlede rentefølsomhed vil selskabet ved nyinvesteringer i materielle anlægsaktiver og ved refinansiering i højere grad søge at matche finansieringen med de underliggende anlægsaktivers økonomiske levetid. Selskabets trafikindtægter afregnes alene i DKK. Som følge heraf er valutaeksponeringen stort set begrænset til kapitalandele i, fremtidige udbytter fra og mellemværender med associerede virksomheder i udlandet. Afdækning heraf foretages selektivt. Kreditrisikoen på de finansielle instrumenter søges begrænset ved, at der kun indgås forretninger med store kreditværdige danske og udenlandske institutter. 21

22 Bestyrelsens beretning Miljø Udbygningen af Københavns Lufthavne A/S skal foretages således, at der tages miljøhensyn, herunder initiativer til at mindske støjbelastningen, uden at dette får overordnede konsekvenser for Københavns Lufthavns position som trafikalt knudepunkt. Regulering af miljøbelastningen fra selskabets lufthavne sker gennem vilkår fastsat i miljøgodkendelser fra de relevante miljømyndigheder. Vilkårene kan omfatte såvel begrænsninger af den planlagte udbygning som driftsmæssige begrænsninger. Den samlede miljøbelastning for året svarer til den forventede udvikling. Som følge af effektiviseringer og mere miljøvenlige flytyper forventes miljøbelastningen de kommende år at blive yderligere reduceret set i forhold til aktivitetsniveauet. til salg. Udbuddet resulterede i tegning af aktier, svarende til 1,8 gange den udbudte aktiekapital. Statens ejerandel er ved salget nedbragt fra 51,0 procent og udgør pr. 31. december 2000 i alt 33,8 procent af selskabets aktiekapital. Ejerforhold Ingen aktionær, bortset fra Den Danske Stat, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og ATP, besad pr. 31. december 2000 mere end 5 procent af aktierne i selskabet. Københavns Lufthavne A/S har for 2000 udarbejdet en særskilt miljørapport. Øvrige forhold Aktiesalg Staten har i fjerde kvartal 2000 udbudt en aktiepost, svarende til 17 procent af selskabets aktiekapital Bestyrelsen blev på selskabets ordinære generalforsamling bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil aktier (5,0 mio. kr.) som medarbejderaktier til kurs 105. Bestyrelsen har udnyttet denne bemyndigelse og salget af aktierne til medarbejderne har fundet sted ultimo Selskabets kapital er således udvidet fra 905 mio. kr. til 910 mio. kr. Forventninger til 2001 Udover den generelle udvikling i samfundsøkonomien er antallet af passagerer i Københavns Lufthavn i 2000 påvirket af en række særlige faktorer, så som åbningen af Øresundsforbindelsen, nye flytyper og øget konkurrence blandt flyselskaberne. Selskabet forventer med udgangspunkt i trafikudvik- 22

23 lingen for 2000 samt under hensyntagen til de nævnte faktorer en stigning i antallet af passagerer for 2001 på 4 til 6 procent. Der forventes alene en positiv udvikling i udenrigstrafikken, mens den faldende tendens for indenrigstrafikken forventes at affage. Taksterne for benyttelse af Københavns Lufthavn vil være uændrede for Selskabets koncessionsindtægter forventes at udvikle sig i takt såvel med passagerudviklingen som med samfundsøkonomien i øvrigt. Opførelsen af hotellet Hilton Copenhagen Airport er fortsat i 2000, og hotellet åbnede som planlagt den 1. februar Driften af hotellet forventes allerede efter de første to driftsår at bidrage positivt til selskabets indtjening. Selskabet påregner i 2001 i henhold til den 10-årige investeringsplan at foretage investeringer i størrelsesordenen 0,6 mia. kr. Der er væsentligst tale om færdiggørelse af igangværende byggerier, herunder ombygning af Finger C i forbindelse med Danmarks indtræden i Schengensamarbejdet samt reinvesteringer i selskabets produktionsapparat. Den ændrede Lov om Københavns Lufthavne A/S har givet selskabet bedre mulighed for at udnytte sin ekspertise i det internationale marked for lufthavnsprivatiseringer og strategisk rådgivning. Selskabet følger markedsudviklingen tæt med henblik på at udnytte de muligheder, der måtte opstå for at engagere sig i internationale projekter på økonomisk fornuftige vilkår. Med udgangspunkt i den forventede positive udvikling i trafikken i København og i de heraf afledte indtægter, de i dag kendte aktiviteter samt en fortsat stram omkostningstilpasning, forventer selskabet at realisere et resultat før skat i 2001, der ligger 5 til 10 procent over resultat før skat i Der er ikke efter afslutningen af årsregnskabet indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på selskabets drift. Bestyrelsen takker alle medarbejdere for den gode og engagerede indsats, der er ydet i det forgangne år. 23

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsrapport. Københavns Lufthavne A/S

Årsrapport. Københavns Lufthavne A/S Årsrapport Københavns Lufthavne A/S 1999 Indhold 2 Bestyrelse 3 Direktion 4 Hovedtal 5 Nøgletal 5 Nøgletalsdefinitioner 6 Bestyrelsens beretning 15 Regnskabspraksis 17 Resultatopgørelse 18 Balance 20 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 1998

Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 1998 Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 1998 Indhold Bestyrelse 2 Direktion 3 Hovedtal 4 Nøgletal 6 Nøgletalsdefinitioner 7 Bestyrelsens beretning 8 Regnskabspraksis 15 Resultatopgørelse 17 Balance 18 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79 CVR nr. 26 55 41 79 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere