Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget"

Transkript

1 Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

2 Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: Fax: København - hovedkontor Ahlefeldtsgade 16, 1359 København K. Åbningstid: 9-15, mandag dog 1-15 Århus Møllegade 9-13, 8 Århus C. Åbningstid: alle hverdage kl Odense Overgade 54, 5 Odense C. Åbningstid: alle hverdage kl Ålborg Steen Blichersgade 1, 9 Aalborg. Redaktion: Eva Birch Christensen, faglig sekretær , Allan Pleman, arbejdsmiljøkonsulent , Teknisk produktion: PROSA Tryk: Paritas Digital Service ApS INDHOLD Om undersøgelsen... 4 Hovedkonklusioner... 5 Hvorfor forlader it-folk faget... 7 Psykisk velbefindende - eller mangel på samme... 1 Hvad giver anledning til dårligt mentalt helbred og reduceret vitalitet Overarbejde Alenearbejde It-folk er også glade for deres arbejde Ønske om nye udfordringer Version: 2. november 22

3 Nedslidning 3 It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

4 4 Nedslidning Om undersøgelsen Jeg skiftede arbejde for ca. et år siden for at få færre arbejdstimer og mere fritid osv. Før gik det utroligt meget udover familien, havde store mængder af overarbejde med ingen fritid. Havde jeg ikke skiftet var jeg droppet ud af it-faget. (citat fra en besvarelse) PROSAs delegeretforsamling besluttede for nogle år siden at undersøge hvorfor der sker et drastisk fald i antallet af medlemmer, når alderen når over 35 til 4 år. En del af forklaringen er, at det er et nyt fag, men det forklarer ikke alt. Der burde være langt flere over 4 end der er i dag. Vi har kun godt 1 medlemmer på 6 eller derover ud af en medlemsskare på 13.. Vi vidste, at der var flere, der havde forladt faget fordi de syntes, at arbejdet var for belastende. Enten af hensyn til familielivet eller fordi helbredet tvang dem til at stoppe på grund af forskellige stressrelaterede sygdomme. I PROSAs arbejdsmiljøudvalg udarbejdede vi derfor et spørgeskema, som vi sendte ud til medlemmer i arbejde, arbejdsløse medlemmer og tidligere medlemmer. I alt blev der udsendt skemaer og vi fik 695 retur. Det giver en svarprocent på 42, hvilket er i underkanten. Derfor bruger vi kun de resultater, som er meget tydelige. Men 695 besvarelser er faktisk mange, og fordelingen svarer til PROSAs medlemssammensætning alders- og kønsmæssigt, hvilket tyder på, at besvarelserne alligevel godt kan betragtes som repræsentative. Nedslidningsundersøgelsen er unik på den måde, at det ikke kun er dem der er i arbejde der er blevet spurgt, men at der også er sendt ud til it-folk der har forladt faget, og arbejdsløse it-folk. Netop de to sidste grupper skulle gøre det muligt at sige noget om hvorfor der er så få ældre. I nedenstående skema er der en gennemgang af fordelingen på de tre grupper. PROSA-medlemmer i arbejde, arbejdsløse og folk der har forladt PROSA. PROSA-medlemmer Udsendte skemaer Modtagne besvarelser Svarprocent I arbejde Arbejdsløse Udmeldte I alt

5 Nedslidning 5 Når vi i det følgende præsenterer tallene i grafisk form har vi lavet en note ved hver graf, hvor der står hvor mange besvarelser de forskellige søjler repræsenterer. Denne værdi kan variere meget, navnlig fordi vi nogle gange laver en sammenligning mellem forskellige grupper, men også i et vist omfang fordi ikke alle har besvaret alle spørgsmål. Spørgeskemaet indeholder en del åbne spørgsmål, som mange har gjort sig den ulejlighed at besvare grundigt. Citaterne i denne pjece er hentet fra disse besvarelser. Skemaerne er udsendt i 1997 og resultaterne offentliggjort i en række artikler i PROSA-bladet i Denne pjece indeholder hovedkonklusionerne derfra og de sidste statistikker fra PROSAs medlemsdatabase og fra lønstatistikken. Vi får mange henvendelser på nedslidningsundersøgelsen, da den stadig er den eneste grundige undersøgelse af it-folks arbejdsmiljø i Danmark. Vi er i gang med at lave en decideret psykisk arbejdsmiljøundersøgelse som vi forventer at færdiggøre i 21. Undersøgelsen er udarbejdet af PROSAs daværende arbejdsmiljøkonsulent Janne Hansen samt Hanne Lykke Jespersen og Eva Birch Christensen begge faglige sekretærer i PROSA. Denne pjece er udarbejdet af Allan Pleman, arbejdsmiljøkonsulent i PROSA og Eva Birch Christensen. Hovedkonklusioner Tidspresset, hvor løsningen ofte bliver brandslukning. For lidt indsigt fra brugernes mht. løsning af opgaver/projekter. Man er tvunget konstant til at holde sig a jour med nye værktøjer og systemer. Det er sjældent at ny viden når at bundfælde, inden en ny version af systemet/applikationen er parat fra leverandørens side. Det er som at løbe efter et tog, der bevæger sig med højere og højere hastighed! (citat fra en besvarelse) Resultaterne fra undersøgelsen er på mange måder nedslående. Det psykiske arbejdsmiljø i it-branchen er mange steder alt for dårligt og der er mange it-folk, der lider under det. Der er heldigvis også positive resultater. De allerfleste er meget glade for at have it-arbejde og de udviklingsmuligheder og den selvstændighed, der er i arbejdet. Men det er uacceptabelt, at arbejdsforholdene i vores fag skal være sådan, at mange føler, at de må opgive det inden de når pensionsalderen. Netop fordi de fleste er glade for arbejdet som sådan, må vi kræve, at det er muligt at blive i arbejde indtil pensionsalderen og uden risiko for

6 6 Nedslidning at få forskellige psykiske og fysiske gener og egentlige sygdomme af arbejdet. Vi håber at resultaterne kan bruges af arbejdspladser og klubber til at forbedre forholdene. Heldigvis flygter ikke alle arbejdsgivere fra deres ansvar og vi får også henvendelser fra arbejdsgivere, der ønsker at sikre deres ansatte gode arbejdsforhold. Generelt har alt for mange it-folk det alt for dårligt. Når vi sammenligner de svar vi har fået på spørgsmål om mentalt helbred og vitalitet med de svar Arbejdsmiljøinstituttet har fået på de samme spørgsmål i deres store lønmodtagerundersøgelse ligger it-folk på samme niveau som de allermest belastede faggrupper. Og 2½ gange så mange itfolk har reduceret vitalitet og dårligt mentalt helbred som gennemsnittet af lønmodtagere. De it-folk som har meget overarbejde ligger ekstremt højt dobbelt så højt som it-folk generelt. I betragtning af, at it-arbejde er kendetegnet ved at give en rimelig løn, et i almindelighed respekteret arbejde og have relativt stor selvstændighed i arbejdet er resultatet meget værre end forventeligt. Tallene bliver bekræftet af de henvendelser vi får fra vores medlemmer, som har problemer på grund af det psykiske arbejdsmiljø. Udbrændthedssymptomer er ikke ualmindelige. I de svar vi har fået om hvilke ting folk synes er gode og hvilke de finder dårlige ved it-faget er stress, overarbejde, tidspres og dårlig ledelse de store hits når det gælder de negative forhold. Samt at udviklingen går så stærkt, at det er svært at følge med. Og at undervisning skal foregå i fritiden. Mange angiver de samme forhold som både positive og negative. Det gælder især den hurtige udvikling i faget og kontakten med brugerne. Når kontakten med brugerne angives som negativt skyldes det først og fremmest manglende mulighed for at opfylde brugernes behov. Med til de positive resultater af undersøgelsen hører, at langt de fleste er meget glade for at have it-arbejde. Normalt siger man, at man kun kan få be- eller afkræftet sine formodninger, når man laver spørgeskemaundersøgelser. Det gælder naturligvis også denne undersøgelse. Men vi fandt også konklusioner, der er kommet bag på os. Ved bearbejdning af tallene fandt vi ud af, at de der arbejder alene som it-folk på deres arbejdspladser har det markant dårligere end andre it-folk. De har også mere overarbejde. En hurtig gennemgang af de faglige sager vi havde på det tidspunkt bekræftede at solisterne er mere udsatte. Dels udgjorde de forholdsvist mange sager og dels var arbejdsgiverne grovere i disse sager. Der er ikke noget der tyder på, at forholdene har ændret sig siden Når det er sagt, skal det også siges, at mange af solisterne befinder sig godt med deres arbejde. Vi har fået bekræftet at mange forlader faget på grund af de krav, der stilles til it-folk. Og det er ikke fordi de finder it-arbejde uinteressant,

7 Nedslidning 7 men fordi hensynet til familien eller helbredet fordrer skift til en anden branche. Vi kan se, at det især er de yngre og de med mindst it-erfaring, som ikke har det godt. Det tager vi som tegn på, at det kun er de mest hårdhudede, der Hvorfor forlader it-folk faget Jeg sagde op efter anbefaling fra min læge, da jeg havde konstant hovedpine. (citat fra en besvarelse) Af de 133 udmeldte, der har besvaret spørgeskemaet har 63 (47%) forladt faget. Resten har fået ledelsesfunktioner eller har forladt PROSA af andre grunde. De 63 der har forladt faget er efter vores opfattelse med til at pege på at der er nogle forhold der burde gøres bedre. Således tyder besvarelserne på at deres tid i it-faget ikke har været et led i en karriere, som man ser det indenfor andre fag. Dette kan illustreres med at de generelt tjener mindre end de, der er blevet i it-branchen. Samtidigt ser det ikke ud til, at det er resultat af en periode med arbejdsløshed, der har betydet, at de har forladt faget, da hovedparten ikke er blevet afskediget. Blev du afskediget? n:63 1 Ja Nej Ubesvaret

8 8 Nedslidning Når vi spurgte om, hvorfor de forlod it-faget, blev der hovedsageligt peget på to forhold: Arbejdspresset inden for it-branchen og et ønske om at prøve noget andet. Arbejdsløsheden er reduceret væsentligt fra 1997 til år 2. Det er derfor interessant at se på hvad der er sket med alderssammensætningen fra dengang og til nu. Hvis vi i første omgang sammenligner PROSAs medlemstal fordelt på fødselsår i 1997 og 2, fremgår det at der er forsvundet medlemmer i alle grupper, der er født før 67. Der er ikke tale om et dramatisk fald, men da vi ved at folk kommer til it-branchen i alle aldre, er der tale om en klar tendens til, at folk forlader faget efter et antal år. PROSA medlemmer fordelt efter fødselsår i henholdsvis 1997 og år Antal Fødselsår Tallene er hentet fra PROSA s medlemssystemet.

9 Nedslidning 9 Der er i begge år en pukkel af studerende tydeligst i år 2 fordi optaget på it-skolerne er kraftigt øget. At puklen er forskudt tre år skyldes at det er fødselsåret vi sammenligner og ikke alder. Bortset fra størrelsen på puklerne er profilen stort set ens i de to år. Renser man tallene i år 2 for studerende kan man endvidere se, at kurven knækker ved de 35 år. Alder for start i it-faget Tallene bygger på en kørsel af PROSA s lønstatistik 1999 n: ,2 % er 3 eller mere år når de starter i it-faget. Gennemsnitlige alder for at starte i it-faget er 27,7 år.

10 1 Nedslidning Psykisk velbefindende - eller mangel på samme Jeg ventede mit første barn og kunne ikke forene al arbejdet med at have et barn. Jeg var træt af stresset arbejde og den ringe opbakning jeg fik fra min chef og ledelsen. Jeg var faktisk langt nede på et tidspunkt. (citat fra en besvarelse) I nedslidningsundersøgelsen har vi stillet en række spørgsmål, der belyser om man har det godt psykisk. Ud fra disse spørgsmål udregnes et indeks for mental sundhed og et for vitalitet. Disse spørgsmål er blevet brugt i andre undersøgelser - bl.a. i Arbejdsmiljøinstituttets store lønmodtagerundersøgelse og vi kan derfor sammenligne med andre grupper. Nedenfor er angivet hvor mange it-folk, der har dårlig mental sundhed og reduceret vitalitet sammenlignet med andre faggrupper. Der er ikke mange grupper, der ligger over os. En større andel af reduceret vitalitet findes kun hos kvindelige tjenere, receptionister - 21 %. Større grad af dårligt mentalt helbred findes hos kvindelige tjenere, receptionister - 11%, kvindelige journalister, it-folk og bibliotekarer - 1 %, og kvindelige fabriksarbejdere - 9 %. Reduceret vitalitet It-folk i arbejde, n:33 Arbejdsløse i PROSA, n:177 Tallene for Alle lønmodtagere og Alle arbejdsløse er hentet fra Danske lønmodtageres arbejdsmiljø og helbred Redigeret af: Borg V, Burr H. København: Arbejdsmiljøinstituttet; Alle lønmodtagere Arbejdsløs i PROSA It-folk i arbejde Alle arbejdsløse

11 Nedslidning Dårligt mentalt helbred It-folk i arbejde, n:33 Arbejdsløse i PROSA, n:177 Tallene for Alle lønmodtagere og Alle arbejdsløse er hentet fra Danske lønmodtageres arbejdsmiljø og helbred Redigeret af: Borg V, Burr H. København: Arbejdsmiljøinstituttet; Alle lønmodtagere Arbejdsløse i PROSA It-folk i arbejde Alle arbejdsløse Da det er de arbejdsløse, der har det værst, og det ikke er muligt at sige om det er den aktuelle arbejdsløshed eller de tidligere arbejdsforhold, der er udslagsgivende, nøjes vi i det følgende med at se på PROSA-medlemmer i arbejde. Blandt it-folk i arbejde er der en tydelig tendens til, at de yngre har der værre end de ældre, og at folk med få års erfaring har det værre end folk med en længere erfaring. Tendensen ser vi umiddelbart som en indikation af at de mindre hårdhudede forlader Hvad giver anledning til dårligt mentalt helbred og reduceret vitalitet Pludselige ad hoc overarbejdssituationer. Krav til omskolingsparathed hele tiden. Krav til at lade være med at lade sig stresse og alligevel nå tingene, hvis man skal overleve i faget. (citat fra en besvarelse) Hvis vi skal forbedre denne situation - og det skal vi - må vi vide hvilke faktorer, der især giver anledning til at it-folk, får det dårligere. Vi har derfor

12 12 Nedslidning også spurgt til en række arbejdsmiljø faktorer. Generelt kan det siges, at det var som vi forventede - dårligt arbejdsmiljø giver sig udslag i dårligt mentalt helbred og reduceret vitalitet. Det drejer sig om følgende forhold: Overarbejde: Jo mere overarbejde og jo mindre indflydelse på mængden og placeringen af overarbejdet, jo værre har man det. Arbejdsmængde: Jo større arbejdsmængden er, jo værre har man det. Kollegaer og arbejdsform: Jo mere man arbejder alene, jo værre har man det. Ledelse: De, der angiver at have en dårlig ledelse, angiver i højere grad at have det dårligt. Arbejdspladsens funktionsmåde: Jo bedre arbejdspladsen fungeret socialt, jo bedre har it-folkene det. Indflydelse: Jo mere indflydelse man har, jo bedre har man det. Det gælder alle former for indflydelse. Fysik: Jo bedre man har det fysisk, jo bedre har man det også psykisk Arbejdspladsens indretning: Jo bedre indrettet arbejdsplads, jo bedre har man det. Det peger altså på fem forhold, som vi skal gøre noget ved, når vi skal forbedre vores forhold: Arbejdsmængden og overarbejde, samarbejdsformer, ledelse, indflydelsesmuligheder og endelig indretning af arbejdspladserne. Ser vi på hvor mange der er berørt af problemerne er overarbejde og arbejdsmængde det mest udbredte problem. Herudover kom det bag på os hvor mange, der havde alenearbejde og at det tilsyneladende giver så store problemer. Vi vil derfor gå lidt mere i detaljer med disse to forhold. Ledelsen 14% Betegner ledelsens kvalifikationer som dårlige både fagligt og ledelsesmæssigt 12% Betegner mellemlederens kvalifikationer som dårlige både fagligt og ledelsesmæssigt 11% Angiver at de slet ikke får støtte og opmuntring fra ledelsen. 38% Får kun støtte og opmuntring fra ledelsen i ringe grad eller mindre. Forhold til kolleger 13% Får kun støtte og opmuntring fra kolleger i ringe grad eller mindre. 9% Angiver at der i høj grad forekommer sladder og bagtalelse på arbejdspladsen 9% Arbejder isoleret fra andre mennesker. Indflydelse 4% Har næsten ingen indflydelse på deres arbejde. 14% Angiver deres indflydelses muligheder som dårlige. Er der for store omstillingskrav 5% Svarer i høj grad 24% Svare i nogen grad

13 Nedslidning 13 Overarbejde Kan være stressende, næsten altid pressede tidsplaner. Meget overarbejde, man kan ikke regne med at have normal arbejdstid. Man føler sig også forpligtiget til at have arbejde med hjem om aftenen. (citat fra besvarelse) Det mest positive svar i forbindelse med overarbejde er, at det lykkes for over en fjerdedel af vore medlemmer at undgå overarbejde. På linje med andre fag arbejder mændene generelt mere end kvinderne. Arbejdstid Kvinder 1 Mænd Total Under 3 timer 3-37 timer timer Over 45 timer Kvinder, n:194; Mænd n:454 og total, n:648 Ligegyldigt hvilken gener vi tager fat i, bliver det værre med meget overarbejde. Og ni procent angiver, at de har 45 timer eller derover i gennemsnit om året. Det er helt klart en mængde, der er direkte sundhedsskadeligt. Denne gruppe angiver da også flest gener af alle. Hvad der kom som en overraskelse var at 9,6% af de arbejdsløse

14 14 Nedslidning havde haft en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mere end 45 timer året før. Der er således ikke noget der tyder på, at meget overarbejde er en forsikring mod at blive arbejdsløs. Overarbejde har altid eksisteret inden for it-faget ved afslutning af projekter, systemnedbrud osv. Men det vi oplever nu, er en tendens til at perioderne med overarbejde ikke bliver afløst af perioder med mere nedsat arbejdstempo. Der bliver ikke hvileperioder efter perioderne med overarbejde. Disse perioder, som man ellers bruger til at rydde op, få talt med kollegaerne, finde ud af hvad der er sket på arbejdspladsen, til at trække vejret og glæde sig over en løst opgave. Og ikke mindst, at finde ud af, hvad man synes var godt og skidt ved forløbet. Når disse perioder mangler, når man ikke at falde til ro før den næste stress-periode, og det Reduceret vitalitet Uden overarbejde timer pr. uge Over 45 timer pr. ug Alle lønmodtagere Uden overarbejde, n:19; timer pr. uge, n:25; over 45 timer pr. uge, n:51. Alle lønmodtagere er hentet fra Danske lønmodtageres arbejdsmiljø og helbred Redigeret af: Borg V, Burr H. København: Arbejdsmiljøinstituttet; 1997.

15 Nedslidning 15 Dårligt mentalt helbred 2 1 Uden overarbejde timer pr. uge Over 45 timer pr. ug Alle lønmodtagere Uden overarbejde, n:19; timer pr. uge, n:25; over 45 timer pr. uge, n:51. Alle lønmodtagere er hentet fra Danske lønmodtageres arbejdsmiljø og helbred Redigeret af: Borg V, Burr H. København: Arbejdsmiljøinstituttet; Den store reduktion i antallet af besvarelser skyldes primært usikkerhed i forhold til hvorvidt man arbejder over eller ej. Dette skyldes at en del edb folk ikke får overarbejdsbetaling, og derfor heller ikke opfatter det som om de arbejder over. Der er en grund til at it-folk arbejder så meget, og selv om vi ikke i undersøgelsen systematisk har undersøgt hvor stort et arbejdspres man er udsat for, er det alligevel tankevækkende at se, hvor mange der angiver at arbejdsmængden betyder, at de ikke til at tale om eller tænke på andet.

16 16 Nedslidning Er arbejdsmængden så stor, at du ikke kan tænke på andet? I arbejdstiden I fritiden Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad n:44 Alenearbejde Elendigt arbejdsklima fik nærmest dårlige nerver af presset ved at være den eneste it-kyndige i firmaet. Jeg gik selv, og denne oplevelse afskrækkede mig fra at søge nyt it-arbejde. (citat fra en besvarelse) 4% af de adspurgte PROSA-medlemmer i arbejde svarede, at de arbejder alene. Dette kan selvfølgelig være efter eget ønske, men ud fra undersøgelsen kan vi se, at de der arbejder alene oftere end andre itfolk har reduceret vitalitet og nedsat mentalt helbred.

17 Nedslidning 17 Reduceret vitalitet Alenearbejde, n:121; andre, n:39 Alle lønmodtagere er hentet fra Danske lønmodtageres arbejdsmiljø og helbred Redigeret af: Borg V, Burr H. København: Arbejdsmiljøinstituttet; Alenarbejde Andre Alle lønmodtagere Nedsat mentalt helbred Alenearbejde, n:121; andre, n:39 Alle lønmodtagere er hentet fra Danske lønmodtageres arbejdsmiljø og helbred Redigeret af: Borg V, Burr H. København: Arbejdsmiljøinstituttet; Alenarbejde Andre Alle lønmodtagere Ser vi på, hvad de der arbejder alene synes om ledelsens kvalifikationer, informationsniveauet vedrørende deres fremtidige arbejdet samt hvorvidt de arbejder isoleret fra andre mennesker, er svarene mere negative. Dette er alt sammen forhold, man kunne vente som en ulempe ved at arbejde alene.

18 18 Nedslidning Hvad der er mere overraskende er, at de der arbejder alene også har en lavere grad af indflydelse på deres eget arbejde end andre it-folk. Indflydelse på eget arbejde I høj grad I ringe grad Har allene arbejde Andre I nogen grad Slet ikke Har alene arbejde, n:142; Andre, n:225. Der er kun medtaget besvarelser fra dem der var beskæftiget med it-arbejde. It-folk er også glade for deres arbejde Selvom vi i det ovenstående har fokuseret på nogle af de negative ting skal det også med, at langt de fleste it-folk er glade for arbejdet. Således svare over 9% at de vil blive i branchen, hvis det er muligt, og over 8% vil anbefale faget til andre. Vi har i undersøgelsen også bedt om at få angivet tre gode og tre dårlige ting ved it faget. Og vi finder det på sin plads at slutte af med at beskrive disse mere kvalitative data. Det er langt fra alle de adspurgte der har svaret på spørgsmålene om gode og dårlige ting ved it-faget. 197 har ikke svaret på nogle af de to spørgsmål, 44 har kun givet positive forhold, 3 personer har på spørgsmålet om negative forhold svaret, at de kun kan finde positive sider, 14 har

19 Nedslidning 19 kun angivet negative forhold. Selvom det umiddelbart kan være svært at tolke fritekst spørgsmål i et spørgeskema, er det trods alt meget entydige svar der bliver givet. Hvis man ser på hvordan svarene fordeler sig tegner der sig følgende billede af de ti topscorere: 17 35% Variation, nye opgaver, flere funktioner, mulighed for flere funktioner 11 21% udviklende personligt og fagligt 89 18% Udviklingen i faget, den hurtige udvikling 87 18% Selvstændigt, indflydelse på eget arbejde 8 17% Udfordrende, spændende: 76 16% Samarbejde, kontakt med andre mennesker, bred berøringsflade 7 14% Brugerne og tilfredse brugere 58 12% Kollegaer 52 11% Kreativitet 47 1% Anvendelighed, og kan bruges af andre n: 484 Samlet set kan udsagnene opsummeres i følgende positive træk ved edb-faget: - Variation, udvikling personligt og fagligt, ny udfordringer. - Selvstændigheden. - Kontakten til andre mennesker både brugere og kollegaer - Et anvendeligt produkt, som man selv har indflydelse på og dermed medansvar. - løn. Disse punkter kommer nok ikke bag på folk inden for faget, men i forhold til nogle af de fordomme, der findes, er det nok værd at bemærke, at den menneskelige kontakt betyder en hel del for it-folk. Ønske om nye udfordringer It-folk er meget mobile på arbejdsmarkedet og ønsker at prøve noget nyt. Således er der 82% der angiver, at de har lyst til nye udfordringer. Hvilket både kan være udfordringer indenfor og udenfor faget. Dette indtryk bliver styrket af, at vi i disse år ser, at vores medlemmer skifter arbejde hyppigt. Som det fremgår af svarene om gode forhold ved it-faget, lægges der også vægt på udviklingsmulighederne og de muligheder, det giver at it-faget er i stadig forandring. Imidlertid viser det sig, at dette ikke kun er et gode, da det også er et af de områder hvor

20 Ahlefeldtsgade København K

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle

Forbundet af IT-professionelle Forbundet af IT-professionelle PRINCIP PROGRAM FOR PROSA Forbundet af It-professionelle Ahlefeldtsgade 16, 1359 K. 3336 4141 prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Magasin Projekt. redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53

Magasin Projekt. redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53 Magasin Projekt redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53 Negativ stress eksisterer i særlig grad blandt de yngre kvinder 18 AD-spiranten redesign.indd 18 11-11-2010 08:51:55 Brænd op i reklamebranchen Hver

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Arbejdsmiljø for de sociale klasser

Arbejdsmiljø for de sociale klasser Arbejdsmiljø for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på både det fysiske og psykiske

Læs mere

Arbejdsmiljø. Simon Sjørup Simonsen

Arbejdsmiljø. Simon Sjørup Simonsen Arbejdsmiljø Simon Sjørup Simonsen Arbejdsmiljø Side 17 i Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen - strategi for en forebyggende arbejdsmiljøindsats. Hvenegaard mf. CASA. 2002 Konsekvenser

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen De tre sektorer ikke som vi troede Hallsten: I industrien er man ufri til at udføre en

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT TRÆK GRÆNSEN Stadig flere af os er påvirket af det grænseløse arbejde. Den teknologiske udvikling gør det muligt for os at arbejde på alle tider af døgnet, og vi

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere