Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget"

Transkript

1 Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

2 Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: Fax: København - hovedkontor Ahlefeldtsgade 16, 1359 København K. Åbningstid: 9-15, mandag dog 1-15 Århus Møllegade 9-13, 8 Århus C. Åbningstid: alle hverdage kl Odense Overgade 54, 5 Odense C. Åbningstid: alle hverdage kl Ålborg Steen Blichersgade 1, 9 Aalborg. Redaktion: Eva Birch Christensen, faglig sekretær , Allan Pleman, arbejdsmiljøkonsulent , Teknisk produktion: PROSA Tryk: Paritas Digital Service ApS INDHOLD Om undersøgelsen... 4 Hovedkonklusioner... 5 Hvorfor forlader it-folk faget... 7 Psykisk velbefindende - eller mangel på samme... 1 Hvad giver anledning til dårligt mentalt helbred og reduceret vitalitet Overarbejde Alenearbejde It-folk er også glade for deres arbejde Ønske om nye udfordringer Version: 2. november 22

3 Nedslidning 3 It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

4 4 Nedslidning Om undersøgelsen Jeg skiftede arbejde for ca. et år siden for at få færre arbejdstimer og mere fritid osv. Før gik det utroligt meget udover familien, havde store mængder af overarbejde med ingen fritid. Havde jeg ikke skiftet var jeg droppet ud af it-faget. (citat fra en besvarelse) PROSAs delegeretforsamling besluttede for nogle år siden at undersøge hvorfor der sker et drastisk fald i antallet af medlemmer, når alderen når over 35 til 4 år. En del af forklaringen er, at det er et nyt fag, men det forklarer ikke alt. Der burde være langt flere over 4 end der er i dag. Vi har kun godt 1 medlemmer på 6 eller derover ud af en medlemsskare på 13.. Vi vidste, at der var flere, der havde forladt faget fordi de syntes, at arbejdet var for belastende. Enten af hensyn til familielivet eller fordi helbredet tvang dem til at stoppe på grund af forskellige stressrelaterede sygdomme. I PROSAs arbejdsmiljøudvalg udarbejdede vi derfor et spørgeskema, som vi sendte ud til medlemmer i arbejde, arbejdsløse medlemmer og tidligere medlemmer. I alt blev der udsendt skemaer og vi fik 695 retur. Det giver en svarprocent på 42, hvilket er i underkanten. Derfor bruger vi kun de resultater, som er meget tydelige. Men 695 besvarelser er faktisk mange, og fordelingen svarer til PROSAs medlemssammensætning alders- og kønsmæssigt, hvilket tyder på, at besvarelserne alligevel godt kan betragtes som repræsentative. Nedslidningsundersøgelsen er unik på den måde, at det ikke kun er dem der er i arbejde der er blevet spurgt, men at der også er sendt ud til it-folk der har forladt faget, og arbejdsløse it-folk. Netop de to sidste grupper skulle gøre det muligt at sige noget om hvorfor der er så få ældre. I nedenstående skema er der en gennemgang af fordelingen på de tre grupper. PROSA-medlemmer i arbejde, arbejdsløse og folk der har forladt PROSA. PROSA-medlemmer Udsendte skemaer Modtagne besvarelser Svarprocent I arbejde Arbejdsløse Udmeldte I alt

5 Nedslidning 5 Når vi i det følgende præsenterer tallene i grafisk form har vi lavet en note ved hver graf, hvor der står hvor mange besvarelser de forskellige søjler repræsenterer. Denne værdi kan variere meget, navnlig fordi vi nogle gange laver en sammenligning mellem forskellige grupper, men også i et vist omfang fordi ikke alle har besvaret alle spørgsmål. Spørgeskemaet indeholder en del åbne spørgsmål, som mange har gjort sig den ulejlighed at besvare grundigt. Citaterne i denne pjece er hentet fra disse besvarelser. Skemaerne er udsendt i 1997 og resultaterne offentliggjort i en række artikler i PROSA-bladet i Denne pjece indeholder hovedkonklusionerne derfra og de sidste statistikker fra PROSAs medlemsdatabase og fra lønstatistikken. Vi får mange henvendelser på nedslidningsundersøgelsen, da den stadig er den eneste grundige undersøgelse af it-folks arbejdsmiljø i Danmark. Vi er i gang med at lave en decideret psykisk arbejdsmiljøundersøgelse som vi forventer at færdiggøre i 21. Undersøgelsen er udarbejdet af PROSAs daværende arbejdsmiljøkonsulent Janne Hansen samt Hanne Lykke Jespersen og Eva Birch Christensen begge faglige sekretærer i PROSA. Denne pjece er udarbejdet af Allan Pleman, arbejdsmiljøkonsulent i PROSA og Eva Birch Christensen. Hovedkonklusioner Tidspresset, hvor løsningen ofte bliver brandslukning. For lidt indsigt fra brugernes mht. løsning af opgaver/projekter. Man er tvunget konstant til at holde sig a jour med nye værktøjer og systemer. Det er sjældent at ny viden når at bundfælde, inden en ny version af systemet/applikationen er parat fra leverandørens side. Det er som at løbe efter et tog, der bevæger sig med højere og højere hastighed! (citat fra en besvarelse) Resultaterne fra undersøgelsen er på mange måder nedslående. Det psykiske arbejdsmiljø i it-branchen er mange steder alt for dårligt og der er mange it-folk, der lider under det. Der er heldigvis også positive resultater. De allerfleste er meget glade for at have it-arbejde og de udviklingsmuligheder og den selvstændighed, der er i arbejdet. Men det er uacceptabelt, at arbejdsforholdene i vores fag skal være sådan, at mange føler, at de må opgive det inden de når pensionsalderen. Netop fordi de fleste er glade for arbejdet som sådan, må vi kræve, at det er muligt at blive i arbejde indtil pensionsalderen og uden risiko for

6 6 Nedslidning at få forskellige psykiske og fysiske gener og egentlige sygdomme af arbejdet. Vi håber at resultaterne kan bruges af arbejdspladser og klubber til at forbedre forholdene. Heldigvis flygter ikke alle arbejdsgivere fra deres ansvar og vi får også henvendelser fra arbejdsgivere, der ønsker at sikre deres ansatte gode arbejdsforhold. Generelt har alt for mange it-folk det alt for dårligt. Når vi sammenligner de svar vi har fået på spørgsmål om mentalt helbred og vitalitet med de svar Arbejdsmiljøinstituttet har fået på de samme spørgsmål i deres store lønmodtagerundersøgelse ligger it-folk på samme niveau som de allermest belastede faggrupper. Og 2½ gange så mange itfolk har reduceret vitalitet og dårligt mentalt helbred som gennemsnittet af lønmodtagere. De it-folk som har meget overarbejde ligger ekstremt højt dobbelt så højt som it-folk generelt. I betragtning af, at it-arbejde er kendetegnet ved at give en rimelig løn, et i almindelighed respekteret arbejde og have relativt stor selvstændighed i arbejdet er resultatet meget værre end forventeligt. Tallene bliver bekræftet af de henvendelser vi får fra vores medlemmer, som har problemer på grund af det psykiske arbejdsmiljø. Udbrændthedssymptomer er ikke ualmindelige. I de svar vi har fået om hvilke ting folk synes er gode og hvilke de finder dårlige ved it-faget er stress, overarbejde, tidspres og dårlig ledelse de store hits når det gælder de negative forhold. Samt at udviklingen går så stærkt, at det er svært at følge med. Og at undervisning skal foregå i fritiden. Mange angiver de samme forhold som både positive og negative. Det gælder især den hurtige udvikling i faget og kontakten med brugerne. Når kontakten med brugerne angives som negativt skyldes det først og fremmest manglende mulighed for at opfylde brugernes behov. Med til de positive resultater af undersøgelsen hører, at langt de fleste er meget glade for at have it-arbejde. Normalt siger man, at man kun kan få be- eller afkræftet sine formodninger, når man laver spørgeskemaundersøgelser. Det gælder naturligvis også denne undersøgelse. Men vi fandt også konklusioner, der er kommet bag på os. Ved bearbejdning af tallene fandt vi ud af, at de der arbejder alene som it-folk på deres arbejdspladser har det markant dårligere end andre it-folk. De har også mere overarbejde. En hurtig gennemgang af de faglige sager vi havde på det tidspunkt bekræftede at solisterne er mere udsatte. Dels udgjorde de forholdsvist mange sager og dels var arbejdsgiverne grovere i disse sager. Der er ikke noget der tyder på, at forholdene har ændret sig siden Når det er sagt, skal det også siges, at mange af solisterne befinder sig godt med deres arbejde. Vi har fået bekræftet at mange forlader faget på grund af de krav, der stilles til it-folk. Og det er ikke fordi de finder it-arbejde uinteressant,

7 Nedslidning 7 men fordi hensynet til familien eller helbredet fordrer skift til en anden branche. Vi kan se, at det især er de yngre og de med mindst it-erfaring, som ikke har det godt. Det tager vi som tegn på, at det kun er de mest hårdhudede, der Hvorfor forlader it-folk faget Jeg sagde op efter anbefaling fra min læge, da jeg havde konstant hovedpine. (citat fra en besvarelse) Af de 133 udmeldte, der har besvaret spørgeskemaet har 63 (47%) forladt faget. Resten har fået ledelsesfunktioner eller har forladt PROSA af andre grunde. De 63 der har forladt faget er efter vores opfattelse med til at pege på at der er nogle forhold der burde gøres bedre. Således tyder besvarelserne på at deres tid i it-faget ikke har været et led i en karriere, som man ser det indenfor andre fag. Dette kan illustreres med at de generelt tjener mindre end de, der er blevet i it-branchen. Samtidigt ser det ikke ud til, at det er resultat af en periode med arbejdsløshed, der har betydet, at de har forladt faget, da hovedparten ikke er blevet afskediget. Blev du afskediget? n:63 1 Ja Nej Ubesvaret

8 8 Nedslidning Når vi spurgte om, hvorfor de forlod it-faget, blev der hovedsageligt peget på to forhold: Arbejdspresset inden for it-branchen og et ønske om at prøve noget andet. Arbejdsløsheden er reduceret væsentligt fra 1997 til år 2. Det er derfor interessant at se på hvad der er sket med alderssammensætningen fra dengang og til nu. Hvis vi i første omgang sammenligner PROSAs medlemstal fordelt på fødselsår i 1997 og 2, fremgår det at der er forsvundet medlemmer i alle grupper, der er født før 67. Der er ikke tale om et dramatisk fald, men da vi ved at folk kommer til it-branchen i alle aldre, er der tale om en klar tendens til, at folk forlader faget efter et antal år. PROSA medlemmer fordelt efter fødselsår i henholdsvis 1997 og år Antal Fødselsår Tallene er hentet fra PROSA s medlemssystemet.

9 Nedslidning 9 Der er i begge år en pukkel af studerende tydeligst i år 2 fordi optaget på it-skolerne er kraftigt øget. At puklen er forskudt tre år skyldes at det er fødselsåret vi sammenligner og ikke alder. Bortset fra størrelsen på puklerne er profilen stort set ens i de to år. Renser man tallene i år 2 for studerende kan man endvidere se, at kurven knækker ved de 35 år. Alder for start i it-faget Tallene bygger på en kørsel af PROSA s lønstatistik 1999 n: ,2 % er 3 eller mere år når de starter i it-faget. Gennemsnitlige alder for at starte i it-faget er 27,7 år.

10 1 Nedslidning Psykisk velbefindende - eller mangel på samme Jeg ventede mit første barn og kunne ikke forene al arbejdet med at have et barn. Jeg var træt af stresset arbejde og den ringe opbakning jeg fik fra min chef og ledelsen. Jeg var faktisk langt nede på et tidspunkt. (citat fra en besvarelse) I nedslidningsundersøgelsen har vi stillet en række spørgsmål, der belyser om man har det godt psykisk. Ud fra disse spørgsmål udregnes et indeks for mental sundhed og et for vitalitet. Disse spørgsmål er blevet brugt i andre undersøgelser - bl.a. i Arbejdsmiljøinstituttets store lønmodtagerundersøgelse og vi kan derfor sammenligne med andre grupper. Nedenfor er angivet hvor mange it-folk, der har dårlig mental sundhed og reduceret vitalitet sammenlignet med andre faggrupper. Der er ikke mange grupper, der ligger over os. En større andel af reduceret vitalitet findes kun hos kvindelige tjenere, receptionister - 21 %. Større grad af dårligt mentalt helbred findes hos kvindelige tjenere, receptionister - 11%, kvindelige journalister, it-folk og bibliotekarer - 1 %, og kvindelige fabriksarbejdere - 9 %. Reduceret vitalitet It-folk i arbejde, n:33 Arbejdsløse i PROSA, n:177 Tallene for Alle lønmodtagere og Alle arbejdsløse er hentet fra Danske lønmodtageres arbejdsmiljø og helbred Redigeret af: Borg V, Burr H. København: Arbejdsmiljøinstituttet; Alle lønmodtagere Arbejdsløs i PROSA It-folk i arbejde Alle arbejdsløse

11 Nedslidning Dårligt mentalt helbred It-folk i arbejde, n:33 Arbejdsløse i PROSA, n:177 Tallene for Alle lønmodtagere og Alle arbejdsløse er hentet fra Danske lønmodtageres arbejdsmiljø og helbred Redigeret af: Borg V, Burr H. København: Arbejdsmiljøinstituttet; Alle lønmodtagere Arbejdsløse i PROSA It-folk i arbejde Alle arbejdsløse Da det er de arbejdsløse, der har det værst, og det ikke er muligt at sige om det er den aktuelle arbejdsløshed eller de tidligere arbejdsforhold, der er udslagsgivende, nøjes vi i det følgende med at se på PROSA-medlemmer i arbejde. Blandt it-folk i arbejde er der en tydelig tendens til, at de yngre har der værre end de ældre, og at folk med få års erfaring har det værre end folk med en længere erfaring. Tendensen ser vi umiddelbart som en indikation af at de mindre hårdhudede forlader Hvad giver anledning til dårligt mentalt helbred og reduceret vitalitet Pludselige ad hoc overarbejdssituationer. Krav til omskolingsparathed hele tiden. Krav til at lade være med at lade sig stresse og alligevel nå tingene, hvis man skal overleve i faget. (citat fra en besvarelse) Hvis vi skal forbedre denne situation - og det skal vi - må vi vide hvilke faktorer, der især giver anledning til at it-folk, får det dårligere. Vi har derfor

12 12 Nedslidning også spurgt til en række arbejdsmiljø faktorer. Generelt kan det siges, at det var som vi forventede - dårligt arbejdsmiljø giver sig udslag i dårligt mentalt helbred og reduceret vitalitet. Det drejer sig om følgende forhold: Overarbejde: Jo mere overarbejde og jo mindre indflydelse på mængden og placeringen af overarbejdet, jo værre har man det. Arbejdsmængde: Jo større arbejdsmængden er, jo værre har man det. Kollegaer og arbejdsform: Jo mere man arbejder alene, jo værre har man det. Ledelse: De, der angiver at have en dårlig ledelse, angiver i højere grad at have det dårligt. Arbejdspladsens funktionsmåde: Jo bedre arbejdspladsen fungeret socialt, jo bedre har it-folkene det. Indflydelse: Jo mere indflydelse man har, jo bedre har man det. Det gælder alle former for indflydelse. Fysik: Jo bedre man har det fysisk, jo bedre har man det også psykisk Arbejdspladsens indretning: Jo bedre indrettet arbejdsplads, jo bedre har man det. Det peger altså på fem forhold, som vi skal gøre noget ved, når vi skal forbedre vores forhold: Arbejdsmængden og overarbejde, samarbejdsformer, ledelse, indflydelsesmuligheder og endelig indretning af arbejdspladserne. Ser vi på hvor mange der er berørt af problemerne er overarbejde og arbejdsmængde det mest udbredte problem. Herudover kom det bag på os hvor mange, der havde alenearbejde og at det tilsyneladende giver så store problemer. Vi vil derfor gå lidt mere i detaljer med disse to forhold. Ledelsen 14% Betegner ledelsens kvalifikationer som dårlige både fagligt og ledelsesmæssigt 12% Betegner mellemlederens kvalifikationer som dårlige både fagligt og ledelsesmæssigt 11% Angiver at de slet ikke får støtte og opmuntring fra ledelsen. 38% Får kun støtte og opmuntring fra ledelsen i ringe grad eller mindre. Forhold til kolleger 13% Får kun støtte og opmuntring fra kolleger i ringe grad eller mindre. 9% Angiver at der i høj grad forekommer sladder og bagtalelse på arbejdspladsen 9% Arbejder isoleret fra andre mennesker. Indflydelse 4% Har næsten ingen indflydelse på deres arbejde. 14% Angiver deres indflydelses muligheder som dårlige. Er der for store omstillingskrav 5% Svarer i høj grad 24% Svare i nogen grad

13 Nedslidning 13 Overarbejde Kan være stressende, næsten altid pressede tidsplaner. Meget overarbejde, man kan ikke regne med at have normal arbejdstid. Man føler sig også forpligtiget til at have arbejde med hjem om aftenen. (citat fra besvarelse) Det mest positive svar i forbindelse med overarbejde er, at det lykkes for over en fjerdedel af vore medlemmer at undgå overarbejde. På linje med andre fag arbejder mændene generelt mere end kvinderne. Arbejdstid Kvinder 1 Mænd Total Under 3 timer 3-37 timer timer Over 45 timer Kvinder, n:194; Mænd n:454 og total, n:648 Ligegyldigt hvilken gener vi tager fat i, bliver det værre med meget overarbejde. Og ni procent angiver, at de har 45 timer eller derover i gennemsnit om året. Det er helt klart en mængde, der er direkte sundhedsskadeligt. Denne gruppe angiver da også flest gener af alle. Hvad der kom som en overraskelse var at 9,6% af de arbejdsløse

14 14 Nedslidning havde haft en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mere end 45 timer året før. Der er således ikke noget der tyder på, at meget overarbejde er en forsikring mod at blive arbejdsløs. Overarbejde har altid eksisteret inden for it-faget ved afslutning af projekter, systemnedbrud osv. Men det vi oplever nu, er en tendens til at perioderne med overarbejde ikke bliver afløst af perioder med mere nedsat arbejdstempo. Der bliver ikke hvileperioder efter perioderne med overarbejde. Disse perioder, som man ellers bruger til at rydde op, få talt med kollegaerne, finde ud af hvad der er sket på arbejdspladsen, til at trække vejret og glæde sig over en løst opgave. Og ikke mindst, at finde ud af, hvad man synes var godt og skidt ved forløbet. Når disse perioder mangler, når man ikke at falde til ro før den næste stress-periode, og det Reduceret vitalitet Uden overarbejde timer pr. uge Over 45 timer pr. ug Alle lønmodtagere Uden overarbejde, n:19; timer pr. uge, n:25; over 45 timer pr. uge, n:51. Alle lønmodtagere er hentet fra Danske lønmodtageres arbejdsmiljø og helbred Redigeret af: Borg V, Burr H. København: Arbejdsmiljøinstituttet; 1997.

15 Nedslidning 15 Dårligt mentalt helbred 2 1 Uden overarbejde timer pr. uge Over 45 timer pr. ug Alle lønmodtagere Uden overarbejde, n:19; timer pr. uge, n:25; over 45 timer pr. uge, n:51. Alle lønmodtagere er hentet fra Danske lønmodtageres arbejdsmiljø og helbred Redigeret af: Borg V, Burr H. København: Arbejdsmiljøinstituttet; Den store reduktion i antallet af besvarelser skyldes primært usikkerhed i forhold til hvorvidt man arbejder over eller ej. Dette skyldes at en del edb folk ikke får overarbejdsbetaling, og derfor heller ikke opfatter det som om de arbejder over. Der er en grund til at it-folk arbejder så meget, og selv om vi ikke i undersøgelsen systematisk har undersøgt hvor stort et arbejdspres man er udsat for, er det alligevel tankevækkende at se, hvor mange der angiver at arbejdsmængden betyder, at de ikke til at tale om eller tænke på andet.

16 16 Nedslidning Er arbejdsmængden så stor, at du ikke kan tænke på andet? I arbejdstiden I fritiden Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad n:44 Alenearbejde Elendigt arbejdsklima fik nærmest dårlige nerver af presset ved at være den eneste it-kyndige i firmaet. Jeg gik selv, og denne oplevelse afskrækkede mig fra at søge nyt it-arbejde. (citat fra en besvarelse) 4% af de adspurgte PROSA-medlemmer i arbejde svarede, at de arbejder alene. Dette kan selvfølgelig være efter eget ønske, men ud fra undersøgelsen kan vi se, at de der arbejder alene oftere end andre itfolk har reduceret vitalitet og nedsat mentalt helbred.

17 Nedslidning 17 Reduceret vitalitet Alenearbejde, n:121; andre, n:39 Alle lønmodtagere er hentet fra Danske lønmodtageres arbejdsmiljø og helbred Redigeret af: Borg V, Burr H. København: Arbejdsmiljøinstituttet; Alenarbejde Andre Alle lønmodtagere Nedsat mentalt helbred Alenearbejde, n:121; andre, n:39 Alle lønmodtagere er hentet fra Danske lønmodtageres arbejdsmiljø og helbred Redigeret af: Borg V, Burr H. København: Arbejdsmiljøinstituttet; Alenarbejde Andre Alle lønmodtagere Ser vi på, hvad de der arbejder alene synes om ledelsens kvalifikationer, informationsniveauet vedrørende deres fremtidige arbejdet samt hvorvidt de arbejder isoleret fra andre mennesker, er svarene mere negative. Dette er alt sammen forhold, man kunne vente som en ulempe ved at arbejde alene.

18 18 Nedslidning Hvad der er mere overraskende er, at de der arbejder alene også har en lavere grad af indflydelse på deres eget arbejde end andre it-folk. Indflydelse på eget arbejde I høj grad I ringe grad Har allene arbejde Andre I nogen grad Slet ikke Har alene arbejde, n:142; Andre, n:225. Der er kun medtaget besvarelser fra dem der var beskæftiget med it-arbejde. It-folk er også glade for deres arbejde Selvom vi i det ovenstående har fokuseret på nogle af de negative ting skal det også med, at langt de fleste it-folk er glade for arbejdet. Således svare over 9% at de vil blive i branchen, hvis det er muligt, og over 8% vil anbefale faget til andre. Vi har i undersøgelsen også bedt om at få angivet tre gode og tre dårlige ting ved it faget. Og vi finder det på sin plads at slutte af med at beskrive disse mere kvalitative data. Det er langt fra alle de adspurgte der har svaret på spørgsmålene om gode og dårlige ting ved it-faget. 197 har ikke svaret på nogle af de to spørgsmål, 44 har kun givet positive forhold, 3 personer har på spørgsmålet om negative forhold svaret, at de kun kan finde positive sider, 14 har

19 Nedslidning 19 kun angivet negative forhold. Selvom det umiddelbart kan være svært at tolke fritekst spørgsmål i et spørgeskema, er det trods alt meget entydige svar der bliver givet. Hvis man ser på hvordan svarene fordeler sig tegner der sig følgende billede af de ti topscorere: 17 35% Variation, nye opgaver, flere funktioner, mulighed for flere funktioner 11 21% udviklende personligt og fagligt 89 18% Udviklingen i faget, den hurtige udvikling 87 18% Selvstændigt, indflydelse på eget arbejde 8 17% Udfordrende, spændende: 76 16% Samarbejde, kontakt med andre mennesker, bred berøringsflade 7 14% Brugerne og tilfredse brugere 58 12% Kollegaer 52 11% Kreativitet 47 1% Anvendelighed, og kan bruges af andre n: 484 Samlet set kan udsagnene opsummeres i følgende positive træk ved edb-faget: - Variation, udvikling personligt og fagligt, ny udfordringer. - Selvstændigheden. - Kontakten til andre mennesker både brugere og kollegaer - Et anvendeligt produkt, som man selv har indflydelse på og dermed medansvar. - løn. Disse punkter kommer nok ikke bag på folk inden for faget, men i forhold til nogle af de fordomme, der findes, er det nok værd at bemærke, at den menneskelige kontakt betyder en hel del for it-folk. Ønske om nye udfordringer It-folk er meget mobile på arbejdsmarkedet og ønsker at prøve noget nyt. Således er der 82% der angiver, at de har lyst til nye udfordringer. Hvilket både kan være udfordringer indenfor og udenfor faget. Dette indtryk bliver styrket af, at vi i disse år ser, at vores medlemmer skifter arbejde hyppigt. Som det fremgår af svarene om gode forhold ved it-faget, lægges der også vægt på udviklingsmulighederne og de muligheder, det giver at it-faget er i stadig forandring. Imidlertid viser det sig, at dette ikke kun er et gode, da det også er et af de områder hvor

20 Ahlefeldtsgade København K

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

(Afdelingens, anlæggets el. lign. navn) cirka: år og: måneder

(Afdelingens, anlæggets el. lign. navn) cirka: år og: måneder .RGHERJWLODUEHMGVSODGVWHUPRPHWHU Kodebogen her kan bruges til at vurdere hvordan temperaturen ud fra spørgeskemaerne i Arbejdspladstermometeret er på arbejdspladsen set i forhold til et gennemsnit beregnet

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Tage Søndergård Kristensen og Jan H. Pejtersen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 I forbindelse med mit HD studie i organisation er jeg ved at skrive en afhandling med titlen Trivsel i ABB Og i den forbindelse skal jeg lave en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse 2006 - en undersøgelse af ingeniørers arbejdsmiljø og psykiske velbefindende

Arbejdsmiljøundersøgelse 2006 - en undersøgelse af ingeniørers arbejdsmiljø og psykiske velbefindende Arbejdsmiljøundersøgelse 2006 - en undersøgelse af ingeniørers arbejdsmiljø og psykiske velbefindende Indhold Forord Side 2 Resumé Side 3 Baggrund og metode Side 3 Ingeniørers arbejdsmiljø i forhold til

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT)

NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT) NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT) Sannie Thorsen, Katja Løngård og Jakob Bue Bjørner

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Stress på FTF-arbejdspladsen

Stress på FTF-arbejdspladsen Stress på FTF-arbejdspladsen Juni 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Omfanget af stress... 3 2. Stressrelateret sygefravær... 4 3. Stress er arbejdsbetinget... 4 4. Stresshåndtering på arbejdspladserne...

Læs mere

Vejledning til brugere af. AMI s korte spørgeskema om. psykisk arbejdsmiljø

Vejledning til brugere af. AMI s korte spørgeskema om. psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø 2. Udgave 2 Baggrunden for det korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø er udviklet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Undersøgelsen er sendt til i alt 1810 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 29.

Undersøgelsen er sendt til i alt 1810 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 29. Undersøgelse om arbejdsskader og ulykker udelukkende skuespillere I alt 525 medlemmer har svaret på undersøgelsen. Surveyen er udsendt den 2. oktober 2014, og respondenterne har kunnet besvare spørgeskemaet

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef?

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Familievenlig chef Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Udarbejdet af: Kilde: Image courtesy of digital art at FreeDigitalPhotos.net Helle Rosdahl Lund Center for Balance

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Medlemsundersøgelse II 2007-08

Medlemsundersøgelse II 2007-08 Dansk Journalistforbund Organisationsbladgruppen Medlemsundersøgelse II 2007-08 Undersøgelse af journalistiske medarbejderes arbejdsforhold og faglige identitet i organisationer og på organisationsblade

Læs mere