A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000"

Transkript

1 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

2 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse for Balance pr Noter 9

3 A/S Houborg Plantage 1 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab A/S Houborg Plantage c/o Poul Henrik Bruun Holmeåvænget Houborg CVR-nr Hjemstedskommune: Holsted Bestyrelse H. Thomasen Poul Henrik Bruun Jørgen Jørgensen Asger Olsen Per Ramsgaard Direktion Poul Henrik Bruun Revision Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den Dirigent

4 A/S Houborg Plantage 2 ÅRSBERETNING Aktivitet Selskabets hovedaktivitet er skovbrug. Økonomisk udvikling Der er i årets løb skovet m 3 træ samt rm flis. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet. Fremtiden Der forventes et positivt resultat for Aktionærforhold Med henvisning til aktieselskabslovens 28 a skal det oplyses, at følgende aktionærer ejer mere end 5% af aktiekapitalen: Det Danske Hedeselskab, Viborg. Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår årets resultat, kr., overført til næste år.

5 A/S Houborg Plantage 3 REGNSKABSPÅTEGNING Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsberetningen og årsregnskabet, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Houborg, den 16. marts 2001 Direktion Poul Henrik Bruun Bestyrelse H. Thomasen Poul Henrik Bruun Jørgen Jørgensen Asger Olsen Per Ramsgaard REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2000 for A/S Houborg Plantage. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Esbjerg, den 16. marts 2001 D E L O I T T E & T O U C H E Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter Gammelvind statsautoriseret revisor

6 A/S Houborg Plantage 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Dog er vederlag til Hedeselskabet opdelt i et aktivitetsbestemt honorar og administrationshonorar. Det aktivitetsbestemt honorar indgår under posten driftsudgifter til skovning mv. Sammenligningstal er ikke ændret. Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede salg. Ekstraordinære poster Indtægter eller udgifter, der adskiller sig fra selskabets ordinære drift, opføres som ekstraordinære poster. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og udskudt skat. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt acontoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang. Udskudt skat er hensat med 30% af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og det skattemæssige resultat. Materielle anlægsaktiver Plantagen værdiansættes til kontantværdien pr Driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Driftsmateriel og inventar 4 år Aktiver med en anskaffelsesværdi på under kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

7 A/S Houborg Plantage 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Varebeholdninger Varebeholdninger værdiansættes til anskaffelses- eller kostpris, opgjort efter FIFO-princippet eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. I kostprisen indgår omkostninger til materialer og direkte løn samt en andel af indirekte produktionsomkostninger. Der foretages nedskrivning på ukurante varer, herunder langsomt omsættelige varer. Værdipapirer Beholdningen af børsnoterede aktier og obligationer værdiansættes til børskurserne pr Urealiserede kursgevinster er overført til opskrivningshenlæggelser, mens realiserede kursgevinster/tab indgår i resultatopgørelsen.

8 A/S Houborg Plantage 6 RESULTATOPGØRELSE FOR Note kr. t.kr. Varesalg Lagerændring (27) Driftsudgifter ved skovning mv (32) Andre driftsindtægter Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster (133) Finansielle indtægter Finansielle udgifter 6 (25.667) Resultat før skat Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Resultatdisponeringen fremgår af årsberetningen.

9 A/S Houborg Plantage 7 BALANCE PR AKTIVER Note kr. t.kr. Plantagen Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger Mellemværende, Hedeselskabet 0 49 Merværdiafgift 0 29 Selskabsskat Andre tilgodehavender Beregnede renter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

10 A/S Houborg Plantage 8 BALANCE PR PASSIVER Note kr. t.kr. Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Dispositionsfond Ekstra reservefond Overført overskud EGENKAPITAL I ALT Udskudt skat HENSÆTTELSER I ALT 0 72 Mellemværende, Hedeselskabet Selskabsskat 0 16 Depositum Merværdiafgift Udbytte for tidligere regnskabsår Kortfristet gæld i alt GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Pantsætninger, kautions- og eventualforpligtelser: Ingen.

11 A/S Houborg Plantage 9 NOTER 1. Varesalg kr. t.kr. Gavntræ Pyntegrønt og juletræer 0 18 Bonus på råtræsalg 0 7 Flis Driftsudgifter ved skovning mv. Skovnings- og udkørselsomkostninger Anlæg af 2. kultur Kulturudgifter og bevoksningspleje Skovvedligeholdelse Traktorudgifter Aktivitetsbestemt honorar, Hedeselskabet Modtaget a conto stormfaldstilskud ( ) Andre driftsindtægter Husleje Jagtleje

12 A/S Houborg Plantage 10 NOTER 4. Administrationsomkostninger kr. t.kr. Udgifter til skovfogedmedhjælp, regnskab og tilsyn Generalforsamlings- og bestyrelsesudgifter mv Løn til kasserer Kontorhold Revision og regnskabsmæssig assistance Ejendomsskatter Forsikringer - falckabonnement Bygningsdrift Bygningsbrandforsikring Løn til kasserer Skovrider, skovfoged og arbejdere i plantagen er alle ansat hos Det Danske Hedeselskab. Bestyrelse og direktion er ikke lønnet, men får befordringsudgifter og fortæring dækket. Kassereren har fået udbetalt kr. i honorar. 5. Finansielle indtægter Renter af bankindestående Renter og kursgevinster af obligationer Realiseret tab ved salg af aktier 0 (92) Renter, Det Danske Hedeselskab

13 A/S Houborg Plantage 11 NOTER 6. Finansielle udgifter kr. t.kr. Renter, Den Danske Hedeselskab Rentetillæg, selskabsskat Skat Aktuel skat 0 62 Regulering, tidligere år Regulering, udskudt skat (76.800) Betalt skat i året - heraf acontoskat kr Det skattepligtige underskud for 2000 udgør kr. Skatteværdien af det skattemæssige underskud udgør kr. Heraf er kr. modregnet i udskudt skat. Det overskydende beløb, kr., er ikke aktiveret. 8. Materielle anlægsaktiver Maskiner Plantagen og inventar Garage kr. kr. kr. Anskaffelsessum Anskaffelsessum Opskrivninger Opskrivninger Afskrivninger Afskrivninger Bogført værdi Bogført værdi Ejendomsværdi 1. januar 2000 udgør kr.

14 A/S Houborg Plantage 12 NOTER 9. Værdipapirer kr. Anskaffelsessum Afgang ( ) Anskaffelsessum Opskrivninger Tilbageførte opskrivninger af udtrukne og solgte værdipapirer (10.829) Opskrivning af finansielle anlægsaktiver til statusdagens kurs Opskrivninger Bogført værdi Bogført værdi der specificeres således: Stk. 30 aktier, Top-Danmark a 160, Nom. kr obligationer, Ny Jydsk Grundejer Kreditforening, 3.s. 1. afd., 2002, 7% a 101, Nom. kr obligationer, Byggeriets Realkreditfond, 111. s., 2002, 9% a 101, Nom. kr obligationer, Nykredit, 2.s., 2010, 9% a 106, Nom. kr obligationer, Danske Stat, St. lån, 2004, 7% a 107, Nom. kr obligationer, Danske Stat, St. lån, 2007, 7% a 110, Nom. kr obligationer, Realkredit Danmark, 22. s.d., 2016, 6% a 98, Nom. kr obligationer, Danske Stat, St. lån, 2005, 5% a 100,

15 A/S Houborg Plantage 13 NOTER 10. Aktiekapital Aktiekapitalen består af 800 aktier, som stykvis er fordelt således: kr. 400 stk. a 250 kr stk. a kr Stemmeret: 1 stemme pr. 250 kroners aktie, maks. 16 stemmer pr. aktionær. 11. Opskrivningshenlæggelser kr. t.kr. Saldo Tilbageførte opskrivninger af udtrukne og solgte værdipapirer (10.829) 75 Opskrivning af finansielle anlægsaktiver til statusdagens kurser (253) Årets ændring i udskudt skat (9.100) 57 Ændring i udskudt skat som følge af ændring af selskabsskatteprocenten fra 32 til Saldo Opskrivningshenlæggelser vedrører: Værdipapirer Grunde og bygninger Overført overskud Saldo Ej udloddet udbytte 0 80 Overført af årets resultat (41) Forældede udbyttekuponer Saldo

16 A/S Houborg Plantage 14 NOTER 13. Udskudt skat kr. Udskudt skat vedrørende opskrivningshenlæggelser, værdipapirer Skatteværdi af skattemæssigt underskud (76.800) 0 hc-bim \\DKESBNTFP01\SEKR$\AFD3103\122190\122190re0101.doc

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56. Årsrapport 2009. (2. regnskabsår)

Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56. Årsrapport 2009. (2. regnskabsår) Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56 Årsrapport 2009 (2. regnskabsår) Grundfos Holding A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere