K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981."

Transkript

1 Den 25. maj 2010 blev i sag nr. 26/2008-R Registreret revisor K (som indehaver af revisionsvirksomheden K, CVR nr....) mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 17. marts og 14. april 2008 har registreret revisor K indgivet klaget over registreret revisor R i dennes egenskab af kvalitetskontrollant. Klagen er indgivet til Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer, men færdigbehandlet af Revisornævnet i medfør af 57, stk. 3, i revisorloven (lov nr. 468 af 17. juni 2008). Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli Klagen vedrører indklagedes udførelse af kvalitetskontrol i klagerens revisionsvirksomhed. Sagsfremstilling: Klager, registreret revisor K, er indehaver af revisionsvirksomheden K, CVR nr...., der er en personligt drevet enkeltmandsvirksomhed med én registreret revisor, 3 ansatte foruden indehaveren og ét kontorsted. Efter at Revisortilsynet havde udtaget revisionsvirksomheden til kvalitetskontrol for 2006, foretog kvalitetskontrollanten, indklagede registreret revisor R, kontrolbesøg i virksomheden den 1. november 2006 og afgav den 15. november 2006 følgende erklæring: Forbehold Virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem er ikke tilstrækkeligt beskrevet og indeholder derfor ikke tilstrækkelige procedurer for accept og fastholdelse af kundeforhold, procedurer for uafhængighed, procedurer for planlægning, udførelse og dokumentation samt procedurer for efterfølgende intern kvalitetskontrol. Ved gennemgang af enkeltsager er det således konstateret, at der er foretaget mangelfuld planlægning og at det udførte arbejde ikke er dokumenteret. Konklusion 1

2 Som følge af det i forbeholdet anførte, er det således min opfattelse, at der ikke er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem og at bestemmelserne i RS1 og RS220 ikke er overholdt. I et samtidigt protokollat til denne erklæring anførte kvalitetskontrollanten bl.a.: Overordnet beskrivelse af virksomhedens generelle kvalitetssystem: Virksomhedens kvalitetsstyring består af 2 A4-sider én benævnt Kvalitetsstyring Revision og én benævnt Kvalitetsstyring Regnskabsassistance. Dokumenterne er udformet som checklister og indehaver har bekræftet, at der ikke foreligger yderligere retningslinjer/beskrivelser, der på skrift dokumenterer, at alle væsentlige områder i virksomheden der direkte er berørt af RS1 og RS220 er opfyldt. Procedure for accept og fastholdelse af kunder: Virksomheden har udover de nævnte checklister ikke udarbejdet skriftlige retningslinier for accept af nye kunder, herunder en risikovurdering af kunden. Procedurer for uafhængighed: Virksomheden har oplyst, at der ikke findes yderligere habilitetsvurderinger og/eller kundeaftaler end pkt. 1 i checkliste regnskabsassistance og punkterne 4.1, 4.2 og 4.3 i checkliste revision. Procedurer for planlægning, udførelse og dokumentation: Virksomheden har ikke udarbejdet skriftlige retningslinier, der kan sikre at der foretages planlægning, udførelse og dokumentation. Ved kontrol af enkeltsager er det konstateret, at checkliste regnskabsassistance og checkliste revision er eneste dokumenter. Indehaver har på opfordring beskræftet at der ikke findes yderligere dokumentation. Gennemgang af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering om kvalitetsstyringssystemet og etablerede procedurer efterleves: Jeg har gennemgået 2 konkrete erklæringsopgaver og har konstateret at virksomhedens checkliste regnskabsassistance og/eller checkliste revision anvendes på disse sager. Revisionen er alene gennemført i overensstemmelse med de beskrevne checklister. Gennemgang af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering af om revisors erklæring er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og lovgivningens krav: Jeg har efterlyst yderligere arbejdspapirer på de ovennævnte erklæringsopgaver, der kunne dokumentere grundlaget for revisors erklæringer og indehaveren har bekræftet at der ikke findes yderligere dokumentation. De foretagne erklæringer er således ikke i overensstemmelse med lovgivningens krav. 2

3 Kontrollanten forelagde dette protokollat for klageren, der den 20. november 2006 svarede således: Herved returneres protokollat forsynet med min underskrift Jeg synes, at din bedømmelse er urimelig hård, når det påtænkes, at kvalitetssikringer er indført og skemaerne er udfyldte. 3

4 Klageren havde samtidig underskrevet følgende påtegning på protokollatet: Ovenstående protokollat er gennemlæst Samme dag skrev klageren bl.a. således til Revisortilsynet: Herved skal jeg meddele supplerende bemærkninger til kvalitetskontrollantens skrivelse af 15. november 2006: Det må afvises at mine arbejdspapirer kan betegnes som blot checklister. Min styrke er netop at kunne simplificere og effektivisere alle arbejdsopgaver, således at jeg på et A4 ark har kunnet udarbejde et skema, som både er et planlægningsnotat, dokumentation for det udførte arbejde og mit kontrolnotat ved gennemgang af det udførte arbejde. Mine standardarbejdspapirer vedlægges Disse skemaer er udfyldte for alle klienter I sit høringssvar af 2. juli 2007 oplyste klager over for Revisortilsynet, at der ud over de af kvalitetskontrollanten omtalte 2 A4-sider forelå et notat på 1 A4-side med følgende indhold: Klient Notat til medarbejderne om forretningsgangen Habilitetskrav Er der familiemæssige bånd? Har revisor økonomisk interesse i klientvirksomheden? Har revisionsvirksomheden økonomisk interesse i klientvirksomheden? Der skal svares NEJ ellers kan vi ikke påtage os opgaven. Planlægning Gennemgå kvalitetsstyringsskermaerne og vurder om Udførelse Gennemfør regnskabsudarbejdelsen efter skemaerne. Rapportering 4

5 Der skal rapporteres til mig, hvis reglerne om habilitet ikke kan overholdes, eller at der under planlægningen kan forudses problemer, som kræves tiltag nu. Skemaerne afleveres til mig sammen med årsregnskabet. Ved kvalitetskontrollen udtog kontrollanten to erklæringsopgaver og anførte herom i det ovenfor nævnte protokollat: Gennemgang af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering om kvalitetsstyringssystemet og etablerede procedurer efterleves: Jeg har gennemgået 2 konkrete erklæringsopgaver og har konstateret at virksomhedens checkliste regnskabsassistance og/eller checkliste revision anvendes på disse sager. De omhandlede virksomheder var et anpartsselskab og en ejerforening. Revisionen er alene gennemført i overensstemmelse med de beskrevne checklister. Gennemgang af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering af om revisors erklæring er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og lovgivningens krav: Jeg har efterlyst yderligere arbejdspapirer på de nævnte erklæringsopgaver, der kunne dokumentere grundlaget for revisors erklæringer og indehaveren har bekræftet at der ikke findes yderligere dokumentation. De foretagne erklæringer er således ikke i overensstemmelse med lovgivningens krav. Kvalitetskontrollen førte til, at Revisortilsynet ved skrivelse af 16. juli 2007 indbragte revisionsvirksomheden for nævnet for ikke at have etableret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem og for at have udført mangelfuldt erklæringsarbejde (sag nr. 47/2007-R). Sideløbende med tilsynssagens behandling i nævnet, henvendte klageren sig til Revisortilsynet. Revisortilsynet skrev den 30. oktober 2007 således til kontrollanten: På baggrund af din erklæring og de indsendte arbejdspapirer indbragte Revisortilsynet virksomheden for Disciplinærnævnet. Det fremgår af dine arbejdspapirer, at du har udvalgt to enkeltsager til kontrol og at virksomhedens checkliste regnskabsassistance og eller checkliste revision anvendes på disse sager. Revisortilsynet beder dig om at bekræfte, at du har set de to udfyldte skemaer for de to udvalgte klienter. I det tilfælde du har kopier af de udfyldte skemaer, vil vi gerne bede om kopi heraf. Kontrollanten svarede den 31. oktober 2007 Revisortilsynets forespørgsel således: 5

6 Som det fremgår af mit protokollat har jeg set skemaer på begge de udvalgte erklæringsopgaver. Desværre er jeg først efter informationsmødet med Revisortilsynet i år begyndt af hjemtage et fyldigt kopieret materiale fra de kontrollerede virksomheder. Tidligere havde vi fået at vide, at på grund af bestemmelserne om aktindsigt skulle vi i videst muligt omfang anomymisere vore arbejdspapirer. Revisortilsynet skrev den 31. oktober 2007 følgende til kontrollanten: beder Revisortilsynet dig om at oplyse, om skemaerne, som du så for de to udvalgte erklæringsopgaver, var udfyldte? Samme dag besvarede kontrollanten denne forespørgsel således: Stadigvæk med støtte i mit protokollat må svaret være ja! Den 22. november 2007 skrev Revisortilsynet bl.a. følgende til klageren: Revisortilsynet har ikke grund til at tro, at kvalitetskontrollant Bent Bastian ikke skulle have set de udfyldte skemaer for de to udvalgt enkeltsager. Nedenfor følger svar på dine spørgsmål. 1. Revisortilsynets erfaring er, at de arbejdspapirer, en kvalitetskontrollant typisk vil have vedrørende en kontrolopgave, er checklisterne i bilag 2-5 i Revisortilsynets retningslinier Det, som kvalitetskontrollanten henviser til i sin mail, er, at der på dette års møde for kvalitetskontrollanter blev nævnt, at hvis en kontrollant ved gennemgang af enkeltsag finder en erklæring, som ikke overholder erklæringsbekendtgørelsen, vil det være en fordel for Revisortilsynet, hvis kontrollanten tager en kopi af den pågældende erklæring og indsender den sammen med erklæringen til Revisortilsynet. Under nævnets behandling af tilsynssagen kontraindklagede revisionsvirksomhedens indehaver kvalitetskontrollanten. Ved nævnets kendelse af 13. juli 2009 (sag nr. 46/2007-R) blev Revisortilsynets klage over revisionsvirksomheden afvist. Klagen: Klager har over for kontrollanten rejst følgende klagepunkter: 1) Den indklagede kvalitetskontrollant har udarbejdet en falsk rapport om kvalitetsstyringssystemet. 6

7 2) Den indklagede kvalitetskontrollant har efterfølgende løjet over for Revisortilsynet om grundlaget for det udførte arbejde. Sagens behandling: Som følge af denne sag og den tilsvarende sag nr. 70/2007-R med samme problemstilling har nævnet af egen drift taget spørgsmålet om nævnets kompetence op til overvejelse og har i den anledning indhentet en udtalelse herom fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Nævnets høringsskrivelse af 9. oktober 2009 har følgende ordlyd: Revisornævnet behandler for tiden to sagskomplekser, der hver udspringer af en klage fra Revisortilsynet i anledning af kvalitetskontrol. I begge tilfælde har den revisor (eller revisionsvirksomhed), som Revisortilsynet har indklaget, reageret på klagen ved at kontraindklage den revisor, der som kvalitetskontrollant har udført kvalitetskontrollen for tilsynet. Disse sager aktualiserer spørgsmålet, om andre end Revisortilsynet har adgang til at indbringe kvalitetskontrollanten for nævnet. Dette spørgsmål har ikke tidligere foreligget for nævnet til bedømmelse. Efter overgangsbestemmelsen i 57 i Revisorloven af 2008 (i det følgende RL 2008) skal begge tilfælde afgøres efter Revisorloven af 2003 (i det følgende RL 2003), men spørgsmålet kan fremover også opstå i sager, der alene skal bedømmes efter RL Ved RL 2003 ( 19, stk. 3) blev det daværende Disciplinærnævns kompetence begrænset til erklæringsarbejde, og denne ordning er i det væsentlige opretholdt for det nuværende Revisornævns vedkommende ved RL 2008 ( 43, stk. 3). I begge love blev det fastlagt i 1, stk. 2, hvad der skal forstås ved erklæringsarbejde. Med RL 2003, hvor Revisortilsynet blev oprettet, indførtes lovpligtig kvalitetskontrol, og denne ordning er i hovedtræk videreført under RL Allerede RL 2003 foreskrev (i 16, stk. 3, 1. pkt.), at kvalitetskontrollanten skulle afgive en erklæring til Revisortilsynet om den udførte kontrol, og ved RL 2008 er det nu udtrykkeligt blevet præciseret (i 35, stk. 3, sidste pkt.), at denne erklæring er omfattet af 1, stk. 2. Med henvisning hertil kan der derfor argumenteres for, at kontrollanten og dennes erklæringsafgivelse utvivlsomt er omfattet af nævnets kompetence. Konsekvensen af denne fortolkning vil i så fald være, at kontrollanten kan indbringes for nævnet såvel af den kontrollerede som af enhver anden med fornøden retlig interesse samt af de myndigheder m.v., for hvilke kravet om retlig interesse ikke gælder. Konsekvensen vil endvidere være, at kontrollanten kan indbringes på et hvilket som helst stadium af sagsbehandlingen i Revisortilsynet. Kontrollanten vil således kunne indbringes for nævnet, så snart dennes erklæring om kvalitetskontrollen er afgivet, selv om Revisortilsynets afgørelse ikke foreligger, og tilsynet endnu ikke har nået at forholde sig til erklæringen. Endvidere vil kontrollanten kunne indbringes uafhængigt af, om Revisortilsynets sagsbehandling fører til, at tilsynet beslutter at indbringe den kontrollerede for nævnet eller ej. Endelig vil kontrollanten ligeledes kunne indbringes 7

8 i anledning af sin erklæring, uanset at Revisortilsynet har truffet afgørelse om kvalitetskontrollens udfald og herved har lagt erklæringen til grund for sin afgørelse. Efter 51, stk. 3, i RL 2008 (tidligere 18, stk. 2, i RL 2003) kan Revisortilsynets afgørelser imidlertid ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Med henvisning hertil kan der derfor argumenteres for, at bestemmelsen bygger på en forudsætning om, at Revisortilsynets afgørelse heller ikke kan påklages ved i stedet at formulere klagen som en klage til nævnet over kontrollanten(s erklæring), hvorved der reelt ville blive tale om en efterprøvelse af grundlaget for tilsynets sagsbehandling og afgørelse. Det synes at stemme med denne fortolkning, at der ved bekendtgørelsen om kvalitetskontrol stedse kun er indrømmet Revisortilsynet men ikke andre - adgang til at indbringe kontrollanten for nævnet ( 28, stk. 2, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 42/2009 og tidligere 21, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 337/2004). På denne baggrund har nævnet fundet det rettest, forinden der træffes afgørelse, at indhente en udtalelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som ressortmyndighed for revisorlovgivningen. Nævnet skal derfor anmode styrelsen om en udtalelse om, hvorvidt andre end Revisortilsynet efter styrelsens opfattelse har adgang til at indbringe kontrollanten for nævnet i anledning af dennes erklæring om den udførte kvalitetskontrol. Det bedes angivet, såfremt besvarelsen er afhængig af, om RL 2003 eller RL 2008 skal finde anvendelse ved bedømmelsen. Det bemærkes, at problemstillingen naturligvis har til forudsætning, at Revisortilsynet ikke undtagelsesvis har udpeget en kvalitetskontrollant, som ikke er revisor, jf. RL , stk. 1, 4. pkt. Nævnet har orienteret parterne, herunder Revisortilsynet, i de pågældende sager om, at nævnets afgørelse afventer styrelsens svar. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 25. november 2009 svaret følgende: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget Revisornævnets brev af 9. oktober 2009, hvori Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmodes om en udtalelse om, hvorvidt andre end Revisortilsynet har adgang til at indbringe en kvalitetskontrollant for nævnet i anledning af, at dennes erklæring om den udførte kontrol. Revisornævnet henviser til, at der for nævnet verserer to sager, indklaget for nævnet af Revisortilsynet, hvor den kontrollerede revisionsvirksomhed/revisor har reageret på indbringelsen ved at kontraindklage den revisor, der som kvalitetskontrollant har udført kvalitetskontrollen for tilsynet. Revisornævnet anfører, at disse sager aktualiserer spørgsmålet, om andre end Revisortilsynet har adgang til at indbringe kvalitetskontrollanten for nævnet. Revisornævnet oplyser, at begge sager skal afgøres efter Revisorloven af 2003 (RL 2003), men at spørgsmålet også kan opstå i sager, der skal bedømmes efter Revisorloven af 2008 (RL 2008). 8

9 Revisornævnet anfører i brevet, at Revisortilsynets afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed, jf. 51, stk. 3, i RL 2008, og at der med henvisning hertil kan argumenteres for, at bestemmelsen bygger på en forudsætning om, at Revisortilsynets afgørelse heller ikke kan påklages ved i stedet at formulere klagen som en klage til nævnet over kontrollanten(s erklæring), hvorved der reelt ville blive tale om en efterprøvelse af grundlaget for tilsynets sagsbehandling og afgørelse. Nævnet anfører videre, at det synes at stemme med denne fortolkning, at der ved bekendtgørelse om kvalitetskontrol stedse kun er indrømmet Revisortilsynet men ikke andre adgang til at indbringe kontrollanten for nævnet ( 28, stk. 2, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 42/2009 og tidligere 21, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 337/2004). I den anledning skal Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtale, at man er enig med Revisornævnet i nævnets udlægning af reglerne samt at en sådan udlægning har ligget til grund for både RL 2003 og RL Kvalitetskontrollanten er en del af Revisortilsynet og såfremt den kontrollerede ønsker at klage over kvalitetskontrollanten(s erklæring), skal den kontrollerede bruge den klageadgang, der findes inden for Revisortilsynets virke. Sagen har i øvrigt til dels været sambehandlet med sag 46/2007-R (Revisortilsynet mod revisionsvirksomheden) indtil tilsynssagens afgørelse ved kendelse af 13. juli Endvidere har sagen været forhandlet mundtligt med parternes fremmøde for nævnet. Parternes bemærkninger: Klageren har gjort gældende, at de to enkeltsager, som blev udtaget til kontrol, ikke indeholdt udfyldte skemaer, således som kontrollanten i sin erklæring har angivet at have set. Kontrollanten har løjet om, hvad han har set. Ifølge sagens natur er det ganske vist svært for klager at bevise, at kontrollanten ikke har set skemaer, der var udfyldt, men klager kan i hvert fald ikke mødes med den indsigelse, at han har godkendt kontrollantens sagsfremstilling i dennes protokollat. Som klagerens påtegning på protokollatet viser, har klageren kun skrevet under på at have gennemlæst teksten, men derimod ikke på at have godkendt dens rigtighed. Når klageren bestrider, at der har foreligget udfyldte skemaer i de udtagne enkeltsager, og når kontrollanten ikke har dokumenteret rigtigheden at sin erklæring på dette punkt og i øvrigt kun har svaret tøvende og henholdende på Revisortilsynets gentagne forespørgsler til ham herom, må nævnet lægge til grund, at det forholder sig således, som klageren oplyser, og at kontrollantens erklæring dermed er fejlagtig på dette punkt. Herfor taler også, at kontrollanten ikke har sikret sig dokumentation i form af en kopi el. lign. for rigtigheden af sine oplysninger. Kontrollanten er som revisor underlagt samme dokumentationskrav som klageren er i sit virke, og det er således betegnende for sagen, at kontrollanten - der har fået til opgave at bl.a. kontrollere klagerens efterlevelse af dokumentationskravene end ikke selv lever op til disse krav. Det må på denne baggrund være godtgjort, at kontrollantens erklæring var forkert og blev afgivet mod bedre vidende, hvorfor klageren bør gives medhold i klagepunkt 1. Da kontrollanten imidlertid vedholdende har fastholdt rigtigheden af sin erklæring hvad der må anses som et forsøg på at dække over sine fejl har han også efterfølgende løjet om grundlaget for sit udførte arbejde, og klageren bør derfor ligeledes gives medhold i klagepunkt 2. 9

10 Sagen er alvorlig. Kontrollanten har bevidst afgivet falske oplysninger han har ikke set, hvad han har erklæret at have set - og dette har haft indgribende konsekvenser for klageren, der senere som følge af den falske erklæring blev slettet i Revireg og derfor ikke længere må udføre revision, skønt der ikke er påvist nogen indholdsmæssige mangler ved det arbejde, som klageren har udført. Den indklagede kontrollant har anført, at han i det hele har fulgt Revisortilsynets retningslinier. På tidspunktet for kontrollen var det ikke afklaret, om kontrollanterne måtte sikre sig dokumentationsmateriale ved at medtage kopier fra de sager, som blev undersøgt. Revisortilsynet havde dengang over for kontrollanterne givet udtryk for betænkeligheder, hvis der blev taget kopier som dokumentation for kontrollantens erklæring, fordi sådan dokumentation, der ledsagede erklæringen til Revisortilsynet, kunne blive grebet af tredjemands adgang til aktindsigt. Det er forklaringen på, at han ikke sikrede sig dokumentation for, at klagerens skemaer var udfyldte. Når han imidlertid har skrevet i erklæringen, at han har set sådanne udfyldte skemaer på stedet, er det sandt, og han kan i det hele henholde sig til sin erklæring til Revisortilsynet. Dette støttes også af, at han fremsendte sit protokollat til klageren, der returnerede det uden bemærkninger. Det ville have været naturligt, at klageren dengang havde gjort indsigelse, hvis klageren havde ment, at der var faktuelle fejl i grundlaget for erklæringen, men det skete ikke. Praksis med hensyn til dokumentation er siden hen ændret, fordi det ifølge Revisortilsynet er blevet afklaret, at kontrollanterne trygt kan tage kopier uden risiko for, at materialet undergives aktindsigt. Derfor tager han i dag kopier, således at en lignende situation ikke kan opstå. Revisornævnets bemærkninger: Efter 57, stk. 3 og 4, i Revisorloven af 2008 skal sagen afgøres efter Revisorloven af medlemmer (Birthe Werner, Bo Dam Klausen, Kristian Koktvedgard, Karin Hansen, Flemming Petersen og Ole Neerup) udtaler herefter: Ved 16, stk. 3, i Revisorloven af 2003 blev det foreskrevet, at kvalitetskontrollanten skulle afgive en erklæring til Revisortilsynet om den gennemførte kontrol med beskrivelse af kontrollens genstand, art og omfang samt en vurdering af kontrolresultatet. Det bemærkes, at revisors erklæring afgivet efter udførelse af kvalitetskontrol i sager, hvor den kontrollerede revisor af Revisortilsynet er indklaget for Revisornævnet, indgår og bedømmes som øvrige oplysninger og dokumentation ved Revisornævnets afgørelse i den pågældende sag. Det daværende disciplinærnævns kompetence blev samtidig ved 19, stk. 3, afgrænset til erklæringsarbejde som nærmere angivet i 1, stk. 2, hvorefter loven blandt andet finder anvendelse ved revisors afgivelse af erklæringer der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen. I forarbejderne til denne bestemmelse blev det blandt andet anført (FT , Till. A, side 3634): For at undgå enhver afgrænsningstvivl og fordi det findes hensigtsmæssigt, at loven omfatter alle de situationer, hvor revisor optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant, foreslås det, at lovens område omfatter enhver form for erklæringsafgivelse over for tredjemand... 10

11 Der er ikke sket ændringer i de erklæringsopgaver, forslaget i stk. 2 definerer som sit område. Det er de samme opgaver, som er omfattet af den gældende lovgivning. Der er således tale om alle de erklæringer, revisor afgiver hvad enten de er lovbundne eller frivillige. De eneste erklæringer, der er undtaget, er erklæringer, som klart tilkendegiver, at de udelukkende er til hvervgiverens eget brug. Ved Revisorloven af 2008 blev bestemmelsen videreført således, at det nu er foreskrevet i 35, stk. 3, at kvalitetskontrollanten skal udfærdige en rapport, og det hedder nu videre i 3. pkt.: Udføres kontrollen af en revisor, udfærdiges rapporten i form af en erklæring efter 1, stk.2. I bemærkningerne til denne bestemmelse anførtes (lovforslag L 120 af 27. marts 2008, særtryk side 89): I bestemmelsen præciseres, at når kvalitetskontrollen er udført af en revisor, skal rapporten udarbejdes som en erklæring i henhold til forslagets 1, stk. 2. Dvs. en erklæring med sikkerhed. Det svarer til den gældende praksis. På denne baggrund finder vi, at kontrollantens erklæring efter 16 i Revisorloven af 2003 er omfattet af 1, stk. 2, i samme lov. Vi finder ikke holdepunkter for at fastslå, at kontrollantens erklæring efter 18 eller på andet grundlag skulle være undtaget fra nævnets prøvelsesadgang. Derfor finder vi, at nævnet kan behandle klagen. Således som sagen er forelagt for nævnet, finder vi det ikke bevist, at indklagede i sin egenskab af kvalitetskontrollant har undladt at udvise fornøden omhu og nøjagtighed i forbindelse med udfærdigelsen af arbejdspapirer og den efterfølgende erklæring og derved har handlet i strid med god revisorskik. Efter det om Revisortilsynets holdning og dagældende praksis oplyste finder vi ikke, at det var i strid med god revisorskik, når indklagede ikke på daværende tidspunkt sikrede sig dokumentation ved kopiering af et arbejdspapir, der forelå i form af et skema ved gennemgangen af enkeltsager, når han i stedet foretog en forsvarlig beskrivelse heraf i sine egne arbejdspapirer, der dannede grundlag for afgivelsen af erklæringen til Revisortilsynet. Som følge heraf stemmer vi for at frifinde den indklagede kontrollant. 1 medlem (Taber Rasmussen) udtaler: Af de grunde, der er anført af flertallet, er jeg enig i, at kontrollantens erklæring er omfattet af 1, stk. 2, i Revisorloven af Ved denne lov indførtes obligatorisk kvalitetskontrol. Håndhævelsen af revisionsvirksomhedernes pligt til at etablere et kvalitetsstyringssystem blev overladt til Revisortilsynet, der blev oprettet til formålet. Udøvelsen af kvalitetskontrollen foregår ifølge den valgte model således, at den fysiske kontrol i revisionsvirksomhederne foretages af et korps af revisorer, der er godkendt af Revisortilsynet som kontrollanter og skal afgive en erklæring til Revisortilsynet om forløbet af kontrolbesøget. På grundlag af denne erklæring træffer Revisortilsynet afgørelse om udfaldet af 11

12 kontrollen. I bemærkningerne til 16 hedder det herom i lovforslaget (FT , Till. A, side ): De erklæringer, som ikke omtaler væsentlige fejl og mangler hos den kontrollerede, kan som hovedregel arkiveres, uden at der foretages yderligere. Stk. 4 giver Revisortilsynet mulighed for at indhente de oplysninger herunder kvalitetskontrollantens arbejdspapirer der skønnes nødvendige for at vurdere en kontrolleret revisionsvirksomhed. Tilsynets mulighed for indsigt i kontrollantens arbejdspapirer, er en betingelse for, at tilsynet kan gennemføre en efterfølgende kontrol af kvalitetskontrollantens arbejde. Tilsynet har selv mulighed for at deltage i kontrolbesøg, hvis det i sjældne tilfælde findes fornødent, f. eks. hvis der er mistanke om, at kontrollanten ikke gør sit arbejde tilfredsstillende. I lovens forarbejder er det præciseret, at Revisortilsynet er et uafhængigt organ med et nærmere angivet ansvarsområde. I tilslutning til Betænkning 1411/2002 s. 137 hedder det herom i bemærkningerne til lovforslaget (FT , Till. A, side 3629): g) Der indføres obligatorisk kvalitetskontrol via et uafhængigt Revisortilsyn: Med lovforslaget etableres et uafhængigt Revisortilsyn, der i overensstemmelse med den omtalte EU-henstilling om kvalitetssikring skal forestå den uafhængige kvalitetskontrol, der indgår som en væsentlig del af sikringen af revisors uafhængighed. Kvalitetssikringen forestås af et uafhængigt Revisortilsyn, hvor flertallet af medlemmerne ikke er revisorer. I forbindelse med kontrollen af en revisionsvirksomhed skal kontrollanten bl.a. påse, at revisionsvirksomheden har opstillet de fornødne retningslinier Lovforslaget opstiller rammerne for kvalitetskontrollen. Revisortilsynet skal sikre, at kvalitetskontrollen udføres i overensstemmelse med lovens regler og har bl.a. det overordnede ansvar for hvem der udvælges til kontrol, hvem der skal udføre kontrollen, uddannelse af kontrollanter, reaktioner på resultatet af den enkelte kontrol. Det forhold, at Revisortilsynet har det overordnede ansvar betyder dog ikke, at opgaverne nødvendigvis skal løses af tilsynet selv. Ved 18, stk. 2, blev Revisortilsynet føjet til den kreds af myndigheder, hvis afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Dette skete ifølge bemærkningerne (FT , Till. A, side 3659) med følgende begrundelse (jf. Betænkning 1411/2002 s. 220): 12

13 Som en naturlig følge af, at Revisortilsynet får selvstændig kompetence, som er fastlagt under hensyn til de særlige opgaver, tilsynet skal varetage, er det foreslået, at Revisortilsynets afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Under hensyn til Revisortilsynets uafhængige stilling sammenholdt med den betydning, som kontrollanten og dennes erklæring indtager i forhold til Revisortilsynets afgørelse, finder jeg, at 18, stk. 2, efter sit formål må forstås således, at den afskærer den klageadgang, som ellers ville bestå efter 19, stk. 3, i forhold til kontrollantens erklæring. En realitetsbedømmelse af klagen vil reelt indebære en efterprøvelse af Revisortilsynets afgørelse, og klagen må derfor anses som en omgåelse af 18, stk. 2. Jeg stemmer herefter for at afvise klagen. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at den indklagede kontrollant frifindes. Indklagede registreret revisor R frifindes. T h i b e s t e m m e s : 13

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 20. december 2007 har registreret revisor A klaget over registreret revisor B i dennes egenskab af kvalitetskontrollant.

K e n d e l s e: Ved brev af 20. december 2007 har registreret revisor A klaget over registreret revisor B i dennes egenskab af kvalitetskontrollant. Den 25. maj 2010 blev der i sag nr. 70/2007-R Registreret revisor A (som indehaver af revisionsvirksomheden, A v/a, CVR-nr. xx xx xx xx) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 30. maj 1972.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 30. maj 1972. Den 31. marts 2008 blev der i sag nr. 40/2005-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden v/registreret revisor A, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling:

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling: Den 27. Januar 2010 blev der i sag nr. 19/2009-R A mod Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor C personligt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. marts 2009

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012 Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx og sag nr. 15/2012 Revisortilsynet mod registreret revisor G afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 15.

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 127/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, maj 2009 (revideret udgave, oktober 2009) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Hjemmelsgrundlag... 5 1.2.

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Retningslinjernes hjemmel og lovgrundlag... 3

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

Revisionsfirmaet A A/S, cvr. nr. XXXX XXXX, ved statsautoriseret revisor B. K e n d e l s e:

Revisionsfirmaet A A/S, cvr. nr. XXXX XXXX, ved statsautoriseret revisor B. K e n d e l s e: Den 12. oktober 2015 blev der i sag nr. 31/2015 Revisionsfirmaet A A/S, cvr. nr. XXXX XXXX, ved statsautoriseret revisor B mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere