INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007"

Transkript

1 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

2

3 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v. 82, stk. 4, og bekendtgørelse nr. 641 af 15. juni 2006 om drift af almene boliger m.v. med 37, og 41, har bestyrelsen for Landsbyggefonden fastsat følgende regler om indbetalinger af dispositionsfondsmidler til landsdispositionsfonden. KAP. 1. REGISTRERING OG INDBERETNING 1 I landsdispositionsfonden indgår en andel af de likvide midler, der fremkommer ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen. Anskaffelsessummen er den oprindelige, totale, faktiske anskaffelsessum med tillæg af senere udgifter til tilbygninger, moderniseringer eller forbedringer, som kunne have været belånt på samme vilkår som nybyggeri efter realkreditlovens regler. Regulativet omfatter følg- 2ende bebyggelser: 1. Almene boligorganistioners boligafdelinger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte før den 1. januar 1999, men kun for den del, der ikke er finansieret efter overgangsordningen, jf. lov nr af 23. december 1998 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. 2, stk Almene boligorganisationers boligafdelinger, der er taget i brug uden offentlig støtte før den 1. januar Almene ældreboliger, der ejes af en kommune eller en region, og som har modtaget tilsagn om offentlig støtte før 1. januar 1999, men kun for den del, der ikke er finansieret efter overgangsordningen, jf. lov nr af 23. december 1998 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. 2, stk Almene ældreboliger, der ejes af en selvejende institution, og som har modtaget tilsagn om offentlig støtte i perioden fra den 31. december 1996 til den 31. december 1998, men kun for den del, der ikke er finansieret efter overgangsordningen, jf. lov nr af 23. december 1998 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. 2, stk. 3. 1

4 2 Stk. 2. I 3-13 anvendes betegnelsen bebyggelsen om de boligafdelinger, kommunale- og regionale ældreboliger samt selvejende institutioner, som er nævnt i stk En bebyggelse skal foretage indberetning til Landsbyggefonden, hvis bebyggelsen inden for resten af indeværende eller de næste 5 år forventer udamortisering af lån, der er nævnt i 1. Ligeledes skal bebyggelsen foretage indberetning, hvis der i bebyggelsen inden den 15. juni 1999 er udamortiserede lån, der er nævnt i 1. Stk. 2. Indberetning efter stk. 1, skal omfatte samtlige lån i bebyggelsen, herunder udamortiserede lån, og skal indeholde oplysning om bebyggelsens ident nr., matrikelnummer, indestående belåning, tidspunkt for lånenes udamortisering, løbende offentlig støtte m.m. Stk. 3. Indberetningen skal foretages elektronisk efter retningslinier, som fastsættes af fonden. Indberetningen skal være attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af vedkommende kommunale revision. Stk. 4. Indberetning efter stk. 1, skal foretages inden den 15. juni hvert år. Landsbyggefonden fremsender hvert år til bebyggelserne udskrift af fondens registreringer for det kommende år inden den 15. december. 4 Landsbyggefonden opretter på baggrund af bebyggelsernes indberetninger et låneregister vedrørende konstaterede og forestående udamortiseringer af de lån, der er nævnt i 1, herunder bortfald af løbende offentlig støtte og lignende. Fonden kan endvidere indhente oplysninger hos Socialministeriet, Økonomistyrelsen samt realkreditinstitutterne. Stk. 2. Låneregisteret anvendes som grundlag for fondens opkrævning af indbetalinger efter 6. Låneregisteret anvendes endvidere til budgetsimulering af kommende års indbetalinger. 5 Har en bebyggelse i forhold til byggeri opført på samme tidspunkt en væsentlig afvigende finansiering med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden som indbetalingsgrundlag fastsætte en normalfinansiering for bebyggelsen på grundlag af de regler for støttet byggeri, som var gældende på opførelsestidspunktet. KAP. 2. INDBETALING 6 Til landsdispositionsfonden indbetales ½ af de likvide midler, der fremkommer i perioden 1. januar 2000 til 31. december 2007, og 2/3 af de likvide midler, der fremkommer efter den 1. januar 2008 i forbindelse med udamortiserede lån, jf. 1, i de bebyggelser, der er nævnt i 2, stk. 1, jf. dog 9, stk. 2-3 og Indbetaling omfatter nettokapitaludgiften (ydelsen fratrukket eventuel støtte) ved udamortiseringen. Nettokapitaludgiften reguleres ikke efter udamortiseringen.

5 Stk. 2. Er der til lånet ydet rentesikring eller ydelsessikring, og er der i bebyggelsen yderligere lån med rentesikring eller ydelsessikring, der først udamortiseres senere, nedsættes rentesikringen og/eller ydelsessikringen til bebyggelsen med et beløb svarende til nedgangen i den samlede låneydelse ved udamortiseringen. I sådanne tilfælde omfatter indbetalingen alene den del af låneydelsen, der eventuelt overstiger den samlede rentesikring og ydelsessikring. 8 Indbetalinger til landsdispositionsfonden, jf. 6, opkræves sammen med eventuelle pligtmæssige bidrag og indsættes på en særlig konto i fonden. Stk. 2. Indbetaling opkræves første gang for det kvartal, der følger nærmest efter datoen for lånets udamortisering. Beløbet indbetales kvartalsvis bagud inden en måned efter kvartalets udgang. Stk. 3. Landsbyggefonden påser, at pligtig indbetaling finder sted rettidigt. Er indbetaling ikke sket inden den 3. i den anden måned efter kvartalets udgang, skal der tillige betales renter, der fra forfaldsdagen at regne udgør den rente, der er fastsat efter 5, stk. 1 og 2 i renteloven. For forfaldne beløb har fonden pant og fortrinsret i de bidragspligtige ejendomme efter ejendomsskatter. Inddrivelse, der sker efter de for opkrævning af den kommunale indkomstskat gældende regler, foretages af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori ejendommen er beliggende. Inddrivelse sker med tillæg af et gebyr, der tilfalder kommunen og hvis størrelse fastsættes af socialministeren, jf. lov om almene boliger m.v. 82, stk Hvis lejen i de bebyggelser, der er nævnt i 2, stk. 1, overstiger sædvanlig leje for tilsvarende lejemål, kan Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunalbestyrelsen godkende, at lejen nedsættes og indbetaling til henholdsvis dispositionsfonden og den særlige henlæggelseskonto undlades for den del, som ikke indbetales til Landsbyggefonden. Stk. 2. For de bebyggelser, der er nævnt i 2, stk. 1, nr. 1 og 2, hvor kommunalbestyrelsen inden den 20. oktober 1998 har godkendt, at lejen nedsættes og overførsel af likvide midler til dispositionsfonden undlades, kan Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunalbestyrelsen godkende, at lejen, såfremt den overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, nedsættes og overførsel til dispositionsfonden fortsat helt eller delvis undlades, herunder at indbetaling til Landsbyggefonden undlades. Stk 3. Har Landsbyggefonden inden den 1. januar 2008 godkendt, at indbetaling af likvide midler til dispositionsfonden og den særlige henlæggelseskonto undlades, jf. stk. 1, og har bebyggelsen anmodet om opretholdelse af fritagelsen, jf. stk. 6, reduceres bebyggelsens indbetaling af likvide midler, der fremkommer efter den 1. januar 2008 til Landsbyggefonden med 1/3 af det fritagne beløb. Stk 4. For de boligorganisationer, der afvikler lån efter 12 i fondens regulativ om støtte til frikøb af hjemfaldsklausuler, indbetales ½ af de 3

6 4 likvide midler der fremkommer efter den 1. januar 2008, indtil frikøbslånet er afviklet. Stk.5. Har bebyggelsen modtaget tilsagn om driftsstøttelån i henhold til lov om almene boliger m.v. 92, den tidligere boligbyggerilov 36, stk. 6, eller reservefondslån fra realkreditinstitutterne og har kommunalbestyrelsen i denne forbindelse givet tilladelse til at indbetaling til dispositionsfonden undlades, godkender Landsbyggefonden, at overførsel til dispositionsfonden undlades, indtil driftsstøttelånet eller reservefondslånet er udamortiseret. Stk. 6. Anmodning om opretholdelse af tidligere meddelt fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden, jf. stk. 2, skal fremsættes samtidig med indberetning efter 3 til Landsbyggefonden. Sker det ikke, bortfalder fritagelsen. 10 Er lån, der er omfattet af 1, konverteret og er en eventuel ekstra termin overført til det efterfølgende regnskabsår, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 72, stk. 3, opkræves indbetaling til Landsbyggefonden først for det kvartal, der følger efter afvikling af den ekstra termin. KAP. 3. LÅN DER ER OMFATTET AF OMPRIORITERINGSORDNINGEN Omprioriteringslån 11 For lån, som er omfattet af bekendtgørelse om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v., sker indbetaling til Landsbyggefonden på baggrund af det nye lån. Indbetaling til fonden påbegyndes således først, når dette lån er udamortiseret. Skyggelån 12 Udamortiseres et lån, hvortil der i medfør af bekendtgørelse om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v. er givet tilsagn om ydelsessikring, fortsætter regulering af beboerbetalingen, indtil betalingen svarer til den samlede beregnede ydelse, og herefter indbetales forskellen mellem den regulerede beboerbetaling og beboerbetalingen ved udamortiseringen til Økonomistyrelsen indtil 30 år efter tidspunktet for tilsagn om ydelsessikring. Stk. 2. Indbetaling til Landsbyggefonden i henhold til 6 påbegyndes, når lånet udamortiseres, og indbetalingen udgør da 2/3 af beboerbetalingen ved udamortisering. Når indbetaling til Økonomistyrelsen ophører, udgør indbetalingen 2/3 af den samlede beboerbetaling. KAP. 4. AFSTÅELSE 13 Ved hel eller delvis afståelse af en ejendom, der tilhører en af de bebyggelser, der er nævnt i 2, stk. 1, nr. 1-2, overføres overskydende beløb til dispositionsfonden, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger 98 og 100. Landsbyggefonden opgør, hvilken forholdsmæssig andel af det overskydende beløb, der skal indbetales til landsdispositionsfonden.

7 Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 24. marts 1999 til ikrafttræden den 15. april By- og Boligministeriet har ved brev af 6. april 1999 godkendt regulativet i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. 82. Ændret på bestyrelsesmøde den 8. februar 2007 med ikrafttræden 1. januar Socialministeriet har den 27. februar 2007 godkendt ændringen. Jesper Nygård, formand

8 Studiestræde København V Telefon Telefax

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere