Hvordan kan jeg finde relevante målemetoder til at måle effekt af fysioterapi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kan jeg finde relevante målemetoder til at måle effekt af fysioterapi?"

Transkript

1 Metode artikel Hvordan kan jeg finde relevante målemetoder til at måle effekt af fysioterapi? En beskrivelse af en litteratursøgning. Else Marie Bartels, Annette Winkel, Hans Lund Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek Hillerød og Esbønderup Sygehuse / Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Bartels EM, Winkel A, Lund H (2000) (2003, 20. oktober). Hvordan kan jeg fi nde relevante målemetoder til at måle effekt af fysioterapi? Forskning i Fysioterapi (online), (1. årg.), s URL: Artiklen har tidligere været bragt i Nyt om Forskning 1, 2000, s Der er i dag et stadigt voksende krav til medicinsk og paramedicinsk personale om at anvende valide og reliable målemetoder i den kliniske praksis. Vi vil i det følgende give en beskrivelse af, hvordan man på baggrund af en litteratursøgning kan finde disse målemetoder. Som eksempel på dette vil vi tage udgangspunkt i spørgsmålet: Hvilke relevante målemetoder findes der, hvis man vil undersøge effekt af fysioterapi til behandling af en patient med knæartrose?. Dette spørgsmål kan bedst besvares ved at søge i artikler om målemetoder og effekt af behandling i de sædvanlige databaser, som f. eks. Medline, CI- NAHL og EMBASE Disse databaser kaldes for fagbibliografier, eller fagbibliografiske databaser. De indeholder artikler offentliggjort i peer-reviewed tidsskrifter. Et peer-reviewed tidsskrift er et tidsskrift, hvor alle artikler har været anonymt bedømt af mindst 2 videnskabelige fagfæller (peer: ligemand, review: gennemse kritisk). Der findes også databaser over bibliotekers beholdninger af bøger, rapporter / afhandlinger og tidsskrifter (f. eks. Cosmos). Desuden findes der en database over artikler fra danske tidsskrifter, Artikelbasen, ikke alle fra peer reviewed tidsskrifter. Databaser over biblioteksbeholdninger DanBib De fleste folkebibliotekers beholdninger, samt alle de store forskningsbibliotekers beholdninger kan findes i databasen DanBib. Her findes bøger, tidsskrifter m.m. tilbage til omkring DanBib findes på alle danske biblioteker, og kan man ikke selv få lov til at søge, kan man bede bibliotekarerne om at søge for sig. Man kan i Danbib søge på emne, forfatter, årstal og lignende, og man kan se hvilke biblioteker, der har den ønskede bog eller tidsskrift. Det er vigtigt at gøre sig klart, at man ikke kan søge artikler i DanBib, men kun kan finde, hvor et tidsskrift eller en bog findes. Danske biblioteker er del af et netværk, hvor man udlåner til hinanden, så findes den litteratur, man ønsker, på et andet bibliotek, kan man få den hjem til sit eget bibliotek og låne den lokalt. DanBib bliver i løbet af år 2000 afløst af Artikelbasen I artikelbasen, der er en underafdeling af DanBib, kan man søge en udvalgt samling af danske artikler og nogle skandinaviske tilbage til omkring Artikelbasen er specielt nyttig inden for områder som sygepleje og fysioterapi, fordi artikler fra mange af de danske tidsskrifter inden for disse områder ikke bliver registreret i de store internationale databaser. Der er adgang til Artikelbasen fra alle biblioteker i Danmark. Cosmos De store forskningsbiblioteker har kataloger over deres beholdninger. For den nyere del af 1

2 beholdningerne er disse kataloger elektroniske, og de kan søges gratis via Internettet. Inden for fysioterapiemner er specielt Cosmos fra Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) værd at søge i. Cosmos dækker bogbestanden fra 1970 og fremefter og alle tidsskrifter på DNLB. På DNLB s hjemmeside (www.dnlb.dk) er der links til Cosmos. Når man er kommet ind på Cosmos-siden, kan man få instruktioner om, hvordan man skal søge. Man kan kun søge titler på bøger eller tidsskrifter, men ikke tidsskriftsartikler eller bogkapitler. Man kan blive låner ved DNLB, og som låner kan man låne og reservere artikler direkte fra Cosmos over nettet. Man kan også vælge at bestille det ønskede materiale via sit folkebibliotek. Databaser/fagbibliografier Ønsker man at fi nde peer reviewed artikler om det valgte emne, er man nødt til at søge i de internationale databaser. Inden for fysioterapi kan vi især anbefale Medline, Embase og Cinahl. Desuden fi ndes basen AMED, der også indeholder en del fysioterapirelevant litteratur. Man skal dog være opmærksom på, at en del af denne litteratur ikke er peer reviewed. Medline er den amerikanske database inden for sundhedsvidenskab, mens EMBASE er den europæisk baserede base inden for sundhedsvidenskab. Cinahl er en mindre base, der specialiserer sig inden for sygepleje og fysioterapi, og den indeholder også en del artikler om sportsmedicin. Der er et stort overlap mellem disse baser, men vil man være sikker på at dække sig rimeligt ind, må man søge i dem alle tre. Samtidigt må man huske på, at selv de bedste søgninger i de nævnte databaser ikke vil give al litteraturen om emnet. Afhængigt af formålet med søgningen vil det dog ofte være tilstrækkeligt at søge i Medline. Denne er gratis tilgængelig på internettet Man bør ud over at søge i databaser kigge referencelister igennem i de fundne artikler og bøger for anden relevant litteratur. Databaseværter Alle baser bliver gjort tilgængelige for søgning via en databasevært. Der er mange værter, der hver udbyder de samme databaser. Som eksempel på databaseværter for Medline, kan nævnes Pubmed, Ovid, Silverplatter (Webspirs), Dialog og Datastar. Det er underordnet, hvilken databasevært, man bruger. Søgefladen (dvs. det skærmbillede man søger fra) for disse værter er lidt forskellige, men den valgte database bag søgefladen er den samme hos dem alle. Søgeresultatet for den samme søgning hos forskellige værter skulle derfor også meget gerne være ens. Databaserne er hos den samme databasevært helt forskellige, selv om søgefladen er en. Derfor skal man altid søge i én base af gangen. Cochranebasen Ud over fagbibliografi erne er der en speciel database, Cochrane Library, der er et nyttigt værktøj ved litteratursøgning. Cochranebasen (www.cochrane.dk) dækker evidensbaseret klinik, dvs. der stilles helt klare krav til metoderne i de artikler, der tages med i Cochranebasen. Basen indeholder bl.a. metaanalyser af forskellige emner, alle udarbejdet af grupperne i Cochrane Collaboration. Ikke alle emner er beskrevet i Cochranebasen, men er der en metaanalyse vedrørende det område, man er interesseret i, er Cochranebasen en god database til det ønskede formål. Man bør være opmærksom på, hvornår den enkelte metaanalyse sidst er opdateret. Principper for litteratursøgning Når man skal foretage en tilbundsgående søgning, er der helt klare regler for, hvordan man griber sagen an. Først opbygger man en søgestreng af de for emnet vigtige ord se f.eks. tabel 1). tabel 1 Osteoarthritis (Slidgigt) Osteoarthrosis Physiotherapy (Fysioterapi) Physical Therapy Exercise Training Knee (Knæ) Knee Joint Outcome measures (Målemetoder) Assessment instruments m.fl. Eksempel på en matrix med de vigtigste emneord for en litteratursøgning. I dette tilfælde et eksempel på emneord ved en søgning efter målemetoder til knæartrose patienter 2

3 Denne streng kan gives en hel række synonymer for hvert emneord. Man bør bruge noget tid på at finde de relevante synonymer. Man kan evt. finde en artikel, som allerede indeholder en beskrivelse af det valgte emne, og derudfra se, hvilke søgeord der er knyttet til artiklen om emnet. Emneord Hver af de tre nævnte databaser (Medline, EM- BASE, CINAHL,) har en thesaurus (kort leksikon) over emneord benyttet i den pågældende database. I Medline kaldes denne thesaurus for Medical Subject Heading, forkortet MeSH. Det nytter ikke at benytte et selvopfundet emneord, hvis databasen ikke anvender det samme ord. Det nytter heller ikke at anvende et i databasen fundet emneord, hvis man ikke kender meningen med det, da man ikke kan garantere, at databasens indekssører forstår det samme ved ordet som én selv. Desuden kan databasen bruge en hel række synonymer for det begreb, man ønsker at søge. Derfor skal man fi nde beskrivelsen af emneordet i databasens thesaurus, før man benytter det. Det er væsentligt at vide, at der kommer nye emneord til databaserne hele tiden. Man skal vide, inden for hvilken årrække et emneord er benyttet, så man dækker emnet over alle de årgange, man søger i. Ved beskrivelsen af hvert emneord er der angivet, hvornår dette emneord er indgået i databasen. Man kan så benytte emneordet fra det år, det først er benyttet. Der vil også være angivet, om et andet mere overordnet emneord er benyttet tidligere. Konstruktion af den endelige søgestreng De fundne emneord for hvert begreb søges og sammensættes med eller (OR). Dette betyder, at man søger alle artikler, der er beskrevet ved ét eller fl ere af de valgte emneord. Til sidst sammensættes hver af disse sammensætninger med og (AND), dvs. at en reference kun medtages, hvis den er tildelt mindst et emneord for hvert begreb i søgestrengen. Ikke alle emner vil som det her valgte have et emneord for alle begreber. I dette tilfælde kan et led af søgestrengen bestå af fritekstord, dvs. ord, der ikke fi n- des og er beskrevet i thesaurus. Støj Med de forhåndenværende muligheder inden for valg af emneord, kan man ikke undgå at få referencer med, der handler om grænseområder til det emne, vi er interesseret i. Disse referencer kaldes støj, og den eneste måde at sortere dem fra på er at se på titlerne og i tvivlstilfælde at læse resuméet (abstract), som følger med ved de fl este referencer. Mængden af støj varierer noget fra emne til emne og fra database til database. Nogle databaser har emneord, der dækker det valgte begreb snævert og klart. Andre benytter et emneord inden for et noget bredere område. Desuden vil en større database som Medline nødvendigvis have fl ere referencer i grænseområderne end en mindre mere specialiseret database som f.eks. CI- NAHL. Referencelister Da søgning i databaser dels kun dækker nyere litteratur (Medline fra 1966, EMBASE fra 1989 og CINAHL fra 1982) og dels ikke dækker alle tidsskrifter inden for sundhedsvidenskab, er en vigtig referencekilde referencelisterne fra artikler og bøger omhandlende emnet. Her vil man også fi nde rapporter m.m., der ikke bliver medtaget i databaserne. Den specifikke søgning I det foregående er der præsenteret en række generelle principper for litteratursøgning. Disse principper er de samme, uanset om man søger efter målemetoder eller f. eks. behandlingseffekt. I det følgende vil vi forsøge, så præcist som muligt at beskrive hvad vi har gjort for at få svar på vort spørgsmål: Hvilke relevante målemetoder fi ndes der, hvis man vil undersøge effekt af fysioterapi til behandling af en patient med knæartrose?. Vi valgte at søge i de tre databaser: Medline, EMBASE og CINAHL. Vi satte ikke nogen anden årstalsbegrænsning på end den, der er på de elektroniske databaser i forvejen (Medline fra 1966, EMBASE fra 1980 og CINAHL fra 1982). Som beskrevet i en tidligere artikel(10) bør man omforme sit spørgsmål til en matrix for at lette søgeprocessen (se tabel 1). Ud fra vores spørgsmål havde vi følgende hovedgrupper af emneord: Artrose Fysioterapi Knæ Målemetoder 3

4 Som det fremgår af tabel 1 (side 2) kan man under de enkelte emneord skrive synonymer for dette emneord. Det er af stor betydning for at få det hele med, og at man bruger tid på at fi nde disse synonymer. Ud over artrose, fysioterapi og knæ er vi interesserede i at fi nde målemetoder. Bruger vi det sidstnævnte som eksempel, er proceduren følgende: Ved at slå op i den enkelte databases thesaurus, fi nder vi en række synonymer, der beskriver målemetoder. Det næste skridt er at se nærmere på de emneord, der er knyttet til de artikler, vi fi nder i relation til søgning på målemetoder sammen med de andre ønskede begreber. Derefter kan det være nødvendigt at tilføje fl ere emneord til synonymlisten og gentage søgningen med disse. Man bør altså forvente at skulle bruge noget tid på at få den endelige liste lavet færdig. Til slut udføres den endelige søgning. Tabel 3: Synonymer for målemetoder i EMBASE Outcome measures (EMBASE) Physical disability Work disability Functional assessment Treatment outcome Pain assessment Physical capacity Exercise tolerance Work capacity Physical performance Self evaluation Outcomes research Quality of life Task performance Daily life activity Diagnostic procedure Reliability Validity For alle tre databaser kan vi anvende de samme synonymer for artrose, fysioterapi og knæ (se tabel 1), mens der for målemetoder er en relativ stor forskel på, hvilke emneord de tre databaser benytter til at beskrive begrebet. Disse emneord er derfor præsenteret i tabel 2 for Medline, tabel 3 for EMBASE og tabel 4 for CINAHL. Ved at kombinere netop denne liste af ord med et hvilket som helst andet problem end knæ og osteoartrose vil man kunne fi nde målemetoder i relation til dit andre valgte emner. Tabel 2: Synonymer for målemetoder i Medline Outcome measures (Medline) Outcome assessment Outcome and proces assessment Treatment outcome Pain measurement Disability evaluation Task performance and analysis Activities of daily living Test and retest Validity Reliability Tabel 4: Synonymer for målemetoder i CINAHL Outcome measures (CINAHL) Functional assessment Activities of daily living Outcomes (Health Care) Performance measurement (Health Care) Performance measurement systems Outcome assessment Pain Measurement Physical Therapy assessment Arthritis impact measurement scales Disability evaluation Treatment outcomes Validity Reliability Nu er vi klar til at se på resultaterne af de endelige søgninger. Som databasevært er OVID valgt for alle tre baser, så præsentationen af resultaterne har samme form, dvs. at søgefl aden er den samme (se tabel 5, 6 og 7). Tallene i parentes efter de enkelte søgninger repræsenterer det antal referencer, vi har fundet ved at søge på dette bestemte ord eller denne bestemte ordkombination. Hvis man f. eks. ser på søgningen i Medline (tabel 5), fremgår det, at resultatet af den endelige søgning er 78 (linie 18). Der er referencer i relation til ordet knee eller 4

5 knee joint. Foran de fl este emneord, der søges på, står der forkortelsen exp. Det står for explode, som betyder pludseligt at udvide til et meget større antal/eksplodere. I søgesammenhæng betyder det, at man vælger at medtage alle undergrupper under det søgte emneord. Har man ikke fortaget explode får man kun de referencer, som netop er placeret i direkte relation til knæ og ikke i undergrupperne. I Medline er f..eks. undergruppen til knee joint, Menisci, Tibial. Alle referencer som af indekssørerne er placeret under Menisci, Tibial, ville derfor ikke komme med uden at benytte explode-funktionen. I dette eksempel med knee joint ville vi få , hvis vi ikke havde foretaget explode. Forskellen er på 960 referencer, der kunne have relevant information, og som vi havde valgt fra, hvis vi ikke havde foretaget explode. Når knee står nævnt tre gange (se linje 1, tabel 5), er det, fordi der blev søgt på to forskellige emneord: Knee og knee joint samt knee i den øvrige del af referencen, f.eks. titlen, abstraktet eller lignende. Tabel 5: Søgehistorien for søgningen på Medline, printet ud fra OVID. Database: Medline <1966 to August Week > Search Strategy: 1. exp KNEE/ or exp KNEE JOINT/ or knee.mp. (40176) 2. exp OSTEOARTHRITIS/ or exp OSTEOARTHRITIS, KNEE/ or osteoarthritis.mp. (20465) 3. 1 and 2 (4845) 4. exp EXERCISE/ or exp EXERCISE TEST/ or exp EXERCISE THERAPY/ or exercise.mp. (93050) 5. exp Physical Therapy/ or physiotherapy.mp. (72583) 6. physical therapy.mp. [mp=title, abstract, registry number word, mesh subject heading] (15386) 7. 4 or 5 or 6 (154524) 8. outcome assessment.mp. [mp=title, abstract, registry number word, mesh subject heading] (438) 9. exp»outcome Assessment (Health Care)«/ or outcome assessment.mp. or exp»outcome and Process Assessment (Health Care)«/ or exp Treatment Outcome/ (109826) 10. exp Pain Measurement/ or pain measurement.mp. (11815) 11. exp Disability Evaluation/ or disability evaluation.mp. (14842) 12. (task performance and analysis).mp. [mp=title, abstract, registry number word, mesh subject heading] (192) 13. exp Activities of Daily Living/ or activities of daily living.mp. (19306) 14. (test and retest).mp. [mp=title, abstract, registry number word, mesh subject heading] (3645) 15. exp Reproducibility of Results/ or validity.mp. or exp Health Status Indicators/ or exp Quality of Life/ or exp Questionnaires/ (175200) 16. reliability.mp. or exp Observer Variation/ (36289) or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 (330686) and 7 and 17 (78) 5

6 Tabel 6: Søgehistorien for søgningen på EMBASE, printet ud fra OVID. Database: EMBASE <1980 to 2000 Week 24> Search Strategy: 1. knee.mp. or exp KNEE OSTEOARTHRITIS/ or exp KNEE/ (31937) 2. exp OSTEOARTHRITIS/ or OSTEOARTHRITIS.mp. (11412) 3. 1 and 2 (3366) 4. exp ISOTONIC EXERCISE/ or exp LEG EXERCISE/ or exp DYNAMIC EXERCISE/ or exp MUS- CLE EXERCISE/ or exp EXERCISE/ or exp STATIC EXERCISE/ or exp TREADMILL EXERCISE/ or exercise.mp. or exp EXERCISE TEST/ or exp EXERCISE TOLERANCE/ or exp ISOKINETIC EXERCISE/ or exp ISOMETRIC EXERCISE/ (75334) 5. exp PHYSIOTHERAPY/ or physiotherapy.mp. (10091) 6. 4 or 5 (84190) 7. 3 and 6 (213) 8. exp Physical Disability/ or physical disability.mp. (4266) 9. exp Work Disability/ or work disability.mp. (1423) 10. exp Functional Assessment/ or functional assessment.mp. (10137) 11. exp Treatment Outcome/ or treatment outcome.mp. (72293) 12. exp Pain Assessment/ or pain assessment.mp. (7557) 13. exp Physical Capacity/ or physical capacity.mp. (5738) 14. exp Exercise Tolerance/ or exercise tolerance.mp. (4419) 15. exp Work Capacity/ or work capacity.mp. (2721) 16. exp Physical Performance/ or physical performance.mp. (9884) 17. exp Self Evaluation/ or self evaluation.mp. (3259) 18. exp Quality of Life/ or quality of life.mp. (28552) 19. exp Task Performance/ or task performance.mp. (13228) 20. exp Daily Life Activity/ or daily life activity.mp. (37510) 21. exp Diagnostic Procedure/ or diagnostic procedure.mp. (15299) or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 (174501) and 22 (68) 6

7 Tabel 7: Søgehistorien for søgningen på CINAHL, printet ud fra OVID. Database: CINAHL <1982 to May 2000> Search Strategy: 1. knee.mp. or exp KNEE/ or exp KNEE JOINT/ (3035) 2. exp OSTEOARTHRITIS/ or osteoarthritis.mp. (763) 3. 1 and 2 (221) 4. exp Functional Assessment/ or functional assessment.mp. (3054) 5. exp Activities of Daily Living/ or activities of daily living.mp. (4262) 6. exp Outcomes (Health Care) / or outcomes.mp. (20192) 7. exp Process Assessment (Health Care) / or process assessment.mp. (573) 8. exp Performance Measurement Systems/ or performance measurement systems.mp. (112) 9. exp Outcome Assessment/ or outcome assessment.mp. (745) 10. exp Pain Measurement/ or pain measurement.mp. (2596) 11. exp Physical Therapy Assessment/ or physical therapy assessment.mp. (363) 12. exp Arthritis Impact Measurement Scales/ or arthritis impact measurement scales.mp. (94) 13. exp Disability Evaluation/ or disability evaluation.mp. (885) 14. exp Treatment Outcomes/ or treatment outcomes.mp. (5648) 15. exp EQUIPMENT RELIABILITY/ or exp INTERRATER RELIABILITY/ or exp INTRARATER RE- LIABILITY/ or exp RELIABILITY/ or exp RELIABILITY AND VALIDITY / or exp TEST-RETEST RELIABILITY/ or reliability.mp. (16556) or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 (42727) and 16 (88) 18. exp Physical Therapy/ or physiotherapy.mp. (12840) 19. exp EXERCISE THERAPY: BALANCE (IOWA NIC) / or exp EXERCISE/ or exp EXERCISE THERAPY: JOINT MOBILITY (IOWA NIC) / or exp EXERCISE INTENSITY/ or exp EXERCISE THERAPY: MUSCLE CONTROL (IOWA NIC) / or exp EXERCISE TOLERANCE/ or exp GROUP EXERCISE/ or exp RECOVERY, EXERCISE/ or exp EXERCISE TEST/ or exp REHABILITATION EXERCISE (SABA HHCC) / or exp EXERCISE TEST, CARDIOPULMONARY/ or exp EXERCISE TEST, MUSCULAR/ or exp THERAPEUTIC EXERCISE/ or exp EXERCISE THERAPY: AMBULATION (IOWA NIC) / or exercise.mp. (14426) 20. exp TRAINING EFFECT (PHYSIOLOGY) / or exp ATHLETIC TRAINING/ or exp FUNCTIONAL TRAINING/ or exp ATHLETIC TRAINING PROGRAMS/ or training.mp. or exp GAIT TRAINING/ or exp PHYSICAL EDUCA- TION AND TRAINING / (10751) or 19 or 20 (30454) and 21 (43) 7

8 Når de enkelte emneord er registreret med et vist antal referencer, skal vi kombinere dem for at komme tættere på vores spørgsmål. I Medlinesøgningen kan man se, at vi kombinerer en søgning på knæ (40.176) med en søgning på osteoartrose (20.465). Ved at sætte AND imellem de to søgninger får vi altså alle de referencer, som både har KNÆ og ARTROSE. I dette tilfælde drejer det sig om Ved en status over søgningen i de tre databaser fi nder vi i Medline 78 (se tabel 5), i EMBASE 68 (se tabel 6) og i CINAHL 43 referencer (se tabel 7). Vi printer derefter alle referencerne ud med abstract, titel, forfatter, årstal osv. Efter gennemlæsning af disse har vi derefter udpeget de referencer, som vi mener er relevante i forhold til vores spørgsmål. I Medline fi nder vi 57 relevante (relevans af søgning: 57/78 = 0,73), i EMBASE fi nder vi 51 relevante (relevans af søgning: 51/ 68 = 0,75) og i CINAHL fi nder vi 39 relevante (relevans af søgning: 39/43 = 0,91). CINAHL synes altså søgemæssigt at være den mest præcise i dette tilfælde. Det er også i overensstemmelse med, at det er en mindre, mere specialiseret base. Der vil selvfølgelig være et vist overlap mellem de tre databaser, men overraskende nok, var dette overlap ikke så stort, som forventet. Vi fandt faktisk 122 forskellige artikler og et overlap på kun % mellem de tre databaser. Inden for andre emner vil man ofte have et overlap på % eller mere. Vi kan som regel ud fra titel og abstract vurdere, om referencerne tilhører gruppe A eller B/C eller D. Vi kan ikke uden at have læst selve artiklen vurdere, om artiklen er B eller C. Vi ønsker om muligt A-artikler. Desværre er kun 13 ud af de122 artikler A-artikler. I mange af de andre studier henvises der til, der til disse A-artikler i metodeafsnittet ved gennemgang af de anvendte outcome measures. Eksempelvis finder vi en artikel af B.T. Maurer (12) som bl.a. anvender et selvrapporteret spørgeskema kaldet WOMAC (Western Ontario McMaster s Arthritis Index) i sin undersøgelse af effekten af træning til knæ-osteoartrose. Her beskrives kort, hvad WOMAC er, og der henvises derefter til et studie af Bellamy N et al (1) med titlen Validation study of WOMAC: a health status instrument for measuring clinically important patient relevant outcomes to antirheumatic drug therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee. Denne artikel må siges at være meget relevant for besvarelse af vores spørgsmål, da vi netop søger målemetoder til patienter med knæartrose. Formålet med denne artikel var at hjælpe læserne i processen med at fi nde relevante målemetoder. Det var ikke at fi nde alle relevante målemetoder til knæartrose. Vi har dog givet nogle eksempler på de målemetoder, vi fandt i tabel 8 og 9. Det næste skridt i denne proces bliver at vurdere kvaliteten af de fundne målemetoder. Dette vil blive beskrevet i en senere artikel. Selv om disse 122 referencer umiddelbart synes relevante i forhold til vort spørgsmål, er vi alligevel nødt til at foretage endnu en relevansvurdering. Vi ønsker at finde artikler, der anvender målemetoder, og vi ønsker artikler, som beskriver eller undersøger målemetodens gyldighed (validitet) og pålidelighed (reliabilitet). Vi har derfor valgt at inddele de 122 artikler i fire grupper: Type A: Artikler, der præsenterer et studie hvor reliabilitet/validitet bliver vurderet Type B: Artikler, der præsenterer et klinisk studie, og samtidigt undersøger den anvendte målemetodes reliabilitet/ validitet. Type C: Artikler, der beskriver de anvendte målemetoder uden at have undersøgt reliabiliteten/validiteten af metoden Type D: Oversigtsartikler, hvor de forskellige målemetoder bliver præsenteret. Hvor meget tid og energi, man skal bruge på den netop beskrevne procedure, afhænger primært af, hvad man skal bruge det fundne materiale til. Hvis man i praksis blot er interesseret i at fi nde et valideret alternativ til de målemetoder, man allerede anvender til at måle effekt af fysioterapi med, behøver man ikke at søge i alle databaser eller at bruge megen tid på at fi nde alle relevante emneord. Ofte vil en søgning i Medline (som regel via PubMed) kunne give dig betegnelsen for og artikelreferencerne på nogen af de mest anvendte målemetoder til måling af effekt. Det væsentligste er, at man fi nder en rimelig dækning af emnet, når man vælger emneord. Når man har sine emneord, har man et redskab til videresøgning og senere søgninger. Det er vigtigt at huske, at uanset hvor omhyggelig man er, vil enhver søgning aldrig være fuldstændigt udtømmende m.h.t. litteratur om et emne. Desuden føjes der løbende nye referencer til data- 8

9 basen, så søgningen skal med mellemrum gentages i de nytilføjne dele af basen, hvis man skal holde sig ajour om et emne. Det er en fordel at gennemføre sin søgning, evaluere de fundne referencer og se, hvilke emneord, der er knyttet til de ønskede referencer. Derefter kan man bedømme, om søgningen er tilfredsstillende, eller om man evt. skal udbygge den videre med ekstra emneord. De udarbejdede søgestrenge kan man gemme og benytte ved senere søgninger, evt. modificeret en smule til andre emner, man støder på i den kliniske hverdag. Tabel 8: Eksempler på fundne målemetoder og effektmål for sammensatte skalaer Målemetoder (Sammensatte skalaer) AIMS Arthritis Impact Measurement Scale WOMAC Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index SF-36 Medical Outcome Study Short-Form-36 IRGL Infl uence of Rheumatic Disease on General Health and Lifestyle NHP Nottingham Health Profi le KOOS Knee injury and Ostearthritis Outcome Score Beskrivelse af effektmål (eksempler på referencer) En skala med 5 delskalaer: 1)Physical function, 2) Arthritis Impact, 3) Arthritis Pain, 4) Medication, 5) General Health Perception (11,12,16) Et spørgeskema med 24 emner. Disse emner er relateret til 3 hovedområder: 1) Pain, 2) Stiffness, 3) Physical Function (4,12,13) En skala som registrerer 8 dimensioner: 1) Physical Functioning, 2) Role Physical, 3) Role Emotional, 4) Body Pain, 5) General Health, 6) Vitality, 7) Social Functioning, 8) Mental Health. (3,5,12,13) Et spørgeskema som bl.a. indeholder spørgsmål vedrørende: Pain og Selfreported Disability (17) Et spørgeskema som blandt andet indeholder spørgsmål vedr: Energy, Pain, Social Contact, Sleep, Emotion og Mobility. (5) Et spørgeskema med 42 emner, som dækker 5 dimensioner: 1) Pain 2) Other disease specific symptoms 3) Activities of Daily Living 4) Sport and recreation Function 5) Knee-related Quality of Life (19) Jette Functional Status Indeks Fear avoidance beliefs Questionnaire Knee-pain Scale Et skema, valideret for reumatiske patienter, der tester 1) degrees of dependence, 2) difficulty, 3) Pain i forbindelse med 18 forskellige ADL funktioner. Desuden registreres 1) ability to walk, 2) climb a flight of stairs, 3) raise from a chair. Endelig udspørges patienterne når det gælder 1) morning stiffness, 2) night cramps, 3) knee pain while walking, 4) climbing stairs, 5) rising from a chair, 6) ability to run, 7) ability to walk four blocks, 8) acute flare-up occurence, 9) balance, 10) frequency and characteristics of falls. Der måles også hvor lang tid patienten bruger på at gå 50 feet. (6) Måling af hvilken grad patienterne tror at fysisk aktivitet påvirker deres smerter (17) Skala som har 4 grupper med 3 underpunkter som måler frekvens og intensitet af knæsmerter oplevcet under ADL-funktioner som kræver enten gang eller forfl ytning (14) 9

10 Tabel 9: Eksempler på fundne målemetoder og effektmål for ikke sammensatte skalaer Målemetoder Gang Beskrivelse af effektmål (eksempler på referencer) Måling af hvor langt patienten kan gå på 6 min. (4) Måling af hvor hurtigt patienten kan tilbagelægge 50 feet (8) Måling af hvor hurtigt patienten kan rejse sig og gå 50 feet (8) Muskelstyrke Måling af ganghastighed/kadance/skridtlængde (7) Isokinetisk styrkemåling i Biodex-apparatur (12) Gangrelaterede funktioner Smerter Range of motion (ROM) Swelling Bevægelsesanalyse Måling af el-stimuleret max-isometrisk styrke (Twitch interpolation) (8) Trappetest (en del af et sammensat test) (14) Måling på Visuel Analog Scale (2,13,18) Måling på en 1-5 skala (12) Måling på en 11-point boxskala (15) Måling af bevægelighed i knæleddet (2) Måling af knæleddets omkreds (18) Analyse af gang, rejse sig, trappegang vha. kraftplatform og videoudstyr (9) Proprioception Måling af balance på en computerplatform (15) Måling af ledsans i knæledddet vha. elektrogoniometer (8) 10

11 Checkliste Proceduren til at fi nde relevante målemetoder kan kort ridses op således: 1. Opstil et konkret og entydigt spørgsmål. 2. Opstil emneordene fra spørgsmålet i en matrix for at fi nde relevante synonymer. 3. Vælg database. 4. Find relevante emneord i den enkelte database (f.eks. i Medline kaldes de for MeSHord) i relation til matrixen. 5. Foretag nogen indledende søgninger med de ord, du har. Når du fi nder noget relevant, undersøg da, om der er yderligere emneord, der bør inkluderes i matrixen. 6. Når du mener, at du har de væsentligste emneord, foretag da den endelige søgning. 7. Gennemgå søgeresultatet for at fi nde de relevante artikler. Se især efter artikler som vurderer validiteten og reliabiliteten af en bestemt målemetode (A-artikler). De øvrige artikler kan bruges til at fi nde referencer til A- artikler som ikke kom med i den oprindelige søgning 8. Når du har fundet frem til og bestilt de relevante (dvs. i forhold til dit spørgsmål) A-artikler om de målemetoder, du er interesseret i, skal du gennemlæse disse artikler og vurdere kvaliteten af validitets- og reliabilitetsstudierne. Reference List 1. Bellamy, N., W. W. Buchanan, C. H. Goldsmith, J. Campbell, and L. W. Stitt. Validation study of WOMAC: a health status instrument for measuring clinically important patient relevant outcomes to antirheumatic drug therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee. J Rheumatol 15: , Callaghan, M. J., J. A. Oldham, and J. Hunt. An evaluation of exercise regimes for patients with osteoarthritis of the knee: A single-blind randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation 9: , Cushnaghan, J., C. McCarthy, and P. Dieppe. Taping the patella medially: a new treatment for osteoarthritis of the knee joint? BMJ. 308: , Deyle, G. D., N. E. Henderson, R. L. Matekel, M. G. Ryder, M. B. Garber, and S. C. Allison. Effectiveness of manual physical therapy and exercise in osteoarthritis of the knee. A randomized, controlled trial. Ann.Intern.Med. 132: , Dieppe, P., H. D. Basler, J. Chard, P. Croft, J. Dixon, M. Hurley, S. Lohmander, and H. Raspe. Knee replacement surgery for osteoarthritis: effectiveness, practice variations, indications and possible determinants of utilization. Rheumatology (Oxford) 38: 73-83, Fisher, N. M., G. E. Gresham, M. Abrams, J. Hicks, D. Horrigan, and D. R. Pendergast. Quantitative effects of physical therapy on muscular and functional performance in subjects with osteoarthritis of the knees. Arch.Phys.Med.Rehabil. 74: , Fransen, M., J. Crosbie, and J. Edmonds. Reliability of gait measurements in people with osteoarthritis of the knee. Phys.Ther. 77: , Hurley, M. V. and D. L. Scott. Improvements in quadriceps sensorimotor function and disability of patients with knee osteoarthritis following a clinically practicable exercise regime. Br.J.Rheumatol. 37: , Jevsevar, D. S., P. O. Riley, W. A. Hodge, D. E. Krebs, and M. M. Rodgers. Knee kinematics and kinetics during locomotor activities of daily living in subjects with knee arthroplasty and in healthy control subjects. Phys.Ther. 73: , Lund, H. Litteratursøgning. Nyt Om Forskning 8: 9-11, Marks, R., A. H. Quinney, and J. Wessel. Reliability and validity of the measurement of position sense in women with osteoarthritis of the knee. J Rheumatol 20: , Maurer, B. T., A. G. Stern, B. Kinossian, K. D. Cook, and H. R. Schumacher. Osteoarthritis of the knee: Isokinetic quadriceps exercise versus and educational intervention. Arch.Phys.Med.Rehabil. 80: , O Reilly, S. C., K. R. Muir, and M. Doherty. Effectiveness of home exercise on pain and disability from osteoarthritis of the knee: A randomised controlled trial. Ann.Rheum.Dis. 58: 15-19,

12 14. Rejeski, W. J., W. H. Ettinger, Jr., K. Martin, and T. Morgan. Treating disability in knee osteoarthritis with exercise therapy: A central role for self-effi cacy and pain. Arthritis Care Res. 11: , Rogind, H., B. Bibow-Nielsen, B. Jensen, H. C. Moller, H. Frimodt-Miller, and H. Bliddal. The effects of a physical training program on patients with osteoarthritis of the knees. Arch.Phys.Med.Rehabil. 79: , Sullivan, T., J. P. Allegrante, M. G. E. Peterson, P. A. Kovar, and C. R. MacKenzie. Oneyear followup of patients with osteoarthritis of the knee who participated in a program of supervised fi tness walking and supportive patient education. Arthritis Care Res. 11: , Van Baar, M. E., J. Dekker, R. A. B. Oostendorp, D. Bijl, T. B. Voorn, J. A. M. Lemmens, and J. W. J. Bijlsma. The effectiveness of exercise therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee: A randomized clinical trial. J.Rheumatol. 25: , Ververeli, P. A., D. C. Sutton, S. L. Hearn, R. E. Booth Jr, W. J. Hozack, and R. R. Rothman. Continuous passive motion after total knee arthroplasty: Analysis of cost and benefi ts. Clin.Orthop. Issue 321: -215, Roos, E.M., Roos H.P., Ekdahl C., Lohmander L.S. Knee injury and Osteoartritis Outcome Score (KOOS) validation of a Swedish Version. Scand J Med Sci Sports 8: ,

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler)

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler) Dato: 11. juli 2016 Ref.: Charlotte Qvist, VIA Bibliotekerne Cochrane Library Cochrane-biblioteket indeholder seks databaser, to hoveddatabaser og fire specialdatabaser. De to hoveddatabaser indeholder

Læs mere

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1 Litteratursøgning Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus Litteratursøgning

Læs mere

Litteratursøgning. Program

Litteratursøgning. Program Litteratursøgning Janne Lytoft Simonsen, cand.scient., ph.d. Forskningsbibliotekar for Odontologisk Institut Tlf. 8946 2366 janne.lytoft.simonsen@odontologi.au.dk Program 1. Systematiske søgninger i PubMed

Læs mere

Kritisk vurdering af en oversigtsartikel

Kritisk vurdering af en oversigtsartikel Metodeartikel af Hans Lund, fysioterapeut, ph.d., Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Lund H. (2000) (online 2003, 4. november). Forskning i Fysioterapi (1. årg.), s. 1-6 URL: htpp:///sw1250.asp

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999)

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999) LITTERATURSØGNING Årligt publiceres ca 2 mill. medicinsk videnskabelige artikler i ca 20.000 forskellige tidsskrifter. Der findes i dag mere end 800 databaser, som giver mulighed for at søge på denne store

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister.

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister. Scopus Scopus er en af de største og mest omfangsrige artikel- og citationsdatabase over peer reviewed litteratur, hvor du kan finde, analysere og få illustreret sammenhængen i engelsksproget videnskabeligt

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Fokuserede spørgsmål Hofteartrose ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA. Indhold

Fokuserede spørgsmål Hofteartrose ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA. Indhold Fokuserede spørgsmål Hofteartrose ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA. Indhold PICO 1 Bør patienter med hofteartrose tilbydes neuromuskulær/funktionel træning? 2 PICO 2 Bør patienter med

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database

The Joanna Briggs Institute EBP Database The Joanna Briggs Institute EBP Database JBI blev etableret i 1995 og er et verdensomspændende netværk, som søger at skabe videnskabeligt baserede, standardiserede arbejdsmetoder for sygeplejersker i store

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt Kontakt Fagkonsulent/ projektleder Kontakt søgespecialist NKR for behandling af meniskpatologi i knæet. Guidelines Nis Nissen / Lone

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Cochrane Library Vejledning

Cochrane Library Vejledning Cochrane Library Vejledning Cochrane Library er frit tilgængelig i Danmark, og du kan finde et link til den på Fagbibliotekets hjemmeside. Fritekstsøgning Den simpleste måde at søge i Cochrane Library

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For nærmere beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, 2013 Revideret af: Ester Hørmann, Professionshøjskolen Metropol, september 2015 Indholdsfortegnelse Databasens indhold...

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

Mini-vejledning til. PubMed

Mini-vejledning til. PubMed Mini-vejledning til PubMed Udarbejdet af bibliotekar Helen Grundtvig Kristensen. Revideret Januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Pubmed: introduktionsside side 3 Enkel søgning side 4 Advanced Search side 4

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Cinahl Vejledning. Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på Select a Field.

Cinahl Vejledning. Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på Select a Field. Cinahl Vejledning (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection Dato: 29. juni 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov Web of Science Core Collection Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database

Læs mere

Introduktion til artikelsøgning

Introduktion til artikelsøgning Introduktion til artikelsøgning Mette Brandt Eriksen Videncentret 2017 Oversigt over kurset: Forskningsspørgsmål og PICO-modellen Emneord og emneordsregistre Søgeteknik og søgestrategier Boolske operatorer

Læs mere

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at DEL III A Metode Introduktion Denne kliniske retningslinje for fysioterapi til patenter med KOL blev udarbejdet i perioden september 2006 til januar 2007 efter en model, som i 2004 blev vedtaget i den

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region nu tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt Kontakt projektgruppe Kontakt bibliotek Senest opdateret 15.02.2014 NKR for Generaliserede smerter - Baggrundssøgning Cecilie von

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region nu tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer

Læs mere

Business Source Premier EBSCO

Business Source Premier EBSCO Få viden til at vælge VIA University College Dato: 8. juni 2015 Ref.: Robin Milner Business Source Premier EBSCO Indhold Om Business Source Premier Søgning Advanced Search Basic Search Thesaurus Søgehistorie

Læs mere

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College 1 Søgning i EBSCO Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED Business Source Premier * e-book Community College ebook Collection * Political Science Complete ebook Community College Collection ERIC

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye Søgning i PubMed Onsdag d. 7. januar 2015 Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen bnc@statsbiblioteket.dk Maria Østerbye maoe@statsbiblioteket.dk Dagens program Søgestrategi PubMed Herunder at skaffe

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Cinahl Vejledning. Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på Select a Field.

Cinahl Vejledning. Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på Select a Field. Cinahl Vejledning (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College. Om CINAHL Complete 2 Søging 2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College. Om CINAHL Complete 2 Søging 2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 Find vejen frem VIA University College Dato: 12. juli 2016 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging 2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF: Ansatte på Hospitalsenhed

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra Fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF. (www.tidsskrifter.deff.dk

Læs mere

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer cochrane Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer Der er et stort behov for RCT-studier af høj kvalitet, der undersøger, hvilken fysioterapi der er den bedste til hoftenære frakturer

Læs mere

MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS

MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS Mary Jarden Fast Track 2016 1) Symptomerne kan i væsentlig grad forringe en patients livskvalitet, komfort og evne til at fungere. 2) Manglende evne til at tolerere behandlingsrelaterede

Læs mere

VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus

VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus CINAHL Plus Indhold Om Cinahl... 2 Søgning... 2 Advanced Search... 3 Basic Search... 7 Cinahl Headings... 8 Søgehistorie... 9 Gem søgehistorien... 10

Læs mere

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare.

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare. Web of Science Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database med repræsentation af over 12.000 peer-reviewed videnskabelige

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1 Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Indholdsfortegnelse Søgning i SocINDEX Advanced Search Felter der afgrænser søgningen Søgehistorie Kombinatorisk søgning

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia:

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia: Cinahl Quick Guide (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 Protein anbefalinger til raske voksne konklusioner fra WHO/FAO/UNU

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For en generel beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende)

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) Problemstilling: Baggrund for problemstilling: Konkret forskningsspørgsmål/problemformulering: Hvordan fungerer gruppearbejdet på videregående

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for forebyggelse og behandling af organisk delir - Guidelines Fagkonsulent / projektleder Maria Dawids/ Maria Herlev Ahrenfeldt,

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish The linguistic and cross-cultural adaptation process of KOOS-child from Swedish to Danish followed international guidelines

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. August 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. VIA University College. Modulbeskrivelse 13 August 2015.

Modul 13 Valgmodul. August 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. VIA University College. Modulbeskrivelse 13 August 2015. Modul 13 Valgmodul August 2015 Side 1 af 9 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. TITEL Træning for at optimere patientforløbene for ældre medicinske patienter på tværs af sektorer.

PROJEKTBESKRIVELSE. TITEL Træning for at optimere patientforløbene for ældre medicinske patienter på tværs af sektorer. Bilag 2 PROJEKTBESKRIVELSE TITEL Træning for at optimere patientforløbene for ældre medicinske patienter på tværs af sektorer. PROJEKTET KORT Projektets formål er at modvirke tab af muskelstyrke og funktionsevne

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Vurdering af kvantitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvantitative videnskabelige artikler Vurdering af kvantitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Brug TAB/shift-TAB til at komme frem og tilbage mellem tekstfelterne)

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Medicinsk Biblioteks hjemmeside. Procedure når du sidder ved en PC, der er koblet til sygehusets netværk

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Medicinsk Biblioteks hjemmeside. Procedure når du sidder ved en PC, der er koblet til sygehusets netværk Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Medicinsk Biblioteks hjemmeside Procedure når du sidder ved en PC, der er koblet til sygehusets netværk Vælg: http://www.aalborgsygehus.rn.dk/afdelinger/sygehusledelsen/medicinsk+bibliotek/

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Forskningsstrategi 2016-2020 Side 1 af 7 Mål - vision Etablering af en stærk tværfaglig forskningsgruppe bestående af erfarne

Læs mere

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og 1 Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og indholdsmæssigt supplerer PubMed. Søgning i Embase tager udgangspunkt i den emneordskontrollerede thesaurus, der kaldes EMTREE fra hvilke posterne

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Søgeprotokol Perkutan vertebroplastik

Søgeprotokol Perkutan vertebroplastik Søgeprotokol Perkutan vertebroplastik En medicinsk teknologivurdering -behandling af smertende osteoporotiske knoglebrud i ryghvirvler Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere

Jeg introducerer metoderne og kilderne i den rækkefølge, de kan være logiske at anvende.

Jeg introducerer metoderne og kilderne i den rækkefølge, de kan være logiske at anvende. Litteratursøgning for diplomstuderende, der skriver afgangsopgave Februar 2010. UCC, Center for undervisningsmidler, Lise Alsted Henrichsen, lahe@ucc.dk Kursets mål Målet med dette kursus er at give dig

Læs mere

Canadian Occupational Performance Measure

Canadian Occupational Performance Measure Canadian Occupational Performance Measure ERGO15 Odense, 12. november. 2015 Lektor, MScOT Ergoterapeutuddannelsen / Institut for Fysioterapi og Ergoterapi Et oversættelses og validerings projekt I 8 studier

Læs mere

Søgevejledning til databasen AMED. Udgiver Health Care Information Service of the British Library

Søgevejledning til databasen AMED. Udgiver Health Care Information Service of the British Library AMED The Allied and Complementary Medicine Database Udgiver Health Care Information Service of the British Library Indhold AMED dækker udvalgte tidsskrifter indenfor områderne "alternativ" medicin, rehabilitering,

Læs mere

Anvisning på fysioterapeutiske træningsydelser i Hjørring Kommune.

Anvisning på fysioterapeutiske træningsydelser i Hjørring Kommune. Anvisning på fysioterapeutiske træningsydelser i Hjørring Kommune. Fysioterapi til borgere med total knæ alloplastik (TKA ) Indholdsfortegnelse FORMÅL... 2 DEFINITION AF BEGREBER... 2 BESKRIVELSE... 3

Læs mere

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning:

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Niels Buus 07102010 Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Gå ind på følgende hjemmesider og download og tjeklisterne: Observational cohort, case control and cross sectional

Læs mere

Vægtaflastet træningsprojekt

Vægtaflastet træningsprojekt Vægtaflastet træningsprojekt Fysioterapeut Birgitte Sommer bs@cfh.ku.dk Center for Hjerneskade Marts 2009 Disposition Baggrund for projekt Formål Design Test og Træning Erfaringer Litteraturliste (Ref:

Læs mere

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search)

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search) Embase Vejledning Der er adgang til Embase fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk ) Har du ikke

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaer. Tom Møller Ph.d. MPH sygeplejerske UCSF 2012

Introduktion til spørgeskemaer. Tom Møller Ph.d. MPH sygeplejerske UCSF 2012 Introduktion til spørgeskemaer Tom Møller Ph.d. MPH sygeplejerske UCSF 2012 Hvorfor spørgeskema? Videnskabeligt paradigme? Antagelser? Hvad måles? Fordele muligheder svagheder barrierer? Patient Reported

Læs mere

Artikelsøgning. Mette Brandt Eriksen

Artikelsøgning. Mette Brandt Eriksen Artikelsøgning Mette Brandt Eriksen Program: Forskningsspørgsmål og PICO-modellen Søgeprotokol Emneord og emneordsregistre Søgeteknik og søgestrategier Boolske operatorer og deres anvendelse Hvilke databaser

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

Vibe Hjelholt Baker Projektleder, antropolog. National konference om brugerinddragelse, 25. oktober 2016 workshop B om Fælles beslutningstagning,

Vibe Hjelholt Baker Projektleder, antropolog. National konference om brugerinddragelse, 25. oktober 2016 workshop B om Fælles beslutningstagning, Vibe Hjelholt Baker Projektleder, antropolog National konference om brugerinddragelse, 25. oktober 2016 workshop B om Fælles beslutningstagning, FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING Angela Coulter et al, 2011: Making

Læs mere

Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003

Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003 Danske Fysioterapeuter, Maaleredskaber.dk Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003 Vurderet af Thomas Maribo, fysioterapeut, cand.scient.san., Faglig konsulent Vejleder Nina Beyer, fysioterapeut,

Læs mere

Livskvalitet & vægtøgning

Livskvalitet & vægtøgning Livskvalitet & vægtøgning Livskvalitet & lykke Livskvalitet og lykke styrker modstandskraften i mødet med vanskelige tider. Høj livskvalitet = færre psykiske klager & bedre fysisk helbred Øget forskningsfelt

Læs mere

Eksporter referencer til RefWorks

Eksporter referencer til RefWorks Eksporter referencer til RefWorks Indhold PubMed... 2 Cinahl... 4 Ovid databaser (Embase og PsycINFO)... 5 Web of Science... 6 Cochrane Library... 7 Bibliotek.dk... 9 Google scholar... 10 Direkte fra tidsskrifters

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Studieplan. Sundhedsøkonomi Farmaceutuddannelsen, SDU. Jan Sørensen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Studieplan. Sundhedsøkonomi Farmaceutuddannelsen, SDU. Jan Sørensen 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studieplan Sundhedsøkonomi Farmaceutuddannelsen, SDU Jan Sørensen Titel Studieguide Farmaceutuddannelsen Kursus: Sundhedsøkonomi (5 ECTS) Forfatter: Jan Sørensen

Læs mere

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger 5S systemet Nyttige links PULL the Evidence strategier Summaries Elektronisk lærebøger Clinical Evidence evidensbaseret lærebog om terapeutiske interventioner kræver abonnement, men gratis adgang via Statsbiblioteket

Læs mere

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet:

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet: Embase Quick Guide Fritekstsøgning (Basic Search) Skriv dine søgeord i søgefeltet og klik på Search. Der er mulighed for at gøre søgningen bredere ved at vælge Include Related Terms". Avanceret søgnng

Læs mere