Hvordan kan jeg finde relevante målemetoder til at måle effekt af fysioterapi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kan jeg finde relevante målemetoder til at måle effekt af fysioterapi?"

Transkript

1 Metode artikel Hvordan kan jeg finde relevante målemetoder til at måle effekt af fysioterapi? En beskrivelse af en litteratursøgning. Else Marie Bartels, Annette Winkel, Hans Lund Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek Hillerød og Esbønderup Sygehuse / Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Bartels EM, Winkel A, Lund H (2000) (2003, 20. oktober). Hvordan kan jeg fi nde relevante målemetoder til at måle effekt af fysioterapi? Forskning i Fysioterapi (online), (1. årg.), s URL: Artiklen har tidligere været bragt i Nyt om Forskning 1, 2000, s Der er i dag et stadigt voksende krav til medicinsk og paramedicinsk personale om at anvende valide og reliable målemetoder i den kliniske praksis. Vi vil i det følgende give en beskrivelse af, hvordan man på baggrund af en litteratursøgning kan finde disse målemetoder. Som eksempel på dette vil vi tage udgangspunkt i spørgsmålet: Hvilke relevante målemetoder findes der, hvis man vil undersøge effekt af fysioterapi til behandling af en patient med knæartrose?. Dette spørgsmål kan bedst besvares ved at søge i artikler om målemetoder og effekt af behandling i de sædvanlige databaser, som f. eks. Medline, CI- NAHL og EMBASE Disse databaser kaldes for fagbibliografier, eller fagbibliografiske databaser. De indeholder artikler offentliggjort i peer-reviewed tidsskrifter. Et peer-reviewed tidsskrift er et tidsskrift, hvor alle artikler har været anonymt bedømt af mindst 2 videnskabelige fagfæller (peer: ligemand, review: gennemse kritisk). Der findes også databaser over bibliotekers beholdninger af bøger, rapporter / afhandlinger og tidsskrifter (f. eks. Cosmos). Desuden findes der en database over artikler fra danske tidsskrifter, Artikelbasen, ikke alle fra peer reviewed tidsskrifter. Databaser over biblioteksbeholdninger DanBib De fleste folkebibliotekers beholdninger, samt alle de store forskningsbibliotekers beholdninger kan findes i databasen DanBib. Her findes bøger, tidsskrifter m.m. tilbage til omkring DanBib findes på alle danske biblioteker, og kan man ikke selv få lov til at søge, kan man bede bibliotekarerne om at søge for sig. Man kan i Danbib søge på emne, forfatter, årstal og lignende, og man kan se hvilke biblioteker, der har den ønskede bog eller tidsskrift. Det er vigtigt at gøre sig klart, at man ikke kan søge artikler i DanBib, men kun kan finde, hvor et tidsskrift eller en bog findes. Danske biblioteker er del af et netværk, hvor man udlåner til hinanden, så findes den litteratur, man ønsker, på et andet bibliotek, kan man få den hjem til sit eget bibliotek og låne den lokalt. DanBib bliver i løbet af år 2000 afløst af Artikelbasen I artikelbasen, der er en underafdeling af DanBib, kan man søge en udvalgt samling af danske artikler og nogle skandinaviske tilbage til omkring Artikelbasen er specielt nyttig inden for områder som sygepleje og fysioterapi, fordi artikler fra mange af de danske tidsskrifter inden for disse områder ikke bliver registreret i de store internationale databaser. Der er adgang til Artikelbasen fra alle biblioteker i Danmark. Cosmos De store forskningsbiblioteker har kataloger over deres beholdninger. For den nyere del af 1

2 beholdningerne er disse kataloger elektroniske, og de kan søges gratis via Internettet. Inden for fysioterapiemner er specielt Cosmos fra Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) værd at søge i. Cosmos dækker bogbestanden fra 1970 og fremefter og alle tidsskrifter på DNLB. På DNLB s hjemmeside (www.dnlb.dk) er der links til Cosmos. Når man er kommet ind på Cosmos-siden, kan man få instruktioner om, hvordan man skal søge. Man kan kun søge titler på bøger eller tidsskrifter, men ikke tidsskriftsartikler eller bogkapitler. Man kan blive låner ved DNLB, og som låner kan man låne og reservere artikler direkte fra Cosmos over nettet. Man kan også vælge at bestille det ønskede materiale via sit folkebibliotek. Databaser/fagbibliografier Ønsker man at fi nde peer reviewed artikler om det valgte emne, er man nødt til at søge i de internationale databaser. Inden for fysioterapi kan vi især anbefale Medline, Embase og Cinahl. Desuden fi ndes basen AMED, der også indeholder en del fysioterapirelevant litteratur. Man skal dog være opmærksom på, at en del af denne litteratur ikke er peer reviewed. Medline er den amerikanske database inden for sundhedsvidenskab, mens EMBASE er den europæisk baserede base inden for sundhedsvidenskab. Cinahl er en mindre base, der specialiserer sig inden for sygepleje og fysioterapi, og den indeholder også en del artikler om sportsmedicin. Der er et stort overlap mellem disse baser, men vil man være sikker på at dække sig rimeligt ind, må man søge i dem alle tre. Samtidigt må man huske på, at selv de bedste søgninger i de nævnte databaser ikke vil give al litteraturen om emnet. Afhængigt af formålet med søgningen vil det dog ofte være tilstrækkeligt at søge i Medline. Denne er gratis tilgængelig på internettet Man bør ud over at søge i databaser kigge referencelister igennem i de fundne artikler og bøger for anden relevant litteratur. Databaseværter Alle baser bliver gjort tilgængelige for søgning via en databasevært. Der er mange værter, der hver udbyder de samme databaser. Som eksempel på databaseværter for Medline, kan nævnes Pubmed, Ovid, Silverplatter (Webspirs), Dialog og Datastar. Det er underordnet, hvilken databasevært, man bruger. Søgefladen (dvs. det skærmbillede man søger fra) for disse værter er lidt forskellige, men den valgte database bag søgefladen er den samme hos dem alle. Søgeresultatet for den samme søgning hos forskellige værter skulle derfor også meget gerne være ens. Databaserne er hos den samme databasevært helt forskellige, selv om søgefladen er en. Derfor skal man altid søge i én base af gangen. Cochranebasen Ud over fagbibliografi erne er der en speciel database, Cochrane Library, der er et nyttigt værktøj ved litteratursøgning. Cochranebasen (www.cochrane.dk) dækker evidensbaseret klinik, dvs. der stilles helt klare krav til metoderne i de artikler, der tages med i Cochranebasen. Basen indeholder bl.a. metaanalyser af forskellige emner, alle udarbejdet af grupperne i Cochrane Collaboration. Ikke alle emner er beskrevet i Cochranebasen, men er der en metaanalyse vedrørende det område, man er interesseret i, er Cochranebasen en god database til det ønskede formål. Man bør være opmærksom på, hvornår den enkelte metaanalyse sidst er opdateret. Principper for litteratursøgning Når man skal foretage en tilbundsgående søgning, er der helt klare regler for, hvordan man griber sagen an. Først opbygger man en søgestreng af de for emnet vigtige ord se f.eks. tabel 1). tabel 1 Osteoarthritis (Slidgigt) Osteoarthrosis Physiotherapy (Fysioterapi) Physical Therapy Exercise Training Knee (Knæ) Knee Joint Outcome measures (Målemetoder) Assessment instruments m.fl. Eksempel på en matrix med de vigtigste emneord for en litteratursøgning. I dette tilfælde et eksempel på emneord ved en søgning efter målemetoder til knæartrose patienter 2

3 Denne streng kan gives en hel række synonymer for hvert emneord. Man bør bruge noget tid på at finde de relevante synonymer. Man kan evt. finde en artikel, som allerede indeholder en beskrivelse af det valgte emne, og derudfra se, hvilke søgeord der er knyttet til artiklen om emnet. Emneord Hver af de tre nævnte databaser (Medline, EM- BASE, CINAHL,) har en thesaurus (kort leksikon) over emneord benyttet i den pågældende database. I Medline kaldes denne thesaurus for Medical Subject Heading, forkortet MeSH. Det nytter ikke at benytte et selvopfundet emneord, hvis databasen ikke anvender det samme ord. Det nytter heller ikke at anvende et i databasen fundet emneord, hvis man ikke kender meningen med det, da man ikke kan garantere, at databasens indekssører forstår det samme ved ordet som én selv. Desuden kan databasen bruge en hel række synonymer for det begreb, man ønsker at søge. Derfor skal man fi nde beskrivelsen af emneordet i databasens thesaurus, før man benytter det. Det er væsentligt at vide, at der kommer nye emneord til databaserne hele tiden. Man skal vide, inden for hvilken årrække et emneord er benyttet, så man dækker emnet over alle de årgange, man søger i. Ved beskrivelsen af hvert emneord er der angivet, hvornår dette emneord er indgået i databasen. Man kan så benytte emneordet fra det år, det først er benyttet. Der vil også være angivet, om et andet mere overordnet emneord er benyttet tidligere. Konstruktion af den endelige søgestreng De fundne emneord for hvert begreb søges og sammensættes med eller (OR). Dette betyder, at man søger alle artikler, der er beskrevet ved ét eller fl ere af de valgte emneord. Til sidst sammensættes hver af disse sammensætninger med og (AND), dvs. at en reference kun medtages, hvis den er tildelt mindst et emneord for hvert begreb i søgestrengen. Ikke alle emner vil som det her valgte have et emneord for alle begreber. I dette tilfælde kan et led af søgestrengen bestå af fritekstord, dvs. ord, der ikke fi n- des og er beskrevet i thesaurus. Støj Med de forhåndenværende muligheder inden for valg af emneord, kan man ikke undgå at få referencer med, der handler om grænseområder til det emne, vi er interesseret i. Disse referencer kaldes støj, og den eneste måde at sortere dem fra på er at se på titlerne og i tvivlstilfælde at læse resuméet (abstract), som følger med ved de fl este referencer. Mængden af støj varierer noget fra emne til emne og fra database til database. Nogle databaser har emneord, der dækker det valgte begreb snævert og klart. Andre benytter et emneord inden for et noget bredere område. Desuden vil en større database som Medline nødvendigvis have fl ere referencer i grænseområderne end en mindre mere specialiseret database som f.eks. CI- NAHL. Referencelister Da søgning i databaser dels kun dækker nyere litteratur (Medline fra 1966, EMBASE fra 1989 og CINAHL fra 1982) og dels ikke dækker alle tidsskrifter inden for sundhedsvidenskab, er en vigtig referencekilde referencelisterne fra artikler og bøger omhandlende emnet. Her vil man også fi nde rapporter m.m., der ikke bliver medtaget i databaserne. Den specifikke søgning I det foregående er der præsenteret en række generelle principper for litteratursøgning. Disse principper er de samme, uanset om man søger efter målemetoder eller f. eks. behandlingseffekt. I det følgende vil vi forsøge, så præcist som muligt at beskrive hvad vi har gjort for at få svar på vort spørgsmål: Hvilke relevante målemetoder fi ndes der, hvis man vil undersøge effekt af fysioterapi til behandling af en patient med knæartrose?. Vi valgte at søge i de tre databaser: Medline, EMBASE og CINAHL. Vi satte ikke nogen anden årstalsbegrænsning på end den, der er på de elektroniske databaser i forvejen (Medline fra 1966, EMBASE fra 1980 og CINAHL fra 1982). Som beskrevet i en tidligere artikel(10) bør man omforme sit spørgsmål til en matrix for at lette søgeprocessen (se tabel 1). Ud fra vores spørgsmål havde vi følgende hovedgrupper af emneord: Artrose Fysioterapi Knæ Målemetoder 3

4 Som det fremgår af tabel 1 (side 2) kan man under de enkelte emneord skrive synonymer for dette emneord. Det er af stor betydning for at få det hele med, og at man bruger tid på at fi nde disse synonymer. Ud over artrose, fysioterapi og knæ er vi interesserede i at fi nde målemetoder. Bruger vi det sidstnævnte som eksempel, er proceduren følgende: Ved at slå op i den enkelte databases thesaurus, fi nder vi en række synonymer, der beskriver målemetoder. Det næste skridt er at se nærmere på de emneord, der er knyttet til de artikler, vi fi nder i relation til søgning på målemetoder sammen med de andre ønskede begreber. Derefter kan det være nødvendigt at tilføje fl ere emneord til synonymlisten og gentage søgningen med disse. Man bør altså forvente at skulle bruge noget tid på at få den endelige liste lavet færdig. Til slut udføres den endelige søgning. Tabel 3: Synonymer for målemetoder i EMBASE Outcome measures (EMBASE) Physical disability Work disability Functional assessment Treatment outcome Pain assessment Physical capacity Exercise tolerance Work capacity Physical performance Self evaluation Outcomes research Quality of life Task performance Daily life activity Diagnostic procedure Reliability Validity For alle tre databaser kan vi anvende de samme synonymer for artrose, fysioterapi og knæ (se tabel 1), mens der for målemetoder er en relativ stor forskel på, hvilke emneord de tre databaser benytter til at beskrive begrebet. Disse emneord er derfor præsenteret i tabel 2 for Medline, tabel 3 for EMBASE og tabel 4 for CINAHL. Ved at kombinere netop denne liste af ord med et hvilket som helst andet problem end knæ og osteoartrose vil man kunne fi nde målemetoder i relation til dit andre valgte emner. Tabel 2: Synonymer for målemetoder i Medline Outcome measures (Medline) Outcome assessment Outcome and proces assessment Treatment outcome Pain measurement Disability evaluation Task performance and analysis Activities of daily living Test and retest Validity Reliability Tabel 4: Synonymer for målemetoder i CINAHL Outcome measures (CINAHL) Functional assessment Activities of daily living Outcomes (Health Care) Performance measurement (Health Care) Performance measurement systems Outcome assessment Pain Measurement Physical Therapy assessment Arthritis impact measurement scales Disability evaluation Treatment outcomes Validity Reliability Nu er vi klar til at se på resultaterne af de endelige søgninger. Som databasevært er OVID valgt for alle tre baser, så præsentationen af resultaterne har samme form, dvs. at søgefl aden er den samme (se tabel 5, 6 og 7). Tallene i parentes efter de enkelte søgninger repræsenterer det antal referencer, vi har fundet ved at søge på dette bestemte ord eller denne bestemte ordkombination. Hvis man f. eks. ser på søgningen i Medline (tabel 5), fremgår det, at resultatet af den endelige søgning er 78 (linie 18). Der er referencer i relation til ordet knee eller 4

5 knee joint. Foran de fl este emneord, der søges på, står der forkortelsen exp. Det står for explode, som betyder pludseligt at udvide til et meget større antal/eksplodere. I søgesammenhæng betyder det, at man vælger at medtage alle undergrupper under det søgte emneord. Har man ikke fortaget explode får man kun de referencer, som netop er placeret i direkte relation til knæ og ikke i undergrupperne. I Medline er f..eks. undergruppen til knee joint, Menisci, Tibial. Alle referencer som af indekssørerne er placeret under Menisci, Tibial, ville derfor ikke komme med uden at benytte explode-funktionen. I dette eksempel med knee joint ville vi få , hvis vi ikke havde foretaget explode. Forskellen er på 960 referencer, der kunne have relevant information, og som vi havde valgt fra, hvis vi ikke havde foretaget explode. Når knee står nævnt tre gange (se linje 1, tabel 5), er det, fordi der blev søgt på to forskellige emneord: Knee og knee joint samt knee i den øvrige del af referencen, f.eks. titlen, abstraktet eller lignende. Tabel 5: Søgehistorien for søgningen på Medline, printet ud fra OVID. Database: Medline <1966 to August Week > Search Strategy: 1. exp KNEE/ or exp KNEE JOINT/ or knee.mp. (40176) 2. exp OSTEOARTHRITIS/ or exp OSTEOARTHRITIS, KNEE/ or osteoarthritis.mp. (20465) 3. 1 and 2 (4845) 4. exp EXERCISE/ or exp EXERCISE TEST/ or exp EXERCISE THERAPY/ or exercise.mp. (93050) 5. exp Physical Therapy/ or physiotherapy.mp. (72583) 6. physical therapy.mp. [mp=title, abstract, registry number word, mesh subject heading] (15386) 7. 4 or 5 or 6 (154524) 8. outcome assessment.mp. [mp=title, abstract, registry number word, mesh subject heading] (438) 9. exp»outcome Assessment (Health Care)«/ or outcome assessment.mp. or exp»outcome and Process Assessment (Health Care)«/ or exp Treatment Outcome/ (109826) 10. exp Pain Measurement/ or pain measurement.mp. (11815) 11. exp Disability Evaluation/ or disability evaluation.mp. (14842) 12. (task performance and analysis).mp. [mp=title, abstract, registry number word, mesh subject heading] (192) 13. exp Activities of Daily Living/ or activities of daily living.mp. (19306) 14. (test and retest).mp. [mp=title, abstract, registry number word, mesh subject heading] (3645) 15. exp Reproducibility of Results/ or validity.mp. or exp Health Status Indicators/ or exp Quality of Life/ or exp Questionnaires/ (175200) 16. reliability.mp. or exp Observer Variation/ (36289) or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 (330686) and 7 and 17 (78) 5

6 Tabel 6: Søgehistorien for søgningen på EMBASE, printet ud fra OVID. Database: EMBASE <1980 to 2000 Week 24> Search Strategy: 1. knee.mp. or exp KNEE OSTEOARTHRITIS/ or exp KNEE/ (31937) 2. exp OSTEOARTHRITIS/ or OSTEOARTHRITIS.mp. (11412) 3. 1 and 2 (3366) 4. exp ISOTONIC EXERCISE/ or exp LEG EXERCISE/ or exp DYNAMIC EXERCISE/ or exp MUS- CLE EXERCISE/ or exp EXERCISE/ or exp STATIC EXERCISE/ or exp TREADMILL EXERCISE/ or exercise.mp. or exp EXERCISE TEST/ or exp EXERCISE TOLERANCE/ or exp ISOKINETIC EXERCISE/ or exp ISOMETRIC EXERCISE/ (75334) 5. exp PHYSIOTHERAPY/ or physiotherapy.mp. (10091) 6. 4 or 5 (84190) 7. 3 and 6 (213) 8. exp Physical Disability/ or physical disability.mp. (4266) 9. exp Work Disability/ or work disability.mp. (1423) 10. exp Functional Assessment/ or functional assessment.mp. (10137) 11. exp Treatment Outcome/ or treatment outcome.mp. (72293) 12. exp Pain Assessment/ or pain assessment.mp. (7557) 13. exp Physical Capacity/ or physical capacity.mp. (5738) 14. exp Exercise Tolerance/ or exercise tolerance.mp. (4419) 15. exp Work Capacity/ or work capacity.mp. (2721) 16. exp Physical Performance/ or physical performance.mp. (9884) 17. exp Self Evaluation/ or self evaluation.mp. (3259) 18. exp Quality of Life/ or quality of life.mp. (28552) 19. exp Task Performance/ or task performance.mp. (13228) 20. exp Daily Life Activity/ or daily life activity.mp. (37510) 21. exp Diagnostic Procedure/ or diagnostic procedure.mp. (15299) or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 (174501) and 22 (68) 6

7 Tabel 7: Søgehistorien for søgningen på CINAHL, printet ud fra OVID. Database: CINAHL <1982 to May 2000> Search Strategy: 1. knee.mp. or exp KNEE/ or exp KNEE JOINT/ (3035) 2. exp OSTEOARTHRITIS/ or osteoarthritis.mp. (763) 3. 1 and 2 (221) 4. exp Functional Assessment/ or functional assessment.mp. (3054) 5. exp Activities of Daily Living/ or activities of daily living.mp. (4262) 6. exp Outcomes (Health Care) / or outcomes.mp. (20192) 7. exp Process Assessment (Health Care) / or process assessment.mp. (573) 8. exp Performance Measurement Systems/ or performance measurement systems.mp. (112) 9. exp Outcome Assessment/ or outcome assessment.mp. (745) 10. exp Pain Measurement/ or pain measurement.mp. (2596) 11. exp Physical Therapy Assessment/ or physical therapy assessment.mp. (363) 12. exp Arthritis Impact Measurement Scales/ or arthritis impact measurement scales.mp. (94) 13. exp Disability Evaluation/ or disability evaluation.mp. (885) 14. exp Treatment Outcomes/ or treatment outcomes.mp. (5648) 15. exp EQUIPMENT RELIABILITY/ or exp INTERRATER RELIABILITY/ or exp INTRARATER RE- LIABILITY/ or exp RELIABILITY/ or exp RELIABILITY AND VALIDITY / or exp TEST-RETEST RELIABILITY/ or reliability.mp. (16556) or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 (42727) and 16 (88) 18. exp Physical Therapy/ or physiotherapy.mp. (12840) 19. exp EXERCISE THERAPY: BALANCE (IOWA NIC) / or exp EXERCISE/ or exp EXERCISE THERAPY: JOINT MOBILITY (IOWA NIC) / or exp EXERCISE INTENSITY/ or exp EXERCISE THERAPY: MUSCLE CONTROL (IOWA NIC) / or exp EXERCISE TOLERANCE/ or exp GROUP EXERCISE/ or exp RECOVERY, EXERCISE/ or exp EXERCISE TEST/ or exp REHABILITATION EXERCISE (SABA HHCC) / or exp EXERCISE TEST, CARDIOPULMONARY/ or exp EXERCISE TEST, MUSCULAR/ or exp THERAPEUTIC EXERCISE/ or exp EXERCISE THERAPY: AMBULATION (IOWA NIC) / or exercise.mp. (14426) 20. exp TRAINING EFFECT (PHYSIOLOGY) / or exp ATHLETIC TRAINING/ or exp FUNCTIONAL TRAINING/ or exp ATHLETIC TRAINING PROGRAMS/ or training.mp. or exp GAIT TRAINING/ or exp PHYSICAL EDUCA- TION AND TRAINING / (10751) or 19 or 20 (30454) and 21 (43) 7

8 Når de enkelte emneord er registreret med et vist antal referencer, skal vi kombinere dem for at komme tættere på vores spørgsmål. I Medlinesøgningen kan man se, at vi kombinerer en søgning på knæ (40.176) med en søgning på osteoartrose (20.465). Ved at sætte AND imellem de to søgninger får vi altså alle de referencer, som både har KNÆ og ARTROSE. I dette tilfælde drejer det sig om Ved en status over søgningen i de tre databaser fi nder vi i Medline 78 (se tabel 5), i EMBASE 68 (se tabel 6) og i CINAHL 43 referencer (se tabel 7). Vi printer derefter alle referencerne ud med abstract, titel, forfatter, årstal osv. Efter gennemlæsning af disse har vi derefter udpeget de referencer, som vi mener er relevante i forhold til vores spørgsmål. I Medline fi nder vi 57 relevante (relevans af søgning: 57/78 = 0,73), i EMBASE fi nder vi 51 relevante (relevans af søgning: 51/ 68 = 0,75) og i CINAHL fi nder vi 39 relevante (relevans af søgning: 39/43 = 0,91). CINAHL synes altså søgemæssigt at være den mest præcise i dette tilfælde. Det er også i overensstemmelse med, at det er en mindre, mere specialiseret base. Der vil selvfølgelig være et vist overlap mellem de tre databaser, men overraskende nok, var dette overlap ikke så stort, som forventet. Vi fandt faktisk 122 forskellige artikler og et overlap på kun % mellem de tre databaser. Inden for andre emner vil man ofte have et overlap på % eller mere. Vi kan som regel ud fra titel og abstract vurdere, om referencerne tilhører gruppe A eller B/C eller D. Vi kan ikke uden at have læst selve artiklen vurdere, om artiklen er B eller C. Vi ønsker om muligt A-artikler. Desværre er kun 13 ud af de122 artikler A-artikler. I mange af de andre studier henvises der til, der til disse A-artikler i metodeafsnittet ved gennemgang af de anvendte outcome measures. Eksempelvis finder vi en artikel af B.T. Maurer (12) som bl.a. anvender et selvrapporteret spørgeskema kaldet WOMAC (Western Ontario McMaster s Arthritis Index) i sin undersøgelse af effekten af træning til knæ-osteoartrose. Her beskrives kort, hvad WOMAC er, og der henvises derefter til et studie af Bellamy N et al (1) med titlen Validation study of WOMAC: a health status instrument for measuring clinically important patient relevant outcomes to antirheumatic drug therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee. Denne artikel må siges at være meget relevant for besvarelse af vores spørgsmål, da vi netop søger målemetoder til patienter med knæartrose. Formålet med denne artikel var at hjælpe læserne i processen med at fi nde relevante målemetoder. Det var ikke at fi nde alle relevante målemetoder til knæartrose. Vi har dog givet nogle eksempler på de målemetoder, vi fandt i tabel 8 og 9. Det næste skridt i denne proces bliver at vurdere kvaliteten af de fundne målemetoder. Dette vil blive beskrevet i en senere artikel. Selv om disse 122 referencer umiddelbart synes relevante i forhold til vort spørgsmål, er vi alligevel nødt til at foretage endnu en relevansvurdering. Vi ønsker at finde artikler, der anvender målemetoder, og vi ønsker artikler, som beskriver eller undersøger målemetodens gyldighed (validitet) og pålidelighed (reliabilitet). Vi har derfor valgt at inddele de 122 artikler i fire grupper: Type A: Artikler, der præsenterer et studie hvor reliabilitet/validitet bliver vurderet Type B: Artikler, der præsenterer et klinisk studie, og samtidigt undersøger den anvendte målemetodes reliabilitet/ validitet. Type C: Artikler, der beskriver de anvendte målemetoder uden at have undersøgt reliabiliteten/validiteten af metoden Type D: Oversigtsartikler, hvor de forskellige målemetoder bliver præsenteret. Hvor meget tid og energi, man skal bruge på den netop beskrevne procedure, afhænger primært af, hvad man skal bruge det fundne materiale til. Hvis man i praksis blot er interesseret i at fi nde et valideret alternativ til de målemetoder, man allerede anvender til at måle effekt af fysioterapi med, behøver man ikke at søge i alle databaser eller at bruge megen tid på at fi nde alle relevante emneord. Ofte vil en søgning i Medline (som regel via PubMed) kunne give dig betegnelsen for og artikelreferencerne på nogen af de mest anvendte målemetoder til måling af effekt. Det væsentligste er, at man fi nder en rimelig dækning af emnet, når man vælger emneord. Når man har sine emneord, har man et redskab til videresøgning og senere søgninger. Det er vigtigt at huske, at uanset hvor omhyggelig man er, vil enhver søgning aldrig være fuldstændigt udtømmende m.h.t. litteratur om et emne. Desuden føjes der løbende nye referencer til data- 8

9 basen, så søgningen skal med mellemrum gentages i de nytilføjne dele af basen, hvis man skal holde sig ajour om et emne. Det er en fordel at gennemføre sin søgning, evaluere de fundne referencer og se, hvilke emneord, der er knyttet til de ønskede referencer. Derefter kan man bedømme, om søgningen er tilfredsstillende, eller om man evt. skal udbygge den videre med ekstra emneord. De udarbejdede søgestrenge kan man gemme og benytte ved senere søgninger, evt. modificeret en smule til andre emner, man støder på i den kliniske hverdag. Tabel 8: Eksempler på fundne målemetoder og effektmål for sammensatte skalaer Målemetoder (Sammensatte skalaer) AIMS Arthritis Impact Measurement Scale WOMAC Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index SF-36 Medical Outcome Study Short-Form-36 IRGL Infl uence of Rheumatic Disease on General Health and Lifestyle NHP Nottingham Health Profi le KOOS Knee injury and Ostearthritis Outcome Score Beskrivelse af effektmål (eksempler på referencer) En skala med 5 delskalaer: 1)Physical function, 2) Arthritis Impact, 3) Arthritis Pain, 4) Medication, 5) General Health Perception (11,12,16) Et spørgeskema med 24 emner. Disse emner er relateret til 3 hovedområder: 1) Pain, 2) Stiffness, 3) Physical Function (4,12,13) En skala som registrerer 8 dimensioner: 1) Physical Functioning, 2) Role Physical, 3) Role Emotional, 4) Body Pain, 5) General Health, 6) Vitality, 7) Social Functioning, 8) Mental Health. (3,5,12,13) Et spørgeskema som bl.a. indeholder spørgsmål vedrørende: Pain og Selfreported Disability (17) Et spørgeskema som blandt andet indeholder spørgsmål vedr: Energy, Pain, Social Contact, Sleep, Emotion og Mobility. (5) Et spørgeskema med 42 emner, som dækker 5 dimensioner: 1) Pain 2) Other disease specific symptoms 3) Activities of Daily Living 4) Sport and recreation Function 5) Knee-related Quality of Life (19) Jette Functional Status Indeks Fear avoidance beliefs Questionnaire Knee-pain Scale Et skema, valideret for reumatiske patienter, der tester 1) degrees of dependence, 2) difficulty, 3) Pain i forbindelse med 18 forskellige ADL funktioner. Desuden registreres 1) ability to walk, 2) climb a flight of stairs, 3) raise from a chair. Endelig udspørges patienterne når det gælder 1) morning stiffness, 2) night cramps, 3) knee pain while walking, 4) climbing stairs, 5) rising from a chair, 6) ability to run, 7) ability to walk four blocks, 8) acute flare-up occurence, 9) balance, 10) frequency and characteristics of falls. Der måles også hvor lang tid patienten bruger på at gå 50 feet. (6) Måling af hvilken grad patienterne tror at fysisk aktivitet påvirker deres smerter (17) Skala som har 4 grupper med 3 underpunkter som måler frekvens og intensitet af knæsmerter oplevcet under ADL-funktioner som kræver enten gang eller forfl ytning (14) 9

10 Tabel 9: Eksempler på fundne målemetoder og effektmål for ikke sammensatte skalaer Målemetoder Gang Beskrivelse af effektmål (eksempler på referencer) Måling af hvor langt patienten kan gå på 6 min. (4) Måling af hvor hurtigt patienten kan tilbagelægge 50 feet (8) Måling af hvor hurtigt patienten kan rejse sig og gå 50 feet (8) Muskelstyrke Måling af ganghastighed/kadance/skridtlængde (7) Isokinetisk styrkemåling i Biodex-apparatur (12) Gangrelaterede funktioner Smerter Range of motion (ROM) Swelling Bevægelsesanalyse Måling af el-stimuleret max-isometrisk styrke (Twitch interpolation) (8) Trappetest (en del af et sammensat test) (14) Måling på Visuel Analog Scale (2,13,18) Måling på en 1-5 skala (12) Måling på en 11-point boxskala (15) Måling af bevægelighed i knæleddet (2) Måling af knæleddets omkreds (18) Analyse af gang, rejse sig, trappegang vha. kraftplatform og videoudstyr (9) Proprioception Måling af balance på en computerplatform (15) Måling af ledsans i knæledddet vha. elektrogoniometer (8) 10

11 Checkliste Proceduren til at fi nde relevante målemetoder kan kort ridses op således: 1. Opstil et konkret og entydigt spørgsmål. 2. Opstil emneordene fra spørgsmålet i en matrix for at fi nde relevante synonymer. 3. Vælg database. 4. Find relevante emneord i den enkelte database (f.eks. i Medline kaldes de for MeSHord) i relation til matrixen. 5. Foretag nogen indledende søgninger med de ord, du har. Når du fi nder noget relevant, undersøg da, om der er yderligere emneord, der bør inkluderes i matrixen. 6. Når du mener, at du har de væsentligste emneord, foretag da den endelige søgning. 7. Gennemgå søgeresultatet for at fi nde de relevante artikler. Se især efter artikler som vurderer validiteten og reliabiliteten af en bestemt målemetode (A-artikler). De øvrige artikler kan bruges til at fi nde referencer til A- artikler som ikke kom med i den oprindelige søgning 8. Når du har fundet frem til og bestilt de relevante (dvs. i forhold til dit spørgsmål) A-artikler om de målemetoder, du er interesseret i, skal du gennemlæse disse artikler og vurdere kvaliteten af validitets- og reliabilitetsstudierne. Reference List 1. Bellamy, N., W. W. Buchanan, C. H. Goldsmith, J. Campbell, and L. W. Stitt. Validation study of WOMAC: a health status instrument for measuring clinically important patient relevant outcomes to antirheumatic drug therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee. J Rheumatol 15: , Callaghan, M. J., J. A. Oldham, and J. Hunt. An evaluation of exercise regimes for patients with osteoarthritis of the knee: A single-blind randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation 9: , Cushnaghan, J., C. McCarthy, and P. Dieppe. Taping the patella medially: a new treatment for osteoarthritis of the knee joint? BMJ. 308: , Deyle, G. D., N. E. Henderson, R. L. Matekel, M. G. Ryder, M. B. Garber, and S. C. Allison. Effectiveness of manual physical therapy and exercise in osteoarthritis of the knee. A randomized, controlled trial. Ann.Intern.Med. 132: , Dieppe, P., H. D. Basler, J. Chard, P. Croft, J. Dixon, M. Hurley, S. Lohmander, and H. Raspe. Knee replacement surgery for osteoarthritis: effectiveness, practice variations, indications and possible determinants of utilization. Rheumatology (Oxford) 38: 73-83, Fisher, N. M., G. E. Gresham, M. Abrams, J. Hicks, D. Horrigan, and D. R. Pendergast. Quantitative effects of physical therapy on muscular and functional performance in subjects with osteoarthritis of the knees. Arch.Phys.Med.Rehabil. 74: , Fransen, M., J. Crosbie, and J. Edmonds. Reliability of gait measurements in people with osteoarthritis of the knee. Phys.Ther. 77: , Hurley, M. V. and D. L. Scott. Improvements in quadriceps sensorimotor function and disability of patients with knee osteoarthritis following a clinically practicable exercise regime. Br.J.Rheumatol. 37: , Jevsevar, D. S., P. O. Riley, W. A. Hodge, D. E. Krebs, and M. M. Rodgers. Knee kinematics and kinetics during locomotor activities of daily living in subjects with knee arthroplasty and in healthy control subjects. Phys.Ther. 73: , Lund, H. Litteratursøgning. Nyt Om Forskning 8: 9-11, Marks, R., A. H. Quinney, and J. Wessel. Reliability and validity of the measurement of position sense in women with osteoarthritis of the knee. J Rheumatol 20: , Maurer, B. T., A. G. Stern, B. Kinossian, K. D. Cook, and H. R. Schumacher. Osteoarthritis of the knee: Isokinetic quadriceps exercise versus and educational intervention. Arch.Phys.Med.Rehabil. 80: , O Reilly, S. C., K. R. Muir, and M. Doherty. Effectiveness of home exercise on pain and disability from osteoarthritis of the knee: A randomised controlled trial. Ann.Rheum.Dis. 58: 15-19,

12 14. Rejeski, W. J., W. H. Ettinger, Jr., K. Martin, and T. Morgan. Treating disability in knee osteoarthritis with exercise therapy: A central role for self-effi cacy and pain. Arthritis Care Res. 11: , Rogind, H., B. Bibow-Nielsen, B. Jensen, H. C. Moller, H. Frimodt-Miller, and H. Bliddal. The effects of a physical training program on patients with osteoarthritis of the knees. Arch.Phys.Med.Rehabil. 79: , Sullivan, T., J. P. Allegrante, M. G. E. Peterson, P. A. Kovar, and C. R. MacKenzie. Oneyear followup of patients with osteoarthritis of the knee who participated in a program of supervised fi tness walking and supportive patient education. Arthritis Care Res. 11: , Van Baar, M. E., J. Dekker, R. A. B. Oostendorp, D. Bijl, T. B. Voorn, J. A. M. Lemmens, and J. W. J. Bijlsma. The effectiveness of exercise therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee: A randomized clinical trial. J.Rheumatol. 25: , Ververeli, P. A., D. C. Sutton, S. L. Hearn, R. E. Booth Jr, W. J. Hozack, and R. R. Rothman. Continuous passive motion after total knee arthroplasty: Analysis of cost and benefi ts. Clin.Orthop. Issue 321: -215, Roos, E.M., Roos H.P., Ekdahl C., Lohmander L.S. Knee injury and Osteoartritis Outcome Score (KOOS) validation of a Swedish Version. Scand J Med Sci Sports 8: ,

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1 Litteratursøgning Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus Litteratursøgning

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Mini-vejledning til. PubMed

Mini-vejledning til. PubMed Mini-vejledning til PubMed Udarbejdet af bibliotekar Helen Grundtvig Kristensen. Revideret Januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Pubmed: introduktionsside side 3 Enkel søgning side 4 Advanced Search side 4

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra Fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF. (www.tidsskrifter.deff.dk

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

The Cohrane Library Søgevejledning

The Cohrane Library Søgevejledning The Cohrane Library Søgevejledning Udarbejdet af: Hanne Christensen, Fagbiblioteket, Sygehus Viborg Conni Skrubbeltrang og Lise Nørregaard Christensen, Medicinsk Bibliotek, Aalborg Sygehus The Cochrane

Læs mere

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia:

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia: Cinahl Quick Guide (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og 1 Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og indholdsmæssigt supplerer PubMed. Søgning i Embase tager udgangspunkt i den emneordskontrollerede thesaurus, der kaldes EMTREE fra hvilke posterne

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet:

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet: Embase Quick Guide Fritekstsøgning (Basic Search) Skriv dine søgeord i søgefeltet og klik på Search. Der er mulighed for at gøre søgningen bredere ved at vælge Include Related Terms". Avanceret søgnng

Læs mere

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Undersøgelse af spasticitet Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Lisbeth Torp-Pedersen Helle Mätzke Rasmussen Program -indhold Kliniske tegn ved CP og vurderinger Modificeret Ashworth Scale Modificeret

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search)

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search) Embase Vejledning Der er adgang til Embase fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk ) Har du ikke

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Sund i et godt arbejdsliv

Sund i et godt arbejdsliv Sund i et godt arbejdsliv Charlotte Rasmussen og Mette Korshøj Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Program Fysisk aktivitet i arbejde og fritid Måling af fysisk aktivitet PAUSE Muskelskeletbesvær

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

KOOS Spørgeskema til knæpatienter

KOOS Spørgeskema til knæpatienter Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), Danish version, nov 1997. 1 KOOS Spørgeskema til knæpatienter Dato CPR nr. Navn Vejledning: Dette spørgeskema indeholder spørgsmål om, hvordan Du oplever

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Behandlingstilbuddet GLA:D i København per 1/10 2014

Behandlingstilbuddet GLA:D i København per 1/10 2014 Behandlingstilbuddet GLA:D i København per 1/10 2014 ARTROSE FYS er en nystartet klinik, specialiseret i fysioterapeutisk intervention til patienter med symptomgivende artrose i knæ og hofte. Vores kerneydelser

Læs mere

Web of Science Vejledning

Web of Science Vejledning Web of Science Vejledning Der er adgang til Web of Science fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk)

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Introduktion til sundhedsøkonomi

Introduktion til sundhedsøkonomi Introduktion til sundhedsøkonomi Lars Ehlers Center for Folkesundhed Definition af økonomi: Studiet af hvordan mennesker og samfund vælger med eller uden brug af pengefastsættelse at anvende knappe ressourcer,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Fysioterapi i behandling af patienter med knæog hofteartrose

Fysioterapi i behandling af patienter med knæog hofteartrose Fysioterapi virker Fysioterapi i behandling af patienter med knæog hofteartrose Træning er en vigtig del af behandlingen af patienter med hofte- og knæartrose og har en moderat effekt på smerter og funktionsevnenedsættelse.

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

PARINTERVENTIONER OG SAMLIVSBRUD

PARINTERVENTIONER OG SAMLIVSBRUD PARINTERVENTIONER OG SAMLIVSBRUD EN SYSTEMATISK FORSKNINGSOVERSIGT 14:02 LISBETH TRILLE G. LOFT 14:02 PARINTERVENTIONER OG SAMLIVSBRUD EN SYSTEMATISK FORSKNINGOVERSIGT LISBETH TRILLE G. LOFT KØBENHAVN

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

LAV GODE SØGNINGER I REX

LAV GODE SØGNINGER I REX LAV GODE SØGNINGER I REX I denne guide kan kan du læse om, hvordan du laver gode og præcise søgninger i REX. Når du søger i REX, skal du skrive et eller flere søgeord, fx forfatter og relevante ord i titlen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin Bestyrelsesmøde 3. april 2013 Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin 1. Manglende bestyrelsesposter Medlemsansvarlig Line Bentsen

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING v/ Sasja Jul Håkonsen Videnskabelige medarbejder Center for Kliniske Retningslinjer Sygepleje Minimum Datasæt (Nursing Minimum data set NMDS) A NMDS is comprised

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Spil og behandlingsprogrammer

Spil og behandlingsprogrammer Spil og behandlingsprogrammer KABS VIDENs konference 2013 "Stofmisbrug 2020" Psykolog Johan Eklund Ishiguro, 2006, p. 328 Antropomorfisering Dehumanisering PPR Hillerød 1) Spils psykologiske virkemidler

Læs mere

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01. Manual til den danske version af Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.14 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål og målgruppe... 3 Beskrivelse

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Fysioterapi i behandlingen af type 2-diabetes. Fysioterapi virker

Fysioterapi i behandlingen af type 2-diabetes. Fysioterapi virker Fysioterapi virker Fysioterapi i behandlingen af type 2-diabetes Fysisk træning sænker blodsukkerniveauet og kan reducere behovet for antidiabetika hos patienter med type 2-diabetes. Træningen bør forestås

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Hvordan vurderer vi fysisk aktivitetsniveau i forbindelse med forebyggelse og behandling?

Hvordan vurderer vi fysisk aktivitetsniveau i forbindelse med forebyggelse og behandling? Hvordan vurderer vi fysisk aktivitetsniveau i forbindelse med forebyggelse og behandling? Danske fysioterapeuters Fagfestival Marts 2006 Mette Aadahl Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering, Rigshospitalet

Læs mere

PRODUKTER + SERVICE + INNOVATION + INSPIRATION = HAEFELE.DK

PRODUKTER + SERVICE + INNOVATION + INSPIRATION = HAEFELE.DK PRODUKTER + SERVICE + INNOVATION + INSPIRATION = HAEFELE.DK INDHOLD Hvorfor Tænk videre Hvad Innovation og haefele.dk Hvordan Sådan begejstrer Häfele nu på nettet Hvem Nu er vi alle med SIDE 3 SIDE 4 SIDE

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC)

WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC) Dansk Oversættelse WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med rotatorcuff lidelse Copyright 1998 (#474673) A. Kirkley MD, S. Griffin, CSS, C. Alvarez,

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Christensen R, Christensen JR, Justesen JB, Bredahl TVG. Adherence to physical activity in a workplace setting a casestudy. B M J Open. 2015.

Christensen R, Christensen JR, Justesen JB, Bredahl TVG. Adherence to physical activity in a workplace setting a casestudy. B M J Open. 2015. Studieadjunkt Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet Institut for Idræt og Biomekanik E-mail: jrchristensen@health.sdu.dk, jrchristensen@health.sdu.dk Mobil: 93507088, 93507088 Publikationer Christensen

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

EndNote. Berit Elisabeth Alving

EndNote. Berit Elisabeth Alving EndNote Berit Elisabeth Alving Agenda 1. Referencehåndteringsværktøjer 2. Kom i gang med EndNote 3. Tilføje referencer til biblioteket 4. Tilknyt filer 5. Dubletter 6. Groups, Group sets og Smart groups

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere