Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM ØLR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR"

Transkript

1 - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM ØLR, at en kommanditist ved opgørelse af afståelsessummen for en post skibsanparter skulle medregne kursværdien af et non-recourse lån overtaget af køber, uanset at lånet væsentligt oversteg skibets handelsværdi. På baggrund af et stærkt stigende udbud af anparts- og leasingprojekter i slutningen af 1980 erne og begyndelsen af 1990 erne foretog skattemyndighederne i begyndelsen af 1990 erne en nærmere undersøgelse af området. Det blev siden konstateret, at området var ganske betændt. Mange af projekterne viste sig ved skattemyndighedernes nærmere undersøgelser at være ganske luftige, og udover flere lovindgreb udviklede skattemyndighederne med tiden en ganske bred palet af begrundelser for at afvise de så efterspurgte fradrag. På denne palet var også den skattemæssige behandling af de hyppigt forekommende udlån ydet på non-recourse vilkår, dvs. hvor lånene ikke var forbundet med personlig hæftelse for investor, eller på limited-recourse vilkår med personlig hæftelse for investor under visse særlige omstændigheder. I Told- og Skattestyrelsens Rapport om mindre anpartsvirksomheder fra maj 1993 anførte styrelsen, at det ville være afgørende for den enkelte interessents fradragsret for

2 - 2 renter, om disse særlige hæftelsesbegrænsninger medførte, at der ikke påhvilede den enkelte interessent en sådan reel forpligtelse, at finansieringslånet kunne anses for en gæld, der påhvilede interessenten. Efter styrelsens opfattelse kunne der således i dette tilfælde ikke indrømmes fradragsret for renter efter statsskattelovens 6, stk. 1, litra e. Forud herfor havde Ligningsrådet imidlertid i flere tilfælde accepteret arrangementer, hvor non-recourse lån blev anvendt. Det gav senere anledning til kritik fra flere sider, således bl.a. Aage Spang-Hanssen, TfS 1993, 404, Karsten Rasmussen, TfS 1993, 428, samt, Revisorbladet 1993, nr. 5, at Told- og Skattestyrelsen ved vurderingen af spørgsmålet om fradragsret i ovennævnte rapport så bort fra disse Ligningsrådsafgørelser. Hæftelsesbegrænsninger for deltagerne medførte imidlertid i senere afgørelser fra de centrale skattemyndigheder og domstolene, at deltagerne ikke ansås for berettiget til at fratrække renteudgifter og eventuelt driftsunderskud ved arrangementerne, således eksempelvis i Ligningsrådets afgørelse, ref. i TfS 1996, 71, og Landsskatterettens kendelse, ref. i TfS 1996, 485. Problemstillingen var endvidere fremme i sagen afgjort ved Højesterets dom ref. i TfS 2000, 148 H (Carsten Glenting), jf. tidligere TfS 1996, 427 ØLR, omtalt i JUS 2000/7, hvor Højesteret fik lejlighed til at tage stilling til de skattemæssige konsekvenser af non-recourse vilkår. I den pågældende sag havde en skatteyder købt andele for nom. 6 mio. kr. i et interessentskab, hvis formål var at købe gældsbreve for lånte midler i et fransk selskab og beholde disse til udløb 1 år senere. Ifølge låneaftalen mellem långiver, en amerikansk bank, og interessentskabet var lånet på 500 mio. kr. udelukkende beregnet på køb af disse gældsbreve, der skulle købes og opbevares af banken til udløb, og som var håndpantsat til banken. Endvidere indeholdt aftalen bl.a. en bestemmelse om, at bankens krav overfor interessentskabet var begrænset til bankens rettigheder efter håndpantsætningserklæringen, dog ekskl. en forudberegnet rente, der sammen med en stiftelsesprovision beløbsmæssigt svarede til investorernes egenfinansiering med tillæg af en andel på 2,7 pct. af det tegnede beløb, for hvilket investorerne hæftede personligt.

3 - 3 Skattemyndighederne var af den opfattelse, at skatteyderen kun havde en reel gældsforpligtelse på 2,7 pct. af det tegnede beløb på 6 mio. kr. Der kunne derfor kun anerkendes fradrag for renter af denne del af gældsforpligtelsen. Højesteret anførte i TfS 2000, 148 H, at det forhold, at en låneaftale indeholder bestemmelser om begrænset hæftelse (non-recourse vilkår), ikke i sig selv er til hinder for, at der kan opnås ret til fradrag for renter på lånet. Det afgørende fandtes at måtte være en helhedsvurdering af det arrangement, hvori vilkåret indgår. På grundlag af en samlet bedømmelse af det i sagen omhandlede arrangement, fandtes der ikke at være fradragsret for renterne vedrørende arrangementet. Højesteret lagde herved som et af flere momenter vægt på, at arrangementet var uden risiko for skatteyderen, der ikke havde nogen reel forpligtelse til at tilbagebetale og forrente sin andel af lånet, og hvis eneste interesse i arrangementet var, at han mod en indbetaling på ca kr. påregnede et skattemæssigt fradrag for beregnede nettorenter og provision og skattefrihed for kursgevinsten på gældsbrevene. Herudover fandtes skatteyderen ikke for Højesteret at have godtgjort, at der havde eksisteret en sådan administrativ praksis, at skattemyndighederne var afskåret fra at nægte fradragsret for renter og provision i en situation som den foreliggende. Tilstedeværelsen af non-recourse vilkår og dermed den manglende risiko for investor, blev således anset som et moment, der talte imod fradragsret, se tillige siden TfS 2000, 1011 H (Simon Bent Sørensen). I sagen ref. i SKM ØLR, jf. tidligere SKM BR, var den skattemæssige håndtering af lån på non-recourse vilkår fremme i form af spørgsmålet om, hvorvidt et lån ydet på non-recourse vilkår til et kommanditselskab til køb af et skib ved kommanditisternes senere salg af anparter skulle medregnes ved opgørelsen af afståelsessummen til kurs 0 eller til ca. kurs 80 som anslået af en syns- og skønsmand. Sagen drejede sig om en af disse kommanditister, der i 1994 havde købt 10 anparter i et kommanditselskab, som i 1995 købte et skib for 22 mio. kr. Købesummen blev finansieret ved non-recourse lån i en sparekasse på 11 mio. kr. og 11 mio. kr. fra sælger af ski-

4 - 4 bet. Landsretten lagde til grund, at de to lån var ydet på non-recourse vilkår, således at långiverne alene kunne holde sig til skibets værdi i tilfælde af misligholdelse af lånene. Sparekassen stod i prioritetsrækkefølgen før den oprindelige sælger. Skibsdriften var underskudsgivende, og skatteyderen afstod sammen med de øvrige kommanditister i 2000 anparterne i kommanditselskabet. Skibets bogførte værdi udgjorde på dette tidspunkt 16,7 mio. kr., og handelsværdien ifølge et syn og skøn, jf. nedenfor, 6,5 mio. kr. Køberen, et aktieselskab, der havde en vis nærmere forbindelse med den oprindelige sælger, berigtigede købesummen ved overtagelse af kommanditselskabets forpligtelser, herunder gælden til henholdsvis sparekassen og den oprindelige sælger. Der blev i forbindelse med sagens behandling ved Landsskatteretten udmeldt syn og skøn, hvor syns- og skønsmanden fastsatte værdien af gælden - udover pantets værdi - til kurs 79,08. Køberen fik siden eftergivet gælden til den oprindelige sælger, i hvilken forbindelse Landsskatteretten ved kendelsen ref. i SKM LSR konstaterede, at Den af [køberen] overtagne gæld til [den oprindelige sælger] på kr. er ydet på såkaldt non-recourse vilkår, hvorefter kommanditisterne ikke hæfter personligt for gældens betaling. Landsskatteretten finder herefter ikke grundlag for at anse [køberen], der har overtaget gælden på nævnte vilkår, for skattepligtig af gældseftergivelsen. Gældseftergivelsen anses således, jf. det i Ligningsvejledningen anførte, ikke for at medføre nogen kursgevinst i kursgevinstlovens forstand. Retten finder herved ikke, at det gør nogen forskel, at debitor er et selskab. Afgørelsen er tiltrådt af SKAT. Hovedspørgsmålet i sagen ref. i SKM ØLR var nu, hvordan gælden til banken og den oprindelige sælger skulle værdiansættes ved opgørelsen af kommanditistens afståelsessum efter afskrivningslovens 45. Kommanditisten anførte her, at eftersom der forelå et såkaldt non-recourse vilkår, således at kreditorerne alene kunne holde sig til pantets (dvs. skibets) værdi, kunne gælden alene medtages til den værdi, som pantet (skibet) havde.

5 - 5 Landsskatteretten, hvis afgørelse blev tiltrådt in extenso af byretten, tog med henvisning til Ligningsvejledningen 2001, afsn. afsnit E.F.2.3., afsæt i, at der til den gæld, som kommanditisten blev frigjort for, også skulle medregnes gæld, som gik ud over det beløb, hvortil kommanditisten havde begrænset sin hæftelse. Dette modsvaredes efter Landsskatterettens opfattelse af, at kommanditistens afskrivningsgrundlag blev opgjort som anskaffelsessummen for den ideelle anpart af kommanditselskabets afskrivningsberettigede aktiver inklusiv eventuel gæld, der lå ud over kommanditistens hæftelse. Vedrørende selve kursansættelsen af den overtagne gæld fandt Landsskatteretten, at syns-. og skønsmandens erklæringer i sagen kunne lægges til grund for kursværdiansættelsen, således at den del af gælden til sparekassen, der blev dækket af skibets værdi, blev ansat til kurs 100, medens øvrige gældsposter blev ansat til kurs 79,08. Landsskatteretten tilkendegav i den forbindelse, at det forhold, at lånene til sparekassen og den oprindelige sælger var optaget med begrænset hæftelse (non-recourse vilkår) i den foreliggende situation, hvor anparterne blev solgt, ikke betød, at gælden skulle medregnes til et lavere beløb. Landsskatteretten tilkendegav således at kunne tiltræde skønserklæringen, hvor skønsmanden udtalte, at kommanditselskabet ved salget af anparterne skulle betragtes som en virksomhed i fortsat drift, og at aktivernes og passivernes kontante dagsværdi/kursværdi derfor ikke kunne baseres på tvangsrealisation som under en konkurs. Videre henviste Landsskatteretten til skønsmandens udtalelse om, at non-recourse vilkårene betød, at långiverne ikke kunne gøre krav gældende direkte over for den enkelte kommanditist, men at kommanditisten hæftede for sin andel af stamkapitalen, og at tilførslen heraf til kommanditselskabet måtte komme samtlige kreditorer i kommanditselskabet til gode. Denne afgørelse blev stadfæstet af Østre Landsret ved dommen ref. i SKM ØLR, men med ændrede præmisser: Som begrundelse for resultatet henviste Landsretten for det første til syns- og skønserklæringen, jf. ovenfor, og anførte, at der ikke for landsretten var tilvejebragt et grundlag for at tilsidesætte denne kursfastsættelse.

6 - 6 Videre anførte landsretten, at retten navnlig på baggrund af en anpartshaveroverenskomst af 27. januar 1995 og en senere Multipartite Agreement fandt at kunne lægge til grund, at lånene fra sparekassen og den oprindelige sælger var ydet på non-recourse vilkår, således at disse långivere alene havde kunnet holde sig til skibets værdi i tilfælde af misligholdelse af lånene. Herefter anførte landsretten, at da der imidlertid ikke havde foreligget misligholdelse af lånene, og da gældsposterne til de to långivere var indgået i afskrivningsgrundlaget for kommanditisten, hvilket forudsatte en reel hæftelse, og da der i sagen i nogen grad havde været tale om dispositioner foretaget inden for en kreds af interesseforbundne personer, fandt landsretten i hvert fald under disse omstændigheder, at non-recourse vilkåret var uden betydning for opgørelsen af kommanditistens skattemæssige fortjeneste på hans anparter i kommanditselskabet. Det er ikke svært at forstå, at det må have faldet kommanditisten noget for brystet, at han ved avanceopgørelsen for skibsanparter skal medregne kursværdien af en gæld, der ikke kan inddrives hos ham, og som ved en direkte gældseftergivelse til den købende selskab kort tid efter salget end ikke udløste beskatning hos det købende selskab, uanset at der - som det siges i Østre Landsrets dom -..i nogen grad havde været tale om dispositioner foretaget inden for en kreds af interesseforbundne personer Dommen indebærer, at kommanditister under tilsvarende omstændigheder fremover må sikre, at der først sker overdragelse af kommanditanparter, når der foreligger misligholdelse eller alternativt, at der opnås en løsning med kreditorerne før salg af anparterne. o

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Passivering af udskudt skat ved skifte

Passivering af udskudt skat ved skifte Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Forord Der har i efterhånden en årrække været en stadigt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er December 2014 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 76 om ejendomsvurderinger i 2015 og 2016 er Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere