Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME"

Transkript

1 Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME 1. GUDDOMMEN Der er tre særskilte personer i Guddommen: Gud den evige Fader, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden (se ApG 7:55-56). Faderen og Sønnen har legemer af kød og knogler, men Helligånden er en person, der består af ånd (se L&P 130:22-23). De er ét i hensigt og lære. De er fuldkomment forenede om at opfylde vor himmelske Faders guddommelige frelsesplan. Gud Faderen Gud Faderen er den højeste Hersker i universet. Han er Faderen til vores ånd. Han er fuldkommen, har al magt og ved alt. Hen er også en Gud med fuldkommen nåde, venlighed og barmhjertighed. Jesus Kristus Jesus Kristus er Faderens Førstefødte i ånden, og Faderens Enbårne i kødet. Han er Jahve i Det Gamle Testamente og Messias i Det Nye Testamente. Han levede et syndfrit liv og udvirkede en fuldkommen forsoning for hele menneskehedens synder. Hans liv er det fuldkomne eksempel på, hvordan alle mennesker bør leve (se 3 Ne 27:27). Han var den første person på denne jord, som opstod. Jesus Kristus kommer igen i magt og herlighed og vil regere på jorden under tusindårsriget. Alle bønner, velsignelser og præstedømmeordinancer bør foregå i hans navn. Helligånden Helligånden er det tredje medlem af Guddommen. Han er en åndelig person uden et legeme af kød og knogler. Han omtales ofte som Ånden, Helligånden, Guds Ånd, Herrens Ånd eller Talsmanden. Helligånden vidner om Faderen og Sønnen, åbenbarer sandhed om alt samt helliggør dem, der omvender sig og bliver døbt (se Moro 10:5). 2. FRELSESPLANEN I den førjordiske tilværelse præsenterede vor himmelske Fader en plan for at gøre os i stand til at blive som ham og opnå udødelighed og evigt liv (se L&P 14:7; Moses 1:39). Skrifterne omtaler denne plan som»frelsesplanen«,»den store plan for lykke«,»forløsningsplanen«og»barmhjertighedens plan«. Frelsesplanen omfatter skabelsen, faldet, Jesu Kristi forsoning samt alle evangeliets love, ordinancer og lærdomme. Den moralske handlefrihed, evnen til at vælge og handle for os selv, er også afgørende i vor himmelske Faders plan. På grund af denne plan kan vi blive fuldkommengjort gennem forsoningen, modtage en fylde af glæde og leve for evigt i Guds nærhed. Vores familieforhold kan vare igennem evighederne. Førjordisk tilværelse Før vi blev født på jorden, levede vi i vor himmelske Faders nærhed som et af hans åndelige børn. I denne forudtilværelse deltog vi i et råd sammen med resten af vor himmelske Faders åndelige børn. Ved det råd præsenterede vor himmelske Fader sin plan og den førjordiske Jesus Kristus indgik pagt om at blive Frelseren. Vi kan velsignet med handlefrihedens gave træffe vigtige beslutninger, såsom beslutningen om at følge vor himmelske Faders plan (se 2 Ne 2:27). Vi forberedte os til at komme til jorden, hvor vi kunne fortsætte vores udvikling. De, som fulgte vor himmelske Fader og Jesus Kristus, fik tilladelse til at komme til jorden for at opleve 1

2 livet på jorden og udvikle sig hen mod evigt liv. Lucifer, en anden af Guds åndelige sønner, gjorde oprør mod planen. Han blev Satan, og han og hans tilhængere blev kastet ud fra himlen og nægtet mulighederne ved at få et fysisk legeme og opleve et jordisk liv. Det jordiske liv Denne del af vores tilværelse er en tid til at lære, hvori vi kan forberede os til evigt liv og vise, at vi vil gøre alt det, som Herren har befalet os. Vores ånd er forenet med vores fysiske legeme og giver os muligheder for at vokse og udvikle os på måder, som ikke var mulig i vores liv i forudtilværelsen. Livet efter døden Når vi dør, vil vores ånd indtræde i åndeverden og vente på opstandelsen. De retfærdiges ånder kommer ind i en tilstand af lykke, som kaldes paradis. Mange af de trofaste vil fortsat forkynde evangeliet for dem i det åndelige fængsel. Det åndelige fængsel er et midlertidigt sted i verden efter livet på jorden for dem, der døde uden kendskab til sandheden, eller dem, der var ulydige i livet på jorden. Her bliver ånderne undervist i evangeliet og får mulighed for at omvende sig og acceptere de frelsende ordinancer, der er udført for dem i templerne. De, som accepterer evangeliet, kan dvæle i paradiset indtil opstandelsen. Opstandelsen er genforeningen af vores åndelige legeme og vores fysiske legeme af kød og knogler (se Luk 24:36-39). Efter opstandelsen adskilles ånden og legemet aldrig igen, og vi vil være udødelige. Hver eneste person født på jorden vil opstå, fordi Jesus Kristus overvandt døden (se Job 19:25-26; 1 Kor 15:20-22). De retfærdige vil opstå før de ugudelige og vil komme frem i den første opstandelse. Den endelige dom sker efter opstandelsen. Jesus Kristus vil dømme hver eneste person for at afgøre, hvilken evig herlighed han eller hun skal modtage. Denne dom er baseret på hver persons lydighed mod Guds befalinger (se Åb 20:12-13). Der er tre riger af herlighed (se 1 Kor 15:40-42). Det celestiale rige er det højeste af de tre herlighedsriger. De, der er tapre i Jesu vidnesbyrd og lydige mod evangeliets principper, vil bo i Gud Faderens og hans Søns, Jesu Kristi, nærhed. Det andet af de tre herlighedsriger er det terrestriale rige. Personerne i dette rige er jordens hæderlige mænd og kvinder, som ikke var tapre i Jesu vidnesbyrd. Det telestiale rige er den laveste af de tre herlighedsriger. Personerne i dette rige valgte ugudelighed frem for retfærdighed, mens de levede på jorden. Disse personer modtager deres herlighed, efter de er forløst fra det åndelige fængsel. 3. SKABELSEN OG FALDET Skabelsen Vor himmelske Fader er den allerhøjeste Skaber. Jesus Kristus skabte himlen og jorden under Faderens ledelse. Jorden blev ikke skabt af intet; den blev organiseret af eksisterende materie. Jesus Kristus har skabt et utal af verdener. Skabelsen af en jord var afgørende i Guds plan. Den sørgede for et sted, hvor vi kunne få et fysisk legeme, blive prøvet og udvikle guddommelige egenskaber. Vi skal bruge jordens ressourcer med visdom, dømmekraft og taknemlighed. Adam var det første menneske, der blev skabt på jorden. Gud skabte Adam og Eva i sit eget billede (se 1 Mos 1:26-27). Alle mennesker mænd og kvinder er skabt i Guds billede. Faldet Adams og Evas overtrædelse og de medfølgende forandringer, herunder den åndelige og den fysiske død, kaldes for faldet. I Edens have befalede Gud Adam og Eva ikke at spise af frugten af træet til kundskab om godt og ondt; konsekvensen ved at gøre det ville være åndelig og fysisk død. Åndelig død er adskillelse fra Gud. Den fysiske død er adskillelsen af det jordiske legeme og ånden. Fordi Adam og Eva overtrådte denne befaling og spiste af frugten af træet til kundskab om godt og ondt, blev de forstødt fra Herrens nærhed de oplevede den åndelige død. De blev også dødelige underlagt den fysiske død. Som efterkommere af Adam og Eva arver vi en falden tilstand i livet på jorden, hvori vi prøves af vanskeligheder i livet og af modstanderens fristelser (se Mosi 3:19). Faldet er en integreret del af vor himmelske Faders frelsesplan. Det fører i to retninger nedad og alligevel fremad. Udover at introducere den fysiske og åndelige død gav det os muligheden for at blive født på jorden og for at lære og udvikle os. 2

3 Som resultat af faldet kunne Adam og Eva og deres efterkommere opleve glæde og sorg, kende til både godt og ondt samt få børn (se 2 Ne 2:22-25). 4. JESU KRISTI FORSONING At sone er at lide straffen for synd, hvorved virkningerne af synd fjernes fra den synder, der har omvendt sig, og tillader, at han eller hun kan blive forsonet med Gud. Jesus Kristus var den eneste, som var i stand til at udvirke en fuldkommen forsoning for hele menneskeheden. Hans forsoning omfattede hans lidelse for menneskehedens synder i Getsemane have, udgydelse af hans blod, hans lidelse og død på korset samt hans opstandelse fra graven (se Es 53:3-5; L&P 19:16-19). Frelseren var i stand til at gennemføre forsoningen, fordi han holdt sig selv fri af synd og havde magt over døden. Han arvede fra sin jordiske mor Maria evnen til at dø. Fra sin udødelige Fader arvede han magt til at tage sit liv tilbage. Gennem Jesu Kristi forsoning vil alle opstå, og de, der adlyder hans evangelium, vil modtage det evige livs gave. Som del af forsoningen påtog Jesus sig selv alle menneskers smerter, sygdomme og svagheder (se Alma 7:11-12). Han forstår vores lidelse, fordi han selv har oplevet den. 5. UDDELINGER, FRAFALD OG GENOPRETTELSE Uddelinger En uddeling er en tidsperiode, hvor Herren åbenbarer sine evangeliske lærdomme, ordinancer og sit præstedømme. Det er en periode, hvori Herren har mindst én bemyndiget tjener på jorden, som bærer det hellige præstedømme, og som har det hellige hverv at uddele evangeliet til jordens befolkning. Tidernes fyldes uddeling er den sidste uddeling. Den begyndte med åbenbaringen af evangeliet til Joseph Smith. Tidligere uddelinger er knyttet til Adam, Enok, Noa, Abraham, Moses og Jesus Kristus. Desuden har der været andre uddelinger, herunder dem blandt nefitterne og jereditterne. Frelsesplanen og Jesu Kristi evangelium er blevet åbenbaret, og der er blevet undervist i den i alle uddelinger. Frafald Når enkeltpersoner eller grupper af mennesker vender sig bort fra evangeliets principper, er de faldet fra. Perioder med omfattende frafald er sket i hele verdens historie. Et eksempel er det store frafald, som indtraf, efter at Frelseren oprettede sin kirke. Efter Frelserens apostles død korrumperede mennesker evangeliets principper og foretog ubemyndigede ændringer i Kirkens organisation og præstedømmeordinancerne. Efter denne omfattende gudløshed trak Herren præstedømmets myndighed tilbage fra jorden (se 2 Thess 2:1-3). Under det store frafald levede mennesker uden guddommelig vejledning fra levende profeter. Mange kirker blev oprettet, men de havde ikke myndighed til at overdrage Helligåndsgaven eller udføre andre præstedømmeordinancer. Dele af den hellige skrift blev forvansket eller gik tabt, og menneskeheden havde ikke længere den sande kundskab om Gud. Dette frafald varede indtil vor himmelske Fader og hans elskede Søn viste sig for Joseph Smith og indledte genoprettelsen af evangeliets fylde. Genoprettelsen Genoprettelsen er den periode, hvor Gud genetablerer sit evangeliums sandheder og ordinancer blandt mennesker på jorden (se Es 29:13-14; Åb 14:6-7). Herren oprejste som forberedelse til genoprettelsen gode mænd i det, der kaldes for reformationen. De forsøgte at føre religiøse lærdomme, skikke og organisationer tilbage til det, som Frelseren havde oprettet. De havde imidlertid ikke præstedømmet eller evangeliets fylde. Genoprettelsen begyndte i 1820, da Gud Faderen og hans Søn Jesus Kristus viste sig for Joseph Smith som svar på hans bøn (se JS-H 1:15-20). Nogle af de centrale begivenheder i genoprettelsen var oversættelsen af Mormons Bog, gengivelsen af Det Aronske og Det Melkisedekske Præstedømme samt stiftelsen af Kirken den 6. april Det Aronske Præstedømme blev gengivet til Joseph Smith og Oliver Cowdery af Johannes Døber den 15. maj Det Melkisedekske Præstedømme blev også gengivet i 1829, da apostlene Peter, Jakob og Johannes overdrog det til Joseph Smith og Oliver Cowdery. Evangeliets fylde er blevet gengivet, og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er»den eneste sande og levende kirke på hele jordens overflade«3

4 (L&P 1:30). Kirken vil med tiden fylde hele jorden og eksistere for evigt (se Dan 2:44-45). 6. PROFETER En profet er en person, der er blevet kaldet af Gud til at tale på hans vegne. Profeter vidner om Jesus Kristus og underviser i hans evangelium. De kundgør Guds vilje og hans sande karakter. De fordømmer synd og advarer mod dens konsekvenser. Nogle gange profeterer de om fremtidige begivenheder (se Am 3:7). Vi opretholder præsidenten for Kirken som profet, seer og åbenbarer den eneste person på jorden, som modtager vejledning til at lede hele Kirken. Vi opretholder også rådgiverne i Det Første Præsidentskab og medlemmerne af de Tolv Apostles Kvorum som profeter, seere og åbenbarere (se L&P 1:38). 7. PRÆSTEDØMME Præstedømmet er Guds evige magt og myndighed. Ved præstedømmet har Gud skabt og regerer himlene og jorden. Med denne magt forløser og ophøjer han sine børn og tilvejebringer således»udødelighed og evigt liv for mennesket«(moses 1:39). Gud giver præstedømmemyndighed til værdige, mandlige medlemmer af Kirken, så de kan handle i hans navn til menneskehedens frelse. Præstedømmebærere kan blive bemyndiget til at forkynde evangeliet, forrette frelsens ordinancer samt lede Guds rige på jorden. Aronske Præstedømme Det Aronske Præstedømme kaldes ofte det forberedende præstedømme. Embederne i Det Aronske Præstedømme er diakon, lærer, præst og biskop. I Kirken i dag kan værdige mandlige medlemmer modtage Det Aronske Præstedømme, fra de er 12 år. Det Aronske Præstedømme besidder nøglerne til engles betjening, omvendelsens evangelium og dåb (se L&P 13). Melkisedekske Præstedømme Det Melkisedekske Præstedømme er det højere eller større præstedømme og forvalter i åndelige anliggender. Dette større præstedømme blev givet til Adam og har været på jorden, når som helst Herren har åbenbaret sit evangelium. Det hed først»det hellige præstedømme efter Guds Søns orden«(l&p 107:3). Senere blev det kendt som Det Melkisedekske Præstedømme, idet det har fået navn efter en stor højpræst, der levede samtidig med profeten Abraham. I Det Melkisedekske Præstedømme findes embederne ældste, højpræst, patriark, halvfjerdser og apostel. Præsidenten for Det Melkisedekske Præstedømme er Kirkens præsident. 8. DE FØRSTE PRINCIPPER OG ORDINANCER»Vi tror, at evangeliets første grundsætninger og forordninger er: 1) Tro på Herren Jesus Kristus, 2) Omvendelse, 3) Dåb ved nedsænkning til syndernes forladelse, 4) Håndspålæggelse for Helligåndsgaven«(TA 1:4) Tro Tro er et»håb om det, som ikke ses, men som er sandt«(alma 32:21). Tro er en gave, der vokser ved at høre Guds ord og leve retskaffent. Tro er mere end blot en passiv holdning, det kommer til udtryk i den måde, vi lever på. Tro må være centreret på Jesus Kristus, for at det kan lede en person til frelse. At have tro på Jesus Kristus betyder at stole helt og fuldt på ham at stole på hans uendelige forsoning, kraft og kærlighed. Det omfatter at tro på hans lærdomme. Det betyder at tro, at selv om vi ikke forstår alt, så gør han det. Sidste dages hellige har også tro på Gud Faderen, Helligånden, præstedømmets kraft og andre vigtige sider af det gengivne evangelium. Tro hjælper os til at modtage åndelig og fysisk helbredelse og styrke til at gå fremad, møde vore prøvelser og overvinde fristelse. Det giver os også fred. Herren vil udvirke store mirakler i vores liv i forhold til vores tro. Ved tro opnår man forladelse for synder og kan med tiden være i stand til at bo i Guds nærhed. Omvendelse Omvendelse er en ændring af sind og hjerte, som giver os et nyt syn på Gud, os selv og på verden. Det omfatter at vende sig bort fra synd og at vende sig til Gud for tilgivelse. Den motiveres ved kærlighed til Gud og et oprigtigt ønske om at adlyde hans befalinger. Vore synder gør os urene uværdige til at vende tilbage og dvæle i vor himmelske Faders nærhed. Med Jesu Kristi forsoning har vor Fader i himlen 4

5 tilvejebragt den eneste vej for os, hvorved vi kan blive tilgivet vore synder (se Es 1:18). Omvendelse omfatter at føle sorg over at have begået synd, bekendelse til vor himmelske Fader samt om nødvendigt til andre, forsage synderne, søge så vidt muligt at genoprette alt, der er blevet ødelagt af vore synder, samt at leve et liv i lydighed mod Guds befalinger (se L&P 58:42-43). Dåb Dåb ved nedsænkning i vand af en, der har myndighed dertil, er den første frelsende ordinance i evangeliet og er nødvendigt, for at en person kan blive medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Dåb er også nødvendigt, for at en person kan komme ind i det celestiale rige (se Joh 3:5). Det græske ord for dåb betyder at»dyppe«eller»nedsænke«. Nedsænkning er et symbol på døden for en persons syndefulde liv og genfødselen til et åndeligt liv, der er indviet til tjeneste for Gud og hans børn. Det er et symbol på død og opstandelse. Eftersom alle mennesker, der er født på jorden, ikke har mulighed for at modtage evangeliet, mens de lever, har Herren godkendt dåb for afdøde (se 1 Kor 15:29). Det tillader dem, der accepterer evangeliet i åndeverdenen, at opfylde betingelserne for at komme ind i Guds rige. Helligåndsgaven Når en person er døbt, lægger en eller flere bærere af Det Melkisedekske Præstedømme deres hænder på personens hoved og bekræfter ham eller hende som medlem af Kirken. Personen bliver, som del af denne ordinance kaldet bekræftelsen, givet Helligåndsgaven (se Joh 3:5). Helligåndsgaven adskiller sig fra Helligåndens indflydelse. Før dåben kan en person føle Helligåndens indflydelse fra tid til anden og kan gennem denne indflydelse modtage et vidnesbyrd om sandheden. Efter modtagelse af Helligåndsgaven har en person ret til Helligåndens stadige ledsagelse, hvis han eller hun holder befalingerne. 9. PAGTER OG ORDINANCER Pagter En pagt er en hellig aftale mellem Gud og mennesket. Gud fastsætter pagtens betingelser, og vi indvilliger i at gøre, hvad han beder os om. Gud lover os derpå visse velsignelser for vores lydighed (se L&P 82:10; 84:33-39). Alle præstedømmets frelsende ordinancer ledsages af pagter. Vi slutter pagt med Herren, når vi bliver døbt, og fornyer disse pagter ved at nyde nadveren. Brødre, der modtager Det Melkisedekske Præstedømme, indtræder i præstedømmets ed og pagt. Vi indgår yderligere pagter i templet. Ordinancer I Kirken er en ordinance en hellig, formel handling, der har åndelig betydning. Gud har udtænkt hver ordinance, så den underviser i åndelige sandheder. Ordinancer udføres med præstedømmets myndighed. Nogle ordinancer er nødvendige for ophøjelse og kaldes for frelsende ordinancer. De omfatter dåb, bekræftelse, ordination til Det Melkisedekske Præstedømme (for mænd), tempelbegavelsen og ægteskabsbeseglingen. Der er andre ordinancer som fx nadveren, patriarkalske velsignelser og salvelse af syge. 10. BEFALINGER Befalingerne er love og krav, som Gud giver til menneskeheden. Vi udtrykker vores kærlighed til ham ved at holde hans befalinger (se Joh 14:15). At holde befalingerne vil medføre velsignelser fra Herren (se L&P 130:20-21). De to grundlæggende befalinger er at»elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind... [og at] elske din næste som dig selv«(matt 22:37, 39). De ti bud er en central del af evangeliet og er evige principper, der er nødvendige for vores ophøjelse (se 2 Mos 20:3-17). Herren åbenbarede dem til Moses fordums, og han har gentaget dem i åbenbaringer i de sidste dage. Andre befalinger omfatter at holde kyskhedsloven, betale ærlig tiende, være ærlig, bede dagligt, være taknemlig og overholde visdomsordet. (Se flere oplysninger om disse emner ved at besøge lds.org, Gospel Library, Gospel Topics, eller i Tro mod sandheden: Et evangelisk opslagsværk, 2004). 5

Grundlæggende læresætninger

Grundlæggende læresætninger De grundlæggende læresætninger bør fremhæves i både seminar- og institutklasser. Lærere skal hjælpe de studerende til at genkende, forstå, tro, forklare og anvende disse evangeliske læresætninger. Når

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Evangelisk mesterlære

Evangelisk mesterlære Evangelisk mesterlære Hoveddokument Evangelisk mesterlære Hoveddokument Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Indsend dem venligst

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Tro mod sandheden. Budskab fra det første præsidentskab. Evangeliske emner opstillet i alfabetisk rækkefølge

Tro mod sandheden. Budskab fra det første præsidentskab. Evangeliske emner opstillet i alfabetisk rækkefølge Tro mod sandheden Budskab fra det første præsidentskab Denne bog kan anvendes i tilknytning til dit studium af skrifterne og sidste dages hellige profeters lærdomme. Vi opfordrer dig til at bruge den i

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

TRO MOD SANDHEDEN ET EVANGELISK OPSLAGSVÆRK

TRO MOD SANDHEDEN ET EVANGELISK OPSLAGSVÆRK TRO MOD SANDHEDEN ET EVANGELISK OPSLAGSVÆRK TRO MOD SANDHEDEN ET EVANGELISK OPSLAGSVÆRK Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark Omslag: Light and Truth, af Simon Dewey Simon Dewey

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Undervisning i evangeliet. på Frelserens måde. En vejledning til Kom og følg mig: Undervisningsmateriale for unge

Undervisning i evangeliet. på Frelserens måde. En vejledning til Kom og følg mig: Undervisningsmateriale for unge Undervisning i evangeliet på Frelserens måde En vejledning til Kom og følg mig: Undervisningsmateriale for unge Denne vejledning tilhører TANKER OG INDTRYK Mens du studerer og overvejer, kan du eventuelt

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

FAMILIE V E J L E D N I N G

FAMILIE V E J L E D N I N G FAMILIE V E J L E D N I N G FAMILIE V E J L E D N I N G Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 1992, 1999, 2001, 2006 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen.

Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen. Ældste Russell M. Nelson, De Tolv Apostles Kvorum Skriftens vidner Oprettet: oktober 2007 Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen. Vi udtrykker vores kærlighed til og

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Nu, hvor vi mindes Jesu Kristi fødsel for to tusind

Nu, hvor vi mindes Jesu Kristi fødsel for to tusind Studiebog»Viden, som er omhyggeligt optegnet, vil altid være til rådighed, når der er brug for det. Følsom åndelig information bør bevares på et helligt sted, som fortæller Herren, at du værdsætter den.

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER Ældste W. Rolfe Kerr De Halvfjerds Første Kvorum CES-foredrag for Unge Voksne Den 5. februar 2006 Brigham Young University I er samlet her på Brigham Young University og

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Religion 250 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Jesus Kristus - helbredelsens mester

Jesus Kristus - helbredelsens mester Ældste Russell M. Nelson, De Tolv Apostles Kvorum Jesus Kristus - helbredelsens mester Oprettet: 23. september 2007 Tro, anger, dåb, et vidnesbyrd og varig omvendelse fører til Herrens helbredende kraft.

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Kære forbedere December 2016

Kære forbedere December 2016 For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste (Es 9,5). Kære forbedere Hvilken glæde

Læs mere

BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR

BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR LÆRERENS HÆFTE BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR LÆRERENS HÆFTE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark 1995, 2003 Intellectual

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Jeg er taknemlig for at være samlet

Jeg er taknemlig for at være samlet kraft at gå standhaftigt på Frelserens velsignede vej for det er begyndelsen til visdom, når vi ser os selv klart. Når vi gør det, vil vores gavmilde Gud lede os ved hånden og give os svar på vore bønner;

Læs mere

Evangeliske principper

Evangeliske principper Evangeliske principper De [skal] komme til kundskab om deres forløser og hver enkelt detalje af hans lære, så de kan vide, hvordan de kan komme til ham og blive frelst. 1 Ne 15:14 Evangeliske principper

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Oprettet: 15. december 2005 Gud Faderen, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden udgør Guddommen. Præsident Brigham Young lærte

Læs mere

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

PRÆSTEDØMME- OG -HJÆLPEORGANISATIONS- LEDERENS

PRÆSTEDØMME- OG -HJÆLPEORGANISATIONS- LEDERENS PRÆSTEDØMME- OG -HJÆLPEORGANISATIONS- LEDERENS V E J L E D N I N G PRÆSTEDØMME- OG -HJÆLPEORGANISATIONS- LEDERENS V E J L E D N I N G Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Indhold Indledning

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN Forbønner for katekumenerne P: Kære brødre og søstre: I forbereder jer nu til at fejre påskens frelsebringende mysterier og har i dag påbegyndt den 40 dage lange vandring frem mod

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

En angrende sjæl er en omvendt sjæl, og en omvendt sjæl er en angrende sjæl.

En angrende sjæl er en omvendt sjæl, og en omvendt sjæl er en angrende sjæl. Ældste Russell M. Nelson - De Tolv Apostles Kvorum Omvendelse Oprettet: 29. juni 2007 En angrende sjæl er en omvendt sjæl, og en omvendt sjæl er en angrende sjæl. Sidste år, da ældste David S. Baxter og

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Skriftlæsning Præsten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Præsten fortsætter: Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa,

Læs mere

Kolossenserbrevet del -1

Kolossenserbrevet del -1 Kolossenserbrevet del -1 Gud heler gennem forsoning v. Frank Kristensen Kolossenserne: 1. Det er en ret ung menighed ca. 5-6 år 2. Det er en menighed, som fortrinsvis består af hedningekristne 3. Det er

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen 5. s. e. påske II 1. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 319 Vidunderligst af alt 417 Herre Jesus, vi er her 312 Sandheds tolk og taler 294 Talsmand, som på 217 Min Jesus, lad 400 Så vældigt det mødte os Bøn:

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Oprettet: 21. december 2005 Gud overdrager præstedømmet til sit folk til deres velsignelse og ophøjelse. Fra

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER

ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER Ældste Henry B. Eyring De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 10. september 2006 Brigham Young University Jeg er taknemlig for den smukke musik og for Ånden,

Læs mere

Helligånden og Åndens gaver

Helligånden og Åndens gaver 8 Helligånden og Åndens gaver TIL SABBATTEN 25. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 1. Undervisningsmateriale for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 1. Undervisningsmateriale for unge Kom og følg mig Unge Piger 1 Undervisningsmateriale for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger Januar-marts 2013 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i enheder, der gennemgår

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

GUD ELSKER SINE BØRN

GUD ELSKER SINE BØRN GUD ELSKER SINE BØRN Dette budskab er tilsigtet sidste dages hellige, som kæmper med at føle sig tiltrukket af samme køn, og som til tider føler sig mismodige, men har et oprigtigt ønske om at leve et

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Sand religion bør ikke udspringe af det, der behager mennesker eller forfædrenes traditioner, men i stedet af det, der behager Gud vor evige Fader.

Sand religion bør ikke udspringe af det, der behager mennesker eller forfædrenes traditioner, men i stedet af det, der behager Gud vor evige Fader. Præsident Dieter F. Uchtdorf - Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Oprettet: april 2008 Sand religion bør ikke udspringe af det, der behager mennesker eller forfædrenes traditioner, men i stedet af

Læs mere

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden igennem sin myndige lære, overnaturlige tegn og inderlige barmhjertighed Niels Pauli Nónstein Indledning Jesus forkynder de gode nyheder om Guds rige (Mt

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Lykke Salmer: 571, 569, 574; 575, 732 Evangelium: Matt. 5,1-12 "Det er godt at have noget til gode bare det ikke er hug." Sådan hedder det i en gammel talemåde, og det passer

Læs mere