Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet november 2000 KLUBBLAD NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet november 2000 KLUBBLAD NR. 2 2000"

Transkript

1 KLUBBLAD NR Er Peter på vej ud på dybt vand...

2 Havneudvalg: Bent Svendsen Christian Simonsen Jess Gjedde Leif Samuelsen Hans Holmegaard Husudvalg: Flemming Midtgaard Inger Kristensen Lissy Simonsen Peter Møller Tina Pedersen Festudvalg: Bjarne Jensen Mariann Jensen Orla Dahl Erik Koldbro Jens Pedersen Preben Nielsen Lone Koldbro Hals Bådelaug Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer 2000 Erhvervsfartøjer - Hals Kommune Kapsejladsudvalg: Svenning Nielsen (måler) Michael Olesen Palle Klit Hans Holmegaard Evt. dommere Bladudvalg: Lene Jensen Henrik Eske Jensen Lone Koldbro Willi Pedersen Bestyrelse: Lene Jensen Flemming Midtgaard Svenning Nielsen Bjarne Jensen Bent Svendsen Kranchauffører: Christian Simonsen Svenning Nielsen Havnemyndigheder: Fritidsfartøjer - Hals Bådelaug. Havneopkrævere: Charlotte Madsen Louise B. Jørgensen Jonathan Nielsen Mobiltlf. åben Side 2

3 Formandens side Vore medlemmer har sikkert siddet og ventet ved brevsprækken, før sommerferien, efter et klubblad. Fra redaktionen beklager vi at det ikke udkom gode undskyldninger har vi selvfølgelig nok af, dem vil vi ikke trætte læserne med Bestyrelsens tilbageblik går denne gang så langt tilbage som til generalforsamlingen i februar. I lighed med de foregående år foregik også denne generalforsamling i fred og fordragelighed. Ud over de faste punkter på dagsordenen, skulle der i år også tages stilling til Dansk Sejlunions fremtidige samarbejde med bladet Bådmagasinet. Standerhejsningen den 29. april blev lidt af et tilløbsstykke, det skyldtes nok at vi for første gang i mange år måtte gøre Blæsten går frisk over Limfjordens vande til skamme med det flotteste sommervejr - eller også var rygterne om festudvalgets traktement løbet i forvejen. I maj måned havde vi ligesom sidste år en flok piger på sejlerkursus på Oure Idrætsskole. Velvillig økonomisk støttet af Nordøstjysk Kreds, Dansk Sejlunion og Hals Bådelaug. Det blev også denne gang en positiv og lærerig oplevelse. Efterfølgende er det dejligt at se, at kurset virkelig giver den fornødne selvtillid til at flere og flere af pigerne tør sejle sig ud og selv være skipper. Selvom man bevæger sig i et vådt/råt miljø kan man jo godt gøre sig lidt fiks (som fru Hüttemeier ville have sagt). Pigesejlerne arrangerede senere makeup kursus. Også her blev der grinet meget og endnu mere da vi efterfølgende blev bekendt med, at den ene af instruktørerne i det daglige driver hundesalon. Det fine vejr, sejlsæsonen blev indledt med, holdt imidlertid ikke ret længe. Sommeren blev som bekendt ikke noget at skrive hjem om, men de fleste af vore tursejlere beretter om gode ferieoplevelser selvom shorts og solcreme ikke blev meget benyttet. At sejler folket ikke er sådan at slå ud har vi også kunnet se af besøgstallet i vores egen havn. Vi har trods det ringe vejr, i år haft rekord med over gæstebåde. Dejligt at stadig flere har fundet, at Hals er en god havn at komme til. Hals Bådelaug høster dagligt ros for rengøringsstandarden i servicebygningen, ligesom mange også tilkendegiver at bebyggelsen på havnen også er et plus for opholdet. At havnemiljøet tiltrækker mange, ikke kun sejlere, har vi de sidste par år, kunnet konstatere på benyttelsen af vore toiletter. Vi har ved flere lejligheder nævnt overfor Hals Kommune at der i høj grad savnedes offentlige toiletter på havnen. Kommunen har imidlertid ikke haft den store forståelse for problemet, hvorfor vi i år vedtog, at få installeret dørkode på servicebygningen. En foranstaltning, der uanset om man kan lide det eller ej, bliver mere og mere almindelig i havnene. Et længe næret ønske fra vore gæster om kunne benytte vaskemaskine og tørretumbler er blevet indfriet i år, ligesom vi har etableret en stor ny grill og sat læskærme op på grillterrassen. Næste år skulle det gerne blive til lidt bedre borde og bænke samme sted. Huset ser stadig sørgeligt ud set fra vest. Vi har kun fået malet det sorte træværk. Resten må desværre vente til sagen vedr. sætningsskaderne forhåbentlig snart finder en afgørelse. Murværket skulle nødig gå endnu en vinter i møde i den nuværende forfatning. Side 3

4 Sæsonen går på held, efter en god tilslutning til såvel eftersommerens aftensejladser som den lokale Hals Barre Cup, er afrigning og optagning af bådene nu i fuld gang. Indendørs aktiviteterne er allerede begyndt - ikke lige maritime alle sammen, men altid meget hyggelige. Således har der været afholdt vinsmagning og tøjdemonstration. Heldigvis glemmer vi dog ikke helt sejlsporten når bådene pakkes ned, det viser sig bl.a. ved at der i år er så mange der er interesseret i at komme på navigationskursus at der måtte oprettes 2 hold. Med de arrangementer der allerede er afholdt og dem der venter os, kan vi trygt gå vinteren i møde medlemmerne er klædt på til lidt af hvert. Fru formand Formandinden i yderst galant selskab Side 4

5 FRA BESTYRELSESMØDERNE Tursejlerforeningen har fået lov at låne huset den 1. og 2. juli 2000, Flemming har ansvar for de praktiske forhold Modtaget brev fra Hals Kommune vedr. Nordisk Sejlads 2002 Det bliver vedtaget at holde sejlerkursus for piger på Oure - også i år Diverse henvendelser vedr. medlemskab, bådpladser og priser. Gennemgang af restancer, der er ganske få - der rykkes. Årsregnskab godkendt med påtegningen særdeles flot resultat. Ejendomsvurdering er steget fra kr. 250,- pr. kvm. til kr ,-. Bjarne kigger på begrundelsen og evt. fejl. Emner til årets hivert drøftet Konstituerende bestyrelsesmøde: Bestyrelsen fortsætter uændret. Udvalgene besættes fra bestyrelsen på følgende måde: Havneudalg: Bent Svendsen Kapsejladsudvalg: Svenning Nielsen Bladudvalget Lene Jensen Festudvalget Bjarne Jensen Husudvalger Flemming Midtgaard Der arrangeres udvalgsfest den 7. april og standerhejsning den 29. april Et medlem har ansøgt om tilbagebetaling af pladsleje, dette afvises med henvisning til regler og praksis. Vedr. pigesejlads. Bestyrelsen vedtager at yde 50% af kursusudgiften, ligesom der tages principbeslutning om fremtidige ansøgninger om sejladsfremmende aktiviteter vil blive dækket med 50%. Dog ekskl. transportudgiver. Det oplyses at AOF i Hals gerne vil have navigation på programmet. HB bakker op om initiativet, og stiller klublokaler til rådighed for undervisningen under forudsætning af at medlemmer fra HB deltager i undervisningen. Alle betalte regninger bliver godkendt Der er ikke nyt i sagen om sætningsskader. Der er modtaget bekræftelse af modtagelse af anke vedr. ejendomsskat. Hals Kommune ønsker ikke at deltage i et kranfællesskab med HB. HB fastholder at kommende miljøforpligtelser skal etableres af havnemyndigheden Kommunen undersøger lovgrundlaget. Kommunen ønsker at HB skal betale for renovataionscontainer: HB henviser til at containeren er for alle havnens brugere, men er selvfølgelig interesseret i at betale en andel af udgiften. Kommunen kommer med et udspil til den endelige betaling. Havneregulativ, myndighedudøvelse o.s.v. blev drøftet igen. HB er positivt indstiller for Jollehavn, blot der ikke bliver tale om gæstepladser Poletfællesskab blev drøftet, HB er ikke interesseret idet HB installerer kodelås til servicelokaler. Aftensejlads starter den 9.5., og der er gennemgang af teori og regler den 2.5. Kranen kører godt Havneudvalget gennemfører arbejdsweekend. Havneudvalget har udarbejdet budet og fået dette godkendt. Husudvalget holder arbejdsdag den der aftales rengøringsdag senere. Diverse greje fra juniorafdeling, som ikke mere kan bruges sælges! Side 5

6 Standerhejsning den kl. 12:00 - annonce i Hals avis. Der afholdes snarest møde med havneopkræverne. Start på opkrævning den 5.5., slut medio oktober. Næste møde den kl Ejendomsvurdering modtaget Sejlernes logbog modtaget Tilbud om sejlerkursus modtaget fra Rønbjerg Feriecenter. Dette videreformidles i klubblad. Regning vedr. pigesejlads fremkommet. Skrivelse fra Hals Skole vedr. lån af optimistjoller den 15. juni modtaget. Dette bevilges. Driftsregnskab for perioden gennemgået, alt OK. Flemming orienterer om møde i samarbejdsforum for Hals Havn. Møde den med kulturforvaltningen vedr. ejendomsskab og grundskyld. Hals Bådelaug ønsker ikke at deltage ved forbrugermesse i Aalborg. Bestyrelsen har modtaget forslag til udarbejdelse af hjemmeside for HB, Efter gennemlæsning træffes beslutning. Husudvalget - Vindpose til flagstang indkøbes. Klubhuset udlånt den 1. og 2. juli. Havneudvalget ønsker problemer vedr. Jollepladser drøftet, samt oprydning på vinteropbevaringspladsen. Bladudvalget efterlyser stof Festudvalget orienterer om aktiviteter i klubbladet. Drøftelser vedr. havneopkrævning Opkrævning af kontingent vedr. turistforeningen modtaget. Mødereferat fra DS + diverse blade og tidsskrifter modtaget. DS nyhedsbrev. Der ønskes lokale initiativer i f.b.m. Søsportens dag i HB er positive. Nyhedsbrev vedr. sejlernetværket. Opkrævning af leje vedr. vandareal modtaget. Lene vil repræsentere HB i f.b.m. frokostinvitation på Skaden Diverse regninger gennemgået og godkendt. 6 medlemmer har endnu ikke betalt kontingent. Rykker afsendes. Efter møde med Kulturforvaltningen vedr. ejendomsskab, er vi blevet opfordret til at søge om fritagelse for betaling heraf. Flemming skriver brev desangående. 2 af opkræverne er blevet studenter og der indkøbes gaver. Sag om tidligere medlemmer, som ikke har betalt havnepenge for 2 overnatninger drøftes. HB sender brev med girokort + rykkergebyr. Betales der ikke vil hjemmeklubben blive orienteret. Der etableres liste for bagvagter. Lene og Flemming indkalder opkræverne til møde den kl. 19:00 Havneudvalget har gennemført diverse arbejder i havnen. Nye pæle og rør m.m. Der er tildelt midlertidig plads til to mindre fratøjer ved juniorbroen. Udvalget døjer en del med pirater blandt fritidsfiskerne. Der tages håndfast fat omkring problemerne. Husudvalget orienterer om færdiginstalleret vaskemaskine. Kodelås er nu installeret med virker p.t. ikke. Malerarbejde ved grillplads, juniorhus og terrassen udføres af malerfirma. Ny grill er på vej. Kapsejladsudvalget orienterer om at forårssæsonen er færdigsejlet med pæn deltagelse. Side 6

7 Bladudvalget orienterer om at blad nr. 2 bliver forsinket, udsendes efter ferien. Festudvalget orienterer om grillfest i Sundby Hvorup. Det Besluttes at Mariann må arbejde videre med oprettelse af hjemmside. Havneregulativ er nu udsendt i hæfteform Brev fra DS vedr. ekstraordinært formandsmøde. Orienteringsaften den 28.8 i Nordøstjysk kreds Orientering fra DS vedr. hjemmesider, søkort m.m. Stander fra Stuer modtaget Forsikringspolice modtaget Regning fra maler modtaget. Brev fra DS vedr. medlemsregistrering modtaget. Brev fra SIFH modtager vedr. nye adresselister. Regnskab for 2. kvartal gennemgåes - alt OK Lene orienterede om sagen vedr. sætningsskader i udlejningsdelen af bygningen - der forventes en afklaring i løbet af ca. 3 uger. Lene orienterede om diverse malerarbejder og reparationer. Lene orienterer om problemer med kodelåsen. Kortslutningsskade vedr. en af broerne drøftes. Elektrikeren har ikke kunnet finde fejl. Flemming kontakter forsikringsselskab for en evt. erstatning for kortslutningsskaden skade virkninger. Festudvalget få betalt musikken til afriggerfesten - de efterlyser et klubblad Bladuvalget beklager at blad ikke er udkommet, det forventes at udkomme inden den Kr modtaget fra forsikringsselskab DS skriver vedr. medlemsregistrering. Indbydelse til fredsgeneralforsamling - Svenning deltager Materiale vedr. repræsentantskabsvalg i Hals Sparekasse modtaget. Der tilmeldt 24 til vinsmagning den 6. oktober. Gennemgang af regninger - alt OK Svenning for mandat til i samarbejde med Hals Sparekasse, at anbringe den del af vores likvide midler i værdipapirer, eller på en aftalekonto i Hals Sparekasse. Der er ikke kommet respons på henvendelse til kommunen vedr. ejendomsskat. HB skriver igen, og anmoder om et møde. Vedr. sætningsskade er vores advokat igen afkrævet et svar - dette forventes modtaget inden længe. Havneudvalg orienter om at der er fremsendt regning til en enkelt pirat Kapasejladsudvalget orienterer om afholdelse af Hals Cup, hvor der var fin deltagelse. Der er ca. kr. 200,- i overskud. Klubmesterskabet gik i år til Svenning efter en sæson med gode tirsdagssejladser. Festudvalget opfordrer til at arrangere nogle foredrag m.v. Husudvalget ser på forsikringsforhold og forbedring af låsesystemet. Lars Andersen ønsker at blive fra aftalen (formodentlig vedr. vaskemaskine - /red.). vi afventer driften i Bladudvalget forventer at udgive nyt blad ca Bjarne får til opgave at gøre hjemmesideprojekt færdigt sammen med Mariann Vedr. udlån af klubhus præciseres det, at udlån kun kan ske ved en bestyrelsesbeslutning, og kun efter en officiel henvendelse fra en anden sejlklub Side 7

8 Kommas havnelods har modtaget ændringer. Det blev vedtaget at være med i Sejlernes Logbog. Der er rundet overnatninger i sæsonen. Der er meget ros til vores faciliteter. Vi skal have et evalueringsmøde med opkræverne ved sæsonafslutningen. Simon Jensen har rettet henvendelse om at blive opkræver næste år. Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til vinteraktiviteter. Vi har fået en uformel henvendelse fra Hals Kommune vedr. vores holdning til en jollehavn øst for nuværende havn. Vi vil gerne drøfte planerne ved et møde, hvor vi vil tilkendegive vores holdninger. Rapporten gennemgået og drøftet. Vores advokat anmodes om at søge et forlig indgået, selvfølgelig med tilfredsstillende resultat for Hals Bådelaug. Husudvalget orienterer om bl.a. rengøring i huset. Havneudvalget orienterer om efterspænding og reparation af Østbroen. - Pris på arbejdet hjemtages - havneudvalget er ansvarlige herfor og kan sætte arbejdet i gang hvis tilbud er ok. Der drøftes beklædning af indvendig side af sydvestbassinet. Der drøftes vinteropbevaring af gæster i vandarealet. Kranspørgsmål sættes på til næste møde Ansøgninger om medlemskab og liggepladser gennemgået. Kvartalsregnskab gennemgået og godkendt. Den økonomiske situation ser fornuftig ud. Diverse regninger gennemgået og godkendt. Flemming orienterer om ejendomsskat - svar modtages snart af kommunen. Sætningsskader - der er modtaget supplerende rapport fra syns- og skønsmanden. Bladudvalget forsikrer at bladet snart udkommer. Flemming orienterer om generalforsamling i Lystsejlernetværket. Svenning blev forhindret i at deltage i kredsgeneralforsamling i Østjysk kreds. Bjarne og Mariann arbejder videre med hjemmesiden. Næste møde onsdag den 6. december 18:30 Side 8

9 Grisefesten Sundby Hvorup, den 26. august 2000 Vi havde alle en rigtig god sejlads ind til Sundby Hvorup hvad enten man sejlede fredag eller lørdag: For dem, der sejlede lørdag, blev stemningen løftet nogle få grader, da nogle af disse både satte stævnen på grund ud for Lene og Peters ejendom for at kippe med flagene og ønske tillykke med brylluppet. Peter vadede ud med øl til besætningerne på bådene og fik derved fyldt sine for korte gummistøvler med vand. I Sundby Hvorup samledes vi omkring 44 personer til en dejlig fest Svinet fra Tylstrup var virkelig velsmagende. Det samme var tilbehøret både det tørre og det våde. Overraskelsen senere på aftenen var heller ikke værst fløden var måske lidt for hårdt pisket. Vi måtte dog sidde inde og spise, da der blæste en hel del fra sydøst, men Lyngby Radio er stadig i luften Lyngby radio lukkede natten til den første februar for radiotelegrafien i de maritime nød- og sikkerhedstjenester. Fra den første februar har alle skibe på over 300 dette gav ingen skår i glæderne ej heller næste morgen, hvor vi indtog et solidt morgenmåltid. Efter morgenmad og oprydning gik turen atter til Hals troede alle, men den der vind fra sydøst var vist noget tiltagende og nu fra øst, så nogle valgte at forlænge weekenden, andre tog tilløb et stykke ud i Langerak, men blev så enige med sig selv om at vende tilbage Sundby Hvorup er et dejligt sted! De sidste, der valgte at tage hele turen hjem, kunne ikke prale af at have haft en behagelig hjemsejlads temmelig træls er vist det rigtige ord det varede i hvert tilfælde meget længere tid at komme hjem end derud. Bortset fra hjemturen var det et vellykket arrangement, som gerne må gentages næste år. tons installeret det nye satellitbaseret nød- og sikkerhedssystem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Den seneste tids megen omtale om, at radiotelegrafien er ophørt i nød- og sikkerhedstjenester og erstattet af GMDSS og Side 9

10 DSC, har åbenbart skabt tvivl om fremtiden for Tele Danmarks kystradiostation, Lyngby Radio. Men selv om morsenøglen har slået den sidste streg, så er Lyngby Radio fortsat livsnerven til skibene, når det gælder sikkerheden til søs og varetager således stadig de maritime nød- og sikkerhedstjenester for de danske farvande. Døgnet rundt lytter Lyngby Radio på VHF kanal 16 og på MF 2182 khz. Derudover overvåges VHF-, MF- og HF- DSC, der er en integreret del af GMDSS, bl.a. beregnet til automatisk at udsende og modtage nød- og sikkerhedskald. Det er internationalt aftalt, at pligten til at holde lyttevagt på VHF kanal 16 ophører på visse skibe den første februar år 2005, og det forventes, at man internationalt ophører med lyttevagten på MF 2182 khz omkring år 2002 eller Med hensyn til VHF-området, forventer Lyngby Radio at opretholde lyttevagten på VHF kanal 16 yderligere et par år af hensyn til bl.a. fritidssejladsen. Til den tid må det formodes, at udbredelsen af DSC-udstyr i fritidsskibe vil have nået et tilstrækkeligt omfang. Med DSC-udstyret kan man fra skibene automatisk udsende en nødmelding, der aktiverer en akustisk alarm på kystradiostationen. Alarmen dukker samtidig op på et skærmbillede, der indeholder de nødvendige oplysninger om det nødstedte fartøjs position og identitet. Herefter skabes på traditionel vis via radioen kontakt mellem kyststationen og det nødstedte fartøj, med henblik på at udveksle yderligere informationer, der har betydning for forløbet af den videre redningsindsats. Det vil altså sige, at der med indførelsen af DSC kun sker en ændring i alarmeringsfasen. Det betyder at man ikke længere på kystradiostationen behøver at lytte konstant på nødfrekvensen, men blot skal være beredt på at træde i aktion, når den akustiske alarm lyder. Lyngby Radio vil altså stadig skulle udfylde sin kendte rolle i den maritime nødog sikkerhedstjeneste. Det er vigtigt at gøre fritidssejlere opmærksom på, at de allerede nu skal begynde at forberede sig på nye tider, når der gøres overvejelser om at anskaffe nyt radiokommunikationsudstyr. Et VHF radioanlæg med DSC vil på sigt være nødvendigt for fortsat at kunne være dækket at den maritime nød- og sikkerhedstjeneste. Og husk at mobiltelefoner om bord i fritidsskibe kan være et udmærket supplement beregnet for almindelige telekommunikationsformål, men det kan være fatalt som det eneste kommunikationsmiddel om bord, når det handler om mulighederne for at tilkalde hjælp! Lyngby Radio kan kontaktes på servicenumrene: 134 for bestilling af radiosamtaler til skibe 126 for at sende radiotelegrammer til skibe 122 for indtelefonering af telegrammer til ind- og udland.. Side 10

11 Tirsdags Kapsejladserne - betragtninger fra dommerpladsen Hver tirsdag i forårs og efterårssæsonerne skydes Kapsejladsen i gang: 6 minutter før start 5 minutter før start og start. Dette gøres ad 2 gange, så alle bådene, delt i 2 grupper, kommer rettidigt af sted. Det er skønt, at dommerne ikke skal tage stilling til tyv start, da alle bådene sædvanligvis er på behørig afstand af startlinien ( ca min. før linien - er det respekt eller hvad? ) Det er flot at være medlem af en klub, hvor der stiller ca både op per løbsaften og efterfølgende møder såvel gaster og skippere op i klublokalet for at høre resultatet, drikke kaffe og spise et stykke kage god klubmentalitet her er næsten aldrig færre en 30 personer tilstede. Under kaffedrikningen (som selvfølgelig finder sted hver tirsdag i sæsonen ), finder ligeledes alle de behørige diskussioner/ beskyldninger sted: I havde vigepligt! Skal den båd ikke diskvalificeres? I rundede ikke bøjen korrekt Jeg indgiver protest! og mange andre sjove kommentarer. Tænk jeg troede, at det var for sjov, men man er vel et konkurrencemenneske.. Løbene i denne sæson har vist ikke været aflyst og dog var der vist et enkelt, hvor ingen kom ud for at sejle. Et enkelt af løbene blev afkortet, og nogle få tirsdags løb har kun haft 2 3 både til start dette enten på grund af for hård eller for lidt vind. Vindere af Tirsdagssejladserne 1.plads Svenning Nielsen Lobo 2.plads Michael Olesen Signe 3.plads Lars Skalkam Athene Tillykke til disse Skippere! Side 11

12 På den igen. I maj tog en gruppe på 7 kvinder for anden gang til Oure Idrætshøjskole, for at lære noget om sejlads og lære noget om sig selv og de andre på holdet. Denne gang var det Gitte, Lissy og Bodil som nye og Lene, Susanne, Tina og undertegnede som veteraner. Tilmelding, indkvartering og søgning af sponsormidler tog Lene sig (igen) af - hvad skulle vi gøre uden hende. Programmet var nogenlunde som sidste år, dog med ønske om noget mere med trimning af sejl. Da vi kom ned til Oure fik vi en meget imødekommende velkomst at den kursusansvarlige og vores 2 instruktører - et par fyre først i Side 12 20erne (hvad i himlens navn kunne sådan et par knægte lære os!!!), de spurgte lidt om vores baggrund og fortalte noget om deres egen. Bagefter blev vi indkvarteret i det samme hus som sidste år. Aftenen gik med hyggesnak, rødvin (velvilligt sponseret af Vodskov rengøring), chips og slik. Om lørdagen fik vi den dejlige overraskelse, at vi fik tildelt 2 match-racere i stedet for en. Vi blev delt op i 2 hold - Tina, Susanne og Gitte i en og Bodil, Lissy, Lene og undertegnede i den anden. Vejret var dejligt med sol, så shorts og solbriller blev fundet frem under trøjerne og overtræksbukserne. Desværre var der næsten ingen vind, så vi mærkede ikke rigtigt hvordan bådene kunne tage fart gennem vandet og trimning af sejlene kunne ikke praktiseres, som vi havde ønsket os. Men vi nød det dejlige vejr og måtte

13 konstatere at de 2 fyre alligevel godt kunne lære os noget. Efter sejladsen fik vi lidt teori på kajen. Om søndagen var der mere vind i sejlene, og vi prøvede at trimme sejl på forskellige måder. Vi sluttede hen på eftermiddagen, hvor vi trætte og fyldt med oplevelser og frisk luft vendte næsen hjemefter. I Hals ventede de fleste af mændene med fælles aftensmad. Efter turen til Oure aftalte vi at mødes hver onsdag aften til sejlads og hygge- - ikke alene holdet fra Oure, men alle de kvinder, som havde lyst til af være med. Desværre syntes vor herre at der om onsdagen skulle være blæsevejr, så det blev mest til snak og hygge og ikke så mange aftener med sejlads (måske var det også noget med mod og bekvemmelighed - hvem ved???). Men enhver begyndelse er svær, så måske det går bedre til næste år? På kvindesejladsholdets vegne Mariann Side 13

14 Afriggerfesten. Også i år 2000 blev det til en afriggerfest, og endda en af de bedre. dansetoner, det skabte pladsmangel på det bedskedne dansegulv, og jeg tror ikke at nogle af deltagerne ikke prøvede gulvet og musikken af. Dejlig græsk mad med masser af hvidløg, og spændende retter, rødvin - bl.a. en af de rigtigt gode fra vinhuset H.J.Hansen, som nogle husker fra vinsmagningen nævnt andetsteds i bladet. En rigtig god fest, som jeg følte at jeg var nødt til at forlade da klokken var blevet efter 3. Sovepladsen var heldigvis nede i båden. Efter mirakuløst at være kommet ombord uden at falde i vandet - nu var den jo afrigget, så der var ingen forstag eller vanter at tage fat i, så tog det ikke mange sekunder at blunde hen. Så tak til festudvalget, og ikke mindst spillemændene for endnu en rigtig god fest. Afriggerfesten blev endvidere krydret kraftigt af levende musik leveret af Peter, Bjarne og Søren - først med en snert af Irsk krydderi, og senere garneret med rytmesektion, og Meget kan man sige om stemningen - men dårlig - det var den ikke! Der deltog 47 veloplagte medlemmer i afriggerfesten. /Henrik Side 14

15 Vinaften den Denne aften mødte Harry Brix og frue op for at forkæle de 26 fremmødte medlemmer med ædle druer fra Rhonê dalen i Frankrig. Det blev et sandt overflødighedshorn af gode vine, idet vinfirmaet H.J.Hansen havde sponsoreret en ikke ubetydelige portion vin, udover de af Harry udvalgte 8 vinde som vi skulle smage. Af ikke helt uforklarlige årsagen, endte aftenen med en høj stemning. Ingen tvivl om at vinen smagte godt, og alkoholprocenten var i orden. Man undre sig over hvorfor de udsatte spyttebakker blev brugt så lidt. Skulle nogen i fremtiden byde mig på et glas vin fra Rhonê, så vil jeg ikke sige nej tak - og tak til Harry og fru Grethe og ikke mindst til vinfirmaet H.J.Hansen, som var med til at skabe den gode stemning. /Henrik Side 15

16 HUSK Julefrokostden2.decemberkl.12:00 priskr.50,- HuskGeneralforsamlinglørdagden10.februar 2001kl.10:00påsejlerloftet Side 16

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet. KLUBBLAD NR 1 2007 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet Side 1 Hals bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer 2007 Bestyrelse: Hanne Hansen: 98 25 88 30 John Christensen:

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet

HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet KLUBBLAD NR 2 2014 Tirsdagssejlads - set fra Chatarsis HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet Side 1 FØLG ALLE FØLG AKTIVITETER MED PÅ PÅ WWW.HALSBAADEALAUG.DK Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar.

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar til at genoptage aktiviteterne. Efterårssæsonen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere