Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet november 2000 KLUBBLAD NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet november 2000 KLUBBLAD NR. 2 2000"

Transkript

1 KLUBBLAD NR Er Peter på vej ud på dybt vand...

2 Havneudvalg: Bent Svendsen Christian Simonsen Jess Gjedde Leif Samuelsen Hans Holmegaard Husudvalg: Flemming Midtgaard Inger Kristensen Lissy Simonsen Peter Møller Tina Pedersen Festudvalg: Bjarne Jensen Mariann Jensen Orla Dahl Erik Koldbro Jens Pedersen Preben Nielsen Lone Koldbro Hals Bådelaug Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer 2000 Erhvervsfartøjer - Hals Kommune Kapsejladsudvalg: Svenning Nielsen (måler) Michael Olesen Palle Klit Hans Holmegaard Evt. dommere Bladudvalg: Lene Jensen Henrik Eske Jensen Lone Koldbro Willi Pedersen Bestyrelse: Lene Jensen Flemming Midtgaard Svenning Nielsen Bjarne Jensen Bent Svendsen Kranchauffører: Christian Simonsen Svenning Nielsen Havnemyndigheder: Fritidsfartøjer - Hals Bådelaug. Havneopkrævere: Charlotte Madsen Louise B. Jørgensen Jonathan Nielsen Mobiltlf. åben Side 2

3 Formandens side Vore medlemmer har sikkert siddet og ventet ved brevsprækken, før sommerferien, efter et klubblad. Fra redaktionen beklager vi at det ikke udkom gode undskyldninger har vi selvfølgelig nok af, dem vil vi ikke trætte læserne med Bestyrelsens tilbageblik går denne gang så langt tilbage som til generalforsamlingen i februar. I lighed med de foregående år foregik også denne generalforsamling i fred og fordragelighed. Ud over de faste punkter på dagsordenen, skulle der i år også tages stilling til Dansk Sejlunions fremtidige samarbejde med bladet Bådmagasinet. Standerhejsningen den 29. april blev lidt af et tilløbsstykke, det skyldtes nok at vi for første gang i mange år måtte gøre Blæsten går frisk over Limfjordens vande til skamme med det flotteste sommervejr - eller også var rygterne om festudvalgets traktement løbet i forvejen. I maj måned havde vi ligesom sidste år en flok piger på sejlerkursus på Oure Idrætsskole. Velvillig økonomisk støttet af Nordøstjysk Kreds, Dansk Sejlunion og Hals Bådelaug. Det blev også denne gang en positiv og lærerig oplevelse. Efterfølgende er det dejligt at se, at kurset virkelig giver den fornødne selvtillid til at flere og flere af pigerne tør sejle sig ud og selv være skipper. Selvom man bevæger sig i et vådt/råt miljø kan man jo godt gøre sig lidt fiks (som fru Hüttemeier ville have sagt). Pigesejlerne arrangerede senere makeup kursus. Også her blev der grinet meget og endnu mere da vi efterfølgende blev bekendt med, at den ene af instruktørerne i det daglige driver hundesalon. Det fine vejr, sejlsæsonen blev indledt med, holdt imidlertid ikke ret længe. Sommeren blev som bekendt ikke noget at skrive hjem om, men de fleste af vore tursejlere beretter om gode ferieoplevelser selvom shorts og solcreme ikke blev meget benyttet. At sejler folket ikke er sådan at slå ud har vi også kunnet se af besøgstallet i vores egen havn. Vi har trods det ringe vejr, i år haft rekord med over gæstebåde. Dejligt at stadig flere har fundet, at Hals er en god havn at komme til. Hals Bådelaug høster dagligt ros for rengøringsstandarden i servicebygningen, ligesom mange også tilkendegiver at bebyggelsen på havnen også er et plus for opholdet. At havnemiljøet tiltrækker mange, ikke kun sejlere, har vi de sidste par år, kunnet konstatere på benyttelsen af vore toiletter. Vi har ved flere lejligheder nævnt overfor Hals Kommune at der i høj grad savnedes offentlige toiletter på havnen. Kommunen har imidlertid ikke haft den store forståelse for problemet, hvorfor vi i år vedtog, at få installeret dørkode på servicebygningen. En foranstaltning, der uanset om man kan lide det eller ej, bliver mere og mere almindelig i havnene. Et længe næret ønske fra vore gæster om kunne benytte vaskemaskine og tørretumbler er blevet indfriet i år, ligesom vi har etableret en stor ny grill og sat læskærme op på grillterrassen. Næste år skulle det gerne blive til lidt bedre borde og bænke samme sted. Huset ser stadig sørgeligt ud set fra vest. Vi har kun fået malet det sorte træværk. Resten må desværre vente til sagen vedr. sætningsskaderne forhåbentlig snart finder en afgørelse. Murværket skulle nødig gå endnu en vinter i møde i den nuværende forfatning. Side 3

4 Sæsonen går på held, efter en god tilslutning til såvel eftersommerens aftensejladser som den lokale Hals Barre Cup, er afrigning og optagning af bådene nu i fuld gang. Indendørs aktiviteterne er allerede begyndt - ikke lige maritime alle sammen, men altid meget hyggelige. Således har der været afholdt vinsmagning og tøjdemonstration. Heldigvis glemmer vi dog ikke helt sejlsporten når bådene pakkes ned, det viser sig bl.a. ved at der i år er så mange der er interesseret i at komme på navigationskursus at der måtte oprettes 2 hold. Med de arrangementer der allerede er afholdt og dem der venter os, kan vi trygt gå vinteren i møde medlemmerne er klædt på til lidt af hvert. Fru formand Formandinden i yderst galant selskab Side 4

5 FRA BESTYRELSESMØDERNE Tursejlerforeningen har fået lov at låne huset den 1. og 2. juli 2000, Flemming har ansvar for de praktiske forhold Modtaget brev fra Hals Kommune vedr. Nordisk Sejlads 2002 Det bliver vedtaget at holde sejlerkursus for piger på Oure - også i år Diverse henvendelser vedr. medlemskab, bådpladser og priser. Gennemgang af restancer, der er ganske få - der rykkes. Årsregnskab godkendt med påtegningen særdeles flot resultat. Ejendomsvurdering er steget fra kr. 250,- pr. kvm. til kr ,-. Bjarne kigger på begrundelsen og evt. fejl. Emner til årets hivert drøftet Konstituerende bestyrelsesmøde: Bestyrelsen fortsætter uændret. Udvalgene besættes fra bestyrelsen på følgende måde: Havneudalg: Bent Svendsen Kapsejladsudvalg: Svenning Nielsen Bladudvalget Lene Jensen Festudvalget Bjarne Jensen Husudvalger Flemming Midtgaard Der arrangeres udvalgsfest den 7. april og standerhejsning den 29. april Et medlem har ansøgt om tilbagebetaling af pladsleje, dette afvises med henvisning til regler og praksis. Vedr. pigesejlads. Bestyrelsen vedtager at yde 50% af kursusudgiften, ligesom der tages principbeslutning om fremtidige ansøgninger om sejladsfremmende aktiviteter vil blive dækket med 50%. Dog ekskl. transportudgiver. Det oplyses at AOF i Hals gerne vil have navigation på programmet. HB bakker op om initiativet, og stiller klublokaler til rådighed for undervisningen under forudsætning af at medlemmer fra HB deltager i undervisningen. Alle betalte regninger bliver godkendt Der er ikke nyt i sagen om sætningsskader. Der er modtaget bekræftelse af modtagelse af anke vedr. ejendomsskat. Hals Kommune ønsker ikke at deltage i et kranfællesskab med HB. HB fastholder at kommende miljøforpligtelser skal etableres af havnemyndigheden Kommunen undersøger lovgrundlaget. Kommunen ønsker at HB skal betale for renovataionscontainer: HB henviser til at containeren er for alle havnens brugere, men er selvfølgelig interesseret i at betale en andel af udgiften. Kommunen kommer med et udspil til den endelige betaling. Havneregulativ, myndighedudøvelse o.s.v. blev drøftet igen. HB er positivt indstiller for Jollehavn, blot der ikke bliver tale om gæstepladser Poletfællesskab blev drøftet, HB er ikke interesseret idet HB installerer kodelås til servicelokaler. Aftensejlads starter den 9.5., og der er gennemgang af teori og regler den 2.5. Kranen kører godt Havneudvalget gennemfører arbejdsweekend. Havneudvalget har udarbejdet budet og fået dette godkendt. Husudvalget holder arbejdsdag den der aftales rengøringsdag senere. Diverse greje fra juniorafdeling, som ikke mere kan bruges sælges! Side 5

6 Standerhejsning den kl. 12:00 - annonce i Hals avis. Der afholdes snarest møde med havneopkræverne. Start på opkrævning den 5.5., slut medio oktober. Næste møde den kl Ejendomsvurdering modtaget Sejlernes logbog modtaget Tilbud om sejlerkursus modtaget fra Rønbjerg Feriecenter. Dette videreformidles i klubblad. Regning vedr. pigesejlads fremkommet. Skrivelse fra Hals Skole vedr. lån af optimistjoller den 15. juni modtaget. Dette bevilges. Driftsregnskab for perioden gennemgået, alt OK. Flemming orienterer om møde i samarbejdsforum for Hals Havn. Møde den med kulturforvaltningen vedr. ejendomsskab og grundskyld. Hals Bådelaug ønsker ikke at deltage ved forbrugermesse i Aalborg. Bestyrelsen har modtaget forslag til udarbejdelse af hjemmeside for HB, Efter gennemlæsning træffes beslutning. Husudvalget - Vindpose til flagstang indkøbes. Klubhuset udlånt den 1. og 2. juli. Havneudvalget ønsker problemer vedr. Jollepladser drøftet, samt oprydning på vinteropbevaringspladsen. Bladudvalget efterlyser stof Festudvalget orienterer om aktiviteter i klubbladet. Drøftelser vedr. havneopkrævning Opkrævning af kontingent vedr. turistforeningen modtaget. Mødereferat fra DS + diverse blade og tidsskrifter modtaget. DS nyhedsbrev. Der ønskes lokale initiativer i f.b.m. Søsportens dag i HB er positive. Nyhedsbrev vedr. sejlernetværket. Opkrævning af leje vedr. vandareal modtaget. Lene vil repræsentere HB i f.b.m. frokostinvitation på Skaden Diverse regninger gennemgået og godkendt. 6 medlemmer har endnu ikke betalt kontingent. Rykker afsendes. Efter møde med Kulturforvaltningen vedr. ejendomsskab, er vi blevet opfordret til at søge om fritagelse for betaling heraf. Flemming skriver brev desangående. 2 af opkræverne er blevet studenter og der indkøbes gaver. Sag om tidligere medlemmer, som ikke har betalt havnepenge for 2 overnatninger drøftes. HB sender brev med girokort + rykkergebyr. Betales der ikke vil hjemmeklubben blive orienteret. Der etableres liste for bagvagter. Lene og Flemming indkalder opkræverne til møde den kl. 19:00 Havneudvalget har gennemført diverse arbejder i havnen. Nye pæle og rør m.m. Der er tildelt midlertidig plads til to mindre fratøjer ved juniorbroen. Udvalget døjer en del med pirater blandt fritidsfiskerne. Der tages håndfast fat omkring problemerne. Husudvalget orienterer om færdiginstalleret vaskemaskine. Kodelås er nu installeret med virker p.t. ikke. Malerarbejde ved grillplads, juniorhus og terrassen udføres af malerfirma. Ny grill er på vej. Kapsejladsudvalget orienterer om at forårssæsonen er færdigsejlet med pæn deltagelse. Side 6

7 Bladudvalget orienterer om at blad nr. 2 bliver forsinket, udsendes efter ferien. Festudvalget orienterer om grillfest i Sundby Hvorup. Det Besluttes at Mariann må arbejde videre med oprettelse af hjemmside. Havneregulativ er nu udsendt i hæfteform Brev fra DS vedr. ekstraordinært formandsmøde. Orienteringsaften den 28.8 i Nordøstjysk kreds Orientering fra DS vedr. hjemmesider, søkort m.m. Stander fra Stuer modtaget Forsikringspolice modtaget Regning fra maler modtaget. Brev fra DS vedr. medlemsregistrering modtaget. Brev fra SIFH modtager vedr. nye adresselister. Regnskab for 2. kvartal gennemgåes - alt OK Lene orienterede om sagen vedr. sætningsskader i udlejningsdelen af bygningen - der forventes en afklaring i løbet af ca. 3 uger. Lene orienterede om diverse malerarbejder og reparationer. Lene orienterer om problemer med kodelåsen. Kortslutningsskade vedr. en af broerne drøftes. Elektrikeren har ikke kunnet finde fejl. Flemming kontakter forsikringsselskab for en evt. erstatning for kortslutningsskaden skade virkninger. Festudvalget få betalt musikken til afriggerfesten - de efterlyser et klubblad Bladuvalget beklager at blad ikke er udkommet, det forventes at udkomme inden den Kr modtaget fra forsikringsselskab DS skriver vedr. medlemsregistrering. Indbydelse til fredsgeneralforsamling - Svenning deltager Materiale vedr. repræsentantskabsvalg i Hals Sparekasse modtaget. Der tilmeldt 24 til vinsmagning den 6. oktober. Gennemgang af regninger - alt OK Svenning for mandat til i samarbejde med Hals Sparekasse, at anbringe den del af vores likvide midler i værdipapirer, eller på en aftalekonto i Hals Sparekasse. Der er ikke kommet respons på henvendelse til kommunen vedr. ejendomsskat. HB skriver igen, og anmoder om et møde. Vedr. sætningsskade er vores advokat igen afkrævet et svar - dette forventes modtaget inden længe. Havneudvalg orienter om at der er fremsendt regning til en enkelt pirat Kapasejladsudvalget orienterer om afholdelse af Hals Cup, hvor der var fin deltagelse. Der er ca. kr. 200,- i overskud. Klubmesterskabet gik i år til Svenning efter en sæson med gode tirsdagssejladser. Festudvalget opfordrer til at arrangere nogle foredrag m.v. Husudvalget ser på forsikringsforhold og forbedring af låsesystemet. Lars Andersen ønsker at blive fra aftalen (formodentlig vedr. vaskemaskine - /red.). vi afventer driften i Bladudvalget forventer at udgive nyt blad ca Bjarne får til opgave at gøre hjemmesideprojekt færdigt sammen med Mariann Vedr. udlån af klubhus præciseres det, at udlån kun kan ske ved en bestyrelsesbeslutning, og kun efter en officiel henvendelse fra en anden sejlklub Side 7

8 Kommas havnelods har modtaget ændringer. Det blev vedtaget at være med i Sejlernes Logbog. Der er rundet overnatninger i sæsonen. Der er meget ros til vores faciliteter. Vi skal have et evalueringsmøde med opkræverne ved sæsonafslutningen. Simon Jensen har rettet henvendelse om at blive opkræver næste år. Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til vinteraktiviteter. Vi har fået en uformel henvendelse fra Hals Kommune vedr. vores holdning til en jollehavn øst for nuværende havn. Vi vil gerne drøfte planerne ved et møde, hvor vi vil tilkendegive vores holdninger. Rapporten gennemgået og drøftet. Vores advokat anmodes om at søge et forlig indgået, selvfølgelig med tilfredsstillende resultat for Hals Bådelaug. Husudvalget orienterer om bl.a. rengøring i huset. Havneudvalget orienterer om efterspænding og reparation af Østbroen. - Pris på arbejdet hjemtages - havneudvalget er ansvarlige herfor og kan sætte arbejdet i gang hvis tilbud er ok. Der drøftes beklædning af indvendig side af sydvestbassinet. Der drøftes vinteropbevaring af gæster i vandarealet. Kranspørgsmål sættes på til næste møde Ansøgninger om medlemskab og liggepladser gennemgået. Kvartalsregnskab gennemgået og godkendt. Den økonomiske situation ser fornuftig ud. Diverse regninger gennemgået og godkendt. Flemming orienterer om ejendomsskat - svar modtages snart af kommunen. Sætningsskader - der er modtaget supplerende rapport fra syns- og skønsmanden. Bladudvalget forsikrer at bladet snart udkommer. Flemming orienterer om generalforsamling i Lystsejlernetværket. Svenning blev forhindret i at deltage i kredsgeneralforsamling i Østjysk kreds. Bjarne og Mariann arbejder videre med hjemmesiden. Næste møde onsdag den 6. december 18:30 Side 8

9 Grisefesten Sundby Hvorup, den 26. august 2000 Vi havde alle en rigtig god sejlads ind til Sundby Hvorup hvad enten man sejlede fredag eller lørdag: For dem, der sejlede lørdag, blev stemningen løftet nogle få grader, da nogle af disse både satte stævnen på grund ud for Lene og Peters ejendom for at kippe med flagene og ønske tillykke med brylluppet. Peter vadede ud med øl til besætningerne på bådene og fik derved fyldt sine for korte gummistøvler med vand. I Sundby Hvorup samledes vi omkring 44 personer til en dejlig fest Svinet fra Tylstrup var virkelig velsmagende. Det samme var tilbehøret både det tørre og det våde. Overraskelsen senere på aftenen var heller ikke værst fløden var måske lidt for hårdt pisket. Vi måtte dog sidde inde og spise, da der blæste en hel del fra sydøst, men Lyngby Radio er stadig i luften Lyngby radio lukkede natten til den første februar for radiotelegrafien i de maritime nød- og sikkerhedstjenester. Fra den første februar har alle skibe på over 300 dette gav ingen skår i glæderne ej heller næste morgen, hvor vi indtog et solidt morgenmåltid. Efter morgenmad og oprydning gik turen atter til Hals troede alle, men den der vind fra sydøst var vist noget tiltagende og nu fra øst, så nogle valgte at forlænge weekenden, andre tog tilløb et stykke ud i Langerak, men blev så enige med sig selv om at vende tilbage Sundby Hvorup er et dejligt sted! De sidste, der valgte at tage hele turen hjem, kunne ikke prale af at have haft en behagelig hjemsejlads temmelig træls er vist det rigtige ord det varede i hvert tilfælde meget længere tid at komme hjem end derud. Bortset fra hjemturen var det et vellykket arrangement, som gerne må gentages næste år. tons installeret det nye satellitbaseret nød- og sikkerhedssystem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Den seneste tids megen omtale om, at radiotelegrafien er ophørt i nød- og sikkerhedstjenester og erstattet af GMDSS og Side 9

10 DSC, har åbenbart skabt tvivl om fremtiden for Tele Danmarks kystradiostation, Lyngby Radio. Men selv om morsenøglen har slået den sidste streg, så er Lyngby Radio fortsat livsnerven til skibene, når det gælder sikkerheden til søs og varetager således stadig de maritime nød- og sikkerhedstjenester for de danske farvande. Døgnet rundt lytter Lyngby Radio på VHF kanal 16 og på MF 2182 khz. Derudover overvåges VHF-, MF- og HF- DSC, der er en integreret del af GMDSS, bl.a. beregnet til automatisk at udsende og modtage nød- og sikkerhedskald. Det er internationalt aftalt, at pligten til at holde lyttevagt på VHF kanal 16 ophører på visse skibe den første februar år 2005, og det forventes, at man internationalt ophører med lyttevagten på MF 2182 khz omkring år 2002 eller Med hensyn til VHF-området, forventer Lyngby Radio at opretholde lyttevagten på VHF kanal 16 yderligere et par år af hensyn til bl.a. fritidssejladsen. Til den tid må det formodes, at udbredelsen af DSC-udstyr i fritidsskibe vil have nået et tilstrækkeligt omfang. Med DSC-udstyret kan man fra skibene automatisk udsende en nødmelding, der aktiverer en akustisk alarm på kystradiostationen. Alarmen dukker samtidig op på et skærmbillede, der indeholder de nødvendige oplysninger om det nødstedte fartøjs position og identitet. Herefter skabes på traditionel vis via radioen kontakt mellem kyststationen og det nødstedte fartøj, med henblik på at udveksle yderligere informationer, der har betydning for forløbet af den videre redningsindsats. Det vil altså sige, at der med indførelsen af DSC kun sker en ændring i alarmeringsfasen. Det betyder at man ikke længere på kystradiostationen behøver at lytte konstant på nødfrekvensen, men blot skal være beredt på at træde i aktion, når den akustiske alarm lyder. Lyngby Radio vil altså stadig skulle udfylde sin kendte rolle i den maritime nødog sikkerhedstjeneste. Det er vigtigt at gøre fritidssejlere opmærksom på, at de allerede nu skal begynde at forberede sig på nye tider, når der gøres overvejelser om at anskaffe nyt radiokommunikationsudstyr. Et VHF radioanlæg med DSC vil på sigt være nødvendigt for fortsat at kunne være dækket at den maritime nød- og sikkerhedstjeneste. Og husk at mobiltelefoner om bord i fritidsskibe kan være et udmærket supplement beregnet for almindelige telekommunikationsformål, men det kan være fatalt som det eneste kommunikationsmiddel om bord, når det handler om mulighederne for at tilkalde hjælp! Lyngby Radio kan kontaktes på servicenumrene: 134 for bestilling af radiosamtaler til skibe 126 for at sende radiotelegrammer til skibe 122 for indtelefonering af telegrammer til ind- og udland.. Side 10

11 Tirsdags Kapsejladserne - betragtninger fra dommerpladsen Hver tirsdag i forårs og efterårssæsonerne skydes Kapsejladsen i gang: 6 minutter før start 5 minutter før start og start. Dette gøres ad 2 gange, så alle bådene, delt i 2 grupper, kommer rettidigt af sted. Det er skønt, at dommerne ikke skal tage stilling til tyv start, da alle bådene sædvanligvis er på behørig afstand af startlinien ( ca min. før linien - er det respekt eller hvad? ) Det er flot at være medlem af en klub, hvor der stiller ca både op per løbsaften og efterfølgende møder såvel gaster og skippere op i klublokalet for at høre resultatet, drikke kaffe og spise et stykke kage god klubmentalitet her er næsten aldrig færre en 30 personer tilstede. Under kaffedrikningen (som selvfølgelig finder sted hver tirsdag i sæsonen ), finder ligeledes alle de behørige diskussioner/ beskyldninger sted: I havde vigepligt! Skal den båd ikke diskvalificeres? I rundede ikke bøjen korrekt Jeg indgiver protest! og mange andre sjove kommentarer. Tænk jeg troede, at det var for sjov, men man er vel et konkurrencemenneske.. Løbene i denne sæson har vist ikke været aflyst og dog var der vist et enkelt, hvor ingen kom ud for at sejle. Et enkelt af løbene blev afkortet, og nogle få tirsdags løb har kun haft 2 3 både til start dette enten på grund af for hård eller for lidt vind. Vindere af Tirsdagssejladserne 1.plads Svenning Nielsen Lobo 2.plads Michael Olesen Signe 3.plads Lars Skalkam Athene Tillykke til disse Skippere! Side 11

12 På den igen. I maj tog en gruppe på 7 kvinder for anden gang til Oure Idrætshøjskole, for at lære noget om sejlads og lære noget om sig selv og de andre på holdet. Denne gang var det Gitte, Lissy og Bodil som nye og Lene, Susanne, Tina og undertegnede som veteraner. Tilmelding, indkvartering og søgning af sponsormidler tog Lene sig (igen) af - hvad skulle vi gøre uden hende. Programmet var nogenlunde som sidste år, dog med ønske om noget mere med trimning af sejl. Da vi kom ned til Oure fik vi en meget imødekommende velkomst at den kursusansvarlige og vores 2 instruktører - et par fyre først i Side 12 20erne (hvad i himlens navn kunne sådan et par knægte lære os!!!), de spurgte lidt om vores baggrund og fortalte noget om deres egen. Bagefter blev vi indkvarteret i det samme hus som sidste år. Aftenen gik med hyggesnak, rødvin (velvilligt sponseret af Vodskov rengøring), chips og slik. Om lørdagen fik vi den dejlige overraskelse, at vi fik tildelt 2 match-racere i stedet for en. Vi blev delt op i 2 hold - Tina, Susanne og Gitte i en og Bodil, Lissy, Lene og undertegnede i den anden. Vejret var dejligt med sol, så shorts og solbriller blev fundet frem under trøjerne og overtræksbukserne. Desværre var der næsten ingen vind, så vi mærkede ikke rigtigt hvordan bådene kunne tage fart gennem vandet og trimning af sejlene kunne ikke praktiseres, som vi havde ønsket os. Men vi nød det dejlige vejr og måtte

13 konstatere at de 2 fyre alligevel godt kunne lære os noget. Efter sejladsen fik vi lidt teori på kajen. Om søndagen var der mere vind i sejlene, og vi prøvede at trimme sejl på forskellige måder. Vi sluttede hen på eftermiddagen, hvor vi trætte og fyldt med oplevelser og frisk luft vendte næsen hjemefter. I Hals ventede de fleste af mændene med fælles aftensmad. Efter turen til Oure aftalte vi at mødes hver onsdag aften til sejlads og hygge- - ikke alene holdet fra Oure, men alle de kvinder, som havde lyst til af være med. Desværre syntes vor herre at der om onsdagen skulle være blæsevejr, så det blev mest til snak og hygge og ikke så mange aftener med sejlads (måske var det også noget med mod og bekvemmelighed - hvem ved???). Men enhver begyndelse er svær, så måske det går bedre til næste år? På kvindesejladsholdets vegne Mariann Side 13

14 Afriggerfesten. Også i år 2000 blev det til en afriggerfest, og endda en af de bedre. dansetoner, det skabte pladsmangel på det bedskedne dansegulv, og jeg tror ikke at nogle af deltagerne ikke prøvede gulvet og musikken af. Dejlig græsk mad med masser af hvidløg, og spændende retter, rødvin - bl.a. en af de rigtigt gode fra vinhuset H.J.Hansen, som nogle husker fra vinsmagningen nævnt andetsteds i bladet. En rigtig god fest, som jeg følte at jeg var nødt til at forlade da klokken var blevet efter 3. Sovepladsen var heldigvis nede i båden. Efter mirakuløst at være kommet ombord uden at falde i vandet - nu var den jo afrigget, så der var ingen forstag eller vanter at tage fat i, så tog det ikke mange sekunder at blunde hen. Så tak til festudvalget, og ikke mindst spillemændene for endnu en rigtig god fest. Afriggerfesten blev endvidere krydret kraftigt af levende musik leveret af Peter, Bjarne og Søren - først med en snert af Irsk krydderi, og senere garneret med rytmesektion, og Meget kan man sige om stemningen - men dårlig - det var den ikke! Der deltog 47 veloplagte medlemmer i afriggerfesten. /Henrik Side 14

15 Vinaften den Denne aften mødte Harry Brix og frue op for at forkæle de 26 fremmødte medlemmer med ædle druer fra Rhonê dalen i Frankrig. Det blev et sandt overflødighedshorn af gode vine, idet vinfirmaet H.J.Hansen havde sponsoreret en ikke ubetydelige portion vin, udover de af Harry udvalgte 8 vinde som vi skulle smage. Af ikke helt uforklarlige årsagen, endte aftenen med en høj stemning. Ingen tvivl om at vinen smagte godt, og alkoholprocenten var i orden. Man undre sig over hvorfor de udsatte spyttebakker blev brugt så lidt. Skulle nogen i fremtiden byde mig på et glas vin fra Rhonê, så vil jeg ikke sige nej tak - og tak til Harry og fru Grethe og ikke mindst til vinfirmaet H.J.Hansen, som var med til at skabe den gode stemning. /Henrik Side 15

16 HUSK Julefrokostden2.decemberkl.12:00 priskr.50,- HuskGeneralforsamlinglørdagden10.februar 2001kl.10:00påsejlerloftet Side 16

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

G A M B Ø T P O S T E N

G A M B Ø T P O S T E N 1 G A M B Ø T P O S T E N Thurø Sejlklub Nr. 4 nov / dec 2013 jan 2014 Farefuld færd Erling Billeder fra en rigtig god sommer 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning Din solcelle leverandør

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere