Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:"

Transkript

1 Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d : 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters områder og klubber i Danfoss Power Solutions ApS i Nordborg. Stk. 2. Medlemskab af klub 2000 og områdeklubber er obligatorisk for alle medlemmer af 3F, Metal og El-forbundet ansat i Danfoss Power Solutions ApS i Nordborg. Eventuelle tvivl om medlemskab behandles på Klub 2000's generalforsamling. Stk. 3. Klub 2000's hjemsted er i Sønderborg Kommune på adressen: Fællestillidsmandskontoret, Danfoss Power Solutions ApS, 6430 Nordborg. Klubbens CVR-nummer er Formål Klub 2000 skal samle alle 3F, Metal og El-forbundet s medlemmer i Danfoss Power Solutions, for derigennem at sikre fælles optræden i forhandlingssituationer og i det faglige arbejde i øvrigt. El-forbundet s medlemmer varetages af Dansk Metal tillidsrepræsentanter. Klub 2000 skal varetage medlemmernes interesser i alle forhold, som har relation til arbejdspladsen. 3 Arbejdsgrundlag Klub 2000 skal arbejde på en sådan måde, at der opnås den størst mulige åbenhed om alle forhold, uanset om det er økonomiske eller faglige emner, der behandles. Dette sikres bl.a. ved, at klubbens komplette regnskab er tilgængeligt for alle medlemmer. Endvidere udarbejdes der referat fra tillidsrepræsentanternes TR-møder, som er offentligt tilgængeligt. Stk. 1. Generalforsamlingen er Klub 2000's højeste myndighed, ud fra gældende vedtægter. 4 Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er Klub 2000's højeste myndighed, ud fra gældende vedtægter. Forretningsorden for afholdelse af generalforsamling er vedlagt vedtægterne som bilag 1. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal. Indkaldelse sker med 21 dages varsel ved opslag med dagsorden på arbejdspladsen via tillidsrepræsentanter.

2 Stk. 3. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: Valg af dirigent Beretning Regnskab Indkomne forslag Valg ifølge valglister (Bilag 3) Eventuelt Stk. 4. Forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal offentliggøres 7 dage før generalforsamlingen. Stk. 5. Referatet udformes som beslutningsreferat. Det underskrives af dirigenten og formanden og offentliggøres senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 100 medlemmer kræver det ved deres underskrift. Et krav om ekstraordinær generalforsamling skal være ledsaget af en skriftlig motivering. Møder mindst 100 af forslagsstillerne ikke op på generalforsamlingen, kan denne afvises. Stk. 7. Klub 2000 kan ophæves, når det vedtages med 3/4 majoritet af de afgivne gyldige stemmer, både på en ordinær generalforsamling og ved en efterfølgende urafstemning. Ved sammenlægning/overdragelse til et Danfoss associeret selskabs fællesklub, overgår 3/4 af Klub 2000 aktiver, til områdeklubberne i henhold til antal medlemmer, og den sidste 1/4 af aktiverne overgår til den nye fællesklub. Ved al anden ophævelse overgår klub 2000`s aktiver til Hjælpekassen. 5 Bestyrelsen Stk. 1. Klub 2000 ledes på det økonomiske område af en bestyrelse bestående af de til enhver tid overenskomstvalgte tillidsrepræsentanter under 3F og Metal i Klub Kassereren vælges / ansættes af bestyrelsen. En ansat kasserer har ikke stemmeret i bestyrelsen. Forretningsorden for bestyrelsen er vedlagt vedtægterne som bilag 4. Stk. 2. Klub 2000 ledes på det faglige område af de til enhver tid overenskomstvalgte tillidsrepræsentanter under 3F og Metal i Klub Forretningsordenen for det faglige område er vedlagt som bilag 2 til vedtægterne. Stk. 3. Fællestillidsrepræsentanten og dennes stedfortræder vælges for en 4 årig periode. Fællestillidsmanden er til enhver tid formand for Klub 2000 og har derudover samme status som øvrige tillidsrepræsentanter.

3 6 Økonomi Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. Januar til 31. December. Stk. 2. Den til enhver tid siddende formand er ansvarlig overfor Skat. Stk. 3. Bestyrelsen og kassereren opbygger regnskabet i henhold til princippet om åbenhed. Stk. 4. Erhvervelse eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån kan kun foretages, når det vedtages med 3/4 majoritet af de afgivne gyldige stemmer, både på en generalforsamling og ved en efterfølgende urafstemning. Stk. 5. Kontingentets størrelse fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen. Lærlinge betaler halvt kontingent. Stk. 6. Repræsentation samt arbejde udført for Klub 2000, der medfører indtægtstab, betales med godtgørelse for det personlige, reelle indtægtstab. Ved betaling for arbejde udover 7,4 timer, skal dette godkendes af formanden. Der betales ikke overtidstillæg. Til afregning af løntab benyttes BEC Lønservice eller tilsvarende ordning. Kørsel betales med statens takster. Klubbens bestyrelse kan udbetale honorar for bestilte / aftalte tjenester udført for Klub Beløbet er d. 15. september 2001 på max. kr pr. år pr. person og reguleres i henhold til Skats Ligningsvejledning. Stk. 7. Når den totale økonomi i Klub 2000, overstiger kr ,-, overføres der engang årligt kr. 5000,- til hver TR klub i Danfoss Power Solutions. Stk. 8. Klubbens regnskab (årsregnskab og kvartalsregnskaber) forelægges løbende for bestyrelsen og er til enhver tid via kassereren tilgængeligt for alle medlemmer i Klub Stk. 9. Klub 2000 bør til enhver tid have max. det antal aktier i den af klubben brugte bankforbindelse, som er nødvendigt, for at skaffe indblik i interne forhold - hvilket er investeringens eneste formål. Stk. 10. Lærlingerepræsentanten får ved ansøgning om støtte til årlig studietur for lærlinge et beløb på max. 2/3 af ét års indbetalt kontingent for lærlingene. Pengene er øremærkede til en årlig studietur med uddannelsesmæssigt indhold. 7 Revision Stk. 1. På Klub 2000's generalforsamling vælges 2 revisorer og to suppleanter. Valgperioden er 2 år. Én revisor er på valg i lige år, den anden i ulige år. Suppleanter er på valg hvert år. Stk. 2. Tillidsrepræsentanter kan ikke vælges som revisorer. Stk. 3. Revisorer skal deltage i den nødvendige uddannelse til varetagelse af hvervet. Bestyrelsen skal sikre sig, at uddannelsen er fyldestgørende og at Revisorer får de nødvendige oplysninger til varetagelse af hvervet.

4 Stk. 4. Revisorer skal minimum hvert halve år udfylde bilagsprotokollen. Denne afleveres til bestyrelsen og fremlægges på den årlige generalforsamling. Stk. 5. Kassereren foreligger regnskabet for bestyrelsen hvert kvartal. 8 Rekreationsophold Stk.1. Medlemmer, som har haft over 75 kalender dages sygdom, har ret til tilskud til rekreationsophold. Arbejde på nedsat tid ved tilbagevenden til jobbet tæller med i de 75 dage. Tilskuddet udgør max. kroner 5.000,00 inden for 24 på hinanden følgende måneder regnet fra ansøgnings-datoen. Ophold skal være aftalt, senest 2 mdr. efter man er startet på fuldtid. Beløbet fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Stk. 2. Bestyrelsen kan, efter indstilling fra område- tillidsrepræsentanten, i særlige tilfælde tilbyde andre løsninger max. 2000,00 kr.. Stk.3. Modtageren af tilskuddet kan frit vælge mellem Danfoss Fællesklub s feriefond, DanSommer og Danske Kroer & Hoteller tilbud indenfor Danmarks grænser. Ønsker modtageren et andet sted, pga. bestemte/andre omstændigheder, skal der ansøges skriftligt herom til bestyrelsen. 9 Nyhedsbrev Stk. 1. Klub 2000 udgiver et nyhedsbrev med aktuel information til og fra medlemmerne om forhold med relation til arbejdspladsen. Privat annoncering kan ikke finde sted. Stk. 2. Ansvarshavende redaktør er den til enhver tid siddende formand. Stk. 3. Medlemmerne kan frit bruge nyhedsbrevet med de begrænsninger, som følger af lov om ytringsfrihed og den plads, der er til rådighed. Stk. 4. Nyhedsbrevet offentliggøres ved opslag i klubområdet på virksomheden. Der kan tegnes elektronisk abonnement ved henvendelse til Klub Stk. 5. Redaktionen består af klubbens formand og en redaktør udpeget af bestyrelsen. 10 Hjemmeside på internet Der er etableret en fast hjemmeside på internettet på adressen Formanden er ansvarlig redaktør 11 Pressen Klub 2000 abonnerer på de aviser og tidsskrifter som bestyrelsen finder nødvendige af hensyn til orientering. Hvor det skønnes at være af interesse for Klub 2000's medlemmer, deltages der i den offentlige debat.

5 Note: Bilag 1: Forretningsorden for afholdelse af Generalforsamling. Bilag 2: Forretningsorden for det faglige arbejde. Bilag 3: Valglister. Bilag 4: Forretningsorden for bestyrelsen. Slut på dokumentet!

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

LOLLAND FALSTER RC KLUB

LOLLAND FALSTER RC KLUB LOLLAND FALSTER RC KLUB 1. Navn og hjemsted. KLUBBENS navn er: Lolland Falster RC klub (LFRC) Foreningen har hjemsted på Gartnervej 3 4800 Nykøbing F. 2. Foreningens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere