1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand."

Transkript

1 AIG Websafe + ID-Tyveri Forsikringsbetingelser Hvem hører til gruppen af sikrede? 1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand. Ved husstand forstås familiemedlemmer, der bor hos sikrede, herunder en person, der er gift med eller lever i fast parforhold med sikrede, samt hjemmeboende børn, for så vidt de pågældende personer er tilmeldt Folkeregisteret på sikredes helårsadresse. Bofællesskab bestående af maksimalt to personer sidestilles med fast parforhold. Sikredes og dennes partners egne børn under 18 år, som har fast bopæl i Danmark, er også dækket af forsikringen, uanset om de er tilmeldt en anden Folkeregisteradresse end sikrede, når sikrede og dennes partner tilhører sikredes husstand. Logerende er ikke dækket. Forsikringen dækker ikke forhold, der har relation til sikredes professionelle eller forretningsmæssige aktiviteter. 2. Hvornår og hvor dækker forsikringen? 2.1 Dækning er givet under forudsætning af, at den information, sikrede oplyser i forbindelse med oprettelse eller ændring af forsikringen, er korrekt. Hvis sikrede undlader at give relevant information eller giver urigtige eller ufuldstændige oplysninger, kan dette medføre, at AIG kan annullere forsikringen eller nægte at betale erstatning helt eller delvist. 2.2 Under forudsætning af, at AIG accepterer indtegnelse af sikrede, træder policen i kraft 8 dage efter at første forsikringspræmie er betalt. 2.3 Med de begrænsninger, som følger af afsnit 4.3 og , dækker forsikringen i hele Verden. Side 1 af 11

2 3. Definitioner De-indeksering En måde at skubbe indhold i et søgeresultat på eksempelvis Google ned, så indholdet dermed bliver mindre synligt for andre Åbne Internet Krænkelse ID-tyveri Dele af Internettet, som kan tilgås via søgemaskiner som eksempelvis Google, og som ikke kræver specifik login eller autorisation. Det åbne Internet inkluderer også dele af Internettet, som kræver login, som den sikrede kan gøre tilgængelig for AIG eller AIGs service partner for herigennem at tillade AIG eller AIGs service partner at undersøge dækning under denne forsikring og udføre tjenesteydelser, som er dækket under denne forsikring. Et angreb på en persons integritet ved at lægge indhold på det åbne Internet, som er ulovligt i medfør den danske straffelov paragraf 264 d eller 267 eller tilsvarende grov krænkelse af en persons integritet. Ved sikredes ID forstås enhver legitimation, som i almindelighed anvendes til identificere sikrede, f.eks pas, online. Log-in koder, digital signatur, kørekort, pinkoder, CPR-nummer, kontonumre mv. herunder betalingsinstrumenter som defineret i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelsen nr. LBK nr. 365 af 26. april 2011 Forsikringssum Det højeste beløb som kan blive udbetalt i tilfælde af skade. Der er en maksimal sum pr. skade og/eller pr. krænkelse, ID-tyveri eller forsikringsbegivenhed og en maksimal samlet sum, som kan opnås pr. forsikringsår. Disse beløb er anført i pkt. 5. Skade En Krænkelse eller ID-tyveri, som er omfattet af forsikringen. 4. Hvilke situationer er omfattet af forsikringen? Dækning for krænkelse på Internettet 4.1 Krænkelse af personlig integritet Forsikringen dækker situationer, hvor sikredes personlige integritet bliver og vedbliver at være groft krænket via publicering af tekst, billeder, video og/eller lyd på det åbne Internet, jævnfør Straffelovens paragraf 264 d eller 267 eller tilsvarende grov krænkelse af en persons integritet. 4.2 Mindreåriges egne aktiviteter Forsikringen dækker ligeledes situationer, hvor sikrede under 15 år publicerer tekst, billeder, video og/eller lyd af sig selv til det åbne Internet, som fører til en situation, der ville være dækket under 4.1, hvis en anden person havde publiceret den samme information om den sikrede på det åbne Internet. Det er et krav, at sikrede ikke er klar over konsekvenserne af at publicere sådan information til det åbne Internet. Såfremt sikrede har publiceret informationen mere end to gange til det åbne Internet, vil det altid Side 2 af 11

3 blive betragtet, som at sikrede er klar over konsekvenserne af en sådan publicering. 4.3 Generelle undtagelser Krænkelsen skal være sket efter at forsikringen er trådt i kraft. I tilfælde af at sikrede bliver opmærksom på en Krænkelse indenfor de første 30 dage efter at forsikringen er trådt i kraft, skal sikrede selv kunne bevise, at Krænkelsen første gang er sket efter forsikringens ikrafttrædelse. Efter udløb af de første 30 dage af forsikringsperioden betragtes Krænkelsen som udgangspunkt som værende sket efter forsikringens ikrafttrædelse, medmindre AIG kan bevise, at Krænkelsen er sket før forsikringens ikrafttrædelse. Krænkelser som følge af tekst eller lyd er kun omfattet af forsikringen, hvis teksten eller lyden er på dansk, norsk, svensk eller engelsk. 4.4 Dækning ved ID-tyveri Forsikringen dækker advokathjælp og tabt arbejdsfortjeneste jf. nærmere nedenfor, i tilfælde, hvor sikrede får stjålet sit ID, og den stjålne ID anvendes uberettiget til en af følgende 3 situationer: 1) Til online betalingstransaktioner (korttransaktioner og netbank) eller til betaling med forfalskede hæve- eller betalingskort. 2) I forbindelse med betaling med check eller betalingskort. 3) Til opnåelse af kredit i form af f.eks. optagelse af lån, opnåelse af lån, opnåelse af kredit eller åbning af konto med kreditfacilitet. Dækker i hele verden (sikrede skal have permanent bopælsadresse i Danmark). Forsikringen dækker kun tab, som sikrede lider i privat regi. Eventuelle tab, som sikrede i erhvervsmæssigt regi måtte lide som følge af ID tyveriet, er således ikke omfattet. 5. Hvad dækker forsikringen? 5.1 Scanning af det åbne Internet Hvis der er sket en Krænkelse som afgrænset i pkt. 4, dækker forsikringen nødvendige og rimelige omkostninger til en scanning af det åbne Internet med henblik på at identificere mulige kopier af den krænkende information andre steder på det åbne Internet. I tilfælde af at en sådan scanning identificerer andre Krænkelser af sikrede, vil en sådan Krænkelse blive betragtet som en separat skade, og dækning under forsikringen vil blive vurderet, når sikrede har anmeldt en ny skade. Forsikringen dækker maksimalt en sum på DKK pr. skade og pr. forsikringsår. Side 3 af 11

4 5.2 Fjernelse og/eller de-indeksering af ulovlig og krænkende information Hvis der er sket en Krænkelse som afgrænset i pkt. 4, dækker forsikringen nødvendige og rimelige omkostninger til arbejde udført med henblik på at fjerne eller de-indeksere den ulovlig og krænkende information publiceret på det åbne Internet og som krænker sikrede som en privat person. Forsikringen dækker maksimalt DKK pr. skade og maksimalt DKK pr. forsikringsår. AIG eller AIGs service partner kan ikke blive holdt ansvarlig, hverken økonomisk eller på anden måde, hvis det ikke med afholdelse af rimelige omkostninger er muligt at fjerne eller de-indeksere den ulovlige og krænkende information som defineret i dette afsnit. 5.3 Psykologisk krisehjælp Hvis der er sket en Krænkelse som afgrænset i pkt. 4, dækker forsikringen nødvendige og rimelige omkostninger til psykologisk krisehjælp af en psykolog til hjælp mod et traume, der er opstået som direkte følge af Krænkelsen. Forsikringen dækker omkostninger til maksimalt 10 behandlinger og maksimalt DKK pr. skade og pr. forsikringsår. 5.4 Juridisk assistance Hvis der er sket en Krænkelse som afgrænset i pkt. 4, dækker forsikringen nødvendige og rimelige omkostninger til juridisk assistance med henblik på at få fjernet ulovlig og krænkende information på det åbne Internet, som ikke kunne fjernes eller de-indekseres via aktiviteter udført i relation til dækningen under pkt Hvis der er sket et ID-tyveri som afgrænset i pkt. 4, dækker forsikringen over egen advokat og retsafgifter i forbindelse med juridisk bistand i anledning af misbrug af den sikrede identiet herunder: Forsvar overfor et hvert krav fra påstående kreditorer, herunder deres inkassoforretning. Bistand til krav om omgørelse eller ophævelse af retsvirkningen af en civilretlig eller strafferetlig dom opnået på urigtige grundlag, og hjælp til annullering af eventuelle lån, der skulle være opsagt i sikredes navn uden sikredes kendskab, samt anfægte og få fjernet urigtige kreditoplysninger hos kreditoplysningsbureauer. I tilfælde af at hverken assistancen beskrevet i punkt 5.2 jf. 5.1, eller juridisk assistance vurderes at ville føre til et tilfredsstillende resultat indenfor rimelig tid, dækker forsikringen nødvendige og rimelige omkostninger op til Forsikringssummen for juridisk assistance til at tage retslige skridt imod den eller de personer, der er ansvarlige for Krænkelsen eller ID-tyveriet. AIG har ret til at vurdere, om omkostningerne til en sådan retssag vil være dækket, baseret på AIGs vurdering af mulig succes ved en sådan retssag. Forsikringen dækker Side 4 af 11

5 maksimalt DKK pr. skade og pr. forsikringsår ved krænkelse på Internettet og DKK pr. skade og pr. forsikringsår ved ID-tyveri 5.5 Tabt arbejdsfortjeneste Hvis sikrede er nødt til at tage fri fra arbejde som følge af en Krænkelse eller ved ID-tyveri som afgrænset i pkt. 4, dækker forsikringen tabt arbejdsfortjeneste for den tid, sikrede er nødt til at tage fri fra arbejde, når sikrede er blevet bedt om dette for at hjælpe til afklaring af skaden. Betaling for tabt arbejdsfortjeneste i dette afsnit inkluderer kompensation for hele eller dele af arbejdsdage, som arbejdsgiveren ikke betaler. For at være dækket skal sikrede tage disse ubetalte fridage indenfor de første 3 måneder efter at have anmeldt skaden jf. pkt. 6 nedenfor. Forsikringen dækker maksimalt DKK pr. skade og maksimalt DKK pr. forsikringsår. 5.6 Begrænsninger ved krænkelse Sikrede personer over 15 år er kun dækket af denne forsikring, såfremt sikrede har udført rimelige foranstaltninger til at beskytte sit privatliv på det åbne Internet. Hvis det vurderes, at en Krænkelse er sket eller forværret som følge af, at sikrede ikke har beskyttet sit privatliv på det åbne Internet, som det kan forventes af en sådan person, kan retten til erstatning bortfalde helt eller delvist i medfør af Forsikringsaftalelovens regler herom. Billeder, tekst, video eller lyd skal være tilstrækkeligt klare, så AIG eller AIGs service partner kan afgøre med de mest almindeligt anvendte software programmer, om der er sket en Krænkelse omfattet af forsikringen. Skaden er kun omfattet af forsikringen, såfremt Krænkelsen har været rettet direkte mod den sikrede som individ. Forsikringen omfatter ikke krænkelser, som ikke er rettet mod individuelle personer, men modsat er rettet mod en gruppe af personer, på trods af at den forsikrede oplever det som krænkende at blive associeret med denne gruppe af personer. Forsikringen dækker ikke omkostninger til deltagelse i gruppesøgsmål. Krænkelse af den sikrede igennem en kontinuerlig serie af aktiviteter begået af den samme person, enten alene eller i samarbejde med andre, betragtes som én Krænkelse. Krænkelser af sikrede, som må antages begået af samme person, alene eller i samarbejde med andre, i en periode på op til 24 timer, vil altid blive betragtet som en kontinuerlig serie af aktiviteter og dermed én Krænkelse. AIG og AIGs service partner har ret til at nægte at opbevare, behandle eller håndtere information, som kan medføre, at AIG eller AIGs service partner begår en ulovlig handling. Dette gælder også besiddelse af børnepornografi. Hvis AIG eller AIGs service partner bliver opmærksom på en sådan type information, vil det blive meldt til politiet. Side 5 af 11

6 5.7 Begrænsninger ved ID-tyveri Forsikringen dækker ikke ved enhver brug af den sikredes ID, som sker med den sikredes eller dennes ægtefælles/samlevers eller andre familiemedlemmers viden, eller som foretages af en person, som den sikrede har bemyndiget hertil. Endvidere dækker forsikringen ikke tab der relaterer sig til den sikrede udøvelse af erhvervsvirksomhed, skade eller tab af data samt ID-tyveri der opstod før forsikringsdækningen var gældende. 5.7 Sikkerhedsforanstaltninger En hændelse, der indebærer en Krænkelse eller ID-tyveri, skal anmeldes til politiet og en kopi af politianmeldelsen skal vedlægges skadeformularen. 5.8 Undtagelser Forsikringen dækker ikke tab eller skade, eller forøget tab eller skade direkte eller indirekte som følge af eller i sammenhæng med: Andet økonomisk tab end de omkostninger, der er dækket under pkt Økonomisk tab som følge af afledt omdømmetab Forsikring yder ikke dækning for noget tab eller skade, der er opstået i eller fra et land, eller såfremt forsikringstager eller en sikret i henhold til denne forsikring er statsborger i eller repræsenterer en regering i noget land, som er omfattet af økonomiske sanktioner ifølge nogen lovgivning eller regler, som denne forsikring, forsikringsgiver eller forsikringsgivers moderselskab eller endeligt kontrollerende enhed er underlagt, og som medfører, at forsikringsgiver ikke er berettiget til at yde forsikringsdækning, udøve forretningsvirksomhed med eller på anden måde tilbyde økonomisk fordel for den forsikrede eller nogen sikret person i henhold til denne forsikring. Der vil ikke blive givet nogen ydelse eller foretaget nogen betaling til nogen sikret person som i henhold til den lovgivning og regler, som denne forsikring, forsikringsgiver eller forsikringsgivers moderselskab eller endeligt kontrollerende enhed er underlagt, ikke er berettiget til at modtage. 5.9 Ansvarsfraskrivelse Sikrede er specifikt gjort bekendt med, at AIG ikke kan garantere, at de forsikringssummer, der er til rådighed under denne forsikring, altid vil være nok til at fjerne eller de-indeksere Krænkelser, og at AIG ikke er ansvarlig for de serviceydelser, som udføres af AIGs service partner i forbindelse med en skade. Side 6 af 11

7 6. Anmeldelse af skade og dokumentation 6.1 Enhver skade skal rapporteres så hurtigt som muligt, efter at sikrede opdager, at der er sket en Krænkelse eller ID-tyveri. Skaden kan anmeldes via til eller på telefon , hverdage mellem 9:00 og 16: Når AIG har bekræftet, at Krænkelsen eller ID-tyverieter dækket af forsikringen, kan sikrede kontakte en kvalificeret serviceudbyder og instruere serviceudbyderen om at udføre en eller flere af de serviceydelser, der er omfattet af forsikringen. AIG kan anbefale en eller flere service partnere, men sikrede kan frit vælge en anden serviceudbyder. Serviceudbyderen og de estimerede omkostninger til at udføre serviceydelserne omfattet af forsikringen skal til enhver tid godkendes af AIG. Hvis sikrede ikke opnår en sådan godkendelse af AIG, kan kompensationen reduceres så det svarer til det beløb der skulle betales, hvis sikrede havde benyttet AIGs service partner. AIG kan ikke gøres ansvarlig for arbejde udført af serviceudbyderen ud over at skulle betale for ydelser omfattet af forsikringen. 6.3 En person, som anmelder en skade, skal: Krænkelse: Printe et tydeligt billede af den krænkende information, som er verificeret ved underskrift af en anden person som ægte og i overensstemmelse med den digitale information. Den Internetadresse (URL), hvoraf informationen fremgår Beskrivelse af, hvorfor informationen er krænkende. Information om, hvem der har publiceret informationen, hvis denne er kendt af skadelidte. Kopi af politianmeldelse. Information om, hvorvidt skadelidte har kontaktet personen eller personerne bag Krænkelsen. Hvis ja, beskrivelse af deres svar. Information om, hvorvidt skadelidte har kontaktet den ansvarlige serviceudbyder, hvor den krænkende information ligger (eksempelvis Facebook, Twitter, Instagram eller Youtube). ID-tyveri Kontakte betalingsudsteder(e), banker, myndigheder og andre, der er relevante at underrette i forbindelse med det pågældende ID-tyveri, straks når sikrede har fået kendskab til ID-tyveriet. Indgiv politianmeldelse snarest muligt efter, at sikrede har fået kendskab til ID-tyveriet. Dokumentation herfor skal vedlægges skadeanmeldelsen. Udfylde en skadeanmeldelse Foretage et hvert skridt, der er egnet til at forhindre yderligere misbrug af sikredes stjålne ID. Sikrede gøres opmærksom på, at AIG kan efterspørge anden data end ovenstående i forbindelse med skadebehandling. Side 7 af 11

8 6.4 Sikrede skal fremsende så korrekte og fuldstændige oplysninger som muligt om hvad der er sket. Sikrede må ikke tilbageholde information, som kan have betydning for håndtering af skaden. Hvis der er givet urigtige oplysninger, eller hvis information om skaden er tilbageholdt af sikrede, kan retten til erstatning bortfalde helt eller delvist i medfør af Forsikringsaftalelovens regler herom. 6.5 Skadeudbetalinger vil blive betalt på grundlag af fakturaer sendt til AIG af det selskab, der udfører serviceydelserne i relation til skaden eller af sikrede 6.6 Enhver skade, der anmeldes mere end 6 måneder efter udløb af forsikringen, vil ikke blive dækket under forsikringen. Side 8 af 11

9 FÆLLES BESTEMMELSER 7. Præmiens betaling 7.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. 7.2 Præmien betales straks, medmindre andet er specifikt aftalt med AIG. Hvis præmien ikke er betalt til tiden, vil der ikke være dækning under forsikringen fra forfaldsdatoen og indtil præmien er betalt, under forudsætning af, at AIG bekræfter at være indforstået med at sætte forsikringen i kraft. 7.3 Afgift til staten berigtiges i henhold til gældende lovgivning og opkræves sammen med præmien. 7.4 Såfremt præmie, ud over første præmieindbetaling, ikke er betalt til forfaldsdato, vil AIG sende en rykker til forsikringstageren. Rykkeren vil indeholde information om, at forsikringsdækning vil ophøre, hvis præmien ikke betales inden 21 dage efter afsendelsesdatoen for rykkerskrivelsen. AIG er berettiget til at opkræve et rykkergebyr for udsendelse af rykkerskrivelse. 7.5 Påkrav om betaling og rykkerskrivelser sendes til den af forsikringstageren opgivne adresse. Ændres forsikringstagers adresse, skal AIG straks underrettes derom. 8. Selvrisiko 8.1. Der gælder en selvrisiko på DKK for enhver skade omfattet af forsikringen. Hvis juridisk assistance som defineret i pkt. 5.4, anvendes til søgsmål mod skadevolder, gælder en yderligere selvrisiko på 10 % af omkostningerne til søgsmålet. Den yderligere selvrisiko kan dog maksimalt andrage DKK Indeksering af præmier og summer 9.1. Præmien og de i forsikringen anførte summer og selvrisici reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik hvert år offentliggjorte løntal (ILON2 indekset). Basis for reguleringen er løntallet for tredje kvartal i kalenderåret før forsikringens ikrafttræden. 10. Andre ændringer i præmie, forsikringssummer, selvrisici eller forsikringsvilkår Såfremt selskabet ønsker at foretage ændringer i forsikringsvilkår, præmie, forsikringssummer og selvrisici ud over ændringer som følge af pkt. 9, kan dette kun ske ved udløbet af en forsikringsperiode ifølge certifikatet, og kun Side 9 af 11

10 med respekt af det i pkt angivne opsigelsesvarsel. AIG skal skriftligt informere sikrede om sådanne ændringer senest en måned før udløb af forsikringsperioden. Såfremt ændringen sker i forbindelse med en skade, gælder pkt Forsikringens varighed og opsigelse 11.1 Forsikringen løber i en etårig periode fra ikrafttrædelse af forsikringen. Hvis policen ikke opsiges af nogen af partnere vil den automatisk blive fornyet for et år ad gangen. Forsikringen kan opsiges af sikrede med 30 dages varsel til den første i en måned Efter enhver anmeldt skade er såvel sikrede som AIG indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 12. Forsikring i andet selskab 12.1 Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen i det indbyrdes forhold mellem selskaberne betales forholdsmæssigt af selskaberne. 13. Klager 13.1 Hvis en kunde ikke føler at have fået den ydelse, der er aftalt eller er krav på, eller hvis sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag, er der ret til at klage. Det kan ske ved at ringe eller skrive til AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. AIGs regler for klagebehandling kan hentes på AIGs hjemmeside Er der opstået uoverensstemmelse mellem sikrede og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: mellem kl Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos: a) Selskabet. b) Ankenævnet for Forsikring. c) Forsikringsoplysningen. Side 10 af 11

11 14. Behandling af Personoplysninger 14.1 Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at AIG og AIGs samarbejdspartnere foretager elektronisk databehandling af forsikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af forsikringsgiver eller forsikringsgivers skadebehandler vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet af forsikringen, og forsikrede erklærer sig ved begæring af eller tilslutning til forsikringen indforstået dermed. I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer gøres sikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at disse personoplysninger kan blive videregivet til eller behandlet for AIG i lande uden for Danmark og EU. Disse oplysninger er udelukkende bestemt for forsikringsgiver og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle tilsynsopgaver. Personer har krav på indsyn i og anmode om en kopi af de personlige data, der opbevares om dem (for et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver rettet. Kontakt venligst AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. Der henvises til AIG Politik for Anvendelse af Personoplysninger, som kan hentes på AIGs hjemmeside eller tilsendes efter skriftlig anmodning. 15. Værneting og lovregler 15.1 For forsikringen gælder reglerne i Forsikringsaftaleloven, lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer, medmindre andet følger af nærværende betingelser eller certifikat. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. Side 11 af 11

2.2 Under forudsætning af, at AIG accepterer indtegnelse af sikrede, træder policen i kraft 8 dage efter at første forsikringspræmie er betalt.

2.2 Under forudsætning af, at AIG accepterer indtegnelse af sikrede, træder policen i kraft 8 dage efter at første forsikringspræmie er betalt. AIG Websafe + ID-Tyveri Forsikringsbetingelser 06.2015 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 1.1 XXX 2. Hvornår og hvor dækker forsikringen? 2.1 Dækning er givet under forudsætning af, at den information,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser

Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser 12.2015 1. Sikrede Forsikrede er den person, der fremgår af certifikatet. 2. Forsikringsperiode Forsikringen dækker billetter købt efter

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Købssikring: Ofte stillede spørgsmål

Købssikring: Ofte stillede spørgsmål Købssikring: Ofte stillede spørgsmål Hvad får jeg ud af at have Spar Nord Købssikring? Generelt er det målet at sikre dig ekstra tryghed, når du køber lidt mere værdifulde forbrugsgoder. Spar Nord Købssikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

SKADEANMELDELSE WebSafe

SKADEANMELDELSE WebSafe Skadeanmeldelse sendes til: anmeldelse@aig.com Eller: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 SKADEANMELDELSE WebSafe Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Kombineret netbank- og cyberforsikring

Kombineret netbank- og cyberforsikring Kombineret netbank- og cyberforsikring Forsikringsbetingelser 10.2016 1 Sikrede 1.1 Sikrede på policen er forsikringstagers erhvervskunder og disses datterselskaber. 1.2 Som datterselskab forstås selskaber,

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Trailer Forsikringsbetingelser 1. Sikrede Trailer 1.1 Sikrede trailer er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede trailer skal være indregistreret i Danmark, anvendes

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser ARBEJDSSKADE

Forsikringsbetingelser ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. ID 1412 (Tillæg til Indboforsikring) Alm Brand FORSIKRING

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. ID 1412 (Tillæg til Indboforsikring) Alm Brand FORSIKRING Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 5 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. ID 1412 (Tillæg til Indboforsikring) Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE FORSIKRINGSBETINGELSER REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 290414, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Bil Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 060715, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680 Gouda ID-tyverisikring Forsikringsbetingelser 680 Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Om aftalen 4 B. Hvad aftalen gælder for 4 C. Forsikringsaftalen består af 4 D. Regler for forsikringen

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 290413, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser Arbejdsskade- forsikring Forsikringsbetingelser 3565003 Gælder fra oktober 2016 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser Side 3 Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget Side 3 Hvad betyder de anvendte

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser VER. 2014.01 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. AFTALEGRUNDLAG... 3 2. FORSIKRINGENS OMFANG... 3 3. DÆKNINGSOMRÅDE... 3 4. DÆKNINGSPERIODE... 3 5. KRIGS- OG TERRORRISIKO...

Læs mere

Q8 LowRisQ Motorcykel

Q8 LowRisQ Motorcykel Q8 LowRisQ Motorcykel Forsikringsbetingelser 1. Sikrede motorcykel 1.1 Sikrede motorcykel er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede motorcykel skal være indregistreret i

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere