Foredrag ved Danske professionshøjskolers årsmøde den 12. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredrag ved Danske professionshøjskolers årsmøde den 12. maj 2015"

Transkript

1 Professionernes rolle i velfærdsstaten Foredrag ved Danske professionshøjskolers årsmøde den 12. maj 2015 Niels Finn Christiansen Velfærdsstaten er blevet et centralt element i vores nationale selvforståelse. Vi skal passe på det Danmark, vi kender, lyder et af de mange slagord, der lancres her i tiden op til det kommende folketingsvalg. Det er statsministeren, der siger det; men det kunne for dens sags skyld være næsten enhver ledende politiker. Alle partier og store erhvervsorganisationer producerer i disse år velfærdsstrategier med mere eller mindre vidtgående indhold. Velfærd og velfærdsstat/ velfærdssamfund er blevet et absolut gode, som der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved. Der kan justeres på marginalerne, men forslag om afvikling af velfærdsstaten nærmer sig politisk selvmord. Velfærdsstaten er ganske vist stadigvæk en politisk kampplads, når vi betragter forslag og krav til dens fremtid, og har altid været kampplads, men det særegne ved den danske velfærdsstat er, at næsten alle afgørende reformer er kommet til verden gennem forhandling og kompromisser mellem de væsentligste politiske partier; tidligere de såkaldt fire gamle partier, Venstre Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Det konservative Folkepart; i vore dage ofte med tilslutning fra et eller flere af de senere tilkomne partier. Det har givet reformerne en betydelig robusthed og det, vi kalder valgresistens. I årtierne fra 1864 til 1. Verdenskrig handlede dansk politik meget om at skabe det, der med et moderne ord kaldes national sammenhængskraft. Alle politikområder skulle bidrage hertil: forsvarspolitikken naturligvis; den endte dog med at splitte mere, end den samlede. Men skolepolitik, socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, sundhedspolitik osv. skulle bidrage til at skabe stærke danskere og et godt og levedygtigt samfund. Når det gjaldt den statslige socialpolitik, så var målsætningen fra udgangspunktet i slutningen af 1800-tallet at sikre elementær social tryghed for alle borgere, trække så mange som muligt ud af den deklasserende fattigforsorg og skabe gode rammer for selvberoende, demokratisk kompetente borgere, hvis antal jo for netop snart 100 år siden blev mere end fordoblet gennem grundloven af Den forholdsvis høje grad af politisk enstemmighed har fra den tidligste begyndelse omfattet tre 1

2 kerneelementer: universalismen, skattefinansieringen og individorienteringen. Fra disse grundprincipper har der naturligvis været utallige undtagelser og modifikationer, og den konkrete udfyldelse af dem har været genstand for løbende politiske konflikter. Et andet grundtræk har bestemt den danske velfærdsstat: regeringen og Rigsdagen, senere Folketinget har udformet de overordnede principper og love; udfyldelsen af disse og den daglige velfærdspraksis er overladt til de lokale autoriteter og institutioner fra sognerådsformanden det lille landsogn i 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet frem til vore dages storkommuner og regioner. I to af velfærdsstatens store sektorer, uddannelse og sundhed, spillede professionerne fra begyndelsen en central rolle i den daglige praksis, og navnlig lærerne blev tildelt afgørende ansvar for at forme nationalt bevidste, kompetente medborgere. I de sociale velfærdssektorer, som jeg vil kalde dem, selv om begrebet endnu ikke havde vundet indpas, blev billedet langt mere broget. Hovedtendens var, at de professionelle kompetencer udvikledes i et samspil mellem private initiativer og offentlige indsatser. Ofte således at de private filantropiske foreninger, hyppigt med rødder i kristen filantropi, tog initiativ til at uddanne personalet på deres institutioner, og først når deres opgaver økonomisk og fagligt indholdsmæssigt voksede organisationerne over hovedet, kom staten ind i billedet med penge, og hvad der deraf naturligvis fulgte af kontrol med uddannelsernes indhold og kvalitet. Men professionsuddanelsen kunne også have sit udspring i et opgør med den kristne filantropi, således som tilfældet var, da ildsjæle som Vera Skalts og Manon Lüttichau i slutningen af 1930erne opbyggede socialrådgiveruddannelsen og Mødrehjælpen, eller da man påbegyndte en uddannelse af sundhedsplejersker. Karakteristisk for disse uddannelser var, at de byggede på en vekselvirkning mellem teoretisk skoling og social- og sundhedsfaglig praksis. Og næsten alle professionerne hentede fra mellemkrigstiden, 1920erne og 30erne og fremefter, væsentlig inspiration i udlandet, ikke mindst fra de nordiske naboer og for mange måske lidt overraskende også fra USA. De store amerikanske foundations Rockefeller og Fullbright ydede både kontante og faglige bidrag til udvikling af de nye velfærdsuddannelser. 2

3 Med de omfattende reformkomplekser, der så dagens lys fra slutningen af tallet og frem til 2. Verdenskrig, inden for skole- og uddannelsesområderne, både i folkeskolen og gymnasierne og med etableringen af de nye professionsuddannelser åbnede der sig en kongevej for kvinders indtog på arbejdsmarkedet. Med afsæt i den gamle mellem- og realskole kunne kvinderne nu befolke uddannelserne inden for centrale velfærdsinstitutioner. Mens de såkaldte sociale ingeniører, økonomer, sociologer, arkitekter, læger og andet akademisk godtfolk formulerede strategier for det gode samfund, blev den velfærdspolitiske praksis i stigende grad et anliggende for professionerne. Og den tendens blev endnu mere udtalt, da velfærdsstaten i årtierne efter 2. Verdenskrig voksede eksplosivt. Velfærdsstatens storhedstid har vi kaldt perioden fra 1956 til Den dækker årene mellem de to milepæle, vedtagelsen af den almindelige folkepension og Bistandsloven, der på mange måder betegnede kulminationen på de grundlæggende velfærdsprincipper. Det er også først i denne periode, at begrebet velfærdsstat dukker op som et centralt begreb i den politiske debat, i første omgang ladet med både positive og negative betydninger. Det, der karakteriserede denne periodes velfærdspolitik er, at de forskellige sektorer, socialpolitik, sundhedspolitik, uddannelsespolitik, der hidtil har været tænkt og udviklet separat, nu forsøges sammentænkt til en helhedsstrategi for en gennemgribende forandring og modernisering af det danske samfund. Et tydeligt eksempel er den rolle, uddannelsespolitikken blev tillagt som et instrument til social og kulturel udligning. Det var jo imidlertid lettere at planlægge end at virkeliggøre. Men universalismen fik nu den dobbelte betydning, at den principielt skulle dække alle borgere og alle livsområder. I tæt samspil med en hidtil uset økonomisk vækst foldede velfærdspolitikken sig ud på stadigt flere områder og dækkede stadigt flere borgere. Vi oplevede en uddannelseseksplosion både kvantitativt og kvalitativt med massiv tilgang til lærerprofessionen på alle niveauer. Og vi oplevede især en kolossal ekspansion i omsorgs- og plejesektoren med nye institutioner for børn, unge og ældre. Vi oplevede en sundhedssektor, hvor både den primære sektor og de store sygehuse opsugede store nye grupper af akademisk uddannede og ikke mindst professionsuddannede. Og endelig eksploderede rådgivnings- og forvaltningssektorerne. Næsten hele velfærdsekspansionen blev båret af kvindelig 3

4 arbejdskraft, omkring to tredjedele af tilgangen til arbejdsmarkedet var kvinder og næsten 80 pct. blev ansat i den offentlige sektor. Velfærdsbegrebet selv blev væsentligt bredere fra 1970erne og i årtierne derefter. Nye forestillinger om det gode liv inddrog områder som det ydre og indre miljø, god og sund ernæring, en opmærksomhed om de mange sider af borgernes sundhed; bæredygtighed, livskvalitet og trivsel blev nye nøglebegreber. Meget af alt det, som fik betegnelsen grøn politik, affødte nye velfærdsparametre, og det skabte rum for udviklingen af nye professioner, således som de efterhånden er blevet indoptaget jeres professionshøjskolers undervisning. Bag det hele lå store strukturelle forandringer i det danske samfund: en begyndende afvikling af det klassiske danske familielandbrug, med frigørelse af arbejdskraft, ikke mindst den kvindelige, dertil en industrialisering, især i Vest-Danmark, senere introduktionen af de nye videnssektorer med centrum i de store byer. Administrativt med gennemførelsen af den første kommunalreform i 1970, der eliminerede de helt små landkommuner og introducerede krav til professionalisering af alle grene i de kommunale forvaltninger. Der kom nye fagområder til med deres egne uddannelser. Der blev samtidig stillet nye krav til professionernes uddannelser, og de blev for de flestes vedkommende kraftigt udbygget navnlig med en styrkelse af det fagligt-teoretiske indhold, og vi kunne i denne og senere perioder opleve ganske heftige diskussioner om balanceforholdet mellem teori og praksis. Var det f. eks. nødvendigt, at en sygeplejeelev stiftede bekendtskab med Jürgen Habermas teori om den borgerlige offentlighed, og hvor megen teoretisk sociologi skulle uddannelsen til socialrådgiver indeholde; skulle læreruddannelsen akademiseres, osv. Skulle uddannelserne ikke hellere koncentreres om de opgaver, som den enkelte mødte i den daglige omgang med borgerne? Det er vel heller ikke i dag ukendte diskussionstemaer. Hvorom alting er, så blev det i vid udstrækning professionernes opgave at virkeliggøre velfærdsplanerne i den direkte kontakt med borgerne. Det placerede også professionernes udøvere i det permanente dilemma mellem visioner og realiteter, mellem den optimale borgerservice og de økonomisk-institutionelle rammer, mellem borgernes forventninger og de ansattes handlemuligheder. Det gælder vistnok alle professioners udøvere. Et historisk eksempel: Dilemmaerne var 4

5 meget synlige i de første år efter iværksættelsen af Bistandsloven. Den blev med rette markedsført som den mest avancerede velfærdslovgivning nogensinde, men de politikken skulle føres ud i livet i en dybtgående økonomisk krisetid, der undergravede de gode hensigter. Tilmed blev den vedtaget i kølvandet på det første store oprør mod velfærdsstaten i skikkelse af Fremskridtspartiets undsigelse af en af grundpillerne, skattefinansieringen, og i form af et frontalangreb på velfærdsstatens praktikere, der blev udstillet som borgerfjendtlige og formynderiske. Bistandsloven skulle også virkeliggøres i en epoke fra 1980erne og frem, hvor den nationale velfærdsstat kom under et mangesidet pres. Den finansielle deregulering fra slutningen af 1970erne intensiverede kapitalismens iboende tendens til at overskride grænser. Det var også i denne periode, at begrebet globalisering vandt indpas som et gængs begreb i alle politisk-økonomiske analyser og debatter. Fænomenet er for så vidt ikke nyt, men det kom nu til at handle om en udvikling, hvor kapital, varer, arbejdskraft og viden bevæger sig frit på et marked principielt uden grænser. Konkurrencen fik nye former. Den foregår nu ikke primært mellem virksomheder inden for et enkelt lands grænser, men mellem virksomheder, der opererer uden hensyn til de nationale grænser, og de søger derhen, hvor de finder den billigste arbejdskraft og de gunstigste konkurrencebetingelser. Globaliseringen kom derfor også til at handle om de enkelte staters evne og vilje til at udvikle de bedst mulige konkurrencebetingelser. Deraf opstår også Ove K. Pedersens nye omdiskuterede og forkætrede begreb konkurrencestaten. Internettet som medium for kommunikation og vidensdeling er blevet det symbol på globaliseringen, som stort set alle i vor del af verden dagligt stifter bekendtskab med. Nu er det ikke længere blot produktionsvirksomheder, der flytter efter de gunstigste vilkår. IT-opgaver, administration og serviceløsninger flytter. Den offentlige sektor, som hidtil havde været et rent nationalt anliggende, bliver nu også konkurrenceudsat. Der er stort set ikke noget samfundsområde, der kan unddrage sig globalisering og internationalisering. Etableringen af EU s indre marked berører stadigt flere borgere og sagsbehandlere i den offentlige sektor. EU s sociale charter kom i første omgang til især at handle om arbejdsmarkedet og om de europæiske arbejdstageres sociale rettigheder, men det 5

6 fik efterhånden stærkt indgribende og meget omdebatterede virkninger på de nationale velfærdssystemer. Til de internationale vilkår hører også EU s meget præcise og stramme rammer for statsfinanserne i de enkelte medlemsstater. Det nationale råderum er blevet snævrere og snævrere, og den lange finans- og økonomikrise har efterladt EUlandene med meget begrænsede handlemuligheder. Sideløbende skete der helt fra 1980erne og 90erne et i første omgang næsten usynligt økonomisk regime-skift fra keynesiansk økonomisk politik til den liberalistisk funderede såkaldte udbudsøkonomi og en stærkere betoning af markedets styrende rolle. Der blev argumenteret for flydende grænser mellem stat, marked og civilsamfund. Skiftet blev i den offentlige sektor ledsaget af en overgang til nye ledelsesprincipper, det såkaldte New Public Management. En ny stærk ledelseskultur blev mantraet, og vores sprog blev beriget med de herlige nye begreber som omstillingsparathed, kompetenceløft, resultatkontrakt, incitamentstyring ( det skal kunne betale sig at arbejde ) osv. Alt skulle evalueres, alt skulle kunne måles og bringes på formel. I velfærdspolitikken gennemførte man i 1990erne et sporskifte, der på engelsk er blevet kaldt fra welfare til workfare, med en (gen)indsættelse af arbejdet og arbejdspligten som de centrale værdier i velfærdsstaten, og det blev i vid udstrækning velfærdssystemets professionelle frontfigurers opgave at sikre denne nye linjes gennemslag i realiteternes verden. Der er så godt som ingen velfærdssektorer, der er uberørt af arbejdsmantraet. Alle skal gøres arbejdsmarkedsparate, så hurtigt som muligt for at sikre landets position i den internationale konkurrence. Og alle skal både være dygtigere og komme hurtigere gennem uddannelsessystemerne. En bivirkning af den internationale konkurrence er, at alle, medier, politikere, analytikere er blevet næsten sygeligt optaget af vores placeringer på de internationale ranglister, der hærger alle sektorer. Om det er lykke, produktivitet eller korrekt kommasætning, skal vi være i top. Og ansvaret havner hos professionerne, udspændt som I er i krydsfeltet mellem på den ene side velfærdsstatens ambitioner om at skabe det gode liv og på den anden side konkurrencestatens behov for den gode arbejdskraft. 6

7 Ligesom velfærdsstaten er professionerne vokset ud af et i international sammenhæng homogent nationalt samfund, skabt af blandt andet de store folkelige bevægelser, andels- og højskolebevægelsen og arbejderbevægelsen og med et forholdsvis ensartet værdisæt, skabt også gennem den fælles folkeskole. Bevægelsernes indflydelse beroede på, at de gennem kollektiv organisering og handling styrkede de enkelte individer. Den ambition blev videreført af velfærdsstaten i dens første faser. Men det fundament er ved at gå i opløsning; mange vil sige, at det allerede er fjern fortid, eroderet af det seneste halve århundredes gennemgribende internationale og nationale forandringer. Her har jeg så helt har forbigået tilvandringen af befolkningsgrupper fra mange forskellige egne af kloden. Befolkningsgrupper, som ikke deler de historiske erfaringer. Det er et fælles vilkår for store dele af Europa, og det stiller store krav om at skabe nye indsigter gennem forskning og gennem fleksibilitet i den daglige praksis; og især udstiller det behovet for hele tiden at gentænke forholdet mellem forskning og praksis for at stræbe hen imod at finde det optimale balancepunkt mellem disse to sider af professionsuddannelserne. Det peger også på vigtigheden af at styrke den internationale dimension i uddannelserne og af at udbygge international videns- og erfaringsudveksling, også når det gælder praksis. Velfærdsstaten eller konkurrencestaten fungerer ikke, blot når og blot fordi der vedtages love i Folketinget eller udsendes direktiver fra EU. Den fungerer, fordi der over hele landet og i hver sektor er professionelle folk, der på et solidt fagligt grundlag kan føre intentionerne ud i livet. Det er erfaringen fra det seneste trekvarte århundrede, og det vil selv meget dramatiske ændrede vilkår kunne ændre ved. Jeg vil slutte med mit yndlings citat: i gamle dage var alting meget bedre også fremtiden. 7

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Læsevejledning... 3 Del 1: Det moderne samfund... 3 Det moderne samfund... 3 Overgangen til velfærdsstaten... 4 Overgangen mod konkurrencestaten

Læs mere

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft Den Danske Model - en europæisk succeshistorie Mogens Lykketoft Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlovsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77 11 E-mail: ae@ae.dk www.ae.dk

Læs mere

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med Indhold Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Metode... 6 Hermeneutik... 6 Den hermeneutiske cirkel... 7 Kvalitativ eller kvantitativ empiri.... 8 Udvælgelse af interviewpersoner.... 9 Fremgangsmåde... 10

Læs mere

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Afhandling Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Danmarks Pædagogiske Universitet Modul 2: Pædagogiske praksisser og institutioner Trine Mindegaard,

Læs mere

CSE Årsrapport 2008. Socialt Entreprenørskab et aktuelt signalement

CSE Årsrapport 2008. Socialt Entreprenørskab et aktuelt signalement CSE Årsrapport 2008 Socialt Entreprenørskab et aktuelt signalement CSE Årsrapport 2008 Socialt Entreprenørskab et aktuelt signalement Center for Socialt Entreprenørskab Roskilde Universitetscenter 1. udgave

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En bred kreds af forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik,

Læs mere

Professionsstrategi og -udvikling. Et sekretariatsnotat

Professionsstrategi og -udvikling. Et sekretariatsnotat Professionsstrategi og -udvikling Et sekretariatsnotat december 2005 Indhold FORORD...3 PROFESSIONSBEGREBET...4 HVAD SKAL DER TIL FOR, AT EN ERHVERVSGRUPPE KARAKTERISERES SOM PROFESSION?...4 PROFESSIONERNE

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl & Tallat Shakoor I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet?

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? forskningsprogrammet organisation og læring institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? En dokumentationsanalyse af baggrunden for indførelsen af

Læs mere

Definition af den frivillige sektor i Danmark

Definition af den frivillige sektor i Danmark Bjarne Ibsen og Ulla Habermann Definition af den frivillige sektor i Danmark Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark www.frivillighedsus.dk Dette temahæfte udgives

Læs mere

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning?

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? Af Henrik Hjortdal og Claus Nielsen I denne artikel søger vi at begrunde behovet for en ny ledelses- og styringstænkning

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Konkurrencestaten slår dem ud!!!

Konkurrencestaten slår dem ud!!! Konkurrencestaten slår dem ud!!! Folkerigsdag lørdag den 2. august 2014, Valby Kulturhus Indlæg af Ole Meldgaard, Chefkonsulent på Kofoeds Skole Konkurrencestaten, selve navnet lyder som en trompetfanfare.

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme

NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme Af Ove K. Pedersen Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

6 Skolen og den opportunistiske person

6 Skolen og den opportunistiske person 6 Skolen og den opportunistiske person Værdier og kultur Dette kapitel drejer sig om værdier. Det handler om, hvordan der i Danmark fra begyndelsen af 1990 erne udvikles reformer, der søger at påvirke

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK. Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen

TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK. Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen Inden for en periode på mindre end fyrre år har man i Danmark gennemført to omfattende reformer af den

Læs mere

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Hvad vil vi med professionsuddannelser? DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende

Læs mere