N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale"

Transkript

1 N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG Dok.ID: Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes indtægter øget med 5,4 mia. kr. svarende til en samlet realvækst på 25,2 pct. Indtægterne vedr. forskning var i 2013 forøget realt med næsten 50 pct. sammenlignet med Hovedsageligt som følge af øgede offentlige tilskud til forskning. Midlerne til uddannelse er øget med 1,8 mia. kr. svarende til en real forøgelse på 30,6 pct. fra 2007 til I 2013 afholdt universiteterne 26,8 mia. kr. i omkostninger. Hovedparten af omkostningerne, 54,8 pct., vedrører forskning, mens 29,7 pct. vedrører uddannelse. Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/12 Personale, jf. kapitel 2 Universiteternes personaletal er øget med årsværk fra 2007 til 2013 svarende til næsten en tredjedel. Personaletallet indenfor forskning er øget med ca årsværk svarende til en vækst ca. 43,2 pct. fra 2007 til Personaletallet rettet mod uddannelse er over samme periode øget med ca ekstra årsværk svarende til en stigning på 34,3 pct. På hovedområdet teknik og naturvidenskab var der ca. 2,7 medarbejdere, der arbejdede med forskning, for hver medarbejder, der arbejdede med uddannelse. Indenfor sundhedsvidenskab er der også mere end dobbelt så mange medarbejdere, der arbejder med forskning, som med uddannelse.

2 Indenfor humaniora og samfundsvidenskab var der i 2013 en lidt større andel af personalet, der arbejder med uddannelse end med forskning. Studieaktivitet og produktion pr. ansat, jf. kapitel 3 Fra studieåret 2007 til 2013 er produktionen af studenterårsværk øget med 35 pct. Omregnet til kalenderår er stigningen fra 2007 til 2013 på 36,8 pct. pct. I 2013 producerede universiteterne 9,7 studenterårsværk pr. årsværk, som er beskæftiget med uddannelse mod 9,5 i kalenderåret

3 1. Indtægter og udgifter 1.1. Indtægter - udvikling og sammensætning Universiteternes 1 samlede indtægter udgjorde ca. 26,7 mia. kr. i 2013 mod 21,3 mia. kr. i 2007 (2013-pl), jf. figur 1. Figur 1 Udviklingen i universiteternes samlede indtægter, mia. kr. Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab, Tabel A. Set over perioden 2007 til 2013 svarer udviklingen til en gennemsnitlig årlig realvækst på 0,9 mia. kr. eller ca. 3,8 pct. Den største reale vækst i indtægterne oplevede universiteterne i 2009, hvor væksten udgjorde næsten 1,5 mia. kr. hovedsageligt som følge af øgede midler til forskning, jf. figur 2. 1 Der er tale om følgende otte universiteter: Københavns Universitet (KU), Aarhus Un i- versitet (AU), Syddansk Universitet(SDU), Aalborg Universitet (AAU), Roskilde Universitetscenter (RUC), Copenhagen Business School (CBS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og IT-Universitetet i København (ITU) 3

4 Figur 2 Realvæksten i indtægterne i forhold til året forud, mia. kr. Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab, Tabel A samt egne beregninger. Universiteternes indtægter vedr. forskning samt eksterne midler er øget realt med hhv. 2,9 og 2,5 mia. kr. fra 2007 til 2013 svarende til hhv. 48,6 og 47,5 pct., jf. tabel 1. Tabel 1 Universiteternes indtægter fordelt på formål, , mia. kr. (2013-pl) Ændring fra 2007 til 2013 Mia. kr. Pct. Uddannelse 6,0 6,1 6,4 6,8 7,1 7,4 7,9 1,8 30,6 Forskning (kun basistilskud og sektorrelateret forskning) 5,9 7,2 7,9 8,1 8,6 8,7 8,8 2,9 48,6 Eksterne midler (danske offentlige hhv. private tilskud til forskning, EU-tilskud etc.) 5,3 5,8 6,1 6,8 7,0 7,4 7,7 2,5 47,5 Forskningsbaseret myndighedsbetjening 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0-9,1 Øvrige tilskud 2,4 1,3 1,4 1,2 1,1 0,7 0,5-1,9-79,6 Øvrige indtægter 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 0,2 12,4 Indtægter i alt 21,3 22,1 23,6 24,6 25,5 26,0 26,7 5,4 25,2 Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab, Tabel A samt egne beregninger. Størstedelen af de eksterne midler er midler til forskning i form af offentlige tilskudsmidler samt midler fra EU. Eksterne midler omfatter tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (tilskud fra danske offentlige hhv. private kilder, EU etc.), andre tilskudsfinansierede aktiviteter, retsmedicin og kommerciel indtægtsdækket virksomhed. I 2013 udgjorde tilskudsfinansieret 4

5 forskningsvirksomhed ca. 6,6 mia. kr. ud af de 7,7 mia. kr., som universiteterne havde i indtægt fra eksterne midler. Godt 3,6 mia. kr. hidrører fra danske offentlige kilder og 0,8 mia. kr. fra EU, jf. bilagstabel 1. Midlerne til uddannelse er øget med 1,8 mia. kr. svarende til en real forøgelse på 30,6 pct. fra 2007 til Øvrige tilskud er reduceret med næsten 1,9 mia. kr., jf. tabel 1. Det dækker hovedsageligt over et bortfald af kapitaltilskud på 1,5 mia. kr. Herudover er der i 2012 og 2013 indregnet administrative effektiviseringer. I 2013 udgør effektiviseringerne ca. 0,26 mia. kr., jf. bilagstabel 1. Samlet set kan bemærkes, at finansieringen af universiteterne er relativt kompleks og kommer fra mange forskellige kilder Udgifter/omkostninger I 2013 afholdt universiteterne 26,8 mia. kr. i omkostninger. Hovedparten af omkostningerne, 54,8 pct., vedrører forskning, mens 29,7 pct. vedrører uddannelse. De resterende godt 15 pct. af omkostningerne vedrører ledelse af administration, myndighedsbetjening samt formidling og videnudveksling, jf. tabel 2. Tabel 2 Omkostninger fordelt på formål og hovedområde, Uddannelse Humaniora Sam- fundsvi- denskab Sund- hedsvi- denskab Teknik og natur- Mia. kr., 2013-PL Udenfor viden- skab hovedområde I alt 1,3 1,8 1,2 2,7 0,9 8,0 Forskning 1,4 1,7 3,2 7,8 0,6 14,7 Ledelse af administration 0,1 0,2 0,2 0,6 0,9 2,0 Myndighedsbetjening 0,0 0,0 0,3 0,6 0,0 1,1 Formidling og videnudveksling 0,1 0,1 0,1 0,5 0,4 1,1 I alt 3,0 3,8 5,0 12,3 2,8 26,8 Uddannelse Pct. 45,0 46,8 24,6 22,3 32,2 29,7 Forskning 46,5 45,0 63,4 63,7 22,5 54,8 Ledelse af administration 5,0 5,2 4,0 4,7 31,0 7,4 Myndighedsbetjening 0,7 0,3 6,7 5,3 1,5 3,9 Formidling og videnudveksling 2,8 2,7 1,3 4,0 12,8 4,1 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kilde: Figur 31 i Danske Universiteter: Tal om de danske universiteter, december

6 Teknik og naturvidenskab er det omkostningsmæssigt tungeste af hovedområderne med samlede omkostninger på 12,3 mia. kr., hvoraf 7,8 mia. kr. vedrører forskning. Humaniora er det omkostningsmæssigt mindste hovedområde med omkostninger på ca. 3 mia. kr. På grund af en ændret opgørelsesmetode i 2012 kan der ikke som for indtægtssiden udarbejdes en meningsfuld sammenligning af fordelingen af omkostninger over tid. 2. Udviklingen i personaletallet på universiteterne 2.1. Det samlede personaletal fordelt efter formål Universiteternes personaletal er øget med næsten en tredjedel fra 2007 til 2013 fra godt årsværk i 2007 til godt årsværk i 2013, dvs. en forøgelse på godt årsværk, jf. tabel 2. Tabel 2 Udviklingen i antal årsværk på universiteterne fordelt på formål, Ændring 2007 til 2013 Antal Pct. Uddannelse 7,7 8,0 8,4 8,9 9,2 9,6 10,4 2,7 34,3 Forskning 12,0 12,8 13,7 15,1 15,5 16,4 17,2 5,2 43,2 Vidensformidling 0,9 1,0 1,2 1,1 1,2 1,0 1,3 0,4 40,6 Forskningsbaseret myndighedsbetjening 1,0 1,1 1,3 1,3 1,4 1,1 1,2 0,2 24,5 Generel ledelse, administration og service 2,4 2,5 2,3 2,0 2,0 2,6 2,4-0,1-2,7 Bygninger 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0-0,1-12,2 I alt 25,2 26,6 28,0 29,6 30,4 31,7 33,4 8,2 32,7 Anm.: Tallene under hvert formål omfatter VIP, DVIP og TAP. Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab, Tabel C samt egne beregninger. Den største vækst i personaletallet har fundet sted inden for forskning, hvor antallet er øget med ca årsværk svarende til en vækst på ca. 43,2 pct. 6

7 Uddannelse er det formål, hvor der har været den næststørste absolutte stigning med ca ekstra årsværk svarende til en stigning på 34,3 pct. Derudover har der også været markante stigninger i antallet af årsværk beskæftiget med vidensformidling og forskningsbaseret myndighedsbetjening, mens årsværksforbruget vedr. generel ledelse, administration og service samt bygninger er reduceret. Udviklingen har betydet, at mere end halvdelen af universiteternes personaleressourcer i 2013 anvendtes på forskning, mens knap en tredjedel anvendes på uddannelse, jf. figur 3. Figur 3 Relativ fordeling af personale (årsværk) på formål, 2007 og Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab, Tabel C samt egne beregninger Personale fordelt på hovedområder Personaletallet er øget fra 2007 til 2013 inden for alle fire hovedområder (humaniora, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teknik og naturvidenskab). Væksten er dog ikke jævnt fordelt. Godt 44 pct. af universiteternes personale var i 2013 beskæftiget inden for teknik og naturvidenskab, som dermed er det hovedområde med det største personale. Trods en vækst i antallet af ansatte på ca personer (+21,4 pct.) fra 2007 til 2013 er teknik og naturvidenskabs andel af det samlede personaletal faldet med over 4 pct. point. Det skyldes især en kraftig vækst i antallet af ansatte inden for sundhedsvidenskab (+61,1 pct.), som har øget 7

8 sundhedsvidenskabs andel af universiteternes personale fra 15,1 pct. i 2007 til 18,3 pct. i 2013, jf. tabel 3. Tabel 3 Fordeling af årsværk på hovedområde årsværk Ændring Antal Pct. Humaniora 3,4 3,3 3,5 3,8 3,6 3,7 3,9 0,5 15,6 Samfundsvidenskab 3,6 3,0 3,3 3,4 3,8 4,9 5,0 1,4 38,4 Sundhedsvidenskab 3,8 4,2 4,4 4,3 4,8 4,9 6,1 2,3 61,1 Teknik og Naturvidenskab 12,2 12,8 13,6 14,8 14,9 15,3 14,8 2,6 21,4 Uden for hovedområde 2,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,1 3,6 1,4 62,5 I alt 25,2 26,6 28,0 29,6 30,4 31,7 33,4 8,2 32,7 Pct Ændring , pct. point Humaniora 13,4 12,5 12,5 12,7 11,9 11,5 11,7-1,7 Samfundsvidenskab 14,3 11,5 11,6 11,4 12,3 15,3 15,0 0,6 Sundhedsvidenskab 15,1 15,8 15,7 14,6 15,6 15,3 18,3 3,2 Teknik og Naturvidenskab 48,2 48,2 48,5 49,9 49,0 48,1 44,1-4,1 Uden for hovedområde 8,9 12,0 11,8 11,3 11,1 9,7 10,9 2,0 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab, Tabel C samt egne beregninger. På alle fire hovedområder er der fra 2007 til 2013 sket en forøgelse af den andel af personalet, der arbejder med forskning, med omkring 3-5 pct.point. På hovedområderne teknik og naturvidenskab samt sundhedsvidenskab er hovedparten af personalet beskæftiget med forskning hhv. 61,6 og 60,0 pct., jf. tabel 4. Derimod er kun omkring en fjerdedel af personalet på de to hovedområder - hhv. 23,2 og 27,5 pct. - beskæftiget med uddannelse. Rent praktisk betyder det, at der i 2013 inden for teknik og naturvidenskab var ca. 2,7 medarbejdere, der arbejdede med forskning, for hver medarbejder, der arbejdede med uddannelse. 8

9 Tabel 4 Årsværk fordelt på formål inden for de enkelte hovedområder, pct. af alle årsværk på hovedområdet Forskning Ændring fra 2007 til 2013, pct.point Humaniora 39,1 38,9 43,3 45,6 45,0 44,3 43,8 4,7 Samfundsvidenskab 38,0 39,7 43,9 44,3 41,1 40,4 41,8 3,9 Sundhedsvidenskab 55,2 54,9 56,3 57,9 61,5 60,7 60,0 4,7 Teknik og Naturvidenskab 58,7 58,9 57,2 59,8 59,2 61,7 61,6 2,9 Uden for hovedområde 2,5 13,7 15,0 16,4 16,9 14,0 16,4 13,9 I alt 47,6 48,1 48,8 51,0 50,9 51,6 51,3 3,8 Uddannelse Humaniora 45,3 44,6 43,8 43,5 42,8 44,6 45,9 0,7 Samfundsvidenskab 49,4 42,7 44,2 43,0 44,8 48,4 47,8-1,6 Sundhedsvidenskab 30,9 29,5 28,4 28,6 26,4 27,0 27,5-3,4 Teknik og Naturvidenskab 22,4 22,3 21,4 22,3 22,9 23,0 23,2 0,7 Uden for hovedområde 23,1 36,2 36,9 38,7 38,2 26,5 30,2 7,0 I alt 30,7 30,2 29,8 30,1 30,2 30,3 31,1 0,4 Øvrigt Humaniora 15,6 16,5 12,9 10,9 12,2 11,1 10,2-5,4 Samfundsvidenskab 12,6 17,5 11,9 12,7 14,1 11,2 10,3-2,3 Sundhedsvidenskab 13,9 15,6 15,3 13,5 12,1 12,3 12,6-1,3 Teknik og Naturvidenskab 18,9 18,8 21,4 17,9 17,9 15,3 15,3-3,6 Uden for hovedområde 74,4 50,1 48,1 44,9 44,9 59,5 53,5-20,9 I alt 21,7 21,6 21,4 18,8 18,8 18,1 17,6-4,1 1 Øvrigt omfatter vidensformidling, forskningsbaseret myndighedsbetjening, generel lede l- se, administration og service samt bygninger. Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab, Tabel C samt egne beregninger. Inden for humaniora og samfundsvidenskab var der i 2013 en lidt større andel af personalet, der arbejder med uddannelse end med forskning. 9

10 3. Studieaktivitet og produktion pr. ansat Den samlede STÅ-produktion 2 i studieåret 2014 udgjorde godt studenterårsværk. Det er en forøgelse på næsten 45 pct. siden studieåret 2007, hvor produktionen udgjorde knap studenterårsværk, jf. figur 4. Måles i stedet fra studieåret 2007 til studieåret 2013 udgør stigningen dog kun 35 pct. Figur 4 Udvikling i universiteternes produktion af STÅ(studenterårsværk), Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab, Tabel F. STÅ-produktionen er øget inden for alle fire hovedområder. Den største relative stigning har fundet sted inden for sundhedsvidenskab, hvor der har været en vækst på 56,6 pct. Humaniora er det område, hvor der har været den mindste relative stigning med ca. 34,5 pct. Studenterårsværk opgøres på studieår (1. oktober året forud til og med 30. september i tællingsåret), mens personaletallet er opgjort på kalenderårsbasis. Ved en sammenligning af personaletallene og STÅ-produktionen er det derfor mere retvisende at korrigere tallene for de forskellige opgørelsesperioder. Antallet af studenterårsværk er derfor omregnet til kalenderårsbasis. STÅproduktionen i kalenderåret 2007 er således beregnet som 75 pct. af STÅproduktionen i studieåret 2006/2007 og 25 pct. af STÅ-produktionen i studieåret 2007/2008. STÅ-produktionen i kalenderåret 2008 er tilsvarende 2 En STÅ= et studenterårsværk = den normerede studieaktivitet i et studieår. Produkti o- nen af STÅ er opgjort ekskl. åben- og deltidsuddannelse. 10

11 beregnet som 75 pct. af STÅ-produktionen i studieåret 2007/2008 og 25 pct. af STÅ-produktionen i studieåret 2008/2009. Universiteterne producerede i gennemsnit kun ca. 3 studenterårsværk pr. fuldtidsansat i 2013, hvis man opgør studenterproduktionen i forhold til universiteternes samlede personale. De forholdsvis få studenterårsværk pr. fuldtidsansat er ikke mindst en afspejling af, at kun lidt flere end 3 ud af 10 af universiteternes personaleårsværk er beskæftiget med uddannelse. Det er selvsagt mere retvisende at opgøre de producerede studenterårsværk i forhold til den del af personalet, der er beskæftiget med uddannelse, hvis man ønsker at få et billede af, hvor mange personaleressourcer, der medgår til produktionen af studenterårsværk. Denne omregning viser en stigning i STÅ-produktionen på 36,8 pct. fra kalenderåret 2007 til 2013, jf. tabel 5. dvs. en lidt større stigning end fra studieåret 2006/2007 til studieåret 2012/2013, hvor stigningen var ca. 35 pct., jf. ovenfor. Tabel 5 STÅ-produktion og personaleårsværk rettet mod uddannelse i 2007 og Ændring , pct. STÅ-produktion (1.000) 73,4 100,5 36,8 Personaleårsværk rettet mod uddannelse (1.000) 7,7 10,4 34,3 Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab, Tabel C og F samt egne beregninger. STÅ-produktionen pr. personaleårsværk, som er rettet uddannelse, kan for kalenderåret beregnes til 73,4/7,7=9,5 mens det i 2013 udgjorde knap 100,5/10,4=9,7. 11

12 BILAG Bilagstabel 1. Universiteternes indtægter fordelt på hovedformål og kilder, , mia. kr. (2013-PL) Uddannelse 6,0 6,1 6,4 6,8 7,1 7,4 7,9 1.1 Heltidsuddannelse 5,1 5,2 5,5 5,8 6,2 6,3 6,7 1.1.A. Bachelor/kandidat 4,8 4,8 4,9 5,2 5,4 5,6 6,0 1.1.B. Selvbetalende studerende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1.1.C. Færdiggørelsesbonus 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 1.1.D. Aktiverede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.E. Småfag ,0 1.2 Deltidsuddannelser 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1.2.A. Tilskud 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1.2.B. Deltagerbetaling 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1.2.C. Aktiverede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3 Udvekslingsstuderende 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 1.4 (a) Udvikling 0,1 0,1 0, (b) Fripladser & stipendier ,0 0,0 0,0 0,0 1.5 Uddannelsestilskud fra UVM 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 2. Forskning 5,9 7,2 7,9 8,1 8,6 8,7 8,8 2.1 Forskning 5,9 7,2 7,9 8,1 8,6 8,7 8,8 2.1.A. Basistilskud 5,5 6,8 7,4 7,7 8,2 8,3 8,4 2.1.B. Sektorrelateret forskning 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 3. Eksterne midler 5,3 5,8 6,1 6,8 7,0 7,4 7,7 3.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 4,1 4,8 5,0 5,6 5,9 6,3 6,6 3.1.A. Danske offentlige kilder 2,4 2,8 2,9 3,3 3,4 3,6 3,7 3.1.B. Danske private kilder 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,7 3.1.C. EU 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 3.1.D. Øvrige udenlandske kilder 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 3.1.E. Heraf overhead 0,5 0,8 0,7 0,9 1,1 1,2 1,1 3.2 Andre tilskudsfinansierede aktivi- 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 teter 3.2.A. Andre tilskud 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 3.2.B. Heraf overhead 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.3 Retsmedicin ,3 3.4 Kommerciel indtægtsdækket 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 virksomhed 4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4.1 Tilskudsbevilling 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4.2 Basistilskud fra UBST 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Øvrige tilskud 2,4 1,3 1,4 1,2 1,1 0,7 0,5 5.1 Kapitaltilskud 1,4 0,1 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 5.2 Øvrige formål 1,0 1,2 1,4 1,2 1,1 0,8 0,8 5.3 Administrative effektiviseringer ,1-0,3 6. Øvrige indtægter 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 6.1 Finansielle indtægter 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 6.2 Indtægter fra tech-trans selskaber 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.3 Udlejning og fremleje 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 6.4 Øvrige indtægter 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,1 Indtægter i alt 21,3 22,1 23,6 24,6 25,5 26,0 26,7 Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab, Tabel A. 12

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2008 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 16. marts 2015 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Nyuddannede akademikere pendler gerne

Nyuddannede akademikere pendler gerne Nyuddannede akademikere pendler gerne I 213 var den gennemsnitlige pendlingsafstand blandt nyuddannede akademikere på 24,6 kilometer. Sammenlignet med 28 har der været en stigning i den gennemsnitlige

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Notat Modtager(e): Kopi: Dispensationer i forhold til opfyldelse af specifikke adgangskrav optagelsen 2008 Resumé Med hjemmel i adgangsbekendtgørelsens

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber

Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber 25. juni 2013 J.nr. 2012-3200-07 Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber Uddannelsesministeriet besluttede i 2012, at universiteterne fra og med regnskabsåret 2012 skal opgøre det formålsfordelte

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet 20. februar 2013 J.nr. 2013-5617-04 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012 Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne August 2012 BERETNING OM UNDERVISNINGEN PÅ UNIVERSITETERNE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 6

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice GHD, 28/01/2013 Diskussionsoplæg til Akademisk Råd samt underudvalgene ØU og FOU RUCs eksterne indtægter hvordan kan vi gøre det bedre? 1.

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder au i tal 2010 Fire hovedområder au AARHUS UNIVERSITET forord 1 Forord I lyset af den omstrukturering af universitetet, som er implementeret i løbet af 2011, udsendes hermed AU i tal 2010. Denne udgave

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's aktivitetsindberetning 2014

Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's aktivitetsindberetning 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 19. NOVEMBER 2014 Vedr.: KU's aktivitetsindberetning

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 14. februar 2011 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 Indledende bemærkninger: Universiteternes statistiske beredskab er opdelt i to faser; studienøgletallene (tabel

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

I 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen

I 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 16 b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 2. DECEMBER 2015 Vedr.: Aktivitetsindberetning 2015 Sagsbehandler: Uddannelsesservice

Læs mere

Pris og optag på HD-uddannelsen

Pris og optag på HD-uddannelsen FSR ANALYSE / DECEMBER 2017 og optag på HD-uddannelsen Indledning Hvert år undersøger FSR danske revisorer prisudviklingen på HD-uddannelsen. En udvidelse i år er, at analysen også ser på udviklingen i

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 1999 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 64, den 9. oktober 2012 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden

Bestyrelsesmøde nr. 64, den 9. oktober 2012 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 64, den 9. oktober 2012 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 5. SEPTEMBER 2012 Vedr.: KU's estimerede indtægter

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler Notat Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler 30. november 2007 1 Indledning... 2 2 Definition af universitet... 2 3 Definition af hovedområder... 2 4

Læs mere

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser.

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. N O TAT Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. Med henblik på at tydeliggøre udfordringerne for kommunerne i forhold til at løfte de

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011

Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011 Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen marts 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Syddansk Universitet

Læs mere

Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt

Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt Sekretariatet Bilag: Udenlandske studerende på danske uddannelser Den 6. juni 2012 Dok.nr. bba/sel Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle område 2000 2001

Læs mere

S A G S N O T A T Vedr. KONCERN-ØKONOMI Sagsbehandler Resumé Indhold

S A G S N O T A T Vedr. KONCERN-ØKONOMI Sagsbehandler Resumé Indhold K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 88 d. 4. april 2017 Punkt 8. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 21. MARTS 2017 Vedr. Økonomiske vilkår for KU frem

Læs mere

Universiteternes statistiske beredskab 2010

Universiteternes statistiske beredskab 2010 Universiteternes statistiske beredskab 2010 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med universiteternes statistiske beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Doktorantjenester Personale

Doktorantjenester Personale Bilag E Universiteternes personale Personalet ved de 13 svenske universiteter udgjorde 35.980 årsværk i 1997. Fordelingen på hovedkategorier fremgår af tabel E1. Kategorien af lærere omfatter her professorer,

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Præsentation af Budget 2008

Præsentation af Budget 2008 Præsentation af Budget 2008 1 2 Strategiske mål - Forskningsproduktion blandt de bedste (VBN) - Stærke internationale forskningsområder indenfor alle uddannelser (40%) - Særligt gode vilkår for særligt

Læs mere

KONCERN-ØKONOMI ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN

KONCERN-ØKONOMI ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 69, den 29. oktober 2013 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 17. OKTOBER 2013 Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden 2014-2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Notat. Stigende iværksætteraktivitet på universiteterne - Iværksætteri med vækst-, produktivitet- og innovationspotentiale

Notat. Stigende iværksætteraktivitet på universiteterne - Iværksætteri med vækst-, produktivitet- og innovationspotentiale Notat Stigende iværksætteraktivitet på universiteterne - Iværksætteri med vækst-, produktivitet- og innovationspotentiale (FI) har fået foretaget en særkørsel på Danmarks Statistiks registerbaserede iværksætterdatabase,

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om universiteternes stigende egenkapital. Juni 2013

Beretning til Statsrevisorerne om universiteternes stigende egenkapital. Juni 2013 Beretning til Statsrevisorerne om universiteternes stigende egenkapital Juni 2013 BERETNING OM UNIVERSITETERNES STIGENDE EGENKAPITAL Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning...

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser 6.2. Tilskyndelser til kvalitet og relevans i bevillingssystemet

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

Rapport om Roskilde Universitet Tilsynsmøde den 22. november 2010

Rapport om Roskilde Universitet Tilsynsmøde den 22. november 2010 Rapport om Roskilde Universitet Tilsynsmøde den 22. november 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status for Roskilde Universitet 9 3.0 Opfølgning

Læs mere

Uddannelsesfinansiering for lange videregående uddannelser

Uddannelsesfinansiering for lange videregående uddannelser Uddannelsesfinansiering for lange videregående uddannelser April 2017 Hovedkonklusioner Finansieringen af lang videregående uddannelse er systematisk underprioriteret. En af konsekvenserne har været, at

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Centrale parametre for CBS,

Centrale parametre for CBS, BUDGET 2015 FORORD I 2015 budgetteres der med et omkostningsniveau på 1.284 mio. kr. og et underskud på 35 mio. kr. Idet CBS ikke har udsigt til at få forøgede strukturelle indtægter, tager CBS med budget

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2000

Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2000 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5a. Bilag 1. Vedr.: Hovedretning for budget 2016 og rammerne for

Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5a. Bilag 1. Vedr.: Hovedretning for budget 2016 og rammerne for KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 15. OKTOBER 2015 Vedr.: Hovedretning for budget 2016 og rammerne for 2016-19

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2013 2 Indhold > 1. Indledning 4 2. Dagsorden 5 3. Status 6 3.1 Profil og strategiske

Læs mere

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 17. august 2009 KS Baggrundsnotat Bindinger på universiteternes basismidler til forskning I princippet skulle basismidlerne til universiteterne være

Læs mere

Iværksætterundersøgelse, studerende, 2014. Sammenfatningsrapport

Iværksætterundersøgelse, studerende, 2014. Sammenfatningsrapport Iværksætterundersøgelse, studerende, 24 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: (N=447)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 3 Kvinde 344 Svar i alt 447 4 Er du: 35 3 25 2 5 344 5 3 Mand Kvinde Hvor gammel er

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

4. Udbud og efterspørgsel

4. Udbud og efterspørgsel 4. Udbud og efterspørgsel Afsnittet omhandler de studerendes indskrivninger og fordelinger på henholdsvis uddannelsestyper og hovedområder. 4.1 Uddannelsestyper To tredjedele af de studerende er indskrevet

Læs mere

Høj vækst i de offentlige investeringer i 2009 og 2010

Høj vækst i de offentlige investeringer i 2009 og 2010 . oktober 9 Høj vækst i de offentlige investeringer i 9 og I 9 og er der planlagt en historisk høj vækst i de offentlige investeringer. Ikke siden udbygningen af velfærdsstaten i 9 erne har der været tocifrede

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Tilsynsmøde den 6. december 2010

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Tilsynsmøde den 6. december 2010 Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Tilsynsmøde den 6. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status for Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Bilag om studievalg - universitetsuddannelser 1

Bilag om studievalg - universitetsuddannelser 1 14. oktober 25 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om studievalg - universitetsuddannelser

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Dialogmøde den 30. november 2009

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Dialogmøde den 30. november 2009 Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Dialogmøde den 30. november 2009 Universitets- og Bygningsstyrelsen marts 2010 4 Indhold > Indledning 8 2. Dagsorden 9 2.1 Dagsorden for dialogmøde mellem Danmarks

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Bilag G. Udviklingen i de eksternt fastsatte økonomiske rammer for de naturvidenskabelige uddannelser på KU og ÅU 1985-1999

Bilag G. Udviklingen i de eksternt fastsatte økonomiske rammer for de naturvidenskabelige uddannelser på KU og ÅU 1985-1999 Bilag G Udviklingen i de eksternt fastsatte økonomiske rammer for de naturvidenskabelige uddannelser på KU og ÅU 1985-1999 Universiteterne modtager bloktilskudsbevillinger til uddannelse og forskning.

Læs mere

Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende

Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende Denne undersøgelse viser de danske universitetsstuderendes vurdering af deres uddannelse, dels hvor meget undervisning de får, dels kvaliteten af

Læs mere

Direkte finansiering af dansk forskning

Direkte finansiering af dansk forskning Direkte finansiering af dansk forskning 2 3 Indhold Forord Forord 3 Offentlig investering i forskning balancen mellem direkte og konkurrenceudsatte forskningsmidler 4 International sammenligning: Direkte

Læs mere

Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning!

Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning! Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning! [Midlertidige data] David Budtz Pedersen PhD!!!!!!!!Søren Brink Larsen! Co-Director & Research Fellow!!!!!!!Research Associate! Humanomics Research

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Kilde: UNI-C s databank. Tabel (EGS) Bestand og GRS Klassetype og Institutioner og Tid Skoleår.

Kilde: UNI-C s databank. Tabel (EGS) Bestand og GRS Klassetype og Institutioner og Tid Skoleår. N OTAT Inklusion/segregering og tilvalg af folkeskolen Debatten på folkeskoleområdet berører ofte udfordringerne med inklusion. Herunder fremføres den øgede inklusion som grund til at forældre i stigende

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Statistikken er

Læs mere