Projekt og evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt og evaluering"

Transkript

1 Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014

2 Indhold Indledning... 3 Del 1. Sundhed for ældre med motionsvenner... 3 Formål med projektet... 3 Målgrupper for projektet... 3 Organisering... 4 Indhold og tidsramme... 4 Økonomi... 7 Del 2. Evaluering af Sundhed for ældre med motionsvenner... 8 Formål med evalueringen... 8 Målgruppe for evalueringen... 8 Metode... 8 Resultater Konklusion og diskussion Formidling af resultater Perspektivering Sammenfatning

3 Indledning Denne rapport omhandler projektet, Sundhed for ældre med Motionsvenner. Rapporten er bygget op i to dele, hvor Del 1 drejer sig om baggrunden for og formålet med projektet, hvem det har rettet sig imod, og hvordan det blev tilrettelagt og gennemført. Del 2 omhandler evalueringen af projektet, hvilke resultater, der er opnået, og hvordan projektet vil blive ført videre efter projektperioden. Del 1. Sundhed for ældre med motionsvenner I løbet af er der gennemført et projektsamarbejde om at give hjemmeboende ældre, som ikke deltager i den etablerede ældreidræt, et tilbud om privat motion med frivillige motionsvenner. Initiativtagere til projektet har det til fælles, at de arbejder for ældre borgeres sundhed og trivsel, fysisk, psykisk, socialt. Projektholderne er: Ældreområdet i Randers Kommune Randers gymnastiske Forening (RgF) Randers Sundhedscenter Frivilligværket i Randers Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) Baggrunden for projektet er, at regelmæssig fysisk aktivitet blandt ældre borgere kan medvirke til at vedligeholde evnen til at klare dagligdagens almindelige gøremål og aktiviteter. Motion kan således udskyde, mindske og forebygge behov for hjælp. Fysisk aktivitet er et godt middel til at forebygge en række sygdomme, der er udbredt blandt ældre. Samtidig er det en meningsfuld beskæftigelse, som kan fremme social deltagelse og give den ældre mulighed for at klare sig selv bedre i hverdagen. En frivillig motionsven kan med sin indsats være med til at inspirere til og sikre, at den ældre ikke dropper bevægelse helt, men er så fysisk aktiv som muligt. Formål med projektet Formålet med Sundhed for ældre med motionsvenner er: at de deltagende ældre øger deres balanceevne, mobilitet og kondition at deltagerne efter en periode er blevet i stand til og/eller har fået mod på at deltage på et stolemotionshold eller et ældreidrætshold at projektets frivillige oplever støtte og opbakning fra projektledelsen i indsatsen som motionsven, og at de oplever indsatsen som meningsfyldt Målgrupper for projektet Der er i projektet tale om 2 målgrupper: Dels hjemmeboende, mindre mobile ældre mennesker i Randers Kommune - som ønsker at få en motionsven - som har brug for støtte (fysisk eller psykisk) til at komme i gang med at motionere - som har afsluttet et genoptræningsforløb og som ønsker hjælp til at vedligeholde det opnåede aktivitetsniveau Dels frivillige motionsvenner, dvs. borgere: - som har overskud som menneske 3

4 - som har lyst til at arbejde frivilligt en gang om ugen og deltage i det netværk, der etableres for motionsvenner - som har lyst til at lære et ældre menneske at kende - som har lyst til at lære noget nyt og omsætte det i praksis Organisering Projektstyregruppe Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra de initiativtagende organisationer. Styregruppen er overordnet beslutningstager i forhold til projektet og består af: Helle Schmidt Kjeldgaard, Sundhed og ældre, Randers Kommune Susanne Karup Hedegaard, Sundhed og ældre, Randers Kommune Torben Kjeldsen, Randers gymnastiske Forening Nils Bertelsen, Frivilligværket Thomas Ahrentz, Dansk Arbejder Idrætsforbund Ulla Skov Aldahl, koordinator for projektet Inger Kruse Andersen, Randers Sundhedscenter Projektkoordinator I projektet er der ansat en projektkoordinator for at sikre motionsvennerne et tilhørsforhold og for at sikre volumen, udvikling og fremdrift af indsatsen. Indhold og tidsramme Frivillige Grundstammen i tilbuddet er et korps af frivillige motionsvenner, der hver især ved et ugentligt besøg hos en ældre borger aktiverer vedkommende med relevant motion og øvelser. Motionsvennen medbringer det nødvendige materiale og rekvisitter til brug for motion. Det tilstræbes, at det skal være sjovt at motionere, og at øvelserne er både alsidige og funktionelle. Alt efter deltagerens fysiske formåen veksler indholdet mellem siddende og stående/gående aktivitet. Der er lagt op til, at der fx laves gymnastiske øvelser til musik, styrkeøvelser, trappetræning, konditionstræning, balancetræning eller man kan gå en tur sammen. Med henblik på at motivere den ældre til deltagelse på motionshold har motionsvennen relevant viden om ældreidrætstilbud i lokalområdet. Motionsvennerne er tilknyttet RGF ved medlemskab. Rekruttering af ældre borgere, der ønsker at få en motionsven Projektet har gennem pjecer, deltagelse i informationsmøder samt gennem samarbejdet i styregruppen gjort sit tilbud tilgængeligt i forhold til medarbejdere i Ældreområdet i Randers Kommune. Størstedelen af de borgere, der har deltaget i projektet, er blevet henvist via Ældreområdet. Samtidig har pårørende til ældre borgere henvendt sig om muligheden for at modtage motionsven, og enkelte borgere har henvendt sig på eget initiativ. Der har været en god dialog og et konstruktiv samarbejde med Ældreområdet via deres repræsentanter i styregruppen. Der har været en god koordination i samarbejdet mellem Ældreområdet og projektkoordinator i forhold til oplysning om borgerne samt muligheden for at lave aftaler om et besøg af koordinator hos borgerne. 4

5 Rekruttering af frivillige motionsvenner Rekruttering af motionsvenner har været varetaget af projektkoordinatoren. Målet var at rekruttere og uddanne 25 motionsvenner om året i projektets 3-årige periode. Rekrutteringen er foregået efter en plan, hvor der indgår: Jobbeskrivelse og udbytte for motionsvennen Forventninger til motionsvennen Introduktionssamtale med motionsven Rekrutteringskanaler Læs mere i Bilag 1 om indholdet af de enkelte punkter i rekrutteringsplanen. Rekrutteringen af de frivillige motionsvenner har taget afsæt i en teoretisk ramme, Rekrutteringsplatformen 1. Platformen omfatter en tjekliste, der beskriver rekrutteringsindsatsen i forhold til: Projektets image Alternativ valuta/udbytte for den frivillige Aktiviteter Ambassadører for projektet Kontakt Læs nærmere i Bilag 2 om projektets tjekliste vedrørende rekruttering. Projektkoordinators erfaring er, at de frivillige har tre klare motivationsfaktorer for at blive motionsven: Muligheden for at blive en del af et netværk og få relationer Få adgang til projektets alternative valuta, som er et gratis medlemskab af RgF, der giver fri adgang til fitness afdelingen It better to be somebody than nobody - det vil sige den måde, man som frivillig bliver involveret på. Det handler om at være noget for et andet menneske og føle, man er noget værd Uddannelse af frivillige motionsvenner Motionsvennerne har deltaget i et todages kursus. Kurset er udviklet af Dansk Arbejder Idrætsforbund og blev afholdt lokalt i Randers Kommune. Kurset gennemgår de vigtigste elementer indenfor generel træningslære og metoder, aldringsprocesser, hvilke aldersbetingede sygdomme og skavanker, man skal være opmærksom på, ældrepædagogik, og hvordan man forholder sig til kriser, depressioner, ansvar og grænser, når man kommer ud som motionsven i private hjem. Kurset byder desuden på en masse inspiration til øvelser og aktiviteter med og uden brug af rekvisitter og musik, og der lægges vægt på, hvordan træningen kan udvikles og til stadighed udfordre og dermed øge de fysiske funktioner, herunder styrke, bevægelighed, balance, koordination og kondition. Program for uddannelse af frivillige motionsvenner fremgår af Bilag 3. Efter kurset har der som opfølgning været afholdt sparringsmøder med henblik på udveksling af erfaringer med det gennemgåede. 1 F.C. Boll, N.G. Alsted, J.M. Hald. Frivilligkoordinering hvorfor og hvordan? - En grundbog til udvikling af bæredygtige frivilligmiljøer. Ingerfair.dk 5

6 Match af ældre borgere og frivillige motionsvenner Omdrejningspunktet i arbejdet med rekruttering af motionsvenner har været de frivilliges motivation og ressourcer. Disse forhold er senere anvendt strategisk i matcharbejdet med de ældre borgere. Formålet med matchning mellem en motionsven og den ældre er at få interesser, kemi og personlige ressourcer til at gå op i en højere enhed. Det kendskab, koordinator har fået på baggrund af interviews med borger og frivillig, er blevet brugt til at afgøre, hvem der skal matches med hvem. En vigtig del af interviewet har handlet om at få borger og den frivillige til at definere og beskrive den person, som de har lyst til at være sammen med om indsatsen. Alle de frivillige, der har været aktive i projektet er blevet matchet med en borger. Enkelte borgere er ikke blevet matchet på grund af, at der ikke var en ledig frivillig, eller at der ikke var en frivillig, der matchede borgeren. Læs nærmere i Bilag 4 om, hvordan matsarbejdet er foregået. Fastholdelse af de frivillige motionsvenner Med henblik på fastholdelse, fremme af fællesskabet og muligheder for erfaringsudveksling mellem motionsvennerne har der været arrangeret sparringsgruppemøder og netværksmøder. Sparringsgruppemøderne har drejet sig om at give støtte og vejledning i rollen som motionsven. De frivillige har haft mulighed for at fortælle om positive og negative oplevelser med borgeren, samt drøfte motionsvennens rolle, ideer til motivationsarbejdet og samarbejdet m.m. I Bilag 5 er der en oversigt over ramme og indhold for sparringsgruppemøderne. Netværksmødernes indhold har været: Inspiration til bevægelsesøvelser for borgerne Gensidig inspiration i forhold til hvilken opgave, den enkelte frivillige har Præsentation af nye frivillige Socialt samvær På to af netværksmøderne har der været eksterne oplægsholdere: Foredrag om motivation, Fra knoglekræft til ironman ingen forandring er umulig, ved Gert Rune, med deltagelse af frivillige og fagpersoner Oplæg om demens ved demenskoordinator i Randers Kommune, med deltagelse af frivillige. Der har været afholdt 3-5 netværksmøder om året i de 3 projekt-år. Succeskriterier Succeskriterier for projektet er: At 80 % af de ældre borgere, der modtager tilbuddet om motionsvenner, forbedrer deres balanceevne, mobilitet og kondition i løbet af ½ år At 80 % af de deltagende ældre borgere tilmeldes et stolemotionshold eller et ældreidrætshold At projektets frivillige motionsvenner tilkendegiver, at de oplever støtte og opbakning fra projektledelsen i indsatsen som motionsven, og at de oplever indsatsen som meningsfyldt At der i løbet af 3 år rekrutteres og uddannes 75 motionsvenner (25 pr. år) At der i løbet af 3 år rekrutteres 75 ældre borgere, der vil modtage tilbud om motionsven 6

7 Tidsramme Tidsramme for Sundhed for ældre med Motionsvenner fremgår af Tabel 1. Tabel 1 August 2011 November 2011 Marts 2012 Juni 2012 Efterår 2013 Forår 2014 Maj 2014 Koordinator er ansat - projektet kører i henhold til projektplanens beskrivelse af: PR Rekruttering af ældre borgere og frivillige Match af motionsven-modtagere og motionsvenner Uddannelse af motionsvenner Temamøder Fundraising til restfinansiering Øvrige projektledelsesopgaver for koordinatoren Uddannelse af 1. hold motionsvenner starter Den første borger modtager sin motionsven Midtvejsstatus Koordinator og styregruppe arbejder med planer for, hvordan projektet kan fortsætte efter projektperioden Evaluering planlægges og gennemføres Projektet afsluttes, og der underskrives samarbejdsaftale med Ældresagen. Ældresagen overtager projektets borgere og frivillige, og fører projektet videre. Økonomi Der er udarbejdet regnskab for projektet ultimo maj Regnskabet ses i Bilag 9. Bidragsydere til projektet er: Trygfonden Randers Kommune Socialministeriet Nordea Fonden Herudover har Randers gymnastiske Forening været base for projektet og i den forbindelse stillet personalemæssige faciliteter mm. til rådighed for projektkoordinatoren. 7

8 Del 2. Evaluering af Sundhed for ældre med motionsvenner Formål med evalueringen Formålet med evalueringen er at beskrive de erfaringer, der er samlet gennem projektet, og som kan udnyttes i forbindelse med andre lignende projekter. Evalueringen anvendes desuden som dokumentation overfor projektets interessenter. Evalueringen skal undersøge, om målene med og succeskriterierne for projektet er blevet opfyldt, og i hvilken grad, de er opfyldt. Evalueringen skal afdække projektets relevans for de deltagende målgrupper, og hvordan processen er forløbet. Samlet set er formålet at belyse, hvad der har virket, og hvem der har haft gavn af projektet. Målgruppe for evalueringen Målgruppen for evalueringen er de institutioner, der har taget initiativ til projektet, samt de institutioner, der har ydet økonomisk støtte til projektet i øvrigt. Målgruppen for evalueringen omfatter desuden deltagerne i projektet, såvel de ældre borgere (motionsven-modtagere) som frivillige motionsvenner, Randers Kommunes Sundhed- og Ældreudvalg, relevante interesseorganisationer, andre kommuner med interesse for lignende indsatser samt borgere i Randers Kommune generelt. Metode Der er tale om en intern evaluering, idet evaluatorerne er sundhedskoordinator i Randers Sundhedscenter og projektkoordinator i Randers gymnastiske Forening. Evalueringen er udarbejdet ved projektets afslutning april/maj Tabel 2 viser oversigt over data, der er indsamlet til evalueringen. Tabel 2 Type: Indsamlet via: 1. Kvantitative data vedr. motionsvenmodtagere og motionsvenner i projektet 2. Kvalitative data vedr. motionsvenmodtageres udbytte 3. Kvantitative og kvalitative data vedr. motionsvennernes oplevelse og udbytte Registreringer af baggrunds- og procesvariabler Spørgeguide og lydfiler fra individuelle interviews Spørgeskema med faste svarmuligheder og fritekstfelter til kommentarer Tabel 2. Oversigt over data, der er anvendt i evalueringen af Sundhed for ældre med Motionsvenner. Dataindsamlingen er beskrevet nærmere i det følgende. Ad 1. Baggrunds- og procesvariabler Der blev ved start af eller undervejs i projektet lavet registreringer vedr. køn, alder, adresse, uddannelse af motionsvenner, match af deltagere, tilgang og afgang i projektet samt deltagelse i idrætstilbud. 8

9 Ad 2. Interviews med motionsven-modtagere Der blev gennemført individuelle interviews med nogle af de ældre borgere, med henblik på at afdække, hvad indsatsen har betydet for dem. Der blev blandt borgerne udvalgt 5, som havde haft en motionsven gennem længere periode, og som tilsyneladende har haft gavn af det. De 5 borgere blev kontaktet telefonisk af evaluator med henblik på aftale om personligt interview. Til interviewet var der udarbejdet en spørgeguide med spørgsmål om udbyttet af at have en motionsven, om tilfredshed med motionsvennen, og om de forandringer, der var sket i projektperioden i forhold til fysisk aktivitet og formåen mm. (Se Bilag 6). Der blev taget notater fra samtalen med borgeren, og interviewet, eller dele heraf, blev optaget på iphone. Det blev understreget overfor informanterne, at datamaterialet ville blive behandlet fortroligt. Dataindsamlingen foregik marts Efterfølgende blev materialet transskriberet i relevant omfang, hvorefter det blev kodet, kategoriseret og begrebsliggjort. Til sidst blev der foretaget en indholdsanalyse. Senior Fitness Test. Det var fra start af projektet planlagt at anvende Senior Fitness Testen 2 - eller elementer heraf - til at vurdere, om de ældre borgere opnåede en forbedring i forhold til balanceevne, mobilitet og kondition i løbet af projektet. Senior Fitness Testen består af en række øvelser, som er simple at gennemføre, og som egner sig til udførelse i hjemmet. Testen er udviklet til ældre over 60 år, er gennemprøvet og faglig relevant. Senior Fitness Testen kan med fordel anvendes til f.eks. evaluering af eller motivation til træning. Det var meningen, at Motionsvennerne skulle stå for at registrere testresultaterne, og på kursusdagene for Motionsvennerne blev der undervist i at gennemføre testen. Det viste sig imidlertid, at de ældre borgere, der blev rekrutteret til projektet, var meget fysisk svage og havde en meget ringe mobilitet, der gjorde det vanskelig overhovedet at gennemføre testen på trods af dens enkelhed. Det var således en stor udfordring for motionsvennerne at indsamle testresultater, og det lykkedes kun i få tilfælde. Det har derfor været nødvendigt at lade Senior Fitness Testen udgå som redskab til at vurdere projektresultater. I stedet blev det besluttet at gennemføre individuelle interviews med nogle af de ældre borgere, med henblik på at afdække, hvad udbyttet af indsatsen har været for dem. Ad 3. Spørgeskema til motionsvennerne Det var fra projektstart besluttet, at der i forhold til motionsvennerne skulle indsamles både kvantitative og kvalitative data, de sidste via fokusgruppeinterviews. Da der blev gennemført individuelle interviews med de ældre borgere på grund af, at Senior Fitness Testen måtte udgå, blev der af hensyn til de ressourcer, der var afsat til evaluering, i stedet indsamlet kvalitative data via et spørgeskema, hvor motionsvennen havde mulighed for med egne ord at kommentere forskellige forhold i projektet. Spørgeskemaerne blev udarbejdet af de to evaluatorer og indeholdt spørgsmål om køn, alder, tilfredshed med rekrutteringsforløbet, egen indsats, match-processen, projektkoordinators indsats, om uddannelsen til Motionsven, arrangementer, forløb, mm. Spørgsmålene havde faste svarmuligheder, og der var indføjet felter med mulighed for at give kommentarer til forskellige områder af indsatsen (Se Bilag 7). Spørgeskemaet blev udarbejdet i et internetbaseret spørgeskemaprogram, Defgo.net 3, og udsendt til deltagernes adresser. Der blev efter en uge udsendt rykker til de respondenter, der endnu ikke havde svaret. Da der herefter stadig ikke var opnået en tilfredsstillende svarprocent, sendte projektkoordinator en med endnu en opfordring til deltagelse i undersøgelsen. Dataindsamlingen foregik fra marts til april Svarene blev indsamlet og bearbejdet via Defgo.net og i excel-regneark. 2 Rikli R E, Jones C J. Senior Fitness Test. København: FADL s Forlag;

10 Resultater Evalueringen af Sundhed for ældre med Motionsvenner tager afsæt i formålet med projektet. Resultaterne af projektet beskrives i det følgende og omhandler: 1. Deltagelse i projektet og uddannelse af Motionsvenner 2. Udbyttet for modtagerne af motionsven 3. Udslusning af de ældre til stolemotionshold 4. Motionsvennernes oplevelse og udbytte 1. Deltagelse i projektet og uddannelse af Motionsvenner Sundhed for ældre med Motionsvenner blev startet op i august 2011 og afsluttet i maj I den periode er der sket en løbende rekruttering af såvel ældre borgere, der ønsker en motionsven, som frivillige, der ønsker at deltage i projektet. Ikke alle, der er blevet introduceret til projektet, er fortsat i indsatsen. Ved projektafslutning maj 2014 er der 25 ældre borgere, der stadig modtager motionsven, og 20 frivillige, der er motionsven for en eller to ældre borgere. Imidlertid er der i alt 63 ældre borgere og 52 frivillige, der har været i kontakt med projektet, samlet set drejer det sig om 115 deltagere. Ved planlægning af projektet blev der sat et mål om at rekruttere 75 ældre borgere. Dette mål blev så godt som nået. Tabel 3 viser flowet i forhold til deltagelse, fordelt på ældre borgere og frivillige, samt på mænd og kvinder samlet set. Som det fremgår, er der en overvægt af kvinder blandt såvel ældre borgere som blandt frivillige, der har ønsket at deltage. Tabel 3 Deltagere i projektet ved afslutning maj 2014 Deltagere, der er fratrådt i løbet af projektet Deltagere, der er introduceret til projektet, men ikke har ønsket at deltage I alt Heraf mænd/kvinder Antal Antal Antal Antal Antal Ældre borgere /52 Frivillige /46 I alt /98 Tabel 3. Samlet deltagelse og deltager-flow i Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers Aldersfordelingen for de 31 modtagere af motionsven og for de 24 frivillige, der har oplyst deres alder, fremgår af Tabel 4. Det ses, at den aldersgruppe med flest deltagende borgere, er gruppen årige. Blandt de frivillige er der en bred fordeling over aldersgrupperne, flest i gruppen år. 10

11 Tabel 4 Antal borgere, der modtager motionsven Antal frivillige år år år år år år år år år 7 I alt Tabel 4. Fordelingen af motionsven-modtagere og frivillige i forhold til aldersgruppe. Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers Af de 52 frivillige, som projektet har været i kontakt med, er der 27 frivillige har gennemført uddannelsen til motionsven. Uddannelsen på to dage har været afviklet to gange i 2012 og en gang i Det fremgår således, at det mål, der blev opstillet ved projektstart, om uddannelse af 25 motionsvenner om året i 3 år, har været sat for højt. 11

12 2. Udbyttet for modtagerne af motionsven Der blev afholdt individuelle interviews med 5 ældre borgere med henblik på at afdække, hvad det er ved indsatsen, der får den til at virke for borgerne, og hvilke omstændigheder, der skaber den største forandring. Vi søgte svar på, hvad det er, der motiverer de ældre til at bibeholde kontakten med motionsvennen, og hvad det er, som motionsvennen specielt yder i samværet med den ældre, og som får indsatsen til at lykkes. Se desuden afsnittet om Metode. De interviewede er ældre borgere i private hjem. De ældre har forskellige behov i forhold til den frivillige motionsvens indsats, men det er ens for borgerne, at de nærer et ønske om mere fysisk aktivitet i dagligdagen, så godt som det nu kan lade sig gøre. Ud fra interviewene med borgerne blev der afdækket en række elementer i indsatsen, der på en positiv måde påvirker borgernes oplevelse af at have en motionsven. Det drejer sig om: Faglighed Stabilitet og fleksibilitet Fysisk forandring Samhørighed og tryghed Respekt/accept Faglighed En ting, der er vigtig for de ældre borgere, er den faglighed, der bliver lagt for dagen af motionsvennerne. Det bliver fremhævet, at motionsvennerne er dygtige, og at de øvelser, de laver med borgerne, passer til det fysiske funktionsniveau og er styrkende for kroppen. Rekvisitterne er en god hjælp i den forbindelse. Citat 1: Vi laver en hel masse øvelser - hun er her i mindst en time. Og i den time, der er vi virkelig beskæftiget. Hun har bolde med og forskellige ting [Fysioterapeuten] var herude og se [motionsvennen] og mig træne, og så skulle han så kommentere det, og han det var langt ud over det, han havde regnet med så langt vi var nået. Citat 2: Det er strækøvelser og bøje og lære at rejse mig fra en stol. Og det er hun god til. Hun har fået mig lært det. Også på det mentale plan er motionsvennen med til at skabe forandring. For de ældre er det motiverende, når motionsvennen er vedholdende i, at den aftalte øvelse eller aktivitet skal gennemføres. Et let pres fra motionsvennen er for de ældre et godt incitament til at lave fysisk aktivitet. Citat 3: Hun er meget, meget dygtig og hun er heller ikke bleg for at gøre det. får ikke lov at blive siddende Citat 4: og når hun begynder at tælle der har hun jo en god psykologisk virkning så ved jeg, at så er jeg ved at være i nærheden af det, hvor jeg har nået toppen de andre gange. 12

13 Stabilitet og fleksibilitet Den ældre borger er glad for, at aftalerne med motionsvennen ligger fast en gang om ugen. For nogle er det et passende omfang; andre ville ikke have noget imod, om motionsvennen kom hyppigere. Men fælles er, at man accepterer omfanget af ordningen og ser frem til, at motionsvennen kommer på besøg. Man er glad for rytmen i ordningen, og at aftaler bliver overholdt. Citat 5: Jeg synes, det er tilpas, at [motionsvennen] kommer en gang om ugen så har vi jo noget at snakke om, ikke? Så er der sket noget på den uge. Citat 6: Jeg glæder mig til hver ugedag, at jeg kan komme ud Samtidig er det et plus ved ordningen, at man kan indrette sig efter hinanden. Det falder i god jord, at man kan ændre aftalen til en anden ugedag, fremfor helt at springe over. Citat 7: Hvis vi skal noget, så snakker vi om det. Citat 8: Vi er så gode til at rette os efter hinanden. Fysisk forandring Nogle af borgerne har oplevet en mærkbar fysisk forandring, efter at de har fået en motionsven. Forandringen gør, at motionsvennens indsats i høj grad værdsættes. Citat 9: Ja, jeg er blevet meget mere i bevægelse, siden [motionsvennen] er begyndt. Jeg er så stolt ved det, at jeg kan rejse mig op. Der er mange der siger, at det kan du ikke, men jeg kan. Før var det en hel forestilling for at komme op. Er det ikke fantastisk? Og det skal [motionsvennen] have rosen for. Sådan én skulle de have alle sammen, en motionsveninde. Citat 10: Men en ting, som jeg virkelig kan måle det på, det er, at før jeg fik den genoptræning [med motionsvennen], at når jeg skulle vaske tøj, så kom jeg det i vaskemaskinen. Og jeg kunne godt tage det ud, men jeg kunne ikke hænge det op. Men lægge det sammen, det kan jeg stadigvæk ikke. Men jeg hænger det op nu det hele. Samhørighed og tryghed En ting, der bliver fremhævet af de ældre borgere, er, at motionsvennen og den ældre har det godt sammen. De ældre oplever, at der er et gensidigt udbytte af ordningen, og at det ikke kun er dem selv, der har gavn af den. Det er indtrykket, at man passer godt sammen, og der er et vigtigt element af hygge og social samhørighed, når motionsvennen kommer på besøg. De ældre oplever en positiv humørmæssig påvirkning ved at deltage i ordningen, og en stor tryghed ved at have motionsvennen med på tur i det fri. Citat 11: Det er så dejligt, og vi kan så godt sammen. Citat 12: Vi var på bølgelænge lige med det samme. Jeg har været med i hendes kolonihavehus to gange. Hun henter mig, og så har jeg rollatoren med Jeg går ikke selv ud - jeg skal ha én, så jeg er tryg. Citat 13: og så siger hun: Nå, så må vi hellere klare begreberne og så gætter vi kryds og tværs. Indtil vi er færdige. Så du kan godt se: den dame kan jeg ikke undvære - og jeg kommer op og ned af trapperne. 13

14 Respekt/accept De ældre borgere oplever at blive respekteret i den situation, de er i. Der bliver taget hensyn til omstændigheder og helbred, og til de ønsker, som borgeren måtte have til, hvordan den fysiske aktivitet skal tilrettelægges. Det er af betydning for borgeren, at motionsvennen indgår positivt i den sammenhæng, der foreligger. Citat 14: Den time, den går bare altså pist, så er den væk. Jeg må ikke bøje mig langt ned, så det lader vi være med. Citat 15: Og hun holder virkelig øje med mig. Hvis hun kan se, at der er en dag, hvor jeg ikke har det så godt, så spørger hun, om det er tilfældet, og så siger jeg: Ja det er det. Og så træner vi bare det, jeg kan, det er der ingen problemer i. Som det fremgår, så er der blandt de interviewede borgere ikke tale om nogen form for utilfredshed eller ønske om forandring. Det var dog heller ikke forventet i større omfang, netop på baggrund af den måde, hvorpå informanterne er udvalgt. Tværtimod ligger det de ældre meget på sinde, at ordningen skal fortsætte, som den er, og at der helst ikke må foretages nogen ændringer. De fremhævede forhold skal derfor ses som vigtige elementer i forhold til at få en indsats som denne til at lykkes. 3. Udslusning af ældre til stolemotionshold Et af målene med projektet var at motivere de ældre borgere til at deltage i ældreidræt eller til at være med på et hold med stolegymnastik. Denne målsætning har været udfordret af, at de deltagende ældre generelt har haft dårlig mobilitet og dermed nedsat mulighed for selv at kunne transportere sig. Det ville have krævet, at der havde været tilbud om transport med handicaplift. Målet om, at få nogle af de deltagende ældre koblet til et ældreidrætstilbud, er således ikke blevet opfyldt. I stedet fortsætter de ældre med at få besøg af deres motionsven. 14

15 4. Motionsvennernes oplevelse og udbytte For at undersøge, hvilket udbytte motionsvennerne har haft af projektet, og hvordan de oplever indsatsen i øvrigt, blev der udsendt et elektronisk spørgeskema til de frivillige (se desuden afsnittet om Metode). Spørgeskemaet blev sendt til dem, der stadig er motionsvenner for ældre borgere (21 frivillige), men også til dem, der har trukket sig ud af projektet (5 frivillige). Således modtog i alt 26 motionsvenner et skema. 54 % af motionsvennerne besvarede skemaet, hvilket svarer til 14 frivillige. I det følgende vil først respondenternes aldersfordeling og deres opstart/deltagelse i projektet blive beskrevet. Derefter vil deres tilfredshed med forskellige forhold ved projektet og udbytte ved at have deltaget blive belyst. Respondenternes aldersfordeling og rekruttering/deltagelse Gennemsnitsalderen for respondenterne er 57 år. Den yngste deltager i undersøgelsen er 25 år og den ældste er 85 år, medianen er 62 år. Rekruttering af motionsvenner til projektet skete især på baggrund af avisomtale eller via mund til mund metoden. Nogle havde været involveret i en tidligere indsats med motionsvenner og var derigennem blevet opmærksom på projektet. Pjecemateriale og hjemmeside nævnes også som årsag til opmærksomhed på tilbuddet. Motionsvennerne er startet i projektet på forskellige tidspunkter. Antallet af respondenter fordelt på de forskellige opstartsperioder fremgår af Tabel 5. Opstartsperiode Antal respondenter Forår Efterår Forår I alt 14 Tabel 5. Antal respondenter fordelt på opstartsperiode i Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers af respondenterne stoppede i projektet, inden det blev afsluttet april/maj Uddannelsen til motionsven Alle respondenterne undtagen én har gennemført den 2-dages uddannelse som motionsven. 10 af de 13, der gennemførte uddannelsen, fandt varigheden af uddannelsen passende, svarende til 77 %. 3 fandt den for kort, svarende til 23 %. 15

16 Motionsvennerne blev spurgt om relevansen af uddannelsen i forhold til indsatsen som motionsven. 12 motionsvenner fandt uddannelsen relevant eller meget relevant, én fandt den mindre relevant. Procentfordelingen fremgår af Figur 1 0% Hvor relevant synes du, at uddannelsen er i forhold til din indsats som motionsven? 8% 38% 54% Meget relevant Relevant Mindre relevant Ikke relevant Figur 1. Relevans af uddannelse Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers Der blev også spurgt til, hvor tilfreds man er med uddannelsesinstruktørens evne til at formidle stoffet på en forståelig måde. Hertil svarede 69 %, at de er meget tilfredse. 31 % svarede, at de var tilfredse. 12 af de 13 motionsvenner var samlet set tilfredse eller meget tilfredse med udbyttet af uddannelsen. Procentfordelingen ses i Figur 2. Hvor tilfreds er du samlet set med dit udbytte af uddannelsen til motionsven? 46% Meget tilfreds 46% Tilfreds 0% 8% Mindre tilfreds Utilfreds Figur 2. Udbytte af uddannelse Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers Udvalgte kommentarer til uddannelsen: Det gør, at jeg bliver styrket i mit samvær med borgeren. At vi er samlet omkring oplæg f.eks. demente, og kan udveksle erfaringer. Stole gymnastik, at lidt er bedre end ingenting. At lære at se små fremskridt. Instruktøren var fantastisk og energisk og positiv. Jeg har ingen kommentar, da det ikke er noget nyt ved uddannelsen, da jeg har arbejdet inden for sundhedsvæsnet i 41 år. Der var en meget fin mix af teori og praktik. Underviserne gør det, så godt de formår. Kravene erfarer man, når man står ude i marken 16

17 Samarbejde med koordinatoren for projektet Motionsvennerne blev spurgt om, hvordan de så på muligheden for komme i kontakt med koordinatoren for projektet. Kontakten kunne være telefonisk, via mail eller ved personlig henvendelse. Respondenterne var i forhold til dette spørgsmål udelukkende tilfredse eller meget tilfredse. Der blev også spurgt til koordinatorens håndtering af match-forløbet. 13 ud af de 14 motionsvenner oplevede håndteringen af matchforløbet som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Én var mindre tilfreds med forløbet. Procentfordelingen fremgår af Figur 3 Hvor tilfreds er du med koordinatorens håndtering af match-forløbet, hvor du sammen med koordinatoren fik kontakt med din borger? 7% 0% 36% 57% Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Figur 3. Håndtering af matchforløb. Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers Udvalgte kommentarer til match-forløbet: Jeg tror, at jeg og de andre i gruppen trives så godt med vores motionsvenner, fordi der er gjort et stort arbejde for at matche os. En jævnlig kontakt er selvsagt påkrævet. Ligeledes samtaler ved fællesmøder, hvor man udveksler erfaringer. Jeg har bare fået det perfekte match. Der blev afholdt forskellige arrangementer for motionsvennerne (temamøde, netværksmøder, sparringsmøder). 12 fandt, at antallet var tilpas, én syntes, at der var får få, mens én syntes, at der var for mange. 85 % af motionsvennerne var tilfredse eller meget tilfredse med indholdet af møderne. 17

18 I forhold til samarbejdet med koordinatoren samlet set, så var alle meget tilfredse eller tilfredse. Respondenternes tilfredshed med samarbejdet med koordinatoren fremgår af Figur 4 0% 0% Hvor tilfreds er du samlet set med dit samarbejde med koordinatoren for projektet? 50% 50% Utilfreds Mindre tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Figur 4. Samarbejde med koordinator. Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers Kommentarer til samarbejdet med koordinatoren og til møderne for motionsvennerne: Det har altid været en tryghed at vide, at der var nogen, man kunne ringe til, hvis der skulle opstå problemer. Møderne har været en stor hjælp, da man her har kunnet udveksle erfaringer, give hinanden gode råd, lyttet til andre med meget erfaring. Mærke følesen af fællesskab, at vi gør noget sammen, og det har en virkning. Lytte til alle de forskelligheder, som borgerne har. Men ikke mindst blive glad ved at gøre en forskel, og se betydningen af det. Det er klart koordinatoren er stillet overfor store krav i dette regi. Vore møder afslører jo behovet fra besøgsvennerne, der ofte har brug for støtte og vejledning. Når der har været et emne til møderne, har udbyttet været større. Besøg hos de ældre borgere Motionsvennerne kommer hyppigt på besøg hos borgerne. 13 ud af de 14 respondenter angiver, at de kommer/kom på besøg ca. en gang om ugen, én kommer hos borgeren ca. hver anden uge. Under besøgene er motionsvennerne ofte på gåture i det fri sammen med borgerne. Det drejer sig om 6 ud af de 14. Andre 6 laver for det meste øvelser i hjemmet med borgeren, mens 2 foretager indkøbsture med motionsven-modtageren. Oplevelsen af egen indsats som motionsven i projektet er for 36 % s vedkommende meget tilfredsstillende. For 64 % s vedkommende opleves indsatsen som tilfredsstillende. 18

19 Indtrykket af, hvor tilfreds den ældre borger er med motionsvennens indsats, fremgår af Figur 5. Som det ses, er oplevelsen, at borgerne er godt tilfredse med motionsvennens besøg Hvordan oplever du din borgers tilfredshed med din indsats som motionsven? Borgeren har været meget tilfreds 71% Borgeren har været tilfreds 22% Borgeren har været mindre tilfreds Borgeren har været utilfreds 0% 0% Ved ikke 7% Figur 5. Oplevelse af borgers tilfredshed. Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers Respondenterne finder, at samarbejdet med den ældre borger samlet set har været meget tilfredsstillende (64 %) eller tilfredsstillende (36 %). Tilbud i Randers gymnastiske Forening Som motionsvenner har de frivillige via medlemskab været tilknyttet Randers gymnastiske Forening. De har herved gratis kunnet benytte forskellige tilbud i foreningens fitness-afdeling. 57 % har benyttet sig af det tilbud. Motionsvennerne har eksempelvis deltaget i styrketræning, svømning, yoga og zumba. 19

20 Tilfredshed med at være motionsven 93 % af respondenterne er samlet set tilfredse eller meget tilfredse med at have deltaget i projektet som motionsven. Én af respondenterne var mindre tilfreds. Figur 6 viser hvordan motionsvennerne procentvis grupperer sig i forhold til tilfredshed. Hvor tilfreds er du samlet set med at have været motionsven i projektet? 0% 7% 14% 79% Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Figur 6. Tilfredshed med at have været Motionsven. Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers af respondenterne stoppede som motionsven før afslutning af projektet. Tabel 6 viser graden af tilfredshed blandt Motionsvenerne i forhold til, om man er stoppet i projektet før afslutningen i april/maj Tabel 6 Hvor tilfreds er du samlet set med at have været motionsven i projektet? Er du stoppet som motionsven, inden projektet blev afsluttet? Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds I alt Ja Nej I alt Tabel 6. Motionsvennernes tilfredshed sammenholdt med, om man er stoppet i projektet Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers af de 14 respondenter svarer ja til at kunne anbefale andre at blive motionsven i et lignende projekt. Én svarer Ved ikke. 20

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling E V A L U E R I N G Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling er støttet af TrygFonden 1 Evaluering af projektet Til Sans og Samling Indledning Projektets

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole 1 Projektbeskrivelse: I en periode over 31 uger undervises to grupper elever i aldersgruppen 15-17 år på Dybbøl Efterskole i mindfulness meditation, Buteyko

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004).

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Rollatortræf PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Aktivitet Beskrivelse Bemærkninger Mål med projektet Formål med projektet

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældrecentre. Konkret drejer det sig om

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere