SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP Rekvirent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent"

Transkript

1 SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J Projekt : 000 Projektleder : JOHN Kvalitetssikring : UTJA Revisionsnr. : Godkendt af : Lars Sloth Udgivet : 8. Februar 0 Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J CVR nr: 6 Nordea: Silkeborg Forsyning A/S Hårup 0 /9 FRI

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... FELTARBEJDE... GEOLOGI OG GEOFYSISKE FORHOLD... KONKLUSION...7 REFERENCER...9 Silkeborg Forsyning A/S - Hårup 0 /9

3 BILAGSOVERSIGT Oversigtskort og borejournaler samt kornstørrelseskurver Geofysiske kort med middelmodstande i intervallet 0- m Konklusivt kort Silkeborg Forsyning A/S - Hårup 0 /9

4 INDLEDNING Orbicon A/S har i efteråret 0 gennemført en undersøgelse af de øvre jordlag i et fremtidigt erhvervsområde ved Hårup vest for Silkeborg. Formålet har været at vurdere muligheden for at nedsive regnvandet. Undersøgelsen er udført for Silkeborg Forsyning. Forud for undersøgelsen er der givet en foreløbig vurdering af nedsivningspotentialet på baggrund af eksisterende boringer mv. (Fase ). Dette er beskrevet i et notat //. På baggrund af konklusionen fra fase, er det i samråd med Silkeborg Forsyning besluttet at gennemføre en feltundersøgelse vha. geoelektrik kombineret med korte lagfølgeboringer (Fase ). Undersøgelsesområdet er vist i figur og er beliggende umiddelbart nord for den projekterede motorvejsstrækning (etape 66 Hårup-Låsby). Figur. Det kortlagte område markeret med sort stiplet streg. Den projekterede motorvejsstrækning (rød) langs områdets sydlige grænse samt placering af tilhørende geotekniske boringer fremgår. Kilde //. Den foreløbige vurdering er først og fremmest baseret på jordartskortet, boringer fra Jupiter databasen samt geotekniske boringer jf. kortet figur. Resultaterne fra fase kortlægningen har i store træk bekræftet den indledende vurdering af nedsivningsforholdene, men også bidraget med mere detaljeret information. Det skal bemærkes at en del af arealet i områdets østlige del består af fyldjord i tidligere råstofgrave. FELTARBEJDE Det geofysiske feltarbejde er udført vha. geoelektriske målinger, den såkaldte PACES metode. Metoden er beskrevet i det vedlagte appendiks. Den geofysiske kortlægning er efterfulgt af 8 lagfølgeboringer til meters dybde. Det geoelektriske feltarbejde er udført den 9. november 0 og efter orientering af lodsejerne i området. Målebetingelserne var generelt udmærket, dog var det specielt i området lige øst for Borgdalsvej vanskeligt at finde Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J CVR nr: 6 Nordea: Silkeborg Forsyning A/S Hårup 0 /9 FRI

5 velegnede passager til udstyret (juletræer/hegn mv.). Der er derfor en ringere dækning af geofysiske målinger her. Der er ikke opmålt med det geofysiske udstyr i området nord for Linåvej (vest for Rosenhøj). Der er opmålt i alt 8.8 km kilometer geoelektriske data med et PACESudstyr, der har en maksimal indtrængningsdybde på ca. 0 meter. På baggrund af de geoelektriske målinger, er der placeret og udført ialt 7 boringer (se oversigtskort bilag.). Derudover er der placeret en boring (H0) nord for Linåvej. Inden borearbejdet er der indhentet oplysninger om ledninger og kabler mv. fra LER registeret. Borearbejdet er udført den. samt den 9. december 0, og jordartsprøverne er beskrevet ifølge Ingeniørgeologisk Prøvebeskrivelse //. Der er boret til meter under terræn og udtaget prøver minimum for hver halve meter. Der er udført kornstørrelsesanalyser af prøver i sandlagene i boring H0, H0, H0, H07 og H08. Det er vurderet at de øvrige boringer ikke er egnede til analyse af kornstørrelsesfordelingen, idet der gennemgående er tale om lerede jordlag. Kornkurver for følgende dybder er vedlagt i bilag.: Boring H0: m Boring H0:.m +.m Boring H0:.0m +.m Boring H07:. m Boring H08:. m Positioneringen af både geoelektriske målinger og boringer er foretaget med håndholdt GPS. Kotesætning er baseret på aflæsning af kort. GEOLOGI OG GEOFYSISKE FORHOLD Det nuværende jordartskort viser generelt sandede jordarter dog med indslag af moræneler vest for Hårup. Udbredte forekomster af moræneler findes også ved den sydlige grænse for undersøgelsesområdet og bekræftes på et stort antal geotekniske boringer. Silkeborg Forsyning A/S - Hårup 0 /9

6 Nord for Linåvej viser jordartskortet udelukkende smeltevandssand/grus, hvilket i øvrigt bekræftes af boring H0. I en del af området øst for Hårup er der ikke information i jordartskortet. Dette areal udgøres af opfyldte sand-/grusgrave med fyldmateriale. Fyldmaterialet har gennemgående sandet/gruset karakter //. Prøvebeskrivelser af de 8 nye boringer (H0-H08) er vedlagt i bilag.. De opborede lagfølger viser at geologien er domineret af smeltevandssand og moræneler indenfor de øverste m. I enkelte boringer/dybder ses morænesand/-grus. Der er ikke noteret et egentligt vandspejl i boringerne, dog er der ved boring H0 observeret mere vandmættede forhold fra ca. meters dybde. De geofysiske kort i bilag viser den elektriske modstand i niveauer. ) Mellem 0 og meters dybde (bilag.) ) Mellem og meters dybde (bilag.) ) Mellem og meters dybde (bilag.) ) Mellem og meters dybde (bilag.) ) Mellem og meters dybde (bilag.) På kortene er forskellige modstandsniveauer (benævnt i ohmm) vist med farver der igen tolkes som forskellige jordlagstyper. Lave modstande ses som blå farver og svarer til leret jord. Blå-grønne-gule farver tolkes i dette tilfælde som moræneler, der gennemgående beskrives som siltet og sandet. Dette medvirker formentlig til den relativt høje modstand i moræneleren som er observeret i tilsvarende PACES punkter. Høje elektriske modstande ses som orange og røde farver og vil svare til sand og grus. På kortene i bilag.-. er den primære lagtype indenfor de pågældende dybdeintervaller anført ved hver boring. Det geofysiske kort med middelmodstande i intervallet 0- meters dybde i bilag. viser, at modstandsniveauet generelt er højt og ligger i store dele af området højere end 00 ohmm. De højeste modstande ses primært øst for Hårup. Boring H07 bekræfter at de høje modstande skal tolkes som sand/grus. Det skal dog bemærkes, at der i de fleste boringer er muld eller fyld indenfor den øverste meter. Muldlaget kan være mere eller mindre leret, jo større lerindhold jo lavere modstand. Silkeborg Forsyning A/S - Hårup 0 6/9

7 Ved ejendommen lige vest for Borgdalsvej ses et område med lave modstande. Ifølge boring H06 er der tale om moræneler, men jordartskortet tyder på at der også findes blødbundssedimenter lige syd for. Der ses også et areal umiddelbart syd for Hårup med lave modstande, hvilket tolkes som moræneler (dog leret morænesand i boring H0). Omkring boring H0 er modstanden tilsyneladende høj, hvilket ikke stemmer overens med moræneler i boringen. Man skal her være opmærksom på at boringen ligger et stykke væk fra de nærmeste PACES datapunkter og at den elektriske modstand derfor kan være lav på stedet uden at det ses af middelmodstandskortet. Ved boring H0, som ligger tæt på datapunkterne, synes den høje modstand dog ikke at være i overensstemmelse med indholdet af moræneler i de øverste par meter. Det vurderes at der kan være en vis usikkerhed i tolkningen på dette sted. I dybden - meter (bilag.), ses næsten samme modstandsbillede med lave modstande i de samme områder. I dybden - meter (bilag.), ser de lave modstande dog ud til at være lidt mere udbredte lige syd for Hårup og vest for Borgdalsvej. Specielt i området vest for Borgdalsvej, falder modstanden noget med dybden (blå farver i dybden - meter, bilag.). Dette afspejler formentlig en moræneler med større lerindhold end observeret i boring H06. Der ses også lidt større udbredelse af de høje modstande syd for Hårup, hvilket tyder på at sandede lag her bliver mere fremherskende med dybden. I dybden - meter (bilag.) ses de laveste modstande stadig i det meste af området vest for Borgdalsvej, mens de høje modstande (sandede lag) ser ud til at erstatte lave modstande yderligere med dybden i området lige syd for Hårup. Som i dybdeintervallet 0- meter, er høj modstand (sand/grus) det gennemgående træk i resten af området, også i de underliggende dybdeintervaller. KONKLUSION Ved sammenstilling af boringsinformationerne og de geoelektriske målinger vist i bilag ses med enkelte undtagelser en udmærket overensstemmelse mellem modstandsniveauerne og de beskrevne jordarter. Det bemærkes dog f.eks, at de tegn på sandlag som ses på modstandskortene for dybden 0- meter ikke bekræftes ved boring H0. I den samme boring er der fundet morænegrus og smeltevandssand i - meter. Dette er i overensstemmelse med modstanden i det samme dybdeinterval. Som det også fremgår af kornkurven for morænesandet i meters dybde, er denne relativt finkornet og har et vist lerindhold. Nedsivningspotentialet i morænesandet vurderes at være mindre godt. Det underliggende sandlag i. meter er imidlertid grovkornet og vurderes at have god permeabilitet med udmærkede nedsivningsmuligheder. Silkeborg Forsyning A/S - Hårup 0 7/9

8 Ved boringerne H0 og H0 er der moræneler i næsten hele intervallet 0- meter, mens den nærliggende H0 viser leret fyld ned til ca. meter og herunder smeltevandssand. Kornstørrelseskurven viser at sandet har en ringe sortering, men en overvægt af fin-mellemkornet sand. De geofysiske resultater sammen med boringer viser begrænsede arealer omkring boringerne H0, H0, H0 og H06 hvor der er negative nedsivningsmuligheder fra terræn. Ved boring H0 afløses de lerholdige lag som nævnt af sandede lag under ca. meters dybde. Dette ser også ud til at være tilfældet andre steder bedømt ud fra modstandsbilledet. Ud fra modstandsbilledet er nedsivningsmulighederne generelt størst i den østlige del, mens der er meget begrænsede arealer hvor det ikke vurderes muligt at nedsive. I dele af områderne syd og vest for Hårup kan muligheden for nedsivning formentlig øges ved at skabe kontakt til sandlag, der ligger under lerede toplag. I bilag er vist et oversigtskort med nedsivningsmulighederne vurderet på baggrund af boringer og geoelektrik: - Områderne markeret med GRØN er egnet for nedsivning. Her findes sandlag fra overfladen og nedefter. Sandlagene er dog kun direkte bekræftet ved boring H0, H07 og H08. - I områder markeret med GUL vurderes nedsivningspotentialet mindre godt, idet der ikke er fundet sand i overfladen, eller at modstanden ikke er tilstrækkelig høj. Det vil tilsyneladende være muligt at nedsive såfremt der dannes kontakt til de underliggende sandlag ved bortgravning i forbindelse med etablering af nedsivningsbassiner m.v. - Områder markeret med RØD vurderes ikke egnede til nedsivning, da der her findes lerede toplag og moræneler ned til meters dybde eller mere. Det skal understreges, at de indtegnede grænser for områderne optegnet med hhv. GRØN, GUL og RØD på bilag er omtrentlige. Det skal også bemærkes, at grænserne i nogle områder primært er baseret på boringer, idet der ikke findes PACES data. Her er kortlægningen ikke fladedækkende, og den viste udlægning af nedsivningspotentialet vil være mere usikker. Vurderingen af de pågældende arealer, der er markeret med skravering på bilag, er dog også understøttet af konklusionerne fra den indledende fase undersøgelse //. Silkeborg Forsyning A/S - Hårup 0 8/9

9 REFERENCER // // Undersøgelse af nedsivningsforhold ved Hårup, Silkeborg Kommune. Fase notat udarbejdet af Orbicon for Silkeborg Forsyning dateret. september 0. Vejdirektoratet februar 0. UF AF ASKHØJVEJ. 66 HERNING ÅRHUS. 66 HÅRUP LÅSBY. Bro nr UF af Askhøjvej, arbejdsarealer Geoteknisk Undersøgelsesrapport nr.. Geotekniske Data Mv.st // Larsen, G., Frederiksen, J., Villumsen, A., Fredericia, J., Gravesen, P., Foged, N., Knudsen, B., Baumann, J., 99: Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse, dgf-bulletin, Dansk geoteknisk Forening, p. ISBN Silkeborg Forsyning A/S - Hårup 0 9/9

10

11 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +8,0 m 0 +8 FYLD: MULD, leret, sandet, sv. gruset, enkelte sten, mørkebrunt Fe FYLD: LER, st. sandet, gruset, stenet, sv. muldholdigt, brunt Fe +8 MULD, sv. leret, sandet, sv. gruset, mørkebrunt O Re SAND, mellem, leret, sv. gruset, ringe sorteret, brunt Sm/ Sg/ +80 SAND, mellem, sv. gruset, velsorteret, brun Sm/ Sg/ 6 SAND - - Sm/ Sg/ MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, stenet, brun, slap MORÆNESAND, st. leret, gruset, stenet, brun 0 MORÆNESAND Sag : 000Silkeborg Forsyning, Hårup 0 Strækning : Boret af : AP Dato : 0.. DGU-nr.: Boring : GeoGIS GEO00-00-arhus - PSTMDK ::6 Boremetode : 6'' Tør rotationsboring med snegl X : 00 Y : 600 Plan : Udarb. af : HSJE Kontrol : AREN Godkendt : JOHN Dato : 0.0. Bilag : H0. S. / Miljøprofil

12 Forsøg : BR Dato : 0.0. Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : 00 (%) Sag : Orbicon A/S d (mm) 00 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Bilag nr. : G S. / KORNKURVE Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d0 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d0 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note H0 Hårup,0 m / 0, 0,0 / = - = / = Vandindhold, W (%) Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e ødetab (%) Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) 0,0,0E-0 Sigte (mm) 6,0,0 6,0 8,0,0,0,0 0, 0, 0, 0,06 Gennemfald (%) 9,0 9,0 9,0 9,0 88,0 80,0,0 0,0 9,0 GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - GSDDK ::6

13 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +8,00 m 0 +8 MULD, leret, sv. sandet, sv. gruset, enkelte sten, mørkebrun, 0 Re +80 MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, stenet, brun, slap MORÆNELER, siltet, st. sandet, gruset, stenet, brun, slap 9 MORÆNESAND, st. leret, gruset, stenet, brun SAND, mellem, st. gruset, stent, ringe sorteret, gråbrun Sm Sag : 000Silkeborg Forsyning, Hårup 0 Strækning : Boret af : AP Dato : 0.. DGU-nr.: Boring : GeoGIS GEO00-00-arhus - PSTMDK :8: Boremetode : 6'' Tør rotationsboring med snegl X : 06 Y : 608 Plan : Udarb. af : HSJE Kontrol : AREN Godkendt : JOHN Dato : 0.0. Bilag : H0. S. / Miljøprofil

14 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +8,0 m 0 +8 MULD, leret, sandet, mørkebrun O Re MORÆNESAND, leret, gruset, stenet, usorteret, med lerstriber, brunt +80 MORÆNELER, siltet, stærk sandet, gruset, stenet, brun, slap Sag : 000Silkeborg Forsyning, Hårup 0 Strækning : Boret af : AP Dato : 0.. DGU-nr.: Boring : GeoGIS GEO00-00-arhus - PSTMDK :0: Boremetode : 6'' Tør rotationsboring med snegl X : 07 Y : 609 Plan : Udarb. af : HSJE Kontrol : AREN Godkendt : JOHN Dato : 0.0. Bilag : H0. S. / Miljøprofil

15 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +7,00 m 0 +7 MULD, sv. leret, st. sandet, sv. gruset, enkelte sten, mørkebrunt O Re +7 MULD - - O Re SAND, mellem, velsorteret, brunt +7 SAND - - SAND SAND SAND SAND, mellem, sv. gruset, enkelte sten, sorteret, brunt 9 SAND SAND Sag : 000Silkeborg Forsyning, Hårup 0 Strækning : Boret af : AP Dato : 0.. DGU-nr.: Boring : GeoGIS GEO00-00-arhus - PSTMDK :: Boremetode : 6'' Tør rotationsboring med snegl X : 07 Y : 668 Plan : Udarb. af : HSJE Kontrol : AREN Godkendt : JOHN Dato : 0.0. Bilag : H0. S. / Miljøprofil

16 Forsøg : BR Dato : 0.0. Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : 00 (%) Sag : Orbicon A/S d (mm) 00 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Bilag nr. : G S. / KORNKURVE Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d0 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d0 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note H0 / Hårup,m 0,06 0, / 0,8 =,77 - = / = Vandindhold, W (%) Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e ødetab (%) Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²),6,60e-0 Sigte (mm) 6,0,0 6,0 8,0,0,0,0 0, 0, 0, 0,06 Gennemfald (%) 99,0 8,0 6,0 9,0,0 GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - GSDDK ::8

17 Forsøg : BR Dato : 0.0. Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : 00 (%) Sag : Orbicon A/S d (mm) 00 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Bilag nr. : G S. / KORNKURVE Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d0 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d0 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note H0 / 7 Hårup,m 0, 0,8 / 0, =, - = / = Vandindhold, W (%) Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e ødetab (%) Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²),,00e-0 Sigte (mm) 6,0,0 6,0 8,0,0,0,0 0, 0, 0, 0,06 Gennemfald (%) 99,0 86,0,0,0,0 GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - GSDDK :00:

18 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +7,00 m 0 +7 MULD, sandet, gruset, enkelte sten, mørkebrun O Re +7 MORÆNELER, siltet, st. sandet, gruset, stenet, brunt, slap +7 MORÆNESAND, leret, siltet, gruset, stenet, brunt MORÆNEGRUS, fint - groft, st. sandet, stenet, brunt +7 6 SAND, fint - groft, gruset, stenet, ringe sorteret, brunt Sm/ 7 SAND, fint - groft, enkelte lerstriber, gruset, stenet, ringe sorteret, brunt Sm/ +7 8 SAND - - Sm/ 9 SAND, mellem, sv. gruuset, sv. leret, sorteret, brunt Sm SAND - - Sm Sag : 000Silkeborg Forsyning, Hårup 0 Strækning : Boret af : AP Dato : 0.. DGU-nr.: Boring : GeoGIS GEO00-00-arhus - PSTMDK :9: Boremetode : 6'' Tør rotationsboring med snegl X : 9 Y : 667 Plan : Udarb. af : HSJE Kontrol : AREN Godkendt : JOHN Dato : 0.0. Bilag : H0. S. / Miljøprofil

19 Forsøg : BR Dato : 0.0. Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : 00 (%) Sag : Orbicon A/S d (mm) 00 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Bilag nr. : G S. / KORNKURVE Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d0 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d0 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note H0 Hårup.,0m / 0,0 0,6 / = - = / = Vandindhold, W (%) Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e ødetab (%) Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) 8,,00E-0 Sigte (mm) 6,0,0 6,0 8,0,0,0,0 0, 0, 0, 0,06 Gennemfald (%) 99,0 98,0 9,0 8,0 7,0,0 GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - GSDDK :7:6

20 Forsøg : BR Dato : 0.0. Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : 00 (%) Sag : Orbicon A/S d (mm) 00 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Bilag nr. : G S. / KORNKURVE Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d0 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d0 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note H0 Hårup.,m /,9,6 / 0, = 8,6 - = / = Vandindhold, W (%) Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e ødetab (%) Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²), 6,0E-0 Sigte (mm) 6,0,0 6,0 8,0,0,0,0 0, 0, 0, 0,06 0,00 Gennemfald (%) 9,0 80,0 68,0 9,0 7,0 9,0 0,0 6,0,0 GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - GSDDK ::6

21 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +78,00 m MULD, leret, sandet, sv. gruset, mørkebrunt O Re +77 MORÆNELER, siltet, sandet, stenet, brun, slap Sag : 000Silkeborg Forsyning, Hårup 0 Strækning : Boret af : AP Dato : 0.. DGU-nr.: Boring : GeoGIS GEO00-00-arhus - PSTMDK :0:06 Boremetode : 6'' Tør rotationsboring med snegl X : 90 Y : 60 Plan : Udarb. af : HSJE Kontrol : AREN Godkendt : JOHN Dato : 0.0. Bilag : H06. S. / Miljøprofil

22 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +77,0 m MULD, sandet, sv. gruset, mørkebrun O Re SAND, mellem, sv. gruset, sorteret, muldholdigt, mørk gråbrunt O Re +76 SAND, mellem, sv. gruset, enkelte sten, sorteret, brun SAND SAND SAND SAND, mellem, gruset, enkelte sten, sorteret, brun 8 SAND SAND, fint, grodt, st. gruset, stenet, ringe sorteret, brunt Sm/ Sg/ 0 SAND, mellem, velsorteret, lysbrun Sag : 000Silkeborg Forsyning, Hårup 0 Strækning : Boret af : AP Dato : 0..9 DGU-nr.: Boring : GeoGIS GEO00-00-arhus - PSTMDK :0: Boremetode : 6'' Tør rotationsboring med snegl X : 8 Y : 6867 Plan : Udarb. af : HSJE Kontrol : AREN Godkendt : JOHN Dato : 0.0. Bilag : H07. S. / Miljøprofil

23 Forsøg : BR Dato : 0.0. Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : 00 (%) Sag : Orbicon A/S d (mm) 00 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Bilag nr. : G 6 S. / KORNKURVE Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d0 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d0 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note H07 Hårup.,m / 0,7 0,8 / 0,8 =,97 - = / = Vandindhold, W (%) Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e ødetab (%) Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) 6,,60E-0 Sigte (mm) 6,0,0 6,0 8,0,0,0,0 0, 0, 0, 0,06 Gennemfald (%) 99,0 97,0 9,0 7,0 7,0 9,0,0 GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - GSDDK ::

24 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +70,00 m MULD, sandet, sv. gruset, enkelte sten, mørkebrun O Re +69 SAND, mellem, velsorteret, brunt SAND, mellem, gruset, sorteret, brun Sm/ Sg/ +68 MORÆNESAND, mellem, sv. leret, gruset, enkelte sten, ringe sorteret, brunt MORÆNESAND, mellem, leret, gruset, stenet, usorteret, brunt MORÆNESAND MORÆNELER, st. sandet, gruset, stenet, brun Sag : 000Silkeborg Forsyning, Hårup 0 Strækning : Boret af : AP Dato : 0.. DGU-nr.: Boring : GeoGIS GEO00-00-arhus - PSTMDK :0: Boremetode : 6'' Tør rotationsboring med snegl X : 98 Y : 68 Plan : Udarb. af : HSJE Kontrol : AREN Godkendt : JOHN Dato : 0.0. Bilag : H08. S. / Miljøprofil

25 Forsøg : BR Dato : 0.0. Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : 00 (%) Sag : Orbicon A/S d (mm) 00 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Bilag nr. : G 7 S. / KORNKURVE Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d0 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d0 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note H08 / Hårup,m 0,8 0,9 / 0,0686 = 8,67 - = / = Vandindhold, W (%) Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e ødetab (%) Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²),7,706e-0 Sigte (mm) 6,0,0 6,0 8,0,0,0,0 0, 0, 0, 0,06 Gennemfald (%) 9,0 8,0 7,0 66,0 8,0 7,0 7,0 9,0 GeoGIS GeoGIS#0 Bregister - GSDDK ::0

26

27

28

29

30

31

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg. Malene Caroli Juul Telefon 89705969 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg.

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg. Malene Caroli Juul Telefon 89705969 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg. Rekvirent Silkeborg Kommune Søvej 00 Silkeborg Malene Caroli Juul Telefon 9099 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 0 Viby J Telefon E-mail jvf@orbicon.dk Sag 00 Projektleder

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D. Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D. Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 1 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D Bettina

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde NY-4 Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Rekvirent Rådgiver

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN. Butterup, Holbæk Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN. Butterup, Holbæk Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN Butterup, Holbæk Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

Region Nordjylland. Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE

Region Nordjylland. Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Region Nordjylland Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Region Nordjylland Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Rekvirent

Læs mere

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster.

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster. NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde NY-5 Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer

Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Boringsforslag til kortlægningsområde NY - 7 Til Fra Projektleder Annelise Hansen

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE B4 Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE

Læs mere

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster.

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster. NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Afrapportering af kortlægningsområde I-138 Til Fra Projektleder Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde I-44B Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Holbæk Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af CHG, GLA

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN. Jyderup, Odsherred Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN. Jyderup, Odsherred Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN Jyderup, Odsherred Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 1 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Afrapportering af kortlægningsområde I-259 Til Fra Projektleder Bettina Olsen, Annelise

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Rekvirent

Læs mere

Til. Viborg Kommune. Dokumenttype. Datarapport. Dato. November 2016 TAPHEDE KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET

Til. Viborg Kommune. Dokumenttype. Datarapport. Dato. November 2016 TAPHEDE KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET Til Viborg Kommune Dokumenttype Datarapport Dato November 06 TAPHEDE KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET Kortlægning af nedsivningspotentialet Revision Dato. november 06 Udarbejdet af Peter Thomsen,

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

SAND & GRUS. Rute 26 Fårvang NR Silkeborg Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Miljø

SAND & GRUS. Rute 26 Fårvang NR Silkeborg Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Miljø SAND & GRUS Rute 26 Fårvang Silkeborg Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 17 2014 Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 7841 0000 Miljø

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Rekvirent Rådgiver

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

Bilag 1.1: Oversigtskort over boringer

Bilag 1.1: Oversigtskort over boringer Titel: Rekvirent: Vor ref.: Deres ref.: Filnavn: Udført af: Dato: Ks udført af: Logging, Svendborg A. Højfeldt a/s 14 A_placering_af_boringer.wor RUP 1. maj 0 FFP Signaturforklaring: Boring med DGU nr.

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Rødekro - Mjøls 2012 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 2 Februar 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 2 Mjøls Grontmij A/S Udgivelsesdato : 8.

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

STRUKTUREL SÅRBARHEDSKORTLÆGNING - VURDERING AF LERTYKKELSE I BORINGER

STRUKTUREL SÅRBARHEDSKORTLÆGNING - VURDERING AF LERTYKKELSE I BORINGER Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet STRUKTUREL SÅRBARHEDSKORTLÆGNING - VURDERING AF LERTYKKELSE I BORINGER November 2005 INDHOLD FORORD (1) BAGGRUND (2) Lerindhold, geofysik og sårbarhed

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Rekvirent

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN Kr. Hyllinge, Lejre Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning,

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att.

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Brylle, 2013-2014 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 7 Maj 2014 Foto: Jakob Fynsk REGION SYDDANMARK RÅSTOFKORTLÆGNING, SAND, GRUS OG STEN, FASE 2, NR. 7 BRYLLE Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1,

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard

Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard Side 1 Gl. Toftegaard Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard september 2010 Udgivelsesdato : 21. september 2010 Projekt : 30.5402.56 Udarbejdet : Lise Kristensen, Ditte L. Petersen og Ulrich

Læs mere

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll 1 Oversigt Eksempel 1: OSD 5, Vendsyssel Eksempel 2: Hadsten, Midtjylland Eksempel 3: Suså, Sydsjælland

Læs mere

5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne

5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne Redegørelse for grundvandsressourcerne i -området 5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne Generelt Lerdæklag oven over grundvandsmagasinerne har stor betydning for grundvandsmagasinernes naturlige

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Signaturforklaring kv ledning - SydEnergi. Kolding Kommune Faunapassage, Aller Mølle, Taps A. Tegning 1 Oversigtskort - Eksisterende forhold

Signaturforklaring kv ledning - SydEnergi. Kolding Kommune Faunapassage, Aller Mølle, Taps A. Tegning 1 Oversigtskort - Eksisterende forhold Signaturforklaring --- 10 kv ledning - SydEnergi Matrikelgrænser --- Vandløb - teknisk grundkorl _ Møllesø ~ Byggeplad s I oplagsplads Dalo 08.07.01 Konst.lTegn mabg Projektrir. 11000061 Mal 1:1.0 (A)

Læs mere

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 000 Odense C Danmark TLF + 6 0 00 00 FAX + 6 0 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Geologisk kortlægning ved Hammersholt

Geologisk kortlægning ved Hammersholt Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Geologisk kortlægning ved Hammersholt Råstofboringer og korrelation med eksisterende data i interesseområde

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr.

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup Råstofkortlægning Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. 4 Oktober 2013 Side 1 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet November 2012 H407.05 CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse PROJEKT H407.05 Cykelsti ved Tange Sø Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet Projekt nr. 206503 Dokument nr. 125629317

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Geo projektnr. Rapport, --8 Sammenfatning Aarhus Kommune planlægger at byggemodne og udstykke et areal i Mårslet, nord for boligområdet Hørretløkken.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

14 HELSINGØRMOTORVEJEN - 1435 HØRSHOLM S - ØVERØDVEJ - OMLÆGNING AF VANDLEDNING

14 HELSINGØRMOTORVEJEN - 1435 HØRSHOLM S - ØVERØDVEJ - OMLÆGNING AF VANDLEDNING JANUAR VEJDIREKTORATET HELSINGØRMOTORVEJEN HØRSHOLM S ØVERØDVEJ OMLÆGNING AF VANDLEDNING GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX cowidk JANUAR VEJDIREKTORATET

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Sammentolkning af data i den geofysiske kortlægning.

Sammentolkning af data i den geofysiske kortlægning. Sammentolkning af data i den geofysiske kortlægning. Verner H. Søndergaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet 1 Disposition Geofysiske metoder i Sammentolkning

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

OPTIMERING AF DATAGRUNDLAGET FOR KLIMAMÆSSIG AREALPLANLÆGNING

OPTIMERING AF DATAGRUNDLAGET FOR KLIMAMÆSSIG AREALPLANLÆGNING OPTIMERING AF DATAGRUNDLAGET FOR KLIMAMÆSSIG AREALPLANLÆGNING PETER THOMSEN, CHEF KONSULENT, RAMBØLL CARSTEN VIGEN HANSEN, GEOLOG, SKANDERBORG KOMMUNE DISPOSITION - Baggrund - DualEM - Resultater fra Hørning

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET I OMRÅDER UDPEGET I KOMMUNERNES LOKALPLANER

KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET I OMRÅDER UDPEGET I KOMMUNERNES LOKALPLANER KORTLÆGNING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALET I OMRÅDER UDPEGET I KOMMUNERNES LOKALPLANER PETER THOMSEN, CHEFKONSULENT, GEOFYSIKER, VAND OG NATURRESSOURCER MARGRETHE DALSGAARD BONNERUP, INGENIØR, FORSYNING OG

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

MILJØCENTER ÅRHUS UNDERSØGELSESBORINGER LINDVED. Rekvirent. Miljøcenter Århus att. Ole Dyrsø Jensen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg. oldje@mim.aar.

MILJØCENTER ÅRHUS UNDERSØGELSESBORINGER LINDVED. Rekvirent. Miljøcenter Århus att. Ole Dyrsø Jensen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg. oldje@mim.aar. MILJØCENTER ÅRHUS UNDERSØGELSESBORINGER LINDVED Rekvirent Miljøcenter Århus att. Ole Dyrsø Jensen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg oldje@mim.aar.dk Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Vejdirektoratet Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Entreprise 1210.24 Geoteknisk datarapport Januar 2010 Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej. 1210.24. Geoteknisk datarapport 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jette Sørensen PRØVEBESKRIVELSE I FELTEN

Jette Sørensen PRØVEBESKRIVELSE I FELTEN Jette Sørensen PRØVEBESKRIVELSE I FELTEN INDHOLD Prøvebeskrivelsen Prøvetyper Mejseltyper, lufthæveboring Prøvekvalitet Farvebedømmelse Fotografering af prøver Udtagning af prøver til GEUS PRØVEBESKRIVELSE

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt 25.7.5-24. august 2 Sag 25.7.5 Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN. Svogerslev, Roskilde Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN. Svogerslev, Roskilde Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN Svogerslev, Roskilde Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning,

Læs mere

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE Ejner Metodevalg Nielsen Miljøcenter Nykøbing F Saltvandsproblemer Henrik Olsen COWI Forureningsbarriere Geologisk model Stevns indsatsområde 1 ATV - Geofysik

Læs mere

Fravalg af LAR-metoden nedsivning. LAR-metodekatalog

Fravalg af LAR-metoden nedsivning. LAR-metodekatalog Fravalg af LAR-metoden nedsivning LAR-metodekatalog Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. FORHOLD HVOR REGNVAND IKKE KAN NEDSIVES LOKALT... 3 2.1 GRUNDVANDSSPEJLET STÅR HØJT... 3 2.2 ØVERSTE LAG ER LER...

Læs mere

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Jesper Damgaard (civilingeniør), Jarle Henssel (geofysiker) og Ole Frits Nielsen (geofysiker), afdelingen for Vand,

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS. DJ ILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 78 atrikelnummer CH Stenløse By. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej NOTAT Projekt: Klimavej Emne: Forundersøgelser Grundejerforeningen Øresund Notat nr.: 01 København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369 Reference: jkn@moe.dk Rev.:

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-5 KONTROL AF STRØMRENDEBREDDEN EFTER GRØDESKÆRING I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-5 KONTROL AF STRØMRENDEBREDDEN EFTER GRØDESKÆRING I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-5 KONTROL AF STRØMRENDEBREDDEN EFTER GRØDESKÆRING I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att.

Læs mere

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2 Resultater fra forureningsundersøgelserne omkring boring 2.0 2.0 1.0 0. Dybde i meter 1.0 Udsnit Analyse pesticider og nedbrydningsprodukter i jordprøver*. Anført som µg/kg tørstof. 2.0 Dichlorbenzamid

Læs mere

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato August 03 Adresse: OPP Kalvebod Brygge INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI 0- Revision V Dato -08-03 Udarbejdet af LKK Kontrolleret

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

NOTAT Dato 2011-03-22

NOTAT Dato 2011-03-22 NOTAT Dato 2011-03-22 Projekt Kunde Notat nr. Dato Til Fra Hydrostratigrafisk model for Beder-Østerby området Aarhus Kommune 1 2011-08-17 Charlotte Agnes Bamberg Theis Raaschou Andersen & Jette Sørensen

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere