H Ø R I N G. SKAT Att.: Hans Wørmer Østbanegade København Ø Via og Finansrådets anbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H Ø R I N G. SKAT Att.: Hans Wørmer Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Hans.Wormer@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Finansrådets anbefalinger"

Transkript

1 H Ø R I N G SKAT Att.: Hans Wørmer Østbanegade København Ø Via og Høringssvar vedrørende SKATs retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten - udkast til styresignal, og høringssvar til dele af udkast til styresignal vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger Ydelser til pensionskasser EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService 1. juli 2015 Finanssektorens Hus Amaliegade København K Telefon Finansrådets anbefalinger Det er Finansrådets vurdering, at de foreslåede retningslinjer i styresignalerne ikke udligner den økonomiske byrde, som afgiften med urette har påført de belastede virksomheder. Ligeledes fastlægger styresignalerne ikke en klar retstilstand på området og giver hverken den enkelte sagsbehandler hos SKAT eller virksomhederne reel mulighed for at foretage en saglig vurdering af tilbagesøgningskravet. Endeligt medfører de foreslåede retningslinjer, at virksomhederne bliver pålagt yderligere administrative byrder. Kontakt Frederik Hans-Christian Stæhr Direkte Finansrådet vurderer herudover, at danske aftagere af danske indkøb stilles ringere end danske aftagere af udenlandske indkøb ved tilbagebetalingsproceduren. På den baggrund anbefaler Finansrådet, at SKAT hurtigst muligt - og inden styresignalerne bliver endelige - indkalder til møde med henblik på at drøfte sagen, idet Finansrådet anser retningslinjerne i udkastene for uhensigtsmæssige. Er det ikke muligt at komme uden om disse uhensigtsmæssigheder, kan det blandt andet på den baggrund være relevant at lovgive på området. Generelt 1) Manglende begrundelse og hjemmelshenvisninger Styresignalerne savner generelt begrundelse og hjemmelshenvisninger for de konklusioner, som SKAT giver udtryk for er gældende ret. Finansrådet opfordrer derfor til, at der konsekvent henvises til afgørelser, regler og/eller juridiske principper. Finansrådet opfordrer herudover til, at der medtages relevant praksis udover sag C-94/10, Danfoss og Sauer-Danfoss og Vestre Landsrets dom i

2 sagen, refereret i SKM V. Eksempelvis er det efter Finansrådets vurdering relevant at henvise til sag C-398/09, Lady & Kid, se nedenfor. Side 2 SKAT bedes herudover forholde sig til landsrettens præmisser i SKM V, hvor det forudsættes, at de generelle rammer for danske regler om tilbagebetaling - herunder eventuelle søgsmålsfrister bliver fastlagt ved lov: De danske regler om tilbagebetaling, som er fastlagt i retspraksis, skal derfor i lyset af EU-rettens krav - i sager om ulovligt opkrævede statslige afgifter - anvendes således, at virksomheder i 2. eller 3. led direkte kan rejse krav om tilbagebetaling over for Skatteministeriet inden for de rammer, som ved lov måtte blive fastlagt for den nærmere procedure herfor, herunder eventuelle søgsmålsfrister. SKAT bedes uddybe, hvorfor aftageres tilbagesøgningskrav alene ses at udgøre en stillingtagen fra skattemyndighederne. Finansrådet henviser til landsrettens præmisser i SKM V: Skattemyndighederne kan ikke se bort fra ( ) forvaltningsrettens regler om ret til at lade sig repræsentere af andre. SKAT bedes i den forbindelse forholde sig til 2 og 8 i forvaltningsloven. 2) Forholdet mellem 1. led og følgende led Overvæltning Når det vurderes, hvorvidt der er sket overvæltning, er det afgørende at holde sig for øje, hvilken type indirekte skat (afgift) der er tale om, og hvilket led i transaktionskæden der betragtes. Således vil der for den afgiftspligtige, indenlandske leverandør, der pålægger sin faktura moms utvivlsomt være tale om, at momsen direkte belastes aftageren af ydelsen, samtidig med, at leverandøren har fradrag for den indgående moms, der er direkte henførbar til den ydede leverance. Dette er som bekendt det bærende princip i momssystemet, og om man kan anvende begrebet overvæltning kan diskuteres. I en sådan situation må den afgiftspligtige således være berettiget til at få tilbagebetalt den uretmæssigt opkrævede afgift og viderebetale denne til aftageren af ydelsen, eller aftageren kan tilbagesøge den uretmæssigt opkrævede afgift direkte hos SKAT. I forhold til SKATs krav om fradrag for konsekvensændringer vil den afgiftspligtiges tilbagesøgning af afgiften medføre, at aftageren ikke kan blive kompenseret fuldt ud for den uretmæssigt opkrævede afgift, eller at den afgiftspligtige lider et tab, idet der skal fradrages for konsekvensændringer i form af eksempelvis mindre fradrag for den afgiftspligtiges egen indgående moms og eventuel betaling af lønsumsafgift. Der er tale om konsekvenser, som den afgiftspligtige ikke har haft mulighed for at indrette sig efter. En sådan situation er ikke i overensstemmelse med EU-retten.

3 Side 3 Generelt forekommer det i udkastet, at SKAT ikke holder sig sondringen mellem afgiftstypen og hvilket led i transaktionskæden for øje. Dette bevirker, at det er særdeles vanskeligt for læseren at følge SKATs intention. Det vil højne styresignalets kvalitet, hvis SKAT strukturerer afsnittene med udgangspunkt i de her angivne nødvendige sondringer. Aftalemæssige forhold Det fremgår af landsrettens præmisser i SKM V, at det efter dansk ret generelt er usikkert, om virksomheder i 2. eller 3. led kan rette et tilbagebetalingskrav direkte mod den afgiftspligtige. Landsrettens præmisser er udformet generelt, hvorefter usikkerheden efter dansk ret gælder uanset eventuelle aftaler. Det bemærkes i den forbindelse, at der i almindelighed hersker usikkerhed om forståelsen af indgåede aftaler, der ikke ses at kunne tjene som fundament for tvangsfuldbyrdelse. SKAT nævner flere gange i styresignalerne, at der kan tages hensyn til en oprindelig aftale. SKAT bedes i styresignalet bekræfte, at der vil blive taget hensyn til formuerettens almindelige regler om fuldmagt og transport og forvaltningsrettens regler om ret til at lade sig repræsentere af andre, herunder, at SKAT også vil tage hensyn til efterfølgende aftaler, jf. landsrettens præmisser i SKM V: Skattemyndighederne kan ikke se bort fra formuerettens almindelige regler om fuldmagt og transport og forvaltningsrettens regler om ret til at lade sig repræsentere af andre. SKAT bedes i den forbindelse bekræfte muligheden for efterfølgende aftale om, at leverandøren, på vegne af dén det uretmæssigt opkrævede beløb endeligt har hvilet på - via transporterklæring og forvaltningsrettens regler om repræsentation - kan søge beløb tilbage 10 år efter skatteforvaltningslovens regler mv. og ikke er begrænset af den 3-årige forældelsesfrist. 3) Ækvivalens- og effektivitetsprincippet mv. De rettigheder og det krav, som EU-retten i sag C-94/10, Danfoss og Sauer- Danfoss har medført for virksomheder, nemlig muligheden for at 2. og senere led kan rette krav direkte mod staten, har ifølge styresignalerne en forældelsesfrist på 3 år. Det bemærkes, at 2. og senere led alene ses at kunne rette et krav direkte mod SKAT med hjemmel i EU-retten, jf. landsretten i SKM V. De regler, der gælder det sammenlignelige krav på grundlag af dansk ret - som Skatteministeriet anførte under proceduren i SKM V har ifølge styresignalerne en forældelsesfrist på 10 år.

4 Hertil kommer, at 2. og senere led - ifølge styresignalerne - ikke nyder samme retsbeskyttelse, eksempelvis efter forvaltningslovens regler, da SKAT ifølge styresignalerne ikke ses at træffe en afgørelse, men alene at foretage en stillingtagen. Endeligt er reaktionsfristen forskellig i de to situationer henholdsvis 3 og 6 måneder. På den baggrund bedes SKAT forholde sig til, hvorvidt ækvivalensprincippet er overholdt i styresignalerne. Side 4 Det fremstår meget usikkert, hvorvidt den økonomiske byrde ved den urigtigt erlagte afgift kan blive udlignet, når der alene er adgang til en frist på 3 år. Der henvises herunder til, at danske skatte- og afgiftssager med et EUretligt aspekt erfaringsmæssigt har et betydeligt længere tidsperspektiv (eksempelvis sag C-464/12, ATP PensionService A/S) sammenholdt, at det efter dansk ret er usikkert, om virksomheder i 2. eller 3. led kan rette et tilbagebetalingskrav direkte mod den afgiftspligtige. Skatteministeriet bekræftede denne usikkerhed ved den mundtlige forhandling for EU- Domstolen, hvorefter det er uafklaret, hvornår den endelige køber af et afgiftspålagt produkt efter dansk ret kan kræve tilbagebetaling fra den afgiftspligtige. Denne usikkerhed ses ikke at kunne afklares ved udstedelse af et cirkulære. De danske tilbagebetalingsregler er derfor ikke egnede til fuldstændigt at udligne den økonomiske byrde, som en med urette opkrævede afgift udgør for den afgiftsbelastede. På den baggrund bedes SKAT forholde sig til, hvorvidt effektivitetsprincippet er overholdt i styresignalerne. I sager, hvor en dansk aftager har foretaget indkøb fra en udenlandsk leverandør, er det momsretlige udgangspunkt, at den danske aftager skal betale moms efter reglerne om omvendt betalingspligt, hvorefter den danske aftager bliver afgiftspligtig. I disse situationer er der mulighed for, at aftageren kan søge moms 10 år tilbage. Herved stilles aftagere, der har haft danske leverandører, ringere, end aftagere, der har haft udenlandske leverandører. SKAT bedes forholde sig til denne uhensigtsmæssige - og dårligere - behandling i sager, hvor der er foretaget indkøb i Danmark. 4) Fradrag for konsekvensændringer - sag C-398/09, Lady & Kid Konsekvensændringer Det er Finansrådets vurdering, at SKAT bør tage hensyn til sag C-398/09, Lady & Kid, hvor EU-Domstolen underkendte den praksis, som har været fulgt i forbindelse med tilbagebetaling af ambi, og hvorefter der ved opgørelse af tilbagebetalingskrav skete fuldt fradrag for den økonomiske fordel, som afskaffelsen af de tidligere arbejdsgiverafgifter havde medført. Finansrådet skal i den forbindelse særligt henvise til præmis 26, hvorefter: ( ) Det følger heraf, at EU-retten er til hinder for, at en medlemsstat nægter at tilbagebetale en uretmæssig afgift med den begrundelse, at de af den afgiftspligtige

5 med urette erlagte beløb er blevet udlignet gennem en besparelse som følge af den samtidige ophævelse af andre afgifter, eftersom en sådan udligning, fra et EU-retligt synspunkt, ikke kan betragtes som en ugrundet berigelse i relation til denne afgift. (Vores understregninger) Side 5 Finansrådet opfordrer på den baggrund SKAT til, at styresignalerne forholder sig til sag C-398/09, Lady & Kid. Finansrådet opfordrer i samme forbindelse SKAT til at oplyse med hvilken begrundelse, der kan opstilles et krav om tab. SKAT bedes henvise til praksis fra EU-Domstolen, hvor der udover sager om erstatningskrav er opstillet en betingelse om tab. Et sådant krav fremgår ikke af C-94/10, Danfoss og Sauer-Danfoss. Særligt om konsekvensændringer i 2. og senere led For så vidt angår aftagers muligheder for tilbagebetaling fremgår det af styresignalerne, at der også i disse situationer skal ske fradrag for konsekvensændringer. Finansrådet beder SKAT bekræfte, at det alene er konsekvensændringer i form af eventuel (delvist) fradrag for den afgift, der uretmæssigt er pålagt. Finansrådet opfordrer SKAT til at forholde sig til den nationale danske hjemmel for disse konsekvensændringer; herunder med hvilken hjemmel aftageren kan kræve de oplysninger, der er nødvendige for at foretage fradrag for konsekvensændringerne, såfremt SKAT mener, at en aftager, der søger uretmæssigt indeholdt afgift tilbage, skal konsekvensændre for leverandørens forhold. SKAT bedes oplyse, hvorvidt der skal ske faktisk konsekvensændring hos leverandøren og i givet fald henvise til den relevante hjemmel. I tilfældet, hvor en leverance af en momspligtig ydelse bliver momsfritaget som følge af SKATs praksisændring, vil de konsekvensændringer, som SKAT mener leverandøren skal foretage, typisk være modregning af ikkefradragsberettiget indgående moms og eventuel lønsumsafgift. Sådanne beløb vil ikke kunne henføres direkte til den enkelte leverance, så derfor bedes SKAT gøre rede for, hvorledes leverandørens omkostninger ved momsfri leverancer skal fordeles på de enkelte leverancer og dermed nedsætte beløbet, der tilfalder den afgiftsbelastede. Finansrådet må igen fremhæve uoverensstemmelsen med EU-retten, idet den afgiftsbelastede ikke får fuld kompensation for den uretmæssigt opkrævede afgift. Finansrådets kommentarer til de enkelte afsnit i SKATs retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten - udkast til styresignal 1.Sammenfatning

6 SKAT bedes bekræfte, at der vil ske fuld tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten. Side 6 SKAT bedes herudover præcisere, at formålet med styresignalet alene er at fastlægge tilbagebetalingsproceduren på en sådan måde, at den økonomiske byrde ved urigtigt erlagte beløb kan blive udlignet. SKAT bedes under henvisning til SKM V henvise til de betingelser, der opstilles i den nævnte dom for, at de senere omsætningsled kunne rette krav direkte mod Skatteministeriet. 2. Baggrund og problemstilling SKAT bedes forklare følgende: Der var også enighed om, at afgiften ikke af Danfoss A/S og Sauer-Danfoss ApS var overvæltet videre i omsætningskæden. Sammenholdt landsrettens præmisser i SKM V: Det er ligeledes ubestridt, at H1 bortset fra det afgiftsbeløb på kr., der blev opkrævet hos H1.1, ikke overvæltede afgiften på sine kunder. SKAT bedes bekræfte, at man ikke vil se bort fra formuerettens almindelige regler om fuldmagt og transport og forvaltningsrettens regler om ret til at lade sig repræsentere af andre. 3. SKATs opfattelse Finansrådet er uenige i SKATs opfattelse af indgåede aftaler. Der henvises til afsnit 2 Forholdet mellem 1. led og følgende led. 3.1 Tilbagebetaling SKAT bedes henvise til visse særlige betingelser, der kræves for, at efterfølgende omsætningsled kan kræve tilbagebetaling, ligesom SKAT bedes præcisere, at der skal ske fuld tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten. Som udgangspunkt kan efterfølgende omsætningsled kræve tilbagebetaling, jf. SKM V: De danske regler om tilbagebetaling, som er fastlagt i retspraksis, skal derfor i lyset af EU-rettens krav - i sager om ulovligt opkrævede statslige afgifter - anvendes således, at virksomheder i 2. eller 3. led direkte kan rejse krav om tilbagebetaling over for Skatteministeriet inden for de rammer, som ved lov måtte blive fastlagt for den nærmere procedure herfor, herunder eventuelle søgsmålsfrister Adgang til genoptagelse

7 SKAT bedes henvise til hjemlen til kravet om, at anmodning om genoptagelse skal omfatte alle de afgiftsperioder, der kan ske genoptagelse for. Side Overvæltning Der henvises til afsnit 2 Forholdet mellem 1. led og følgende led Fradrag for konsekvensændringer Der henvises til afsnit 4 Fradrag for konsekvensændringer - sag C-398/09, Lady & Kid Anmodning om genoptagelse - dokumentation, forrentning Der henvises til afsnit 2 Forholdet mellem 1. led og følgende led vedrørende oprindelig aftale Civilretlige krav rejst af efterfølgende omsætningsled (Aftagere) Det fremgår af SKM V, at retten til tilbagesøgning af beløb erlagt i urigtig formening om skyld har til formål at afhjælpe konsekvenserne af afgiftens uforenelighed med EU-retten ved at udligne den økonomiske byrde, som afgiften med urette har påført den erhvervsdrivende, der i sidste ende har båret den.. Det ses således, at det afgørende er at udligne den økonomiske byrde, som afgiften med urette har påført den erhvervsdrivende, og ikke hvad afgiftsbetalingerne har resulteret i. Der henvises i øvrigt til afsnit 4 Fradrag for konsekvensændringer - sag C-398/09, Lady & Kid. Det forventes, at SKAT tilretter afsnittet, således at der citeres korrekt fra de afgørelser, der henvises til. Vedrørende de indgåede aftaler henvises der til afsnit 2 vedrørende Forholdet mellem 1. led og følgende led. SKAT bedes henvise til hjemlen til kravet om, at anmodning om genoptagelse skal omfatte alle de afgiftsperioder, der kan ske genoptagelse for Overvæltning og dokumentation Der henvises til afsnit 4 Fradrag for konsekvensændringer - sag C-398/09, Lady & Kid Anmodning om tilbagebetaling dokumentation SKAT bedes i Genoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP Pension-

8 Service - Udkast til styresignal oplyse, hvortil kravet om tilbagebetaling skal sendes. Side 8 Finansrådet henviser i øvrigt til afsnit 2 Forholdet mellem 1. led og følgende led, idet SKAT bedes bekræfte, at de ikke vil se bort fra formuerettens almindelige regler om fuldmagt og transport og forvaltningsrettens regler om ret til at lade sig repræsentere af andre. Finansrådet henviser endvidere til afsnit 4 Fradrag for konsekvensændringer - sag C-398/09, Lady & Kid. SKATs behandling af anmodning om tilbagebetaling fremstår umiddelbart som en almindelig forvaltningsretlig afgørelse. SKAT bedes begrunde, hvorfor der alene er tale om en stillingtagen og ikke en afgørelse, hvor der herunder er mulighed for administrative klagemuligheder. Finansrådet henviser i øvrigt til afsnit 1 Manglende begrundelse og hjemmelshenvisninger. Finansrådets kommentarer til de enkelte afsnit i Genoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService - Udkast til styresignal Adgang til genoptagelse SKAT bedes henvise til hjemlen til kravet om, at anmodning om genoptagelse skal omfatte alle de afgiftsperioder, der kan ske genoptagelse for. Frister for genoptagelse SKAT bedes beskrive de betingelser, der henvises til i følgende tekstafsnit: Hvis betingelserne er opfyldt, kan der derfor ske ekstraordinær genoptagelse fra og med 1. januar 2004 henholdsvis 1. februar 2004 afhængig af, om virksomheden var kvartal eller månedsafregnende, forudsat, at virksomheden har afregnet rettidigt. Opgørelsen af tilbagebetalingskravet Der henvises til afsnit 4 Fradrag for konsekvensændringer - sag C-398/09, Lady & Kid. Finansrådet henviser også til afsnit 2 Forholdet mellem 1. led og følgende led, hvorefter SKAT bedes bekræfte, at der vil blive taget hensyn til formuerettens almindelige regler om fuldmagt og transport og forvaltningsrettens regler om ret til at lade sig repræsentere af andre. Dokumentation SKAT bedes forholde sig til præmis 101 i sag C-310/09, Accor og tilrette dokumentationskravene i styresignalet, hvorefter:

9 Side 9 ( ) Som Accor har anført, kan det ikke forlanges af selskabet, at det skal fremlægge dokumenter, som dækker en periode, som væsentligt overskrider varigheden af den lovmæssige forpligtelse til at opbevare administrative dokumenter eller regnskaber. Adgang til at fremsætte krav SKAT bedes oplyse, hvortil kravet om tilbagebetaling skal sendes. Finansrådet henviser i øvrigt til kommentarerne under afsnittet Civilretlige krav rejst af efterfølgende omsætningsled (Aftagere). Forældelse Finansrådet henviser til høringssvar vedrørende Genoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService - Udkast til styresignal, idet det er Finansrådets vurdering, at den omhandlede sag ikke alene omfatter pensionskasser. Klageadgang Der henvises til Anmodning om tilbagebetaling dokumentation. -ooo- Finansrådet står til SKATs rådighed, hvis SKAT har spørgsmål eller kommentarer til noget forhold i sagen. Med venlig hilsen Frederik Hans-Christian Stæhr Direkte

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Tilbagesøgning af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten

Tilbagesøgning af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten Tilbagesøgning af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten Århus den 14. december 2013 Oversigt Condicto indebiti Genoptagelse af skatteansættelse HR: Tilbagebetaling U: ugrundet berigelse ved

Læs mere

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 BAGGRUND OG INDLEDNING side 2 Momsfritagelsen i Artikel 13, punkt B, litra d),

Læs mere

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger.

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger. SKAT Østbanegade 123 København Ø 29. juni 2015 Genoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C- 464/12, ATP Pension Service - Udkast til styresignal,

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2017 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Lis Frost og Nadine Mogensen (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 7. februar 2017 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Lis Frost og Nadine Mogensen (kst.)) i 1. D O M afsagt den 7. februar 2017 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Lis Frost og Nadine Mogensen (kst.)) i 1. instanssag mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 6. september 2011 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 6. september 2011 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 6. september 2011 (*)»Manglende tilbagebetaling af en afgift, der er erlagt med urette ugrundet berigelse som følge af sammenhængen mellem indførelsen af denne afgift og

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Tilbagebetaling af ulovligt opkrævet skat eller afgift

Tilbagebetaling af ulovligt opkrævet skat eller afgift AARHUS UNIVERSITY, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 2014 Tilbagebetaling af ulovligt opkrævet skat eller afgift I et erhvervsjuridisk perspektiv Forfattere: Frank Nørgaard - FN86668 Pernille Mortensen

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. september 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. september 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. september 2012 Sag 33/2012 Sawo A/S har den 19. januar 2012 anmodet om tilladelse til i medfør af retsplejelovens

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

SKAT Østbanegade 123 København Ø. 6. oktober 2016

SKAT Østbanegade 123 København Ø. 6. oktober 2016 SKAT Østbanegade 123 København Ø 6. oktober 2016 Høring om styresignal vedr. momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv., H274-16.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 7. november 2016 Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H317-16. SKAT har den 14. oktober 2016 fremsendt ovennævnte forslag til

Læs mere

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering.

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering. Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 41 Offentligt Samrådsspørgsmålet EU-retlige aspekter EF-Domstolens dom i sagen vedr. Cimber Air Dommen siger Samrådsspørgsmål A til L 32 (flymomsregler) - Talepapir

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse - forrentning af statens krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse - Advokatnævnets pålæg om rentebetaling savnede lovhjemmel - Landsskatterettens

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Udkast til styresignal om kantinemoms H030-14

Udkast til styresignal om kantinemoms H030-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 19. februar 2014 Udkast til styresignal om kantinemoms H030-14 Skatteministeriet har d. 3. februar 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2005-711-0068 Dato: marts 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget B 42 - Forslag til folketingsbeslutning om mere rimelige muligheder for at få tilbagebetalt

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 - 1 Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afsagde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

REDEGØRELSE TILBAGEBETALING AF LEDSAGERUDGIFTER

REDEGØRELSE TILBAGEBETALING AF LEDSAGERUDGIFTER 21. april 2016 Sagsnr. 525-190808 Sekr. Helle Højer Tel. 7221 1723, mail hho@70151000.dk Frederikshavnsvej 215 Postboks 120 DK-9800 Hjørring Tel. + 45 7015 1000 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand Side 1 af 6 LBK nr 639 af 21/08/1998 Gældende (Vandafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 04-09-1998 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 380 af 02/06/1999 27 LOV nr 951 af 20/12/1999

Læs mere

SKAT Østbanegade København Ø. 5. august 2013

SKAT Østbanegade København Ø. 5. august 2013 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 5. august 2013 Udkast til styresignal om genoptagelse som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR og Landsskatterettens kendelse af 19. februar 2013 (j.nr. 12-0238468)

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4)

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 11. oktober 2017 Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet har den 3. oktober 2017 fremsendt ovennævnte lovforslag til FSR

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Retten i Viborgs dom af 14. august 2017 sagsnr. : mod Skatteministeriet

Retten i Viborgs dom af 14. august 2017 sagsnr. : mod Skatteministeriet Retten i Viborgs dom af 14. august 2017 sagsnr. : mod Skatteministeriet Skatteforvaltningslovens 32, stk. 1, nr. 2, om direkte følge spørgsmål om ret til ekstraordinær genoptagelse af en banks lønsumsafgiftstilsvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Vedrørende ministerens besvarelse af spørgsmål nr. 335 af 25. marts 2010

Vedrørende ministerens besvarelse af spørgsmål nr. 335 af 25. marts 2010 Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Bilag 108 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Kopi til: Folketingets Kommunaludvalg Hellerup, d. 9. juli 2010 Vedrørende

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR.

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. - 1 Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 28/10 2011, at

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B 1 Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B-0846-08 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i en sag om udlodning af datterselskabsudbytte taget

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B314400Y - HMD UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 1. september 2017 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Niels Fenger og Gerd Sinding (kst.)). 10. afd. nr. B-3144-12:

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg:

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg: LANDSSKATTERETTEN Den 1 0 JUNI 1998 I/S Guldbæk Vandværk v/ Z J.nr.: 661-1637-0001 Under henvisning til Deres klage over opgørelse af den afgiftspligtige mængde i relation til lov om afgift af ledningsført

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - 1 Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - SKM2011.406.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 15/6 2011 offentliggjort et styresignal,

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 Sag 240/2014 Boet efter Erik Møller (advokat Lars Grøngaard) mod SKAT (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 NOTAT Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 Baggrund Ved dom af 3. september 2014 i sag C-118/13, X, EU: C: 2014: 2133 (herefter

Læs mere

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor H Ø R I N G Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og asn@ftnet.dk. Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR 1 Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM2010.730. LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tillod ved en kendelse af 18/8 2010, at en hævning på en bankkonto omfattet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet mangler ved telefonens oplader inden for rimelig tid.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-515/8KR/CBW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. Klagens

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand LBK nr 962 af 27/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193605 Senere ændringer til forskriften LOV nr 924 af 18/09/2012 LOV

Læs mere