1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE"

Transkript

1 1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, København V Tel Fax Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 Antal sider: 11 Dato: 28. maj 2004 Kontaktpersoner: John Goodwin Kenneth Nilsson Adm. direktør Kontorchef Telefon: Telefon:

2

3 Hovedpunkter Koncernresultatet for 1. kvartal 2004 beløb sig til USD 1,275 mio. efter skat sammenlignet med USD 51,843 mio. efter skat for 1. kvartal 2003, hvori en gevinst på USD 49,373 mio. i forbindelse med salget af United International Enterprises (M) Bhd. ( UIEM ) også er indregnet. Resultatet efter skat for 1. kvartal 2004 for det associerede selskab Aarhus United A/S ( Aarhus United ) beløb sig til USD 4,42 mio. (DKK 26,6 mio.) og udgjorde en forbedring på USD 2,85 mio. (DKK 19,4 mio.) sammenlignet med 1. kvartal Resultatet afspejlede de betydelige højere bidrag fra datterselskaberne Aarhus United Mexico og Aarhus United UK. Som følge heraf er forventningerne til årets resultat efter skat blevet opjusteret til USD 19,95-23,27 mio. (DKK mio.). Resultatet for 1. kvartal 2004 for det associerede selskab United Plantations Berhad ( UP Bhd. ) blev gunstigt påvirket af både en øget produktion samt højere priser på palmeolie og udgjorde efter skat USD 5,116 mio. (MYR 19,442 mio.), hvilket er en forbedring sammenlignet med resultatet for 1. kvartal 2003 på USD 4,735 mio. (MYR 17,993 mio.). Koncernresultatet for 1. kvartal blev dog påvirket negativt af United Plantations Africa Ltd. s ( UP Africa ) underskud for 1. kvartal på USD 1,11 mio. (ZAR 7,388 mio.) (1. kvartal 2003: USD 0,85 (ZAR 7,108 mio.)). Medens omkostninger for dette selskab er jævnt fordelt ud over året, indbringes størstedelen af dets indtægter først i andet halvår. Egenkapitalen steg fra USD 180,816 mio. pr. 31 december 2003 til USD 182,292 mio. pr. 31 marts 2004, hovedsageligt som følge af det opnåede overskud i 1. kvartal og kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta. Selskabets koncernresultat for 2004 forventes at blive bedre end resultatet for 2003 (før indregning af gevinsten i forbindelse med salget af UIEM). Dette kvartalsregnskab er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside hvor det også er kommenteret af Selskabets adm. direktør i form af en præsentation. Hjemmesiden findes i øvrigt nu både i en engelsk og dansk version. 1

4 Urevideret koncernresultat for 1. kvartal 2004 Bestyrelsen har behandlet og godkendt Selskabets ureviderede koncernregnskab for 1. kvartal 2004 med sammenligningstal for 1. kvartal Hoved- og nøgletal for Koncernen januar-marts 1. kvartal Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter (iberegnet andel i nettoresultat fra associerede selskaber) Nettoresultat før finansielle indtægter og minoritetsinteresser Nettoresultat før Minoritetsinteresser og skat Nettoresultat for kvartalet Aktiver i alt, ultimo Egenkapital i alt, ultimo januar-marts 1. kvartal Året DKK $ $ $ $ $ Resultat pr. aktie 1,77 0,29 11,61 0,29 11,61 13,26 Resultat pr. aktie (før indregning af gevinst ved salg af datterselskab) 1,77 0,29 0,55 0,29 0,55 1,88 Indre værdi pr. aktie 248,73 40,84 38,67 40,84 38,67 40,51 Børskurs, ultimo 185,00 30,38 17,75 30,38 17,75 28,20 (efter fradrag af UIE s andel af egne aktier fra det samlede antal aktier) januar-marts 1. kvartal Året % % % % % Forrentning af egenkapital (på årsbasis) 2,82 189, ,04 Soliditetsgraden 98,20 94,11 98,20 94,11 98,03 2

5 Kommentarer til regnskabet for 1. kvartal 2004 Koncernresultatet efter skat for 1. kvartal 2004 beløb sig til USD 1,275 mio. sammenlignet med USD 51,843 mio. for 1. kvartal (I resultatet for 2003 er en gevinst på USD 49,373 mio. i forbindelse med salget af Selskabets 90%-ejede malaysiske datterselskab UIEM indregnet). Den samlede andel i nettoresultater fra de associerede selskaber Aarhus United, UP Bhd. og UP Africa for 1. kvartal 2004 udgjorde USD 2,474 mio., hvilket er næsten en fordobling sammenlignet med andelen på USD 1,289 mio. for 1. kvartal Hvad angår Aarhus United afspejlede resultatet for 1. kvartal 2004 på USD 4,42 mio. (DKK 26,6 mio.) en væsentlig forbedring sammenlignet med resultatet for 1. kvartal 2003, hvilket beløb sig til USD 2,85 mio. (DKK 19,4 mio.). Denne forbedring kan hovedsageligt tilskrives de bedre end forventede resultater fra Aarhus United Mexico og Aarhus United UK. UP Bhd., som blev et associeret selskab som følge af erhvervelsen af aktier der var en del af betalingen for UIEM i slutningen af 1. kvartal 2003, fik et resultat efter skat på USD 5,116 mio. Dette var en marginal forbedring sammenlignet med resultatet efter skat på USD 4,735 mio. (MYR 17,993 mio.) opnået i samme periode 2003 og kan tilskrives en øget produktion, som følge af opkøbet af UIEM, samt højere priser på palmeolie. Andelen i nettoresultater fra associerede selskaber blev reduceret som følge af UP Africa s underskud for 1. kvartal 2004 på USD 1,11 mio. (ZAR 7,388 mio.), hvilket var en anelse højere end underskuddet på USD 0,85 mio. (ZAR 7,108 mio.) for 1. kvartal Dette resultatet skal dog ikke ses som en indikator på årets resultat, eftersom størstedelen af UP Africa s indtægter indbringes i andet halvår, medens omkostningerne fordeler sig jævnt ud over hele året. Koncernen havde ingen indtægter fra landbrugsdrift som følge af salget af UIEM i 2003 og UP Africa s statuskift fra datterselskab til associeret selskab på grund af reduktionen af kapitalandelen i selskabet til under 50% i slutningen af Tilsvarende var der hellere ingen omkostninger forbundet med nævnte aktiviteter i 1. kvartal 2004, hvilket ikke blot nedbragte omkostninger fra landbrugsdrift og afskrivninger men reducerede også generelle og administrative omkostninger. Med undtagelse af valutakurstab, som steg på grund af en svag dollar, var andre omkostninger og indtægter generelt på niveau med forventningerne. Egenkapitalen steg fra USD 180,816 mio. pr. 31. december 2003 til USD 182,292 mio. pr. 31. marts 2004 hovedsageligt som følge af det opnåede overskud i 1. kvartal og kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta. Soliditetsgraden (kapital/aktiver) forblev konstant på 98% i forhold til slutningen af Selskabets ureviderede kvartalsregnskab er aflagt i henhold til uændret regnskabspraksis. 3

6 Associerede selskaber United Plantations Berhad Selskabet ejer en direkte kapitalandel på 18,1% i UP Bhd. og derudover ejer Aarhus United en andel i UP Bhd. på yderligere 23,4%. Følgende uddrag er taget fra UP Bhd. s 1. kvartalsrapport, der blev offentliggjort d. 15. maj 2004: Sammenfattet resultatopgørelse for koncernen for 1. kvartal 2004 Med sammenligningstal for 1. kvartal 2003 Tallene er ikke revideret 1. kvartal Akkumuleret kvartal MYR 000 MYR 000 MYR 000 MYR 000 Omsætning Driftsomkostninger Andre driftsindtægter Driftsresultat Finansielle omkostninger Andel af tab i associerede selskaber Investeringsresultater Usædvanlige poster Resultat før skat Skat Resultat efter skat Ekstraordinære poster Minoritetsinteresser Justeret overskud i.f.m. køb af UIEM Nettoresultat der kan udloddes til selskabets aktionærer Resultat pr. aktie Aktuel - baseret på et gennemsnit af (2003: ) stamaktier (cent) 9,34 11,64 9,34 11,64 4

7 Bestyrelsens vurdering af koncernens drift Koncernens omsætning i det forløbne kvartal var højere i forhold til det tilsvarende kvartal sidste år på grund af en øget produktion af rå palmeolie, palmekerner samt raffinerede produkter såvel som højere salgspriser på nogle af de raffinerede produkter. Koncernens resultat før skat i det forløbne kvartal var dog lavere i forhold til det tilsvarende kvartal sidste år på grund af en stigning i produktionsomkostningerne for rå palmeolie, især hvad angår udgifter i forbindelse med gødning, samt lavere gennemsnitlige salgspriser for rå palmeolie. Sammenligning af resultatet med det foregående kvartal Resultatet før skat faldt fra MYR 30,0 mio. for det foregående kvartal til MYR 27,2 mio. for 1. kvartal. Det reducerede resultat før skat for 1. kvartal skyldtes et fald i bidrag fra engangstransaktioner samt højere produktionsomkostninger. Udsigter og forventninger til fremtiden Et fald i beholdningerne af palme- og sojaolie på verdensplan, begrænset udbud af sojabønner, -olie og -mel i USA samt alvorlige skader på høsten i Sydamerika vil, efter vores overbevisning, bevirke at de nuværende priser på rå palmeolie bibeholdes. Beholdningerne på verdensplan vil fortsat blive reduceret på trods af øget produktion af rå palmeolie fra Indonesien, mindre efterspørgsel fra Indien samt dæmpet efterspørgsel fra Kina. På trods af et fald i resultatet efter skat for det forløbne kvartal sammenlignet med det tilsvarende kvartal sidste år forventer vi, at resultatet efter skat for året bliver bedre end i Koncernen har ikke offentliggjort nogen overskudsprognose for kvartalet Selskabsopkøb Foreslået opkøb af plantagen Lima Blas Selskabet indgik d. 26. december 2003 en betinget salgs- og købsaftale med Socfin Plantations Sdn Bhd, angående et muligt opkøb af plantagen Lima Blas, som har en størrelse på ca acres ( ca hektar) og består af en selvejet palmeolieplantage med en palmeoliemølle og tilhørende bygninger, for et kontantbeløb på MYR Det foreslåede opkøb vil gøre det muligt for Koncernen at udvide sine områder af palmeolieplantager og forbedre sit resultat yderligere. (d. 21. maj 2004 offentliggjorde UP Bhd., at dette opkøb var endeligt godkendt og ibrugtagning af plantagen forventes at ske d. 1. juli 2004) 5

8 Aarhus United A/S Følgende uddrag er taget fra den offentliggjorte 1. kvartalsrapport fra Aarhus United: Bestyrelsen for Aarhus United A/S har i dag mandag den 24. maj 2004 behandlet og godkendt regnskabet for første kvartal af Hoved- og nøgletal for koncernen januar-marts Året DKK mio Nettoomsætning 1.121, , ,1 Nettomargin 230,0 228,9 922,7 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 77,6 72,4 287,1 Resultat af primær drift (EBIT) 45,5 39,2 153,1 Resultat af kapitalandele før skat 9,8 12,7 53,9 Finansielle poster, netto -12,9-20,7-64,6 Resultat af ordinær drift før skat og minoriteter 42,4 31,2 142,4 Periodens resultat 26,6 19,4 87,8 Samlede aktiver 3.439, , ,9 Egenkapital ultimo 1.329, , ,2 Investeringer 35,9 21,5 117,0 Afskrivninger 32,1 33,1 134,0 Overskudsgrad 4,1% 3,2% 3,4% Egenkapitalandel (soliditet) 38,6% 41,6% 39,1% Afkast af investeret kapital (ROIC) 8,5% 7,2% 7,2% Gns. Antal aktier (1.000 stk.) Aktiekurs ultimo Indre værdi pr. aktie Resultat pr. aktie 6,66 4,86 21,94 Forskydninger i egenkapitalen fremkommer således: Egenkapital primo regnskabsåret 1.274, , ,9 Ændring af regnskabspraksis 0,8 Periodens resultat 26,6 19,4 87,8 Udbetalt udbytte -48,0 Kursregulering på dattervirksomheder og associerede virksomheder 35,7-61,5-180,1 Egenkapitalregulering, kapitalandele -15,2 Udbytte af egne aktier samt tilgang/fragang til medarbejderaktier 5.3 Værdiregulering af finansielle instrumenter -7,3-2,5-0,3 Samlet forskydning 55,0-44,6-149,7 Egenkapital ultimo 1.329, , ,2 6

9 Hovedpunkter Koncernresultatet blev med 27 mio. kr. væsentligt bedre end resultatet for første kvartal sidste år, hvor det blev 19 mio. kr. Forbedringen skyldes primært et betydeligt bedre resultat i Aarhus United Mexico og i Aarhus United UK, som mere end opvejer, at resultatet i Aarhus United USA og i Aarhus United Denmark var lidt lavere end sidste år. Fremgangen i forhold til 1. kvartal sidste år skal ses i lyset af, at lavere valutakurser ved omregningen af resultaterne i fremmed valuta har påvirket resultatet med 3 mio. kr. Der er således tale om en fremgang på godt 10 mio. kr. i forhold til 1. kvartal sidste år, når der ses bort fra valutakurseffekten. I forhold til vores forventninger har alle fire produktionsvirksomheder opnået bedre resultater for 1. kvartal Øvrige dattervirksomheder og associerede virksomheder forløb stort set som forventet. Den samlede nettomargin blev 230 mio. kr. for 1. kvartal 2004 mod 229 mio. kr. i samme periode sidste år. De lavere valutakurser ved omregningen af resultaterne fra de udenlandske virksomheder har påvirket den samlede nettomargin med 14 mio. kr. Resultat af primær drift blev 45 mio. kr. i 1. kvartal 2004 mod 39 mio. kr. i samme periode i en fremgang på 6 mio. kr. Det er især i Mexico og England, at der er sket fremgang. På det strategiske fokusområde, vegetabilske specialfedtstoffer til bl.a. chokolade og andre konfektureprodukter, viste afsætningen i tons en fortsat vækst, men på grund af lavere marginer pr. kg blev nettomargin i kroner på niveau med sidste år. Inden for det vegetabilske bulkoliesegment var nettomargin fortsat presset af den hårde konkurrence, og på trods af en større tonnagemæssig afsætning faldt nettomargin i kroner i forhold til samme periode sidste år. I forhold til budgettet blev nettomarginen inden for dette segment dog en smule højere end forventet. Afkast af investeret kapital blev 8,5 % for 1. kvartal 2004 mod 7,2 % i samme periode i Egenkapitalen blev i 1. kvartal 2004 opskrevet med 36 mio. kr. på grund af højere valutakurser. For den danske virksomhed Aarhus United Denmark skyldes forbedringen i forhold til budgettet primært et lavere omkostningsforbrug, mens det for Aarhus United Mexico skyldes en øget tonnagemæssig afsætning med baggrund i en forbedret konkurrenceevne som følge af optimering af råvareindkøb og større effektivitet i produktionen. BSP Pharma forløber planmæssigt. Det forventes fortsat, at der inden udgangen af 2004 er indgået en licensaftale med en partner inden for gigt- eller eksemområdet. Resultaterne fra de kliniske forsøg vedrørende psoriasis og herpes simplex forventes at foreligge med udgangen af 3. kvartal. Beholdningen af egne aktier udgør stk. pr. 24. maj 2004 svarende til 3,3% af aktiekapitalen. Børsværdien af beholdningen pr. 31. marts 2004 var 19 mio. kr. højere end anskaffelsesværdien. 7

10 Fremtidsudsigter Med baggrund i resultaterne fra 1. kvartal er forventningerne for Aarhus United Mexico, Aarhus United UK og Aarhus United Denmark blevet opjusteret, mens der for Aarhus United USA er tale om uændrede forventninger til resultatet for hele I den seneste forventning til resultatet for hele 2004 er der regnet med et større bidrag fra den associerede virksomhed United Plantations Berhad som følge af det høje palmeolieprisniveau. I forventningen til resultatet for hele 2004 indgår kun i begrænset omfang indtægter fra BSP Pharma-området. Med udsigten til et højere samlet resultat fra de fire produktionsvirksomheder i Danmark, England, USA og Mexico forventes der for hele 2004 et koncernresultat på mio. kr. før skat og mio. kr. efter skat. I forhold til en tidligere fondsbørsmeddelelse(nr. 5/2004 af 8. marts) er der tale om opjustering på 20 mio. kr. Forventningerne til koncernresultat af primær drift for hele året er således nu mio. kr. mod tidligere meddelt mio. kr. I opjusteringen af forventningen til resultatet i Aarhus United UK indgår en fortjeneste på ca. 7 mio. kr., som stammer fra salg af den nu lukkede Rowallan-fabrik i Skotland. Produktionen er flyttet til nye faciliteter i Hull. I forventningerne indgår desuden en fortjeneste på ca. 20 mio. kr. fra salg af siloer i Aarhus United Denmark. Siloerne har indtil nu været lejet ud, men lejeren har ønsket at overtage dem. Det bemærkes, at denne fortjeneste var indregnet i forventningerne udtrykt i fondsbørsmeddelelse nr. 5/2004. Salget har således ikke nogen indflydelse på opjusteringen i denne meddelelse. Under forudsætning af et uændret råvareprisniveau og med baggrund i en højere tonnagemæssig afsætning forventes der en lidt højere omsætning i 2004 end i 2003, hvor omsætningen i danske kroner beløb sig til 4,5 mia. kr. 8

11 Andre investeringer United Plantations Africa UP Africa havde i 1. kvartal 2004 et underskud på USD 1,11 mio. (ZAR 7,388 mio.) (1. kvartal 2003: USD 0,85 mio. (ZAR 7,108 mio.)). Eftersom selskabets kerneaktivitet, dvs. citrusproduktion, er sæsonbetonet fordeler omkostningerne sig jævnt ud over hele året, medens størstedelen af indtægterne indbringes i andet halvår. Resultatet for 1. kvartal skal således ikke ses som en indikator på årets resultat. Eksport af citrusproduktion for 2004, inklusiv industrifrugt, forventes at komme op på ca. 1,376 mio. kasser mod 1,135 mio. kasser eksporteret i UP Africa har ikke offentliggjort nogen overskudsprognose. Kakaohandel Selskabets investering inden for kakaohandel havde ikke nogen nævneværdigt indflydelse på koncernresultatet for 1. kvartal. Udsigter Som følge af Aarhus United s opjustering for årets resultat samt UP Bhd. s forventede øgede produktion sammen med vedvarende høje priser på palmeolie er bestyrelsen overbevist om, at Selskabets resultat for 2004 vil blive bedre end det opnåede resultat for 2003, (før medtagelse af gevinsten i forbindelse med salget af UIEM til UP Bhd.). På bestyrelsens vegne Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen Bestyrelsesformand 27. maj

12 Bilag Urevideret resultatopgørelse for Koncernen for 1. kvartal 2004 med sammenligningstal for 1. kvartal kvartal 31. marts 31. marts (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter Andel af resultat i associerede selskaber Indtægter fra plantagedrift Gevinst ved salg af datterselskab Andre indtægter Urealiseret gevinst på investeringer Indtægter i alt Omkostninger Omkostninger ved plantagedrift Generelle og administrative omkostninger Afskrivninger Urealiseret tab på investeringer Indregning af negative goodwill Omkostninger i alt Nettoresultat før finansielle indtægter/(omkostninger) og minoritetsinteresser og skat Finansielle indtægter/(omkostninger) (inklusiv valutakursgevinst) Renteindtægter/(udgifter) Valutakursgevinst/-tab Finansielle indtægter i alt Nettoresultat før minoritetsinteresser og skat Skat Minoritetsinteresse i datterselskab Kvartalets resultat

13 Urevideret egenkapitalopgørelse for Koncernen for 1. kvartal 2004 med sammenligningstal for 1. kvartal 2003 Samlet egenkapital pr. 31. marts 2003 Periodens bevægelser pr. 31. december 2003 Samlet egenkapital pr. 31. december 2003 Samlet egenkapital pr. 31. marts 2004 Periodens bevægelser pr. 31. marts 2004 (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud UIE s andel i egne aktier ejet af associerede selskaber Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta UIE s andel i opskrivningsreserver for associerede selskaber

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Halvårsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport 2004 1/16 Hovedpunkter Koncernresultatet for 1. halvår 2004 beløb sig til

Læs mere

3. Kvartalsrapport 2004

3. Kvartalsrapport 2004 3. Kvartalsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2004 23. november 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. Kvartalsrapport 2004 1/14 Hovedpunkter Koncernresultatet for årets første tre kvartaler

Læs mere

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE KVAR ARTALSRAPPOR ALSRAPPORT FOR KVAR ARTALET ALET AFSLUTTET D.. 30. SEPTEMBER 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 DK-1553 København V Telefon: 33 93 33 30 Fax: 33

Læs mere

Halvårsrapport for 2005

Halvårsrapport for 2005 Halvårsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2005 31. august 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns Fondsbørs

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2005

3. kvartalsrapport for 2005 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/2005 25. november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE Årsregnskabsmeddelelse 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel.: 33 93 33 30 Fax: 33 93 33 31 E-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns Fondsbørs

Læs mere

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 2 Indhold Præsentation af koncernen 4 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 Bestyrelsens beretning 11 UIEs investeringsportefølje 12 Aktietilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD 3. kvartalsrapport 2008 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Årsregnskabsmeddelelse (4. kvartalsrapport) 2007 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail:

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

ÅRSRAPPORT 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED ÅRS UNITED LIMITED ANNUAL REPORT UNITED 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 UNITED LIMITED Indhold Selskabsoplysninger 3 Koncernstruktur 4 Hoved- og nøgletal for Koncernen 5 Bestyrelsens beretning: 8 Årets resultat

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2006

3. kvartalsrapport for 2006 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2006 23. november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2003 Keld Gammelgaard, telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat før skat på 190,8 mio. kr. og opjustering

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL DEFINITIONER: EGENKAPITAL er den residualinteresse i virksomhedens aktiver, der er tilbage når dens gæld er fratrukket. Egenkapital er udtryk for ejernes interesse i virksomheden.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere