Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt"

Transkript

1 Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Baggrund Århus Amt hører til blandt de amter, der først inddragede sortplet-arbejdet i trafiksikkerhedsarbejdet, og amtet har således i de sidste ca. 30 år konsekvent arbejdet med udpegning og forbedringer af sorte pletter. Blandt fagfolk er der generelt enighed om, at dette arbejde var meget effektivt i starten, da der på de sorte pletter skete mange uheld med ofte lignende karakter, som i mange tilfælde kunne undgås med forholdsvise billige foranstaltninger. I og med de værste sorte pletter er blevet forbedret, og de billigste foranstaltninger er brugt, eller sagt på en anden måde, de sorte pletter er blevet mere grå, er det i de sidste 5-10 år blevet diskuteret, hvorvidt sortplet-arbejdet også i fremtiden skal indgå i det stedbundne trafiksikkerhedsarbejde, eller om metoden skal justeres eller suppleres med andre metoder. For at undersøge effekten af sortplet-arbejdet har Århus Amt i 2003 iværksat en evaluering af det i amtet gennemførte sortplet-arbejde. Udover at evalueringens formål er at fastsætte, hvilken uheldsreducerende effekt arbejdet generelt har haft, er det også evalueringens formål at fastsætte hvilke tiltag, der har haft størst effekt, og hvordan sortplet-arbejdet på denne baggrund kan forbedres i fremtiden. En omfattende del af evalueringen, er det økonomiske aspekt, hvor rentabilitet fastsættes. Af hensyn til de begrænsede økonomiske ressourcer, der er til rådighed til sortplet-arbejdet, er denne del vigtig, dels for at fastsætte hvordan man får mest trafiksikkerhed for pengene, dels for at kunne argumentere overfor politikkerne, at der fortsat skal afsættes midler til arbejdet. Ved udfærdigelse af denne artikel er disse analyser dog ikke færdige, og det økonomiske aspekt vil derfor ikke blive behandlet her. De udpegede lokaliteter Evalueringen af sortplet-arbejdet er baseret på udpegningerne fra den syvårige periode , og foranstaltninger der er gennemført i perioden Perioderne er valgt for at være sikre på at kunne have en femårig førperiode bestående af årene , da uheldsdata i VIS ligger tilbage til 1985, og en femårig efterperiode bestående af årende Analysen omfatter sorte pletter udpeget på km veje, da Århus Amt udpegende sorte pletter på både stats- og amtsveje frem til I den syvårige periode er der i alt blevet foretaget 371 udpegninger. Flere af de udpegede lokaliteter er gengangere fra år til år således, at de 371 udpegede sorte pletter svarer til, at der er udpeget 181 forskellige sorte pletter. Heraf har ca. halvdelen kun har været udpeget en gang, mens der f.eks. er tre sorte pletter der har været med i udpegningen alle syv gange. Gengang I alt Antal Tabel 1. Antallet af lokaliteter der er gengangere og hvor mange gange de er udpeget. I gennemsnit er der udpeget 53 sorte pletter hvert år med et maksimalt antal udpegede sorte pletter i 1990 med 62 stk. og et minimalt antal i 1992 med 45 stk. I analyseperioden har der været en lille tendens til fald i antallet af udpegede sorte pletter. Blandt de 371 udpegninger er der foretaget flest krydsudpegninger. Disse udgør 191 udpegninger, svarende til 51 %, og er fordelt på 125 F-kryds og 66 T-kryds. Antallet af strækningsudpegninger svarer til 32 %, mens de udpegede kurver svarer til 10 % af det samlede antal udpegninger. Derudover er der udpeget 17 bro og ramper, fire jernbaneoverskæringer, en rundkørsel og en indkørsel. Gennemførte foranstaltninger Ud af de 181 forskellige sorte pletter, er der blevet gennemført foranstaltninger på 101 lokaliteter svarende til godt halvdelen (56 %). 54 lokaliteter (30 %) er blevet lavet året efter, at lokaliteten er blevet 1

2 udpeget første gang, mens 92 lokaliteter (51 %) er lavet indenfor fire år. Desuden er der som forventet en tendens til, at jo flere gange en lokalitet er blevet udpeget, jo større er sandsynligheden for, at der bliver gennemført noget. Blandt lokaliteter der kun er blevet udpeget en gang er halvdelen (49 %) af lokaliteterne således blevet ændret, mens det eksempelvis for lokaliteter, der er udpeget fire gange, gælder, at 80 % er blevet ændret. Blandt nogle af de sorte pletter, der er udpeget flest gange, er der nogle lokaliteter, som ikke er ændret. Dette skyldes dog oftest, at der er planlagt nogle større ændringer, som ikke var gennemført i analyseperioden, der slutter i Tidspunkt for gennemførelse I Antal gange lokaliteterne er udpeget alt I alt (akkumuleret) Samme år år efter år efter år efter år efter år efter år efter år efter I alt Ikke gennemført Tabel 2. Antal gennemførte foranstaltninger med angivelse af hvor hurtigt de er gennemført efter, at lokaliteterne er udpeget første gang opdelt efter hvor mange gange lokaliteterne er udpeget. Årligt er der blevet forbedret 9-24 sorte pletter svarende til et årligt gennemsnit på 14,3. Her har der i modsætning til antallet af udpegninger være en stigning i antallet af gennemførte forbedringer. Ligesom der er blevet udpeget flest F-kryds, er der også ændret flest F-kryds, idet der er blevet ændret 41 F-kryds (41 %) af det samlede antal ændrede lokaliteter. Herefter følger strækninger, T-kryds og kurver med 34, 15 henholdsvis 8 lokaliteter. Desuden er der ændret to ramper og en rundkørsel. I alt er der foretaget 119 foranstaltninger, hvilket hænger sammen med, at der er foretaget foranstaltninger over flere omgange på de 101 sorte pletter. 81 (68 %) af foranstaltningerne er driftsmæssige foranstaltninger, mens 38 (32 %) er anlægsmæssige foranstaltninger. De mest hyppige foranstaltninger er etablering og ændring af skiltning, der i alt udgør 34 foranstaltninger, hvilket svarer til 29 %. Herefter følger krydsregulering, der udgør 26 foranstaltninger svarende til 22 %. På de næste pladser følger signalregulering, afstribning og lukning eller omlægning af sidevejstilslutning. Anlæg Drift I alt Krydsregulering Etablering af skilte Signalregulering Ændring af skiltning Afstribning Luk- eller omlægning af sidevejstilslutning Rundkørsel 4-4 Ændring af autoværn Vejbelysning 5-5 Byregulering Etablering af cykelsti 2-2 Forlægning 2-2 Andet I alt Tabel 3. Gennemførte foranstaltninger på de sorte pletter. Andet er foranstaltninger som kun er gennemført en gang i løber af analyseperioden. Det drejer sig bl.a. om etablering af svingspor og forlængelse af buslomme. 2

3 Foranstaltningernes uheldsreducerende effekt I analysen af foranstaltningernes samlede effekt sammenlignes antallet af uheld og personskader fra tre forskellige uheldsperiode: Udpegningsperioden, som er den periode, som lokaliteten er udpeget på baggrund af, førperioden, som er den periode som ligger umiddelbart før gennemførelse af foranstaltningen samt efterperioden, som er den periode, som ligger umiddelbart efter gennemførelse af foranstaltning. Alle tre uheldsperioder er hver fem år. Grunden til, at der både arbejdes med en udpegningsperiode og en førperiode, er, at der ofte går flere år fra, at en given lokalitet er blevet udpeget til, at der er blevet gennemført en foranstaltning. For de forbedrede sorte pletter, gælder det dog, at 70 lokaliteter er blevet forbedret året efter, de er blevet udpeget. For de resterende lokaliteter er der en forskel på op til seks år mellem udpegnings- og førperioden. Den gennemsnitlige forskel er 1,6 år. Den samlede effekt I udpegningsperioden blev der i alt registreret 883 uheld, hvor ca. halvdelen var med personskade. I gennemsnit blev der registeret 8,7 uheld på hver sort plet, hvoraf i gennemsnit 4,4 uheld var personskadeuheld. Det mest hyppige antal uheld på de sorte pletter er 5-7 uheld, hvilket er registreret på 58 lokaliteterne. Ellers varierer antallet af uheld mellem 4 og 25 med en enkelt lokalitet med 48 uheld. Udpegning Før Efter Personskadeuheld (86) 116 (26) Materielskadeuheld (91) 112 (34) Ekstrauheld (111) 58 (56) I alt (91) 286 (32) Dræbte (69) 7 (19) Alvorligt tilskadekomne (88) 69 (23) Lettere tilskadekomne (82) 92 (30) I alt (84) 168 (26) Tabel 4. Uheld og personskader i de tre uheldsperioder. Parentes angiver procent i forhold til udpegningsperiode. Fra udpegningsperioden til førperioden er sket et fald på 9 % i antallet af uheld. Denne andel af faldet skal således ikke forklares ud fra de gennemførte foranstaltninger. I efterperioden er der registreret 286 uheld, hvilket svarer til en reduktion på 597 uheld (68 %) i forhold til udpegningsperioden, og her har den største reduktion været ved personskadeuheldene, hvor der har været en reduktion på 74 %. Analyseres ændringen på de enkelte lokaliteter kan det ses, at der har været en besparelse på op til 23 uheld på de enkelte lokaliteter. På de flest lokaliteter har der været et fald på 1-7 uheld. Disse udgør 72 af lokaliteterne. Selvom de udgør hovedparten af lokaliteterne, udgør de dog kun 321 sparede uheld ud af de i alt 597 sparede uheld, hvilket svarer til 54 %. På fem lokaliteter har der været en stigning. For personskader gælder det, at der i udpegningsperioden blev registreret 646 personskader fordelt på 36 dræbte (6 %), 300 alvorligt tilskadekomne (46 %) og 310 lettere tilskadekomne (48 %) svarende til, at der i gennemsnit er registreret 6,4 tilskadekomne pr. lokalitet i løbet af en femårig periode. På de enkelte lokaliteter varierer antallet af tilskadekomne mellem 0 og 36, og der er registreret 3-5 personskader på ca. halvdelen af lokaliteterne. I førperioden har der i forhold til udpegningsperioden været et fald på 16 % i antallet af personskader, og her har det største fald været ved dræbte, hvor der har været et fald på 31 %. Denne andel af faldet på % skal således ikke forklares ud fra de gennemførte foranstaltninger. I efterperioden er der registreret 168 personskader svarende til en reduktion på 478 personskader og 74 % i forhold til udpegningsperioden, hvilket er en stor reduktion. Her gælder det, at jo alvorligere personskaderne er, jo større reduktion har der været. For dræbte har reduktionen været på 81 %, for alvorligt tilskadekomne har den været på 77 % og for lettere tilskadekomne har reduktionen været på 70 %. At der er sket størst fald i de alvorligste personskader må siges at være godt. Ligesom ved antallet af uheld er ændringen i antallet af personskader på de enkelte lokaliteter gjort op. Angående det samlede antal tilskadekomne er der flest lokaliteter, hvor der har været et fald på 0-8 3

4 personskader på fem år. Disse lokaliteter udgør 81 lokaliteter og 288 (60 %) af personskaderne. Den maksimale reduktion er på 32 personskader. På seks lokaliteter har der været en stigning i antallet af personskader på op til fem personskader. Tid og sted Som beskrevet i indledningen er der mere eller mindre enighed om, at sortplet-arbejdet er blevet mindre effektivt over tid, da de værste sorte pletter er blevet forbedret. For analyseperioden er dette undersøgt ved at sætte uheldsbesparelsen de enkelte år i forhold til antallet af forbedrede lokaliteter. Med hensyn til uheld har der været en tendens til en lille stigning i besparelse pr. lokalitet, mens det omvendte er gældende for personskader. Over den forholdsvise korte analyseperiode og uden at tage anlægsomkostningerne i betragtning kan der således ikke ses nogen klar tendens. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,8 5,2 7,4 5,1 5,8 5,5 6,2 4,0 4,7 5,1 3,9 4,3 4, Uheld/lokalitet Personskade/lokalitet Lineær (Uheld/lokalitet) Lineær (Personskade/lokalitet) 7,5 Figur 1. Sparede uheld og personskader pr. lokalitet de enkelte år i analyseperioden samt tendenslinier. Blandt de forbedrede lokaliteter er der, hvis der ses bort fra den ene rundkørsel, der er ændret, opnået den største effekt ved ændringer af kurver. Her er der sparet 8,0 uheld og 8,6 personskader pr. lokalitet. Herefter følger F-kryds, hvor der var været en reduktion på 6,6 uheld og 6,0 personskader pr. lokalitet. På strækninger og i T-kryds har der været en mindre effekt end den gennemsnitlige effekt. Lokaliteter Uheld Uheld/lokalitet Personskader Personskader/lokalitet F-kryds , ,0 T-kryds ,4 47 3,1 Rundkørsel ,0 9 9,0 Strækning ,8 98 2,9 Kurve ,0 69 8,6 Rampe ,5 7 3,5 I alt , ,7 Tabel 5. Sparede uheld og personskader over en femårig periode fordelt på forskellige vejudformninger. Forskellige foranstaltninger De trafiksikkerhedsfremmede foranstaltninger opdeles normalt i anlægs- og driftsmæssige foranstaltninger, og her har ca. 1/3 af de gennemførte foranstaltninger været anlægsforanstaltninger. Disse har haft størst effekt med 8,0 sparede uheld og 6,8 sparede personskader pr. lokalitet, mens besparelsen er 5,0 henholdsvis 3,8 ved driftsforanstaltninger. Dette var forventeligt, da anlægsforanstaltningerne normalt er dyrere og mere omfattende end driftsforanstaltningerne, og derfor skulle de også gerne have en større effekt. Inddrages de økonomiske omkostninger vil billedet være et andet. For de forskellige typer foranstaltninger, der er lavet flere gange, gælder det, at det er rundkørsler, der har haft den største effekt, idet der ved anlæg af disse er sparet 9,5 uheld og 8,0 personskader pr. rundkørsel. Rundkørsler er dog også en af de dyreste foranstaltninger. Efter rundkørsler følger ændring og etablering af signalregulering med 8,4 sparende uheld og 8,3 sparende personskader pr. lokalitet. Den tredje mest effektive foranstaltning er afstribning. De typer foranstaltninger, der har haft mindst effekt, er bl.a. krydsregulering og etablering af skilte, men disse hører også til blandt de billigste. 4

5 Blandt de foranstaltninger der kun er udført en gang, og som der derfor ikke kan siges noget generelt om, gælder det, at der er opnået størst effekt ved kurveregulering og forlængelse af buslomme, mens der har været mindst effekt ved fjernelse af parkeringsplads, traceregulering og etablering af svingspor, hvor der ligefrem har været en stigning i antallet af personskader. Lokaliteter Uheld Uheld/lokalitet Personskader Personskader/lokalitet Krydsregulering ,2 73 3,2 Etablering af skilte ,3 69 3,3 Signalregulering ,4 99 8,3 Afstribning ,0 49 6,1 Luk- el. omlægning af sidevej ,3 43 5,4 Ændring af skiltning ,0 18 3,6 Rundkørsel ,5 32 8,0 Vejbelysning ,5 8 2,0 Ændring af autoværn ,7 18 6,0 Byregulering 2 9 4,5 3 1,5 Forlægning ,5 12 6,0 Asfaltarbejde 1 2 2,0 2 2,0 Etablering af cykelsti 1 1 1,0 4 4,0 Etablering af svingspor 1 9 9,0-5 -5,0 Forlængelse af buslomme 1 9 9, ,0 Kantsten i helle 1 6 6,0 2 2,0 Kurveregulering , ,0 Kørebaneudvidelse 1 6 6,0 7 7,0 P-plads fjernet 1 4 4,0 1 1,0 Traceregulering 1 5 5,0 1 1,0 I alt , ,7 Tabel 6. Antal forbedrede sorte pletter samt sparede uheld og personskader fordelt efter forskellige typer foranstaltninger. Minus angiver en stigning. Regressionseffekt og generel uheldsudvikling I beregningen af sortplet-arbejdets samlede uheldsbesparende effekt er der ikke taget direkte hensyn til, hvilken betydning regression og generel uheldsudvikling har haft på uheldsreduktionen. Indirekte er der dog i en vis udstrækning taget hensyn til dette ved, at efterperioden ikke kun er sammenlignet med udpegningsperioden, men også er sammenlignet med førperioden. Herved er det ikke alle fem år fra udpegningsperioden, der benyttes. Hensynet er dog begrænset, da førperioden i gennemsnit kun ligger 1,6 år efter udpegningsperioden, hvilket vil sige, at de i gennemsnit sidste 3,4 år fra udpegningsperioden er medtaget. Dette tal svinger dog meget, og metoden er derfor ikke særlig konsekvent. Andre måder at undersøge betydningen af regression og den generelle uheldsudvikling kunne derfor være at undersøge, hvordan udviklingen i antallet af uheld har været på de udpegede sorte pletter, hvor der ikke er gennemført nogen foranstaltninger eller benytte metoden beskrevet i artiklen; Er sortpletbekæmpelse vejen frem? bragt i Dansk Vejtidsskrift februar Som tommelfingerreglen kan der alternativt korrigeres for regressionseffekten ved at reducere antallet af uheld i udpegningsperioden med %, hvilket formodes, at være den effekt, der kan forventes, hvis der ikke bliver gjort noget. Konklusion I Århus Amt er der i den syvårige periode , blevet udpeget 181 forskellige sorte pletter på stats- og amtsvejene, hvoraf 101 er blevet forbedret. På disse lokaliteter er der i udpegningsperioden blevet registreret 883 uheld og 646 personskader, hvilket efter gennemførte trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger er blevet reduceret til 286 uheld og 168 personskader svarende til en reduktion på 68 % og 74 %, hvor der har været den største reduktion i de alvorligste uheld. Selvom der tages højde for en regressionseffekt på op til 30 %, har sortplet-arbejdet således haft en god uheldsreducerende effekt. Den største effekt er opnået i kurver og F-kryds, mens de mest effektive foranstaltninger, når der ikke tages hensyn til anlægsomkostninger, er etablering af rundkørsler og signalregulering samt ny afstribning. 5

Udpegning af grå strækninger i det åbne land

Udpegning af grå strækninger i det åbne land Udpegning af grå strækninger i det åbne land Michael Sørensen, civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet, 25. august 2003 Baggrund

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU Trafiksikkerhedsseminar Århus Kommune Århus Rådhus, værelse

Læs mere

Analyse og besigtigelse af grå strækninger i Viborg Amt

Analyse og besigtigelse af grå strækninger i Viborg Amt Analyse og besigtigelse af grå strækninger i Viborg Amt - Metode og resultater Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen, AAU Adjunkt Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen på AAU

Læs mere

Udvikling, gennemførelse og vurdering af kategoribaseret udpegningsmetode

Udvikling, gennemførelse og vurdering af kategoribaseret udpegningsmetode Udvikling, gennemførelse og vurdering af kategoribaseret udpegningsmetode Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen, AAU Trafikdage på Aalborg Universitet Mandag den 28. august 2006

Læs mere

Udpegning af grå strækninger i det åbne land

Udpegning af grå strækninger i det åbne land Udpegning af grå strækninger i det åbne land Af civilingeniør Michael Sørensen Trafikdage på Aalborg Universitet 2003 1 Udpegning af grå strækninger i det åbne land Dette paper er lavet på baggrund af

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Case analyser baseret på Nordic Human Factors Guideline

Case analyser baseret på Nordic Human Factors Guideline Nordisk Vejgeometri Gruppe Oslo oktober 2015 Danske FUD projekter Sikkerhedsevaluering af 2+1 veje i Danmark Trafiksikkerhedsanalyse Før/Efter af 2-1 veje i Danmark Case analyser baseret på Nordic Human

Læs mere

Fremtiden for sortpletarbejdet

Fremtiden for sortpletarbejdet Fremtiden for sortpletarbejdet Udpegning af risikolokaliteter på 2-sporede veje i åbent land på baggrund af vejkarakteristika Camilla Sloth Andersen Ph.d. studerende csa@plan.aau.dk Camilla Sloth Andersen,

Læs mere

Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land. Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger

Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land. Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger Af Peter Sønderlund, Nordjyllands Amt, amt.pets@nja.dk & Peter Søndergaard, Via Trafik, ps@viatrafik.dk

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til Helle og min mor

Til Helle og min mor Ph.d.-afhandling af Michael Sørensen Aalborg Universitet, august 2006 Til Helle og min mor 1 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Sektion for Byplanlægning, Veje og Trafik

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Sortpletudpegning 2015

Sortpletudpegning 2015 Sortpletudpegning 2015 Stamblade for uheldsbelastede lokaliteter I forbindelse med uheldsanalysen er der gennemført en udpegning af uheldsbelastede kryds og strækninger. Dette er lokaliteter, hvor der

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering 40 TEKNIK & MILJØ I VEJE OG TRAFIK Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Evalueringer viser, at trafiksanering og signalregulering giver sikkerhedsmæssige gevinster. Stilleveje

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Analyse og forbedring af uheldsbelastede strækninger fra teori til praksis

Analyse og forbedring af uheldsbelastede strækninger fra teori til praksis Analyse og forbedring af uheldsbelastede strækninger fra teori til praksis Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet E-mail: michael@plan.auc.dk Baggrund

Læs mere

Analyse og besigtigelse af grå strækninger Resultater fra ph.d.-projekt

Analyse og besigtigelse af grå strækninger Resultater fra ph.d.-projekt Analyse og besigtigelse af grå strækninger Resultater fra ph.d.-projekt Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU AVF-seminar, Vejle Onsdag den 2. nov. 2005 Side

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. oktober 2012 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2007 2011 UDEN FIGURER Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Inddeling af vejmyndighedens vejnet Vejmyndighedens vejnet skal opdeles i passende strækninger, så det er muligt at udpege de farlige strækninger.

Inddeling af vejmyndighedens vejnet Vejmyndighedens vejnet skal opdeles i passende strækninger, så det er muligt at udpege de farlige strækninger. Metode til forbedring af trafiksikkerheden i åbent land Af Peter Sønderlund, Nordjyllands Amt, amt.pets@nja.dk og Peter Søndergaard, Via Trafik, ps@viatrafik.dk Sortpletudpegning har hidtil været et vigtigt

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion - Fra ulykkesbaseret til ikke ulykkesbaseret udpegning

Trafiksikkerhedsinspektion - Fra ulykkesbaseret til ikke ulykkesbaseret udpegning Trafiksikkerhedsinspektion - Fra ulykkesbaseret til ikke ulykkesbaseret udpegning Forsker Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt Nordisk Trafiksikkerhedsforum København, 19. november 2009 Civilingeniør,

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Version 1 Marts 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Cykelstiers sikkerhedseffekt og uheldsevalueringer

Cykelstiers sikkerhedseffekt og uheldsevalueringer TRAFIKSIKKERHED Cykelstiers sikkerhedseffekt og uheldsevalueringer Aalborg Universitet konkluderede sidste sommer, at anlæg af cykelstier øger antallet af personskadeuheld med 35%. Men evalueringen var

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger

Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Ringsted Kommune Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata Civilingeniør Michael Fjorback, Aalborg Kommune, michael-fjorback@stofanet.dk Lektor Harry Lahrmann, Aalborg Universitet,

Læs mere

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter v. Ole Rosbach, Vejdirektoratet og Jesper Mertner, COWI 1 Indledning Vejdirektoratet ønsker at opsamle erfaringer med trafiksaneringer af hovedlandeveje gennem

Læs mere

Metoder til detektering og vurdering af trafiksikkerhedsproblemer i vejnettet

Metoder til detektering og vurdering af trafiksikkerhedsproblemer i vejnettet Metoder til detektering og vurdering af trafiksikkerhedsproblemer i vejnettet Dorte Vistisen Carl Bro as, IMM/CTT på DTU M.Sc., PhD studerende 1 Indledning Selvom der årligt anvendes mange millioner på

Læs mere

Trafiksaneringer og cykelprojekter giver sundhedsbesparelser for en halv milliard

Trafiksaneringer og cykelprojekter giver sundhedsbesparelser for en halv milliard Trafiksaneringer og cykelprojekter giver sundhedsbesparelser for en halv milliard Nationale Cykelkonference 2016 i Odense Ivan Christensen, tmfich@gladsaxe.dk, Gladsaxe Kommune Investeringer kontra besparelser

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune 1. Indledning Vesthimmerlands Kommune har i 2015 udarbejdet en trafiksikkerhedsplan gældende frem til 2018. Nærværende handlingsplan indeholder

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

af Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet, Ib Lauridsen, Frederiksborg Amt og Kai Sørensen, DELTA

af Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet, Ib Lauridsen, Frederiksborg Amt og Kai Sørensen, DELTA Er der stadig noget galt med rundkørslerne om natten? af Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet, Ib Lauridsen, Frederiksborg Amt og Kai Sørensen, DELTA Forord To undersøgelser, med års mellemrum, har vist at

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

KRYDS THORSMINDEVEJ VESTERMØLLEVEJ TRAFIKSIKKERHEDSANALYSE

KRYDS THORSMINDEVEJ VESTERMØLLEVEJ TRAFIKSIKKERHEDSANALYSE KRYDS THORSMINDEVEJ VESTERMØLLEVEJ TRAFIKSIKKERHEDSANALYSE Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 17 Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

Effektstudie af stræknings-atk

Effektstudie af stræknings-atk Effektstudie af stræknings-atk 1. Stræknings-ATK 1. Stræknings-ATK 2. Hypotese 3. Analysedesign Fast stander Videoudstyr Registrerer nummerplade Strækningsmiddelhastighed Skiltet kontrol Bo Brassøe (bbr@grontmij.dk)

Læs mere

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk Figur 1. ATK logo. ATK blev gradvist indført over hele

Læs mere

EVALUERING AF TRAFIKSIKKERHEDSREVISION. Ulrik Valentin Hansen (Via Trafik) Rune Elvik (TØI)

EVALUERING AF TRAFIKSIKKERHEDSREVISION. Ulrik Valentin Hansen (Via Trafik) Rune Elvik (TØI) EVALUERING AF TRAFIKSIKKERHEDSREVISION Michael W. J. Sørensen (TØI) Troels Vorre Olsen (Via Trafik) Ulrik Valentin Hansen (Via Trafik) Rune Elvik (TØI) Trafikdage, Aalborg Universitet 26. august 2014 1

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Aalborg Universitet. Grå strækninger på det overordnede vejnet i det åbne land Sørensen, Michael

Aalborg Universitet. Grå strækninger på det overordnede vejnet i det åbne land Sørensen, Michael Aalborg Universitet Grå strækninger på det overordnede vejnet i det åbne land Sørensen, Michael Published in: Trafikdage på Aalborg Universitet [Online] Publication date: 2006 Document Version Også kaldet

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed.

Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejene skal være tilgivende og selvforklarende i bestræbelserne for at nå Færdselssikkerhedskommissionens målsætning for trafiksikkerhed. Af Henrik S.

Læs mere

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Søren Underlien Jensen Sikkerhedseffekter af rundkørsler - Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Definition af rundkørsel Dette er ikke en rundkørsel!!!

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger

Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger Screening af sikre og usikre landevejsstrækninger Jesper Mertner, COWI A/S Nordisk Trafiksäkerhets Forum København 19-20 November 2009 # 1 Præsentation Baggrund for oplæg Metode Eksempel på resultater

Læs mere

Guide til systematisk ulykkesbekæmpelse

Guide til systematisk ulykkesbekæmpelse Guide til systematisk ulykkesbekæmpelse Rapport 308 2006 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postbox 9018 1022 København K TlF.: 3341 3333 Fax.: 3315 6335 Titel Serie Dato Projektleder Projektgruppe Konsulent

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Er der stadig noget galt med rundkørslerne om natten?

Er der stadig noget galt med rundkørslerne om natten? Er der stadig noget galt med rundkørslerne om natten? Af Kenneth Kjemtrup,Vejdirektoratet, kk@vd.dk Ib Lauridsen, Frederiksborg Amt, lau@fa.dk Kai Sørensen, DELTA, ks@delta.dk Den store andel af mørkeuheld

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

EVALUERING HERNING TRAFIKSIKKERHEDSBY

EVALUERING HERNING TRAFIKSIKKERHEDSBY EVALUERING HERNING TRAFIKSIKKERHEDSBY Evaluering af Herning Trafiksikkerhedsby Herning Trafiksikkerhedsby 2011-2015 Teknisk baggrundsrapport Udgivet af Herning Kommune Tekst og design Rambøll Udgivelsesår

Læs mere

Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister

Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister Søren Underlien Jensen Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister Systematisk litteraturstudie - Meta-analyse, syntese af tidligere studier Før-efter uheldsevaluering - 332 ombygninger af kryds til rundkørsler

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring

Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring Ph.d.-studerende Michael Sørensen, AAU, Trafikforskningsgruppen, michael@plan.aau.dk Adjunkt Jens Christian Overgaard Madsen, AAU, Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Effekter af cykelstier og cykelbaner

Effekter af cykelstier og cykelbaner Før-og-efter evaluering af trafiksikkerhed og trafikmængder ved anlæg af ensrettede cykelstier og cykelbaner i Københavns Kommune Søren Underlien Jensen Oktober 2006 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej,

Læs mere

Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier

Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier Thomas Skallebæk Buch Søren Underlien Jensen September 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Sammenfatning... 5 1.

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere