Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj Juni Ekskursion til BilIesholm-Gruberne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne."

Transkript

1 Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj Juni Ekskursion til BilIesholm-Gruberne. Afrejse fra Kbhvn. KI. 7,00. Efter Ankomsten.til Lj unggård ved B ill e s h o I m Kl. 10 besaas Kulgruberne (Rhiit-Lias Stenkul med over- og underliggende Lag af mer eller mindre ildfast Ler; desuden saas en Forkastning, der havde bevirket, at den øvre og nedre Kulfløts kom til at ligge i samme Niveau). I Dyn 'gerne ovenfor Gruberne samledes en Del Planteforsteninger. Efter Frokosten, hvortil Deltagerne fik Indbydelse af Aktieselskabets Direktør, Hr. Overingeniør IVAR SVEDBERG, tog man til B i u f, h vor man dels samlede Planteforsteninger i de ophobede Dynger af Juraler, dels' besaa Chamotte-Fabriken. Hr. K. A. GRONVALL holdt et Foredrag om Egnens Geologi. Derefter tog man til Ramlosa, hvor man besaa Jærnkilden og den alkaliske Kilde, som udspringer ret nær ved hinanden fra en Væg af Lias Sandsten; herfra fulgtes den lille Dalgang til en Skrænt, hvori saas Lias Sandsten og Lerskifer med enkelte marine Fossiler. Over H e l s i n gb o r g ankom man til Kbhvn. K!. 10'/. Litteratur: A. G. NATHORST, 1910: Les depotsmesozoiques precretaces de la Scanie. Geo!. Foren. Stock. Forhandl. B? 32., ~ Juli ~kskursion til Gotland og Oland; Tirsdag 8. Afrejse fra Kbhvn.5,85 Morgen, Ankomst til Norrk o p i n g 3,81; derfra til K o l m å r d e n, hvor man saa Serpentinmarmor med Eozoon (Strukturfænomen), samt Hålleflintegnejs, den saakaldte >Eurite«; hvori var nogle gamle, vandfyldte Magnetjærnstensbrud. Om Aftenen Afrejse til Vi s b y.

2 302 Møder og. Ekskursioner. " Onsdag 9. Ankomst tidlig om Morgenen til V i s b y, hvor Hr. Arkivar O. W'ENNERSTEN modtog Deltagerne. Fra Visby til Burgv i k (graa glimmerholdig Sandsten,overlejret af Oolith-Kalksten med flere Forsteninger). Derfra til Hoburgen; paa Vejen saås ved S i b bj e n og s u Il d r e Ilionia Kalk, der paa sidstnævnte Sted næsten kun bestod af Crinoide-Stilke, iblandet med Boller af Kalkalger (Sphæl'Ocodium). Mellem K l e f og H o b u r g e n saas.en" smuk Litorina-Strandlinje;' ved. V em Ii Il g b o besaas Kirken. Ved Hoburgen havde man rig Lejlighed til at studere de forskellige. Former, hvorunder Siluret optræder: nederst Sandsten, del"over OoIith-Kalk med Mellemlag af Sandsten, derpaa graa Crinoid-Kalksten og dens Æqvivalent, mergelagtig Koralrev-Kalk. med Sphærocodium o. a., samt øverst krystallillsk Crinoid- Kalk. Paa Hjemvejen saas ved B j e r g e s en. pragtfuld Ancylus strandvold og ved K.v a r n a en Litorinastrandvold. Torsdag 10. Ved H a f d h e m saas i et Brud paa Marken silurisk ~ Lermergel, der endnu er saa blød, at den kan bruges til Stenfabrikation ; derefter besaas Teglværket. Omkring H a f d hem Kirke saas andre siluriske Bjærgarter (graablaa Mergel. skifer. Sphærocodium Kalk). Derefter' til E t e l h e m, hvor man saa Ilionia-Kalk, der kilede sig. ud i krystallinsk Kalk og var overlejret af Stromatopora-Kulk. Her siødte Hr: Statsgeolog H. MUNTHE til Ekskursionen, hvorpaa han holdt Foredrag om de kvartære Terrænformer, Israndens Beliggenhed, de ejendommelige, flade»jættegryder< og andre Erosionsfænomener. Om Afte nen til Visby... Fredag 11. Om Formiddagen med Statsgeologerne MUNTHE og HEDSTROM til H o g k I i n t, hvor man sau krystallinsk Kalksten overlejret ar' forsteningsl"ig Koralkalk, i hvilken der.ved Erosion af Ancylushavet var frembragt Strandhuler og Rauker. Paa et lavere Niveau saas»pseudo-rauker<, foroven med Lito rinariflejringer; disse højst uegentlige.rauker. skyldes tektoni ske Forstyrrelser (Dannelse af Sprækker og derpaa følgende Udglidning). Fremdeles saas eri "meget stor AncylusstraiJdvold. Om Eftermiddagen besaas V i s by med dens pragtfulde Ruiner af Kirker og andre Monumenter. Afrejse til Borgholm paa, Oland. Lørdag 12. I B o r g h o l ni Slotspark saas i forskellige Grofter Olandicllsskifer (kambrisk), 'dernæst gik man op paa»a l v a r e 1«, den flade Silurkalkslette, der danner Øens Kærne; her saas et Brud med Limbata- og Platylimbala-Kalk. Ned over.vestra Landborgen«,den høje, stejle Skrænt af Silurkalk, og langs ~tranden tilbage. Derfra til Stacketorp, hvorfra man '

3 Medd. fra Dansk geo1. Forening. København. Bind 4. [1914]. 303 gik til Å l e k l i n t a, hvor man saa følgende Profil (regnet fra neden): Tessiniskifer med store Paradoxides, Orrsten (Anthrakonit) med Konglomerat, Dictyonemaskifer, der gaar over i Ceratopygeskifer, Ceratopygekalk og.orthocerkalk. Over S t a cketo rp tilbage til Borgholm, hvor Hr. mag. sc. H. V. CLAU SEN holdt et historisk Foredrag. Søndag 13. Tværs over Alvaret til Ostra Segerstad og.0 s t r a L a n d b o r g e n«, som er en Strand vold ; derfra med Vogn til D e g c r h a mn. Her besaas Alunbruddet med Olenidskifer, Klumper af Anthraconit o. s. v. Uhyre Dynger af rød. brændt Alunskifer, der har været anvendt som Brændsel ved Kalkbrændingen. Mandag 14. Om Morgenen-med Damper fra Degerhamn til K a l m a r. Efter Ankomsten (11.1. ca. 11) besaas Slottet. Efter Fm- kosten Afrejse KI. 1'/2 til Kbbvn. Litteratur: H. MUNTRE, 1910: The sequence of strata in southern Gotland. Geol. Foren. Forhandl. Bd. 32:; H. HEDSTROM, 1910: The silurian stratigraphy in th-e neighbourhood of Visby. Ibidem.; Beskrifning tih Blad 5. Sveriges geo1. Undersokn. Ser. A" a Berggrundskarter Oktober Ekskursion til Roskilde-Egnen. Ankommen til R o s k il Il e KI. 8,22 gik man strax til den største af Grusgravene paa Sydsiden af Banelinjen; her fandtes de sædvanlige Ledeblokke samt Blokke 'af Crania-Kalk. Paa Vejen ud til B o s e r u p saas i de mange Stengærder Vidnesbyrd om Egnens Rigdom paa Kildekalk (Fraadsten), ligesom dens Anvendelse som Bygningssten saas i.ab s a Ion s b u e n«bag Domkirken. Efter et kort Besøg ved M a g l e k i l d e gik man over det diluviale Bakkedrag omkring St. Jørgensbjerg og neq. over Saltvandsalluviet, hvor man i Grøfter saa den fossile, fattige Cardiumfauna. til13oserup. Efter Frokost fortsatte man langs Stranden til Kattinge; paa Vejen saas flere Køkkenmøddinger, navnlig saas et smukt Profil i en stor I(økkenmød ding nordfor Haven bag Kattingeværk. Hr. V. NORmfANN holdt Foredrag om Egnens Geologi,. Køkl{enmøddingerne og. Lejrekomiteens< Virksomhed.. Mødet den 23. Oktober Hr. O. B. Bøggild holdt en Mindetale over K. J. V. Steenstrup. Taleri er trykt i disse.meddelelser. Bd. 4, S : Hr. R. H. Stamm meddelte en Del Rejseindtryk fra en Sommerferie i TYI'ol og!remviste cn Samling Lysbilleder efter.

4 304 Møder og EKskursioner. de af ham der tagne Fotografier, særlig af geologiske Fænomener. Mødet den 20. November Hr.]. P..]. Ravn holdt Foredrag om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland; Foredraget er,trykt i dette Hefte S. 259~264. Hr. V. Nordmann refererede C. GAGEL: Die Beweise fur eine mehrfache Vereisung Norddeutschlands in diluviale.. Z e i t. Geologische Rundschau. Bd. 4. Leipzig u. Berlin Mødet den 18. December Hr. C. Malling gaven Meddelelse om de Jespersenske Bllelag paa Bornholm; Foredraget er "irykt i dette Hefte S Derefter omtalte Hr. O. B. Bøggild de oolitiske ~tenarter i disse Buelag. Møde~ den 22. Januar Hr. Victor Madsen holdt en Mindetale over Generalmajor Louis le Maire, Formand for Kommissionen for Danmarks geologiske Undersøgelse. Hr. V. Milthers holdt Foredrag om Grænsen for den sid-, s te N edisni ng i det sydlige JyIlan d. Foredraget vil senere blive trykt. Mødet den 18. Februar Hr. V. Hintze talte om de sidste Aaringers Ødelæggelser ved M øens Klin t og fremviste en Del Lysbilleder derfra. I den paafølgende Diskussion deltog bl. a. Formanden for Foreningen til Naturfredning, Hr. Overretssagfører AMDRUP og Hr. Doce~t, Ingeniør MUNCH-PETERSEN... Mødet den 9. Marts Hr. O. Olufsen holdt Foredrag om sin Rejse i Sahara og ledsagede det med Fremvisning af Lysbilleder. Mødet den 30. Marts 1914.' Hr. K-aptajn i FodfolI,et J. P. Koth gav-en foreløbig Beretning om de vigtigste glaciologiske Iagttagelser under den danske,forskningsrejse tværs, over Norrlgrønland iaarene og illustrerede den med Lysbilleder. Foredraget vil blive trykt i næste Hef~e.

5 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4. [1914)., 305 Mødet den 6. April 1914." Ekstraordinær Generalforsamling. Fra Bestyrelsen forelaa Forslag om Forandring af Lovenes 15; det sidste Afsnit foresloges ændret til: Den derved ogpaa anden Maade erhvervede Litteratur sælges til faste Priser, først og fremmest til danske, offentlige Institutioner, eventuelt ogsaa til Medlemmer af Foreningen. Forslaget vedtoges med Udeladelse af Ordene.til faste Pri sen, men Forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Derefter holdt Frøken Karen Cal1isen Foredrag om Tenfor, mede Tungs'patkrystaller o'g lignende,danneiser fra Alunskiferen. Foredraget er trykt i dette Hefte S Mødet den 20. April Frøken Ulla Starcke holdt Foredrag om.humussyrer«, væsentlig et Referat af A. BAuMANN og E. GULLY, 1909, 1910 og 1913: Untersuchungen tiber die Humussiiuren I-IV. Mitteil. der K. Bayr. Moorkulturanstalt. Heft 3-5. Stuttgart.Derefter omtalte Hr. N. Hartz nogle nye Fund i de senglaciale Ferskvands lag ved Nørre Lyngby. Foredragsholderen havde sammen med Statsgeolog A. JESSEN og Dr. V. NORDMANN i Maj Maaned 1913 revideret og foretaget nye Udgravninger i deri bekendte Ferskvandsaflejring i Klinten ved Nørre Lyngby sydfor Lønstrup (se A. JESSEN: Beskrivelse' til Kortbladene Skagen, Hirshals o. s. v. Danm. geo I. Unders. J. Række Nr. 3, S ), hvor JAP. STEENSTRUP i 1877 havde fundet den saa meget omtalte Underkæbe af et Steppeegern (Spermophilus rufescens). Ferskvandsaflejringerne udfylder et fladt skaaiformet Bækken i Overfladen af det senglaciale Yoldialer. Bassinet har i Profilet en Bredde af c. 200 M., og Fersk vandsaflejringerne bestaar nederst af et tyndtsandlag pletvis med Kager af Mos samt Levninger af Potamogeton, Hippuris, Mcnyanthes o. fl. a.; derover et indtil godt l M. mægtigt Lerlag, der ligeledes indeholder en Del Planterester samt talrige Skaller af Pisidium, Sphærium, Anodonta og Limnæa; derover vekslende Sand og Lerlag, lig'ejedes med FerskVandsmuslinger, og endelig en mægtig Aflejring af lagdelt Sand, yderst sparsom paa Fossi ler. Ved de nye Udgravninger fandtes i indtil c. 1 M's Højde over Bassinets Bund, i de vekslende Sand og Lerlag, talrige Pinde og Grene med særdeles tydelige Gnav af B æ v e r, samt paa flere, Steder i den nordlige Del af Bassinet adskillige Knogler (Nakke,

6 .306 Møder og Ekskursioner. Hals- og Brysthvirvler, Ribben, Lemmeknogler, Tand og,tak Fragmenter) af Rensdyr i en Højde afe. 0,5":'1.5 M. over Fersl, vandsleret. Desuden fandtes (for første 'Gang i Danmark) en Knogle af R y P e (Lagopus mulus) og Rester af et Harekranie, der af H. WINGE næsten med Vished henføres til S n e h a r e n (Lepus variabilis); dette sidstefuildet i Ferskvandssandet c.4,& M. over Bassinets Bund. Foredragsholderen mente. dels af Bæverens Tilstedeværelse i de nedre Lag og Rensdyrets væsentlig i de øvre, dels fordi de øverste Sandlag Vat' ganske golde, al maaue se Tegn paa, at Allerød-Oscillationen ogsaa afspejledes i dette Profil. - Hovedinteressen ved de nye Udgravninger knyttedes imidlertid til Fundet af en veltiidannet og særdeles smukt bevaret P i I e s p i d s a f F I i n t af en hidtil saa godt som ukendt Type (F. fremhævede dens Lighed med visse sjældne Typer fra Solutreen)j den blev funden nær Bunden ved Bassinets Nord Tund og mau være saa at sige jævnaldrende med Rensdyrknoglerne, og altsaa et af de ældste Vidnesbyrd om det polltglaciale Menneske i Danmark. En detailleret Redegørelse for Undersøgelserne vii senere blive publiceret. Derpaa afholdtes Ordinær Generalforsamlin g. Efter at Hr. J. P. J. R a v n var vålgt til Dirigent og havde erklæret Generalforsamlingen for lovlig, fremsatte Formanden, Hr. O. B. Boggild, Bestyrelsens Forslag til Forandring af Lovenes 15, sidste Stykke i Overensstemmelse med, hvad der var bleven besluttet. paa den extraordinære Generalforsam-. Hng den 6. April. Efter nogen Diskussion mellem d'hrr. P o u l H a r de r, der foreslog at forkaste Forslaget, Victo r Mad s e n, der ikke fandt Forslaget tilstrækkelig tydeligt formuleret, O. B ø g g i l d og N o r d m a n n blev Forslaget vedtaget. Derefter, aflagde Formanden Aarsberetningen og Kassereren, Hr. C. Malling, Regnskabet, der godkendtes. Dernæst valgtes Hr. Vi cto r Madsen til Formand og d'hrr. O. B. Bøggild,C. Malling og E. N ø rr e g a ar d samt Frøken U 11 a S t a rcke til Medlem mer af Bestyrelsen. D'Hrr. A. J e s s e n og V. N o r d m a n n ønskede ikke Genvalg. Til Revisorer genvalgtes' d'hrr. C. H a m m e r og C. O t t e s e n.

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946.

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Oversigt Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Mødet 7. Januar 1946. Hr. Hilmar Ødum holdt et Foredrag med Titlen: Ledeblokstudier for 200 Aar siden. Der henvises

Læs mere

Profiler gennem Flydejord i Jylland.

Profiler gennem Flydejord i Jylland. Profiler gennem Flydejord i Jylland. Af AKSEL NØRVANG. I den danske Litteratur finder man en Del Beskrivelser af Moser, som er dækket af Aflejringer, der ikke kan være afsat af Isen eller af Smeltevandet

Læs mere

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies.

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Foreløbig Meddelelse af N. HARTz. I Somrene 1910 og 1911 har jeg for >Danm~rks geologiske Undersøgelse«foretaget en Række Undersøgelser i Femsølyng og nogle nærliggende»skovmoser«i

Læs mere

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n"

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n Muslingeboret Silurkalk, Strandsten fra Kridfhavet, fup.dne som Jøse Blokke paa Bornholm. af KARL A. GRONW ALL. (Meddelt med Tilladelse af Kommissionen for Danmarks g~ologiske Undersøgelse. U nder det

Læs mere

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg af S. A. ANDERSEN Abstract The peninsula of Roesnaes (Røsnæs) on the northwest coast of Zealand has by some authors been regarded as a series of drumlins, by other

Læs mere

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I - " '. \:..". L -

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I -  '. \:... L - HVIDOVRE Reserveret Post Danmark. Lokalhistoriske Selskab,.... ':'I - " '. \:..". L -.-:. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998 Udgiver: Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 28. årgang - nr. 1/2013

SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 28. årgang - nr. 1/2013 SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 28. årgang - nr. 1/2013 www.soliferklub.dk --- info@soliferklub.dk INDHOLD: Lederen... side 2 Generalforsamling... side 3 Fødselsdagsfest... side 4

Læs mere

Baglandets nyhedsbrev Marts 2015. Vadehavscentret i ny udgave

Baglandets nyhedsbrev Marts 2015. Vadehavscentret i ny udgave Baglandets nyhedsbrev Marts 2015 Kære medlem af Baglandet Hermed sæsonens nyhedsbrev med praktiske oplysninger, nyt fra Vadehavscentret, årets arrangementer, referatet fra generalforsamlingen m.m. Vi håber,

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Research og renskrift: Per Hofman Hansen 1883 1883, 14. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Forfatteren

Læs mere

En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn.

En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn. En ny københavnsk Lokalitet for forsteningsførende Paleocæn. (En foreløbig Meddelelse). Af Alfred Rosenkrantz. ^ *- ' " -» _ ^ Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 20. é=r «- -^ ; ; "^

Læs mere

DANSK FREDSFORENINGS HISTORIE

DANSK FREDSFORENINGS HISTORIE Dansk Fredsforenings småskrifter Nr. 8. DANSK FREDSFORENINGS HISTORIE AF FREDRIK BAJER1 UDGIVET AF DANSK FREDSFORENING FØRSTE TUSENDE KØBENHAVN JUL. GJELLERUPS2 FORLAG 18943 1 Fredrik Bajer (1837-1922),

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Marts 2011

Nyt fra Kalundborg Turistforening Marts 2011 Nyt fra Kalundborg Turistforening Marts 2011 Generalforsamling 2011 Kalundborg Turistforening indkalder hermed sine medlemmer til generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 20.30 på Kalundborg Vandrerhjem,

Læs mere

S. A. Andersen. 13. maj 1901-28. januar 1969

S. A. Andersen. 13. maj 1901-28. januar 1969 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1969 [1970] 97 tf S. A. Andersen 13. maj 1901-28. januar 1969 I sommeren 1920 dimitteredes fra Sorø Akademi to unge vordende naturhistorikere, der begge senere har

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 af Ph.D.-stipendiat Jane Ferniss 1. Indledning Statsskatteloven 6 a, har i årenes løb givet anledning til mange fortolkningsproblemer. Bestemmelsen

Læs mere

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

: 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord " 1

: 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord  1 H~1nEJDllJiEfCiE-[sER : 1):. - a -. l ': '(h~'. I ",.'4.".'4.."'ot ", "... ~~.. ~ t... 1ft.U(/I'" ""q'et.., c.., u, (~(,Ut.,'.C'U «. ~'.l' ~ l J. ftuttct "'liilillf~(i"('((f tnutl~ir., 'ti 'HtU( (,1 '"

Læs mere

HVIDOVRE LOKALHISTORIE

HVIDOVRE LOKALHISTORIE t' HVIDOVRE KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIV Medborgerhuset Hvidovrevej 280 26SO Hvidovre HVIDOVRE LOKALHISTORIE =.... e.... e g..!11' I. 11,, 11 = -- 10. irgang, nr. 1. Februar 1992 Indhold Kære læser side

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

DGF s sekretariat. DGF S hjemmeside: www.2dgf.dk

DGF s sekretariat. DGF S hjemmeside: www.2dgf.dk DECEMBER 2010 Geologisk Tidsskrift udgives én gang årligt i trykt form af Dansk Geologisk Forening, DGF. Artikler om alle aspekter inden for geologien optages efter invitation fra redaktionskomiteen. Tidsskiftet

Læs mere

Regisse kilde ved Frørup

Regisse kilde ved Frørup Regisse kilde ved Frørup - Om kombinationen af skriftlige, arkæologiske og hellige kilder afmogens Bo Henriksen Indledning I Danmark er der registreret over 750 helligkilder, og afdisse ligger 45 på Fyn'.

Læs mere