Undersøgelse af løn og arbejdsvilkår for kandidater i Folkesundhedsvidenskab 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af løn og arbejdsvilkår for kandidater i Folkesundhedsvidenskab 2011"

Transkript

1 1 Undersøgelse af løn og arbejdsvilkår for kandidater i Folkesundhedsvidenskab 2011 Foreningen for Kandidater i Folkesundhedsvidenskab Redaktion: Sarah Wadmann, Pernille Dam Naumann & Karen Meier Rasmussen

2 Forord Da Folkesundhedsvidenskab er en nyere uddannelse og ikke har naturlig tilknytning til en bestemt arbejdsmarkedsorganisation, har der blandt kandidater i Folkesundhedsvidenskab (FSV-kandidater) været et behov for at få overblik over FSV-kandidaters løn- og arbejdsvilkår. 2 Foreningen for Kandidater i Folkesundhedsvidenskab (FKFSV) foretager derfor hvert andet år en undersøgelse af FSV-kandidaters løn- og arbejdsvilkår. De første undersøgelser blev lavet i 2007 og Med opdateringen i 2011 er det tredje gang undersøgelsen gennemføres. Undersøgelsen er blevet brugt af mange i flere forskellige sammenhænge, heriblandt: Potentielle studerende i Folkesundhedsvidenskab- som inspiration til, hvad uddannelsen kan føre til Nyuddannede kandidater - som inspiration til mulige ansættelsessteder Kandidater i folkesundhedsvidenskab - som inspiration til karriereplanlægning og som sammenligningsgrundlag i forbindelse med lønforhandlinger Fagforeningerne DM og DJØF - til rådgivning af fsv-kandidater Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab - for at få information om, hvordan det går kandidaterne. FKFSV er primært en faglig og netværksmæssig organisation og yder derfor ikke rådgivning om løn og ansættelse. For rådgivning om disse forhold henviser vi til fagforeningerne, DM og DJØF. På vegne af FKFSV s bestyrelse Pernille Dam Naumann

3 3 Indhold Indledning... 4 Resultater... 5 Ansættelse... 5 Stillingsbetegnelse... 6 Ansættelsesmåde... 6 Tidspunkt for afslutning af kandidateksamen... 7 Løn... 8 Medarbejdergoder Uddannelseskompetencer Faglige organisationer Medlemskab af FKFSV Ansættelsessteder... 15

4 Indledning Denne undersøgelse af løn og arbejdsvilkår for FSV-kandidater er blevet til på baggrund af initiativ fra FKFSV. Formålet med nærværende undersøgelse er at få indsigt i løn og arbejdsvilkår for FSV kandidater på arbejdsmarkedet. Alle færdige kandidater, som foreningen eller studiesekretariaterne på uddannelsen i henholdsvis København og Esbjerg har haft e mail adresser på, er blevet tilbudt og opfordret til at deltage i undersøgelsen i februar I alt har 61 FSV-kandidater besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsen tog udgangspunkt i et internetbaseret spørgeskema Survey Monkey med 28 spørgsmål. Spørgsmålene er blevet udformet efter inspiration fra DJØF s standardiserede undersøgelse af deres medlemmers forhold på arbejdsmarkedet. Data er blevet bearbejdet i SPSS og beskrevet af bestyrelsen for FKFSV i juni Desuden er data selvrapporterede og oprenset, fx er lønangivelser, der tydeligvis var årslønninger omregnet til månedslønninger mv. 4

5 Resultater I følgende kapitel gennemgås resultaterne fra spørgeskemaet FKFSVs undersøgelse af løn- og arbejdsvilkår. 5 Præsentationen følger strukturen i spørgeskemaet, og ved hvert spørgsmål præsenteres undersøgelsens fordeling af respondenter. Ved spørgsmålet om løn præsenteres først undersøgelsens deskriptive fordeling og efterfølgende krydses løn med andre variable fra undersøgelsen. Hvor det har været muligt at sammenligne, sammenlignes resultaterne med undersøgelsen fra Der skal tages højde for, at alle 61 respondenter ikke har besvaret samtlige spørgsmål. 50 respondenter (82 %) tog deres bacheloreksamen fra Københavns Universitet, mens 10 (16,4 %) tog den fra Syddansk Universitet. 53 respondenter (86,9 %) tog deres kandidateksamen fra Københavns Universitet, mens 7 (11,5 %) tog den fra Syddansk Universitet. Ansættelse Figur 1: Ansættelessted Figur 1 viser, at flest kandidater er ansat i staten. Størstedelen af disse kandidater arbejder på statslige, universitære forskningsinstitutioner. 13 kandidater er ansat i regioner, 7 i kommuner, mens 6 er ansat i private virksomheder, 3 i NGO er eller interesseorganisationer, og 2 er uden arbejde. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 36,72 timer og varierer mellem 30 og 40 ugentlige arbejdstimer. Den faktiske arbejdstid er i gennemsnit 40 timer og varierer fra 30 til 50 ugentlige arbejdstimer.

6 Stillingsbetegnelse 6 Figur 2: Stillingsbetegnelse Figur 2 viser, at 16 kandidater er ansat som Ph.D studerende og 12 som konsulenter, mens 6 er ansat som henholdsvis postdoc og AC-medarbejdere. Endvidere er 4 ansat som henholdsvis forskningsassistenter/videnskabelige assistenter, projektledere og funktionærer/fuldmægtige. Endelig er 3 ledere med personale ansvar, 2 er adjunkter, og 2 er uden arbejde. Ansættelsesmåde Antal Uopslået stilling, jeg blev opfordret til at søge Opslået stilling, jeg søgte Opslået stilling, jeg blev opfordret til at søge Figur 3: Ansøgningsmåde

7 Figur 3 viser, at den mest almindelige måde at få job på er ved at søge en opslået stilling. Samtidig viser figuren, at mange også får arbejde ved at blive opfordret til at søge bestemte opslåede eller uopslåede stillinger. 7 Figur 4: Ansættelsesmåde Af figur 4 fremgår det, at 27 kandidater er fastansatte, mens 25 er ansat i tidsbegrænsede stillinger. De tidsbegrænsede stillinger løber i gennemsnit i 33 måneder (min-max: 4-76 måneder). Tidspunkt for afslutning af kandidateksamen Figur 5: Kandidatår

8 Af de 61 respondenter afsluttede 10 personer (16,4 %) deres kandidateksamen i 2004, 9 personer (14,8 %) i 2005, 12 personer (19,7 %) i 2006, 8 personer (13,1 %) i 2007, 5 personer (8,2 %) i 2008, 10 personer (16,4 %) i 2009 og 6 personer (9,8 % ) i Løn Gennemsnit (dkr) Min. (dkr) Max. (dkr) Samlet løn, inkl pension og tillæg Månedlig grundløn, ekskl. pension og tillæg Månedligt løntillæg Figur 6: Gennemsnitsløn i dkr Figur 6 viser respondenternes gennemsnitlige løn i danske kroner. Den samlede løn, inklusiv pension og tillæg, er i gennemsnit kroner (min-max: dkr). Den gennemsnitlige månedlige grundløn, dvs. eksklusiv pension og tillæg, er kroner (min-max: dkr). I gennemsnit får de fsv-kandidater, der har deltaget i undersøgelsen, kroner i månedligt løntillæg fx anciennitetstillæg, kvalifikationstillæg, rådighedstillæg eller lignende. Figur 7: Løn og kandidatår I figur 7 ses den gennemsnitlige samlede månedsløn for de forskellige kandidatårgange. Tallene for 2009 er indsat som reference. Sammenlignes den gennemsnitlige samlede månedsløn for de to undersøgelser ( kroner i 2011 og kroner i 2009) ses det, at den gennemsnitlige samlede månedsløn er steget med kroner i perioden. Den største gennemsnitlige lønfremgang ser ud til at ligge hos de første årgange på uddannelsen, hvilket giver mening i forhold til, at de kandidater har været længere tid på arbejdsmarkedet.

9 9 Figur 8: Løn og ansættelsessted Af figur 8 fremgår sammenhængen mellem løn og ansættelsessted, og det ses, at kandidater ansat i private virksomheder oppebærer den højeste løn med en gennemsnitlig samlet månedsløn på kroner, dernæst følger ansatte i kommuner, ansatte i ngo er/interesseorganisationer og ansatte i staten. Den laveste gennemsnitlige samlede månedsløn oppebæres af de kandidater, der er ansat i regioner. Figur 9: Løn og stillingsbetegnelse

10 Sammenlignes den gennemsnitlige samlede månedsløn med stillingsbetegnelsen, ses det i figur 9, at kandidater med stillingsbetegnelsen projektleder oppebærer den højeste gennemsnitlige månedsløn, derefter følger ledere med personale ansvar, konsulenter, postdoc, AC-medarbejdere, funktionærer/fuldmægtige, forskningsassistenter/videnskabelige assistenter, Ph.D-studerende og adjunkter. Der er knap kroner i forskel mellem den gennemsnitlige samlede månedsløn for en projektleder sammenlignet med en adjunkt. 10 Medarbejdergoder Figur 10 giver et overblik over, hvilke medarbejdergoder FSV-kandidater har i deres ansættelse. Det mest almindelige medarbejdergode er hjemme pc, som 16 respondenter har, og dernæst følger ekstra ferie. Figur 10: Medarbejdergoder

11 Uddannelseskompetencer Nedenstående figur viser fordelingen af respondenter i forhold til deltagelse i efteruddannelse. 11 Figur 11: Deltagelse i efteruddannelse Figuren viser, at 27 respondenter har deltaget i efteruddannelse udover de kurser, der tilbydes som led i jobsøgning, oplæring eller internuddannelse. Hvorimod 25 af de kandidater, som besvarede spørgeskemaet, ikke har deltaget i efteruddannelse. I forhold til finansiering er der 12 ud af de 27 respondenter, der har fået deres efteruddannelse betalt af arbejdsgiver, hvorimod én kandidat har fået efteruddannelsen finansieret af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU, og én kandidat har taget en gratis efteruddannelse. Endvidere er der ingen kandidater, der selv har finansieret en efteruddannelse. Efteruddannelser Følgende er en oversigt over, hvilke efteruddannelser respondenterne har taget: - Projektlederuddannelse (10 kandidater) - Kurser i forbindelse med ph.d.-studium (2 kandidater) - Specialkonsulentuddannelse (1 kandidat) - Eksamineret projektleder gennem Djøf (1 kandidat) - Journalistisk videreuddannelse (1 kandidat) - Statens Før-Lederuddannelse på Metropol (forvaltningshøjskolen)(1 kandidat) - Stabschef, faglige kurser (1 kandidat) - SAS-kurser (1 kandidat) - Statistik kurser (1 kandidat)

12 - Kursus i meta-analyser (1 kandidat) - Kurser på forskellige universiteter for at blive specialiseret i epidemiologi (1 kandidat) 12 - Excel-kursus (1 kandidat) Kompetencer fra FSV-uddannelsen, som har været særligt brugbare i kandidaternes arbejdsliv Tværfaglighed og metodekendskab er kompetencer, som fremhæves af flest kandidater. Nedenfor frembringes en række af de kompetencer, som kandidaterne har nævnt i undersøgelsen. - Tværfaglighed både i forhold til at samarbejde med andre og til arbejde på tværs af faggrupper - Kendskab til kvantitative og kvalitative metoder til dataindsamling og bearbejdning samt analytiske kompetencer inden for begge områder - Viden om sundhedsvæsenets struktur og funktion samt de forskellige faggrupper - Videreformidling af viden - Projektorienteret arbejde og projektlederegenskaber - Udførelse af selvstændige forskningsprojekter - Generalist kompetencer - Kendskab til humanbiologi og sygdomslære - Kendskab til sundhedsøkonomi - Indsigt i ledelses- og organisationsteori - Indsigt i videnskab og evidens - Litteratursøgning - Skriftlige kompetencer Områder, hvor FSV-kandidater mener, at der er uddannelsesbehov I det følgende skitseres en række af de områder, hvor FSV-kandidaterne mener, at der er behov for uddannelse. - Praksisorienteret tilgang til folkesundhedsarbejdet - Udformning af konkrete tiltag og/eller anbefalinger på baggrund af de undersøgelser, vi udfører, og den viden, vi kommer frem med.

13 - En mere specialiseret kompetence indenfor det samfundsvidenskabelige felt - Mere solid teoretisk samfundsfaglig/idéhistorisk dannelse - at kende ismerne og kunne placere dem i forhold til hinanden 13 - Viden om offentlig forvaltning og forvaltningslære - Kommunikation og formidling - Projektledelse og relevant lovgivning - Konkret viden om arbejdet i offentligt og politisk styrede organisationer - Proceskonsultation - Viden om Danske registre og om persondataloven - Mere kompliceret statistik og mere erfaring med datahåndtering - SAS i stedet for SPSS til statistik - Evalueringsmetoder - Litteratursøgning - Introduktion til human ernæring - Farmakologi - At uddannelsen ikke kun stiler mod forskningsverdenen - Viden om, hvordan man skal sælge sig selv som FSV-kandidat, samt hvordan man passer ind på arbejdsmarkedet, udover universitetsverdenen og kommuner.

14 Faglige organisationer 14 Fagforening Figur 12: Medlemskab af fagforening Figur 12 viser, at 41 af de kandidater, der har deltaget i undersøgelsen, er medlem af en fagforening. Der er 40 respondenter, der er medlem af fagforeningen, DJØF, mens 1 er medlem af PharmaDanmark. Endvidere er der 2, der ikke er medlem af en fagforening. A-kasse eller arbejdsløshedsforsikring Figur 13: Medlemskab af A-kasse eller har arbejdsløshedsforsikring Af figur 13 fremgår antallet af respondenter, som enten er medlem af en A-kasse eller har en arbejdsløshedsforsikring, hvilket 42 kandidater er herudaf er 23 kandidater medlem af Akademikernes A- kasse (AAK) og én kandidat er medlem af en Tysk A-kasse, hvorimod 3 kandidater hverken er medlem af en A-kasse eller har arbejdsløshedsforsikring.

15 Medlemskab af FKFSV 45 kandidater ud af dem, som besvarede spørgeskemaet, har angivet, at de ar medlem af FKFSV, mens 10 kandidater ikke har svaret på spørgsmålet, og 3 kandidater har svaret, at de ikke er medlem. 15 Ansættelsessteder Nedenstående er en samlet liste over ansættelsessteder for de kandidater, der har medvirket i undersøgelsen i henholdsvis 2007, 2009 og For overskuelighedens skyld er de forsøgt grupperet efter sektor. Listen fortæller ikke, om der aktuelt er en FSV-kandidat ansat på den pågældende arbejdsplads. Private virksomheder Astra Zeneca ALECTIA Carl Bro Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Danica Pension DSI: Dansk Sundhedsinstitut Implement Healthcare McKinsey Medtronic Danmark A/S Novo Nordisk A/S, Global Development Novo Nordisk A/S, Strategic Pricing and Health Economics Pharmakon Rambøll Management Willis I/S Statslige institutioner Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus Grønlands Selvstyre, Departementet for Sociale Anliggender Lægemiddelstyrelsen Professionshøjskolen, Metropol, Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed Statens Seruminstitut Servicestyrelsen Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service Sundhedsstyrelsen Regioner Danske Regioner Region Hovedstaden Region Hovedstadens Psykiatri, Projektenheden for psykiatrisk rehabilitering Region Hovedstadens Psykiatri - Psykiatrisk Center København Sundhedsøkonomi, Region Midtjylland Kommuner Esbjerg Kommune Folkesundhed København Københavns Kommunes Sundheds og Omsorgsforvaltning, Sundhedsstaben

16 Fredensborg Kommune, Sundhedsplanlægning og Udvikling Fredensborg Kommune, Sundhedsafdelingen, Sundhedscentret Frederiksberg Kommune Gladsaxe Kommune Gribskov Kommune Hillerød Kommune Høje Taastrup Kommune Struer Kommune, Sundhedscenter Struer Svendborg Kommune, Forebyggelsessekretariatet 16 Interesseorganisationer/NGO er BørneFonden Danmarks Apotekerforening Dansk Døve Idrætsforbund, Idrættens Hus Hjerteforeningen Kommunernes Landsforening Kræftens Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelse, Forebyggelse og Dokumentation Internationale organisationer Robert Koch Institut, Berlin UNAIDS HQ, Geneve United Nations Population Fund WHO, Health Metrics Network, Geneve WHO, Regional Office for Europe World Health Organization Universitet Afdeling for Socialmedicin, IFSV, Københavns Universitet Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, IFSV, Københavns Universitet DTU, Fødevareinstituttet Farmakologisk Institut, Københavns Universitet Forskningsenheden for Epidemiologi, Syddansk Universitet Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Institut for Human Ernæring, Biovidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet Institut for idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Århus Universitet Forskningsenheder ved hospitaler Gynækologisk Klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD), Rigshospitalet Odense Universitetshospital, Forsknings og MTV afdelingen Psykiatrisk Center Bispebjerg Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital Rigshospitalet, Region Hovedstaden Copenhagen Trial Unit, Centre for Clinical Intervention Research, Rigshospitalet Institut for Sygdomsforebyggelse, Region Hovedstaden

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 af Steen Scheuer, Torben Andersen og Kristian Rune Hansen Marts 2010 1 Erhvervsøkonomi

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Syddansk Universitet J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Er danske sygeplejersker klædt

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

ARBEJDSMEDICIN OG SAMFUNDSMEDICIN

ARBEJDSMEDICIN OG SAMFUNDSMEDICIN ARBEJDSMEDICIN OG SAMFUNDSMEDICIN - Diskussionsoplæg om den fremtidige organisering og samarbejdet mellem specialerne Maj 2014 1. Indledning De lægelige specialer arbejdsmedicin og samfundsmedicin har

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Kvaliteten i Andre Aktørers beskæftigelsesindsats for ledige akademikere

Kvaliteten i Andre Aktørers beskæftigelsesindsats for ledige akademikere Kvaliteten i Andre Aktørers beskæftigelsesindsats for ledige akademikere Undersøgelse udarbejdet af Akademikernes Centralorganisation i samarbejde med de fem akademiske a-kasser (AAK, IAK, MA, CA og AJKS)

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA 11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA FREDERIK THUESEN METTE KIRSTINE TØRSLEV TINA GUDRUN JENSEN KØBENHAVN 2011 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet ProjektGruppeEksamen Delrapport 6: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere